First updated 9/11/2002(ver.1-3)
Last updated 12/15/2009(ver.2-2)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

 

MIYUKI


Tale of Hikaru-Genji's Daijo-Daijin era, from December at the age of 36 to February at the age of 37

1 Tale of Tamakazura Mikado goes to Ohoharano at the west of Kyoto

 1. Mikado goes to Ohoharano---Kaku obosi-itara nu koto naku, ikade yokara m koto ha to
 2. Tamakazura goes sightseeing Mikado's parade to Ohoharano---Nisi-no-tai no Hime-Gimi mo tati-ide tamahe ri
 3. The parade arrives in Ohoharano---Kau te, no ni ohasimasi tuki te
 4. Genji advises Tamakazura to work under Mikado---Mata-no-hi, Otodo, Nisi-no-tai ni
 5. Genji prepares the ceremony for Tamakazura to grow up to be a woman---"Totemo-kautemo, madu ohom-mogi no koto wo koso ha
2 Tale of Hikaru-Genji Genji tells about Tamakazura to her Grandmother
 1. Genji visits to Ohomiya in Samjo-palace---Ima ha masite, sinobiyaka ni hurumahi tamahe do
 2. Genji talks with Ohomiya---Ohom-monogatari-domo, mukasi ima no tori-atume kikoye tamahu tuide ni
 3. Genji talks about Tamakazura to Ohomiya, her granddaughter---"Saruha, kano siri tamahu beki hito wo nam
 4. Ohomiya invites Nai-Daijin, her son---Uti-no-Ohoidono, kaku Samdeu-no-miya ni Ohoki-Otodo, watari ohasi
 5. Nai-Daijin comes to Samjo-palace accepting her invitation---Kimi-tati ito amata hiki-ture te iri tamahu sama
 6. Genji meets to Nai-Daizin---Otodo mo, medurasiki go-taimen ni, mukasi no koto obosi-ide rare te
 7. Genji and Nai-Daijin leave Samjo-palace---Yo itau huke te, ono-ono akare tamahu
3 Tale of Tamakazura She grows up to be a woman
 1. Nai-Daijin obeys Genji's mind---Otodo, utituke ni ito ibukasiu, kokoro-motonau
 2. The ceremony of growing up to be a woman is hold February 16---Kakute sono hi ni nari te, Samdeu-no-Miya yori
 3. A messenger of Cyugu comes to Rkujo-in to celebrate Tamakazura having many presents---Tyuuguu yori, siroki ohom-mo, karaginu, ohom-syauzoku, mi-gusi-age no gu nado
 4. Nai-Daijin plays the part of koshiyui---Uti-no-Otodo ha, sasimo isoga re tamahu maziki mi-kokoro nare do
 5. Many men come to Rokujo-in to celebrate Tamakazura---Miko-tati, tugi-tugi, hito-bito nokoru naku tudohi tamahe ri
 6. Ohmi-no-Kimi is envious of Tamakazura's employment---Yo no hito-giki ni, "Sibasi kono koto idasa zi." to
 7. Nai-Daijin makes fun of Ohmi-no-Kimi---Otodo, kono nozomi wo kiki tamahi te, ito hanayaka ni

 

1 Tale of Tamakazura Mikado goes to Ohoharano at the west of Kyoto

 [1-1 Mikado goes to Ohoharano]

 Kaku obosi iatara nu koto naku, ikade yokara m koto ha to, obosi atukahi tamahe do, kono Otonasi-no-taki koso, utate itohosiku, Minami-no-Uhe no ohom-osihakarigoto ni kanahi te, karugarusikaru beki ohom-na nare. Kano Otodo, nanigoto ni tuke te mo, kihagihasiu, sukosi mo kataha naru sama no koto wo, obosi sinoba zu nado monosi tamahu mi-kokorozama wo, "Sate omohi gumanaku, kezayaka naru ohom-motenasi nado no ara m ni tuke te ha, wokogamasiu mo ya." nado, obosi kahesahu.

 Sono Sihasu ni, Ohoharano no gyaugau tote, yo ni nokoru hito naku mi sawagu wo, Rokudeu-no-win yori mo, ohom-katagata hikiide tutu mi tamahu. U no toki ni ide tamau te, Suzyaku yori Godeu-no-ohodi wo, nisizama ni wore tamahu. Katuragaha no moto made, monomiguruma hima nasi.

 Gyaugau to ihe do, kanarazu kau simo ara nu wo, kehu ha Miko-tati, Kamdatime mo, mina kokoro koto ni, ohom-muma kura wo totonohe, zuizin mumazohi no katati take-dati, sauzoku wo kazari tamau tutu, meduraka ni wokasi. Saiu-no-Otodo, Uti-no-Otodo, Nahugon yori simo hata, masite nokora zu tukaumaturi tamahe ri. Awoiro no uhe-no-kinu, ebizome no sitagasane wo, Tenzyaubito, go-wi roku-wi made ki tari.

 Yuki tada isasaka dutu uti-tiri te, miti no sora sahe en nari. Miko-tati, Kamdatime nado mo, taka ni kakadurahi tamahe ru ha, medurasiki kari no ohom-yosohi-domo wo mauke tamahu. Konowe no takagahi-domo ha, masite yo ni me nare nu surigoromo wo midare ki tutu, kesiki koto nari.

 Medurasiu wokasiki koto ni kihohiide tutu, sono hito to mo naku, kasuka naru asi yowaki kuruma nado, wa wo osi-hisiga re, aharege naru mo ari. Ukihasi no moto nado ni mo, konomasiu tati samayohu yoki kuruma ohokari.

 [1-2 Tamakazura goes sightseeing Mikado's parade to Ohoharano]

 Nisinotai-no-Himegimi mo tatiide tamahe ri. Sokobaku idomi tukusi tamahe ru hito no ohom-katati arisama wo mi tamahu ni, Mikado no, akairo no ohom-zo tatematuri te, uruhasiu ugoki naki ohom-kataharame ni, nazurahi kikoyu beki hito nasi.

 Waga titi-Otodo wo, hitosirezu me wo tuke tatematuri tamahe do, kirakirasiu mono-kiyoge ni, sakari ni ha monosi tamahe do, kagiri ari kasi. Ito hito ni sugure taru tadaudo to miye te, mi-kosi no uti yori hoka ni, me uturu beku mo ara zu.

