First updated 9/23/2002(ver.1-3)
Last updated 4/2/2010(ver.2-2)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

 

WAKANA-NO-ZYAU


Tale of Hikaru-Genji's Daijo Tenno era, from the end of 39 to March the age of 41

1 Tale of Suzaku Selection of Naishinno's bridegroom

 1. Suzaku is in anxiety about his daughter, Sam-no-Miya's future---Syuzyakuwin-no-Mikado, arisi mi-yuki no noti, sono korohohi yori
 2. Togu visits his father in Suzaku-in---Touguu ha, "Kakaru ohom-nayami ni sohe te, yo wo somuka se
 3. Yugiri visits Suzaku as Genji's messenger---Rokudeu-no-Win yori mo, ohom-toburahi siba-siba ari
 4. Yugiri leaves Genji's message for Suzaku---Tyuunagon-no-Kimi, "Sugi haberi ni kem kata ha, tomo-kakumo
 5. Suzaku criticizes Yugiri's personal character---Nyoubau nado ha, nozoki te mi kikoye te
 6. Sam-no-Miya's wet nurse recommends Genji for her bridegroom---Hime-Miya no ito utukusige ni te, wakaku nani-gokoro naki
2 Tale of Suzaku Genji consents to get married to Sam-no-Miya
 1. The wet nurse talks with her brother Sachuben---Kono ohom-usiromi-domo no naka ni, omo-omosiki ohom-menoto no seuto
 2. The wet nurse leaves Sachuben's view on Genji's mind---Menoto, mata koto no tuide ni
 3. Suzaku is in anxiety about Sam-no-Miya's marriage---"Sika omohi tadoru ni yori nam. Miko-tati no
 4. Suzaku criticizes on candidates for his daughter's bridegroom---"Ima sukosi mono wo omohi-siri tamahu hodo made
 5. Candidates for Naishinno's bridegroom are anxious to get married to her---Ohoki-Otodo mo, "Kono Wemon-no-Kami no, ima made hitori nomi ari te
 6. Yugiri hesitates over which to be candedate or not to be one---Gon-no-Tyuunagon mo, kakaru koto-domo wo kiki tamahu ni
 7. Suzaku sends a messenger to Genji---Touguu ni mo, kakaru koto-domo kikosimesi te
 8. Genji shows an attiude to consent to get married with Sam-no-Miya---Kono Miya no ohom-koto, kaku obosi-wadurahu sama ha
3 Tale of Suzaku There are ceremoneies on Sam-no-Miya growing up to be a women and Suzaku becoming a priest
 1. There is a ceremony Sam-no-Miya growing up a woman at the end of the year---Tosi mo kure nu. Syuzyaku-Win ni ha, mi-kokoti naho
 2. Akikonomu, empress of Reizei presents a comb to Sam-no-Miya---Tyuuguu yori mo, ohom-syauzoku, kusi no hako, kokoro koto ni teu-ze sase
 3. Suzaku becomes a priest after the ceremony of Sam-no-Miya---Mi-kokoti ito kurusiki wo nen-zi tutu, obosi-okosi te
 4. Genji visits to Suzaku himself---Rokudeu-no-Win mo, sukosi mi-kokoti yorosiku to kiki tatematura se
 5. Suzaku and Genji talk closely after a long time---Win mo, mono-kokoro-bosoku obosa ruru ni, e kokoro-duyokara zu
 6. Genji talks a necessary to get married for Naishinno---Mi-kokoro no uti ni mo, sasuga ni yukasiki mi-arisama nare ba
 7. Genji consents to get married to Sam-no-Miya---"Sayau ni omohi-yoru koto habere do, sore mo kataki koto
 8. There is a banquet by Suzaku---Yo ni iri nure ba, Aruzi-no-Win-kata mo, marauto no Kamdatime-tati mo
4 Tale of Genji Genji tells Murasaki that he will get married to Sam-no-Miya
 1. Genji worries about a consent to the marriage---Rokudeu-no-Win ha, nama-kokoro-gurusiu, sama-zama obosi midaru
 2. Genji tells Murasaki that he will get married to Sam-no-Miya---Mata no hi, yuki uti-huri, sora no kesiki mo mono-ahare ni
 3. Murasaki worries herself for her future---Kokoro no uti ni mo, "Kaku sora yori ide-ki ni taru yau naru koto ni te
5 Tale of Genji Tamakazura presents wakana to Genji in celebration of his 40 years old
 1. Tamakazura presents wakana to Genji in celebration of his 40 years old---Tosi mo kaheri nu. Syuzyaku-Win ni ha, Hime-Miya, Rokudeu-no-Win ni uturohi
 2. Genji meets Tamakazura after a long time---Hito-bito mawiri nado si tamahi te, o-masi ni ide tamahu tote
 3. Genji and Tamakazura exchange waka each other---Kam-no-Kimi mo, ito yoku nebi masari, mono-monosiki ke sahe sohi te
 4. Genji holds a concert---Syuzyaku-Win no ohom-kusuri no koto, naho tahiragi-hate tamaha nu ni yori
 5. Tamakazura leaves Rokujo-in at dawn---Akatuki ni, Kam-no-Kimi kaheri tamahu. Ohom-okurimono nado ari keri
6 Tale of Genji Sam-no-Miya moves into Rokujo-in
 1. Sam-no-Miya moves into Rokujo-in---Kakute, Kisaragi no towo-yo-ka ni, Syuzyaku-Win no Hime-Miya, Rokudeu-Win he watari tamahu
 2. The wedding celebrations are held splendidly---Mi-ka ga hodo, kano Win yori mo, Aruzi-no-Win-kata yori mo
 3. Genji regrets having consented the marriage---Mi-ka ga hodo ha, yo-gare naku watari tamahu wo
 4. Murasaki doesn't sleep all night---Tosi-goro, samoya ara m to omohi si koto-domo mo
 5. Women in Rokujo-in sympathize with Murasaki---Kau hito no tadanarazu ihi omohi taru mo
 6. Genji sees Murasaki in his dream---Wazato turasi to ni ha ara ne do, kayau ni omohi midare
 7. Genji and Sam-no-Miya exchange waka in the morning---Kesa ha, rei no yau ni ohotono-gomori oki sase tamahi te
 8. Genji goes to Sam-no-Miya in the daytime---Kehu ha, Miya no ohom-kata ni hiru watari tamahu. Kokoro koto ni
 9. Suzaku send a letter to Murasaki---Win-no-Mikado ha, tuki no uti ni mi-tera ni uturohi tamahi nu
7 Tale of Oborozukiyo The love of never knowing his failure to fall in it
 1. Genji loves Oborozukiyo as eager as ever---Ima ha tote, Nyougo, Kaui-tati nado, onogazisi wakare
 2. Genji asks Izumi-no-Kami to lead to Oborozukiyo---Kano hito no seuto naru Idumi-no-saki-no-Kami wo mesi-yose te
 3. Genji lies to Murasaki and goes out his house---"Inisihe, wari nakari si yo ni dani, kokoro kahasi
 4. Genji visits to Oborozukiyo---Sono hi ha, sin-den he mo watari tamaha de, ohom-humi kaki-kahasi tamahu
 5. Genji spends a time in all night with Oborozukiyo---Yo itaku huke yuku. Tama-mo ni asobu wosi no kowe-gowe nado
 6. Genji goes out after exchanging waka with Oborozukiyo---Asaborake no tada-nara-nu sora ni, momotidori no kowe mo
 7. Genji comes back to his home---Imiziku sinobi-iri tamahe ru ohom-nekutare no sama wo
8 Tale of Murasaki Murasaki's solitary and unhappy life
 1. Akasi-Hime comes back to her parental home because of pregnancy---Kiritubo-no-Ohomkata ha, uti-hahe e makade tamaha zu
 2. Murasaki tells Genji that she wants to greet Sam-no-Miya---Tai-no-Uhe, konata ni watari te taimen si tamahu tuide ni
 3. The written waka by Murasaki in her heart---Tai ni ha, kaku ide-tati nado si tamahu monokara
 4. Murasaki meets to Sam-no-Miya---Touguu-no-Ohomkata ha, ziti no haha-gimi yori mo, kono Ohom-kata wo ba
 5. The rumors for Rokujo-in go down in the world---Sate noti ha, tune ni ohom-humi nado si te, wokasiki asobi-waza nado
9 Tale of Genji Murasaki and Akikonomu celebtate Genji's 40 years old
 1. A Buddhist celebrate ceremony is held for Genji by Murasaki at the temple in Sagano---Kaminaduki ni, Tai-no-Uhe, Win no ohom-ga ni, Sagano no mi-dau ni te
 2. A banquet is held after the Buddhist ceremoney by Murasaki---Nizihu-sam-niti wo ohom-tosimi no hi ni te, kono Win ha
 3. Concert dances and music are held after the Buddhist ceremoney---Hituzi no toki bakari ni gaku-nin mawiru. Manzai-raku, Wauzyau nado
 4. Genji feels loneliness after the banquet---Yo ni iri te, gakunin-domo makari idu. Kita-no-mandokoro no Bettau-domo
 5. A Buddhist celebrate ceremony is held for Genji by Akikonomu at the temples in Nara and Kyoto---Sihasu no hatuka amari no hodo ni, Tyuuguu makade sase tamahi te
 6. A banquet is held after the Buddhist ceremoney by Akikonomu---Miya no ohasimasu mati no sin-den ni, ohom-siturahi nado si te
 7. A banquet is held for Genji by Yugiri obeying Mikado's orders---Uti ni ha, obosi-some te si koto-domo wo, muge ni ya ha tote
 8. Concert dances and music are held after the Buddhist ceremoney---Rei no, Manzai-raku, Gawauon nado ihu mahi, kesiki bakari mahi te
 9. Genji thinks his wives' future after the banquet---Daisyau no, tada hito-tokoro ohasuru wo, sau-zausiku
10 Tale of Akashi A baby boy is born between Togu and Akashi-Hime
 1. It is near to be born a baby to Akashi-Hime---Tosi kaheri nu. Kiritubo-no-Ohomkata tikaduki tamahi nuru ni yori
 2. Grandmother talks about old days to Akashi-Hime---Kano Oho-Ama-Gimi mo, ima ha koyonaki hoke bito ni te zo ari kem kasi
 3. Akashi reproves her mother for talking old times---Ito mono-ahare ni nagame te ohasuru ni, Ohom-kata mawiri tamahi te
 4. Akashis, her mother and her daughter and herself, compose waka---Ohom-kadi hate te makade nuru ni, ohom-kudamono nado
 5. A baby boy is born at March 10 past---Yayohi no towo-yo-ka no hodo ni, tahiraka ni umare tamahi nu
 6. The birth ceremony is celebrated splendidy---Mui-ka to ihu ni, rei no otodo ni watari tamahi nu
 7. Murasaki and Akashi are friendly---Ohom-kata no mi-kokoro-okite no, rau-rauziku kedakaku
11 Tale of Akashi A letter from Akashi's father
 1. Akashi's father, priest sends a long letter to her---Kano Akasi ni mo, kakaru ohom-koto tutahe kiki te
 2. The letter from Akashi's father---"Kono tosi-goro ha, onazi yononaka no uti ni megurahi haberi
 3. A postscript in the letter---"Inoti ohara m tuki-hi mo, sarani na sirosimesi so
 4. The messenger's talk---Ama-Gimi, kono humi wo mi te, kano tukahi no Daitoko ni tohe ba
 5. Akashi reads the letter---Ohom-kata ha, minami-no-otodo ni ohasuru wo, "Kakaru ohom-seusoko
 6. Akashi and her mother think their fate---Ama-Gimi, hisasiku tamerahi te, "Kimi no ohom-toku ni ha
 7. Akashi comes back to her room---"Kinohu mo, Otodo-no-Kimi no, anata ni ari to mi-oki
12 Tale of Akashi The fate of Akashi's
 1. Togu remaind Akashi-Hime to come back to the Togu Palace---Miya yori, toku mawiri tamahu beki yosi nomi are ba
 2. Akashi-Hime reads the letter---Tai-no-Uhe nado no watari tamahi nuru yuhutukata
 3. Genji comes in Akashi's room---Win ha, Hime-Miya no ohom-kata ni ohasi keru wo, naka no mi-sauzi yori
 4. Genji reads the letter---Arituru hako mo, madohi kakusa m mo sama asikere ba
 5. Genji thinks far Akashi's father---"Tosi no tumori ni, yononaka no arisama wo, tokaku omohi-siri
 6. Genji explains the favor of Murasaki to Akashi-Hime---"Kore ha, mata gusi te tatematuru beki mono haberi
 7. Akashi fumbles herself---"Soko ni koso, sukosi mono no kokoro e te monosi tamahu meru wo
 8. Akashi thinks the fate of Akashi's---"Samo, ito yamgotonaki mi-kokorozasi nomi masaru meru kana!
13 Tale of Sam-no-Miya Kashiwagi looks Sam-no-Miya by chance
 1. The thought of Yugiri to Sam-no-Miya---Daisyau-no-Kimi ha, kono Hime-Miya no ohom-koto wo, omohi oyoba nu ni
 2. Yugiri compares Sam-no-Miya to the other women---Kayau no koto wo, Daisyau-no-Kimi mo, "Geni koso, arigataki
 3. Kashiwagi can't forget Sam-no-Miya as eager as ever---Wemon-no-Kami-no-Kimi mo, Win ni tune ni mawiri, sitasiku saburahi
 4. Kashiwagi and others play kemariat the East residence court---Yayohi bakari no sora uraraka naru hi, Rokudeu-no-win niA>
 5. Sam-no-Miya and others watch the play of kemari---Ito rau aru kokorobahe-domo miye te, kazu ohoku nari-yuku ni
 6. A cat rushes and pulls the misu off---Mi-kityau-domo sidokenaku hiki-yari tutu, hito-ke tikaku
 7. Sam-no-Miya is looked by Kashiwagi---Kityau no kiha sukosi iri taru hodo ni, utiki-sugata ni te
 8. Yugiri thinks the happening seriously---Daisyau, ito kataharaitakere do, hahi-yora m mo
 9. Kashiwagi and others move from East to South residence court and play kemariat there---Yau-yau kure kakaru ni, "Kaze huka zu, kasikoki hi nari." to kyou-zi te
14 Tale of Sam-no-Miya A banquet of after the kemari
 1. A banquet of after the kemari---Otodo go-ran-zi okose te, "Kamdatime no za, ito karo-garosi ya!
 2. Genji talks about old days to Kashiwagi and others---Win ha, mukasi-monogatari si-ide tamahi te, "Ohoki-Otodo no
 3. Kashiwagi and Yugiri go back together from Rokujo-in---Daisyau-no-Kimi hitotu-kuruma nite, miti no hodo monogatari si tamahu
 4. Kashiwagi send a letter to Ko-ziju---Kam-no-Kimi ha, naho Ohoi-dono no himgasi-no-tai ni, hitori-zumi ni te
 5. Sam-no-Miya reads the letter from Kashiwagi---O-mahe ni hito sigekara nu hodo nare ba, kano humi wo

