First updated 9/17/2002(ver.1-3)
Last updated 2/27/2010(ver.2-2)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya(C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

 

HUDI-NO-URABA


Tale of Hikaru-Genji's Daijo-Daijin era, from March to October at the age of 39

1 Tale of Yugiri Yugiri and Kumoi-no-kari get married after long in love

 1. Yugiri and Kumoi-no-kari are deeply in love with each other---Ohom-isogi no hodo ni mo, Saisyau-no-Tyuuzyau ha
 2. Naidaijin's famiry visit to Gokuraku-temple at March 20---Kimi-tati mina hiki-ture, ikihohi aramahosiku
 3. Naidaijin invites Yugiri to his home---Kokora no tosi-goro no omohi no sirusi ni ya
 4. Yugiri visits to Naidaijin's residence---Waga ohom-kata ni te, kokoro-dukahi imiziu kesau-zi te
 5. There is a banquet of admiring wisteria blossom and permission of marriage---Tuki ha sasi-ide nure do, hana no iro sadaka ni mo
 6. Yugiri goes into Kumoi-no-kari's room and gets married to her---Nanu-ka no yuhuduku-yo, kage honoka naru ni, ike no kagami
 7. Yugiri writes a letter next a new married morning---Ohom-humi ha, naho sinobi tari turu sama no kokoro-dukahi ni te aru wo
 8. Yugiri and his wife are in deeoly new married life---Kwanbutu wi te tatematuri te, ohom-dausi osoku mawiri kere ba
2 Tale of Hikaru-Genji Akashi-hime gets married to Prince
 1. Murasaki visits to Kamo-shrin---Kakute, Rokudeu-win no ohom-isogi ha, ni-zihu yo-niti no hodo
 2. Kashiwagi and Yugiri are active in a festival of Kamo-shrin---Konowe-dukasa no tukahi ha, Tou-no-Tyuuzyau nari keri
 3. Akashi-hime gets married to Prince at about April 20---Kakute, ohom-mawiri ha Kitanokata sohi tamahu beki wo
 4. Murasaki and Akasi, Akashi-hime's mothers, meet each other at the Imperial Palace---Mi-ka sugosi te zo, Uhe ha makade sase tamahu
3 Tale of Hikaru-Genji Genji is given a equal status of abdicated from Mikado
 1. Genji is given a equal status of abdicated from Mikado in the fall---Otodo mo, "Nagakara zu nomi obosa ruru mi-yo no konata ni." to
 2. Yugiri and his wife move to Samjo-residence---Ohom-ikihohi masari te, kakaru ohom-sumahi mo tokoro-sekere ba
 3. Naidaijin visits to Samjo-residence---Mukasi ohasahi si ohom-arisama ni mo, wosa-wosa kaharu koto naku
 4. Mikado visits to Rokujo-in at about October 20---Kamnaduki no hatuka amari no hodo ni, Rokudeu-no-win ni gyaugau ari
 5. There is a banquet in visiting to Rokujo-in---Mina ohom-wehi ni nari te, kure kakaru hodo ni
 6. Syuzyaku-in, abdicated from Mikado, and Reizei, present Mikado, change wakaeach other---Yuhukaze no huki siku momidi no iro-iro, koki usuki

 

1 Tale of Yugiri Yugiri and Kumoi-no-kari get married after long in love

 [1-1 Yugiri and Kumoi-no-kari are deeply in love with each other]

 Ohom-isogi no hodo ni mo, Saisyau-no-Tyuuzyau ha, nagamegati nite, horeboresiki kokoti suru wo, "Katuha ayasiku, waga kokoro nagara sihuneki zo kasi. Anagati ni kau omohu koto nara ba, sekimori no, uti mo ne nu beki kesiki ni omohi yowari tamahu naru wo kiki nagara, onaziku ha, hitowarukara nu sama ni mi hate m." to nenzuru mo, kurusiu omohi midare tamahu.

 Womnagimi mo, Otodo no kasume tamahi si koto no sudi wo, "Mosi, samo ara ba, nani no nagori kaha!" to nagekasiu te, ayasiku somuki somuki ni, sasuga naru ohom-morogohi nari.

 Otodo mo, sakoso kokoroduyogari tamahi sika do, takekara nu ni obosi wadurahi te, "Kano Miya ni mo, sayau ni omohitati hate tamahi na ba, mata tokaku aratame omohi kakaduraha m hodo, hito no tame mo kurusiu, waga ohom-kata zama ni mo hitowarahare ni, onodukara karogarosiki koto ya mazira m. Sinobu to sure do, utiuti no kotoayamari mo, yo ni mori ni taru besi. Tokaku magirahasi te, naho make nu beki na' meri." to, obosi nari nu.

 Uhe ha turenaku te, urami toke nu ohom-naka nare ba, "Yukurinaku ihiyora m mo ikaga?" to, obosi habakari te, "Kotokotosiku motenasa m mo, hito no omoha m tokoro woko nari. Ikanaru tuide si te kaha honomekasu beki?" nado obosu ni, yayohi hatuka, Ohotono no Ohomiya no ohom-kiniti nite, Gokurakuzi ni maude tamahe ri.

 [1-2 Naidaijin's famiry visit to Gokuraku-temple at March 20]

 Kimitati mina hikiture, ikihohi aramahosiku, Kamdatime nado mo amata mawiri tudohi tamahe ru ni, Saisyau-no-Tyuuzyau, wosawosa kehahi otora zu, yosohosiku te, katati nado, tada ima no imiziki sakari ni nebi yuki te, tori-atume medetaki hito no ohom-arisama nari.

