First updated 9/16/2002(ver.1-3)
Last updated 2/18/2010(ver.2-2)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

 

MUMEGAYE


Tale of Hikaru-Genji's Daijo-Daijin era, from January to February at the age of 39

1 Tale of Hikaru-Genji Playing a comparison of incense

 1. Genji prepares a playing comparison of incense at Rokujo-in---Ohom-mogi no koto, obosi isogu mi-kokoro-okite
 2. The comparison of incense is done at February 10---Kisaragi no towo-ka, ame sukosi huri te, o-mahe tikaki koubai sakari ni
 3. Wives of Genji make incense for playing comparison---Kono tuide ni, ohom-kata-gata no ahase tamahu domo
 4. A banquet of the playing comparison of incense---Tuki sasi-ide nure ba, oho-miki nado mawiri te
2 Tale of Hikaru-Genji Genji's daughter, Akashi-Hime, grows up to be a woman
 1. Akashi-Hime grows up to be a woman---Kakute, nisi-no-otodo ni, inu-no-toki ni watari tamahu
 2. Genji prepares that he marries Akashi-Hime to Togu---Touguu no go-genpuku ha, nizihu-yo-hi no hodo ni nam ari keru
 3. Genji criticizes a late kana---"Yorodu no koto, mukasi ni ha otori-zama ni
 4. Genji requests young men to copy by all sorts of wrighting---Sumi, hude, narabi naku eri-ide te, rei no tokoro-dokoro ni
 5. Hyobukyo brings a copy of requested to Rokujo-in---"Hyaubukyau-no-Miya watari tamahu." to kikoyure ba
 6. The other men bring copies of requested too---Sawemon-no-Kami ha, koto-kotosiu kasikoge naru sudi wo nomi
 7. Genji makes a son of Hyobukyo to bring and Kokin-wakasyu---Kehu ha mata, te no koto-domo notamahi kurasi
3 Tale of Naidaijin's Tale of Yugiri and Kumoi-no-kari in after days
 1. About Naidaijin in the present situation---Uti-no-Otodo ha, kono ohom-isogi wo, hito no uhe ni te
 2. Genji advises Yugiri to marry ---Otodo ha, "Ayasiu uki taru sama kana!" to
 3. About a relationship between Yugiri and Kumoi-no-kari---Kayau naru ohom-isame ni tuki te, tawabure ni te mo

 

1 Tale of Hikaru-Genji Playing a comparison of incense

 [1-1 Genji prepares a playing comparison of incense at Rokujo-in]

 Ohom-mogi no koto, obosi isogu mi-kokorookite, yo no tune nara zu. Touguu mo onazi Kisaragi ni, ohom-kauburi no koto aru bekere ba, yagate ohom-mawiri mo uti-tuduku beki ni ya?

 Syaugwatu no tugomori nare ba, ohoyake watakusi nodoyaka naru korohohi ni, takimono ahase tamahu. Daini no tatemature ru kau-domo goranzuru ni, "Naho, inisihe no ni ha otori te ya ara m?" to obosi te, Nideu-no-win no mi-kura ake sase tamahi te, Kara no mono-domo tori-watasa se tamahi te, goranzi kuraburu ni,

 "Nisiki, aya nado mo, naho huruki mono koso natukasiu komayaka ni ha ari kere."

 tote, tikaki ohom-siturahi no, mono no ohohi, sikimono, sitone nado no hasi-domo ni, ko-Win no mi-yo no hazime-tu-kata, Komaudo no tatemature ri keru aya, higonki-domo nado, ima no yo no mono ni ni zu, naho samazama goranzi ate tutu se sase tamahi te, konotabi no aya, usumono nado ha, hitobito ni tamaha su.

 Kau-domo ha, mukasi ima no, tori-narabe sase tamahi te, ohom-katagata ni kubari tatematura se tamahu.

 "Hutakusa dutu ahase sase tamahe."

 to, kikoye sase tamahe ri. Okuri-mono, Kamdatime no roku nado, yo ni naki sama ni, uti ni mo to ni mo, koto sigeku itonami tamahu ni sohe te, katagata ni eri totonohe te, kanausu no oto mimi kasikamasiki koro nari.

 Otodo ha, sinden ni hanare ohasimasi te, Zyouwa no ohom-imasime no hutatu no hau wo, ikadeka ohom-mimi ni ha tutahe tamahi kem, kokoro ni sime te ahase tamahu.

