First updated 9/4/2002(ver.1-3)
Last updated 11/28/2009(ver.2-2)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya(C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

 

KOTEHU


Tale of Hikaru-Genji's Daijo-Daijin era, from March to April at the age of 36

1 Tale of Hikaru-Genji A concert on the ships and Ki-no-Midokyoat Rokujo-in

 1. Genji gives a concert on the ships in spring-garden of Rokujo-in about March 20---Yayohi no hatuka amari no korohohi
 2. The consert continued all night---Kure-kakaru hodo ni, Wauzyau to ihu gaku
 3. Hotaru-no-Miya loves Tamakazura---Yo mo ake nu. Asaborake no tori no saheduri wo
 4. Chugu holds a ceremony on Buddhist reciting Hokekyoin spring---Kehu ha, Tyuuguu no mi-dokyau no hazime nari keri
 5. Murasaki and Chugu compose and exchange waka---Ohom-seusoko, Tono no Tyuuzyau-no-Kimi si te
2 Tale of Tamakazura Many men come to Rokujo-in to propose to Tamakazura in summer
 1. There are many men of proposal marriage to Tamakazura---Nisinotai-no-Ohomkata ha, kano tahuka no wori no ohom-taimen no noti ha
 2. Love letters rush to Tamakazura---Koromogahe no imamekasiu aratamare ru korohohi
 3. Genji advices Ukon, a servant of Tamakazura---Ukon wo mesi-ide te
 4. Ukon thinks Genji unbecoming to her stepfather---Ukon mo, uti-wemi tutu mi tatematuri te
 5. Genji criticizes men of proposal marriage to Tamakazura---"Kau naniya-kaya to kikoyuru wo mo
3 Tale of Tamakazura A love of stepfather and daughter in summer rainy days
 1. Genji and Tamakazura compose and exchange waka---O-mahe tikaki kuretake no, ito wakayaka ni ohi-tati te
 2. Genji talks about Tamakazura---Tono ha, itodo rautasi to omohi kikoye tamahu
 3. Genji tells his love to Tamakazura---Ame no uti-huri taru nagori no
 4. Genji returns to his room without sexul action---Ame ha yami te, kaze no take ni naru hodo
 5. Tamakazura is troubled with her stepfather's love---Mata no asita, ohom-humi toku ari

 

1 Tale of Hikaru-Genji A concert on the ships and Ki-no-Midokyoat Rokujo-in

 [1-1 Genji gives a concert on the ships in spring-garden of Rokujo-in about March 20]

 Yayohi no hatuka amari no korohohi, haru no omahe no arisama, tune yori koto ni tukusi te nihohu hana no iro, tori no kowe, hoka no sato ni ha, mada huri nu ni ya to, medurasiu miye kikoyu. Yama no kodati, nakazima no watari, iro masaru koke no kesiki nado, wakaki hitobito no hatuka ni kokoromotonaku omohu beka' meru ni, karamei taru hune tukura se tamahi keru, isogi sauzoka se tamahi te, orosi hazime sase tamahu hi ha, Utadukasa no hito mesi te, hune no gaku se raru. Miko-tati Kamdatime nado, amata mawiri tamahe ri.

 Tyuuguu, konokoro sato ni ohasimasu. Kano "Haru matu sono ha" to hagemasi kikoye tamahe ri si ohom-kaheri mo konokoro ya to obosi, Otodo-no-Kimi mo, ikade kono hana no wori, goranze sase m to obosi notamahe do, tuide naku te karuraka ni hahi watari, hana wo mo moteasobi tamahu beki nara ne ba, wakaki nyoubau-tati no, monomede si nu beki wo hune ni nose tamau te, minami no ike no, konata ni tohosi kayohasi nasa se tamahe ru wo, tihisaki yama wo hedate no seki ni mise tare do, sono yama no saki yori kogi mahi te, himgasi no turidono ni, konata no wakaki hitobito atume sase tamahu.

 Ryoutougekisu wo, Kara no yosohi ni kotokotosiu siturahi te, kaditori no sawo sasu warahabe, mina midura yuhi te, Morokosi-data se te, saru ohoki naru ike no naka ni sasiide tare ba, makoto no sira nu kuni ni ki tara m kokoti si te, ahare ni omosiroku, minaraha nu nyoubau nado ha omohu.