 Kono Otodo wo ba, turasi to omohi kikoye tamahi si yori, miye tatematuru mo, kokorodukahi se rare te, ito itau youi si, mote-sidume te monosi tamahu wo, Otodo mo, tune yori ha me todome tamahu. Mi-zukyau nado, Rokudeu-no-Win yori mo se sase tamahe ri. Saisyau-no-Kimi ha, masite, yorodu wo torimoti te, ahare ni itonami tukaumaturi tamahu.

 Yuhu kake te, mina kaheri tamahu hodo, hana ha mina tiri midare, kasumi tadotadosiki ni, Otodo, mukasi wo obosi ide te, namamekasiu usobuki nagame tamahu. Saisyau mo, ahare naru yuhube no kesiki ni, itodo uti-simeri te, "Amake ari." to, hitobito no sawagu ni, naho nagame iri te wi tamahe ri. Kokorotokimeki ni mi tamahu koto ya ari kem, sode wo hikiyose te,

 "Nado ka, ito koyonaku ha kamzi tamahe ru. Kehu no minori no eni wo mo tadune obosa ba, tumi yurusi tamahi te yo ya! Nokori sukunaku nari yuku suwenoyo ni, omohi sute tamahe ru mo, urami kikoyu beku nam."

 to notamahe ba, uti-kasikomari te,

 "Sugi ni si ohom-omomuke mo, tanomi kikoyesasu beki sama ni, uketamahari oku koto haberi sika do, yurusi naki mi-kesiki ni, habakari tutu nam."

 to kikoye tamahu.

 Kokoro awatatasiki amakaze ni, mina tiridiri ni kihohi kaheri tamahi nu. Kimi, "Ikani omohi te, rei nara zu kesikibami tamahi tu ram?" nado, yo to tomoni kokoro wo kake taru ohom-atari nare ba, hakanaki koto nare do, mimi tomari te, toyakauya to omohi akasi tamahu.

 [1-3 Naidaijin invites Yugiri to his home]

 Kokora no tosigoro no omohi no sirusi ni ya, kano Otodo mo, nagori naku obosi yowari te, hakanaki tuide no, wazato ha naku, sasugani tukidukisikara m wo obosu ni, Uduki no tuitati goro, omahe no hudi no hana, ito omosirou saki midare te, yo no tune nara zu, tadani misugusa m koto wosiki sakari naru ni, asobi nado si tamahi te, kure yuku hodo no, itodo iro masare ru ni, Tou-no-Tyuuzyau site, ohom-seusoko ari.

 "Hitohi no hana no kage no taimen no, aka zu oboye haberi si wo, ohom-itoma ara ba, tatiyori tamahi na m ya?"

 to ari. Ohom-humi ni ha,

 "Waga yado no hudi no iro koki tasokare ni
 tadune yaha ko nu haru no nagori wo
"

 Geni, ito omosiroki eda ni tuke tamahe ri. Mati tuke tamahe ru mo, kokorotokimeki se rare te, kasikomari kikoye tamahu.

 "Nakanaka ni wori ya madoha m hudi no hana
 tasokare doki no tadotadosiku ha
"

 to kikoye te,

 "Kutiwosiku koso okusi ni kere. Torinahosi tamahe yo."

 to kikoye tamahu.

 "Ohom-tomo ni koso."

 to notamahe ba,

 "Wadurahasiki zuizin ha, ina."

 tote, kahesi tu.

 Otodo no omahe ni, kaku nam, tote, goranze sase tamahu.

 "Omohu yau ari te monosi tamahi turu ni ya ara m? Samo susumi monosi tamaha ba koso ha, sugi ni si kata no keu nakari si urami mo toke me."

 to notamahu. Mi-kokoroogori, koyonau netage nari.

 "Sasimo habera zi. Tai no mahe no hudi, tune yori mo omosirou saki te haberu naru wo, siduka naru korohohi nare ba, asobi se m nado ni ya habera m?"

 to mausi tamahu.

 "Wazato tukahi sasa re tari keru wo, hayau monosi tamahe."

 to yurusi tamahu. Ikanara m to, sita ni ha kurusiu, tada nara zu.

 "Nahosi koso amari koku te, karobi ta' mere. Hisamgi no hodo, nani to naki wakaudo koso, hutaawi ha yokere, hiki-tukuroha m ya?"

 tote, waga goreu no kokoro koto naru ni, e nara nu ohom-zo-domo gusi te, ohom-tomo ni mota se te tatemature tamahu.

 [1-4 Yugiri visits to Naidaijin's residence]

 Waga ohom-kata nite, kokorodukahi imiziu kesauzi te, tasokare mo sugi, kokoroyamasiki hodo ni maude tamahe ri. Aruzi no kimi-tati, Tyuuzyau wo hazime te, siti, hati-nin uti-ture te mukahe ire tatematuru. Idure to naku wokasiki katati-domo nare do, naho, hito ni sugure te, azayaka ni kiyora naru monokara, natukasiu, yosiduki, hadukasige nari.