 

1 Tale of Suzaku Selection of Naishinno's bridegroom

 [1-1 Suzaku is in anxiety about his daughter, Sam-no-Miya's future]

 Suzyakuwin-no-Mikado, arisi miyuki no noti, sono korohohi yori, rei nara zu nayami watara se tamahu. Moto yori atusiku ohasimasu uti ni, kono tabi ha mono-kokorobosoku obosimesa re te,

 "Tosigoro okonahi no ho'i hukaki wo, Kisai-no-Miya ohasimasi turu hodo ha, yorodu habakari kikoyesase tamahi te, ima made obosi todokohori turu wo, naho sono kata ni moyohosu ni ya ara m, yo ni hisasikaru maziki kokoti nam suru."

 nado notamahase te, sarubeki mi-kokoromauke-domo se sase tamahu.

 Miko-tati ha, Touguu wo oki tatematuri te, Womnamiya-tati nam yo-tokoro ohasimasi keru. Sono naka ni, Huditubo to kikoye si ha, Sendai no Genzi ni zo ohasimasi keru.

 Mada Bau to kikoyesase si toki mawiri tamahi te, takaki kurawi ni mo sadamari tama' bekari si hito no, toritate taru ohom-usiromi mo ohase zu, hahakata mo sono sudi to naku, mono-hakanaki Kauibara nite monosi tamahi kere ba, ohom-mazirahi no hodo mo kokorobosoge nite, Ohokisaki no, Naisinokami wo mawirase tatematuri tamahi te, katahara ni narabu hito naku motenasi kikoye tamahi nado se si hodo ni, keosare te, Mikado mo mi-kokoro no uti ni, itohosiki mono ni ha omohi kikoye sase tamahi nagara, ori sase tamahi ni sika ba, kahinaku kutiwosiku te, yononaka wo urami taru yau nite use tamahi ni si.

 Sono ohom-hara no Womna-Samnomiya wo, amata no ohom-naka ni, sugurete kanasiki mono ni omohi kasiduki kikoye tamahu.
 Sono hodo, ohom-tosi, zihu-sam, si bakari ohasu.

 "Ima ha to somuki sute, yamagomori si na m noti no yo ni tatitomari te, tare wo tanomu kage nite monosi tamaha m to su ram?"

 to, tada kono ohom-koto wo usirometaku obosi nageku.

 Nisiyama naru mi-tera tukuri hate te, uturoha se tamaha m hodo no ohom-isogi wo se sase tamahu ni sohe te, mata kono Miya no ohom-mogi no koto wo obosi isoga se tamahu.

 Win no uti ni yamgotonaku obosu ohom-takaranono, mi-teudo-domo wo ba sarani mo iha zu, hakanaki ohom-asobimono made, sukosi yuwe aru kagiri wo ba, tada kono ohom-Kata ni tori watasi tatematura se tamahi te, sono tugitugi wo nam, koto-Miko-tati ni ha, ohom-soubun-domo ari keru.

 [1-2 Togu visits his father in Suzaku-in]

 Touguu ha, "Kakaru ohom-nayami ni sohe te, yo wo somuka se tamahu beki mi-kokorodukahi ni nam." to kikase tamahi te, watara se tamahe ri. Haha-Nyougo, sohi kikoye sase tamahi te mawiri tamahe ri. Sugure taru ohom-oboye ni si mo ara zari sika do, Miya no kakute ohasimasu ohom-sukuse no, kagiri naku medetakere ba, tosigoro no ohom-monogatari, komayaka ni kikoyesase tamahi keri.

 Miya ni mo, yorodu no koto, yo wo tamoti tamaha m mi-kokorodukahi nado, kikoye sirase tamahu. Ohom-tosi no hodo yori ha ito yoku otonabi sase tamahi te, ohom-usiromi-domo mo, konata kanata, karogarosikara nu nakarahi ni monosi tamahe ba, ito usiroyasuku omohi kikoye sase tamahu.

 "Konoyo ni urami nokoru koto mo habera zu. Womnamiya tati no amata nokori todomaru yukusaki wo omohiyaru nam, saranu wakare ni mo hodasi nari nu bekari keru. Sakizaki, hito no uhe ni mi kiki si ni mo, womna ha kokoro yori hoka ni, ahaahasiku, hito ni otosime raruru sukuse aru nam, ito kutiwosiku kanasiki.

 Idure wo mo, omohu yau nara m mi-yo ni ha, samazama ni tuke te, mi-kokoro todome te obosi tadune yo. Sono naka ni, usiromi nado aru ha, saru kata ni mo omohi yuduri haberi.

 Samnomiya nam, ihakenaki yohahi nite, tada hitori wo tanomosiki mono to narahi te, uti-sute te m noti no yo ni, tadayohi sasurahe m koto, ito ito usirometaku kanasiku haberu."

 to, ohom-me osi-nogohi tutu, kikoye sirase sase tamahu.

 Nyougo ni mo, utukusiki sama ni kikoye tuke sase tamahu. Saredo, Nyougo no, hito yori ha masari te tokimeki tamahi si ni, mina idomi kahasi tamahi si hodo, ohom-nakarahi-domo, e uruhasikara zari sika ba, sono nagori nite, "Geni, ima ha wazato nikusi nado ha naku tomo, makoto ni kokoro todome te omohi usiromi m to made ha omoha zu mo ya?" to zo osihakara ruru kasi.

 Asayuhu ni, kono ohom-koto wo obosi nageku. Tosi kure yuku mama ni, ohom-nayami makoto ni omoku nari masara se tamahi te, misu no to ni mo ide sase tamaha zu. Ohom-mononoke nite, tokidoki nayama se tamahu koto mo ari ture do, ito kaku uti-hahe wo-yami naki sama ni ha ohasimasa zari turu wo, "Kono tabi ha, naho, kagiri nari." to obosimesi tari.

 Ohom-kurawi wo sara se tamahi ture do, naho sono yo ni tanomi some tatematuri tamahe ru hitobito ha, ima mo natukasiku medetaki ohom-arisama wo, kokoroyari dokoro ni mawiri tukaumaturi tamahu kagiri ha, kokoro wo tukusi te wosimi kikoye tamahu.

 [1-3 Yugiri visits Suzaku as Genji's messenger]

 Rokudeu-no-Win yori mo, ohom-toburahi sibasiba ari. Midukara mo mawiri tamahu beki yosi, kikosimesi te, Win ha ito itaku yorokobi kikoye sase tamahu.

 Tyuunagon-no-Kimi mawiri tamahe ru wo, misu no uti ni mesi ire te, ohom-monogatari komayaka nari.