 Nakazima no irie no ihakage ni sasiyose te mire ba, hakanaki isi no tatazumahi mo, tada we ni kai tara m yau nari. Konata kanata kasumi ahi taru kozuwe-domo, nisiki wo hiki watase ru ni, omahe no kata ha harubaru to miyara re te, iro wo masi taru yanagi, eda wo tare taru, hana mo e mo iha nu nihohi wo tirasi tari. Hoka ni ha sakari sugi taru sakura mo, ima sakari ni hohowemi, rau wo megure ru hudi no iro mo, komayaka ni hirake yuki ni keri. Masite ike no midu ni kage wo utusi taru yamabuki, kisi yori kobore te imiziki sakari nari. Midutori-domo no, tugahi wo hanare zu asobi tutu, hosoki eda-domo wo kuhi te tobi tigahu, wosi no nami no aya ni mon wo mazihe taru nado, mono no we yau ni mo kakitora mahosiki, makoto ni wono no e mo kutai tu beu omohi tutu, hi wo kurasu.

 "Kaze huke ba nami no hana sahe iro miye te
 ko ya na ni tate ru yamabuki no saki
"

 "Haru no ike ya Wide no kahase ni kayohu ram
 kisi no yamabuki soko mo nihohe ri
"

 "Kame no uhe no yama mo tadune zi hune no uti ni
 oyi se nu na wo ba koko ni nokosa m
"

 "Haru no hi no urara ni sasi te yuku hune ha
 sawo no siduku mo hana zo tiri keru
"

 nado yau no, hakanagoto-domo wo, kokorogokoro ni ihikahasi tutu, yukukata mo kahera m sato mo wasure nu beu, wakaki hitobito no kokoro wo utusu ni, kotowari naru midu no omo ni nam.

 [1-2 The consert continued all night]

 Kure kakaru hodo ni, Wauzyau to ihu gaku, ito omosiroku kikoyuru ni, kokoro ni mo ara zu, turidono ni sasiyose rare te ori nu. Koko no siturahi, ito kotosogi taru sama ni, namamekasiki ni, ohom-katagata no wakaki hito-domo no, ware otora zi to tukusi taru sauzoku, katati, hana wo kokimaze taru nisiki ni otora zu miye wataru. Yo ni menare zu meduraka naru gaku-domo tukaumaturu. Mahibito nado, kokorokoto ni eraba se tamahi te.

 Yoru ni iri nure ba, ito aka nu kokoti si te, omahe no niha ni kagaribi tomosi te, mi-hasi no moto no koke no uhe ni, gakunin mesi te, Kamdatime, Miko-tati mo, mina onoono hikimono, hukimono toridori ni si tamahu.

 Mono no si-domo, koto ni sugure taru kagiri, soudeu huki te, uhe ni matitoru ohom-koto-domo no sirabe, ito hanayaka ni kakitate te, Ana tahuto asobi tamahu hodo, "Ike ru kahi ari" to, nani no ayame mo sira nu sidunowo mo, mi-kado no watari hima naki muma, kuruma no tatido ni maziri te, wemi sakaye kiki ni keri.

 Sora no iro, mono no ne mo, haru no sirabe, hibiki ha, ito koto ni masari keru kedime wo, hitobito obosi waku ram kasi. Yomosugara asobi akasi tamahu. Kaherigowe ni Kisyun-raku tatisohi te, Hyaubukyau-no-Miya, Awoyagi worikahesi omosiroku utahi tamahu. Aruzi-no-Otodo mo koto kuhahe tamahu.

 [1-3 Hotaru-no-Miya loves Tamakazura]

 Yo mo ake nu. Asaborake no tori no saheduri wo, Tyuuguu ha mono hedate te, netau kikosimesi keri. Itumo haru no hikari wo kome tamahe ru Ohotono nare do, kokoro wo tukuru yosuga no matanaki wo, aka nu koto ni obosu hitobito mo ari keru ni, Nisinotai-no-Himegimi, koto mo naki ohom-arisama, Otodo-no-Kimi mo, wazato obosi agame kikoye tamahu mi-kesiki nado, mina yo ni kikoye ide te, obosi simo siruku, kokoro nabikasi tamahu hito ohokaru besi.

 Waga mi sabakari to omohiagari tamahu kiha no hito koso, tayori ni tuke tutu, kesikibami, koto ide kikoye tamahu mo ari kere, e simo utiide nu naka no omohi ni moye nu beki waka kimdati nado mo aru besi. Sono uti ni, koto no kokoro wo sira de, Uti-no-Ohoidono no Tyuuzyau nado ha, suki nu beka' meri.

 Hyaubukyau-no-Miya hata, tosigoro ohasi keru Kitanokata mo use tamahi te, kono mi-tose bakari, hitorizumi nite wabi tamahe ba, ukebari te ima ha kesiki bami tamahu.

 Kesa mo, ito itau sora-midare si te, hudi no hana wo kazasi te, nayobi saudoki tamahe ru ohom-sama, ito wokasi. Otodo mo, obosi si sama kanahu to sita ni ha obose do, semete sirazugaho wo tukuri tamahu.
 Ohom-kaharake no tuide ni, imiziu mote-nayami tamau te,

 "Omohu kokoro habera zu ha, makari nige haberi na masi. Ito tahe gatasi ya!"

 to sumahi tamahu.