 Masite, katati ari ya, wokasi ya nado, wakaki gotati no kiyekaheri kokoro utusu Tyuu Seusyau, nanikure no Tenzyaubito yau no hito ha, nani ni mo ara zu kiye watare ru ha, sarani taguhi nau ohasimasu nari keri. Genzi-no-Otodo no ohom-kahozama ha, kotomono to mo miye tamaha nu wo, omohinasi no ima sukosi itukasiu, katazikenaku medetaki nari.

 Saha, kakaru taguhi ha ohasi gatakari keri. Ate naru hito ha, mina mono-kiyoge ni kehahi koto na' bei mono to nomi, Otodo, Tyuuzyau nado no ohom-nihohi ni menare tamahe ru wo, idegiye-domo no kataha naru ni ya ara m, onazi mehana to mo miye zu, kutiwosiu zo osa re taru ya!

 Hyaubukyau-no-Miya mo ohasu. Udaisyau no, sabakari omorika ni yosimeku mo, kehu no yosohi ito namameki te, yanaguhi nado ohi te, tukaumaturi tamahe ri. Iro kuroku higegati ni miye te, ito kokorodukinasi. Ikadekaha, womna no tukurohi tate taru kaho no iroahi ni ha ni tara m? Ito warinaki koto wo, wakaki mi-kokoti ni ha, miotosi tamau te keri.

 Otodo-no-Kimi no obosiyori te notamahu koto wo, "Ikagaha ara m, Miyadukahe ha, kokoro ni mo ara de, migurusiki arisama ni ya?" to omohi tutumi tamahu wo, "Narenaresiki sudi nado wo ba mote-hanare te, ohokata ni tukaumaturi goranze rare m ha, wokasiu mo ari na m kasi." to zo, omohiyori tamau keru.

 [1-3 The parade arrives in Ohoharano]

 Kaute, no ni ohasimasi tuki te, mi-kosi todome, Kamdatime no hirabari ni mono mawiri, ohom-sauzoku-domo, nahosi, kari no yosohi nado ni aratame tamahu hodo ni, Rokudeu-no-Win yori, ohom-miki, ohom-kudamono nado tatematura se tamahe ri. Kehu tukau-maturi tamahu beku, kanete mi-kesiki ari kere do, ohom-monoimi no yosi wo souse sase tamahe ri keru nari keri.

 Kuraudo no Sawemon-no-Zeu wo ohom-tukahi nite, kizi hito-eda tatematura se tamahu. Ohosegoto ni ha nani to ka ya, sayau no wori no koto manebu ni, wadurahasiku nam.

 "Yuki hukaki Wosiho-no-yama ni tatu kizi no
 huruki ato wo mo kehu ha tadune yo
"

 Ohokiotodo no, kakaru no no gyaugau ni tukaumaturi tamahe ru tamesi nado ya ari kem? Otodo, ohom-tukahi wo kasikomari motenasa se tamahu.

 "Wosiho-yama miyuki tumore ru matubara ni
 kehu bakari naru ato ya nakara m
"

 to, sono korohohi kiki si koto no, sobasoba omohiide raruru ha, higakoto ni ya ara m?

 [1-4 Genji advises Tamakazura to work under Mikado]

 Matanohi, Otodo, Nisinotai ni,

 "Kinohu, Uhe ha mi tatematuri tamahi ki ya? Kano koto ha, obosi nabiki nu ram ya?"

 to kikoye tamahe ri. Siroki sikisi ni, ito utitoke taru humi, komaka ni kesikibami te mo ara nu ga, wokasiki wo mi tamau te,

 "Aina no koto ya!"

 to warahi tamahu monokara, "Yoku mo osihakara se tamahu mono kana!" to obosu. Ohom-kaheri ni,

 "Kinohu ha,

 Uti-kirasi asagumori se si miyuki ni ha
 sayaka ni sora no hikari yaha mi si

 Obotukanaki ohom-koto-domo ni nam."

 to aru wo, Uhe mo mi tamahu.

 "Sasa no koto wo sosonokasi sika do, Tyuuguu kaku te ohasu, koko nagara no oboye ni ha, bin nakaru besi. Kano Otodo ni sira re te mo, Nyougo kaku te mata saburahi tamahe ba nado, omohi midaru meri si sudi nari. Wakaudo no, samo nare tukaumatura m ni, habakaru omohi nakara m ha, Uhe wo hono-mi tatematuri te, e kakehanare te omohu ha ara zi."

 to notamahe ba,

 "Ana, utate! Medetasi to mi tatematuru tomo, kokoro mote miyadukahi omohitata m koso, ito sasisugi taru kokoro nara me."

 tote, warahi tamahu.

 "Ide, soko ni simo zo, mede kikoye tamaha m."

 nado notamau te, mata ohom-kaheri,

 "Akanesasu hikari ha sora ni kumora nu wo
 nadote miyuki ni me wo kirasi kem

 Naho, obositate."

 nado, taye zu susume tamahu.

 [1-5 Genji prepares the ceremony for Tamakazura to grow up to be a woman]

 "Totemo-kautemo, madu ohom-mogi no koto wo koso ha." to obosi te, sono ohom-mauke no ohom-teudo no, komaka naru kiyora-domo kuhahe sase tamahi, nanikure no gisiki wo, mi-kokoro ni ha ito mo omohosa nu koto wo dani, onodukara yodakeku ikamesiku naru wo, masite, "Uti-no-Otodo ni mo, yagate kono tuide ni ya sirase tatematuri te masi?" to obosiyore ba, ito medetaku nam. "Tosi kaheri te, Kisaragi ni." to obosu.

 "Womna ha, kikoye takaku, na kakusi tamahu beki hodo nara nu mo, hito no ohom-musume tote, komori ohasuru hodo ha, kanarazusimo, udigami no ohom-tutome nado, araha nara nu hodo nare ba koso, tosituki ha magire sugusi tamahe, kono, mosi obosiyoru koto mo ara m ni ha, Kasuga-no-Kami no mi-kokoro tagahi nu beki mo, tuhini ha kakure te yamu maziki monokara, adikinaku, wazatogamasiki noti no na made, utata aru besi. Nahonahosiki hito no kiha koso, imayau tote ha, udi aratamuru koto no tahayasuki mo are." nado obosi megurasu ni, "Oyako no ohom-tigiri, tayu beki yau nasi. Onaziku ha, waga kokoro yurusi te wo, sirase tatematura m."

 nado, obosi-sadame te, kono ohom-kosiyuhi ni ha, kano Otodo wo nam, ohom-seusoko kikoye tamau kere ba, Ohomiya, kozo no huyutukata yori nayami tamahu koto, sarani okotari tamaha ne ba, kakaru ni ahase te, bin nakaru beki yosi, kikoye tamahe ri.

