First updated 8/5/2002(ver.1-5)
Last updated 4/21/2009(ver.2-2)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

  

HANA-NO-EN


Tale of Hikaru-Genji's Konoe-Chujo era from February to March in spring at the age of 20

 Tale of Oborodukiyo-no-Kimi

  1. Cherry blossom viewing in front of Shishin-den at 20 something in February---Kisaragi no hatuka amari, Na'-den no sakura-no-en se sase tamahu
  2. Genji meets with Udaijin's the sixth daughter in the night of spring after viewing---Yo itau huke te nam, koto hate keru
  3. The next day Genji is interested to know her name---Sono hi ha go-en no koto ari te, magire kurasi tamahi tu
  4. Murasaki grows up ideally, Aoi is as uncommunicative as ever---"Ohoi-dono ni mo hisasiu nari ni keru." to obose do, Waka-Gimi mo kokoro-gurusikere ba
  5. Wisteria blossom viewing on Udaijin's garden at 20 something in March---Kano Ariake-no-Kimi ha, hakanakari si yume wo obosi-ide te

 

 Tale of Oborodukiyo-no-Kimi

 [1-1 Cherry blossom viewing in front of Shishin-den at 20 something in February]

 Kisaragi no hatuka amari, Na'den no sakura no en se sase tamahu. Kisaki, Touguu no ohom-tubone, saiu ni si te, maunobori tamahu. Koukidennonyougo, Tyuuguu no kaku te ohasuru wo, worihusi goto ni yasukara zu obose do, mono-mi ni ha e sugusi tamaha de, mawiri tamahu.

 Hi ito yoku hare te, sora no kesiki, tori no kowe mo, kokotiyoge naru ni, Mikotati, Kamdatime yori hazime te, sono miti no ha mina, tanwin tamahari te humi tukuri tamahu. Saisyaunotyuuzyau, "Haru to ihu mozi tamahare ri." to, notamahu kowe sahe, rei no, hito ni koto nari. Tugi ni Tounotyuuzyau, hito no meutusi mo, tada nara zu oboyu beka' mere do, ito meyasuku mote-sidume te, kowadukahi nado, monomonosiku sugure tari. Sate no hitobito ha, mina okusigati ni hanazirome ru ohokari. Dige no hito ha, masite, Mikado, Touguu no ohom-zae kasikoku sugure te ohasimasu, kakaru kata ni yamgotonaki hito ohoku monosi tamahu koro naru ni, hadukasiku, harubaru to kumori naki niha ni tati-iduru hodo, hasitanaku te, yasuki koto nare do, kurusige nari. Tosi oyi taru hakase-domo no, nari ayasiku yature te, rei nare taru mo, ahare ni, samazama goranzuru nam, wokasikari keru.

 Gaku-domo nado ha, sarani mo iha zu totonohe sase tamahe ri. Yauyau irihi ni naru hodo, Haru no uguhisu saheduru to ihu mahi, ito omosiroku miyuru ni, Genzi no ohom-momidinoga no wori, obosi ide rare te, Touguu, kazasi tamaha se te, seti ni seme notamaha suru ni, nogare gataku te, tati te nodoka ni sode kahesu tokoro wo hito wore, kesiki bakari mahi tamahe ru ni, niru beki mono naku miyu. Hidarinootodo, uramesisa mo wasure te, namida otosi tamahu.

 "Tounotyuuzyau, idura? Ososi."
 to are ba, Riukwaen to ihu mahi wo, kore ha ima sukosi sugusi te, kakaru koto mo ya to, kokorodukahi ya si kem, ito omosirokere ba, ohom-zo tamahari te, ito medurasiki koto ni hito omohe ri. Kamdatime mina midare te mahi tamahe do, yoru ni iri te ha, koto ni kedime mo miye zu. Humi nado kauzuru ni mo, Genzinokimi no ohom wo ba, Kauzi mo e yomi yara zu, ku goto ni zuzi nonosiru. Hakase-domo no kokoro ni mo, imiziu omohe ri.

 Kauyau no wori ni mo, madu kono Kimi wo hikari ni si tamahe re ba, Mikado mo ikade ka oroka ni obosare mu. Tyuuguu, ohom-me no tomaru ni tuke te, "Touguunonyougo no anagati ni nikumi tamahu ram mo ayasiu, waga kau omohu mo kokorousi." to zo, midukara obosi kahesa re keru.

 "Ohokata ni hana no sugata wo mi masika ba
 tuyu mo kokoro no oka re masi yaha
"

 Mikokoro no uti nari kem koto, ikade mori ni kem.