 "Murasaki no yuwe ni kokoro wo sime tare ba
 huti ni mi nage m na ya ha wosikeki
"

 tote, Otodo-no-Kimi ni, onazi kazasi wo mawiri tamahu. Ito itau hohowemi tamahi te,

 "Huti ni mi wo nage tu besi ya to kono haru ha
 hana no atari wo tatisara de mi yo
"

 to setini todome tamahe ba, e tati akare tamaha de, kesa no ohom-asobi, masite ito omosirosi.

 [1-4 Chugu holds a ceremony on Buddhist reciting Hokekyoin spring]

 Kehu ha, Tyuuguu no mi-dokyau no hazime nari keri. Yagate makade tamaha de, yasumidokoro tori tutu, hi no ohom-yosohi ni kahe tamahu hitobito mo ohokari. Sahari aru ha, makade nado mo si tamahu.
 Muma no toki bakari ni, mina anata ni mawiri tamahu. Otodo-no-Kimi wo hazime tatematuri te, mina tuki watari tamahu. Tenzyaubito nado mo, nokoru naku mawiru. Ohoku ha, Otodo no ohom-ikihohi ni motenasa re tamahi te, yamgotonaku, itukusiki ohom-arisama nari.

 Haru-no-Uhe no mi-kokorozasi ni, Hotoke ni hana tatematura se tamahu. Tori tehu ni sauzoki wake taru warahabe hati-nin, katati nado koto ni totonohe sase tamahi te, Tori ni ha, sirogane no hanagame ni sakura wo sasi, tehu ha, kogane no kame ni yamabuki wo, onaziki hana no husa ikamesiu, yo ni naki nihohi wo tukusa se tamahe ri.

 Minami no omahe no yamagiha yori kogiide te, omahe ni iduru hodo, kaze huki te, kame no sakura sukosi uti-tiri magahu. Ito uraraka ni hare te, kasumi no ma yori tatiide taru ha, ito ahare ni namameki te miyu. Wazato hirabari nado mo utusa re zu, omahe ni watare ru rau wo, gakuya no sama ni si te, kari ni agura-domo wo mesi tari.
 Warahabe-domo, mi-hasi no moto ni yori te, hana-domo tatematuru. Gyaugau no hitobito toritugi te, aka ni kuhahe sase tamahu.

 [1-5 Murasaki and Chugu compose and exchange waka]

 Ohom-seusoko, Tono no Tyuuzyau-no-Kimi site kikoye tamahe ri.

 "Hanazono no kotehu wo sahe ya sitakusa ni
 aki matu musi ha utoku miru ram
"

 Miya, "Kano momidi no ohom-kaheri nari keri." to, hohowemi te goranzu. Kinohu no nyoubau-tati mo,

 "Geni, haru no iro ha, e otosa se tamahu mazikari keri!"

 to, hana ni ore tutu kikoye ahe ri. Uguhisu no uraraka naru ne ni, Tori-no-gaku hanayaka ni kiki watasa re te, ike no midutori mo sokohakatonaku saheduri wataru ni, "kihu" ni nari haturu hodo, aka zu omosirosi. "Tehu" ha, masite hakanaki sama ni tobitati te, yamabuki no mase no moto ni, saki kobore taru hana no kage ni mahi-iduru.

 Miya-no-Suke wo hazime te, sarubeki Uhebito-domo, roku tori tuduki te, warahabe ni tabu. Tori ni ha sakura no hosonaga, tehu ni ha yamabukigasane tamaha ru. Kanete simo tori ahe taru yau nari. Mono no si-domo ha, siroki hito-kasane, kosizasi nado, tugitugi ni tamahu. Tyuuzyau-no-Kimi ni ha, hudi no hosonaga sohe te, womna no sauzoku kaduke tamahu. Ohom-kaheri,

 "Kinohu ha ne ni naki nu beku koso ha!

 Kotehu ni mo sasoha re na masi kokoro ari te
 yaheyamabuki wo hedate zari se ba
"

 to zo ari keru. Sugure taru ohom-rau-domo ni, kayau no koto ha tahe nu ni ya ari kem, omohu yau ni koso miye nu ohom-kutituki-domo na' mere.

 Makoto ya, kano mimono no nyoubau-tati, Miya no ni ha, mina kesiki aru okurimono-domo se sase tamau keri. Sayau no koto, kuhasikere ba mutukasi.
 Akekure ni tuke te mo, kayau no hakanaki ohom-asobi sigeku, kokoro wo yari te sugusi tamahe ba, saburahu hito mo, onodukara mono-omohi naki kokoti si te nam, konata kanata ni mo kikoyekahasi tamahu.