 Tyuuzyau-no-Kimi mo, yoru hiru, Samdeu ni zo saburahi tamahi te, kokoro no hima naku monosi tamau te, wori asiki wo, ikani se masi to obosu.

 "Yo mo, ito sadame nasi. Miya mo use sase tamaha ba, ohom-buku aru beki wo, sirazugaho nite monosi tamaha m, tumi hukaki koto ohokara m. Ohasuru yo ni, kono koto arahasi te m."

 to obosi tori te, Samdeu-no-miya ni, ohom-toburahi gatera watari tamahu.

 

2 Tale of Hikaru-Genji Genji tells about Tamakazura to her Grandmother

 [2-1 Genji visits to Ohomiya in Samjo-palace]

 Ima ha masite, sinobiyaka ni hurumahi tamahe do, miyuki ni otora zu yosoyosohosiku, iyoiyo hikari wo nomi sohe tamahu ohom-katati nado no, konoyo ni miye nu kokoti si te, medurasiu mi tatematuri tamahu ni ha, itodo mi-kokoti no nayamasisa mo, torisute raruru kokoti si te, okiwi tamahe ri. Ohom-kehusoku ni kakari te, yowage nare do, mono nado ito yoku kikoye tamahu.

 "Kesiu ha ohasimasa zari keru wo, Nanigasi-no-Asom no kokoro madohasi te, odoroodorosiu nageki kikoye sasu mere ba, ikayau ni monose sase tamahu ni ka to nam, obotukanagari kikoye sase turu. Uti nado ni mo, koto naru tuide naki kagiri ha mawira zu, Ohoyake ni tukahuru hito to mo naku te komori habere ba, yorodu uhiuhisiu, yodakeku nari ni te haberi. Yohahi nado, kore yori masaru hito, kosi tahe nu made kagamari ariku tamesi, mukasi mo ima mo habe' mere do, ayasiku oreoresiki honzyau ni, sohu monousa ni nam haberu beki."

 nado kikoye tamahu.

 "Tosi no tumori no nayami to omou tamahe tutu, tukigoro ni nari nuru wo, kotosi to nari te ha, tanomi sukunaki yau ni oboye habere ba, ima hitotabi, kaku mi tatematuri kikoye sasuru koto mo naku te ya to, kokorobosoku omohi tamahe turu wo, kehu koso, mata sukosi nobi nuru kokoti si habere. Ima ha wosimi tomu beki hodo ni mo habera zu. Sa' beki hitobito ni mo tatiokure, yo no suwe ni nokori tomare ru taguhi wo, hito no uhe nite, ito kokorodukinasi to mi haberi sika ba, idetati isogi wo nam, omohi moyohosa re haberu ni, kono Tyuuzyau no, ito ahare ni ayasiki made omohi atukahi, kokoro wo sawagai tamahu mi haberu ni nam, samazama ni kaketome rare te, ima made nagabiki haberu."

 to, tada naki ni naki te, ohom-kowe no wananaku mo, wokogamasikere do, saru koto-domo nare ba, ito ahare nari.

 [2-2 Genji talks with Ohomiya]

 Ohom-monogatari-domo, mukasi ima no toriatume kikoye tamahu tuide ni,

 "Uti-no-Otodo ha, hi hedate zu mawiri tamahu koto sigekara m wo, kakaru tuide ni taimen no ara ba, ikani uresikara m. Ikade kikoye sirase m to omohu koto no haberu wo, sarubeki tuide naku te ha, taimen mo arigatakere ba, obotukanaku te nam."

 to kikoye tamahu.

 "Ohoyakegoto no sigeki ni ya, watakusi no kokorozasi no hukakara nu ni ya, sasimo toburahi monosi habera zu. Notamahasu bekara m koto ha, nanisama no koto ni kaha? Tyuuzyau no uramesige ni omoha re taru koto mo haberu wo, 'Hazime no koto ha sira ne do, ima ha keni kiki nikuku motenasu ni tuke te, tati some ni si na no, torikahesa ruru mono ni mo ara zu, wokogamasiki yau ni, kaheri te ha yohito mo ihi morasu naru wo.' nado monosi habere ba, tate taru tokoro, mukasi yori ito toke gataki hito no honzyau ni te, kokoroe zu nam mi tamahuru."

 to, kono Tyuuzyau no ohom-koto to obosi te notamahe ba, uti-warahi tamahi te,

 "Ihukahinaki ni, yurusi sute tamahu koto mo ya to kiki haberi te, koko ni sahe nam kasume mausu yau ari sika do, ito kibisiu isame tamahu yosi wo mi haberi si noti, nani ni sa made koto wo mo maze haberi kem to, hitowaruu kuyi omou tamahe te nam.

 Yorodu no koto ni tuke te, kiyome to ihu koto habere ba, ikaga ha, samo torikahesi susui tamaha zara m to ha omou tamahe nagara, kau kutiwosiki nigori no suwe ni, matitori hukau sumu beki midu koso ideki gataka' bei yo nare. Nanigoto ni tuke te mo, suwe ni nare ba, oti yuku kedime koso yasuku habe' mere. Itohosiu kiki tamahuru."

 nado mausi tamau te,

 [2-3 Genji talks about Tamakazura to Ohomiya, her granddaughter]

 "Saruha, kano siri tamahu beki hito wo nam, omohi magahuru koto haberi te, hui ni tadune tori te haberu wo, sono wori ha, saru higawaza to mo akasi habera zu ari sika ba, anagati ni koto no kokoro wo tadune kahesahu koto mo habera de, tada saru mono no kusa no sukunaki wo, kakoto nite mo, nanikaha to omou tamahe yurusi te, wosawosa mutubi mo mi habera zu si te, tosituki haberi turu wo, ikadeka kikosimesi kem, Uti ni ohose raruru yau nam aru.