 Uhe ha, himgasi no naka no hanatiide ni, ohom-siturahi kotoni hukau si nasa se tamahi te, Hatideu-no-Sikibukyau no ohom-hau wo tutahe te, katamini idomi ahase tamahu hodo, imiziu hisi tamahe ba,

 "Nihohi no hukasa asasa mo, katimake no sadame aru besi."

 to Otodo notamahu. Hito no ohom-oyage naki ohom-arasohi gokoro nari.

 Idukata ni mo, omahe ni saburahu hito amata nara zu. Ohom-teudo-domo mo, sokara no kiyora wo tukusi tamahe ru naka ni mo, kaugo no ohom-hako-domo no yau, tubo no sugata, hitori no kokorobahe mo, menare nu sama ni, imamekasiu, yau kahe sase tamahe ru ni, tokorodokoro no kokoro wo tukusi tamahe ra m nihohi-domo no, sugure tara m domo wo, kagi ahase te ire m to obosu nari keri.

 [1-2 The comparison of incense is done at February 10]

 Kisaragi no towoka, ame sukosi huri te, omahe tikaki koubai sakari ni, iro mo ka mo niru mono naki hodo ni, Hyaubukyau-no-Miya watari tamahe ri. Ohom-isogi no kehu asu ni nari ni keru koto-domo, toburahi kikoye tamahu. Mukasi yori toriwaki taru ohom-naka nare ba, hedate naku, sono koto kano koto, to kikoye ahase tamahi te, hana wo mede tutu ohasuru hodo ni, saki-no-Saiwin yori tote, tiri suki taru mume no eda ni tuke taru ohom-humi mote mawire ri. Miya, kikosimesu koto mo are ba,

 "Ikanaru ohom-seusoko no susumi mawire ru ni ka?"

 tote, wokasi to obosi tare ba, hohowemi te,

 "Ito narenaresiki koto kikoye tuke tari si wo, mameyaka ni isogi monosi tamahe ru na' meri."

 tote, ohom-humi ha hiki-kakusi tamahi tu.

 Din no hako ni, ruri no tuki hutatu suwe te, ohoki ni marogasi tutu ire tamahe ri. Kokoroba, konruri ni ha goehu no eda, siroki ni ha mume wo eri te, onaziku hiki musubi taru ito no sama mo, nayobiyaka ni namamekasiu zo si tamahe ru.

 "En aru mono no sama kana!"

 tote, ohom-me tome tamahe ru ni,

 "Hana no ka ha tiri ni si eda ni tomara ne do
 utura m sode ni asaku sima me ya
"

 Honoka naru wo goranzi tuke te, Miya ha kotokotosiu zuzi tamahu.

 Saisyau-no-Tyuuzyau, ohom-tukahi tadune todome sase tamahi te, itau yohasi tamahu. Koubaigasane no kara no hosonaga sohe taru womna no sauzoku kaduke tamahu. Ohom-kaheri mo sono iro no kami nite, omahe no hana wo wora se te tuke sase tamahu.

 Miya,

 "Uti no koto omohiyara ruru ohom-humi kana! Nanigoto no kakurohe aru ni ka, hukaku kakusi tamahu."

 to urami te, ito yukasi to obosi tari.

 "Nanigoto ka habera m? Kumagumasiku obosi taru koso, kurusikere."

 tote, ohom-suzuri no tuide ni,

 "Hana no ye ni itodo kokoro wo simuru kana
 Hito no togame m ka wo ba tutume do
"

 to ya ari tu ram.

 "Mameyaka ni ha, sukizukisiki yau nare do, mata mo nakame ru hito no uhe nite, kore koso ha kotowari no itonami na' mere to, omohi tamahe nasi te nam. Ito minikukere ba, utoki hito ha katahara itasa ni, Tyuuguu makade sase tatematuri te to, omohi tamahuru. Sitasiki hodo ni nare kikoye kayohe do, hadukasiki tokoro no hukau ohasuru Miya nare ba, nanigoto mo yo no tune nite mise tatematura m, katazikenaku te nam."

 nado, kikoye tamahu.

 "Ayemono mo, geni, kanarazu obosi yoru beki koto nari keri."

 to, kotowari mausi tamahu.

 [1-3 Wives of Genji make incense for playing comparison]

 Kono tuide ni, ohom-katagata no ahase tamahu domo, onoono ohom-tukahi site,
 "Kono yuhugure no simeri ni kokoromi m."
 to kikoye tamahe re ba, samazama wokasiu si nasi te tatematuri tamahe ri.

