First updated 6/25/2003(ver.1-5)
Last updated 1/21/2009(ver.2-1)
Written in Japnese roman letters by Eiichi Shibuya (C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

 

HAHAKIGI


Tale of Hikaru-Genji's Konoe-Chujo era in the summer at the age of 17

1 Tales on men's experiences with girl friends in a rainy night

 1. A rainy night in the summer---Hikaru-Genzi, na nomi koto-gotosiu
 2. A night duty room in the Imperial Court---Nagaame harema naki koro
 3. Sama-no-Kami and Tou-Shikibu-no-Jo join them---"Nari-nobore domo, motoyori saru beki suzi nara nu ha
 4. Sama-no-Kami's conclusion---"Ima ha, tada, sina ni mo yora zi. Katati wo ba sarani mo iha zi
2 Experiences with girl friends
 1. Sama-no-Kami talks about a jealous girl friend---"Hayau, mada ito gerahu ni haberi si toki
 2. Sama-no-Kami talks about a wanton girl friend---"Sate, mata onazi koro
 3. Tou-no-Chujo talks about a shy girl friend---Tyuuzyau,"Nanigasi ha, siremono no monogatari se m
 4. Tou-Shikibu-no-Jo talks about a clever girl friend---"Sikibu ga tokoro ni zo, kesiki aru koto ha ara m
3 Tale of Utsusemi
 1. One fine day---Karauzite kehu ha hi no kesiki mo nahore ri
 2. Genji goes to Kii-no-Kami's villa---"Nihaka ni" to wabure do, hito mo kiki ire zu
 3. Genji creeps into Utsusemi's bedroom---Kimi ha, toke te mo nera re tamaha zu
 4. Several days later---Sate, itu-ka mui-ka ari te

 

1 Tales on men's experiences with girl friends in a rainy night

 [1-1 A rainy night in the summer]

 Hikaru-Genzi, na nomi kotokotosiu, ihiketa re tamahu toga ohoka' naru ni, itodo, kakaru sukigoto-domo wo, suwenoyo ni mo kiki tutahe te, karobi taru na wo ya nagasa m to, sinobi tamahi keru kakurohegoto wo sahe, katari tutahe kem hito no monoihi saganasa yo! Saruha, ito itaku yo wo habakari, mamedati tamahi keru hodo, nayobika ni wokasiki koto ha naku te, Katano-no-Seusyau ni ha waraha re tamahi kem kasi.

 Mada Tyuuzyau nado ni monosi tamahi si toki ha, uti ni nomi saburahi you si tamahi te, Ohoidono ni ha tayedaye makade tamahu. Sinobu no midare ya to, utagahi kikoyuru koto mo ari sika do, sasimo adameki me nare taru utituke no sukizukisisa nado ha konomasikara nu gohonzyau nite, mare ni ha, anagati ni hikitagahe kokorodukusi naru koto wo, mi-kokoro ni obosi-todomuru kuse nam, ayaniku nite, sarumaziki ohom-hurumahi mo uti-maziri keru.

 [1-2 A night duty room in the Imperial Court]

 Nagaame harema naki koro, Uti no ohom-monoimi sasituduki te, itodo nagawi saburahi tamahu wo, Ohoidono ni ha obotukanaku uramesiku obosi tare do, yorodu no ohom-yosohi nanikure to medurasiki sama ni teuzi-ide tamahi tutu, ohom-musuko no kimitati tada kono ohom-tonowidokoro no miyadukahe wo tutome tamahu.

 Miyabara no Tyuuzyau ha, naka ni sitasiku nare kikoye tamahi te, asobi tahabure wo mo hito yori ha kokoroyasuku, narenaresiku hurumahi tari. Migi-no-otodo no itahari kasiduki tamahu sumika ha, kono Kimi mo ito monouku si te, sukigamasiki adabito nari.

 Sato nite mo, waga kata no siturahi mabayuku si te, Kimi no ideiri si tamahu ni utiture kikoye tamahi tutu, yoru hiru, gakumon wo mo asobi wo mo morotomoni si te, wosawosa tatiokure zu, iduku nite mo matuha re kikoye tamahu hodo ni, onodukara kasikomari mo e oka zu, kokoro no uti ni omohu koto wo mo kakusiahe zu nam, muture kikoye tamahi keru.

 Turedure to huri kurasi te, simeyaka naru yohi no ame ni, tenzyau ni mo wosawosa hitozukuna ni, ohom-tonowidokoro mo rei yori ha nodoyaka naru kokoti suru ni, ohotonabura tikaku te humi-domo nado mi tamahu. Tikaki midusi naru iroiro no kami naru humi-domo hikiide te, Tyuuzyau warinaku yukasigare ba,

 "Sarinubeki, sukosi ha mise m. Kataha naru beki mo koso."

 to, yurusi tamaha ne ba,

 "Sono utitoke te kataharaitasi to obosa re m koso yukasikere. Osinabe taru ohokata no ha, kazu nara ne do, hodohodo ni tuke te, kakikahasi tutu mo mi haberi na m. Onogazisi, uramesiki woriwori, matigaho nara m yuhugure nado no koso, midokoro ha ara me."

 to wenzure ba, yamgotonaku seti ni kakusi tamahu beki nado ha, kayau ni ohozou naru midusi nado ni utioki tirasi tamahu beku mo ara zu, hukaku torioki tamahu beka' mere ba, ninomati no kokoroyasuki naru besi. Katahasi-dutu miru ni, "Kaku samazama naru mono-domo koso haberi kere." tote, kokoroate ni "Sore ka? Kare ka?" nado tohu naka ni, ihiaturu mo ari, motehanare taru koto wo mo omohiyose te utagahu mo, wokasi to obose do, kotozukuna nite, tokaku magirahasi tutu, tori kakusi tamahi tu.

 "Soko ni koso ohoku tudohe tamahu rame. Sukosi mi baya. Sate nam, kono dusi mo kokoroyoku hiraku beki." to notamahe ba,

 "Goranzi-dokoro ara m koso, kataku habera me." nado kikoye tamahu tuide ni, "Womna no, kore ha simo to nan tuku maziki ha, kataku mo aru kana to, yauyau nam mi tamahe siru. Tada uhabe bakari no nasake ni, te hasirikaki, worihusi no irahe kokoroe te, uti-si nado bakari ha, zuibun ni yorosiki mo ohokari to mi tamahure do, somo makoto ni sono kata wo toriide m erabi ni kanarazu moru maziki ha, ito katasi ya! Waga kokoroe taru koto bakari wo, onogazisi kokoro wo yari te, hito woba otosime nado, kataharaitaki koto ohokari.

 Oya nado tatisohi moteagame te, ohisakikomore ru mado no uti naru hodo ha, tada katakado wo kikitutahe te, kokoro wo ugokasu koto mo a' meri. Katati wokasiku utiohodoki, wakayaka nite magiruru koto naki hodo, hakanaki susabi wo mo, hitomane ni kokoro wo iruru koto mo aru ni, onodukara, hitotu yuweduke te siiduru koto mo ari.

 Miru hito, okure taru kata wo ba ihikakusi, sate ari nu beki kata wo ba tukurohi te, manebi idasu ni, 'Sore, sika ara zi' to, sora ni ikagaha osihakari omohikutasa m. Makoto ka to mi mote yuku ni, miotori se nu yau ha, naku nam aru beki."

 to, umeki taru kesiki mo hadukasige nare ba, ito nabete ha ara ne do, ware obosi-ahasuru koto ya ara m, uti-hohowemi te,

 "Sono, katakado mo naki hito ha, ara m ya?" to notamahe ba,

 "Ito, sabakari nara m atari ni ha, tare kaha sukasa re yori habera m. Toru kata naku kutiwosiki kiha to, iu nari to oboyu bakari sugure taru to ha, kazu hitosiku koso habera me. Hito no sina takaku mumare nure ba, hito ni mote-kasiduka re te, kakururu koto ohoku, zinen ni sono kehahi koyonakaru besi. Nakanosina ni nam, hito no kokorogokoro, onogazisi no tate taru omomuki mo miye te, wakaru beki koto katagata ohokaru beki. Simo no kizami to ihu kiha ni nare ba, kotoni mimi tata zu kasi."

 tote, ito kumanage naru kesiki naru mo, yukasiku te,

 "Sono sinazina ya, ikani? Idure wo mitu no sina ni oki te ka waku beki? Moto no sina takaku mumare nagara, mi ha sidumi, kurawi mizikaku te hitogenaki. Mata nahobito no kamdatime nado made nari nobori, warehagaho nite ihe no uti wo kazari, hito ni otora zi to omohe ru. Sono kedime woba, ikaga waku beki?"

 to tohi tamahu hodo ni, Hidari-no-Mumanokami, Tou-Sikibunozyou, ohom-monoimi ni komora m tote mawire ri. Yo no sukimono nite mono yoku ihitohore ru wo, Tyuuzyau matitori te, kono sinazina wo wakimahe sadame arasohu. Ito kikinikuki koto ohokari.

 [1-3 Sama-no-Kami and Tou-Shikibu-no-Jo join them]

 "Narinobore domo, motoyori sarubeki sudi nara nu ha, yohito no omohe ru koto mo, saha ihe do, naho koto nari. Mata, moto ha yamgotonaki sudi nare do, yo ni huru taduki sukunaku, tokiyo ni uturohi te, oboye otorohe nure ba, kokoro ha kokoro to si te koto tara zu, warobi taru koto-domo idekuru waza na' mere ba, toridori ni kotowari te, nakanosina ni zo oku beki.