 "Ko-Win-no-Uhe no, imaha no kizami ni, amata no go-yuigon ari si naka ni, kono Win no ohom-koto, Ima-no-Uti no ohom-koto nam, toriwaki te notamahi oki si wo, ohoyake to nari te, koto kagiri ari kere ba, utiuti no mi-kokoroyose ha, kahara zu nagara, hakanaki koto no ayamari ni, kokorooka re tatematuru koto mo ari kem to omohu wo, tosigoro koto ni hure te, sono urami nokosi tamahe ru kesiki wo nam morasi tamaha nu.

 Sakasiki hito to ihe do, minouhe ni nari nure ba, koto tagahi te, kokoro ugoki, kanarazu sono mukuyi miye, yugame ru koto nam, inisihe dani ohokari keru.

 Ikanara m wori ni ka, sono mi-kokorobahe hokorobu bekara m to, yo no hito mo omomuke utagahi keru wo, tuhini sinobi sugusi tamahi te, Touguu nado ni mo kokoro wo yose kikoye tamahu. Ima hata, mata naku sitasikaru beki naka to nari, mutubi kahasi tamahe ru mo, kagiri naku kokoro ni ha omohi nagara, honzyau no oroka naru ni sohe te, ko no miti no yami ni tati-maziri, katakuna naru sama ni ya tote, nakanaka yoso no koto ni kikoye hanati taru sama nite haberu.

 Uti no ohom-koto ha, kano go-yuigon tagahe zu tukaumaturi oki te sika ba, kaku suwe no yo no akirakeki Kimi to si te, kisikata no ohom-omote wo mo okosi tamahu. Ho'i no goto, ito uresiku nam.

 Kono aki no gyaugau no noti, inisihe no koto tori sohe te, yukasiku obotukanaku nam oboye tamahu. Taimen ni kikoyu beki koto-domo haberi. Kanarazu midukara toburahi monosi tamahu beki yosi, moyohosi mausi tamahe."

 nado, uti-sihotare tutu notamahasu.

 [1-4 Yugiri leaves Genji's message for Suzaku]

 Tyuunagon-no-Kimi,

 "Sugi haberi ni kem kata ha, tomokakumo omou tamahe waki gataku haberi. Tosi makari iri haberi te, ohoyake ni mo tukaumaturi haberu ahida, yononaka no koto wo mi tamahe makari ariku hodo ni ha, daiseu no koto ni tuke te mo utiuti no sarubeki monogatari nado no tuide ni mo, 'Inisihe no urehasiki koto ari te nam.' nado, uti-kasume mausa ruru wori ha habera zu nam.

 'Kaku ohoyake no ohom-usiromi wo tukaumaturi sasi te, siduka naru omohi wo kanahe m to, hitoheni komori wi si noti ha, nanigoto wo mo, sira nu yau nite, ko-Win no go-yuigon no goto mo e tukaumatura zu, mi-kurawi ni ohasi masi si yo ni ha, yohahi no hodo mo, mi no utuhamono mo oyoba zu, kasikoki kami no hitobito ohoku te, sono kokorozasi wo toge te goranze raruru koto mo nakari ki. Ima, kaku maturigoto wo sari te, siduka ni ohasimasu korohohi, kokoro no uti wo mo hedate naku, mawiri uketamahara mahosiki wo, sasuga ni nani to naku tokoroseki mi no yosohohi nite, onodukara tukihi wo sugusu koto.'

 to nam, woriwori nageki mausi tamahu."

 nado, sousi tamahu.

 Hatati ni mo mada waduka naru hodo nare do, ito yoku totonohi sugusi te, katati mo sakari ni nihohi te, imiziku kiyora naru wo, ohom-me ni todome te uti mamora se tamahi tutu, kono mote-waduraha se tamahu Himemiya no ohom-usiromi ni, kore wo ya nado, hitosirezu obosi yori keri.

 "Ohokiotodo no watari ni, ima ha sumituka re ni tari to na. Tosigoro kokoroe nu sama ni kiki si ga, itohosikari si wo, mimi yasuki monokara, sasugani netaku omohu koto koso are."

 to notamaha suru ohom-kesiki wo, "Ikani notamaha suru ni ka?" to, ayasiku omohi-megurasu ni, "Kono Himemiya wo kaku obosi atukahi te, sarubeki hito ara ba, aduke te, kokoroyasuku yo wo mo omohi hanare baya, to nam obosi notamahasuru." to, onodukara mori kiki tamahu tayori ari kere ba, "Sayau no sudi ni ya?" to ha omohi nure do, huto kokoroegaho ni mo, nanikaha irahe kikoyesase m? Tada,

 "Hakabakasiku mo habera nu mi ni ha, yorube mo saburahi gataku nomi nam."

 to bakari sousi te yami nu.

 [1-5 Suzaku criticizes Yugiri's personal character]

 Nyoubau nado ha, nozoki te mi kikoye te,

 "Ito arigataku mo miye tamahu katati, youi kana!"
 "Ana, medeta!"

 nado, atumari te kikoyuru wo, oyi sirahe ru ha,

 "Ide, saritomo, kano Win no kabakari ni ohase si ohom-arisama ni ha, e nazurahi kikoye tamaha za' meri. Ito me mo aya ni koso kiyora ni monosi tamahi sika."

 nado, ihi sirohu wo kikosimesi te,

 "Makoto ni, kare ha ito sama kotonari si hito zo kasi. Ima ha mata, sono yo ni mo nebi masari te, hikaru to ha kore wo ihu beki ni ya to miyuru nihohi nam, itodo kuhahari ni taru. Uruhasi-dati te, hakabakasiki kata ni mire ba, itukusiku azayaka ni, me mo oyoba nu kokoti suru wo, mata, utitoke te, tahaburegoto wo mo ihi midare asobe ba, sono kata ni tuke te ha, niru mono naku aigyauduki natukasiku utukusiki koto no, narabi naki koso, yo ni arigatakere. Nanigoto ni mo sakinoyo osihakara re te, meduraka naru hito no arisama nari.

 Miya no uti ni ohiide te, teiwau no kagiri naku kanasiki mono ni si tamahi, sabakari nade kasiduki, mi ni kahe te obosi tari sika do, kokoro no mama ni mo ogora zu, hige si te, hatati ga uti ni ha, Nahugon ni mo nara zu nari ni ki kasi. Hitotu amari te ya, Saisyau nite Daisyau kake tamahe ri kem.

 Sore ni, kore ha ito koyonaku susumi ni ta' meru ha, tugitugi no ko no yo no oboye no masaru na' meri kasi. Makoto ni kasikoki kata no zae, kokoromotiwi nado ha, kore mo wosawosa otoru maziku, ayamari te mo, oyosuke masari taru oboye, ito koto na' meri."

 nado, mede sase tamahu.

 [1-6 Sam-no-Miya's wet nurse recommends Genji for her bridegroom]

 Himemiya no ito utukusige nite, wakaku nanigokoronaki ohom-arisama naru wo mi tatematuri tamahu ni mo,

 "Mihayasi tatematuri, katuha mata, kataohi nara m koto wo ba, mi kakusi wosihe kikoye tu bekara m hito no, usiroyasukara m ni aduke kikoye baya!"

 nado kikoye tamahu.
 Otonasiki ohom-menoto-domo mesi ide te, ohom-mogi no hodo no koto nado notamaha suru tuide ni,

 "Rokudeu-no-Otodo no, Sikibukyau-no-Miko no Musume ohosi tate kem yau ni, kono Miya wo adukari te hagukuma m hito mo gana. Tadaudo no naka ni ha ari gatasi. Uti ni ha Tyuuguu saburahi tamahu. Tugitugi no Nyougo-tati tote mo, ito yamgotonaki kagiri monose raruru ni, hakabakasiki usiromi naku te, sayau no mazirahi, ito nakanaka nara m.

 Kono Gon-no-Tyuunagon-no-Asom no hitori ari turu hodo ni, uti-kasume te koso kokoromiru bekari kere. Wakakere do, ito kyauzaku ni, ohisaki tanomosige naru hito ni koso a' meru wo."

 to notamahasu.

 "Tyuunagon ha, motoyori ito mamebito nite, tosigoro mo, kano watari ni kokoro wo kake te, hokazama ni omohi uturohu beku mo habera zari keru ni, sono omohi kanahi te ha, itodo yurugu kata habera zi.

 Kano Win koso, nakanaka, naho ikanaru ni tuke te mo, hito wo yukasiku obosi taru kokoro ha, taye zu monose sase tamahu nare. Sono naka ni mo, yamgotonaki ohom-negahi hukaku te, saki-no-Saiwin nado wo mo, ima ni wasure gataku koso, kikoye tamahu nare."

 to mausu.

 "Ide, sono huri se nu adake koso ha, ito usirometakere."

 to ha notamahasure do,

 "Geni, amata no naka ni kakadurahi te, mezamasikaru beki omohi ha ari tomo, naho yagate oyazama ni sadame taru ni te, samoya yuduri oki kikoye masi."

 nado mo, obosimesu besi.

 "Makoto ni, sukosi mo yoduki te ara se m to omoha m womnago mo' tara ba, onaziku ha, kano hito no atari ni koso, hurebaha se mahosikere. Ikubaku nara nu konoyo no ahida ha, sabakari kokoroyuku arisama nite koso, sugusa mahosikere.
 Ware womna nara ba, onazi harakara nari tomo, kanarazu mutubi yori na masi. Wakakari si toki nado, sa nam oboye si. Masite, Womna no azamuka re m ha, ito, kotowari zo ya!"

 to notamahase te, mi-kokoro no uti ni, Kam-no-Kimi no ohom-koto mo, obosi ide raru besi.

 

2 Tale of Suzaku Genji consents to get married to Sam-no-Miya

 [2-1 The wet nurse talks with her brother Sachuben]

 Kono ohom-usiromi-domo no naka ni, omoomosiki ohom-menoto no seuto, Satyuuben naru, kano Win no sitasiki hito nite, tosigoro tukaumaturu ari keri. Kono miya ni mo kokoroyose koto nite saburahe ba, mawiri taru ni ahi te, monogatari suru tuide ni,

 "Uhe nam, sikasika mi-kesiki ari te kikoye tamahi si wo, kano Win ni, wori ara ba morasi kikoye sase tamahe. Miko-tati ha, hitori ohasimasu koso ha rei no koto nare do, samazama ni tuke te kokoroyose tatematuri, nanigoto ni tuke te mo, ohom-usiromi si tamahu hito aru ha tanomosige nari.

 Uhe wo oki tatematuri te, mata magokoro ni omohi kikoye tamahu beki hito mo nakere ba, onora ha, tukaumaturu tote mo, nani bakari no miyadukahe ni ka ara m? Waga kokoro hitotu ni simo ara de, onodukara omohi no hoka no koto mo ohasimasi, karugarusiki kikoye mo ara m toki ni ha, ika sama ni ka ha, wadurahasi kara m. Goranzuru yo ni, tomokakumo, kono ohom-koto sadamari tara ba, tukaumaturi yoku nam aru beki.