 "Kore wakata se tamahe. Tare ni ka mise m?"

 to kikoye tamahi te, ohom-hitori-domo mesi te, kokoromi sase tamahu.

 "Siru hito ni mo ara zu ya!"

 to hige si tamahe do, ihisira nu nihohi-domo no, susumi okure taru kau hitokusa nado ga, isasaka no toga wo waki te, anagati ni otori masari no kedime wo oki tamahu. Kano waga ohom-hutakusa no ha, ima zo toude sase tamahu.

 Ukon no din no mi-kahamidu no hotori ni nazurahe te, nisi no watadono no sita yori iduru migiha tikau uduma se tamahe ru wo, Koremitu-no-Saisyau no ko no Hyauwe-no-Zyou, hori te mawire ri. Saisyau-no-Tyuuzyau, tori te tutahe mawira se tamahu. Miya,

 "Ito kurusiki hanza ni mo atari te haberu kana! Ito kebutasi ya!"

 to, nayami tamahu. Onaziu koso ha, iduku ni mo tiri tutu hirogoru beka' meru wo, hitobito no kokorogokoro ni aha se tamahe ru, hukasa asasa wo, kagi ahase tamahe ru ni, ito kyou aru koto ohokari.

 Sarani idure to mo naki naka ni, Saiwin no ohom-kurobau, sa ihe domo, kokoronikuku siduyaka naru nihohi, koto nari. Zizyuu ha, Otodo no ohom ha, sugure te namamekasiu natukasiki ka nari to sadame tamahu.

 Tai-no-Uhe no ohom ha, mikusa aru naka ni, baikwa, hanayaka ni imamekasiu, sukosi hayaki kokorositurahi wo sohe te, medurasiki kawori kuhahare ri.

 "Konokoro no kaze ni taguhe m ni ha, sarani kore ni masaru nihohi ara zi."

 to mede tamahu.

 Natu-no-Ohomkata ni ha, hitobito no, kau kokoro gokoro ni idomi tamahu naru naka ni, kazukazu ni mo tatiide zu ya to, keburi wo sahe omohi kiye tamahe ru ohom-kokoro nite, tada kaehu wo hitokusa ahase tamahe ri. Sama kahari simeyaka naru ka site, ahare ni natukasi.

 Huyu-no-Ohomkata ni mo, tokidoki ni yore ru nihohi no sadamare ru ni keta re m mo ainasi to obosi te, kunoekau no hau no sugure taru ha, saki no Syuzyakuwin no wo utusa se tamahi te, Kimtada-no-Asom no, kotoni erabi tukaumature ri si hyakubu no hau nado omohi e te, yo ni ni zu namamekasisa wo tori-atume taru, kokorookite sugure tari to, idure wo mo mutoku nara zu sadame tamahu wo,

 "Kokorogitanaki hanza na' meri."

 to kikoye tamahu.

 [1-4 A banquet of the playing comparison of incense]

 Tuki sasi-ide nure ba, ohomiki nado mawiri te, mukasi no ohom-monogatari nado si tamahu. Kasume ru tuki no kage kokoronikuki wo, ame no nagori no kaze sukosi huki te, hana no ka natukasiki ni, otodo no atari ihi-sira-zu nihohi miti te, hito no ohom-kokoti ito en ari.

 Kuraudodokoro no kata ni mo, asu no ohom-asobi no uti-narasi ni, ohom-koto-domo no sauzoku nado si te, Tenzyaubito nado amata mawiri te, wokasiki huwe no ne-domo kikoyu.

 Uti-no-Ohoidono no Tou-no-Tyuuzyau, Ben-no-Seusyau nado mo, genzam bakari nite makaduru wo, todome sase tamahi te, ohom-koto-domo mesu.

 Miya no omahe ni biha, Otodo ni sau no ohom-koto mawiri te, Tou-no-Tyuuzyau, wagon tamahari te, hanayaka ni kaki-tate taru hodo, ito omosiroku kikoyu. Saisyau-no-Tyuuzyau, yokobue huki tamahu. Wori ni ahi taru teusi, kumowi tohoru bakari huki tate tari. Ben-no-Seusyau, hyausi tori te, mume-ga-e idasi taru hodo, ito wokasi. Waraha nite, winhutagi no wori, takasago utahi si Kimi nari. Miya mo Otodo mo sasi-irahe si tamahi te, kotokotosikara nu monokara, wokasiki yo no ohom-asobi nari.