 Zuryau to ihi te, hitonokuni no koto ni kakadurahi itonami te, sina sadamari taru naka ni mo, mata kizami-kizami ari te, nakanosina no kesiu ha ara nu, eriide tu beki korohohi nari. Namanama no kamdatime yori mo hisamgi no siwi-domo no, yo no oboye kutiwosikara zu, moto no nezasi iyasikara nu, yasuraka ni mi wo motenasi hurumahi taru, ito kaharaka nari ya!

 Ihe no uti ni tara nu koto nado, hata naka' meru mama ni, habuka zu mabayuki made mote-kasiduke ru musume nado no, otosime-gataku ohiiduru mo amata aru besi. Miyadukahe ni idetati te, omohikake nu saihahi toriiduru tamesi-domo ohokari kasi." nado ihe ba,

 "Subete, nigihahasiki ni yoru beki na' nari." tote, warahi tamahu wo,

 "Kotohito no iha m yau ni, kokoroe zu ohose raru." to, Tyuuzyau nikumu.

 "Moto no sina, tokiyo no oboye utiahi, yamgotonaki atari no utiuti no motenasi kehahi okure tara m ha, sarani mo iha zu, nani wo si te kaku ohiide kem to, ihukahinaku oboyu besi. Utiahi te sugure tara m mo kotowari, kore koso ha sarubeki koto to oboye te, meduraka naru koto to kokoro mo odoroku mazi. Nanigasi ga oyobu beki hodo nara ne ba, kami ga kami ha utioki haberi nu.

 Sate, yo ni ari to hito ni sira re zu, sabisiku abare tara m mugura no kado ni, omohi no hoka ni rautage nara m hito no todira re tara m koso, kagirinaku medurasiku ha oboye me. Ikade, hata kakari kem to, omohu yori tagahe ru koto nam, ayasiku kokoro tomaru waza naru.

 Titi no tosi oyi, mono-mutukasige ni hutorisugi, seuto no kaho nikuge ni, omohiyari koto naru koto naki neya no uti ni, ito itaku omohiagari, hakanaku siide taru kotowaza mo, yuwe nakara zu miye tara m, katakado nite mo, ikaga omohi no hoka ni wokasikara zara m.

 Sugurete kizu naki kata no erabi ni koso oyoba zara me, saru kata nite sute-gataki mono wo ha."

 tote, Sikibu wo miyare ba, waga imouto-domo no yorosiki kikoye aru wo omohi te notamahu ni ya, to ya kokorou ram, mono mo iha zu.

 "Ideya, kaminosina to omohu ni dani katage naru yo wo!" to, Kimi ha obosu besi. Siroki ohom-zo-domo no nayoraka naru ni, nahosi bakari wo sidokenaku kinasi tamahi te, himo nado mo utisute te, sohihusi tamahe ru ohom-hokage, ito medetaku, womna nite mi tatematura mahosi. Kono ohom-tame ni ha kami ga kami wo eriide te mo, naho aku maziku miye tamahu.

 Samazama no hito no uhe-domo wo katariahase tutu,

 "Ohokata no yo ni tuke te miru ni ha toga naki mo, waga mono to utitanomu beki wo era m ni, ohokaru naka ni mo, e nam omohi sadamu mazikari keru. Wonoko no ohoyake ni tukaumaturi, hakabakasiki yo no katame to naru beki mo, makoto no utuhamono to naru beki wo toriidasa m ni ha, katakaru besi kasi. Saredo, kasikosi tote mo, hitori hutari yononaka wo maturigoti siru beki nara ne ba, kami ha simo ni tasuke rare, simo ha kami ni nabiki te, koto hiroki ni yudurohu ram.

 Sebaki ihe no uti no aruzi to su beki hito hitori wo omohi-megurasu ni, taraha de asikaru beki daizi-domo nam, katagata ohokaru. Toareba-kakari, ahusakirusa ni te, nanome ni satemo ari nu beki hito no sukunaki wo, sukizukisiki kokoro no susabi ni te, hito no arisama wo amata miahase m no konomi nara ne do, hitohe ni omohi sadamu beki yorube to su bakari ni, onaziku ha, waga tikarairi wo si nahosi hikitukurohu beki tokoro naku, kokoro ni kanahu yau ni mo ya to, erisome turu hito no, sadamari-gataki naru besi.

 Kanarazusimo waga omohu ni kanaha ne do, misome turu tigiri bakari wo sute-gataku omohi tomaru hito ha, monomameyaka nari to miye, sate, tamota ruru womna no tame mo, kokoronikuku osihakara ruru nari. Saredo, nani ka, yo no arisama wo mi tamahe atumuru mama ni, kokoro ni oyoba zu ito yukasiki koto mo nasi ya! Kimdati no kami naki ohom-erabi ni ha, masite, ikabakari no hito kaha tarahi tamaha m.

 Katati kitanage naku, wakayaka naru hodo no, onogazisi ha tiri mo tuka zi to mi wo motenasi, humi wo kake do, ohodoka ni kotoeri wo si, sumituki honoka ni kokoromotonaku omohase tutu, mata sayaka ni mo mi te si gana to subenaku mata se, waduka naru kowe kiku bakari ihiyore do, iki no sita ni hikiire kotozukuna naru ga, ito yoku motekakusu nari keri. Nayobika ni womnasi to mire ba, amari nasake ni hikikome rare te, torinase ba, adameku. Kore wo hazime no nan to su besi.

 Koto ga naka ni, nanome naru maziki hito no usiromi no kata ha, mono no ahare siri sugusi, hakanaki tuide no nasake ari, wokasiki ni susume ru kata naku te mo yokaru besi to miye taru ni, mata, mamemamesiki sudi wo tate te mimi hasamigati ni bisau naki ihetouzi no, hitohe ni utitoke taru usiromi bakari wo si te.

 Asayuhu no ideiri ni tuke te mo, ohoyake watakusi no hito no tatazumahi, yoki asiki koto no, me ni mo mimi ni mo tomaru arisama wo, utoki hito ni, wazato uti-maneba m ya ha. Tikaku te mi m hito no kikiwaki omohi siru bekara m ni katari mo ahase baya to, uti mo wema re, namida mo sasigumi, mosi ha, ayanaki ohoyake-haradatasiku, kokoro hitotu ni omohiamaru koto nado ohokaru wo, nani ni ka ha kika se m to omohe ba, uti-somuka re te, hito sire nu omohiidewarahi mo se rare, 'Ahare' to mo, uti-hitorigota ruru ni, 'Nanigoto zo?' nado, ahatuka ni sasi-ahugi wi tara m ha, ikaga ha kutiwosikara nu.

 Tada hitahuru ni komeki te yaharaka nara m hito wo, tokaku hiki-tukurohi te ha nado ka mi zara m. Kokoromotonaku tomo, nahosi-dokoro aru kokoti su besi. Geni, sasimukahi te mi m hodo ha, satemo rautaki kata ni tumi yurusi miru beki wo, tati-hanare te sarubeki koto wo mo ihiyari, worihusi ni siide m waza no adagoto ni mo mamegoto ni mo, waga kokoro to omohi-uru koto naku hukaki itari nakara m ha, ito kutiwosiku tanomosige naki toga ya, naho kurusikara m. Tune ha sukosi sobasobasiku kokorodukinaki hito no, worihusi ni tuke te idebaye suru yau mo ari kasi."

 nado, kumanaki monoihi mo, sadamekane te itaku uti-nageku.

 [1-4 Sama-no-Kami's conclusion]

 "Ima ha, tada, sina ni mo yora zi. Katati wo ba sarani mo iha zi. Ito kutiwosiku nedikegamasiki oboye dani naku ha, tada hitohe ni mono-mameyaka ni, siduka naru kokoro no omomuki nara m yorube wo zo, tuhi no tanomi-dokoro ni ha omohi oku bekari keru. Amari no yuwe yosi kokorobase uti-sohe tara m wo ba, yorokobi ni omohi, sukosi okure taru kata ara m wo mo, anagati ni motome kuhahe zi. Usiroyasuku nodokeki tokoro dani tuyoku ha, uhabe no nasake ha, onodukara motetuke tu beki waza wo ya.

 En ni monohadi si te, urami ihu beki koto wo mo misira nu sama ni sinobi te, uhe ha turenaku misawo dukuri, kokoro hitotu ni omohi amaru toki ha, ihamkatanaku sugoki kotonoha, ahare naru uta wo yomioki, sinoba ru beki katami wo todome te, hukaki yamazato, yo-banare taru umidura nado ni hahi-kakure nuru wori.

 Waraha ni haberi si toki, nyoubau nado no monogatari yomi si wo kiki te, ito ahare ni kanasiku, kokorohukaki koto kana to, namida wo sahe nam otosi haberi si. Ima omohu ni ha, ito karugarusiku, kotosarabi taru koto nari. Kokorozasi hukakara m wotoko wo oki te, miru me no mahe ni turaki koto ari tomo, hito no kokoro wo misira nu yau ni nige-kakure te, hito wo madohasi, kokoro wo mi m to suru hodo ni, nagaki yo no mono-omohi ni naru, ito adikinaki koto nari. 'Kokoro hukasi ya!' nado, home-tate rare te, ahare susumi nure ba, yagate ama ni nari nu kasi. Omohitatu hodo ha, ito kokoro sume ru yau ni te, yo ni kaherimi su beku mo omohe ra zu. 'Ide, ana kanasi! Kaku hata obosi nari ni keru yo!' nado yau ni, ahisire ru hito ki toburahi, hitasura ni usi to mo omohi hanare nu wotoko, kikituke te namida otose ba, tukahu hito, hurugotati nado, 'Kimi no mikokoro ha, ahare nari keru mono wo! Atara ohom-mi wo!' nado ihu. Midukara hitahigami wo kaki-saguri te, ahenaku kokorobosokere ba, uti-hisomi nu kasi. Sinobure do namida kobore-some nure ba, woriwori goto ni e nenzi e zu, kuyasiki koto ohoka' meru ni, hotoke mo nakanaka kokorogitanasi to, mi tamahi tu besi. Nigori ni sime ru hodo yori mo, namaukabi nite ha, kaherite asiki miti ni mo tadayohi nu beku zo oboyuru. Taye nu sukuse asakara de, ama ni mo nasa de tadune tori tara m mo, yagate ahisohi te, toara m wori mo kakara m kizami wo mo, misugusi tara m naka koso, tigiri hukaku ahare nara me, ware mo hito mo, usirometaku kokoro oka re zi yaha!