 [1-2 Genji meets with Udaijin's the sixth daughter in the night of spring after viewing]

 Yo itau huke te nam, koto hate keru.
 Kamdatime onoono akare, Kisaki, Touguu kahera se tamahi nure ba, nodoyaka ni nari nuru ni, tuki ito akau sasi-ide te wokasiki wo, Genzinokimi, wehi gokoti ni, misugusi gataku oboye tamahi kere ba, "Uhe no hitobito mo uti-yasumi te, kayau ni omohi kake nu hodo ni, mosi sari nu beki hima mo ya aru?" to, Huditubo watari wo, warinau sinobi te ukagahi arike do, katarahu beki toguti mo sasi te kere ba, uti-nageki te, nahoarazi ni, Koukiden no hosodono ni tatiyori tamahe re ba, sam no kuti aki tari.

 Nyougo ha, Uhe no mitubone ni yagate maunobori tamahi ni kere ba, hito zukuna naru kehahi nari. Oku no kururudo mo aki te, hitooto mo se zu.
 "Kayau nite, yononaka no ayamati ha suru zo kasi." to omohi te, yawora nobori te nozoki tamahu. Hito ha mina ne taru besi. Ito wakau wokasige naru kowe no, nabete no hito to ha kikoye nu,

 "Oborodukiyo ni niru mono zo naki."

 to uti-zuzi te, konatazama ni ha kuru monoka. Ito uresiku te, huto sode wo torahe tamahu. Womna, osorosi to omohe ru kesiki nite,
 "Ana, mukutuke! Koha, taso?" to notamahe do,
 "Nanika, utomasiki?" tote,

 "Hukaki yo no ahare wo siru mo iru tuki no
 oboroke nara nu tigiri to zo omohu
"

 tote, yawora idaki orosi te, to ha osi-tate tu. Asamasiki ni akire taru sama, ito natukasiu wokasige nari. Wananaku wananaku,
 "Koko ni, hito."
 to, notamahe do,
 "Maro ha, minahito ni yurusa re tare ba, mesiyose tari tomo, nandehu koto ka ara m. Tada, sinobi te koso."

 to notamahu kowe ni, kono Kimi nari keri to kiki sadame te, isasaka nagusame keri. Wabisi to omohe ru monokara, nasakenaku kohagohasiu ha miye zi, to omohe ri. Wehigokoti ya rei nara zari kem, yurusa m koto ha kutiwosiki ni, Womna mo wakau tawoyagi te, tuyoki kokoro mo sira nu naru besi.

 Rautasi to mi tamahu ni, hodo naku akeyuke ba, kokoro awatatasi. Womna ha, masite, samazama ni omohi midare taru kesiki nari.
 "Naho, nanori si tamahe. Ikadeka, kikoyu beki. Kau te yami na m to ha, saritomo obosa re zi."
 to notamahe ba,

 "Uki mi yo ni yagate kiye na ba tadune te mo
 kusa no hara wo ba toha zi to ya omohu
"

 to ihu sama, en ni namameki tari.
 "Kotowari ya! Kikoye tagahe taru mozi kana!" tote,

 "Idure zo to tuyu no yadori wo waka m ma ni
 kozasa ga hara ni kaze mo koso huke

 Wadurahasiku obosu koto nara zu ha, nanika tutuma m? Mosi, sukai tamahu ka?"
 to mo ihi ahe zu, hitobito oki sawagi, Uhe no mitubone ni mawiri tigahu kesiki-domo, sigeku mayohe ba, ito warinaku te, ahugi bakari wo sirusi ni torikahe te, ide tamahi nu.

 Kiritubo ni ha, hitobito ohoku saburahi te, odoroki taru mo are ba, kakaru wo,
 "Samo, tayumi naki ohom-sinobi ariki kana!"
 to tukisirohi tutu, sorane wo zo si ahe ru. Iri tamahi te husi tamahe re do, neira re zu.

 "Wokasikari turu hito no sama kana! Nyougo no ohom-otoutotati ni koso ha ara me. Mada yo ni nare nu ha, Go, Rokunokimi nara m kasi. Sotinomiya no Kitanokata, Tounotyuuzyau no susame nu Sinokimi nado koso, yosi to kiki sika. Nakanaka sore nara masika ba, ima sukosi wokasikara masi. Roku ha Touguu ni tatematura m to kokorozasi tamahe ru wo, itohosiu mo aru bei kana! Wadurahasiu, tadune m hodo mo magirahasi, sate taye na m to ha omoha nu kesiki nari turu wo, ika nare ba, koto kayohasu beki sama wo wosihe zu nari nu ram."

 nado, yorodu ni omohu mo, kokoro no tomaru naru besi. Kauyau naru ni tuke te mo, madu, "Kano watari no arisama no, koyonau okumari taru haya!" to, arigatau omohi kurabe rare tamahu.

