First updated 8/22/2002(ver.1-3)
Last updated 10/14/2009(ver.2-2)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

 

WEAHASE


Tale of Hikaru-Genji's Nai-Daijin era, March in spring at the age of 31

1 Tale of zen-Saigu A love triangle Suzaku-In and Hikaru-Genji on zen-Saigu

 1. Suzaku-In presents to zen-Saigu at her marriage---Saki-no-Saiguu no ohom-mawiri no koto
 2. Genji guesses Suzaku-In's mind---"Win no ohom-arisama ha, womna nite
 3. A competition between Kouki-den and zen-Saigu for Mikado's love---Tyuuguu mo Uti ni zo ohasimasi keru
 4. Genji talks with Suzaku-In---Win ni ha, kano kusi no hako no ohom-kaheri
2 Tale of ladies on Court of Reizei A contest of pictures in monogatari in front of Cyugu
 1. Gon-Cyunagon gathers pictures---Uhe ha, yorodu no koto ni, sugurete we wo
 2. Genji prepares pictures of Suma and Akashi---"Monogatari-we koso, kokoro-bahe miye te
 3. There is a picture-contest in front of Cyugu at March 10---Kau we-domo atume raru to kiki tamahi te
 4. Taketori vsersus Utsufo---Tyuuguu mo mawira se tamahe ru koro nite
 5. Ise-monogatari vsersus Jozanmi---Tugi ni, Ise-monogatari ni Zyau-zammi wo
3 Tale of ladies on Court of Reizei A contest of pictures in front of Mikado
 1. A plan of picture-contest in front of Mikado---Otodo mawiri tamahi te, kaku tori-dori ni arasohi sawagu
 2. There is a picture-contest in front of Mikado at March 20 past---Sono hi to sadame te, nihaka naru yau nare do
 3. Genji overcame Gon-Cyunagon on picture-contest---Sadame-kane te yo ni iri nu. Hidari ha naho kazu hitotu aru hate ni
4 Tale of Hikaru-Genji Reign of Reizei in its glory
 1. Arguments about study and art---Yoake-gata tikaku naru hodo ni
 2. Beginning Hikaru-Genji era---Hatuka amari no tuki sasi-ide te
 3. Reign of Reizei in its glory---Sono-koro no koto ni ha
 4. Genji builds a temple in Sagano---Otodo zo, naho tune-naki mono ni yo wo obosi te

 

1 Tale of zen-Saigu A love triangle Suzaku-In and Hikaru-Genji on zen-Saigu

 [1-1 Suzaku-In presents to zen-Saigu at her marriage]

 Saki-no-Saiguu no ohom-mawiri no koto, Tyuuguu no mikokoro ni ire te moyohosi kikoye tamahu. Komaka naru ohom-toburahi made, toritate taru ohom-usiromi mo nasi to obosiyare do, Ohotono ha, Win ni kikosimesa m koto wo habakari tamahi te, Nideunowin ni watasi tatematura m koto wo mo, kono tabi ha obosi tomari te, tada sirazugaho ni motenasi tamahe re do, ohokata no koto-domo ha, torimoti te oyameki kikoye tamahu.

 Win ha ito kutiwosiku obosimese do, hitowarokere ba, ohom-seusoko nado taye ni taru wo, sono hi ni nari te, e nara nu ohom-yosohi-domo, migusi no hako, utimidarenohako, kaugo no hako-domo, yo no tune nara zu, kusagusa no ohom-takimono-domo, kunuekau, matanaki sama ni, hyakubu no hoka wo ohoku sugi nihohu made, kokoro koto ni totonohe sase tamahe ri. Otodo mi tamahi mo se m ni to, kanete yori obosi mauke kem, ito wazatogamasikam meri.

 Tono mo watari tamahe ru hodo nite, "Kaku nam." to, Nyobetau goranze sasu. Tada, migusi no hako no katatukata wo mi tamahu ni, tuki se zu komaka ni namameki te, medurasiki sama nari. Sasigusi no hako no kokoroba ni,

 "Wakaredi ni sohe si wogusi wo kakoto nite
 harukeki naka to Kami ya isame si
"