 Mata, nanome ni uturohu kata ara m hito wo urami te, kesikibami somuka m, hata wokogamasikari na m. Kokoro ha uturohu kata ari tomo, misome si kokorozasi itohosiku omoha ba, saru kata no yosuga ni omohi te mo ari nu beki ni, sayau nara m tadiroki ni, taye nu beki waza nari.

 Subete, yorodu no koto nadaraka ni, wenzu beki koto wo ba misire ru sama ni honomekasi, uramu bekara m husi wo mo nikukara zu kasume-nasa ba, sore ni tuke te, ahare mo masari nu besi. Ohoku ha, waga kokoro mo miru hito kara wosamari mo su besi. Amari muge ni uti-yurube mihanati taru mo, kokoroyasuku rautaki yau nare do, onodukara karoki kata ni zo oboye haberu kasi. Tunaga nu hune no uki taru tamesi mo, geni ayanasi. Sa ha habera nu ka?"

 to ihe ba, Tyuuzyau unaduku.

 "Sasiatari te, wokasi to mo ahare to mo kokoro ni ira m hito no, tanomosige naki utagahi ara m koso, daizi naru bekere. Waga kokoro ayamati naku te misugusa ba, sasinahosi te mo nadoka mi zara m to oboye tare do, sore sasimo ara zi. Tomokakumo, tagahu beki husi ara m wo, nodoyaka ni mi sinoba m yori hoka ni, masu koto aru mazikari keri."

 to ihi te, waga imouto no himegimi ha, kono sadame ni kanahi tamahe ri to omohe ba, Kimi no uti-neburi te, kotoba maze tamaha nu wo, sauzausiku kokoroyamasi to omohu. Mumanokami, mono-sadame no hakase ni nari te, hihiraki wi tari. Tyuuzyau ha, kono kotowari kikihate m to, kokoro ire te, ahesirahi wi tamahe ri.

 "Yorodu no koto ni yosohe te obose. Ki no miti no takumi no yorodu no mono wo kokoro ni makase te tukuri-idasu mo, rinzi no mote-asobi mono no, sono mono to ato mo sadamara nu ha, sobatuki sarebami taru mo, geni kau mo si tu bekari keri to, toki ni tuke tutu sama wo kahe te, imamekasiki ni me uturi te wokasiki mo ari. Daizi to si te, makoto ni uruhasiki hito no teudo no kazari to suru, sadamare ru yau aru mono wo nan naku si-iduru koto nam, naho makoto no mono-no-zyauzu ha, sama koto ni miye waka re haberu.

 Mata wedokoro ni zyauzu ohokare do, sumigaki ni eraba re te, tugitugi ni sarani otori masaru kedime, huto simo miye waka re zu. Kakaredo, hito no mi oyoba nu Hourai-no-yama, araumi no ikare ru iwo no sugata, Karakuni no hagesiki kedamono no katati, me ni miye nu oni no kaho nado no, odoroodorosiku tukuri taru mono ha, kokoro ni makase te hitokiha me odorokasi te, ziti ni ha ni zara me do, sate ari nu besi.

 Yo no tune no yama no tatazumahi, midu no nagare, me ni tikaki hito no ihewi arisama, geni to miye, natukasiku yaharaidaru kata nado wo siduka ni kaki maze te, sukuyoka nara nu yama no kesiki, kobukaku yobanare te tatami-nasi, kedikaki magaki no uti wo ba, sono kokoro sirahi okite nado wo nam, zyauzu ha ito ikihohi koto ni, waromono ha oyoba nu tokoro ohoka' meru.

 Te wo kaki taru ni mo, hukaki koto ha naku te, kokokasiko no, tennaga ni hasirikaki, sokohakatonaku kesikibame ru ha, uti-miru ni kadokadosiku kesikidati tare do, naho makoto no sudi wo komayaka ni kaki e taru ha, uhabe no hude kiye te miyure do, ima hitotabi tori narabe te mire ba, naho ziti ni nam yori keru.

 Hakanaki koto dani kaku koso habere. Masite hito no kokoro no, toki ni atari te kesikibame ra m miru me no nasake wo ba, e tanomu maziku omou tamahe e te haberu. Sono hazime no koto, sukizukisiku to mo mausi habera m."

 tote, tikaku wi yore ba, Kimi mo me samasi tamahu. Tyuuzyau imiziku sinzi te, turadue wo tuki te, mukahi wi tamahe ri. Norinosi no yo no kotowari toki kikase m tokoro no kokoti suru mo, katu ha wokasikere do, kakaru tuide ha, onoono mutugoto mo e sinobi todome zu nam ari keru.

 

2 Experiences with girl friends

 [2-1 Sama-no-Kami talks about a jealous girl friend]

 "Hayau, mada ito gerahu ni haberi si toki, ahare to omohu hito haberi ki. Kikoye sase turu yau ni, katati nado ito maho ni mo habera zari sika ba, wakaki hodo no suki-gokoro ni ha, kono hito wo tomari ni to mo omohi todome habera zu, yorube to ha omohi nagara, sauzausiku te, tokaku magire haberi si wo, monowenzi wo itaku si haberi sika ba, kokorodukinaku, ito kakara de, oyiraka nara masika ba to omohi tutu, amari ito yurusi naku utagahi haberi si mo urusaku te, kaku kazu nara nu mi wo mi mo hanata de, nado kaku simo omohu ram to, kokorogurusiki woriwori mo haberi te, zinen ni kokoro wosame raruru yau ni nam haberi si.

 Kono womna no aru yau, motoyori omohi itara zari keru koto ni mo, ikade kono hito no tame ni ha to, naki te wo idasi, okure taru sudi no kokoro wo mo, naho kutiwosiku ha miye zi to omohi hagemi tutu, tonikaku ni tuke te, mono mameyaka ni usiromi, tuyu ni te mo kokoro ni tagahu koto ha naku mogana to omohe ri si hodo ni, susume ru kata to omohi sika do, tokaku ni nabiki te nayobi yuki, minikuki katati wo mo, kono hito ni mi ya utoma re m to, warinaku omohi tukurohi, utoki hito ni miye ba, omotebuse ni ya omoha m to, habakari hadi te, misawo ni mote-tuke te minaruru mama ni, kokoro mo kesiu ha ara zu haberi sika do, tada kono nikuki kata hitotu nam, kokoro wosame zu haberi si.

 Sonokami omohi haberi si yau, kau anagati ni sitagahi odi taru hito na' meri, ikade koru bakari no waza si te, odosi te, kono kata mo sukosi yorosiku mo nari, saganasa mo yame m to omohi te, makoto ni usi nado mo omohi te taye nu beki kesiki nara ba, kabakari ware ni sitagahu kokoro nara ba omohi kori na m to omou tamahe e te, kotosara ni nasakenaku turenaki sama wo mise te, rei no haradati wenzuru ni,

 'Kaku ozomasiku ha, imiziki tigiri hukaku tomo, tayete mata mi zi. Kagiri to omoha ba, kaku warinaki mono-utagahi ha se yo. Yukusaki nagaku miye m to omoha ba, turaki koto ari tomo, nenzi te nanome ni omohi nari te, kakaru kokoro dani use na ba, ito ahare to nam omohu beki. Hito-naminami ni mo nari, sukosi otonabi m ni sohe te, mata narabu hito naku aru beki.' yau nado, kasikoku wosihe taturu kana to omohi tamahe te, ware takeku ihisosi haberu ni, sukosi uti-warehi te,

 'Yoroduni midatenaku, monogenaki hodo wo misugusi te, hitokazu naru yo mo ya to matu kata ha, ito nodoka ni omohinasa re te, kokoroyamasiku mo ara zu. Turaki kokoro wo sinobi te, omohinahora m wori wo mituke m to, tosituki wo kasane m ainadanomi ha, ito kurusiku nam aru bekere ba, katamini somuki nu beki kizami ni nam aru.'

 to netage ni ihu ni, haradatasiku nari te, nikuge naru koto-domo wo ihihagemasi haberu ni, womna mo e wosame nu sudi ni te, oyobi hitotu wo hikiyose te kuhi te haberi si wo, odoroodorosiku kakoti te,

 'Kakaru kizu sahe tuki nure ba, iyoiyo mazirahi wo su beki ni mo ara zu. Hadukasime tamahu meru tukasa kurawi, itodosiku nani ni tuke te kaha hitomeka m. Yo wo somuki nu beki mi na' meri.' nado ihiodosi te, 'Saraba, kehu koso ha kagiri na' mere.' to, kono oyobi wo kagame te makade nu.

 'Te wo wori te ahi mi si koto wo kazohure ba
 kore hitotu ya ha kimi ga uki husi

 E urami zi.'

 nado ihi habere ba, sasuga ni uti-naki te,

 'Uki husi wo kokoro hitotu ni kazohe ki te
 ko ya kimi ga te wo wakaru beki wori
'

 nado, ihisirohi haberi sika do, makoto ni ha kaharu beki koto to mo omohi tamahe zu nagara, higoro huru made seusoko mo tukahasa zu, akugare makari ariku ni, rinzinomaturi no deugaku ni, yo huke te imiziu mizore huru yo, korekare makari akaruru tokoro nite, omohi megurase ba, naho ihedi to omoha m kata ha mata nakari keri.