 

2 Tale of Tamakazura Many men come to Rokujo-in to propose to Tamakazura in summer

 [2-1 There are many men of proposal marriage to Tamakazura]

 Nisinotai-no-Ohomkata ha, kano tahuka no wori no ohom-taimen no noti ha, konata ni mo kikoyekahasi tamahu. Hukaki mi-kokoromotiwi ya, asaku mo ikani mo ara m, kesiki ito rau ari, natukasiki kokorobahe to miye te, hito no kokoro hedatu beku mo monosi tamaha nu hitozama nare ba, idukata ni mo mina kokoroyose kikoye tamahe ri.

 Kikoye tamahu hito ito amata monosi tamahu. Saredo, Otodo, oboroke ni obosi sadamu beku mo ara zu, waga mi-kokoro ni mo, sukuyoka ni oyagari hatu maziki mi-kokoro ya sohu ram, "Titi-Otodo ni mo sirase ya si te masi?" nado, obosiyoru woriwori mo ari.

 Tono no Tyuuzyau ha, sukosi kedikaku, mi-su no moto nado ni mo yori te, ohom-irahe midukara nado suru mo, Womna ha tutumasiu obose do, sarubeki hodo to hitobito mo siri kikoye tare ba, Tyuuzyau ha sukusukusiku te omohi mo yora zu.

 Uti-no-Ohoidono no Kimi-tati ha, kono Kimi ni hika re te, yorodu ni kesikibami, wabi ariku wo, sono kata no ahare ni ha ara de, sita ni kokorogurusiu, "Makoto no oya ni samo sira re tatematuri ni si gana!" to, hito sire nu kokoro ni kake tamahe re do, sayau ni mo morasi kikoye tamaha zu, hitohe ni utitoke tanomi kikoye tamahu kokoromuke nado, rautage ni wakayaka nari. Niru to ha nakere do, naho Hahagimi no kehahi ni ito yoku oboye te, kore ha kadomei taru tokoro zo sohi taru.

 [2-2 Love letters rush to Tamakazura]

 Koromogahe no imamekasiu aratamare ru korohohi, sora no kesiki nado sahe, ayasiu sokohakatonaku wokasiki wo, nodoyaka ni ohasimase ba, yorodu no ohom-asobi nite sugusi tamahu ni, Tai-no-Ohomkata ni, hitobito no ohom-humi sigeku nari yuku wo, "Omohi si koto." to wokasiu oboi te, tomosure ba, watari tamahi tutu goranzi, sarubeki ni ha ohom-kaheri sosonokasi kikoye tamahi nado suru wo, utitoke zu kurusii koto ni oboi tari.

 Hyaubukyau-no-Miya no, hodo naku ira re gamasiki wabigoto-domo wo kaki atume tamahe ru ohom-humi wo goranzi tuke te, komayaka ni warahi tamahu.

 "Hayau yori hedaturu koto nau, amata no Miko-tati no ohom-naka ni, kono Kimi wo nam, katamini toriwaki te omohi si ni, tada kayau no sudi no koto nam, imiziu hedate omou tamahi te yami ni si wo, yo no suwe ni, kaku suki tamahe ru kokorobahe wo miru ga, wokasiu mo ahare ni mo oboyuru kana! Naho, ohom-kaheri nado kikoye tamahe. Sukosi mo yuwe ara m womna no, kano Miko yori hoka ni, mata kotonoha wo kahasu beki hito koso yo ni oboye ne. Ito kesiki aru hito no ohom-sama zo ya!"

 to, wakaki hito ha mede tamahi nu beku kikoye sira se tamahe do, tutumasiku nomi oboi tari.

 Udaisyau no, ito mameyaka ni kotokotosiki sama si taru hito no, "Kohi no yama ni ha Kuzi no tahure" manebi tu beki kesiki ni urehe taru mo, saru kata ni wokasi to, mina mi kurabe tamahu naka ni, kara no hanada no kami no, ito natukasiu, simi hukau nihohe ru wo, ito hosoku tihisaku musubi taru ari.

 "Kore ha, ika nare ba, kaku musubohore taru ni ka?"

 tote, hiki ake tamahe ri. Te ito wokasiu te,

 "Omohu tomo Kimi ha sira zi na waki kaheri
 iha moru midu ni iro si miye ne ba
"

 Kakizama imamekasiu sobore tari.

 "Kore ha ikanaru zo?"

 to tohi kikoye tamahe do, hakabakasiu mo kikoye tamaha zu.

 [2-3 Genji advices Ukon, a servant of Tamakazura]

 Ukon wo mesiide te,

 "Kayau ni otodure kikoye m hito wo ba, hitoeri si te, irahe nado ha se sase yo. Sukizukisiu azaregamasiki imayau no hito no, binnai koto siide nado suru, wonoko no toga ni simo ara nu koto nari.