 Otodo, kore wo goranzi tuke te, obosi megurasu ni, ito katazikenaku itohosiku te, waga mikokoro no narahi, ayaniku naru mi wo tumi te,
 "Kano kudari tamahi si hodo, mikokoro ni omohosi kem koto, kau tosi he te kaheri tamahi te, sono mikokorozasi wo mo toge tamahu beki hodo ni, kakaru tagahime no aru wo, ikani obosu ram? Mikurawi wo sari, mono-siduka nite, yo wo uramesi to ya obosu ram." nado, "Ware ni nari te kokoro ugoku beki husi kana!" to, obosi tuduke tamahu ni, itohosiku, "Nani ni kaku anagati naru koto wo omohi hazime te, kokorogurusiku omohosi mayamasu ram. Turasi to mo, omohi kikoye sika do, mata, natukasiu ahare naru mikokorobahe wo." nado, omohi midare tamahi te, tobakari uti-nagame tamahe ri.

 "Kono ohom-kaheri ha, ikayau ni ka kikoye sase tamahu ram? Mata, ohom-seusoko mo ikaga?"

 nado, kikoye tamahe do, ito kataharaitakere ba, ohom-humi ha e hikiide zu. Miya ha nayamasige ni omohosi te, ohom-kaheri ito monouku si tamahe do,

 "Kikoye tamaha zara m mo, ito nasake naku, katazikenakaru besi."

 to, hitobito sosonokasi wadurahi kikoyuru kehahi wo kiki tamahi te,

 "Ito aru maziki ohom-koto nari. Sirusi bakari kikoye sase tamahe."

 to kikoye tamahu mo, ito hadukasikere do, inisihe obosiiduru ni, ito namameki, kiyora ni te, imiziu naki tamahi si ohom-sama wo, sokohakatonaku ahare to mi tatematuri tamahi si ohom-wosanagokoro mo, tada ima no koto to oboyuru ni, ko-Miyasumdokoro no ohom-koto nado, kakiturane ahare ni obosa re te, tada kaku,

 "Wakaru tote haruka ni ihi si hitokoto mo
 kaheri te mono ha ima zo kanasiki
"

 to bakari ya ari kem? Ohom-tukahi no roku, sinazina ni tamaha su. Otodo ha, ohom-kaheri wo ito yukasiu obose do, e kikoye tamaha zu.

 [1-2 Genji guesses Suzaku-In's mind]

 "Win no ohom-arisama ha, womna nite mi tatematura mahosiki wo, kono ohom-kehahi mo nigenakara zu, ito yoki ohom-ahahi na' meru wo, Uti ha, mada ito ihakenaku ohasimasu meru ni, kaku hikitagahe kikoyuru wo, hitosirezu, monosi to ya obosu ram?" nado, nikuki koto wo sahe obosiyari te, mune tubure tamahe do, kehu ni nari te obosi-todomu beki koto ni si ara ne ba, koto-domo aru beki sama ni notamahi oki te, mutumasiu obosu Suri-no-Saisyau wo kuhasiku tukaumaturu beku notamahi te, Uti ni mawiri tamahi nu.

 "Ukebari taru oyazama ni ha, kikosimesa re zi." to, Win wo tutumi kikoye tamahi te, ohom-toburahi bakari to, mise tamahe ri. Yoki nyoubau nado ha, motoyori ohokaru Miya nare ba, satogati nari si mo mawiri tudohi te, ito ninaku, kehahi aramahosi.

 "Ahare, ohase masika ba, ikani kahi ari te, obosi-itaduka masi." to, mukasi no mikokorozama obosi iduru ni, "Ohokata no yo ni tuke te ha, wosiu atarasikari si hito no ohom-arisama zo ya! Sakoso e ara nu mono nari kere! Yosi ari si kata ha, naho sugure te", mono no wori goto ni omohiide kikoye tamahu.

 [1-3 A competition between Kouki-den and zen-Saigu for Mikado's love]

 Tyuuguu mo Uti ni zo ohasimasi keru. Uhe ha, medurasiki hito mawiri tamahu to kikosimesi kere ba, ito utukusiu mikokorodukahi si te ohasimasu. Hodo yori ha imiziu sare otonabi tamahe ri. Miya mo,

 "Kaku hadukasiki hito mawiri tamahu wo, mikokorodukahi si te, miye tatematura se tamahe."

 to kikoye tamahi keri.
 Hitosirezu, "Otona ha hadukasiu ya ara m?" to obosi keru wo, itau yo huke te maunobori tamahe ri. Ito tutumasige ni ohodoka nite, sasayaka ni ayeka naru kehahi no si tamahe re ba, ito wokasi, to obosi keri.