 Otodo, omasi hiki-tukuroha se nado si tamahu ohom-youi, oroka nara zu. Ohom-kauburi nado si tamahi te, ide tamahu tote, Kitanokata, wakaki nyoubau nado ni,

 "Nozoki te mi tamahe. Ito kauzaku ni nebi masaru hito nari. Youi nado ito siduka ni, monomonosi ya! Azayaka ni, nukeide oyosuke taru kata ha, titi-Otodo ni mo masari-zama ni koso a' mere.
 Kare ha, tada ito seti ni namamekasiu aigyauduki te, miru ni wemasiku, yononaka wasururu kokoti zo si tamahu. Ohoyakezama ha, sukosi tahare te, azare taru kata nari si, kotowari zo kasi.
 Kore ha, zae no kiha mo masari, kokoromotiwi wowosiku, sukuyoka ni tarahi tari to, yo ni oboye ta' meri."

 nado notamahi te zo, taime' si tamahu. Mono-mameyaka ni, mubemubesiki ohom-monogatari ha, sukosi bakari nite, hana no kyou ni uturi tamahi nu.

 "Haru no hana, idure to naku, mina hirake iduru iro goto ni, me odoroka nu ha naki wo, kokoromizikaku uti-sute te tiri nuru ga, uramesiu oboyuru korohohi, kono hana no hitori tati-okure te, natu ni saki kakaru hodo nam, ayasiu kokoronikuku ahare ni oboye haberu. Iro mo hata, natukasiki yukari ni si tu besi."

 tote, uti-hohowemi tamahe ru, kesiki ari te, nihohi kiyoge nari.

 [1-5 There is a banquet of admiring wisteria blossom and permission of marriage]

 Tuki ha sasi-ide nure do, hana no iro sadaka ni mo miye nu hodo naru wo, mote-asobu ni kokoro wo yose te, ohomiki mawiri, ohom-asobi nado si tamahu. Otodo, hodo naku sorawehi wo si tamahi te, midarigahasiku sihi wehasi tamahu wo, saru kokoro site, itau sumahi nayame ri.

 "Kimi ha, suwe no yo ni ha amaru made, ame no sita no iusoku ni monosi tamahu meru wo, yohahi huri nuru hito, omohi sute tamahu nam turakari keru. Bunseki ni mo karei to ihu koto aru beku ya! Nanigasi no wosihe mo, yoku obosi siru ram to omohi tamahuru wo, itau kokoronayamasi tamahu to, urami kikoyu beku nam."

 nado notamahi te, wehinaki ni ya, wokasiki hodo ni kesikibami tamahu.

 "Ikadeka? Mukasi wo omou tamahe iduru ohom-kahari-domo ni ha, mi wo suturu sama ni mo to koso, omou tamahe siri haberu wo, ikani goranzi nasu koto ni ka habera m? Moto yori, oroka naru kokoro no okotari ni koso."

 to, kasikomari kikoye tamahu. Ohom-toki yoku, saudoki te,
 "Hudi no uraha no"
 to uti-zuzi tamahe ru, mi-kesiki wo tamahari te, Tou-no-Tyuuzyau, hana no iro koku, kotoni husa nagaki wo wori te, marauto no ohom-sakaduki ni kuhahu. Tori te, mote nayamu ni, Otodo,

 "Murasaki ni kakoto ha kake m hudi no hana
 matu yori sugi te uretakere domo
"

 Saisyau, sakaduki wo moti nagara, kesiki bakari haisi tatematuri tamahe ru sama, ito yosi ari.

 "Iku kaheri tuyukeki haru wo sugusi ki te
 hana no himo toku wori ni ahu ram
"

 Tou-no-Tyuuzyau ni tamahe ba,

 "Tawoyame no sode ni magahe ru hudi no hana
 miru hito kara ya iro mo masara m
"

 Tugitugi zunnagaru mere do, wehi no magire ni hakabakasikara de, kore yori masara zu.

 [1-6 Yugiri goes into Kumoi-no-kari's room and gets married to her]

 Nanuka no yuhudukuyo, kage honoka naru ni, ike no kagami nodoka ni sumi watare ri. Geni, mada honoka naru kozuwe-domo no, sauzausiki koro naru ni, itau kesikibami yokotahare ru matu no, kodakaki hodo ni ha ara nu ni, kakare ru hana no sama, yo no tune nara zu omosirosi.

 Rei no, Ben-no-Seusyau, kowe ito natukasiku te, Asigaki wo utahu. Otodo,

 "Ito keyakeu mo tukaumaturu kana!"

 to, uti-midare tamahi te,

 "Tosi he ni keru kono ihe no"

 to, uti-kuhahe tamahe ru ohom-kowe, ito omosirosi. Wokasiki hodo ni midarigahasiki ohom-asobi nite, monoomohi nokora zu nari nu meri.

 Yauyau yo huke yuku hodo ni, itau sora-nayami si te,

 "Midarigokoti ito tahe gatau te, makade m sora mo hotohotosiu koso haberi nu bekere. Tonowidokoro yuduri tamahi te m ya?"

 to, Tyuuzyau ni urehe tamahu. Otodo,

 "Asom ya, ohom-yasumidokoro motome yo. Okina itau wehi susumi te murai nare ba, makari iri nu."

 to ihi sute te, iri tamahi nu.

 Tyuuzyau,

 "Hana no kage no tabine yo! Ikani zo ya, kurusiki sirube ni zo haberu ya!"

 to ihe ba,

 "Matu ni tigire ru ha, ada naru hana kaha? Yuyusi ya!"

 to seme tamahu. Tyuuzyau ha, kokoro no uti ni, "Neta no waza ya!" to omohu tokoro are do, hitozama no omohu sama ni medetaki ni, "Kau mo ari hate na m." to, kokoroyose wataru koto nare ba, usiroyasuku mitibiki tu.

 Wotokogimi ha, yume ka to oboye tamahu ni mo, waga mi itodo itukasiu zo oboye tamahi kem kasi. Womna ha, ito hadukasi to omohi simi te monosi tamahu mo, nebi masare ru ohom-arisama, itodo aka nu tokoro naku meyasusi.