 Ware nite omohi si ni mo, ana nasake na, uramesiu mo to, sono wori ni koso, muzin naru ni ya, mosi ha mezamasikaru beki kiha ha, keyakeu nado mo oboye kere, wazato hukakara de, hana tehu ni tuke taru tayori goto ha, kokoronetau motenai taru, nakanaka kokorotatu yau ni mo ari. Mata, sate wasure nuru ha, nani no toga ka ha ara m?

 Mono no tayori bakari no nahozarigoto ni, kutitou kokoroe taru mo, sarade ari nu bekari keru, noti no nan to ari nu beki waza nari. Subete, womna no monodutumi se zu, kokoro no mama ni, mono no ahare mo sirigaho tukuri, wokasiki koto wo mo misira m nam, sono tumori adikinakaru beki wo, Miya, Daisyau ha, ohonaohona nahozarigoto wo utiide tamahu beki ni mo ara zu, mata amari mono no hodo sira nu yau nara m mo, ohom-arisama ni tagahe ri.

 Sono kiha yori simo ha, kokorozasi no omomuki ni sitagahi te, ahare wo mo waki tamahe. Rau wo mo kazohe tamahe."

 nado kikoye tamahe ba, Kimi ha uti-somuki te ohasuru, sobame ito wokasige nari. Nadesiko no hosonaga ni, konokoro no hana no iro naru ohom-koutiki, ahahi kedikau imameki te, motenasi nado mo, saha ihe do, winakabi tamahe ri si nagori koso, tada ari ni, ohodoka naru kata ni nomi ha miye tamahi kere, hito no arisama wo mo misiri tamahu mama ni, ito sama you, nayobika ni, kesau nado mo, kokoro si te motetuke tamahe re ba, itodo aka nu tokoro naku, hanayaka ni utukusige nari. Kotobito to minasa m ha, ito kutiwosika' beu obosa ru.

 [2-4 Ukon thinks Genji unbecoming to her stepfather]

 Ukon mo, uti-wemi tutu mi tatematuri te, "Oya to kikoye m ni ha, nigenau wakaku ohasimasu meri. Sasi-narabi tamahe ra m ha simo, ahahi medetasi kasi." to, omohi wi tari.

 "Sarani hito no ohom-seusoko nado ha, kikoye tutahuru koto habera zu. Sakizaki mo sirosimesi goranzi taru mi-tu, yo-tu ha, hikikahesi, hasitaname kikoye m mo ikaga tote, ohom-humi bakari toriire nado si haberu mere do, ohom-kaheri ha, sarani. Kikoye sase tamahu wori bakari nam. Sore wo dani, kurusii koto ni oboi taru."

 to kikoyu.

 "Sate, kono wakayaka ni musubohore taru ha taga zo? Ito itau kai taru kesiki kana!"

 to, hohowemi te goranzure ba,

 "Kare ha, sihuneu todome te makari ni keru ni koso. Uti-no-Ohoidono no Tyuuzyau no, kono saburahu Miruko wo zo, motoyori misiri tamahe ri keru, tutahe nite haberi keru. Mata miiruru hito mo habera zari si ni koso."

 to kikoyure ba,

 "Ito rautaki koto kana! Gerau nari tomo, kano nusi-tati wo ba, ikaga ito saha hasitaname m? Kugyau to ihe do, kono hito no oboye ni, kanarazusimo narabu maziki koso ohokare. Saru naka ni mo, ito sidumari taru hito nari. Onodukara omohi ahasuru yo mo koso are. Ketien ni ha ara de koso, ihi magirahasa me. Midokoro aru humigaki kana!"

 nado, tomi ni mo uti-oki tamaha zu.

 [2-5 Genji criticizes men of proposal marriage to Tamakazura]

 "Kau naniyakaya to kikoyuru wo mo, obosu tokoro ya ara m to, yayamasiki wo, kano Otodo ni sira re tatematuri tamaha m koto mo, mada wakawakasiu nani to naki hodo ni, kokora tosi he tamahe ru ohom-naka ni sasiide tamaha m koto ha, ikaga to omohi megurasi haberu. Naho yo no hito no a' meru kata ni sadamari te koso ha, hitobitosiu, sarubeki tuide mo monosi tamaha me to omohu wo.

 Miya ha, hitori monosi tamahu yau nare do, hitogara ito itau adamei te, kayohi tamahu tokoro amata kikoye, mesiudo to ka, nikuge naru nanori suru hito-domo nam, kazu amata kikoyuru.
 Sayau nara m koto ha, nikuge nau te minahoi tamaha m hito ha, ito you nadaraka ni moteketi te m. Sukosi kokoro ni kuse ari te ha, hito ni aka re nu beki koto nam, onodukara ideki nu beki wo, sono mi-kokorodukahi nam a' beki.