 Koukiden ni ha, goranzi tuki tare ba, mutumasiu ahare ni kokoroyasuku omohosi, kore ha hito zama mo itau simeri, hadukasige ni, Otodo no ohom-motenasi mo yamgotonaku yosohosikere ba, anaduri nikuku obosa re te, ohom-tonowi nado ha hitosiku si tamahe do, utitoke taru ohom-warahaasobi ni, hiru nado watara se tamahu koto ha, anatagati ni ohasimasu.

 Gon-Tyuunagon ha, omohu kokoro ari te kikoye tamahi keru ni, kaku mawiri tamahi te, ohom-musume ni kisirohu sama nite saburahi tamahu wo, katagata ni yasukara zu obosu besi.

 [1-4 Genji talks with Suzaku-In]

 Win ni ha, kano kusi no hako no ohom-kaheri goranze si ni tuke te mo, mikokoro hanare gatakari keri.

 Sonokoro, Otodo no mawiri tamahe ru ni, ohom-monogatari komayaka nari. Koto no tuide ni, Saiguu no kudari tamahi si koto, sakizaki mo notamahi idure ba, kikoyeide tamahi te, sa omohu kokoro nam ari si nado ha, e arahasi tamaha zu. Otodo mo, kakaru mikesiki kikigaho ni ha ara de, tada "Ikaga obosi taru?" to yukasisa ni, tokau kano ohom-koto wo notamahi iduru ni, ahare naru mikesiki, asahaka nara zu miyure ba, ito itohosiku obosu.

 "Medetasi to, omohosi simi ni keru ohom-katati, ikayau naru wokasisa ni ka?" to, yukasiu omohi kikoye tamahe do, sarani e mi tatematuri tamaha nu wo, netau omohosu.
 Ito omorika ni te, yume ni mo ihake taru ohom-hurumahi nado no ara ba koso, onodukara hono-miye tamahu tuide mo ara me, kokoronikuki ohom-kehahi nomi hukasa masare ba, mi tatematuri tamahu mama ni, ito aramahosi to omohi kikoye tamahe ri.

 Kaku sukima naku te, hutatokoro saburahi tamahe ba, Hyaubukyau-no-Miya, sugasuga to mo e omohositata zu, "Mikado, otonabi tamahi na ba, saritomo, e omohosi sute zi." to zo, mati sugusi tamahu. Hutatokoro no ohom-oboye-domo, toridori ni idomi tamahe ri.

 

2 Tale of ladies on Court of Reizei A contest of pictures in monogatari in front of Cyugu

 [2-1 Gon-Cyunagon gathers pictures]

 Uhe ha, yorodu no koto ni, sugurete we wo kyou aru mono ni obosi tari. Tate te konoma se tamahe ba ni ya, ninaku kaka se tamahu. Saiguu-no-Nyougo, ito wokasiu kaka se tamahu bekere ba, kore ni mikokoro uturi te, watara se tamahi tutu, kaki kayoha sase tamahu.

 Tenzyau no wakaki hitobito mo, kono koto manebu wo ba, mikokoro todome te wokasiki mono ni omohosi tare ba, masite, wokasige naru hito no, kokorobahe aru sama ni, maho nara zu kaki susabi, namamekasiu sohi husi te, tokaku hude uti-yasurahi tamahe ru ohom-sama, rautagesa ni mikokoro simi te, ito sigeu watara se tamahi te, ari si yori keni ohom-omohi masare ru wo, Gon-Tyuunagon, kiki tamahi te, akumade kadokadosiku imameki tamahe ru mikokoro nite, "Ware hito ni otori na m ya?" to obosi hagemi te, sugure taru zyauzu-domo wo mesi tori te, imiziku imasime te, matanaki sama naru we-domo wo, ninaki kami-domo ni kaki atume sase tamahu.

 [2-2 Genji prepares pictures of Suma and Akashi]

 "Monogatariwe koso, kokorobahe miye te, midokoro aru mono nare."
 tote, omosiroku kokorobahe aru kagiri wo eri tutu kaka se tamahu. Rei no tukinami no we mo, mi nare nu sama ni, kotonoha wo kaki tuduke te, goranze sase tamahu.