 Uti watari no tabine susamazikaru beku, kesikibame ru atari ha sozoro samuku ya, to omohi tamahe rare sika ba, ikaga omohe ru to, kesiki mo migatera yuki wo uti-harahi tutu, nama-hitowaroku tume kuha rure do, saritomo koyohi higoro no urami ha toke na m, to omou tamahe si ni, hi honoka ni kabe ni somuke, naye taru kinu-domo no atugoye taru, ohoi naru ko ni uti-kake te, hikiagu beki mono no katabira nado uti-age te, koyohi bakari ya to, mati keru sama nari. Sarebayo to, kokoroogori suru ni, sauzimi ha nasi. Sarubeki nyoubau-domo bakari tomari te, 'Oya no ihe ni, kono yosari nam watari nuru.' to kotahe haberi.

 En naru uta mo yoma zu, kesikibame ru seusoko mo se de, ito hitayagomori ni nasake nakari sika ba, ahenaki kokoti si te, saganaku yurusi nakari si mo, ware wo utomi ne to omohu kata no kokoro ya ari kem to, sasimo mi tamahe zari si koto nare do, kokoroyamasiki mama ni omohi haberi si ni, kiru beki mono, tune yori mo kokoro todome taru iroahi, sizama ito aramahosiku te, sasuga ni waga misute te m noti wo sahe nam, omohiyari usiromi tari si.

 Saritomo, tayete omohihanatu yau ha ara zi to omou tamahe te, tokaku ihi haberi si wo, somuki mo se zu to, tadune madohasa m tomo kakure sinobi zu, kakayakasikara zu irahe tutu, tada, 'Arisinagara ha, e nam misugusu maziki. Aratame te nodoka ni omohi nara ba nam, ahi miru beki.' nado ihi si wo, saritomo e omohi hanare zi to omohi tamahe sika ba, sibasi korasa m no kokoro nite, 'Sika aratame m' tomo iha zu, itaku tunabiki te mise si ahida ni, ito itaku omohi nageki te, hakanaku nari haberi ni sika ba, tahaburenikuku nam oboye haberi si.

 Hitoheni uti-tanomi tara m kata ha, sabakari nite ari nu beku nam omohi tamahe ide raruru. Hakanaki adagoto wo mo makoto no daizi wo mo, ihiahase taru ni kahinakara zu, Tatutahime to iha m ni mo tukinakara zu, Tanabata no te ni mo otoru maziku sono kata mo gusi te, urusaku nam haberi si."

 tote, ito ahare to omohi ide tari. Tyuuzyau,

 "Sono Tanabata no tati nuhu kata wo nodome te, nagaki tigiri ni zo aye masi. Geni, sono Tatutahime no nisiki ni ha, mata siku mono ara zi. Hakanaki hana momidi to ihu mo, worihusi no iroahi tukinaku, hakabakasikara nu ha, tuyu no haye naku kiye nuru waza nari. Sa aru ni yori, kataki yo to ha sadame kane taru zo ya!"

 to, ihi hayasi tamahu.

 [2-2 Sama-no-Kami talks about a wanton girl friend]

 "Sate, mata onazi koro, makari kayohi si tokoro ha, hito mo tati-masari kokorobase makoto ni yuwe ari to miye nu beku, uti-yomi, hasiri-kaki, kai-hiku tumaoto, tetuki kutituki, mina tadotadosikara zu, mi kiki watari haberi ki. Miru me mo koto mo naku haberi sika ba, kono sagana mono wo, uti-toke taru kata nite, tokidoki kakurohe mi haberi si hodo ha, koyonaku kokoro tomari haberi ki. Kono hito use te noti, ikagaha se m, ahare nagara mo sugi nuru ha kahinaku te, sibasiba makari naruru ni ha, sukosi mabayuku en ni konomasiki koto ha, me ni tuka nu tokoro aru ni, uti-tanomu beku ha miye zu, karegare ni nomi mise haberu hodo ni, sinobi te kokoro kahase ru hito zo ari ke' rasi.

 Kamnaduki no korohohi, tuki omosirokari si yo, Uti yori makade haberu ni, aru Uhebito ki ahi te, kono kuruma ni ahi-nori te habere ba, Dainagon no ihe ni makari tomara m to suru ni, kono hito ihu yau, 'Koyohi hito matu ram yado nam, ayasiku kokorogurusiki' tote, kono womna no ihe hata, yoki nu miti nari kere ba, are taru kudure yori ike no midu kage miye te, tuki dani yadoru sumika wo sugi m mo sasuga ni te, ori haberi nu kasi.

 Motoyori saru kokoro wo kahase ru ni ya ari kem, kono wotoko itaku suzuroki te, kado tikaki rau no sunoko-datu mono ni siri kake te, tobakari tuki wo miru. Kiku ito omosiroku uturohi watari, kaze ni kihohe ru momidi no midare nado, ahare to, geni miye tari.

 Hutokoro nari keru hue tori ide te huki narasi, 'Kage mo yosi' nado tudusiri utahu hodo ni, yoku naru wagon wo, sirabe totonohe tari keru, uruhasiku kaki-ahase tari si hodo, kesiu ha ara zu kasi. Riti no sirabe ha, womna no mono-yaharaka ni kaki-narasi te, su no uti yori kikoye taru mo, imameki taru mono no kowe nare ba, kiyoku sume ru tuki ni wori tukinakara zu. Wotoko itaku mede te, su no moto ni ayumi ki te,

 'Niha no momidi koso, humi-wake taru ato mo nakere' nado netama su. Kiku wo wori te,

 'Koto no ne mo tuki mo e nara nu yado nagara
 turenaki hito wo hiki ya tome keru

 waroka' meri.' nado ihi te, 'Ima hito kowe, kiki-hayasu beki hito no aru toki, te na nokoi tamahi so.' nado, itaku azare-kakare ba, womna itau kowe tukurohi te,

 'Kogarasi ni huki ahasu meru hue no ne wo
 hiki todomu beki kotonoha zo naki
'

 to namameki kahasu ni, nikuku naru wo mo sira de, mata, sau no koto wo bansiki-deu ni sirabe te, imamekasiku kai-hiki taru tumaoto, kado naki ni ha ara ne do, mabayuki kokoti nam si haberi si. Tada tokidoki uti-katarahu miyadukahe-bito nado no, akumade sarebami suki taru ha, sate mo miru kagiri ha wokasiku mo ari nu besi. Tokidoki nite mo, saru tokoro nite wasure nu yosuga to omohi tamahe m ni ha, tanomosige naku sasi-sugui tari to kokorooka re te, sono yo no koto ni kototuke te koso, makari taye ni sika.

 Kono hutatu no koto wo omou tamahe ahasuru ni, wakaki toki no kokoro ni dani, naho sayau ni mote-ide taru koto ha, ito ayasiku tanomosigenaku oboye haberi ki. Ima yori noti ha, masite sa nomi nam omohi tamahe raru beki. Mikokoro no mama ni, wora ba oti nu beki hagi no tuyu, hiroha ba kiye na m to miru tamazasa no uhe no arare nado no, en ni ayeka naru sukizukisisa nomi koso, wokasiku obosa ru rame, ima saritomo, nanatose amari ga hodo ni obosi-siri habe' na m. Nanigasi ga iyasiki isame ni te, suki tawame ram womna ni kokoro oka se tamahe. Ayamati si te, mi m hito no katakuna naru na wo mo tate tu beki mono nari."

 to imasimu. Tyuuzyau, rei no unaduku. Kimi sukosi kata-wemi te, saru koto to ha obosu beka' meri.

 "Idukata ni tuke te mo, hito waroku hasitanakari keru mimonogatari kana!" tote, uti-warahi ohasauzu.

 [2-3 Tou-no-Chujo talks about a shy girl friend]

 Tyuuzyau,
 "Nanigasi ha, siremono no monogatari se m" tote, "Ito sinobi te misome tari si hito no, satemo mi tu bekari si kehahi nari sika ba, nagarahu beki mono to simo omohi tamahe zari sika do, nare yuku mama ni, ahare to oboye sika ba, tayedaye wasure nu mono ni omohi tamahe si wo, sabakari ni nare ba, uti-tanome ru kesiki mo miye ki. Tanomu ni tuke te ha, uramesi to omohu koto mo ara m to, kokoro nagara oboyuru woriwori mo haberi si wo, misira nu yau nite, hisasiki todaye wo mo, kau tamasaka naru hito to mo omohi tara zu, tada asayuhu ni mote-tuke tara m arisama ni miye te, kokorogurusikari sika ba, tanome wataru koto nado mo ari ki kasi.

 Oya mo naku, ito kokorobosoge ni te, saraba kono hito koso ha to, koto ni hure te omohe ru sama mo rautage nari ki. Kau nodokeki ni odasiku te, hisasiku makara zari si koro, kono mi tamahuru watari yori, nasake naku utate aru koto wo nam, saru tayori ari te kasume iha se tari keru, noti ni koso kiki haberi sika.

 Saru uki koto ya ara m to mo sira zu, kokoro ni ha wasure zu nagara, seusoko nado mo se de hisasiku haberi si ni, muge ni omohi siwore te kokorobosokari kere ba, wosanaki mono nado mo ari si ni omohi wadurahi te, nadesiko no hana wo wori te okose tari si." tote namidagumi tari.

 "Sate, sono humi no kotoba ha?" to tohi tamahe ba,
 "Isaya, koto naru koto mo nakari ki ya.