 Naisi-no-Kami, Miyadukahe suru hito naku te ha, kano tokoro no maturigoto sidokenaku, nyokwan nado mo ohoyakegoto wo tukaumaturu ni, tadukinaku, koto midaruru yau ni nam ari keru wo, tada ima, Uhe ni saburahu korau no Suke hutari, mata sarubeki hitobito, samazama ni mausa suru wo, hakabakasiu eraba se tamaha m tadune ni, taguhu beki hito nam naki.

 Naho, ihe takau, hito no oboye karokara de, ihe no itonami tate tara nu hito nam, inisihe yori nari ki ni keru. Sitataka ni kasikoki kata no erabi nite ha, sono hito nara de mo, tosituki no rahu ni nari noboru taguhi are do, sika taguhu beki mo nasi to nara ba, ohokata no oboye wo dani era se tamaha m to nam, utiuti ni ohose rare tari si wo, nigenaki koto to simo, nanikaha omohi tamaha m?

 Miyadukahe ha, sarubeki sudi nite, kami mo simo mo omohi oyobi, idetatu koso kokorotakaki koto nare. Ohoyakezama nite, saru tokoro no koto wo tukasadori, maturigoto no omobuki wo sitatame sira m koto ha, hakabakasikara zu, ahatukeki yau ni oboye tare do, nadoka mata sasimo ara m? Tada, wagami no arisama kara koso, yorodu no koto habe' mere to, omohi yowari haberi si tuide ni nam.

 Yohahi no hodo nado tohi kiki habere ba, kano ohom-tadune abei koto ni nam ari keru wo, ikana' bei koto zo to mo, mausi akirame mahosiu haberu. Tuide naku te ha taimen haberu beki ni mo habera zu. Yagate kakaru koto nam to, arahasi mausu beki yau wo omohi megurasi te, seusoko mausi si wo, ohom-nayami ni kotoduke te, mono-uge ni sumahi tamahe ri si.

 Geni, wori simo binnau omohi tomari haberu ni, yorosiu monose sase tamahi kere ba, naho, kau omohi okose ru tuide ni to nam omou tamahuru. Sayau ni tutahe monose sase tamahe."

 to kikoye tamahu. Miya,

 "Ikani, ikani, haberi keru koto ni ka? Kasiko ni ha, samazama ni kakaru nanori suru hito wo, itohu koto naku hirohi atume raru meru ni, ikanaru kokoro nite, kaku hikitagahe kakoti kikoye raru ram? Kono tosigoro, uketamahari te, nari nuru ni ya?"

 to kikoye tamahe ba,

 "Saru yau haberu koto nari. Kuhasiki sama ha, kano Otodo mo onodukara tadune kiki tamau te m. Kudakudasiki nahobito no nakarahi ni ni taru koto ni habere ba, akasa m ni tuke te mo, raugahasiu hito ihi tutahe habara m wo, Tyuuzyau-no-Asom ni dani, mada wakimahe sirase habera zu. Hito ni mo morasa se tamahu mazi."

 to, ohom-kuti katame kikoye tamahu.

 [2-4 Ohomiya invites Nai-Daijin, her son]

 Uti-no-Ohoidono, kaku Samdeu-no-miya ni Ohokiotodo, watari ohasimai taru yosi, kiki tamahi te,

 "Ikani sabisige nite, itukasiki ohom-sama wo matiuke kikoye tamahu ram? Gozen-domo motehayasi, omasi hikitukurohu hito mo, hakabakasiu ara zi kasi. Tyuuzyau ha, ohom-tomo ni koso monose rare tu rame."

 nado, odoroki tamau te, ohom-kodomo no kimi-tati, mutumasiu sarubeki Mautigimi-tati, tatemature tamahu.

 "Ohom-kudamono, ohom-miki nado, sarinubeku mawira se yo. Midukara mo mawiru beki wo, kaheri te mono-sawagasiki yau nara m."

 nado notamahu hodo ni, Ohomiya no ohom-humi ari.

 "Rokudeu-no-Otodo no toburahi ni watari tamahe ru wo, mono-sabisige ni habere ba, hitome no itohosiu mo, katazikenau mo aru wo, kotokotosiu, kau kikoye taru yau ni ha ara de, watari tamahi na m ya? Taimen ni kikoye mahosige naru koto a' nari."

 to kikoye tamahe ri.

 "Nanigoto ni kaha ara m? Kono Himegimi no ohom-koto, Tyuuzyau no urehe ni ya?" to obosi mahasu ni, "Miya mo kau mi-yo nokori nage nite, kono koto to setini notamahi, Otodo mo nikukara nu sama ni hitokoto utiide urami tamaha m ni, tokaku mausi kahesahu koto e ara zi kasi. Turenaku te omohi ire nu wo miru ni ha yasukara zu, sarubeki tuide ara ba, hito no ohom-koto ni nabiki gaho nite yurusi te m." to obosu.

 "Mi-kokoro wo sasi-ahase te notamaha m koto." to omohiyori tamahu ni, "Itodo inabi dokoro nakara m ga, mata, nadoka sasimo ara m?" to yasuraha ruru, ito kesikara nu ohom-ayaniku gokoro nari kasi. "Saredo, Miya kaku notamahi, Otodo mo taimen su beku mati ohasuru ni ya, katagata ni katazikenasi. Mawiri te koso ha, mi-kesiki ni sitagaha me."

 nado omohosi nari te, ohom-sauzoku kokoro koto ni hikitukurohi te, gozen nado mo kotokotosiki sama ni ha ara de watari tamahu.

 [2-5 Nai-Daijin comes to Samjo-palace accepting her invitation]

 Kimi-tati ito amata hikiture te iri tamahu sama, monomonosiu tanomosige nari. Takedati sozoroka ni monosi tamahu ni, hutosa mo ahi te, ito siutoku ni, omomoti, ayumahi, Otodo to iha m ni tarahi tamahe ri.

 Ebizome no ohom-sasinuki, sakura no sitagasane, ito nagau ha siri hiki te, yuruyuru to kotosarabi taru ohom-motenasi, ana kirakirasi to miye tamahe ru ni, Rokudeudono ha, sakura no kara no ki no ohom-nahosi, imayauiro no ohom-zo hiki-kasane te, sidokenaki Ohokimisugata, iyoiyo tatohe m mono nasi. Hikari koso masari tamahe, kau sitataka ni hikitukurohi tamahe ru ohom-arisama ni, nazurahe te mo miye tamaha zari keri.