 Wazato wokasiu si tare ba, mata, konata nite mo kore wo goranzuru ni, kokoroyasuku mo toriide tamaha zu, ito itaku hime te, kono ohom-kata he mote watara se tamahu wo wosimi, ryauzi tamahe ba, Otodo, kiki tamahi te,

 "Naho, Gon-Tyuunagon no mikokorobahe no wakawakasisa koso, aratamari gataka' mere."

 nado warahi tamahu.

 "Anagati ni kakusi te, kokoroyasuku mo goranze sase zu, nayamasi kikoyuru, ito mezamasi ya! Kotai no ohom-we-domo no haberu, mawira se m."

 to sousi tamahi te, Tono ni huruki mo atarasiki mo, we-domo iri taru midusi-domo hiraka se tamahi te, Womnagimi to morotomoni, "Imamekasiki ha, sore sore." to, eri totonohe sase tamahu.
 Tyaugonka Wausyoukun nado yau naru we ha, omosiroku ahare nare do, "Koto no imi aru ha, kotami ha tatematura zu." to eri todome tamahu.

 Kano tabi no ohom-niki no hako wo mo toriide sase tamahi te, kono tuide ni zo, Womnagimi ni mo mise tatematuri tamahi keru. Mikokoro hukaku sira de ima mi m hito dani, sukosi monoomohi sira m hito ha, namida wosimu maziku ahare nari. Maite, wasure gataku, sono yo no yume wo, obosi samasu wori naki mikokoro-domo ni ha, torikahesi kanasiu obosi ide raru. Ima made mise tamaha zari keru urami wo zo kikoye tamahi keru.

 "Hitori wi te nageki si yori ha ama no sumu
 kata wo kaku te zo miru bekari keru

 Obotukanasa ha, nagusami na masi mono wo!"
 to notamahu. Ito ahare to, obosi te,

 "Uki me mi si sono wori yori mo kehu ha mata
 sugi ni si kata ni kaheru namida ka
"

 Tyuuguu bakari ni ha, mise tatematuru beki mono nari. Kataha naru maziki itidehu dutu, sasugani urauara no arisama sayaka ni miye taru wo, eri tamahu tuide ni mo, kano Akasi no ihewi zo, madu, "Ikani?" to obosiyara nu toki no ma naki.

 [2-3 There is a picture-contest in front of Cyugu at March 10]

 Kau we-domo atume raru to kiki tamahi te, Gon-Tyuunagon, ito kokoro wo tukusi te, diku, heusi, himo no kazari, iyoiyo totonohe tamahu.

 Yayohi no towoka no hodo nare ba, sora mo uraraka nite, hito no kokoro mo nobi, mono-omosiroki wori naru ni, Uti watari mo, setiwe-domo no hima nare ba, tada kayau no koto-domo nite, ohom-katagata kurasi tamahu wo, onaziku ha, goranzi dokoro mo masari nu beku te tatematura m no mikokoro tuki te, ito wazato atume mawira se tamahe ri.

 Konatakanata to, samazama ni ohokari. Monogatariwe ha, komayaka ni natukasisa masaru meru wo, Mumetubo-no-Ohomkata ha, inisihe no monogatari, nadakaku yuwe aru kagiri, Koukiden ha, sonokoro yo ni medurasiku, wokasiki kagiri wo eri kaka se tamahe re ba, uti-miru me no imamekasiki hanayakasa ha, ito koyonaku masare ri.

 Uhe no nyoubau nado mo, yosi aru kagiri, "Kore ha, kare ha." nado sadame ahe ru wo, konokoro no koto ni su meri.

 [2-4 Taketori vsersus Utsufo]

 Tyuuguu mo mawira se tamahe ru koro nite, katagata, goranzi sute gataku omohosu koto nare ba, ohom-okonahi mo okotari tutu goranzu. Kono hitobito no toridori ni ronzuru wo kikosimesi te, hidari migi to kata wakata se tamahu.

 Mumetubo-no-Ohomkata ni ha, Hei-Naisinosuke, Zizyuu-no-Naisi, Seusyau-no-Myaubu. Migi ni ha, Daini-no-Naisinosuke, Tyuuzyau-no-Myaubu, Hyauwe-no-Myaubu wo, tada ima ha kokoronikuki iusoku-domo nite, kokorogokoro ni arasohu kutituki-domo wo, wokasi to kikosimesi te, madu, monogatari no ideki hazime no oya naru Taketori-no-Okina ni Utuho-no-Tosikage wo ahase te arasohu.