 Daisyau ha, tosi he taru hito no, itau nebi sugi taru wo, itohi gateni to motomu nare do, sore mo hitobito wadurahasi-garu nari. Samo a' bei koto nare ba, samazama ni nam, hitosirezu omohi sadame kane haberu.

 Kau zama no koto ha, oya nado ni mo, sahayaka ni, waga omohu sama tote, katari ide gataki koto nare do, sabakari no ohom-yohahi ni mo ara zu. Ima ha, nadoka nanigoto wo mo mi-kokoro ni wai tamaha zara m? Maro wo, mukasizama ni nazurahe te, hahagimi to omohi nai tamahe. Mi-kokoro ni aka zara m koto ha, kokorogurusiku."

 nado, ito mameyaka nite kikoye tamahe ba, kurusiu te, ohom-irahe kikoye m to mo oboye tamaha zu. Ito wakawakasiki mo utate oboye te,

 "Nanigoto mo omohisiri habera zari keru hodo yori, oya nado ha mi nu mono ni narahi haberi te, tomokakumo omou tamahe rare zu nam."

 to, kikoye tamahu sama no ito oiraka nare ba, geni to oboi te,

 "Saraba yo no tatohi no, notinooya wo sore to oboi te, oroka nara nu kokorozasi no hodo mo, miarahasi hate tamahi te m ya?"

 nado, uti-katarahi tamahu. Obosu sama no koto ha, mabayukere ba, e utiide tamaha zu. Kesiki aru kotoba ha tokidoki maze tamahe do, misira nu sama nare ba, suzuro ni uti-nageka re te watari tamahu.

 

3 Tale of Tamakazura A love of stepfather and daughter in summer rainy days

 [3-1 Genji and Tamakazura compose and exchange waka]

 Omahe tikaki kuretake no, ito wakayaka ni ohitati te, uti-nabiku sama no natukasiki ni, tatitomari tamau te,

 "Mase no uti ni nebukaku uwe si takenoko no
 onoga yoyo ni ya ohi wakaru beki

 omohe ba uramesika' bei koto zo kasi."

 to, mi-su hikiage te kikoye tamahe ba, wizari ide te,

 "Imasarani ika nara m yo ka wakatake no
 ohi hazime kem ne wo ba tadune m

 Nakanaka ni koso habera me."

 to kikoye tamahu wo, ito ahare to obosi keri. Saruha, kokoro no uti ni ha samo omoha zu kasi. Ika nara m wori kikoye ide m to su ram to, kokoromotonaku ahare nare do, kono Otodo no mi-kokorobahe no ito arigataki wo,
 "Oya to kikoyu tomo, motoyori minare tamaha nu ha, e kau simo komayaka nara zu ya?"
 to, mukasimonogatari wo mi tamahu ni mo, yauyau hito no arisama, yononaka no aruyau wo misiri tamahe ba, ito tutumasiu, kokoro to sira re tatematura m koto ha katakaru beu, obosu.

 [3-2 Genji talks about Tamakazura]

 Tono ha, itodo rautasi to omohi kikoye tamahu. Uhe ni mo katari mausi tamahu.

 "Ayasiu natukasiki hito no arisama ni mo aru kana! Kano inisihe no ha, amari harukedokoro naku zo ari si. Kono Kimi ha, mono no arisama mo misiri nu beku, kedikaki kokorozama sohi te, usirometakara zu koso miyure."

 nado, home tamahu. Tada ni simo obosu maziki mi-kokorozama wo misiri tamahe re ba, obosiyori te,

 "Mono no kokoroe tu beku ha monosi tamahu meru wo, uranaku simo utitoke, tanomi kikoye tamahu ram koso, kokorogurusikere."

 to notamahe ba,

 "Nado tanomosige naku yaha aru beki?"

 to kikoye tamahe ba,

 "Ideya, ware nite mo, mata sinobi gatau, monoomohasiki woriwori ari si mi-kokorozama no, omohiide raruru husibusi naku yaha?"

 to, hohowemi te kikoye tamahe ba, "Ana, kokoroto' !" to oboi te,

 "Utate mo obosiyoru kana! Ito misira zu simo ara zi."
 tote, wadurahasikere ba, notamahi sasi te, kokoro no uti ni, "Hito no kau osihakari tamahu ni mo, iakagaha a' bekara m?" to obosi midare, katu ha, higahigasiu, kesikara nu waga kokoro no hodo mo, omohisira re tamau keri.
 Kokoro ni kakare ru mama ni, sibasiba watari tamahi tutu mi tatematuri tamahu.