 Kimi-tati tugitugi ni, ito mono-kiyoge naru ohom-nakarahi nite, tudohi tamahe ri. Tou-Dainagon, Touguu-no-Daibu nado, ima ha kikoyuru kodomo mo, mina nari ide tutu monosi tamahu. Onodukara, wazato mo naki ni, oboye takaku yamgotonaki Tenzyaubito, Kurahito-no-Tou, go-wi no Kuraudo, Konowe-no-tyuu, seu-syau, Benkwan nado, hitogara hanayaka ni aru bekasiki, zihuyo-nin tudohi tamahe re ba, ikamesiu, tugitugi no tadahudo mo ohoku te, kaharake amata tabi nagare, mina wehi ni nari te, onoono kau saihahi hito ni sugure tamahe ru ohom-arisama wo monogatari ni si keri.

 [2-6 Genji meets to Nai-Daizin]

 Otodo mo, medurasiki ohom-taimen ni, mukasi no koto obosi ide rare te, yosoyoso nite koso, hakanaki koto ni tuke te, idomasiki mi-kokoro mo sohu beka' mere, sasimukasi kikoye tamahi te ha, katami ni ito ahare naru koto no kazukazu obosi ide tutu, rei no, hedate naku, mukasi ima no koto-domo, tosigoro no ohom-monogatari ni, hi kure yuku. Ohom-kaharake nado susume mawiri tamahu.

 "Saburaha de ha asikari nu bekari keru wo, mesi naki ni habakari te. Uketamahari sugusi te masika ba, Ohom-kauzi ya soha masi."

 to mausi tamahu ni,

 "Kandau ha, konata zama ni nam. Kauzi to omohu koto ohoku haberu."

 nado, kesikibami tamahu ni, kono koto ni ya to obose ba, wadurahasiu te, kasikomari taru sama nite monosi tamahu.

 "Mukasi yori, ohoyake watakusi no koto ni tuke te, kokoro no hedate naku, daiseu no koto kikoye uketamahari, hane wo naraburu yau nite, Ohoyake no ohom-usiromi wo mo tukaumaturu to nam omou tamahe si wo, suwe no yo to nari te, sonokami omou tamahe si ho'i naki yau naru koto, uti-maziri habere do, utiuti no watakusigoto ni koso ha.< BR>

 Ohokata no kokorozasi ha, sarani uturohu koto naku nam. Nani to mo naku te tumori haberu tosi yohahi ni sohe te, inisihe no koto nam kohisikari keru wo, taimen tamaharu koto mo ito mare ni nomi habere ba, koto kagiri ari te, yodakeki ohom-hurumahi to ha omou tamahe nagara, sitasiki hodo ni ha, sono ohom-ikihohi wo mo, hiki-sizime tamahi te koso ha, toburahi monosi tamaha me to nam, uramesiki woriwori haberu."

 to kikoye tamahe ba,

 "Inisihe ha, geni omonare te, ayasiku taidaisiki made nare saburahi, kokoro ni hedaturu koto naku goranze rare si wo, Ohoyake ni tukaumaturi si kiha ha, hane wo narabe taru kazu ni mo omohi habera de, uresiki ohom-kaherimi wo koso, hakabakasikara nu mi nite, kakaru kurawi ni oyobi haberi te, Ohoyake ni tukaumaturi haberu koto ni sohe te mo, omou tamahe sira nu ni ha habera nu wo, yohahi no tumori ni ha, geni onodukara uti-yuruburu koto nomi nam, ohoku haberi keru."

 nado kasikomari mausi tamahu.

 Sono tuide ni, honomekasi ide tamahi te keri. Otodo,

 "Ito ahare ni, meduraka naru koto ni mo haberu kaan!" to, madu uti-naki tamahi te, "Sonokami yori, ikani nari ni kem to tadune omou tamahe si sama ha, nani no tuide ni ka haberi kem, urehe ni tahe zu, morasi kikosimesa se si kokoti nam si haberu. Ima kaku, sukosi hitokazu ni mo nari haberu ni tuke te, hakabakasikara nu mono-domo no, katagata ni tuke te samayohi haberu wo, katakunasiku, migurusi to mi haberu ni tuke te mo, mata saru sama nite, kazukazu ni turane te ha, ahare ni omou tamahe raruru wori ni sohe te mo, madu nam omohi tamahe ide raruru."

 to notamahu tuide ni, kano inisihe no amayo-no-monogatari ni, iroiro nari si ohom-mutugoto no sadame wo obosi ide te, nakimi-warahimi, mina uti-midare tamahi nu.

 [2-7 Genji and Nai-Daijin leave Samjo-palace]

 Yo itau huke te, onoono akare tamahu.

 "Kaku mawiri kiahi te ha, sarani, hisasiku nari nuru yo no hurukoto, omou tamahe ide rare, kohisiki koto no sinobi gataki ni, tatiide m kokoti mo si habera zu."

 tote, wosawosa kokoroyowaku ohasimasa nu Rokudeudono mo, wehinaki ni ya, uti-sihore tamahu. Miya hata maite, Himegimi no ohom-koto wo obosi iduru ni, arisi ni masaru ohom-arisama, ikihohi wo mi tatematuri tamahu ni, aka zu kanasiku te, todome gataku, sihosiho to naki tamahu amagoromo ha, geni kokoro koto nari keri.

 Kakaru tuide nare do, Tyuuzyau no ohom-koto wo ba, utiide tamaha zu nari nu. Hitohusi youi nasi to obosioki te kere ba, kuti ire m koto mo hitowaruku obosi todome, kano Otodo hata, hito no mi-kesiki naki ni, sasisugusi gataku te, sasuga ni musubohore taru kokoti si tamau keri.

 "Koyohi mo ohom-tomo ni saburahu beki wo, utituke ni sawagasiku mo ya tote nam. Kehu no kasikomari ha, koto sara ni nam mawiru beku haberu."

 to mausi tamahe ba,

 "Saraba, kono ohom-nayami mo yorosiu miye tamahu wo, kanarazu kikoye si hi tagahe sase tamaha zu, watari tamahu beki." yosi, kikoye tigiri tamahu.

 Mi-kesiki-domo you te, onoono ide tamahu hibiki, ito ikamesi. Kimi-tati no ohom-tomo no hitobito,

 "Nanigoto ari turu nara m? Medurasiki ohom-taimen ni, ito mi-kesiki yoge nari turu ha."
 "Mata, ikanaru ohom-yuduri aru beki ni ka?"

 nado, higakokoro wo e tutu, kakaru sudi to ha omohiyora zari keri.