 "Nayotake no yoyo ni huri ni keru koto, wokasiki husi mo nakere do, Kaguyahime no konoyo no nigori ni mo kegare zu, haruka ni omohi nobore ru tigiri takaku, Kamiyo no koto na' mere ba asahaka naru womna, me oyoba nu nara m kasi."

 to ihu. Migi ha,

 "Kaguyahime no nobori kem kumowi ha, geni, oyoba nu koto nare ba, tare mo siri gatasi. Konoyo no tigiri ha take no naka ni musubi kere ba, kudare ru hito no koto to koso ha miyu mere. Hitotu ihe no uti ha terasi keme do, momosiki no kasikoki ohom-hikari ni ha naraba zu nari ni keri. Abe-no-Ohosi ga tidi no kogane wo sute te, hinezumi no omohi katatoki ni kiye taru mo, ito ahenasi. Kuramoti-no-Miko no, makoto no Hourai no hukaki kokoro mo siri nagara, ituhari te tama no eda ni kizu wo tuke taru wo ayamati." to nasu.

 We ha, Kose-no-Ahumi, te ha, Ki-no-Turayuki kake ri. Kamyagami ni kara no ki wo baisi te, akamurasaki no heusi, sitan no diku, yo no tune no yosohi nari.

 "Tosikage ha, hagesiki nami kaze ni obohore, sira nu kuni ni hanata re sika do, naho, sasite yuki keru kata no kokorozasi mo kanahi te, tuhini, hitonomikado ni mo waga kuni ni mo, arigataki zae no hodo wo hirome, na wo nokosi keru huruki kokoro wo ihu ni, we no sama mo, Morokosi to Hinomoto to wo tori narabe te, omosiroki koto-domo, naho narabi nasi."

 to ihu. Siroki sikisi, awoki heusi, ki naru tama no diku nari. We ha, Tunenori, te ha, Mitikaze nare ba, imamekasiu wokasige ni, me mo kakayaku made miyu. Hidari ha, sono kotowari nasi.

 [2-5 Ise-monogatari vsersus Jozanmi]

 Tugi ni, Isemonogatari ni Zyauzammi wo ahase te, mata sadame yara zu. Kore mo, migi ha omosiroku nigihahasiku, Uti watari yori uti-hazime, tikaki yo no arisama wo kaki taru ha, wokasiu midokoro masaru.
 Hei-Naisi,

 "Ise no umi no hukaki kokoro wo tadora zu te
 huri ni si ato to nami ya ketu beki

 Yo no tune no adakoto no hiki-tukurohi kazare ru ni osa re te, Narihira ga na wo ya kutasu beki."

 to, arasohi kane tari. Migi no Suke,

 "Kumo no uhe ni omohi nobore ru kokoro ni ha
 tihiro no soko mo haruka ni zo miru
"

 "Hyauwe-no-Ohokimi no kokorotakasa ha, geni sute gatakere do, Zaigo-Tyuuzyau no na wo ba, e kutasa zi."

 to notamahase te, Miya,

 "Miru me koso ura huri nu rame tosi he ni si
 Isewonoama no na wo ya sidume m
"

 Kayau no womnagoto nite, midarigahasiku arasohu ni, hitomaki ni kotonoha wo tukusi te, e mo ihi yara zu. Tada, asahaka naru wakaudo-domo ha, sinikaheri yukasigare do, Uhe no mo, Miya no mo katahasi wo dani e mi zu, ito itau hime sase tamahu.

 

3 Tale of ladies on Court of Reizei A contest of pictures in front of Mikado

 [3-1 A plan of picture-contest in front of Mikado]

 Otodo mawiri tamahi te, kaku toridori ni arasohi sawagu kokorobahe-domo, wokasiku obosi te,

 "Onaziku ha, Omahe nite, kono katimake sadame m."

 to, notamahi nari nu. Kakaru koto mo ya to, kanete obosi kere ba, naka ni mo kotonaru ha eri todome tamahe ru ni, kano Suma Akasi no hutamaki ha, obosu tokoro ari te, tori-maze sase tamahe ri.

 Tyuunagon mo, sono mikokoro otora zu. Konokoro no yo ni ha, tada kaku omosiroki kamiwe wo totonohuru koto wo, amenosita itonami tari.