 'Yamagatu no kakiho aru tomo woriwori ni
 ahare ha kake yo nadesiko no tuyu
'

 Omohi ide si mama ni makari tari sika ba, rei no ura mo naki monokara, ito mono-omohi gaho ni te, are taru ihe no tuyu sigeki wo nagame te, musi no ne ni kihohe ru kesiki, mukasimonogatari meki te oboye haberi si.

 'Saki maziru iro ha idure to waka ne domo
 naho tokonatu ni siku mono zo naki
'

 Yamatonadesiko wo ba sasi-oki te, madu 'tiri wo dani' nado, oya no kokoro wo toru.

 'Uti-harahu sode mo tuyukeki tokonatu ni
 arasi huki sohu aki mo ki ni keri
'

 to hakanage ni ihi-nasi te, mamemamesiku urami taru sama mo miye zu. Namida wo morasi otosi te mo, ito hadukasiku tutumasige ni magirahasi kakusi te, turaki wo mo omohi siri keri to miye m ha, warinaku kurusiki mono to omohi tari sika ba, kokoroyasuku te, mata todaye oki haberi si hodo ni, ato mo naku koso kaki-keti te use ni sika.

 Mada yo ni ara ba, hakanaki yo ni zo sasurahu ram. Ahare to omohi si hodo ni, wadurahasige ni omohi matohasu kesiki miye masika ba, kaku mo akugarasa zara masi. Koyonaki todaye oka zu, saru mono ni si nasi te nagaku miru yau mo haberi na masi. Kano Nadesiko no rautaku haberi sika ba, ikade tadune m to omohi tamahuru wo, ima mo e koso kiki-tuke habera ne.

 Kore koso notamahe ru hakanaki tamesi na' mere. Turenaku te turasi to omohi keru mo sira de, ahare taye zari si mo, yaku naki kataomohi nari keri. Ima yauyau wasure yuku kiha ni, kare hata e simo omohi hanare zu, woriwori hitoyari nara nu mune kogaruru yuhube mo ara m to oboye haberi. Kore nam, e tamotu maziku tanomosige naki kata nari keru.

 Sareba, kano sagana mono mo, omohi ide aru kata ni wasure gatakere do, sasiatari te mi m ni ha wadurahasiku yo, yoku se zu ha, akitaki koto mo ari na m ya! Koto no ne susume kem kadokadosisa mo, suki taru tumi omokaru besi. Kono kokoromotonaki mo, utagahi sohu bekere ba, idure to tuhini omohi sadame zu nari nuru koso. Yononaka ya, tada kaku koso. Toridori ni kurabe kurusikaru beki. Kono samazama no yoki kagiri wo tori gusi, nanzu beki kusahahi maze nu hito ha, iduko ni kaha ara m. Kitizyautennyo wo omohi kake m to sure ba, hohukeduki, kususikara m koso, mata, wabisikari nu bekere." tote, mina warahi nu.

 [2-4 Tou-Shikibu-no-Jo talks about a clever girl friend]

 "Sikibu ga tokoro ni zo, kesiki aru koto ha ara m. Sukosi-dutu katari mause." to seme raru.

 "Simo ga simo no naka ni ha, nadehu koto ka, kikosimesi dokoro habera m."

 to ihe do, Tounokimi, mameyaka ni "Ososi" to seme tamahe ba, nanigoto wo tori mausa m to omohi megurasu ni,

 "Mada monzyaunosyau ni haberi si toki, kasikoki womna no tamesi wo nam mi tamahe si. Kano, Mumanokami no mausi tamahe ru yau ni, ohoyakegoto wo mo ihi ahase, watakusi zama no yo ni sumahu beki kokorookite wo omohimegurasa m kata mo itari hukaku, zae no kiha namanama no hakase hadukasiku, subete kuti akasu beku nam habera zari si.

 Sore ha, aru hakase no moto ni gakumon nado si haberu tote, makari kayohi si hodo ni, aruzi no musume-domo ohokari to kiki tamahe te, hakanaki tuide ni ihiyori te haberi si wo, oya kikituke te, sakaduki mote-ide te, 'Waga hutatu no miti utahu wo kike.' to nam, kikoyegoti haberi sika do, wosawosa utitoke te mo makara zu, kano oya no kokoro wo habakari te, sasugani kakadurahi haberi si hodo ni, ito ahare ni omohi usiromi, nezame no katarahi ni mo, mi no zae tuki, ohoyake ni tukaumaturu beki mitimitisiki koto wo wosihe te, ito kiyoge ni seusokobumi ni mo kanna to ihu mono kaki maze zu, mubemubesiku ihimahasi haberu ni, onodukara e makari taye de, sono mono wo si to si te nam, waduka naru kosiworebumi tukuru koto nado narahi haberi sika ba, ima ni sono on ha wasure habera ne do, natukasiki saisi to uti-tanoma m ni ha, muzai no hito, namawaro nara m hurumahi nado miye m ni, hadukasiku nam miye haberi si. Maite kimdati no ohom-tame, hakabakasiku sitataka naru ohom-usiromi ha, nani ni ka se sase tamaha m. Hakanasi, kutiwosi, to katu mi tutu mo, tada waga kokoro ni tuki, sukuse no hiku kata haberu mere ba, wonoko simo nam, sisai naki mono ha habe' meru."

 to mause ba, nokori wo iha se m tote, "Sate sate wokasikari keru womna kana!" to sukai tamahu wo, kokoro ha e nagara, hana no watari okoduki te katari-nasu.

 "Sate, ito hisasiku makara zari si ni, mono no tayori ni tatiyori te habere ba, tune no utitoke wi taru kata ni ha habera de, kokoroyamasiki monogosi nite nam ahi te haberu. Husuburu ni ya to, wokogamasiku mo, mata, yoki husi nari to mo omohi tamahuru ni, kono sakasibito hata, karogarosiki mono-wen-zi su beki ni mo ara zu, yo no dauri wo omohi-tori te urami zari keri.

 Kowe mo hayarika ni te ihu yau,

 'Tukigoro, hubyau omoki ni tahe kane te, gokuneti no sauyaku wo bukusi te, ito kusaki ni yori nam, e taimen tamahara nu. Manoatari nara zu tomo, sarubekara m zauzi-ra ha uketamahara m.'

 to, ito ahare ni mubemubesiku ihi haberi. Irahe ni nani to kaha. Tada, 'Uketamahari nu' tote, tati ide haberu ni, sauzausiku ya oboye kem,

 'Kono ka use na m toki ni tatiyori tamahe.' to takayaka ni ihu wo, kiki sugusa m mo itohosi, sibasi yasurahu beki ni, hata habera ne ba, geni sono nihohi sahe, hanayaka ni tati sohe ru mo subenaku te, nigeme wo tukahi te,

 'Sasagani no hurumahi siruki yuhugure ni
 hiruma suguse to ihu ga aya nasa

 Ikanaru kototuke zo ya?'

 to, ihi mo hate zu hasiri ide haberi nuru ni, ohi te,

 'Ahu koto no yo wo si hedate nu naka nara ba
 hiruma mo nani ka mabayukara masi
'

 Sasuga ni kutitoku nado ha haberi ki."

 to, sidusidu to mause ba, kimitati asamasi to omohi te, "Soragoto" tote warahi tamahu.

 "Iduko no saru womna ka aru beki. Oyiraka ni oni to koso mukahi wi tara me. Mukutukeki koto!"

 to tumahaziki wo si te, "Ihamkatanasi" to, Sikibu wo ahame nikumi te,

 "Sukosi yorosikara m koto wo mause." to seme tamahe do,

 "Kore yori medurasiki koto ha saburahi na m ya." tote, wori.

 "Subete wotoko mo womna mo waromono ha, waduka ni sire ru kata no koto wo nokori naku mise tukusa m to omohe ru koso, itohosikere.

 Samsi gokyau, mitimitisiki kata wo, akiraka ni satori akasa m koso, aigyau nakara me, nadokaha, womna to iha m kara ni, yo ni aru koto no ohoyake watakusi ni tuke te, muge ni sira zu itara zu simo ara m. Wazato narahi maneba ne do, sukosi mo kado ara m hito no, mimi ni mo me ni mo tomaru koto, zinen ni ohokaru besi.

 Saru mama ni ha, manna wo hasirikaki te, sarumaziki-doti no womnabumi ni, nakaba sugi te kaki susume taru, ana utate, kono hito no tawoyaka nara masika ba to miye tari. Kokoti ni ha sasimo omoha zara me do, onodukara kohagohasiki kowe ni yomi nasa re nado si tutu, kotosarabi tari. Zyaurahu no naka ni mo, ohokaru koto zo kasi.

 Uta yomu to omohe ru hito no, yagate uta ni matuha re, wokasiki hurukoto wo mo hazime yori torikomi tutu, susamaziki woriwori, yomikake taru koso, monomonosiki koto nare. Kahesi se ne ba nasakenasi, e se zara m hito ha hasitanakara m.

 Sarubeki setiwe nado, satuki no seti ni isogi mawiru asita, nani no ayame mo omohi sidume rare nu ni, e nara nu ne wo hiki kake, kokonukanoen ni, madu kataki si no kokoro wo omohi megurasi te itoma naki wori ni, kiku no tuyu wo kakoti yose nado yau no, tukinaki itonami ni ahase, sa nara de mo onodukara, geni noti ni omohe ba wokasiku mo ahare ni mo a' bekari keru koto no, sono wori ni tukinaku, me ni tomara nu nado wo, osihakara zu yomi ide taru, nakanaka kokoro okure te miyu.