 "Yo no tamesi ni mo nari nu bekari turu mi wo, kokoro mote koso, kau made mo obosi yurusa ru mere. Ahare wo siri tamaha nu mo, sama koto naru waza kana!"

 to, urami kikoye tamahu.

 "Seusyau no susumi idasi turu Asigaki no omomuki ha, mimi todome tamahi tu ya? Itaki nusi kana! "Kahaguti no" to koso, sasi-irahe mahosikari ture!"

 to notamahe ba, Womna, ito kikigurusi, to obosi te,

 "Asaki na wo ihi nagasi keru kahaguti ha
 ikaga morasi si seki no aragaki

 Asamasi."

 to notamahu sama, ito komeki tari. Sukosi uti-warahi te,

 "Mori ni keru Kukita-no-seki wo kahaguti no
 asaki ni nomi ha ohose zara nam

 Tosituki no tumori mo, ito warinaku te nayamasiki ni, mono oboye zu."

 to, wehi ni kakoti te, kurusige ni motenasi te, akuru mo sirazugaho nari. Hitobito, kikoye wadurahu wo, Otodo,

 "Sitarigaho naru asai kana!"

 to, togame tamahu. Saredo, akasi hate de zo ide tamahu. Nekutare no ohom-asagaho, miru kahi ari kasi.

 [1-7 Yugiri writes a letter next a new married morning]

 Ohom-humi ha, naho sinobi tari turu sama no kokorodukahi nite aru wo, nakanaka kehu ha e kikoye tamaha nu wo, monoihi saganaki gotati tukizirohu ni, Otodo watari te mi tamahu zo, ito warinaki ya!

 "Tuki se zari turu mi-kesiki ni, itodo omohi sira ruru mi no hodo wo. Tahe nu kokoro ni mata kiye nu beki mo,

 Togamu na yo sinobi ni siboru te mo tayumi
 kehu araha ruru sode no siduku wo
"

 nado, ito naregaho nari. Uti-wemi te,

 "Te wo imiziu mo kaki nara re ni keru kana!"

 nado notamahu mo, mukasi no nagori nasi.

 Ohom-kaheri, ito ideki gatage nare ba, "Migurusi ya!" tote, samo obosi habakari nu beki koto nare ba, watari tamahi nu.

 Ohom-tukahi no roku, nabete nara nu sama nite tamahe ri. Tyuuzyau, wokasiki sama ni motenasi tamahu. Tuneni hiki-kakusi tutu kakurohe ariki si ohom-tukahi, kehu ha, omomoti nado, hitobitosiku hurumahu meri. Ukon-no-zou naru hito no, mutumasiu obosi tukahi tamahu nari keri.

 Rokudeu-no-Otodo mo, kaku to kikosimesi te keri. Saisyau, tune yori mo hikari sohi te mawiri tamahe re ba, uti-mamori tamahi te,

 "Kesa ha ikani? Humi nado monosi tu ya? Sakasiki hito mo, womna no sudi ni ha midaruru tamesi aru wo, hitowaroku kakadurahi, kokoroira re se de sugusa re taru nam, sukosi hito ni nuke tari keru mi-kokoro to oboye keru.
 Otodo no ohom-okite no, amari sukumi te, nagori naku kuduhore tamahi nuru wo, yohito mo ihi iduru koto ara m ya? Saritote mo, waga kata takeu omohigaho ni, kokoroogori si te, sukizukisiki kokorobahe nado morasi tamahu na.
 Sakoso oiraka ni, ohoki naru kokorookite to miyure do, sita no kokorobahe wowosikara zu kuse ari te, hito miye nikuki tokoro tuki tamahe ru hito nari."

 nado, rei no wosihe kikoye tamahu. Koto uti-ahi, meyasuki ohom-ahahi, to obosa ru.

 Ohom-ko to mo miye zu, sukosi ga konokami bakari to miye tamahu. Hokahoka nite ha, onazi kaho wo utusi tori taru to miyuru wo, omahe nite ha, samazama, ana medeta to miye tamahe ri.

 Otodo ha, usuki ohom-nahosi, siroki ohom-zo no karameki taru ga, mon kezayaka ni tuyatuya to suki taru wo tatematuri te, naho tuki se zu ate ni namamekasiu ohasimasu.

 Saisyau-dono ha, sukosi iro hukaki ohom-nahosi ni, tyauzizome no kogaruru made sime ru, siroki aya no natukasiki wo ki tamahe ru, kotosara meki te en ni miyu.

 [1-8 Yugiri and his wife are in deeoly new married life]

 Kwanbutu wi te tatematuri te, ohom-dausi osoku mawiri kere ba, hi kure te, ohom-katagata yori warahabe idasi, huse nado, ohoyakezama ni kahara zu, kokorogokoro ni si tamahe ri. Omahe no sahohu wo utusi te, kimi-tati nado mo mawiri tudohi te, nakanaka, uruhasiki gozen yori mo, ayasiu kokorodukahi se rare te okusigati nari.

 Saisyau ha, sidukokoro naku, iyoiyo kesauzi, hiki-tukurohi te ide tamahu wo, wazato nara ne do, nasakedati tamahu wakaudo ha, uramesi to omohu mo ari keri. Tosigoro no tumori tori sohe te, omohu yau naru ohom-nakarahi na' mere ba, midu mo mora m yaha!