 "Ima aratame kaka m koto ha, ho'inaki koto nari. Tada ari kem kagiri wo koso."

 to notamahe do, Tyuunagon ha hito ni mo mise de, warinaki mado wo ake te, kaka se tamahi keru wo, Win ni mo, kakaru koto kikase tamahi te, Mumetubo ni ohom-we-domo tatematura se tamahe ri.

 Tosi no uti no setiwe-domo no omosiroku kyou aru wo, mukasi no zyauzu-domo no toridori ni kake ru ni, Engi no ohom-tedukara koto no kokoro kaka se tamahe ru ni, mata waga miyo no koto mo kaka se tamahe ru maki ni, kano Saiguu no kudari tamahi si hi no Daigokuden no gisiki, mikokoro ni simi te obosi kere ba, kaku beki yau kuhasiku ohose rare te, Kimmoti ga tukaumature ru ga, ito imiziki wo tatematura se tamahe ri.

 En ni suki taru din no hako ni, onaziki kokoroba no sama nado, ito imamekasi. Ohom-seusoko ha tada kotoba nite, Win no tenzyau ni saburahu Sakon-no-Tyuuzyau wo ohom-tukahi nite ari. Kano Daigokuden no mikosi yose taru tokoro no, kaugausiki ni,

 "Mi koso kaku sime no hoka nare sonokami no
 kokoro no uti wo wasure simo se zu
"

 to nomi ari. Kikoye tamaha zara m mo, ito katazikenakere ba, kurusiu obosi nagara, mukasi no ohom-kamzasi no hasi wo isasaka wori te,

 "Sime no uti ha mukasi ni ara nu kokoti si te
 Kamiyo no koto mo ima zo kohisiki
"

 tote, hanada no kara no kami ni tutumi te mawira se tamahu. Ohom-tukahi no roku nado, ito namamekasi.
 Win-no-Mikado goranzuru ni, kagiri naku ahare to obosu ni zo, ari si yo wo torikahesa mahosiku omohosi keru. Otodo wo mo turasi to omohi kikoye sase tamahi kem kasi. Sugi ni si kata no ohom-mukuyi ni ya ari kem?

 Win no ohom-we ha, Kisainomiya yori tutahari te, ano Nyougo-no-ohomkata ni mo ohoku mawiru besi. Naisi-no-Kamnokimi mo, kayau no ohom-konomasisa ha hito ni sugure te, wokasiki sama ni torinasi tutu atume tamahu.

 [3-2 There is a picture-contest in front of Mikado at March 20 past]

 Sono hi to sadame te, nihaka naru yau nare do, wokasiki sama ni hakanau si nasi te, hidari migi no ohom-we-domo mawirase tamahu. Nyoubau no saburahi ni omasi yosohase te, kita minami katagata wakare te saburahu. Tenzyaubito ha, Kourauden no sunoko ni, onoono kokoroyose tutu saburahu.

 Hidari ha, sitan no hako ni suhau no kesoku, sikimono ni ha murasakidi no kara no nisiki, utisiki ha ebizome no kara no ki nari. Waraha rokunin, akairo ni sakuragasane no kazami, akome ha kurenawi ni hudigasane no orimono nari. Sugata, youi nado, nabete nara zu miyu.

 Migi ha, din no hako ni senkau no sitadukuwe, utisiki ha awodi no Koma no nisiki, asiyuhi no kumi, kesoku no kokorobahe nado, imamekasi. Waraha, awoiro ni yanagi no kazami, yamabukigasane no akome ki tari.

 Mina, omahe ni kaki-tatu. Uhe no nyoubau, mahe sirihe to sauzoki wake tari.

 Mesi ari te, Uti-no-Otodo, Gon-Tyuunagon, mawiri tamahu. Sono hi, Soti-no-Miya mo mawiri tamahe ri. Ito yosi ari te ohasuru uti ni, we wo konomi tamahe ba, Otodo no, sita ni susume tamahe ru yau ya ara m, kotokotosiki mesi ni ha ara de, tenzyau ni ohasuru wo, ohosegoto ari te, gozen ni mawiri tamahu.

 Kono han tukaumaturi tamahu. Imiziu, geni kaki tukusi taru we-domo ari. Sarani e sadame yari tamaha zu.