 Kasikoki sudi to kikoyure do, womna ha, ito sukuse sadame gataku ohasimasu mono nare ba, yorodu ni nagekasiku, kaku amata no ohom-naka ni, toriwaki kikoye sase tamahu ni tuke te mo, hito no sonemi a' beka' meru wo, ikade tiri mo suwe tatematura zi."

 to katarahu ni, Ben,

 "Ikanaru beki ohom-koto ni ka ara m? Win ha, ayasiki made mi-kokoro nagaku, kari nite mo mi some tamahe ru hito ha, mi-kokoro tomari taru wo mo, mata sasimo hukakara zari keru wo mo, katagata ni tuke te tadune tori tamahi tutu, amata tudohe kikoye tamahe re do, yamgotonaku obosi taru ha, kagiri ari te, hitokata na' mere ba, sore ni koto yori te, kahi nage naru sumahi si tamahu katagata koso ha ohoka' meru wo, ohom-sukuse ari te, mosi, sayau ni ohasimasu yau mo ara ba, imiziki hito to kikoyu tomo, tatinarabi te ositati tamahu koto ha, e ara zi to koso ha osihakara rure do, naho, ikaga to habakara ruru koto ari te nam oboyuru.

 Saruha, 'Kono yo no sakaye, suwenoyo ni sugi te, mi ni kokoromotonaki koto ha naki wo, womna no sudi nite nam, hito no modoki wo mo ohi, waga kokoro ni mo aka nu koto mo aru.' to nam, tune ni utiuti no susabigoto ni mo obosi notamahasu naru.

 Geni, onorera ga mi tatematuru ni mo, sa nam ohasimasu. Katagata ni tuke te, mi-kage ni kakusi tamahe ru hito, mina sono hito nara zu tati-kudare ru kiha ni ha monosi tamaha ne do, kagiri aru tadaudo-domo nite, Win no ohom-arisama ni narabu beki oboye gusi taru ya ha ohasu meru.

 Sore ni, onaziku ha, geni samo ohasimasa ba, ikani taguhi taru ohom-ahahi nara m?"

 to katarahu wo,

 [2-2 The wet nurse leaves Sachuben's view on Genji's mind]

 Menoto, mata koto no tuide ni,

 "Sikasika nam, Nanigasi-no-Asom ni honomekasi habe' sika ba, 'Kano Win ni ha, kanarazu ukehiki mausa se tamahi te m. Tosigoro no ohom-ho'i kanahi te obosi nu beki koto naru wo, konata no ohom-yurusi makoto ni ari nu beku ha, tutahe kikoye m.' to nam nausi haberi si wo, ikanaru beki koto ni ka ha habera m.

 Hodohodo ni tuke te, hito no kihagiha obosi wakimahe tutu, arigataki mi-kokoro zama ni monosi tamahu mere do, tadaudo dani, mata kakadurahi omohu hito tati-narabi taru koto ha, hito no aka nu koto ni si habe' meru wo, mezamasiki koto mo ya habera m. Ohom-usiromi nozomi tamahu hitobito ha, amata monosi tamahu meri.

 Yoku obosi sadame te koso yoku habera me. Kagiri naki hito to kikoyure do, ima no yo no yau tote ha, mina hogaraka ni, aru bekasiku te, yononaka wo mi-kokoro to sugusi tamahi tu beki mo ohasimasu beka' meru wo, Himemiya ha, asamasiku obotukanaku, kokoromotonaku nomi miye sase tamahu ni, saburahu hitobito ha, tukaumaturu kagiri koso habera me.

 Ohokata no mi-kokorookite ni sitagahi kikoye te, sakasiki simobito mo nabiki saburahu koso, tayori aru koto ni habera me. Toritate taru ohom-usiromi monosi tamaha zara m ha, naho kokorobosoki waza ni nam haberu beki."

 to kikoyu.

 [2-3 Suzaku is in anxiety about Sam-no-Miya's marriage]

 "Sika omohi tadoru ni yori nam. Miko-tati no yoduki taru arisama ha, utate ahaahasiki yau mo ari, mata takaki kiha to ihe domo, womna ha wotoko ni miyuru ni tuke te koso, kuyasige naru koto mo, mezamasiki omohi mo, onodukara uti-maziru waza na' mere to, katuha kokorogurusiku omohi midaruru wo, mata, sarubeki hito ni tatiokure te, tanomu kage-domo ni wakare nuru noti, kokoro wo tate te yononaka ni sugusa m koto mo, mukasi ha, hito no kokoro tahiraka nite, yo ni yurusa ru maziki hodo no koto wo ba, omohi oyoba nu mono to narahi tari kem, ima no yo ni ha, sukizukisiku midarigahasiki koto mo, rui ni hure te kikoyu meri kasi.

 Kinohu made takaki oya no ihe ni agame rare kasiduka re si hito no musume no, kehu ha nahonahosiku kudare ru kiha no sukimono-domo ni na wo tati-azamuka re te, naki oya no omote wo huse, kage wo hadukasimuru taguhi ohoku kikoyuru. Ihi mote yuke ba mina onazi koto nari.

 Hodohodo ni tuke te, sukuse nado ihu naru koto ha, siri gataki waza nare ba, yorodu ni usirometaku nam. Subete, asiku mo yoku mo, sarubeki hito no kokoro ni yurusi oki taru mama ni te yononaka wo sugusu ha, sukuse sukuse nite, noti no yo ni otorohe aru toki mo, midukara no ayamati ni ha nara zu.

 Ari he te, koyonaki saihahi ari, meyasuki koto ni naru wori ha, kakute mo asikara zari keri to miyure do, naho, tatimati huto uti-kikituke taru hodo ha, oya ni sira re zu, saru beki hito mo yurusa nu ni, kokorodukara no sinobiwaza siide taru nam, womna no mi ni ha masu koto naki kizu to oboyuru waza naru.

 Nahonahosiki tadaudo no nakarahi nite dani, ahatukeku kokorodukinaki koto nari. Midukara no kokoro yori hanare te aru beki ni mo ara nu wo, omohu kokoro yori hoka ni hito ni mo miye zu, sukuse no hodo sadame rare m nam, ito karogarosiku, mi no motenasi, arisama osihakara ruru koto naru wo.

 Ayasiku mono hakanaki kokorozama ni ya to miyu meru ohom-sama naru wo, kore kare no kokoro ni makase, motenasi kikoyu naru, sayau naru koto no yo ni mori ide m koto, ito uki koto nari."

 nado, misute tatematuri tamaha m noti no yo wo, usirometage ni omohi kikoyesase tamahe re ba, iyoiyo wadurahasiku omohi ahe ri.

 [2-4 Suzaku criticizes on candidates for his daughter's bridegroom]

 "Ima sukosi mono wo omohi siri tamahu hodo made misugusa m to koso ha, tosigoro nenzi turu wo, hukaki ho'i mo toge zu nari nu beki kokoti no suru ni omohi moyohosa re te nam.

 Kano Rokudeu-no-Otodo ha, geni, saritomo mono no kokoroe te, usiroyasuki kata ha koyonakari na m wo, katagata ni amata monose raru beki hitobito wo siru beki ni mo ara zu kasi. Totemokakutemo, hito no kokoro kara nari. Nodoka ni oti wi te, ohokata no yo no tamesi to mo, usiroyasuki kata ha narabinaku monose raruru hito nari. Sarade yorosikaru beki hito, tare bakari ka ha ara m?

 Hyaubukyau-no-Miya, hitogara ha meyasusi kasi. Onaziki sudi nite, kotobito to wakimahe otosimu beki ni ha ara ne do, amari itaku nayobi yosimeku hodo ni, omoki kata okure te, sukosi karobi taru oboye ya susumi ni tara m. Naho, saru hito ha ito tanomosige naku nam aru.

 Mata, Dainagon-no-Asom no ihedukasa nozomu naru, saru kata ni, mono-mameyaka naru beki koto ni ha a' nare do, sasugani ikani zo ya? Sayau ni osinabe taru kiha ha, naho mezamasiku nam aru beki.

 Mukasi mo, kauyau naru erabi ni ha, nanigoto mo hito ni koto naru oboye aru ni, koto yori te koso ari kere. Tada hitoheni, matanaku motiwi m kata bakari wo, kasikoki koto ni omohi sadame m ha, ito akazu kutiwosikaru beki waza ni nam.

 Wemon-no-Kami no sita ni wabu naru yosi, Naisi-no-Kami no monose rare si, sono hito bakari nam, kurawi nado ima sukosi mono-mekasiki hodo ni nari na ba, nadokaha, to mo omohiyori nu beki wo, mada tosi ito wakaku te, muge ni karobi taru hodo nari.

 Takaki kokorozasi hukaku te, yamome nite sugusi tutu, itaku sidumari omohiagare ru kesiki, hito ni ha nuke te, zae nado mo koto mo naku, tuhini ha yo no katame to naru beki hito nare ba, yukusuwe mo tanomosikere do, naho mata kono tame ni to omohi hate m ni ha, kagiri zo aru ya!"

 to, yorodu ni obosi wadurahi tari.

 Kayau ni mo obosiyora nu Anemiya-tati wo ba, kakete mo kikoye nayamasi tamahu hito mo nasi. Ayasiku, utiuti ni notamaha suru ohom-sasamekigoto-domo no, onodukara hirogori te, kokoro wo tukusu hitobito ohokari keri.

 [2-5 Candidates for Naishinno's bridegroom are anxious to get married to her]

 Ohokiotodo mo,

 "Kono Wemon-no-Kami no, ima made hitori nomi ari te, Miko-tati nara zu ha e zi to omohe ru wo, kakaru ohom-sadame-domo ideki ta' naru wori ni, sayau ni mo omomuke tatematuri te, mesiyose rare tara m toki, ikabakari waga tame ni mo menboku ari te uresikara m."

 to, obosi notamahi te, Naisi-no-Kamnokimi ni ha, kano ane Kitanokata site, tutahe mausi tamahu nari keri. Yorodu kagiri naki kotonoha wo tukusi te souse sase, mi-kesiki tamahara se tamahu.

 Hyaubukyau-no-Miya ha, Sadaisyau no Kitanokata wo kikoye hadusi tamahi te, kiki tamahu ram tokoro mo ari, kataho nara m koto ha to, eri sugusi tamahu ni, ikaga ha mi-kokoro no ugoka zara m. Kagirinaku obosi ira re tari.

 Tou-Dainagon ha,tosigoro Win no Be'tau nite, sitasiku tukaumaturi te saburahi nare ni taru wo, mi-yamagomori si tamahi nam noti, yoridokoro naku kokorobosokaru beki ni, kono Miya no ohom-usiromi ni kotoyose te, kaherimi sase tamahu beku, mi-kesiki setini tamahari tamahu naru besi.