 Aruzi-no-Otodo, itodosiki tikamasari wo, utukusiki mono ni obosi te, imiziu mote-kasiduki kikoye tamahu. Make nuru kata no kutiwosisa ha, naho obose do, tumi mo nokoru maziu zo, mameyaka naru mi-kokorozama nado no, tosigoro kotogokoro naku te sugusi tamahe ru nado wo, arigataku obosi yurusu.

 Nyougo no ohom-arisama nado yori mo, hanayaka ni medetaku aramahosikere ba, Kitanokata, saburahu hitobito nado ha, kokoroyokara zu omohi ihu mo are do, nani no kurusiki koto kaha ara m? Azeti-no-Kitanokata nado mo, kakaru kata nite, uresi to omohi kikoye tamahi keri.

 

2 Tale of Hikaru-Genji Akashi-hime gets married to Prince

 [2-1 Murasaki visits to Kamo-shrin]

 Kakute, Rokudeuwin no ohom-isogi ha, nizihu yoniti no hodo nari keri. Tai-no-Uhe, miare ni maude tamahu tote, rei no ohom-katagata izanahi kikoye tamahe do, nakanaka, sasimo hiki-tuduki te kokoroyamasiki wo obosi te, tare mo tare mo tomari tamahi te, kotokotosiki hodo ni mo ara zu, mi-kuruma nizihu bakari site, gozen nado mo, kudakudasiki hitokazu ohoku mo ara zu, kotosogi taru simo, kehahi koto nari.

 Maturi no hi no akatuki ni maude tamahi te, kahesa ni ha, mono goranzu beki ohom-saziki ni oahasimasu. Ohom-katagata no nyoubau, onoono kuruma hiki-tuduki te, omahe tokoro sime taru hodo, ikamesiu, "Kare ha sore." to, tohome yori odoroodorosiki ohom-ikihohi nari.

 Otodo ha, Tyuuguu no ohom-haha Miyasumdokoro no, kuruma osi-sake rare tamahe ri si wori no koto obosi ide te,

 "Toki ni yori kokoroogori si te, sayau naru koto nam, nasakenaki koto nari keru. Koyonaku omohiketi tari si hito mo, nageki ohu yau nite nakunari ni ki."

 to, sono hodo ha notamahi keti te,

 "Nokori tomare ru hito no, Tyuuzyau ha, kaku tadaudo ni te, wadukani nari noboru meri. Miya ha narabi naki sudi ni te ohasuru mo, omohe ba, ito koso ahare nare. Subete ito sadame naki yo nare ba koso, nanigoto mo omohu sama nite, ike ru kagiri no yo wo sugusa mahosikere to, nokori tamaha m suwe no yo nado no, tatosihe naki otorohe nado wo sahe, omohi habakara rure ba."

 to, uti-katarahi tamahi te, Kamdatime nado mo ohom-saziki ni tudohi mawiri tamahe re ba, sonata ni ide tamahi nu.

 [2-2 Kashiwagi and Yugiri are active in a festival of Kamo-shrin]

 Konowedukasa no tukahi ha, Tou-no-Tyuuzyau nari keri. Kano Ohotono nite, idetatu tokoro yori zo hitobito ha mawiri tamau keru. Tou-Naisinosuke mo tukahi nari keri. Oboye koto nite, Uti, Touguu yori hazime tatematuri te, Rokudeuwin nado yori mo ohom-toburahi-domo tokoroseki made, mi-kokoroyose ito medetasi.

 Saisyau-no-Tyuuzyau, idetati no tokoro ni sahe toburahi tamahe ri. Utitoke zu ahare wo kahasi tamahu ohom-naka nare ba, kaku yamgotonaki kata ni sadamari tamahi nuru wo, tadanarazu uti-omohi keri.

 "Nani to ka ya kehu no kazasi yo katu mi tutu
 obomeku made mo nari ni keru kana

 asamasi."

 to aru wo, wori sugusi tamaha nu bakari wo, ikaga omohi kem, ito mono-sawagasiku, kuruma ni noru hodo nare do,

 "Kazasi te mo katu tadora ruru kusa no na ha
 katura wo wori si hito ya siru ram

 Hakase nara de ha."

 to kikoye tari. Hakanakere do, netaki irahe to obosu. Naho, kono Naisi ni zo, omohi hanare zu, hahi-magire tamahu beki.

 [2-3 Akashi-hime gets married to Prince at about April 20]

 Kakute, ohom-mawiri ha Kitanokata sohi tamahu beki wo, "Tuneni naganagasiu e sohi saburahi tamaha zi. Kakaru tuide ni, kano ohom-usiromi wo ya sohe masi." to obosu.

 Uhe mo, "Tuhini aru beki koto no, kaku hedatari te sugusi tamahu wo, kano hito mo, monosi to omohi nageka ru ram. Kono mi-kokoro ni mo, ima ha yauyau obotukanaku, ahare ni obosi siru ram. Katagata kokorooka re tatematura m mo, ainasi." to omohi nari tamahi te,

 "Kono wori ni sohe tatematuri tamahe. Mada ito aeka naru hodo mo usirometaki ni, saburahu hito tote mo, wakawakasiki nomi koso ohokare. Ohom-menoto-tati nado mo, mi oyobu koto no kokoro itaru kagiri aru wo, midukara ha, e tuto simo saburaha zara m hodo, usiroyasukaru beku."

 to kikoye tamahe ba, "Ito yoku obosi yoru kana!" to obosi te, "Sa nam." to, anata ni mo katarahi notamahi kere ba, imiziku uresiku, omohu koto kanahi haberu kokoti si te, hito no sauzoku, nanika no koto mo, yamgotonaki ohom-arisama ni otoru maziku isogi tatu.