 Ohom-kaharake mawiru ni, Miya,

 "Uguhisu no kowe ni ya itodo akugare m
 kokoro sime turu hana no atari ni

 Tiyo mo he nu besi."

 to kikoye tamahe ba,

 "Iro mo ka mo uturu bakari ni kono haru ha
 hana saku yado wo kare zu mo ara nam
"

 Tou-no-Tyuuzyau ni tamahe ba, tori te, Saisyau-no-Tyuuzyau ni sasu.

 "Uguhisu no negura no eda mo nabiku made
 naho huki tohose yoha no huetake
"

 Saisyau-no-Tyuuzyau,

 "Kokoro ari te kaze no yoku meru hana no ki ni
 tori-ahe nu made huki ya yoru beki

 Nasakenaku."

 to, mina uti warahi tamahu, Ben-no-Seusyau,

 "Kasumi dani tuki to hana to wo hedate zu ha
 negura no tori mo hokorobi na masi
"

 Makoto ni, akegata ni nari te zo, Miya kaheri tamahu. Ohom-okurimono ni, midukara no goreu no ohom-nahosi no ohom-yosohi hito-kudari, te hure tamaha nu takimono huta-tubo sohe te, ohom-kuruma ni tatematura se tamahu. Miya,

 "Hana no ka wo e nara nu sode ni utusi mote
 koto ayamari to imo ya togame m
"

 to are ba,

 "Ito kutusi tari ya!"

 to warahi tamahu. Ohom-kuruma kakuru hodo ni, ohi te,

 "Medurasi to hurusatobito mo mati zo mi m
 hana no nisiki wo ki te kaheru Kimi

 Mata naki koto to obosaru ram."

 to are ba, ito itau karagari tamahu. Tugitugi no Kimi-tati ni mo, kotokotosikara nu sama ni, hosonaga, koutiki nado kaduke tamahu.

 

2 Tale of Hikaru-Genji Genji's daughter, Akashi-Hime, grows up to be a woman

 [2-1 Akashi-Hime grows up to be a woman]

 Kakute, nisi no otodo ni, inu no toki ni watari tamahu. Miya no ohasimasu nisi no hanatiide wo siturahi te, mi-gusiage no Naisi nado mo, yagate konata ni mawire ri. Uhe mo, kono tuide ni, Tyuuguu ni ohom-taimen ari. Ohom-katagata no nyoubau, osi-ahase taru, kazu sira zu miye tari.

 Ne no toki ni ohom-mo tatematuru. Ohotonabura honoka nare do, ohom-kehahi ito medetasi to, Miya ha mi tatemature tamahu. Otodo,

 "Obosi sutu maziki wo tanomi nite, namege naru sugata wo, susumi goranze rare haberu nari. Notinoyo no tamesi ni ya to, kokorosebaku sinobi omohi tamahuru."

 nado kikoye tamahu. Miya,

 "Ikanaru beki koto to mo omou tamahe waki habera zari turu wo, kau kotokotosiu torinasa se tamahu ni nam, nakanaka kokoro oka re nu beku."

 to, notamahi ketu hodo no ohom-kehahi, ito wakaku aigyauduki taru ni, Otodo mo, obosu sama ni wokasiki ohom-kehahi-domo no, sasi-tudohi tamahe ru wo, ahahi medetaku obosa ru. Hahagimi no, kakaru wori dani e mi tatematura nu wo, imizi to omohe ri simo kokorogurusiu te, maunobora se ya se masi to obose do, hito no monoihi wo tutumi te, sugusi tamahi tu.

 Kakaru tokoro no gisiki ha, yorosiki ni dani, ito koto ohoku urusaki wo, katahasi bakari, rei no sidokenaku maneba m mo nakanaka ni ya tote, komaka ni kaka zu.

 [2-2 Genji prepares that he marries Akashi-Hime to Togu]

 Touguu no ohom-genpuku ha, nizihu-yo-hi no hodo ni nam ari keru. Ito otonasiku ohasimase ba, hito no musume-domo kihohi mawirasu beki koto wo, kokorozasi obosu nare do, kono Tono no obosi kizasu sama no, ito koto nare ba, nakanaka nite ya maziraha m to, Hidari-no-Otodo nado mo, obosi todomaru naru wo kikosimesi te,

 "Ito taidaisiki koto nari. Miyadukahe no sudi ha, amata aru naka ni, sukosi no kedime wo idoma m koso ho'i nara me. Sokora no kyauzaku no Himegimi tati, hiki-kome rare na ba, yo ni haye ara zi."

 to notamahi te, ohom-mawiri nobi nu. Tugitugi ni mo to sidume tamahi keru wo, kakaru yosi tokorodokoro ni kiki tamahi te, Sa-Daizin-dono no Sam-no-Kimi mawiri tamahi nu. Reikeiden to kikoyu.