 Yorodu no koto ni, nadokaha, satemo, to oboyuru worikara, tokidoki, omohi waka nu bakari no kokoro ni te ha, yosibami nasakedata zara m nam meyasukaru beki.

 Subete, kokoro ni sire ra m koto wo mo, sirazugaho ni motenasi, iha mahosikara m koto wo mo, hitotu hutatu no husi ha sugusu beku nam a' bekari keru."

 to ihu ni mo, Kimi ha, hito hitori no ohom-arisama wo, kokoro no uti ni omohi tuduke tamahu. "Kore ni tara zu mata sasi-sugi taru koto naku monosi tamahi keru kana!" to, arigataki ni mo, itodo mune hutagaru.

 Idukata ni yori hatu to mo naku, hatehate ha ayasiki koto-domo ni nari te, akasi tamahi tu.

 

3 Tale of Utsusemi

 [3-1 One fine day]

 Karausite kehu ha hi no kesiki mo nahore ri. Kaku nomi komori saburahi tamahu mo, Ohoidono no mikokoro itohosikere ba, makade tamahe ri.

 Ohokata no kesiki, hito no kehahi mo, kezayaka ni kedakaku, midare taru tokoro mazira zu, naho, kore koso ha, kano, hitobito no sute gataku tori ide si mamebito ni ha tanoma re nu bekere, to obosu monokara, amari uruhasiki ohom-arisama no, toke gataku hadukasige ni omohi sidumari tamahe ru wo sauzausiku te, Tyuunagonnokimi, Nakatukasa nado yau no, osinabe tara nu wakaudo-domo ni, tahaburegoto nado notamahi tutu, atusa ni midare tamahe ru ohom-arisama wo, miru kahi ari to omohi kikoye tari.

 Otodo mo watari tamahi te, utitoke tamahe re ba, mikityau hedate te ohasimasi te, ohom-monogatari kikoye tamahu wo, "Atuki ni" to nigami tamahe ba, hitobito warahu. "Anakama" tote, kehusoku ni yori ohasu. Ito yasuraka naru ohom-hurumahi nari ya!

 Kuraku naru hodo ni,
 "Koyohi, Nakagami, Uti yori ha hutagari te haberi keri." to kikoyu.

 "Sakasi, rei ha imi tamahu kata nari keri."
 "Nideunowin ni mo onazi sudi nite, iduku ni ka tagahe m. Ito nayamasiki ni."

 tote ohotonogomore ri. "Ito asiki koto nari." to, korekare kikoyu.

 "Kinokami nite sitasiku tukaumaturu hito no, Nakagaha no watari naru ihe nam, konokoro midu seki ire te, suzusiki kage ni haberu." to kikoyu.

 "Ito yoka nari. Nayamasiki ni, usi nagara hiki ire tu bekara m tokoro wo."

 to notamahu. Sinobi sinobi no ohom-katatagahedokoro ha, amata ari nu bekere do, hisasiku hodo he te watari tamahe ru ni, kata hutage te, hiki-tagahe hokazama he to obosa m ha, itohosiki naru besi. Kinokami ni ohosegoto tamahe ba, uketamahari nagara, sirizoki te,

 "Iyonokami no asom no ihe ni tutusimu koto haberi te, nyoubau nam makari uture ru koro nite, sebaki tokoro ni habere ba, namege naru koto ya habera m."

 to, sita ni nageku wo kiki tamahi te,

 "Sono hito tikakara m nam, uresikaru beki. Womna tohoki tabine ha, mono-osorosiki kokoti su beki wo! Tada sono kityau no usiro ni." to notamahe ba,

 "Geni, yorosiki omasi-dokoro ni mo" tote, hito hasirase yaru. Ito sinobi te, kotosara ni kotokotosikara nu tokoro wo to, isogi ide tamahe ba, Otodo ni mo kikoye tamaha zu, ohom-tomo ni mo mutumasiki kagiri site ohasimasi nu.

 [3-2 Genji goes to Ki-no-Kami's villa]

 "Nihaka ni" to wabure do, hito mo kiki ire zu. Sinden no himgasiomote harahi ake sase te, karisome no ohom-siturahi si tari. Midu no kokorobahe nado, saru kata ni wokasiku si nasi tari. Winakaihe-datu sibagaki si te, sensai nado kokoro tome te uwe tari. Kaze suzusiku te, sokohakatonaki musi no kowegowe kikoye, hotaru sigeku tobi magahi te, wokasiki hodo nari.

 Hitobito, watadono yori ide taru idumi ni nozoki wi te, sake nomu. Aruzi mo sakana motomu to, koyurugi no isogi ariku hodo, Kimi ha nodoyaka ni nagame tamahi te, kano, nakanosina ni tori ide te ihi si, kono nami nara m kasi to obosi idu.

 Omohiagare ru kesiki ni kikioki tamahe ru musume nare ba, yukasiku te mimi todome tamahe ru ni, kono nisiomote ni zo hito no kehahi suru. Kinu no otonahi harahara to si te, wakaki kowe-domo nikukara zu. Sasuga ni sinobi te, warahi nado suru kehahi, kotosarabi tari. Kausi wo age tari kere do, Kami, "Kokoronasi" to mutukari te orosi ture ba, hi tomosi taru sukikage, sauzi no kami yori mori taru ni, yawora yori tamahi te, "Miyu ya?" to obose do, hima mo nakere ba, sibasi kiki tamahu ni, kono tikaki moya ni tudohi wi taru naru besi, uti-sasameki ihu koto-domo wo kiki tamahe ba, waga ohom-uhe naru besi.

 "Ito itau mamedati te. Madaki ni, yamgotonaki yosuga sadamari tamahe ru koso, sauzausika' mere."
 "Saredo, sarubeki kuma ni ha, yoku koso, kakure ariki tamahu nare."

 nado ihu ni mo, obosu koto nomi kokoro ni kakari tamahe ba, madu, mune tubure te, "Kayau no tuide ni mo, hito no ihi morasa m wo, kikituke tara m toki." nado oboye tamahu.

 Kotonaru koto nakere ba, kikisasi tamahi tu. Sikibukyaunomiya no Himegimi ni asagaho tatematuri tamahi si uta nado wo, sukosi hohoyugame te kataru mo kikoyu. "Kuturogi-gamasiku, uta zunzi-gati ni mo aru kana! Naho miotori ha si na m kasi." to obosu.

 Kami ideki te, touro kake sohe, hi akaku kakage nado si te, ohom-kudamono bakari mawire ri.

 "Tobari tyau mo, ikanizo ha? Saru kata no kokoromotonaku te ha, mezamasiki aruzi nara m." to notamahe ba,

 "Nani yoke m to mo, e uketamahara zu." to, kasikomari te saburahu. Hasitukata no omasi ni, kari naru yau nite, ohotonogomore ba, hitobito mo sidumari nu.

 Aruzi no kodomo, wokasige ni te ari. Waraha naru, tenzyau no hodo ni goranzi nare taru mo ari. Iyonosuke no ko mo ari. Amata aru naka ni, ito kehahi atehaka ni te, zihuni, sam bakari naru mo ari.

 "Idure ka idure?" nado tohi tamahu ni,

 "Kore ha, ko-Emonnokami no suwe no ko ni te, ito kanasiku si haberi keru wo, wosanaki hodo ni okure haberi te, Ane naru hito no yosuga ni, kakute haberu nari. Zae nado mo tuki haberi nu beku, kesiu ha habera nu wo, tenzyau nado mo omohi tamahe kake nagara, sugasugasiu ha e mazirahi habera za' meru." to mausu.

 "Ahare no koto ya! Kono Anegimi ya, mauto no noti no oya?"

 "Sa nam haberu." to mausu ni,

 "Nigenaki oya wo mo, mauke tari keru kana! Uhe ni mo kikosimesi oki te, 'Miyadukahe ni idasitate m to morasi souse si, ika ni nari ni kem?' to, ituzoya notamahase si. Yo koso sadame naki mono nare." to, ito oyosuke notamahu.

 "Hui ni, kakute monosi haberu nari. Yononaka to ihu mono, sa nomi koso, ima mo mukasi mo, sadamari taru koto habera ne. Naka ni tui te mo, womna no sukuse ha ukabi taru nam, ahare ni haberu." nado kikoye sasu.

 "Iyonosuke ha, kasiduku ya? Kimi to omohu ram na."

 "Ikaga ha? Watakusi no syuu to koso ha omohi te haberu meru wo, sukizukisiki koto to, nanigasi yori hazime te, ukehiki habera zu nam." to mausu.

 "Saritomo, mauto-tati no tukidukisiku imameki tara m ni, orosi tate m ya ha? Kano Suke ha, ito yosi ari te kesikibame ru wo ya!" nado, monogatari si tamahi te,

 "Idukata ni zo?"

 "Mina, simoya ni orosi haberi nuru wo, e ya makari ori ahe zara m." to kikoyu.

 Wehi susumi te, mina hitobito sunoko ni husi tutu, sidumari nu.

 [3-3 Genji creeps into Utsusemi's bedroom]

 Kimi ha, toke te mo nera re tamaha zu, itadurabusi to obosa ruru ni ohom-me same te, kono kita no sauzi no anata ni hito no kehahi suru wo, "konata ya, kaku ihu hito no kakure taru kata nara m, ahare ya!" to mikokoro todome te, yawora oki te tati kiki tamahe ba, arituru ko no kowe ni te,

 "Mono'ketamaharu. Iduku ni ohasimasu zo?"

 to, kare taru kowe no wokasiki ni te ihe ba,

 "Koko ni zo husi taru. Marauto ha ne tamahi nuru ka? Ikani tikakara m to omohi turu wo, saredo ke-dohokari keri."

 to ihu. Ne tari keru kowe no sidokenaki, ito yoku nikayohi tare ba, imouto to kiki tamahi tu.