 Rei no siki no we mo, inisihe no zyauzu-domo no omosiroki koto-domo wo erabi tutu, hude todokohora zu kakinagasi taru sama, tatohe m kata nasi to miru ni, kamiwe ha kagiri ari te, yamamidu no yutaka naru kokorobahe wo e mise tukusa nu mono nare ba, tada hude no kazari, hito no kokoro ni tukuri-tate rare te, ima no asahaka naru mo, mukasi no ato hadi naku, nigihahasiku, ana omosiro to miyuru sudi ha masari te, ohoku no arasohi-domo, kehu ha katagata ni kyou aru koto mo ohokari.

 Asagarehi no misauzi wo ake te, Tyuuguu mo ohasimase ba, hukau sirosimesi tara m to omohu ni, Otodo mo ito iu ni oboye tamahi te, tokorodokoro no han-domo kokoromotonaki woriwori ni, tokidoki sasiirahe tamahi keru hodo, aramahosi.

 [3-3 Genji overcame Gon-Cyunagon on picture-contest]

 Sadame kane te yo ni iri nu. Hidari ha naho kazu hitotu aru hate ni, Suma no maki ideki taru ni, Tyuunagon no mikokoro, sawagi ni keri. Anata ni mo kokoro si te, hate no maki ha kokoro koto ni sugure taru wo eri oki tamahe ru ni, kakaru imiziki mono no zyauzu no, kokoro no kagiri omohi sumasi te siduka ni kaki tamahe ru ha, tatohu beki kata nasi.

 Miko yori hazime tatematuri te, namida todome tamaha zu. Sono yo ni, "Kokorogurusi kanasi" to omohosi si hodo yori mo, ohasi kem arisama, mikokoro ni obosi si koto-domo, tada ima no yau ni miye, tokoro no sama, obotukanaki ura ura, iso no kakure naku kaki arahasi tamahe ri.

 Sou no te ni kana no tokorodokoro ni kaki maze te, maho no kuhasiki niki ni ha ara zu, ahare naru uta nado mo mazire ru, taguhi yukasi. Tare mo kotogoto omohosa zu, samazama no ohom-we no kyou, kore ni mina uturi hate te, ahare ni omosirosi. Yorodu mina osi-yuduri te, hidari, katu ni nari nu.

 

4 Tale of Hikaru-Genji Reign of Reizei in its glory

 [4-1 Arguments about study and art]

 Yoakegata tikaku naru hodo ni, mono ito ahare ni obosa re te, ohom-kaharake nado mawiru tuide ni, mukasi no ohom-monogatari-domo ideki te,

 "Ihakenaki hodo yori, gakumon ni kokoro wo ire te haberi si ni, sukosi mo zae nado tuki nu beku ya goranzi kem, Win no notamahase si yau, 'Saigaku to ihu mono, yo ni ito omoku suru mono nare ba ni ya ara m, itau susumi nuru hito no, inoti, saihahi to narabi nuru ha, ito kataki mono ni nam. Sina takaku mumare, sarade mo hito ni otoru maziki hodo nite, anagati ni kono miti na hukaku narahi so.' to, isame sase tamahi te, honzai no katagata no mono wosihe sase tamahi si ni, tutanaki koto mo naku, mata toritate te kono koto to kokorouru koto mo habera zari ki. We kaku koto nomi nam, ayasiku hakanaki monokara, ikani si te ka ha kokoro yuku bakari kaki te miru beki to, omohu woriwori haberi si wo, oboye nu yamagatu ni nari te, yomo no umi no hukaki kokoro wo mi si ni, sarani omohiyora nu kuma naku itara re ni sika do, hude no yuku kagiri ari te, kokoro yori ha koto yuka zu nam omou tamahe rare si wo, tuide naku te, goranze sasu beki nara ne ba, kau sukizukisiki yau naru, noti no kikoye ya ara m?"

 to, Miko ni mausi tamahe ba,

 "Nani no zae mo, kokoro yori hanati te narahu beki waza nara ne do, mitimiti ni mono no si ari, manabi dokoro ara m ha, koto no hukasa asasa ha sira ne do, onodukara utusa m ni ato ari nu besi. Hude toru miti to go utu koto to zo, ayasiu tamasihi no hodo miyuru wo, hukaki rau naku miyuru oremono mo, sarubeki nite, kaki utu taguhi mo idekure do, ihenoko no naka ni ha, naho hito ni nuke nuru hito, nanigoto wo mo konomi e keru to zo miye taru. Win no gozen nite, Miko-tati, Naisinwau, idure kaha, samazama toridori no zae naraha sase tamaha zari kem? Sono naka ni mo, toritate taru mikokoro ni ire te, tutahe uke tora se tamahe ru kahi ari te, 'Monzai wo ba saru mono nite iha zu, sara nu koto no naka ni ha, kin hika se tamahu koto nam iti no zae nite, tugi ni ha yokobue, biwa, saunokoto wo nam, tugitugi ni narahi tamahe ru.' to, Uhe mo obosi notamahase ki. Yonohito, sika omohi kikoye sase taru wo, we ha naho hude no tuide ni susabi sase tamahu adakoto to koso omohi tamahe sika, ito kau, masanaki made, inisihe no sumigaki no zyauzu-domo, ato wo kurau nasi tu beka' meru ha, kaherite, kesikara nu waza nari."