 [1-3 The next day Genji is interested to know her name]

 Sono hi ha goen no koto ari te, magire kurasi tamahi tu. Saunokoto tukaumaturi tamahu. Kinohu no koto yori mo, namamekasiu omosirosi. Huditubo ha, akatuki ni maunobori tamahi ni keri. "Kano Ariake, ide ya si nu ram?" to, kokoro mo sora nite, omohi itara nu kumanaki Yosikiyo, Koremitu wo tuke te, ukagaha se tamahi kere ba, omahe yori makade tamahi keru hodo ni,

 "Tada ima, kitanodin yori, kanete yori kakure tati te haberi turu kuruma-domo makari iduru. Ohom-katagata no satobito haberi turu naka ni, Siwinoseusyau, Utyuuben nado isogi ide te, okuri si haberi turu ya, Koukiden no ohom-akare nara m to mi tamahe turu. Kesiu ha ara nu kehahi-domo siruku te, kuruma mitu bakari haberi tu."

 to kikoyuru ni mo, mune uti-tubure tamahu.
 "Ikani si te, idure to sira m? Titiotodo nado kiki te, kotogotosiu motenasa m mo, ikani zo ya? Mada, hito no arisama yoku mi sadame nu hodo ha, wadurahasikaru besi. Saritote, sira de ara m, hata, ito kutiwosikaru bekere ba, ikani se masi?" to, obosi wadurahi te, tukuduku to nagame husi tamahe ri.

 "Himegimi, ikani turedure nara m? Higoro ni nare ba, ku' si te ya ara m?" to, rautaku obosi yaru. Kano sirusi no ahugi ha, sakuragasane nite, koki kata ni kasume ru tuki wo kaki te, midu ni utusi taru kokorobahe, me nare tare do, yuwe natukasiu motenarasi tari. "Kusa no hara wo ba" to ihi si sama nomi, kokoro ni kakari tamahe ba,

 "Yo ni sira nu kokoti koso sure ariake no
 tuki no yukuhe wo sora ni magahe te
"

 to kaki tuke tamahi te, oki tamahe ri.

 [1-4 Murasaki grows up ideally, Aoi is as uncommunicative as ever]

 "Ohoidono ni mo hisasiu nari ni keru." to obose do, Wakagimi mo kokorogurusikere ba, kosirahe m to obosi te, Nideunowin he ohasi nu. Miru mama ni, ito utukusige ni ohi nari te, aigyauduki raurauziki kokorobahe, ito koto nari. Aka nu tokoro nau, waga mikokoro no mama ni wosihe nasa m, to obosu ni kanahi nu besi. Wotoko no ohom-wosihe nare ba, sukosi hitonare taru koto ya mazira m to omohu koso, usirometakere.

 Higoro no ohom-monogatari ohom-koto nado wosihe kurasi te ide tamahu wo, rei no to kutiwosiu obose do, ima ha ito you naraha sare te, warinaku ha sitahi matuhasa zu.

 Ohoidono ni ha, rei no, huto mo taimen si tamaha zu. Turedure to yorodu obosi megurasa re te, Sau no ohom-koto masaguri te,
 "Yaharaka ni nuru yo ha naku te"
 to utahi tamahu. Otodo watari tamahi te, hitohi no kyou ari si koto, kikoye tamahu.

 "Kokora no yohahi nite, meiwau no miyo, sidai wo nam mi haberi nure do, kono tabi no yau ni, humi-domo kyauzaku ni, mahi, gaku, mono no ne-domo totonohori te, yohahi noburu koto nam habera zari turu. Mitimiti no mono no zyauzu-domo ohokaru korohohi, kuhasiu sirosimesi, totonohe sase tamahe ru ke nari. Okina mo hotohoto mahi ide nu beki kokoti nam si haberi si."

 to kikoye tamahe ba,

 "Koto ni totonohe okonahu koto mo habera zu. Tada ohoyakegoto ni, sosiu naru mono no si-domo wo, kokokasiko ni tadune haberi si nari. Yorodu no koto yori ha, Riukwawen, makoto ni koudai no rei to mo nari nu beku mi tamahe si ni, masite 'Saka yuku haru' ni tati ide sase tamahe ra masika ba, yo no menboku ni ya habera masi."

 to kikoye tamahu.

 Ben, Tyuuzyau nado mawiri ahi te, kauran ni senaka osi tutu, toridori ni mono no ne-domo sirabe ahase te asobi tamahu, ito omosirosi.