 "Hisasi ni zo ohotonogomori nuru. Oto ni kiki turu ohom-arisama wo mi tatematuri turu, geni koso medetakari kere!" to, misoka ni ihu.

 "Hiru nara masika ba, nozoki te mi tatematuri te masi."

 to nebutage ni ihi te, kaho hikiire turu kowe su. "Netau, kokoro todome te mo tohi kike kasi." to adikinaku obosu.

 "Maro ha hasi ni ne habera m. Ana kurusi!"

 tote, hi kakage nado su besi. Womnagimi ha, tada kono sauziguti sudikahi taru hodo ni zo husi taru beki.

 "Tyuuzyaunokimi ha, iduku ni zo? Hitoge tohoki kokoti si te, mono-osorosi."

 to ihu nare ba, nagesi no simo ni, hitobito husi te irahe su nari.

 "Simo ni yu ni ori te. 'Tadaima mawira m' to haberu." to ihu.

 Mina sidumari taru kehahi nare ba, kakegane wo kokoromi ni hikiake tamahe re ba, anata yori ha sasa zari keri. Kityau wo sauziguti ni ha tate te, hi ha hono-kuraki ni, mi tamahe ba, karabitu-datu monodomo wo oki tare ba, midarigahasiki naka wo, wakeiri tamahe re ba, tada hitori ito sasayaka ni te husi tari. Nama-wadurahasi kere do, uhe naru kinu osiyaru made, motome turu hito to omohe ri.

 "Tyuuzyau mesi ture ba nam. Hito sire nu omohi no, sirusi aru kokoti si te."

 to notamahu wo, tomokakumo omohi waka re zu, mono ni osoha ruru kokoti si te, "Ya!" to obiyure do, kaho ni kinu no sahari te, oto ni mo tate zu.

 "Utituke ni, hukakara nu kokoro no hodo to mi tamahu ram, kotowari nare do, tosigoro omohi wataru kokoro no uti mo, kikoye sira se m tote nam. Kakaru wori wo mati ide taru mo, sarani asaku ha ara zi to, omohinasi tamahe!"

 to, ito yaharaka ni notamahi te, onigami mo aradatu maziki kehahi nare ba, hasitanaku, "Koko ni, hito!" to mo, e nonosira zu. Kokoti hata , wabisiku, arumaziki koto to omohe ba, asamasiku,

 "Hitotagahe ni koso haberu mere." to ihu mo iki no sita nari.
 Kiye madohe ru kesiki, ito kokorogurusiku rautage nare ba, wokasi to mi tamahi te,

 "Tagahu beku mo ara nu kokoro no sirube wo, omoha zu ni mo obomei tamahu kana! Sukigamasiki sama ni ha, yoni miye tatematura zi. Omohu koto sukosi kikoyu beki zo."

 tote, ito tihisayaka nare ba, kaki-idaki te sauzi no moto ide tamahu ni zo, motome turu Tyuuzyau-datu hito ki ahi taru.

 "Ya ya!" to notamahu ni, ayasiku te saguri yori taru ni zo, imiziku nihohi miti te, kaho ni mo kuyuri kakaru kokoti suru ni, omohiyori nu. Asamasiu, koha ika naru koto zo to omohi madoha rure do, kikoye m kata nasi. Naminami no hito nara ba koso, araraka ni mo hiki-kanagura me, sore dani hito no amata sira m ha, ikaga ara m? Kokoro mo sawagi te, sitahi ki tare do, dou mo naku te, oku naru omasi ni iri tamahi nu.

 Sauzi wo hiki tate te, "Akatuki ni ohom-mukahe ni monose yo." to notamahe ba, womna ha, kono hito no omohu ram koto sahe, sinu bakari warinaki ni, nagaruru made ase ni nari te, ito nayamasige naru, itohosikere do, rei no, iduko yori tou'de tamahu kotonoha ni ka ara m, ahare sira ru bakari, nasakenasakesiku notamahi tukusu beka' mere do, naho ito asamasiki ni,

 "Ututu to mo oboye zu koso. Kazu nara nu mi nagara mo, obosi kutasi keru mikokorobahe no hodo mo, ikaga asaku ha omou tamahe zara m. Ito kayau naru kiha ha, kiha to koso habe' nare."

 tote, kaku ositati tamahe ru wo, hukaku nasakenaku usi to omohi iri taru sama mo, geni itohosiku, kokorohadukasiki kehahi nare ba,

 "Sono kihagiha wo, mada sira nu, uhigoto zo ya! Nakanaka, osinabe taru tura ni omohinasi tamahe ru nam utate ari keru. Onodukara kiki tamahu yau mo ara m. Anagati naru sukigokoro ha, sarani naraha nu wo! Sarubeki ni ya, geni, kaku ahame rare tatematuru mo, kotowari naru kokoromadohi wo, midukara mo ayasiki made nam."

 nado, mame-dati te yorodu ni notamahe do, ito taguhi naki ohom-arisama no, iyoiyo utitoke kikoye m koto wabisikere ba, sukuyoka ni kokorodukinasi to ha miye tatematuru tomo, saru kata no ihukahinaki ni te sugusi te m to omohi te, turenaku nomi motenasi tari. Hitogara no tawoyagi taru ni, tuyoki kokoro wo sihite kuhahe tare ba, nayotake no kokoti si te, sasuga ni woru beku mo ara zu.

 Makoto ni kokoroyamasiku te, anagati naru mikokorobahe wo, ihukatanasi to omohi te, naku sama nado, ito ahare nari. Kokorogurusiku ha are do, mi zara masika ba kutiwosikara masi, to obosu. Nagusame gataku, usi to omohe re ba,

 "Nado, kaku utomasiki mono ni simo obosu beki? Oboye naki sama naru simo koso, tigiri aru to ha omohi tamaha me. Mugeni yo wo omohi sira nu yau ni, obohore tamahu nam, ito turaki." to urami rare te,

 "Ito kaku uki mi no hodo no sadamara nu, arisinagara no mi ni te, kakaru mikokorobahe wo mi masika ba, arumaziki waga tanomi ni te, minahosi tamahu notise wo mo omohi tamahe nagusame masi wo, ito kau kari naru ukine no hodo wo omohi haberu ni, taguhi naku omou tamahe madoha ruru nari. Yosi, ima ha mi ki to na kake so."

 tote, omohe ru sama, geni ito kotowari nari. Oroka nara zu tigiri nagusame tamahu koto ohokaru besi.

 Tori mo naki nu. Hitobito okiide te,

 "Ito igitanakari keru yo kana!"
 "Mikuruma hikiide yo."

 nado ihu nari. Kami mo ideki te,

 "Womna nado no ohom-katatagahe koso. Yobukaku isoga se tamahu beki kaha!" nado ihu mo ari.

 Kimi ha, mata kayau no tuide ara m koto mo ito kataku, sasihae te ha ikade ka, ohom-humi nado mo kayoha m koto no ito warinaki wo obosu ni, ito mune itasi. Oku no Tyuuzyau mo ide te, ito kurusigare ba, yurusi tamahi te mo, mata hiki todome tamahi tutu,

 "Ikade ka, kikoyu beki. Yoni sira nu mikokoro no turasa mo, ahare mo, asakara nu yo no omohiide ha, samazama meduraka naru beki tamesi kana!"

 tote, uti-naki tamahu kesiki, ito namameki tari.
 Tori mo sibasiba naku ni, kokoro awatatasiku te,

 "Turenaki wo urami mo hate nu sinonome ni
 tori ahe nu made odorokasu ram
"

 Womna, mi no arisama wo omohu ni, ito tukinaku mabayuki kokoti si te, medetaki ohom-motenasi mo, nani to mo oboye zu, tune ha ito sukusukusiku kokorodukinasi to omohi anaduru Iyo no kata no omohiyara re te, "Yume ni ya miyu ram?" to, sora-osorosiku tutumasi.

 "Mi no usa wo nageku ni aka de akuru yo ha
 tori kasane te zo ne mo naka re keru
"

 Koto to akaku nare ba, sauziguti made okuri tamahu. Uti mo to mo hito sawagasikere ba, hiki tate te, wakare tamahu hodo, kokorobosoku, hedaturu seki to miye tari.

 Ohom-nahosi nado ki tamahi te, minami no kauran ni sibasi uti-nagame tamahu. Nisiomote no kausi sosoki age te, hitobito nozoku beka' meru. Sunoko no naka no hodo ni tate taru kosauzi no kami yori honoka ni miye tamahe ru ohom-arisama wo, mi ni simu bakari omohe ru sukigokoro-domo a' meri.

 Tuki ha ariake nite, hikari wosamare ru monokara, kage kezayaka ni miye te, nakanaka wokasiki akebono nari. Nanigokokoronaki sora no kesiki mo, tada miru hito kara, en ni mo sugoku mo miyuru nari keri. Hito sire nu mikokoro ni ha, ito mune itaku, kotodute yara m yosuga dani naki wo to, kaherimi-gati nite ide tamahi nu.

 Tono ni kaheri tamahi te mo, tomi ni mo madoroma re tamaha zu. Mata ahi miru beki kata naki wo, masite, kano hito no omohu ram kokoro no uti, ikanara m to, kokorogurusiku omohiyari tamahu. "Sugure taru koto ha nakere do, meyasuku motetuke te mo arituru nakanosina kana! Kumanaku mi atume taru hito no ihi si koto ha, geni." to obosi ahase rare keri.

 Kono hodo ha, Ohoidono ni nomi ohasimasu. Naho ito kaki-taye te, omohu ram koto no itohosiku mikokoro ni kakari te, kurusiku obosi wabi te, Kinokami wo mesi tari.