 Amagimi nam, naho kono ohom-ohisaki mi tatematura m no kokorohukakari keru. "Ima hitotabi mi tatematuru yo mo ya?" to, inoti wo sahe sihuneku nasi te nenzi keru wo, "Ikani si te kaha?" to, omohu mo kanasi.

 Sono yo ha, Uhe sohi te mawiri tamahu ni, sate, kuruma ni mo tati-kudari uti-ayumi nado, hitowarukaru beki wo, waga tame ha omohi habakara zu, tada, kaku migaki tatematuri tamahu tama no kizu nite, waga kaku nagarahuru wo, katuha imiziu kokorogurusiu omohu.

 Ohom-mawiri no gisiki, "Hito no me odoroku bakari no koto ha se zi." to obosi tutume do, onodukara yo no tune no sama ni zo ara nu ya? Kagiri mo naku kasiduki suwe tatematuri tamahi te, Uhe ha, "Makoto ni ahare ni utukusi." to omohi kikoye tamahu ni tuke te mo, hito ni yuduru maziu, "Makoto ni kakaru koto mo ara masika ba." to obosu. Otodo mo, Saisyau-no-Kimi mo, tada kono koto hitotu wo nam, "Aka nu koto kana!" to, obosi keru.

 [2-4 Murasaki and Akasi, Akashi-hime's mothers, meet each other at the Imperial Palace]

 Mika sugosi te zo, Uhe ha makade sase tamahu. Tati-kahari te mawiri tamahu yo, ohom-taimen ari.

 "Kaku otonabi tamahu kedime ni nam, tosituki no hodo mo sira re habere ba, utoutosiki hedate ha, nokoru maziku ya?"

 to, natukasiu notamahi te, monogatari nado si tamahu. Kore mo utitoke nuru hazime na' meri. Mono nado uti-ihi taru kehahi nado, "mube koso ha." to, mezamasiu mi tamahu.

 Mata, ito kedakau sakari naru ohom-kesiki wo, katamini medetasi to mi te, "Sokora no ohom-naka ni mo sugure taru ohom-kokorozasi nite, narabinaki sama ni sadamari tamahi keru mo, ito kotowari." to omohi sira ruru ni, "Kau made, tati-narabi kikoyuru tigiri, oroka nari yaha!" to omohu monokara, ide tamahu gisiki no, ito kotoni yosohosiku, ohom-teguruma nado yurusa re tamahi te, Nyougo no ohom-arisama ni kotonara nu wo, omohi kuraburu ni, sasuga naru mi no hodo nari.

 Ito utukusige ni, hihina no yau naru ohom-arisama wo, yume no kokoti si te mi tatematuru ni mo, namida nomi todomara nu ha, hitotumono to zo miye zari keru. Tosigoro yorodu ni nageki sidumi, samazama uki mi to omohi ku'si turu inoti mo nobe mahosiu, harebaresiki ni tuke te, makoto ni Sumiyosi-no-Kami mo oroka nara zu omohi sira ru.

 Omohu sama ni kasiduki kikoye te, kokoro oyoba nu koto hata, wosawosa naki hito no raurauzisa nare ba, ohokata no yose, oboye yori hazime, nabete nara nu ohom-arisama katati naru ni, Miya mo, wakaki mi-kokoti ni, ito kokoro kotoni omohi kikoye tamahe ri.

 Idomi tamahe ru ohom-katagata no hitobito nado ha, kono Hahagimi no, kakute saburahi tamahu wo, kizu ni ihi nasi nado sure do, sore ni keta ru beku mo ara zu. Imamekasiu, narabi naki koto wo ba, sarani mo iha zu, kokoronikuku yosi aru ohom-kehahi wo, hakanaki koto ni tuke te mo, aramahosiu motenasi kikoye tamahe re ba, Tenzyaubito nado mo, medurasiki idomi dokoro nite, toridori ni saburahu hitobito mo, kokoro wo kake taru nyoubau no, youi arisama sahe, imiziku totonohe nasi tamahe ri.

 Uhe mo, sarubeki worihusi ni ha mawiri tamahu. Ohom-nakarahi aramahosiu utitoke yuku ni, saritote sasi-sugi mono nare zu, anadurahasikaru beki motenasi, hata, tuyu naku, ayasiku aramahosiki hito no arisama, kokorobahe nari.

 

3 Tale of Hikaru-Genji Genji is given a equal status of abdicated from Mikado

 [3-1 Genji is given a equal status of abdicated from Mikado in the fall]

 Otodo mo, "Nagakara zu nomi obosa ruru miyo no konata ni." to, obosi turu ohom-mawiri no, kahi aru sama ni mi tatematuri nasi tamahi te, kokorokara nare do, yo ni uki taru yau nite, migurusikari turu Saisyau-no-Kimi mo, omohi naku meyasuki sama ni sidumari tamahi nure ba, mi-kokoro oti wi hate tamahi te, "Ima ha hoi mo toge na m." to, obosi naru.

 Tai-no-Uhe no ohom-arisama no, misute gataki ni mo, "Tyuuguu ohasimase ba, oroka nara nu mi-kokoroyose nari. Kono Ohom-kata ni mo, yo ni sira re taru oya zama ni ha, madu omohi kikoye tamahu bekere ba, saritomo." to, obosi yuduri keri.

 Natu-no-Ohomkata no, toki ni hanayagi tamahu maziki mo, "Saisyau no monosi tamahe ba." to, mina toridori ni usirometakara zu obosi nari yuku.