 to, uti-midare te kikoye tamahi te, wehinaki ni ya, Win no ohom-koto kikoye ide te, mina uti-sihore tamahi nu.

 [4-2 Beginning Hikaru-Genji era]

 Hatuka amari no tuki sasi-ide te, konata ha, mada sayaka nara ne do, ohokata no sora wokasiki hodo naru ni, Humnotukasa no ohom-koto mesi ide te, wagon, Gon-Tyuunagon tamahari tamahu. Saha ihe do, hito ni masari te kaki-tate tamahe ri. Miko, sau no ohom-koto, Otodo, kin, biha ha Seusyau-no-Myaubu tukaumaturu. Uhebito no naka ni sugure taru wo mesi te, hausi tamaha su. Imiziu omosirosi.

 Ake haturu mama ni, hana no iro mo hito no ohom-katati-domo, honoka ni miye te, tori no saheduru hodo, kokoti yuki, medetaki asaborake nari. Roku-domo ha, Tyuuguu no ohom-kata yori tamaha su. Miko ha, ohom-zo mata kasane te tamahari tamahu.

 [4-3 Reign of Reizei in its glory]

 Sonokoro no koto ni ha, kono we no sadame wo sitamahu.
 "Kano ura ura no maki ha, Tyuuguu ni saburaha se tamahe."
 to kikoye sase tamahi kere ba, kore ga hazime, nokori no makimaki yukasigara se tamahe do,
 "Ima, tugitugi ni."
 to kikoye sase tamahu. Uhe ni mo mikokoro yuka se tamahi te obosimesi taru wo, uresiku mi tatematuri tamahu.

 Hakanaki koto ni tuke te mo, kau motenasi kikoye tamahe ba, Gon-Tyuunagon ha, "Naho, oboye osaru beki ni ya?" to, kokoroyamasiu obosa ru beka' meri. Uhe no mikokorozasi ha, motoyori obosi simi ni kere ba, naho, komayaka ni obosimesi taru sama wo, hitosirezu mi tatematuri siri tamahi te zo, tanomosiku, "Saritomo" to obosa re keru.

 Sarubeki setiwe-domo ni mo, "Kono ohom-toki yori to, suwe no hito no ihitutahu beki rei wo sohe m." to obosi, watakusizama no kakaru hakanaki ohom-asobi mo, medurasiki sudi ni se sase tamahi te, imiziki sakari no miyo nari.

 [4-4 Genji builds a temple in Sagano]

 Otodo zo, naho tune naki mono ni yo wo obosi te, ima sukosi otonabi ohasimasu to mi tatematuri te, naho yo wo somuki na m to hukaku omohosu beka' meru.

 "Mukasi no tamesi wo mi kiku ni mo, yohahi tara de, tukasa kurawi takaku nobori, yo ni nuke nuru hito no, nagaku e tamota nu waza nari keri. Kono miyo ni ha, mi no hodo oboye sugi ni tari. Nakagoro naki ni nari te sidumi tari si urehe ni kahari te, ima made mo nagarahuru nari. Ima yori noti no sakaye ha, naho inoti usirometasi. Siduka ni komori wi te, noti no yo no koto wo tutome, katuha inoti wo mo nobe m." to omohosi te, yamazato no nodoka naru wo sime te, midau wo tukura se tamahi, Hotoke kyau no itonami sohe te se sase tamahu meru ni, suwe no kimtati, omohu sama ni kasiduki idasi te mi m to obosimesu ni zo, toku sute tamaha m koto ha, katage naru. Ikani obosi oki turu ni ka to, ito siri gatasi.

to Home Page
Classic Text
Mod.Version
Note
Original Text(Ohoshima-bon)
Teika's Note