 Kono ohom-Kata ha, mukasi no ohom-tonowidokoro, Sigeisa wo aratame siturahi te, ohom-mawiri nobi nuru wo, Miya ni mo kokoro motonagara se tamahe ba, Uduki ni to sadame sase tamahu. Ohom-teudo-domo mo, moto aru yori mo totonohe te, ohom-midukara mo, mono no sitakata, we-yau nado wo mo goranzi ire tutu, sugure taru mitimiti no zyauzu-domo wo mesi atume te, komaka ni migaki totonohe sase tamahu.

 Sausi no hako ni iru beki sausi-domo no, yagate hon ni mo si tamahu beki wo era se tamahu. Inisihe no kami naki kiha no ohom-te-domo no, yo ni na wo nokosi tamhe ru taguhi no mo, ito ohoku saburahu.

 [2-3 Genji criticizes a late kana]

 "Yorodu no koto, mukasi ni ha otorizama ni, asaku nari yuku yo no suwe nare do, kamna nomi nam, ima no yo ha ito kiha naku nari taru. Huruki ato ha, sadamare ru yau ni ha are do, hiroki kokoro yutaka nara zu, hitosudi ni kayohi te nam ari keru.

 Tahe ni wokasiki koto ha, to yori te koso kaki iduru hitobito ari kere do, womnade wo kokoro ni ire te narahi si sakari ni, koto mo naki tehon ohoku tudohe tari si naka ni, Tyuuguu no haha-Miyasumdokoro no, kokoro ni mo ire zu hasiri kai tamahe ri si hitokudari bakari, wazato nara nu wo e te, kiha koto ni oboye si haya!

 Sate, aru maziki ohom-na mo tate kikoye si zo kasi. Kuyasiki koto ni omohisimi tamahe ri sika do, sasimo ara zari keri. Miya ni kaku usiromi tukaumaturu koto wo, kokorohukau ohase sika ba, naki ohom-kage ni mo minahosi tamahu ram.

 Miya no ohom-te ha, komaka ni wokasige nare do, kado ya okure tara m."

 to, uti-sasameki te kikoye tamahu.

 "Ko-Nihudau-no-Miya no ohom-te ha, ito kesiki hukau namameki taru sudi ha ari sika do, yowaki tokoro ari te, nihohi zo sukunakari si.

 Win no Kam-no-Kimi koso, ima no yo no zyauzu ni ohasure do, amari sobore te kuse zo sohi ta' meru. Saha ari tomo, kano Kimi to, saki-no-Saiwin to, koko ni to koso ha, kaki tamaha me."

 to, yurusi kikoye tamahe ba,

 "Kono kazu ni ha, mabayuku ya!"

 to kikoye tamahe ba,

 "Itau na sugusi tamahi so. Nikoyaka naru kata no natukasisa ha, koto naru mono wo! Mana no susumi taru hodo ni, kamna ha sidokenaki mozi koso maziru mere."

 tote, mada kaka nu sausi-domo tukuri kuhahe te, heusi, himo nado imiziu se sase tamahu.

 "Hyaubukyau-no-Miya, Sawemon-no-Kami nado ni monose m. Midukara hitoyorohi ha kaku besi. Kesikibami imasugari tomo, e kaki narabe zi ya."

 to, warebome si tamahu.

 [2-4 Genji requests young men to copy by all sorts of wrighting]

 Sumi, hude, narabi naku eriide te, rei no tokorodokoro ni, tada nara nu ohom-seusoko are ba, hitobito, kataki koto ni obosi te, kahesahi mausi tamahu mo are ba, mameyaka ni kikoye tamahu. Koma no kami no usuyaudati taru ga, semete namamekasiki wo,

 "Kono, mono-gonomi suru wakaki hitobito, kokoromi m."

 tote, Saisyau-no-Tyuuzyau, Sikibukyau-no-Miya no Hyauwe-no-Kami, Uti-no-Ohoidono no Tou-no-Tyuuzyau nado ni,

 "Aside, utawe wo, omohi omohi ni kake."

 to notamahe ba, mina kokoro gokoro ni idomu beka' meri.