 

3 Tale of Tamakazura She grows up to be a woman

 [3-1 Nai-Daijin obeys Genji's mind]

 Otodo, utituke ni ito ibukasiu, kokoromotonau oboye tamahe do,

 "Huto, sika uketori, oyagara m mo binnakara m. Tadune e tamahe ram hazime wo omohu ni, sadame te kokorokiyou mihanati tamaha zi. Yamgotonaki katagata wo habakari te, ukebari te sono kiha ni ha motenasa zu, sasuga ni wadurahasiu, mono no kikoye wo omohi te, kaku akasi tamahu na' meri."
 to obosu ha, kutiwosikere do,

 "Sore wo kizu to subeki koto kaha? Kotosara ni mo, kano ohom-atari ni hurebaha se m ni, nadoka oboye no otora m? Miyadukahezama ni omomuki tamahe ra ba, Nyougo nado no obosa m koto mo adikinasi." to obose do, "Tomo-kakumo, omohiyori notamaha m okite wo tagahu beki koto kaha."
 to, yorodu ni obosi keri.

 Kaku notamahu ha, Kisaragi no tuitati-koro nari keri. Zihuroku-niti, higan no hazime nite, ito yoki hi nari keri. Tikau mata yoki hi nasi to kamgahe mausi keru uti ni, Miya yorosiu ohasimase ba, isogitati tamau te, rei no watari tamau te mo, Otodo ni mausi arahasi si sama nado, ito komaka ni a' beki koto-domo wosihe kikoye tamahe ba,

 "Ahare naru mi-kokoro ha, oya to kikoye nagara mo, arigatakara m wo."
 to obosu monokara, ito nam uresikari keru.

 Kakute noti ha, Tyuuzyau-no-Kimi ni mo, sinobi te kakaru koto no kokoro notamahi sirase keri.

 "Ayasi no koto-domo ya! Mube nari keri."
 to, omohi ahasuru koto-domo aru ni, kano turenaki hito no ohom-arisama yori mo, naho mo ara zu omohiide rare te, "Omohiyora zari keru koto yo!" to, sireziresiki kokoti su. Saredo, "Arumaziu, nezike taru beki hodo nari keri." to, omohi-kahesu koto koso ha, arigataki mamemamesisa na' mere.

 [3-2 The ceremony of growing up to be a woman is hold February 16]

 Kakute sono hi ni nari te, Samdeu-no-Miya yori, sinobiyaka ni ohom-tukahi ari. Mi-kusi no hako nado, nihaka nare do, koto-domo ito kiyora ni si tamau te, ohom-humi ni ha,

 "Kikoye m ni mo, imaimasiki arisama wo, kehu ha sinobi kome habere do, saru kata nite mo, nagaki tamesi bakari wo obosi yurusu beu ya, tote nam. Ahare ni uketamahari, akirame taru sudi wo kake kikoye m mo, ikaga? Mi-kesiki ni sitagahi te nam.

 Hutakata ni ihi mote yuke ba tamakusige
 waga mi hanare nu kakego nari keri
"

 to, ito hurumekasiu wananaki tamahe ru wo, Tono mo konata ni ohasimasi te, koto-domo goranzi sadamuru hodo nare ba, mi tamau te,

 "Kotai naru ohom-humigaki nare do, itasi ya, kono ohom-te yo! Mukasi ha zyauzu ni monosi tamahi keru wo, tosi ni sohe te, ayasiku oyi yuku mono ni koso ari kere. Ito karaku ohom-te huruhi ni keri."

 nado, uti-kahesi mi tamau te,

 "Yoku mo tamakusige ni matuha re taru kana! Misohito-mozi no naka ni, kotomozi ha sukunaku sohe taru koto no kataki nari."

 to, sinobi te warahi tamahu.

 [3-3 A messenger of Cyugu comes to Rkujo-in to celebrate Tamakazura having many presents]

 Tyuuguu yori, siroki ohom-mo, karaginu, ohom-sauzoku, migusiage no gu nado, ito ninaku te, rei no, tubo-domo ni, kara no takimono, kokoro koto ni kawori hukaku te tatematuri tamahe ri.

 Ohom-katagata, mina kokoro-gokoro ni, ohom-sauzoku, hitobito no reu ni, kusi ahugi made, toridori ni si ide tamahe ru arisama, otori masara zu, samazama ni tuke te, kabakari no mi-kokorobase-domo ni, idomi tukusi tamahe re ba, wokasiu miyuru wo, Himgasi-no-win no hitobito mo, kakaru ohom-isogi ha kiki tamau kere domo, toburahi kikoye tamahu beki kazu nara ne ba, tada kiki sugusi taru ni, Hitati-no-Miya-no-Ohomkata, ayasiu mono-uruhasiu, sarubeki koto no wori sugusa nu kotai no mi-kokoro nite, ikadeka kono ohom-isogi wo, yoso no koto to ha kiki sugusa m, to obosi te, kata no goto nam si ide tamau keru.

 Ahare naru mi-kokorozasi nari kasi. Awonibi no hosonaga hito-kasane, otiguri to ka ya, nani to ka ya, mukasi no hito no medetau si keru ahase no hakama iti-gu, murasaki no sirakiri miyuru araredi no ohom-koutiki to, yoki koromobako ni ire te, tutumi ito uruhasiu te, tatemature tamahe ri.
 Ohom-humi ni ha,

 "Sirase tamahu beki kazu ni mo habera ne ba, tutumasikere do, kakaru wori ha omo' tamahe sinobi gataku nam. Kore, ito ayasikere do, hito ni mo tamaha se yo."

 to, oiraka nari. Tono goranzi tuke te, ito asamasiu, rei no, to obosu ni, ohom-kaho akami nu.

 "Ayasiki hurubito ni koso are. Kaku monodutumi si taru hito ha, hikiiri sidumiiri taru koso yokere. Sasuga ni hadigamasi ya!" tote, "Kaherigoto ha tukahase. Hasitanaku omohi nam. Titi-Miko no, ito kanasiu si tamahi keru, omohiidure ba, hito ni otosa m ha ito kokorogurusiki hito nari."

 to kikoye tamahu. Ohom-koutiki no tamoto ni, rei no, onazi sudi no uta ari keri.