 Ake m tosi, yosodi ni nari tamahu, ohom-ga no koto wo, Ohoyake yori hazime tatematuri te, ohoki naru yo no isogi nari.

 Sono aki, Daizyautenwau ni nazurahu ohom-kurawi e tamau te, mihu kuhahari, tukasa kauburi nado, mina sohi tamahu. Kakara de mo, yo no mi-kokoro ni kanaha nu koto nakere do, naho medurasikari keru mukasi no rei wo aratame de, Winzi-domo nado nari, sama koto ni itukusiu nari sohi tamahe ba, Uti ni mawiri tamahu beki koto, katakaru beki wo zo, katuha obosi keru.

 Kakute mo, naho aka zu Mikado ha obosi te, yononaka wo habakari te, kurawi wo e yuduri kikoye nu koto wo nam, asayuhu no ohom-nagekigusa nari keru.

 Naidaizin agari tamahi te, Saisyau-no-Tyuuzyau, Tyuunagon ni nari tamahi nu. Ohom-yorokobi ni ide tamahu. Hikari itodo masari tamahe ru sama, katati yori hazime te, aka nu koto naki wo, Aruzi-no-Otodo mo, "Nakanaka hito ni osa re masi miyadukahe yori ha." to, obosi nahoru.

 Womnagimi no Taihu-no-Menoto, "Rokuwi sukuse" to, tubuyaki si yohi no koto, mono no woriwori ni obosi ide kere ba, kiku no ito omosiroku te, uturohi taru wo tamaha se te,

 "Asamidori wakaba no kiku wo tuyu nite mo
 koki murasaki no iro to kake ki ya

 Karakari si wori no hito' kotoba koso wasura re ne."

 to, ito nihohiyaka ni hohowemi te tamahe ri. Hadukasiu, itohosiki monokara, utukusiu mi tatematuru.

 "Hutaba yori nadataru sono no kiku nare ba
 asaki iro waku tuyu mo nakari ki

 Ikani kokorooka se tamahe ru ni ka?"

 to, ito nare te kurusigaru.

 [3-2 Yugiri and his wife move to Samjo-residence]

 Ohom-ikihohi masari te, kakaru ohom-sumahi mo tokorosekere ba, Samdeudono ni watari tamahi nu. Sukosi are ni taru wo, ito medetaku suri si nasi te, Miya no ohasimasi si kata wo aratame siturahi te sumi tamahu. Mukasi oboye te, ahare ni omohu sama naru ohom-sumahi nari.

 Sensai-domo nado, tihisaki ki-domo nari si mo, ito sigeki kage to nari, hitomurasusuki mo kokoro ni makase te midare tari keru, tukuroha se tamahu. Yarimidu no mikusa mo kaki aratame te, ito kokoroyuki taru kesiki nari.

 Wokasiki yuhugure no hodo wo, hutatokoro nagame tamahi te, asamasikari si yo no, ohom-wosanasa no monogatari nado si tamahu ni, kohisiki koto mo ohoku, hito no omohi kem koto mo hadukasiu, Womnagimi ha obosi idu. Hurubito-domo no, makade tira zu, zausi zausi ni saburahi keru nado, maunobori atumari te, ito uresi to omohi ahe ri.

 Wotokogimi,

 "Nare koso ha iha moru aruzi mi si hito no
 yukuhe ha siru ya yado no ma-simidu
"

 Womnagimi

 "Naki hito no kage dani miye zu turenaku te
 kokoro wo yare ru isarawi no midu
"

 nado notamahu hodo ni, Otodo, uti yori makade tamahi keru wo, momidi no iro ni odoroka sare te watari tamahe ri.

 [3-3 Naidaijin visits to Samjo-residence]

 Mukasi ohasahi si ohom-arisama ni mo, wosawosa kaharu koto naku, atari atari otonasiku sumahi tamahe ru sama, hanayaka naru wo mi tamahu ni tuke te mo, ito mono ahare ni obosa ru. Tyuuguu mo, kesiki kotoni, kaho sukosi akami te, itodo sidumari te monosi tamahu.

 Aramahosiku utukusige naru ohom-ahahi nare do, Womna ha, mata kakaru katati no taguhi mo, nadoka nakara m to miye tamahe ri. Wotoko ha, kiha mo naku kiyora ni ohasu. Hurubito-domo omahe ni tokoroe te, kamisabi taru koto-domo kikoye idu. Arituru ohom-tenarahi-domo no, tiri taru wo goranzi tuke te, uti-sihotare tamahu.

 "Kono midu no kokoro tadune mahosikere do, okina ha kotoimi si te."

 to notamahu.

 "Sonokami no oyiki ha mube mo kuti nu ram
 uwe si komatu mo koke ohi ni keri
"

 Wotokogimi no ohom-Saisyau-no-Menoto, turakari si mi-kokoro mo wasure ne ba, sitarigaho ni,

 "Idure wo mo kage to zo tanomu hutaba yori
 nezasi kahase ru matu no suwe zuwe
"

 Oyibito-domo mo, kayau no sudi ni kikoye atume taru wo, Tyuunagon ha, wokasi to obosu. Womnagimi ha, ainaku omote akami, kurusi to kiki tamahu.

 [3-4 Mikado visits to Rokujo-in at about October 20]

 Kamnaduki no hatuka amari no hodo ni, Rokudeuwin ni gyaugau ari. Momidi no sakari nite, kyou aru beki tabi no gyaugau naru ni, Suzyakuwin ni mo ohom-seusoku ari te, Win sahe watari ohasimasu bekere ba, yo ni medurasiku arigataki koto nite, yohito mo kokoro wo odorokasu. Aruzi no Win gata mo, mi-kokoro wo tukusi, me mo ayanaru mi-kokoromauke wo se sase tamahu.