 Rei no sinden ni hanare ohasimasi te kaki tamahu. Hanazakari sugi te, asamidori naru sora uraraka naru ni, huruki koto-domo nado omohi-sumasi tamahi te, mi-kokoro no yuku kagiri, sau no mo, tada no mo, womnade mo, imiziu kaki tukusi tamahu.

 Omahe ni hito sigekara zu, nyoubau hutari, mitari bakari, sumi nado sura se tamahi te, yuwe aru huruki sihu no uta nado, ikani zo ya nado eriide tamahu ni, kutiwosikara nu kagiri saburahu.

 Misu age watasi te, kehusoku no uhe ni sausi uti-oki, hasi tikaku uti-midare te, hude no siri kuhahe te, omohi megurasi tamahe ru sama, aku yo naku medetasi. Siroki akaki nado, ketien naru hira ha, hude tori nahosi, youi si tamahe ru sama sahe, misira m hito ha, geni mede nu beki ohom-arisama nari.

 [2-5 Hyobukyo brings a copy of requested to Rokujo-in]

 "Hyaubukyau-no-Miya watari tamahu." to kikoyure ba, odoroki te, ohom-nahosi tatematuri, ohom-sitone mawiri sohe sase tamahi te, yagate mati tori, ire tatematuri tamahu. Kono Miya mo ito kiyoge nite, mi-hasi sama yoku ayumi nobori tamahu hodo, uti ni mo hitobito nozoki te mi tatematuru. Uti-kasikomari te, katamini uruhasidati tamahe ru mo, ito kiyora nari.

 "Turedure ni komori haberu mo, kurusiki made omou tamahe raruru kokoro no nodokesa ni, wori yoku watara se tamahe ru."

 to, yorokobi kikoye tamahu. Kano ohom-sausi motase te watari tamahe ru nari keri. Yagate goranzure ba, sugure te simo ara nu ohom-te wo, tada katakado ni, ito itau hude sumi taru kesiki ari te kaki nasi tamahe ri. Uta mo, kotosarameki, sobami taru hurukoto-domo wo eri te, tada mikudari bakari ni, mozi sukuna ni konomasiku zo kaki tamahe ru. Otodo, goranzi odoroki nu.

 "Kau made ha omohi tamahe zu koso ari ture. Sarani hude nage sute tu besi ya!"

 to, netagari tamahu.

 "Kakaru ohom-naka ni omonaku kudasu hude no hodo, saritomo to nam omou tamahuru."

 nado, tahabure tamahu.

 Kaki tamahe ru sausi-domo mo, kakusi tamahu beki nara ne ba, toude tamahi te, katamini goranzu.

 Kara no kami no, ito sukumi taru ni, sau kaki tamahe ru, sugure te medetasi to mi tamahu ni, Koma no kami no, hada komaka ni nagou natukasiki ga, iro nado ha hanayaka nara de, namameki taru ni, ohodoka naru womnade no, uruhasiu kokoro todome te kaki tamahe ru, tatohu beki kata nasi.

 Mi tamahu hito no namida sahe, miduguki ni nagare sohu kokoti si te, aku yo aru maziki ni, mata, koko no Kamya no sikisi no, iroahi hanayaka naru ni, midare taru sau no uta wo, hude ni makase te midare kaki tamahe ru, midokoro kagiri nasi. Sidoromodoro ni aigyauduki, mi mahosikere ba, sarani nokori-domo ni me mo miyari tamaha zu.

 [2-6 The other men bring copies of requested too]

 Sawemon-no-Kami ha, kotokotosiu kasikoge naru sudi wo nomi konomi te kaki tare do, hude no okite suma nu kokoti si te, itahari kuhahe taru kesiki nari. Uta nado mo, kotosarameki te, eri kaki tari.

 Womna no ohom ha, maho ni mo toriide tamaha zu. Saiwin no nado ha, masite toude tamaha zari keri. Aside no sausi-domo zo, kokorogokoro ni hakanau wokasiki.

 Saisyau-no-Tyuuzyau no ha, midu no ikihohi yutaka ni kaki nasi, sosoke taru asi no ohizama nado, Naniha no ura ni kayohi te, konata kanata iki maziri te, itau sumi taru tokoro ari. Mata, ito ikamesiu, hikikahe te, moziyau, isi nado no tatazumahi, konomi kaki tamahe ru hira mo a' meri.

 "Me mo oyoba zu. Kore ha itoma iri nu beki mono kana!"

 to, kyouzi mede tamahu. Nanigoto mo mono-gonomi si, engari ohasuru Miko nite, ito imiziu mede kikoye tamahu.