 [2-6 Yugiri hesitates over which to be candedate or not to be one]

 Gon-no-Tyuunagon mo, kakaru koto-domo wo kiki tamahu ni,

 "Hitodute ni mo ara zu, sabakari omomuke sase tamahe ri si mi-kesiki wo mi tatematuri te sika ba, onodukara tayori ni tuke te, morasi, kikosimesa ru koto mo ara ba, yo mo mote hanare te ha arazi kasi."

 to, kokoro tokimeki mo si tu bekere do,

 "Womnagimi no ima ha to utitoke te tanomi tamahe ru wo, tosigoro, turaki ni mo kototuke tu bekari si hodo dani, hokazama no kokoro mo naku te sugusi te si wo, ayaniku ni, imasara ni tati-kaheri, nihaka ni mono wo ya omohase kikoye m? Nanome nara zu yamgotonaki kata ni kakadurahi na ba, nanigoto mo omohu mama nara de, hidari migi ni yasukara zu ha, waga mi mo kurusiku koso ha ara me."

 nado, motoyori sukizukisikara nu kokoro nare ba, omohi sidume tutu uti-ide ne do, sasugani hokazama ni sadamari hate tamaha m mo, ikanizoya oboye te, mimi ha tomari keri.

 [2-7 Suzaku sends a messenger to Genji]

 Touguu ni mo, kakaru koto-domo kikosimesi te,

 "Sasiatari taru tadaima no koto yori mo, noti no yo no tamesi to mo naru beski koto naru wo, yoku obosimesi megurasu beki koto nari. Hitogara yorosi tote mo, tadaudo ha kagiri aru wo, naho, sika obosi tatu koto nara ba, kano Rokudeu-no-Win ni koso, oyazama ni yuduri kikoye sase tamaha me."

 to nam, wazato no ohom-seusoko to ha ara ne do, mi-kesiki ari keru wo, mati kika se tamahi te mo,

 "Geni, saru koto nari. Ito yoku obosi notamahase tari."

 to, iyoiyo mi-kokoro tata se tamahi te, madu, kano Ben site zo, katugatu a'nai tutahe kikoye sase tamahi keru.

 [2-8 Genji shows an attiude to consent to get married with Sam-no-Miya]

 Kono Miya no ohom-koto, kaku obosi wadurahu sama ha, sakizaki mo mina kikioki tamahe re ba,

 "Kokorogurusiki koto ni mo a' naru kana! Saha ari tomo, Win no mi-yo nokori sukunasi tote, koko ni ha mata, ikubaku tati-okure tatematuru besi tote ka, sono ohom-usiromi no koto wo ba uketori kikoye m. Geni, sidai wo ayamata nu nite, ima sibasi no hodo mo nokori tomaru kagiri ara ba, ohokata ni tuke te ha, idure no Miko-tati wo mo, yoso ni kiki hanati tatematuru beki ni mo ara ne do, mata kaku toriwaki te kikioki tatematuri te m wo ba, koto ni koso ha usiromi kikoye me to omohu wo, sore dani ito hudyau naru yo no sadame nasa nari ya!"

 to notamahi te,

 "Masite, hitotu ni tanoma re tatematuru beki sudi ni, mutubi nare kikoye m koto ha, ito nakanaka ni, uti-tuduki yo wo sara m kizami kokorogurusiku, midukara no tame ni mo asakara nu hodasi ni nam aru beki.

 Tyuunagon nado ha, tosi wakaku karogarosiki yau nare do, yukusaki tohoku te, hitogara mo, tuhini ohoyake no ohom-usiromi to mo nari nu beki ohisaki na' mere ba, samo obosi yora m ni, nadoka koyonakara m?

 Saredo, ito itaku mamedati te, omohu hito sadamari te zo a' mere ba, sore ni habakara se tamahu ni ya ara m?"

 nado notamahi te, midukara ha obosi hanare taru sama naru wo, Ben ha, oboroke no ohom-sadame ni mo ara nu wo, kaku notamahe ba, itohosiku, kutiwosiku mo omohi te, utiuti ni obosi tati ni taru sama nado, kuhasiku kikoyure ba, sasugani, uti-wemi tutu,

 "Ito kanasiku si tatematuri tamahu Miko na' mere ba, anagatini kaku kisikata yukusaki no tadori mo hukaki na' meri kasi na! Tada, Uti ni koso tatematuri tamaha me. Yamgotonaki madu no hitobito ohasu to ihu koto ha, yosi naki koto nari. Sore ni saharu beki koto ni mo ara zu. Kanarazu saritote, suwe no hito oroka naru yau mo nasi.

 Ko-Win no ohom-toki ni, Ohokisaki no, Bau no hazime no Nyougo nite, ikimaki tamahi sika do, muge no suwe ni mawiri tamahe ri si Nihudau-no-Miya ni, sibasi ha osa re tamahi ni ki kasi.

 Kono Miko no ohom-haha-Nyougo koso ha, kano Miya no ohom-harakara ni monosi tamahi keme. Katati mo, sasitugi ni ha, ito yosi to iha re tamahi si hito nari sika ba, idukata ni tuke te mo, kono Himemiya osinabete no kiha ni ha yomo ohase zi wo."

 nado, ibukasiku ha omohi kikoye tamahu besi.

 

3 Tale of Suzaku There are ceremoneies on Sam-no-Miya growing up to be a women and Suzaku becoming a priest

 [3-1 There is a ceremony Sam-no-Miya growing up a woman at the end of the year]

 Tosi mo kure nu. Syuzyakuwin ni ha, mi-kokoti naho okotaru sama ni mo ohasimasa ne ba, yorodu awatatasiku obositati te, ohom-mogi no koto ha, obosi isogu sama, kisikata yukusaki arigatage naru made, itukusiku nonosiru.

 Ohom-siturahi ha, Kahedono no nisi-omote ni, mi-tyau, mi-kityau yori hazime te, koko no aya nisiki maze sase tamaha zu, morokosi no kisaki no kazari wo obosiyari te, uruhasiku kotokotosiku, kakayaku bakari totonohe sase tamahe ri.

 Ohom-kosiyuhi ni ha, Ohokiotodo wo kanete yori kikoye sase tamahe ri kere ba, kotokotosiku ohasuru hito nite, mawiri nikuku obosi kere do, Win no ohom-koto wo mukasi yori somuki mausi tamaha ne ba, mawiri tamahu.

 Ima huta-tokoro no Otodo-tati, sono nokori Kamdatime nado ha, warinaki sahari aru mo, anagatini tamerahi tasuke tutu mawiri tamahu. Miko-tati hati-nin, Tenzyaubito hata sarani mo iha zu, Uti, Touguu no nokora zu mawiri tudohi te, ikamesiki ohom-isogi no hibiki nari.

 Win no ohom-koto, kono tabi koso todime nare to, Mikado, Touguu wo hazime tatematuri te, kokorogurusiku kikosimesi tutu, kuraudodokoro, wosamedono no karamono-domo, ohoku tatematura se tamahe ri.

 Rokudeu-no-Win yori mo, ohom-toburahi ito kotitasi. Okurimono-domo, hitobito no roku, sonzya no Otodo no ohom-hikiidemono nado, kano Win yori zo tatematurase tamahi keru.

 [3-2 Akikonomu, empress of Reizei presents a comb to Sam-no-Miya]

 Tyuuguu yori mo, ohom-sauzoku, kusi no hako, kokoro koto ni teuze sase tamahi te, kano mukasi no mi-gusiage no gu, yuwe aru sama ni aratame kuhahe te, sasugani moto no kokorobahe mo usinaha zu, sore to mise te, sono hi no yuhutukata, tatemature sase tamahu. Miya no Gon-no-Suke, Win no tenzyau ni mo saburahu wo ohom-tukahi nite, Himemiya no ohom-kata ni mawirasu beku notamaha se ture do, kakaru koto zo, naka ni ari keru.

 "Sasi nagara mukasi wo ima ni tutahure ba
 tama no wo-gusi zo kamisabi ni keru
"

 Win, goranzi tuke te, ahare ni obosi ide raruru koto mo ari keri. Ayemono kesiu ha ara zi to yuduri kikoye tamahe ru hodo, geni, omodatasiki kamzasi nare ba, ohom-kaheri mo, mukasi no ahare wo ba sasi-oki te,

 "Sasitugi ni miru mono ni mo ga yoroduyo wo
 tuge no wo-gusi no kamisaburu made
"

 to zo ihahi kikoye tamahe ru.

 [3-3 Suzaku becomes a priest after the ceremony of Sam-no-Miya]

 Mi-kokoti ito kurusiki wo nenzi tutu, obosi okosi te, kono ohom-isogi hate nure ba, mi-ka sugusi te, tuhini mi-gusi orosi tamahu. Yorosiki hodo no hito no uhe nite dani, imaha tote sama kaharu ha kanasige naru waza nare ba, masite, ito aharege ni ohom-katagata mo obosi madohu.

 Naisi-no-Kamnokimi ha, tuto saburahi tamahi te, imiziku obosi iri taru wo, kosirahe kane tamahi te,

 "Ko wo omohu miti ha kagiri ari keri. Kaku omohi simi tamahe ru wakare no tahe gataku mo aru kana!"

 tote, mi-kokoro midare nu bekere do, anagatini ohom-kehusoku ni kakari tamahi te, Yama-no-Zasu yori hazime te, ohom-imukoto no Azari mi-tari saburahi te, hohubuku nado tatematuru hodo, konoyo wo wakare tamahu ohom-sahohu, imiziku kanasi.

 Kehu ha, yo wo omohi sumasi taru sou-tati nado dani, namida mo e todome ne ba, masite Womnamiya-tati, Nyougo, Kaui, kokora no wotoko womna, kami simo yusuri miti te naki toyomu ni, ito kokoro awatatasiu, kakara de, siduyaka naru tokoro ni, yagate komoru beku obosi mauke keru ho'i tagahi te obosimesa ruru mo, "Tada, kono wosanaki Miya ni hikasare te." to obosi notamaha su.

 Uti yori hazime tatematuri te, ohom-toburahi no sigesa, ito sara nari.

 [3-4 Genji visits to Suzaku himself]

 Rokudeu-no-Win mo, sukosi mi-kokoti yorosiku to kiki tatematura se tamahi te, mawiri tamahu. Ohom-taubari no mi-hu nado koso, mina onazi goto, oriwi no Mikado to hitosiku sadamari tamahe re do, makoto no Daizyau-Tenwau no gisiki ni ha ukebari tamaha zu. Yo no motenasi omohi kikoye taru sama nado ha, kokoro koto nare do, kotosarani sogi tamahi te, rei no, kotokotosikara nu mi-kuruma ni tatematuri te, Kamdatime nado, sarubeki kagiri, kuruma nite zo tukaumaturi tamahe ru.

 Win ni ha, imiziku mati yorokobi kikoye sase tamahi te, kurusiki mi-kokoti wo obosi tuyori te, ohom-taimen ari. Uruhasiki sama nara zu, tada ohasimasu kata ni, omasi yosohi kuhahe te, ire tatematuri tamahu.

 Kahari tamahe ru ohom-arisama mi tatematuri tamahu ni, kisikata yukusaki kure te, kanasiku tome gataku obosa rure ba, tomi ni mo e tamerahi tamaha zu.