 [3-3 Genji tells his love to Tamakazura]

 Ame no uti-huri taru nagori no, ito mono-simeyaka naru yuhutukata, omahe no waka kaede, kasihagi nado no, awoyaka ni sigeri ahi taru ga, nani to naku kokotiyoge naru sora wo miidasi tamahi te,
 "Wasi te mata kiyosi"
 to uti-zyuzi tamau te, madu, kono Himegimi no ohom-sama no, nihohiyakagesa wo obosiide rare te, rei no, sinobiyaka ni watari tamahe ri.

 Tenarahi nado si te, utitoke tamahe ri keru wo, okiagari tamahi te, hadirahi tamahe ru kaho no iroahi, ito wokasi. Nagoyaka naru kehahi no, huto mukasi obosiide raruru ni mo, sinobi gataku te,

 "Misome tatematuri si ha, ito kau simo oboye tamaha zu to omohi si wo, ayasiu, tada sore ka to omohi magahe raruru woriwori koso are. Ahare naru waza nari keri. Tyuuzyau no, sarani mukasi zama no nihohi ni mo miye nu narahi ni, sasimo ni nu mono to omohu ni, kakaru hito mo monosi tamau keru yo!"

 tote, namidagumi tamahe ri. Hako no huta naru ohom-kudamono no naka ni, tatibana no aru wo masaguri te,

 "Tatibana no kawori si sode ni yosohure ba
 kahare ru mi to mo omohoye nu kana

 Yo to tomo no kokoro ni kake te wasure gataki ni, nagusamu koto naku te sugi turu tosigoro wo, kaku te mi tatematuru ha, yume ni ya to nomi omohinasu wo, naho e koso sinobu mazikere. Obosi utomu na yo!"

 tote, ohom-te wo torahe tamahe re ba, Womna, kayau ni mo narahi tamaha zari turu wo, ito utate oboyure do, ohodoka naru sama nite monosi tamahu.

 "Sode no ka wo yosohuru kara ni tatibana no
 mi sahe hakanaku nari mo koso sure
"

 Mutukasi to omohi te utubusi tamahe ru sama, imiziu natukasiu, tetuki no tubutubu to koye tamahe ru, minari, hadatuki no komayaka ni utukusige naru ni, nakanaka naru monoomohi sohu kokoti si tama' te, kehu ha sukosi omohu koto kikoye sira se tamahi keru.
 Womna ha, kokorouku, ikani se m to oboye te, wananaka ru kesiki mo sirukere do,

 "Nanika, kaku utomasi to ha oboi taru. Ito yoku mote-kakusi te, hito ni togame raru beku mo ara nu kokoro no hodo zo yo! Sarigenaku te wo mote-kakusi tamahe. Asaku mo omohi kikoye sase nu kokorozasi ni, mata sohu bekere ba, yo ni taguhi aru maziki kokoti nam suru wo, kono otodure kikoyuru hitobito ni ha, obosi otosu beku yaha aru? Ito kau hukaki kokoro aru hito ha, yo ni arigatakaru beki waza nare ba, usirometaku nomi koso."

 to notamahu. Ito sakasira naru ohom-oyagokoro nari kasi.

 [3-4 Genji returns to his room without sexul action]

 Ame ha yami te, kaze no take ni naru hodo, hanayaka ni sasiide taru tukikage, wokasiki yo no sama mo simeyaka naru ni, hitobito ha, komayaka naru ohom-monogatari ni kasikomari oki te, kedikaku mo saburaha zu.

 Tune ni mi tatematuri tamahu ohom-naka nare do, kaku yoki wori simo arigatakere ba, koto ni ide tamahe ru tuide no, ohom-hitaburu kokoro ni ya, natukasii hodo naru ohom-zo-domo no kehahi ha, ito you magirahasi subesi tamahi te, tikayaka ni husi tamahe ba, ito kokorouku, hito no omoha m koto mo meduraka ni, imiziu oboyu.

 "Makoto no oya no ohom-atari nara masika ba, oroka ni ha mihanati tamahu tomo, kaku zama no uki koto ha ara masi ya?" to kanasiki ni, tutumu to sure do kobore ide tutu, ito kokorogurusiki mi-kesiki nare ba,

 "Kau obosu koso turakere. Mote-hanare sira nu hito dani, yo no kotowari nite, mina yurusu waza na' meru wo, kaku tosi he nuru mutumasisa ni, kabakari miye tatematuru ya, nani no utomasikaru beki zo. Kore yori anagati naru kokoro ha, yomo mise tatematura zi. Oboroke ni sinoburu ni amaru hodo wo, nagusamuru zo ya!"

 tote, aharege ni natukasiu kikoye tamahu koto ohokari. Masite, kayau naru kehahi ha, tada mukasi no kokoti si te, imiziu ahare nari.