 [2-7 Genji makes a son of Hyobukyo to bring and Kokin-wakasyu]

 Kehu ha mata, te no koto-domo notamahi kurasi, samazama no tugikami no hon-domo, eriide sase tamahe ru tuide ni, miko no Zizyuu site, Miya ni saburahu hon-domo tori ni tukahasu.

 Saga-no-Mikado no, Ko-Man'ehusihu wo erabi kaka se tamahe ru yo-maki, Engi-no-Mikado no, Kokinwakasihu wo, kara no asahanada no kami wo tugi te, onazi iro no koki mon no ki no heusi, onaziki tama no ziku, dan no karakumi no himo nado, namamekasiu te, maki goto ni ohom-te no sudi wo kahe tutu, imiziu kaki tukusa se tamahe ru, ohotonabura mizikaku mawiri te goranzuru ni,

 "Tuki se nu mono kana! Konokoro no hito ha, tada katasoba wo kesikibamu ni koso ari kere!"

 nado, mede tamahu. Yagate kore ha todome tatematuri tamahu.

 "Womnago nado wo mote habera masi ni dani, wosawosa mi hayasu maziki ni ha tutahu maziki wo, masite, kuti nu beki wo."

 nado kikoye te tatemature tamahu. Zizyuu ni, kara no hon nado no ito wazatogamasiki, din no hako ni ire te, imiziki komabue sohe te, tatemature tamahu.

 Mata konokoro ha, tada kamna no sadame wo sitamahi te yononaka ni te kaku to oboye taru, kami naka simo no hitobito ni mo, sarubeki mono-domo obosi hakarahi te, tadune tutu kaka se tamahu. Kono ohom-hako ni ha, tati-kudare ru wo ba maze tamaha zu, wazato, hito no hodo, sina wakase tamahi tutu, sausi, makimono, mina kaka se tatematuri tamahu.

 Yorodu ni meduraka naru ohom-takaramono-domo, hito no mikado made arigatage naru naka ni, kono hon-domo nam, yukasi to kokoro ugoki tamahu wakaudo, yo ni ohokari keru. Ohom-we-domo totonohe sase tamahu naka ni, kano 'Suma no niki' ha, suwe ni mo tutahe sira se m to obose do, "Ima sukosi yo wo mo obosi siri na m ni." to obosi kahesi te, mada toriide tamaha zu.

 

3 Tale of Naidaijin's Tale of Yugiri and Kumoi-no-kari in after days

 [3-1 About Naidaijin in the present situation]

 Uti-no-Otodo ha, kono ohom-isogi wo, hito no uhe nite kiki tamahu mo, imiziu kokoromotonaku, sauzausi to obosu. Himegimi no ohom-arisama, sakari ni totonohi te, atarasiu utukusige nari. Turedure to uti-simeri tamahe ru hodo, imiziki ohom-nagekigusa naru ni, kano hito no mi-kesiki, hata, onazi yau ni nadaraka nare ba, "Kokoroyowaku susumi yora m mo, hitowarahare ni, hito no nemgoro nari si kizami ni, nabiki na masika ba." nado, hito sire zu obosi nageki te, hitokata ni tumi wo mo ohose tamaha zu.

 Kaku sukosi tawami tamahe ru mi-kesiki wo, Saisyau-no-Kimi ha kiki tamahe do, sibasi turakari si mi-kokoro wo usi to omohe ba, turenaku motenasi, sidume te, sasugani hokazama no kokoro ha tuku beku mo oboye zu, kokorodukara tahabure nikuki wori ohokare do, "Asamidori." kikoyegoti si ohom-menoto-domo ni, nahugon ni nobori te miye m no mi-kokoro hukakaru besi.

 [3-2 Genji advises Yugiri to marry]

 Otodo ha, "Ayasiu uki taru sama kana!" to, obosi nayami te,

 "Kano watari no koto, omohi taye ni tara ba, Migi-no-Otodo, Nakatukasa-no-Miya nado no, kesikibami ihase tamahu meru wo, iduku mo omohi sadame rare yo."

 to notamahe do, mono mo kikoye tamaha zu, kasikomari taru ohom-sama nite saburahi tamahu.

 "Kayau no koto ha, kasikoki ohom-wosihe ni dani sitagahu beku mo oboye zari sika ba, kotomaze ma ukere do, ima omohi ahasuru ni ha, kano ohom-wosihe koso, nagaki tamesi ni ha ari kere.