 "Ko-Win ni okure tatematuri si korohohi yori, yo no tune naku omou tamahe rare sika ba, kono kata no ho'i hukaku susumi haberi ni si wo, kokoroyowaku omou tamahe tayutahu koto nomi haberi tutu, tuhini kaku mi tatematuri nasi haberu made, okure tatematuri haberi nuru kokoro no nurusa wo, hadukasiku omou tamahe raruru kana!
 Mi ni tori te ha, koto ni mo arumaziku omou tamahe tati haberu woriwori aru wo, sarani ito sinobi gataki koto ohokari nu beki waza ni koso haberi haberi kere."

 to, nagusame gataku obosi tari.

 [3-5 Suzaku and Genji talk closely after a long time]

 Win mo, mono-kokorobosoku obosa ruru ni, e kokoroduyokara zu, uti-sihore tamahi tutu, inisihe, ima no ohom-monogatari, ito yowage ni kikoyesase tamahi te,

 "Kehu ka asu ka to oboye haberi tutu, sasuga ni hodo he nuru wo, uti-tayumi te, hukaki ho'i no hasi nite mo toge zu nari nam koto, to omohi okosi te nam.
 Kakute mo nokori no yohahi naku ha, okonahi no kokorozasi mo kanahu mazikere do, madu kari nite mo, nodome oki te, nenbutu wo dani to omohi haberu. Hakabakasikara nu mi nite mo, yo ni nagarahuru koto, tada kono kokorozasi ni hiki-todome rare taru to, omou tamahe sira re nu ni simo ara nu wo, ima made tutome naki okotari wo dani, yasukara zu nam."

 tote, obosi oki te taru sama nado, kuhasiku notamahasuru tuide ni,

 "Womnamiko-tati wo, amata uti-sute haberu nam kokorogurusiki. Naka ni mo, mata omohi yuduru hito naki wo ba, toriwaki usirometaku, mi wadurahi haberu."

 tote, maho ni ha ara nu mi-kesiki, kokorogurusiku mi tatematuri tamahu.

 [3-6 Genji talks a necessary to get married for Naishinno]

 Mi-kokoro no uti ni mo, sasuga ni yukasiki ohom-arisama nare ba, obosi sugusi gataku te,

 "Geni, tadaudo yori mo, kakaru sudi ni ha, watakusizama no ohom-usiromi naki ha, kutiwosige naru waza ni nam haberi keru. Touguu kakute ohasimase ba, ito kasikoki suwenoyo no Mauke-no-Kimi to, amenosita no tanomi-dokoro ni ahugi kikoye sasuru wo!"

 Masite, kono koto to kikoye oka se tamaha m koto ha, hitokoto to si te orosoka ni karome mausi tamahu beki ni habera ne ba, sarani yukusaki no koto obosi nayamu beki ni mo habera ne do, geni, koto kagiri are ba, ohoyake to nari tamahi, yo no maturigoto mi-kokoro ni kanahu besi to ha ihi nagara, womna no ohom-tame ni, nani bakari no kezayaka naru mi-kokoroyose aru beki ni mo habera zari keri.

 Subete, womna no ohom-tame ni ha, samazama makoto no ohom-usiromi to su beki mono ha, naho sarubeki sudi ni tigiri wo kahasi, e sara nu koto ni, hagukumi kikoyuru ohom-mamorime haberu nam, usiroyasukaru beki koto ni haberu wo, naho, sihite noti no yo no ohom-utagahi nokoru beku ha, yorosiki ni obosi erabi te, sinobi te, sarubeki ohom-adukari wo sadame oka se tamahu beki ni nam habe' naru."

 to, sousi tamahu.

 [3-7 Genji consents to get married to Sam-no-Miya]

 "Sayauni omohiyoru koto habere do, sore mo kataki koto ni nam ari keru. Inisihe no tamesi wo kiki haberu ni mo, yo wo tamotu sakari no Miko ni dani, hito wo erabi te, saru sama no koto wo si tamahe ru taguhi ohokari keri.

 Masite kaku, imaha to konoyo wo hanaruru kiha nite, kotokotosiku omohu beki ni mo ara ne do, mata, sika suturu naka ni mo, sute gataki koto ari te, samazama ni omohi wadurahi haberu hodo ni, yamahi ha omori yuku. Mata torikahesu beki ni mo ara nu tukihi no sugiyuke ba, kokoro awatatasiku nam.

 Kataharaitaki yuduri nare do, kono ihakenaki Naisinwau, hitori, wakite hagukumi obosi te, sarubeki yosuga wo mo, mi-kokoro ni obosi sadame te aduke tamahe, to kikoye mahosiki wo.

 Gon-no-Tyuunagon nado no hitori monosi turu hodo ni, susumi yoru beku koso ari kere. Ohoimautigimi ni senze rare te, netaku oboye haberu."

 to kikoye tamahu.

 "Tyuunagon-no-Asom, mameyaka naru kata ha, ito yoku tukaumaturi nu beku haberu wo, nanigoto mo mada asaku te, tadori sukunaku koso habera me.
 Katazikenaku tomo, hukaki kokoro nite usiromi kikoye sase habera m ni, ohasimasu ohom-kage ni kahari te ha, obosa re zi wo, tada yukusaki mizikaku te, tukaumaturi sasu koto ya habera m to, utagahasiki kata nomi nam, kokorogurusiku haberu beki."

 to, ukehiki mausi tamahi tu.

 [3-8 There is a banquet by Suzaku]

 Yo ni iri nure ba, aruzi no Wingata mo, marauto no Kamdatime-tati mo, mina omahe nite, ohom-aruzi no koto, syauzimono nite, uruhasikara zu, namamekasiku se sase tamahe ri. Win no omahe ni, senkau no kakeban ni mi-hati nado, mukasi ni kahari te mawiru wo, hitobito, namida osi-nogohi tamahu. Ahare naru sudi no koto-domo are do, urusakere ba kaka zu.

 Yo huke te kaheri tamahu. Roku-domo, tugitugi ni tamahu. Be'tau-Dainagon mo ohom-okuri ni mawiri tamahu. Aruzi-no-Win ha, kehu no yuki ni itodo ohom-kaze kuhahari te, kaki-midari nayamasiku obosa rure do, kono Miya no ohom-koto, kikoye sadame turu wo, kokoroyasuku obosi keri.

 

4 Tale of Genji Genji tells Murasaki that he will get married to Sam-no-Miya


 [4-1 Genji worries about a consent to the marriage]

 Rokudeu-no-Win ha, nama-kokorogurusiu, samazama obosi midaru.
 Murasakinouhe mo, kakaru ohom-sadame nam to, kanete mo hono-kiki tamahi kere do,

 "Sasimo ara zi. Saki-no-Saiwin wo mo, nemgoro ni kikoye tamahu yau nari sika do, wazato simo obosi toge zu nari ni si wo."

 nado obosi te, "Saru koto mo ya aru?" to mo tohi kikoye tamaha zu, nanigokoro mo naku te ohasuru ni, itohosiku,

 "Kono koto wo ikani obosa m? Waga kokoro ha tuyu mo kaharu maziku, saru koto ara m ni tuke te ha, nakanaka itodo hukasa koso masara me, mi sadame tamaha zara m hodo, ikani omohi utagaha m?"

 nado yasukara zu obosa ru.

 Ima no tosigoro to nari te ha, masite katamini hedate kikoye tamahu koto naku, ahare naru ohom-naka nare ba, sibasi kokoro ni hedate nokosi taru koto ara m mo ibuseki wo, sono yo ha uti-yasumi te akasi tamahi tu.

 [4-2 Genji tells Murasaki that he will get married to Sam-no-Miya]

 Mata no hi, yuki uti-huri, sora no kesiki mo mono-ahare ni, sugi ni si kata yukusaki no ohom-monogatari kikoye kahasi tamahu.

 "Win no tanomosige naku nari tamahi ni taru, ohom-toburahi ni mawiri te, ahare naru koto-domo no ari turu kana! Womna-Sam-no-Miya no ohom-koto wo, ito sute gatage ni obosi te, sikasika nam notamaha se tuke sika ba, kokorogurusiku te, e kikoye inabi zu nari ni si wo, kotokotosiku zo hito ha ihi nasa m kasi.

 Ima ha, sayau no koto mo uhiuhisiku, susamaziku omohi nari ni tare ba, hitodute ni kesikibama se tamahi si ni ha, tokaku nogare kikoye si wo, taimen no tuide ni, kokorohukaki sama naru koto-domo wo, notamahi tuduke si ni ha, e sukusukusiku mo kahesahi mausa de nam.

 Hukaki mi-yamazumi ni uturohi tamaha m hodo ni koso ha, watasi tatematura me. Adikinaku ya obosa ru beki? Imiziki koto ari tomo, ohom-tame, aru yori kaharu koto ha sarani aru maziki wo, kokoro na oki tamahi so yo.

 Kano ohom-tame koso, kokorogurusikara me. Sore mo kataha nara zu motenasi te m. Tare mo tare mo, nodoka nite sugusi tamaha ba."

 nado kikoye tamahu.

 Hakanaki ohom-susabigoto wo dani, mezamasiki mono ni obosi te, kokoroyasukara nu mi-kokorozama nare ba, "Ikaga obosa m?" to obosu ni, ito turenaku te,

 "Ahare naru ohom-yuduri ni koso ha a' nare. Koko ni ha, ikanaru kokoro wo oki tatematuru beki ni ka? Mezamasiku, kakute nado, togame raru maziku ha, kokoroyasuku te mo habe' na m wo, kano haha-Nyougo no ohom-katazama nite mo, utokara zu obosi kazumahe te m ya?"

 to, hige si tamahu wo,

 "Amari, kau, utitoke tamahu ohom-yurusi mo, ikanare ba to, usirometaku koso are. Makoto ha, sa dani obosi yurui te, ware mo hito mo kokoroe te, nadaraka ni motenasi sugusi tamaha ba, iyoiyo ahare ni nam.

 Higakoto kikoye nado se m hito no koto, kiki ire tamahu na. Subete, yo no hito no kuti to ihu mono nam, taga ihi iduru koto to mo naku, onodukara hito no nakarahi nado, uti-hohoyugami, omoha zu naru koto idekuru mono naru wo, kokoro hitotu ni sidume te, arisama ni sitagahu nam yoki. Madaki ni sawagi te, ainaki mono urami si tamahu na."

 to, ito yoku wosihe kikoye tamahu.

 [4-3 Murasaki worries herself for her future]

 Kokoro no uti ni mo,

 "Kaku sora yori ideki ni taru yau naru koto nite, nogare tamahi gataki wo, nikuge ni mo kikoye nasa zi. Waga kokoro ni habakari tamahi, isamuru koto ni sitagahi tamahu beki, onoga-doti no kokoro yori okore ru kesau ni mo ara zu. Seka ru beki kata naki monokara, wokogamasiku omohi musubohoruru sama, yohito ni mori kikoye zi.