 "Kano, arisi Tyuunagon no ko ha, e sase te m ya? Rautage ni miye si wo! Midikaku tukahu hito ni se m. Uhe ni mo ware tatematura m." to notamahe ba,

 "Ito kasikoki ohosegoto ni haberu nari. Ane naru hito ni notamahi mi m."

 to mausu mo, mune tubure te obose do,

 "Sono Anegimi ha, Asom no otouto ya mo' taru?"

 "Sa mo habera zu. Kono hutatose bakari zo, kaku te monosi habere do, oya no okite ni tagahe ri to omohi nageki te, kokoroyuka nu yau ni nam, kiki tamahuru."

 "Ahare no koto ya! Yorosiku kikoye si hito zo kasi. Makoto ni yosi ya?" to notamahe ba,

 "Kesiu ha habera zaru besi. Mote-hanare te utoutosiku habere ba, yo no tatohi ni te, mutubi habera zu." to mausu.

 [3-4 Several days later]

 Sate, ituka muyika ari te, kono ko wi te mawire ri. Komayaka ni wokasi to ha nakere do, namameki taru sama si te, atebito to miye tari. Mesi ire te, ito natukasiku katarahi tamahu. Warahagokoti ni, ito medetaku uresi to omohu. Imouto no kimi no koto mo kuhasiku tohi tamahu. Sarubeki koto ha irahe kikoye nado si te, hadukasige ni sidumari tare ba, uti-ide nikusi. Saredo, ito yoku ihi sirase tamahu.

 Kakaru koto koso ha to, hono-kokorouru mo, omohi no hoka nare do, wosanagokoti ni hukaku simo tadora zu. Ohom-humi wo mote ki tare ba, Womna, asamasiki ni namida mo ideki nu. Kono ko no omohu ram koto mo hasitanaku te, sasuga ni, ohom-humi wo omogakusi ni hiroge tari. Ito ohoku te,

 "Mi si yume wo ahu yo ari ya to nageku ma ni
 me sahe aha de zo koro mo he ni keru

 Nuru yo nakere ba."

 nado, me mo oyoba nu ohom-kakizama mo, kiri hutagari te, kokoroe nu sukuse uti-sohe ri keru mi wo omohi tuduke te husi tamahe ri.

 Mata no hi, Kogimi mesi tare ba, mawiru tote ohom-kaheri kohu.

 "Kakaru ohom-humi miru beki hito mo nasi, to kikoye yo."

 to notamahe ba, uti-wemi te,

 "Tagahu beku mo notamaha zari si mono wo. Ikaga, saha mausa m?"

 to ihu ni, kokoroyamasiku, nokori naku notamahase, sirase te keru to omohu ni, turaki koto kagirinasi.

 "Ide, oyosuke taru koto ha iha nu zo yoki. Saha, na mawiri tamahi so." to mutukara re te,

 "Mesu ni ha, ikadeka." tote, mawiri nu.

 Kinokami, sukigokoro ni kono mamahaha no arisama wo atarasiki mono ni omohi te, tuisousi arike ba, kono ko wo motekasiduki te, wi te ariku.

 Kimi, mesiyose te,

 "Kinohu mati kurasi si wo. Naho ahi omohu maziki na' meri."

 to wenzi tamahe ba, kaho uti-akame te wi tari.

 "Idura?" to notamahu ni, sikasika to mausu ni,

 "Ihukahina no koto ya! Asamasi." tote, mata mo tamahe ri.

 "Ako ha sira zi na. Sono Iyo no okina yori ha, saki ni mi si hito zo. Saredo, tanomosigenaku kubi hososi tote, hututuka naru usiromi mauke te, kaku anaduri tamahu na' meri. Saritomo, Ako ha waga ko ni te wo are yo! Kono tanomosibito ha, yukusaki mizikakari na m."

 to notamahe ba, "Samo ya ari kem, imizikari keru koto kana!" to omohe ru, "Wokasi" to obosu.

 Kono ko wo matuhasi tamahi te, Uti ni mo wi te mawiri nado si tamahu. Waga mikusigedono ni notamahi te, sauzoku nado mo se sase, makoto ni oyameki te atukahi tamahu.

 Ohom-humi ha tune ni ari. Saredo, kono ko mo ito wosanasi, kokoro yori hoka ni tiri mo se ba, karogarosiki na sahe tori-sohe m, mi no oboye wo ito tukinakaru beku omohe ba, medetaki koto mo waga mi kara koso to omohi te, utitoke taru ohom-irahe mo kikoye zu. Honoka nari si ohom-kehahi arisama ha, "Geni, nabete ni yaha!" to, omohiide kikoye nu ni ha ara ne do, "Wokasiki sama wo miye tatematuri te mo, nani ni ka ha naru beki." nado, omohikahesu nari keri.

 Kimi ha obosi okotaru toki no ma mo naku, kokorogurusiku mo kohisiku mo obosi idu. Omohe ri si kesiki nado no itohosisa mo, haruke m kata naku obosi wataru. Karogarosiku hahi-magire tatiyori tamaha m mo, hitome sigekara m tokoro ni, binnaki hurumahi ya arahare m to, hito no tame mo itohosiku, to obosi wadurahu.

 Rei no, Uti ni hikazu he tamahu koro, sarubeki kata no imi mati ide tamahu. Nihaka ni makade tamahu mane si te, miti no hodo yori ohasimasi tari.

 Kinokami odoroki te, yarimidu no meiboku to kasikomari yorokobu. Kogimi ni ha, hiru yori, "Kaku nam omohiyore ru." to notamahi tigire ri. Akekure matuhasi narasi tamahi kere ba, koyohi mo madu mesi ide tari.

 Womna mo, saru ohom-seusoko ari keru ni, obosi tabakari tu ram hodo ha, asaku simo omohinasa re ne do, saritote, utitoke, hitogenaki arisama wo miye tatematuri te mo, adikinaku, yume no yau ni te sugi ni si nageki wo, mata ya kuhahe m, to omohi midare te, naho sate mati tuke kikoyesase m koto no mabayukere ba, Kogimi ga ide te inuru hodo ni,

 "Ito ke-dikakere ba, kataharaitasi. Nayamasikere ba, sinobi te uti-tataka se nado se m ni, hodo hanare te wo!"

 tote, watadono ni, Tyuuzyau to ihi si ga tubone si taru kakure ni, uturohi nu.

 Saru kokoro si te, hito toku sidume te, ohom-seusoko are do, Kogimi ha tadune aha zu. Yorodu no tokoro motome ariki te, watadono ni wake iri te, karausite, tadori ki tari. Ito asamasiku turasi, to omohi te,

 "Ika ni kahinasi to obosa m." to, naki nu bakari ihe ba,

 "Kaku, kesikara nu kokorobahe ha, tukahu monoka! Wosanaki hito no kakaru koto ihi tutahuru ha, imiziku imu naru monowo!" to ihi odosi te, "'Kokoti nayamasikere ba, hitobito sake zu osahe sase te nam' to kikoyesase yo. Ayasi to tare mo tare mo miru ram."

 to ihi-hanati te, kokoro no uti ni ha, "Ito, kaku sina sadamari nuru mi no oboye nara de, sugi ni si oya no ohom-kehahi tomare ru hurusato nagara, tamasaka ni mo matituke tatematura ba, wokasiu mo ya ara masi. Sihite omohi sira nu kaho ni miketu mo, ikani hodo sira nu yau ni obosu ram." to, kokoronagara mo, mune itaku, sasuga ni omohi midaru. "Totemo kakutemo, ima ha ihukahinaki syukuse nari kere ba, muzin ni kokorodukinaku te yami na m." to omohi hate tari.

 Kimi ha, ikani tabakari nasa m to, mada wosanaki wo usirometaku mati husi tamahe ru ni, huyou naru yosi wo kikoyure ba, asamasiku meduraka nari keru kokoro no hodo wo, "Mi mo ito hadukasiku koso nari nure." to, ito itohosiki mikesiki nari. Tobakari mono mo notamaha zu, itaku umeki te, usi to obosi tari.

 "Hahakigi no kokoro wo sira de Sonohara no
 miti ni ayanaku madohi nuru kana

 Kikoye m kata koso nakere."

 to notamahe ri. Womna mo, sasuga ni, madoroma zari kere ba,

 "Kazu nara nu huseya ni ohuru na no usa ni
 aru ni mo ara zu kiyuru Hahakigi
"
 to kikoye tari.

 Kogimi, ito itohosisa ni nebutaku mo ara de madohi ariku wo, hito ayasi to miru ram, to wabi tamahu.

 Rei no, hitobito ha igitanaki ni, hitotokoro suzuro ni susamaziku obosi tuduke rarure do, hito ni ni nu kokorozama no, naho kiye zu tati nobore ri keru, to netaku, kakaru ni tuke te koso kokoro mo tomare to, katu ha obosi nagara, mezamasiku turakere ba, sabare to obose domo, samo obosi hatu maziku,

 "Kakure tara m tokoro ni, naho wi te ike." to notamahe do,

 "Ito mutukasige ni sasi-kome rare te, hito amata haberu mere ba, kasikoge ni."

 to kikoyu. Itohosi to omohe ri.

 "Yosi, Ako dani, na sute so."

 to notamahi te, ohom-katahara ni huse tamahe ri. Wakaku natukasiki ohom-arisama wo, uresiku medetasi to omohi tare ba, turenaki hito yori ha, nakanaka ahare ni obosa ru to zo.

to HomePage
Classic Text
Mod.Version
Note
Original Text(Meiyu-rinmo-bon)
Original Text(Ohoshima-bon)
Teika's Note