 Turedure to mono sure ba, omohu tokoro aru ni ya to, yohito mo osihakaru ram wo, sukuse no hiku kata nite, nahonahosiki koto ni ari ari te nabiku, ito siribi ni, hitowaroki koto zo ya!"

 Imiziu omohinobore do, kokoro ni simo kanaha zu, kagiri no aru monokara, sukizukisiki kokoro tukaha ru na. Ihakenaku yori, miya no uti ni ohiide te, mi wo kokoro ni makase zu, tokoroseku, isasaka no koto no ayamari mo ara ba, karogarosiki sosiri wo ya oha m to, tutumi si dani, naho sukizukisiki toga wo ohi te, yo ni hasitaname rare ki.

 Kurawi asaku, nani to naki mi no hodo, utitoke, kokoro no mama naru hurumahi nado monose raru na. Kokoro onodukara ogori nure ba, omohi sidumu beki kusahahi naki toki, womna no koto nite nam, kasikoki hito, mukasi mo midaruru tamesi ari keru.

 Sarumaziki koto ni kokoro wo tuke te, hito no na wo mo tate, midukara mo urami wo ohu nam, tuhi no hodasi to nari keru. Tori-ayamari tutu mi m hito no, waga kokoro ni kanaha zu, sinoba m koto kataki husi ari tomo, naho omohikahesa m kokoro wo narahi te, mosiha oya no kokoro ni yuduri, mosiha oya naku te yononaka kataho ni ari tomo, hitogara kokorogurusiu nado ara m hito wo ba, sore wo katakado ni yose te mo mi tamahe. Waga tame, hito no tame, tuhini yokaru beki kokoro zo hukau aru beki."

 nado, nodoyaka ni turedure naru wori ha, kakaru mi-kokorodukahi wo nomi wosihe tamahu.

 [3-3 About a relationship between Yugiri and Kumoi-no-kari]

 Kayau naru ohom-isame ni tuki te, tawabure nite mo hokazama no kokoro wo omohi kakaru ha, ahare ni, hitoyari-nara-zu oboye tamahu. Womna mo, tune yori kotoni, Otodo no omohi nageki tamahe ru ohom-kesiki ni, hadukasiu, uki mi to obosi sidume do, uhe ha turenaku ohodoka nite, nagame sugusi tamahu.

 Ohom-humi ha, omohi amari tamahu woriwori, ahare ni kokorohukaki sama ni kikoye tamahu. "Taga makoto wo ka?" to omohi nagara, yonare taru hito koso, anagati ni hito no kokoro wo mo utagahu nare, ahare to mi tamahu husi ohokari.

 "Nakatukasa-no-Miya nam, Ohotono ni mo mi-kesiki tamahari te, samoya to, obosi kahasi ta' naru."

 to hito no kikoye kere ba, Otodo ha, hikikahesi ohom-mune hutagaru besi. Sinobi te,

 "Saru koto wo koso kiki sika. Nasakenaki hito no mi-kokoro ni mo ari keru kana! Otodo no, kutiire tamahi si ni, sihunekari ki tote, hikitagahe tamahu naru besi. Kokoroyowaku nabiki te mo, hitowarahe nara masi koto."

 nado, namida wo uke te notamahe ba, Himegimi, ito hadukasiki ni mo, sokohakatonaku namida no koborure ba, hasitanaku te somuki tamahe ru, rautagesa kagiri nasi.

 "Ikani se masi? Naho ya susumi ide te, kesiki wo tora masi."

 nado, obosi midare te tati tamahi nuru nagori mo, yagate hasi tikau nagame tamahu.

 "Ayasiku, kokoro okure te mo susumi ide turu namida kana! Ikani obosi tu ram?"

 nado, yorodu ni omohi wi tamahe ru hodo ni, ohom-humi ari. Sasugani zo mi tamahu. Komayaka nite,

 "Turenasa ha uki yo no tune ni nariyuku wo
 wasure nu hito ya hito ni koto naru
"

 to ari. "Kesiki bakari mo kasume nu, turenasa yo!" to, omohi tuduke tamahu ha ukere do,

 "Kagiri tote wasure gataki wo wasururu mo
 ko ya yo ni nabiku kokoro naru ram
"

 to aru wo, "Ayasi?" to, uti-oka re zu, katabuki tutu mi wi tamahe ri.

to Home Page
Classic Text
Mod.Version
Note
Original Text(Ohoshima-bon)
Teika's Note