 Sikibukyau-no-Miya no Oho-Kitanokata, tune ni ukehasige naru koto-domo wo notamahi ide tutu, adikinaki Daisyau no ohom-koto nite sahe, ayasiku urami sonemi tamahu naru wo, kayauni kiki te, ikani itiziruku omohi ahase tamaha m."

 nado, oyiraka naru hito no ohom-kokoro to ihe do, ikade ka ha kabakari no kuma ha nakara m. Ima ha saritomo to nomi, waga mi wo omohiagari, uranaku te sugusi keru yo no, hitowarahe nara m koto wo, sita ni ha omohi tuduke tamahe do, ito oyiraka ni nomi motenasi tamahe ri.

 

5 Tale of Genji Tamakazura presents wakana to Genji in celebration of his 40 years old


 [5-1 Tamakazura presents wakana to Genji in celebration of his 40 years old]

 Tosi mo kaheri nu. Suzyakuwin ni ha, Himemiya, Rokudeuwin ni uturohi tamaha m ohom-isogi wo sitamahu. Kikoye tamahe ru hitobito ito kutiwosiku obosi nageku. Uti ni mo mi-kokorobahe ari te, kikoye tamahi keru hodo ni, kakaru ohom-sadame wo kikosimesi te, obosi tomari ni keri.

 Saruha, kotosi zo yosodi ni nari tamahi kere ba, ohom-ga no koto, ohoyake ni mo kikosimesi sugusa zu, yononaka no itonami nite, kanete yori hibiku wo, koto no wadurahi ohoku ikamesiki koto ha, mukasi yori konomi tamaha nu mi-kokoro nite, mina kahesahi mausi tamahu.

 Syaugwatu nizihu-sam-niti, ne no hi naru ni, Sadaisyau-dono no Kitanokata, wakana mawiri tamahu. Kanete kesiki mo morasi tamaha de, ito itaku sinobi te obosi mauke tari kere ba, nihaka nite, e isame kahesi kikoye tamaha zu. Sinobi tare do, sabakari no ohom-ikihohi nare ba, watari tamahu ohom-gisiki nado, ito hibiki koto nari.

 Minami no otodo no nisi no hanatiide ni omasi yosohu. Byaubu, kabesiro yori hazime, atarasiku harahi situraha re tari. Uruhasiku isi nado ha tate zu, ohom-disiki sizihu-mai, ohom-sitone, kehusoku nado, subete sono ohom-gu-domo, ito kiyora ni se sase tamahe ri.

 Raden no mi-dusi huta-yorohi ni, ohom-koromobako yo-tu suwe te, natu huyu no ohom-sauzoku. Kaugo, kusuri no hako, ohom-suzuri, yusurutuki, kakage no hako nado yau no mono, utiuti kiyora wo tukusi tamahe ri. Ohom-kazasi no dai ni ha, din, sitan wo tukuri, medurasiki ayame wo tukusi, onaziki kane wo mo, iro tukahi nasi taru, kokorobahe ari, imamekasiku.

 Kamnokimi, mono no miyabi hukaku, kadomeki tamahe ru hito nite, menare nu sama ni si nasi tamahe ru, ohokata no koto wo ba, kotosara ni kotokotosikara nu hodo nari.

 [5-2 Genji meets Tamakazura after a long time]

 Hitobito mawiri nado si tamahi te, omasi ni ide tamahu tote, Kamnokimi ni ohom-taimen ari. Mi-kokoro no uti ni ha, inisihe obosi iduru koto mo samazama nari kem kasi.

 Ito wakaku kiyora nite, kaku ohom-ga nado ihu koto ha, higa kazohe ni ya to, oboyuru sama no, namamekasiku, hito no oyage naku ohasimasu wo, medurasiku te tosituki hedate te mi tatematuri tamahu ha, ito hadukasikere do, naho kezayaka naru hedate mo naku te, ohom-monogatari kikoye kahasi tamahu.

 Wosanaki Kimi mo, ito utukusiku te monosi tamahu. Kamnokimi ha, uti-tuduki te mo goranze rare zi to notamahi keru wo, Daisyau, kakaru tuide ni dani goranze sase m tote, hutari onazi yau ni, huriwakegami no nanigokoronaki nahosisugata-domo nite ohasu.

 "Suguru yohahi mo, midukara no kokoro ni ha koto ni omohi togame rare zu, tada mukasi nagara no wakawakasiki arisama nite, aratamuru koto mo naki wo, kakaru suwezuwe no moyohosi ni nam, nama-hasitanaki made omohi sira ruru wori mo haberi keru.

 Tyuunagon no itusika to mauke ta' naru wo, kotokotosiku omohi hedate te, mada mi se zu kasi. Hito yori koto ni, kazohe tori tamahi keru kehu no nenohi koso, naho uretakere. Sibasi ha oyi wo wasure te mo haberu beki wo."

 to kikoye tamahu.

 [5-3 Genji and Tamakazura exchange waka each other]

 Kamnokimi mo, ito yoku nebi masari, monomonosiki ke sahe sohi te, miru kahi aru sama si tamahe ri.

 "Wakaba sasu nobe no komatu wo hiki ture te
 moto no ihane wo inoru kehu kana
"

 to, semete otonabi kikoye tamahu. Din no wosiki yo-tu si te, ohom-wakana sama bakari mawire ri. Ohom-kaharake tori tamahi te,

 "Komatubara suwe no yohahi ni hika re te ya
 nobe no wakana mo tosi wo tumu beki
"

 nado kikoye kahasi tamahi te, Kamdatime amata minami no hisasi ni tuki tamahu.

 Sikibukyau-no-Miya ha, mawiri nikuku obosi kere do, ohom-seusoko ari keru ni, kaku sitasiki ohom-nakarahi ni te, kokoro aru yau nara m mo binnaku te, hi take te zo watari tamahe ru.

 Daisyau no sitarigaho nite, kakaru ohom-nakarahi ni, ukebari te monosi tamahu mo, geni kokoroyamasige naru waza na' mere do, ohom-mago no Kimi-tati ha, idukata ni tuke te mo, oritati te zahuyaku si tamahu. Komono yoso-yeda, woribitu mono yosodi. Tyuunagon wo hazime tatematuri te, sarubeki kagiri torituduki tamahe ri. Ohom-kaharake kudari, wakana no ohom-atumono mawiru. Omahe ni ha, din no kakeban yo-tu, ohom-tuki-domo natukasiku, imameki taru hodo ni se rare tari.

 [5-4 Genji holds a concert]

 Suzyakuwin no ohom-kusuri no koto, naho tahiragi hate tamaha nu ni yori, gakunin nado ha mesa zu. Ohom-hue nado, Ohokiotodo no, sono kata ha totonohe tamahi te,

 "Yononaka ni, kono ohom-ga yori mata medurasiku kiyora tukusu beki koto ara zi."

 to notamahi te, sugure taru ne no kagiri wo, kanete yori obosi mauke tari kere ba, sinobiyaka ni ohom-asobi ari.

 Toridori ni tatematuru naka ni, wagon ha, kano Otodo no daiiti ni hisi tamahi keru ohom-koto nari. Saru mono no zyauzu no, kokoro wo todome te hiki narasi tamahe ru ne, ito narabi naki wo, kotobito ha kaki-tate nikuku si tamahe ba, Wemon-no-Kami no kataku inaburu wo seme tamahe ba, geni ito omosiroku wosawosa otoru maziku hiku.

 "Nanigoto mo, zyauzu no tugi to ihi nagara, kaku simo e tuga nu waza zo kasi." to, kokoronikuku ahare ni hitobito obosu. Sirabe ni sitagahi te, ato aru te-domo, sadamare ru morokosi no tutahe-domo ha, nakanaka tadune siru beki kata araha naru wo, kokoro ni makase te, tada kaki-ahase taru sugagaki ni, yorodu no mono no ne totonohe rare taru ha, tahe ni omosiroku, ayasiki made hibiku.

 Titi-Otodo ha, koto no wo mo ito yuru ni hari te, itau kudasi te sirabe, hibiki ohoku ahase te zo kaki-narasi tamahu. Kore ha, ito wararaka ni noboru ne no, natukasiku aigyauduki taru wo, "Ito kau simo ha kikoye zari si wo!" to, Miko-tati mo odoroki tamahu.

 Kin ha, Hyaubukyau-no-Miya hiki tamahu. Kono ohom-koto ha, Giyauden no ohom-mono nite, daidai ni daiiti no na ari si ohom-koto wo, Ko-Win no suwe tu kata, Itupon-no-Miya no konomi tamahu koto nite, tamahari tamahe ri keru wo, kono wori no kiyora wo tukusi tamaha m to suru tame, Otodo no mausi tamahari tamahe ru ohom-tutahe tutahe wo obosu ni, ito ahare ni, mukasi no koto mo kohisiku obosi ide raru.

 Miko mo, wehinaki e todome tamaha zu. Mi-kesiki tori tamahi te, kin ha omahe ni yuduri kikoye sase tamahu. Mono ahare ni e sugusi tamaha de, medurasiki mono hitotu bakari hiki tamahu ni, kotokotosikara ne do, kagiri naku omosiroki yo no ohom-asobi nari.

 Sauga no hitobito mi-hasi ni mesi te, sugure taru kowe no kagiri idasi te, kaherigowe ni naru. Yo no huke yuku mama ni, mono no sirabe-domo, natukasiku kahari te, Awoyagi asobi tamahu hodo, geni, negura no uguhisu odoroki nu beku, imiziku omosirosi. Watakusigoto no sama ni si nasi tamahi te, roku nado, ito kyausaku ni mauke rare tari keri.

 [5-5 Tamakazura leaves Rokujo-in at dawn]

 Akatuki ni, Kamnokimi kaheri tamahu. Ohom-okurimono nado ari keri.

 "Kau yo wo suturu yau nite akasi kurasu hodo ni, tosituki no yukuhe mo sirazugaho naru wo, kau kazohe sira se tamahe ru ni tuke te ha, kokorobosoku nam.
 Tokidoki ha, oyi ya masaru to mi tamahi kurabe yo kasi. Kaku hurumekasiki mi no tokorosesa ni, omohu ni sitagahi te taimen naki mo, ito kutiwosiku nam."

 nado kikoye tamahi te, ahare ni mo wokasiku mo, omohi ide kikoye tamahu koto naki ni simo ara ne ba, nakanaka honoka nite, kaku isogi watari tamahu wo, ito aka zu kutiwosiku zo obosa re keru.

 Kamnokimi mo, makoto no oya wo ba sarubeki tigiri bakari ni omohi kikoye tamahi te, arigataku komaka nari si mi-kokorobahe wo, tosituki ni sohe te, kaku yo ni sumi hate tamahu ni tuke te mo, oroka nara zu omohi kikoye tamahi keri.