 Waga mi-kokoro nagara mo, yukurika ni ahatukeki koto to obosi sira rure ba, ito yoku obosi kahesi tutu hito mo ayasi to omohu bekere ba, itau yo mo hukasa de ide tamahi nu.

 "Omohi utomi tamaha ba, ito kokorouku koso aru bekere. Yoso no hito ha, kau horeboresiu ha ara nu mono zo yo. Kagirinaku, soko hi sira nu kokorozasi nare ba, hito no togamu beki sama ni ha yo mo ara zi. Tada mukasi kohisiki nagusame ni, hakanaki koto wo mo kikoye m. Onazi kokoro ni irahe nado si tamahe."

 to, ito komakani kikoye tamahe do, ware ni mo ara nu sama si te, ito ito usi to oboi tare ba,

 "Ito sabakari ni ha mi tatematura nu mi-kokorobahe wo, ito koyonaku mo nikumi tamahu beka' meru kana!"

 to nageki tamahi te,

 "Yume, kesiki naku te wo!"

 tote, ide tamahi nu.

 Womnagimi mo, ohom-tosi koso sugusi tamahi ni taru hodo nare, yononaka wo siri tamaha nu naka ni mo, sukosi uti yonare taru hito no arisama wo dani misiri tamaha ne ba, kore yori kedikaki sama ni mo obosi yora zu, "Omohi no hoka ni mo ari keru yo kana!" to, nagekasiki ni, ito kesiki mo asikere ba, hitobito, mi-kokoti nayamasige ni miye tamahu to, motenayami kikoyu.

 "Tono no mi-kesiki no, komayaka ni, katazikenaku mo ohasimasu kana! Makoto no ohom-oya to kikoyu tomo, sarani kabakari obosi yora nu koto naku ha, motenasi kikoye tamaha zi."

 nado, Hyaubu nado mo, sinobi te kikoyuru ni tuke te, itodo omoha zu ni, kokorodukinaki mi-kokoro no arisama wo, utomasiu omohihate tamahu ni mo, mi zo kokoroukari keru.

 [3-5 Tamakazura is troubled with her stepfather's love]

 Mata no asita, ohom-humi toku ari. Nayamasigari te husi tamahe re do, hitobito ohom-suzuri nado mawiri te, "Ohom-kaheri toku." to kikoyure ba, sibusibu ni mi tamahu. Siroki kami no, uhabe ha oiraka ni, sukusukusiki ni, ito medetau kai tamahe ri.

 "Taguhi nakari si mi-kesiki koso, turaki simo wasure gatau. Ikani hito mi tatematuri kem?

 Utitoke te ne mo mi nu mono wo wakakusa no
 kotoarigaho ni musubohoru ram

 Wosanaku koso monosi tamahi kere."

 to, sasuga ni oyagari taru ohom-kotoba mo, ito nikusi to mi tamahi te, ohom-kaherigoto kikoye zara m mo, hitome ayasikere ba, hukuyoka naru Mitinokunigami ni, tada,

 "Uketamahari nu. Midarigokoti no asiu habere ba, kikoye sase nu."

 to nomi aru ni, "Kayau no kesiki ha, sasuga ni sukuyoka nari." to hohowemi te, uramidokoro aru kokoti si tamahu, utate aru kokoro kana!"

 Iro ni ide tamahi te noti ha, Ohota no matu no to omohase taru koto naku, mutukasiu kikoye tamahu koto ohokare ba, itodo tokoroseki kokoti si te, okidokoro naki monoomohi tuki te, ito nayamasiu sahe si tamahu.

 Kakute, koto no kokoro siru hito ha sukunau te, utoki mo sitasiki mo, muge no oyazama ni omohi kikoye taru wo,
 "Kauyau no kesiki no mori ide ba, imiziu hitowarahare ni, ukina ni mo aru beki kana! Titi-Otodo nado no tadune siri tamahu ni te mo, mamemamesiki mi-kokorobahe ni mo ara zara m monokara, masite ito ahatukeu, mati kiki obosa m koto."
 to, yorodu ni yasuge nau obosi midaru.

 Miya, Daisyau nado ha, Tono no mi-kesiki, mote-hanare nu sama ni tutahe kiki tamau te, ito nemgoro ni kikoye tamahu. Kono Ihamoru-Tyuuzyau mo, Otodo no ohom-yurusi wo mi te koso, katayori ni hono-kiki te, makoto no sudi wo ba sira zu, tada hitohe ni uresiku te, oritati urami kikoye madohi ariku meri.

to Home Page
Classic Text
Mod.Version
Note
Original Text(Ohoshima-bon)
Teika's Note