 "Waga mi koso urami rare kere karagoromo
 kimi ga tamoto ni nare zu to omohe ba
"

 Ohom-te ha, mukasi dani ari si wo, ito warinau sizikami, weri hukau, tuyou, katau kaki tamahe ri. Otodo, nikuki monono, wokasisa wo ba e nenzi tamaha de,

 "Kono uta yomi tu ram hodo koso. Masite ima ha tikara naku te, tokorosekari kem."

 to, itohosigari tamahu.

 "Ide, kono kaherigoto, sawagasiu tomo, ware se m."

 to notamahi te,

 "Ayasiu, hito no omohiyoru maziki mi-kokorobahe koso, ara de mo ari nu bekere."

 to, nikusa ni kaki tamau te,

 "Karagoromo mata karagoromo karagoromo
 kahesu-gahesu mo karagoromo naru
"

 tote,
 "Ito mameyaka ni, kano hito no tate te konomu sudi nare ba, monosi te haberu nari."

 tote, mise tatematuri tamahe ba, Kimi, ito nihohiyaka ni warahi tamahi te,

 "Ana, itohosi. Rouzi taru yau ni mo haberu kana!"

 to, kurusigari tamahu. You nasi goto ito ohokari ya!

 [3-4 Nai-Daijin plays the part of koshiyui]

 Uti-no-Otodo ha, sasimo isoga re tamahu maziki mi-kokoro nare do, meduraka ni kiki tamau si noti ha, itusika to mi-kokoro ni kakari tare ba, toku mawiri tamahe ri.

 Gisiki nado, a' bei kagiri ni mata sugi te, medurasiki sama ni si nasa se tamahe ri. "Geni wazato mi-kokoro todome tamau keru koto." to mi tamahu mo, katazikenaki monokara, yau kahari te obosa ru.

 Wi no toki nite, ire tatematuri tamahu. Rei no ohom-mauke wo ba saru mono nite, uti no omasi ito ninaku situraha se tamau te, mi-sakana mawira se tamahu. Ohom-tonoabura, rei no kakaru tokoro yori ha, sukosi hikari mise te, wokasiki hodo ni motenasi kikoye tamahe ri.

 Imiziu yukasiu omohi kikoye tamahe do, koyohi ha ito yukurika na' bekere ba, hiki-musubi tamahu hodo, e sinobi tamaha nu kesiki nari.

 Aruzi no Otodo,
 "Koyohi ha, inisihezama no koto ha kake habera ne ba, nani no ayame mo waka se tamahu maziku nam. Kokoro sira nu hitome wo kazari te, naho yo no tune no sahohu ni."

 to kikoye tamahu.

 "Geni, sarani kikoye sase yaru beki kata habera zu nam."

 Ohom-kaharake mawiru hodo ni,

 "Kagirinaki kasikomari wo ba, yo ni tamesi naki koto to kikoye sase nagara, ima made kaku sinobi kome sase tamahi keru urami mo, ikaga sohe habera zara m."

 to kikoye tamahu.

 "Uramesi ya oki tu tamamo wo kaduku made
 isogakure keru ama no kokoro yo
"

 tote, naho tutumi mo ahe zu sihotare tamahu. Himegimi ha, ito hadukasiki ohom-sama-domo no sasi-tudohi, tutumasisa ni, e kikoye tamaha ne ba, Tono,

 "Yorube nami kakaru nagisa ni uti-yose te
 ama mo tadune nu mokuzu to zo mi si

 Ito warinaki ohom-utitukegoto ni nam."

 to kikoye tamahe ba,

 "Ito kotowari ni nam."

 to, kikoye yaru kata naku te, ide tamahi nu.

 [3-5 Many men come to Rokujo-in to celebrate Tamakazura]

 Miko-tati, tugitugi, hitobito nokoru naku tudohi tamahe ri. Ohom-kesaubito mo amata maziri tamahe re ba, kono Otodo, kaku iri ohasi te hodo huru wo, ikanaru koto ni ka to utagahi tamahe ri.

 Kano Tono no Kimdati, Tyuuzyau, Ben-no-Kimi bakari zo, hono-siri tamahe ri keru. Hitosirezu omohi si koto wo, karau mo, uresiu mo, omohi nari tamahu. Ben ha,

 "Yoku zo utiide zari keru." to sasameki te, "Sama koto naru Otodo no ohom-konomi-domo na' meri. Tyuuguu no ohom-taguhi ni sitate tamaha m to ya obosu ram?"

 nado, onoono ihu yosi wo kiki tamahe do,

 "Naho, sibasi mi-kokorodukahi si tamau te, yo ni sosiri naki sama ni motenasa se tamahe. Nanigoto mo, kokoroyasuki hodo no hito koso, midarigahasiu, tomokakumo habe' bekamere, konata wo mo sonata wo mo, samazama hito no kikoye nayamasa m, tada nara m yori ha adikinaki wo, nadaraka ni, yauyau hitome wo mo narasu nam, yoki koto ni ha haberu beki."

 to mausi tamahe ba,

 "Tada ohom-motenasi ni nam sitagahi haberu beki. Kau made goranze rare, arigataki ohom-hagukumi ni kakurohe haberi keru mo, sakinoyo no tigiri oroka nara zi."

 to mausi tamahu.

 Ohom-okurimono nado, sarani mo iha zu, subete hikiidemono, roku-domo, sinazina ni tuke te, rei aru koto kagiri are do, mata koto kuhahe, ninaku se sase tamahe ri. Ohomiya no ohom-nayami ni kotoduke tamau si nagori mo are ba, kotokotosiki ohom-asobi nado ha nasi.

 Hyaubukyau-no-Miya,

 "Ima ha kotoduke yari tamahu beki todokohori mo naki wo."

 to, oritati kikoye tamahe do,

 "Uti yori mi-kesiki aru koto, kahesahi sousi, mata mata ohosegoto ni sitagahi te nam, kotozama no koto ha, tomokaku mo omohi sadamu beki."

 to zo kikoye sase tamahi keru.

 Titi-Otodo ha,
 "Honoka nari si sama wo, ikade sayaka ni mata mi m. Nama-kataho naru koto miye tamaha ba, kau made kotokotosiu motenasi obosa zi."
 nado, nakanaka kokoromotonau kohisiu omohi kikoye tamahu.