 [1-5 Wisteria blossom viewing on Udaijin's garden at 20 something in March]

 Kano Ariakenokimi ha, hakanakari si yume wo obosi ide te, ito mono nagekasiu nagame tamahu. Touguu ni ha, Uduki bakari to obosi sadame tare ba, ito warinau obosi midare taru wo, Wotoko mo, tadune tamaha m ni atohakanaku ha ara ne do, idure to mo sira de, koto ni yurusi tamaha nu atari ni kakaduraha m mo, hitowaruku omohi wadurahi tamahu ni, Yayohi no nizihuyoniti, Miginoohoidono no yuminoketi ni, Kamdatime, Miko-tati ohoku tudohe tamahi te, yagate hudinoen si tamahu. Hanazakari ha sugi ni taru wo, "Hoka no tiri na m" to ya wosihe rare tari kem, okure te saku sakura, hutaki zo ito omosiroki. Atarasiu tukuri tamahe ru otodo wo, Miya-tati no ohom-mogi no hi, migaki situraha re tari. Hanabana to monosi tamahu tono no yau nite, nanigoto mo imamekasiu motenasi tamahe ri.

 Genzinokimi ni mo, hitohi, uti nite ohom-taimen no tuide ni, kikoye tamahi sika do, ohase ne ba, kutiwosiu, mono no haye nasi to obosi te, miko no Siwinoseusyau wo tatematuri tamahu.

 "Waga yado no hana si nabete no iro nara ba
 nanikaha sarani Kimi wo mata masi
"

 Uti ni ohasuru hodo nite, Uhe ni sousi tamahu.
 "Sitarigaho nari ya!" to waraha se tamahi te,
 "Wazato a' meru wo, hayau monose yo kasi. Womnamiko-tati nado mo, ohi iduru tokoro nare ba, nabete no sama ni ha omohu maziki wo."
 nado notamahasu. Ohom-yosohi nado hiki-tukurohi tamahi te, itau kururu hodo ni, mata re te zo watari tamahu.

 Sakura no kara no ki no ohom-nahosi, ebizome no sitagasane, siri ito nagaku hiki te. Minahito ha uhe no kinu naru ni, azare taru ohokimisugata no namameki taru nite, itukare iri tamahe ru ohom-sama, geni ito koto nari. Hana no nihohi mo keosa re te, nakanaka kotozamasi ni nam.

 Asobi nado ito omosirou si tamahi te, yo sukosi huke yuku hodo ni, Genzinokimi, itaku wehi nayame ru sama ni motenasi tamahi te, magire tati tamahi nu.

 Sinden ni, Womnaitinomiya, Womnasamnomiya no ohasi masu. Himgasi no toguti ni ohasi te, yoriwi tamahe ri. Hudi ha konata no tuma ni atari te are ba, mikausi-domo age watasi te, hitobito ide wi tari. Sodeguti nado, tahuka no wori oboye te, kotosarameki mote-ide taru wo, husahasikara zu to, madu Huditubo watari obosi ide raru.

 "Nayamasiki ni ito itau sihi rare te, wabi ni te haberi. Kasikokere do, kono omahe ni koso ha, kage ni mo kakusa se tamaha me."
 tote, tumado no misu wo hiki-ki tamahe ba,
 "Ana, wadurahasi! Yokara nu hito koso, yamgotonaki yukari ha kakoti haberu nare."
 to ihu kesiki wo mi tamahu ni, omoomosiu ha arane do, osinabete no wakaudo-domo ni ha ara zu, ate ni wokasiki kehahi sirusi.

 Soradakimono, ito kebutau kuyuri te, kinu no otonahi, ito hanayaka ni hurumahi nasi te, kokoronikuku okumari taru kehahi ha tati-okure, imamekasiki koto wo konomi taru watari nite, yamgotonaki ohom-katagata mono mi tamahu tote, kono toguti ha sime tamahe ru naru besi. Sasimo aru maziki koto nare do, sasuga ni wokasiu omohosa re te, "Idure nara m?" to, mune uti-tubure te,

 "Ahugi wo tora re te, karaki me wo miru."
 to, uti-ohodoke taru kowe ni ihi nasi te, yori wi tamahe ri.
 "Ayasiku mo, sama kahe keru Komaudo kana!"
 to irahuru ha, kokoro sira nu ni ya ara m. Irahe ha se de, tada tokidoki, uti-nageku kehahi suru kata ni yorikakari te, kityau gosi ni te wo torahe te,

 "Adusayumi Irusanoyama ni madohu kana
 hono-mi si tuki no kage ya miyuru to

 Nani yuwe ka?"

 to, osiate ni notamahu wo, e sinoba nu naru besi.
 "Kokoro iru kata nara mase ba yumihari no
 tuki naki sora ni mayoha masi ya ha
"

 to ihu kowe, tada sore nari. Ito uresiki monokara.

to HomePage
Classic Text
Mod.Version
Note
Original Text(Meiyu-rinmo-bon)
Original Text(Ohoshima-bon)
Teika's Note