 Mi no toki ni gyaugau ari te, madu, mumaba-dono ni hidari migi no tukasa no ohom-muma hiki-narabe te, hidari migi no Konowe tati-sohi taru sahohu, satuki no seti ni ayame wakare zu kayohi tari. Hituzi kudaru hodo ni, minami no sinden ni uturi ohasimasu. Miti no hodo no sorihasi, watadono ni ha nisiki wo siki, araha naru beki tokoro ni ha zenzyau wo hiki, itukusiu si nasa se tamahe ri.

 Himgasi no ike ni hune-domo uke te, midusidokoro no ukahi no wosa, Win no ukahi wo mesi narabe te, u wo orosa se tamahe ri. Tihisaki huna-domo kuhi tari. Wazato no goran to ha nakere domo, sugi sase tamahu miti no kyou bakari ni nam.

 Yama no momidi, idukata mo otora ne do, nisi no omahe ha kokoro koto naru wo, naka no rau no kabe wo kudusi, tyuumon wo hiraki te, kiri no hedate nakute goranze sase tamahu.

 Ohom-za, hutatu yosohi te, aruzi no ohom-za ha kudare ru wo, senzi ari te nahosa se tamahu hodo, medetaku miye tare do, Mikado ha, naho kagiri aru wiyawiyasisa wo tukusi te mise tatematuri tamaha nu koto wo nam, obosi keru.

 |ke no iwo wo, Hidari-no-Seusyau tori, Kuraudodokoro no takagahi no, Kitano ni kari tukamature ru tori hito-tugahi wo, Miginosuke sasage te, sinden no himgasi yori omahe ni ide te, mi-hasi no hidari migi ni hiza wo tuki te sousu. Ohokiotodo, ohosegoto tamahi te, teuzi te omono ni mawiru. Miko-tati, Kamdatime nado no ohom-mauke mo, medurasiki sama ni, tune no koto-domo wo kahe te tukaumatura se tamahe ri.

 [3-5 There is a banquet in visiting to Rokujo-in]

 Mina ohom-wehi ni nari te, kure kakaru hodo ni, gakuso no hito mesu. Wazato no ohogaku ni ha ara zu, namamekasiki hodo ni, Tenzyau no warahabe, mahi tukaumaturu. Suzyakuwin no momidinoga, rei no hurukoto obosi ide raru. Gawauon to ihu mono wo sousuru hodo ni, Ohokiotodo no ohom-wotogo no towo bakari naru, seti ni omosirou mahu. Uti-no-Mikado, ohom-zo nugi te tamahu. Ohokiotodo ori te butau si tamahu.

 Aruzi-no-Win, kiku wo wora se tamahi te, Seigaiha no wori wo obosi idu.

 "Iro masaru magaki no kiku mo woriwori ni
 sode uti-kake si aki wo kohu rasi
"

 Otodo, sono wori ha, onazi mahi ni tati-narabi kikoye tamahi si wo, ware mo hito ni ha sugure tamahe ru mi nagara, naho kono kiha ha koyonakari keru hodo, obosi sira ru. Sigure, worisirigaho nari.

 "Murasaki no kumo ni magahe ru kiku no hana
 nigori naki yo no hosi ka to zo miru
 toki koso ari kere."

 to kikoye tamahu.

 [3-6 Suzaku-in, abdicated from Mikado, and Reizei, present Mikado, change wakaeach other]

 Yuhukaze no huki siku momidi no iroiro, koki usuki, nisiki wo siki taru watadono no uhe, miye magahu niha no omo ni, katati wokasiki warahabe no, yamgotonaki ihe no kodomo nado nite, awoki akaki siraturubami, suhau, ebizome nado, tune no goto, rei no midura ni, hitai bakari no kesiki wo mise te, midikaki mono-domo wo honoka ni mahi tutu, momidi no kage ni kaheri iru hodo, hi no kururu mo ito wosige nari.

 Gakusyo nado odoroodorosiku ha se zu. Uhe no ohom-asobi hazimari te, huminotukasa no ohom-koto-domo mesu. Mono no kyou seti naru hodo ni, gozen ni mina ohom-koto-domo mawire ri. Uda-no-Hohusi no kahara nu kowe mo, Suzyakuwin ha, ito medurasiku ahare ni kikosimesu.

 "Aki wo he te sigure huri nuru satobito mo
 kakaru momidi no wori wo koso mi ne
"

 Uramesige ni zo obosi taru ya! Mikado,

 "Yo no tune no momidi to ya miru inisihe no
 tamesi ni hike ru niha no nisiki wo
"

 to, kikoye sirase tamahu. Ohom-katati iyoiyo nebi totonohori tamahi te, tada hitotu mono to miye sase tamahu wo, Tyuunagon saburahi tamahu ga, kotokoto nara nu koso, mezamasika' mere. Ate ni medetaki kehahi ya, omohinasi ni otori masara m, azayakani nihohasiki tokoro ha, sohi te sahe miyu.

 Hue tukaumaturi tamahu, ito omosirosi. Sauga no Tenzyaubito, mi-hasi ni saburahu naka ni, Ben-no-Seusyau no kowe sugure tari. Naho sarubeki ni koso to miye taru ohom-nakarahi na' meri.

to Home Page
Classic Text
Mod.Version
Note
Original Text(Ohoshima-bon)
Teika's Note