 Ima zo, kano ohom-yume mo, makoto ni obosi ahase keru. Nyougo bakari ni ha, sadaka naru koto no sama wo kikoye tamau keri.

 [3-6 Ohmi-no-Kimi is envious of Tamakazura's employment]

 Yo no hitogiki ni, "Sibasi kono koto idasa zi." to, seti ni kome tamahe do, kuti saganaki mono ha yonohito nari keri. Zinen ni ihimorasi tutu, yauyau kikoye ide kuru wo, kano saganamono no Kimi kiki te, Nyougo no omahe ni, Tyuuzyau, Seusyau saburahi tamahu ni ideki te,

 "Tono ha, ohom-musume mauke tamahu beka' nari. Ana, medeta ya! Ikanaru hito, hutakata ni motenasa ru ram? Kike ba, kare mo otoribara nari."

 to, ahunage ni notamahe ba, Nyougo, kataharaitasi to obosi te, mono mo notamaha zu. Tyuuzyau,

 "Sika, kasiduka ru beki yuwe koso monosi tamahu rame. Satemo, taga ihi si koto wo, kaku yukurinaku utiide tamahu zo. Monoihi tada nara nu nyoubau nado koso, mimi todomure."

 to notamahe ba,

 "Ana kama! Mina kiki te haberi. Naisi-no-Kami ni naru beka' nari. Miyadukahe ni to isogi idetati haberi si koto ha, sayau no ohom-kaherimi mo ya tote koso, nabete no nyoubau-tati dani tukaumatura nu koto made, oritati tukaumature. Omahe no turaku ohasimasu nari."

 to, urami kakure ba, mina hohowemi te,

 "Naisi-no-Kami aka ba, nanigasi koso nozoma m to omohu wo, hidau ni mo obosi kake keru kana!"

 nado notamahu ni, haradati te,

 "Medetaki ohom-naka ni, kazu nara nu hito ha, maziru mazikari keri. Tyuuzyau-no-Kimi zo turaku ohasuru. Sakasira ni mukahe tamahi te, karome azakeri tamahu. Seuseu no hito ha, e tate ru maziki tono no uti kana! Ana, kasiko! Ana, kasiko!"

 to, sirihezama ni wizari sizoki te, miokose tamahu. Nikuge mo nakere do, ito hara asige ni maziri hikiage tari.

 Tyuuzyau ha, kaku ihu ni tuke te mo, "Geni si ayamati taru koto." to omohe ba, mameyaka nite monosi tamahu. Seusyau ha,

 "Kakaru kata nite mo, taguhi naki ohom-arisama wo, oroka ni ha yo mo obosa zi. Mi-kokoro sidume tamau te koso. Kataki ihaho mo awayuki ni nasi tamau tu beki ohom-kesiki nare ba, ito you omohi kanahi tamahu toki mo ari nam."

 to, hohowemi te ihi wi tamahe ri. Tyuuzyau mo,

 "Ama-no-ihato sasi komori tamahi na m ya, meyasuku."

 tote, tati nure ba, horohoro to naki te,

 "Kono kimi-tati sahe, mina sugenaku si tamahu ni, tada omahe no ahare ni ohasimase ba, saburahu nari."

 tote, ito kayasuku, isosiku, gerahu warahabe nado no tukaumaturi tara nu zahuyaku wo mo, tati-hasiri, yasuku madohi ariki tutu, kokorozasi wo tukusi te miyadukahe si ariki te,

 "Naisi-no-Kami ni, ore wo, mausi nasi tamahe."

 to seme kikoyure ba, asamasiu, "Ikani omohi te ihu koto nara m?" to obosu ni, mono mo iha re tamaha zu.

 [3-7 Nai-Daijin makes fun of Ohmi-no-Kimi]

 Otodo, kono nozomi wo kiki tamahi te, ito hanayaka ni uti-warahi tamahi te, Nyougo-no-Ohomkata ni mawiri tamahe ru tuide ni,

 "Idura, kono, Ahumi-no-Kimi? Konata ni."

 to mese ba,

 "Wo!"

 to, ito kezayaka ni kikoye te, ideki tari.
 "Ito, tukahe taru ohom-kehahi, ohoyakebito nite, geni ikani ahi tara m? Naisi-no-Kami no koto ha, nadoka, onore ni toku ha monose zari si?"

 to, ito mameyaka nite notamahe ba, ito uresi to omohi te,

 "Samo, mi-kesiki tamahara mahosiu haberi sika do, kono Nyougo-dono nado, onodukara tutahe kikoye sase tamahi te m to, tanomi hukure te nam saburahi turu wo, naru beki hito monosi tamahu yau ni kiki tamahure ba, yume ni tomi si taru kokoti si haberi te nam, mune ni te wo oki taru yau ni haberu."

 to mausi tamahu. Sitaburi ito mono-sahayaka nari. Wemi tamahi nu beki wo nenzi te,

 "Ito ayasiu, obotukanaki ohom-kuse nari ya! Samo obosi notamaha masika ba, madu hito no saki ni sousi te masi. Ohokiotodo no ohom-musume, yamgotonaku tomo, koko ni seti ni mausa m koto ha, kikosimesa nu yau ara zara masi. Ima nite mo, mausibumi wo tori-tukuri te, bibisiu kaki idasa re yo. Nagauta nado no kokorobahe ara m wo goranze m ni ha, sute sase tamaha zi. Uhe ha, sono uti ni nasake sute zu ohasimase ba."

 nado, ito you sukasi tamahu. Hito no oyage naku, kataha nari ya!

 "Yamatouta ha, asi asi mo tuduke haberi na m. Munemunesiki kata no koto hata, Tono yori mausa se tamaha ba, tumagowe no yau nite, ohom-toku wo mo kauburi habera m."

 tote, te wo osisuri te kikoye wi tari. Mi-kityau no usiro nado nite kiku nyoubau, sinu beku oboyu. Monowarahi ni tahe nu ha, suberi ide te nam, nagusame keru. Nyougo mo ohom-omote akami te, warinau migurusi to obosi tari. Tono mo,

 "Mono-mutukasiki wori ha, Ahumi-no-Kimi miru koso, yorodu magirure."

 tote, tada warahigusa ni tukuri tamahe do, yohito ha,

 "Hadi gatera, hasitaname tamahu."

 nado, samazama ihi keri.

to Home Page
Classic Text
Mod.Version
Note
Original Text(Ohoshima-bon)
Teika's Note