 

6 Tale of Genji Sam-no-Miya moves into Rokujo-in


 [6-1 Sam-no-Miya moves into Rokujo-in]

 Kakute, Kisaragi no towo-yo-ka ni, Suzyakuwin-no-Himemiya, Rokudeuwin he watari tamahu. Kono Win ni mo, mi-kokoro mauke yo no tune nara zu. Wakana mawiri si nisi no hanatiide ni mi-tyau tate te, sonata no iti, ni no tai watadono kake te, nyoubau no tubone tubone made, komaka ni siturahi migaka se tamahe ri. Uti ni mawiri tamahu hito no sahohu wo manebi te, kano Win yori mo mi-teudo nado hakoba ru. Watari tamahu gisiki, ihe ba sara nari.

 Ohom-okuri ni, Kamdatime nado amata mawiri tamahu. Kano keisi nozomi tamahi si Dainagon mo, yasukara zu omohi nagara saburahi tamahu. Ohom-kuruma yose taru tokoro ni, Win watari tamahi te, orosi tatematuri tamahu nado mo, rei ni ha tagahi taru koto-domo nari.

 Tadaudo ni ohasure ba, yorodu no koto kagiri ari te, utimawiri ni mo ni zu, muko no ohokimi to iha m ni mo koto tagahi te, medurasiki ohom-naka no ahahi-domo ni nam.

 [6-2 The wedding celebrations are held splendidly]

 Mi-ka ga hodo, kano Win yori mo, aruzi no Winkata yori mo, ikamesiku medurasiki miyabi wo tukusi tamahu.

 Tainouhe mo, koto ni hure te tada ni mo obosa re nu yo no arisama nari. Geni, kakaru ni tuke te, koyonaku hito ni otori keta ruru koto mo aru mazikere do, mata narabu hito naku narahi tamahi te, hanayaka ni ohisaki tohoku, anaduri nikuki kehahi nite uturohi tamahe ru ni, nama-hasitanaku obosa rure do, turenaku nomi motenasi te, ohom-watari no hodo mo, moro-kokoro ni hakanaki koto mo si ide tamahi te, ito rautage naru ohom-arisama wo, itodo arigatasi to omohi kikoye tamahu.

 Himemiya ha, geni, mada ito tihisaku, katanari ni ohasuru uti ni mo, ito ihakenaki kesiki site, hitamiti ni wakabi tamahe ri.
 Kano Murasaki no yukari tadune tori tamahe ri si wori obosi iduru ni,

 "Kare ha sare te ihukahi ari si wo, kore ha, ito ihakenaku nomi miye tamahe ba, yoka' meri. Nikuge ni ositati taru koto nado ha aru mazika' meri."

 to obosu monokara, "Ito amari mono no hayenaki ohom-sama kana!" to mi tatematuri tamahu.

 [6-3 Genji regrets having consented the marriage]

 Mi-ka ga hodo ha, yogare naku watari tamahu wo, tosigoro samo narahi tamaha nu kokoti ni, sinobure do, naho mono ahare nari. Ohom-zo-domo nado, iyoiyo takisime sase tamahu monokara, uti-nagame te monosi tamahu kesiki, imiziku rautage ni wokasi.

 "Nadote, yorodu no koto ari tomo, mata hito wo ba narabe te miru beki zo. Adaadasiku, kokoroyowaku nari oki ni keru waga okotari ni, kakaru koto mo idekuru zo kasi. Wakakere do, Tyuunagon wo ba e obosi kake zu nari nu meri si wo."

 to, ware nagara turaku obosi tudukuru ni, namidaguma re te,

 "Koyohi bakari ha, kotowari to yurusi tamahi te m na. Kore yori noti no todaye ara m koso, mi nagara mo kokorodukinakaru bekere. Mata, saritote, kano Win ni kikosimesa m koto yo!"

 to, omohi midare tamahe ru mi-kokoro no uti, kurusige nari. Sukosi hohowemi te,

 "Midukara no mi-kokoro nagara dani, e sadame tamahu mazika' naru wo, masite kotowari mo nani mo, iduko ni tomaru beki ni ka?"

 to, ihukahinage ni torinasi tamahe ba, hadukasiu sahe oboye tamahi te, turaduwe wo tuki tamahi te, yorihusi tamahe re ba, suzuri wo hikiyose tamahi te,

 "Me ni tikaku uture ba kaharu yononaka wo
 yukusuwe tohoku tanomi keru kana
"

 Hurukoto nado kaki maze tamahu wo, tori te mi tamahi te, hakanaki koto nare do, geni to, kotowari nite,

 "Inoti koso tayu to mo taye me sadame naki
 yo no tune nara nu naka no tigiri wo
"

 Tomini mo e watari tamaha nu wo,

 "Ito kataharaitaki waza kana!"

 to, sosonokasi kikoye tamahe ba, nayoyoka ni wokasiki hodo ni, e nara zu nihohi te watari tamahu wo, miidasi tamahu mo, ito tada ni ha ara zu kasi.

 [6-4 Murasaki doesn't sleep all night]

 Tosigoro, samoya ara m to omohi si koto-domo mo, ima ha to nomi mote-hanare tamahi tutu, saraba kaku ni koso ha to utitoke yuku suwe ni, ari ari te, kaku yo no kikimimi mo nanome nara nu koto no ideki nuru yo. Omohi sadamu beki yo no arisama ni mo ara zari kere ba, ima yori noti mo usirometaku zo obosi nari nuru.

 Sakoso turenaku magirahasi tamahe do, saburahu hitobito mo,

 "Omoha zu naru yo nari ya! Amata monosi tamahu yau nare do, idukata mo, mina konata no ohom-kehahi ni ha kata sari habakaru sama nite sugusi tamahe ba koso, koto naku nadaraka ni mo are, ositati te kabakari naru arisama ni, keta re te mo e sugusi tamahu mazi."

 "Mata, saritote, hakanaki koto ni tuke te mo, yasukara nu koto no ara m woriwori, kanarazu wadurahasiki koto-domo ideki nam kasi."

 nado, onogazisi uti-katarahi nagekasige naru wo, tuyu mo mi sira nu yau ni, ito kehahi wokasiku monogatari nado si tamahi tutu, yo hukuru made ohasu.

 [6-5 Women in Rokujo-in sympathize with Murasaki]

 Kau hito no tadanarazu ihi omohi taru mo, kikinikusi to obosi te,

 "Kaku, korekare amata monosi tamahu mere do, mi-kokoro ni kanahi te, imamekasiku sugure taru kiha ni mo ara zu to, menare te sauzausiku obosi tari turu ni, kono Miya no kaku watari tamahe ru koso, meyasukere!

 Naho, warahagokoro use nu ni ya ara m, ware mo mutubi kikoye te aramashosiki wo, ainaku hedate aru sama ni hitobito ya torinasa m to su ram. Hitosiki hodo, otorizama nado omohu hito ni koso, tada nara zu mimi tatu koto mo, onodukara idekuru waza nare, katazikenaku, kokorogurusiki ohom-koto na' mere ba, ikade kokorooka re tatematura zi to nam omohu."

 nado notamahe ba, Nakatukasa, Tyuuzyau-no-Kimi nado yau no hitobito, me wo kuhase tutu,

 "Amari naru ohom-omohiyari kana!"

 nado ihu besi. Mukasi ha, tada nara nu sama ni tukahi narasi tamahi si hito-domo nare do, tosigoro ha kono ohom-Kata ni saburahi te, mina kokoroyose kikoye taru na' meri.

 Koto ohom-katagata yori mo,

 "Ikani obosu ram? Moto yori omohi hanare taru hitobito ha, nakanaka kokoroyasuki wo."

 nado, omomuke tutu, toburahi kikoye tamahu mo aru wo,

 "Kaku osihakaru hito koso, nakanaka kurusikere. Yononaka mo ito tune naki mono wo, nadote ka sa nomi ha omohi nayama m?"

 nado obosu.

 Amari hisasiki yohiwi mo, rei nara zu hito ya togame m to, kokoro-no-oni ni obosi te, iri tamahi nure ba, ohom-husuma mawiri nure do, geni katahara sabisiki yonayona he ni keru mo, naho, tada nara nu kokoti sure do, kano Suma no ohom-wakare no wori nado wo obosi idure ba,

 "Ima ha to, kake-hanare tamahi te mo, tada onazi yo no uti ni kiki tatematura masika ba to, waga mi made no koto ha uti-oki, atarasiku kanasikari si arisama zo kasi. Sate, sono magire ni, ware mo hito mo inoti tahe zu nari na masika ba, ihu kahi ara masi yo kaha."

 to obosi nahosu.

 Kaze uti-huki taru yo no kehahi hiyayaka nite, huto mo ne ira re tamaha nu wo, tikaku saburahu hitobito, ayasi to ya kika m to, uti mo miziroki tamaha nu mo, naho ito kurusige nari. Yobukaki tori no kowe no kikoye taru mo, mono ahare nari.

 [6-6 Genji sees Murasaki in his dream]

 Wazato turasi to ni ha ara ne do, kayau ni omohi midare tamahu ke ni ya, kano ohom-yume ni miye tamahi kere ba, uti-odoroki tamahi te, ikani to kokoro sawagasi tamahu ni, tori no ne mati ide tamahe re ba, yobukaki mo sirazugaho ni, isogi ide tamahu. Ito ihakenaki ohom-arisama nare ba, menoto-tati tikaku saburahi keri.

 Tumado osiake te ide tamahu wo, mi tatematuri okuru. Akegure no sora ni, yuki no hikari miye te obotukanasi. Nagori made tomare ru ohom-nihohi,

 "Yami ha ayanasi"

 to hitorigota ru.

 Yuki ha tokorodokoro kiye nokori taru ga, ito siroki niha no, huto kedime miye wakare nu hodo naru ni,

 "Naho nokore ru yuki"

 to sinobiyaka ni kutizusabi tamahi tutu, mi-kausi uti-tataki tamahu mo, hisasiku kakaru koto nakari turu narahi ni, hitobito mo sorane wo si tutu, yaya mata se tatematuri te, hikiage tari.

 "Koyonaku hisasikari turu ni, mi mo hiye ni keru ha. Odi kikoyuru kokoro no oroka nara nu ni koso a' mere. Saruha, tumi mo nasi ya!"

 tote, ohom-zo hiki-yari nado si tamahu ni, sukosi nure taru ohom-hitohe no sode wo hiki-kakusi te, ura mo naku natukasiki monokara, utitoke te hata ara nu ohom-youi nado, ito hadukasige ni wokasi.

 "Kagirinaki hito to kikoyure do, kataka' meru yo wo."

 to, obosi kurabe raru.

 Yorodu inisihe no koto wo obosi ide tutu, toke gataki mi-kesiki wo urami kikoye tamahi te, sono hi ha kurasi tamahi ture ba, e watari tamaha de, sinden ni ha ohom-seusoko wo kikoye tamahu.

 "Kesa no yuki ni kokoti ayamari te, ito nayamasiku habere ba, kokoroyasuki kata ni tamerahi haberu."

 to ari. Ohom-menoto,

 "Sa kikoyesase haberi nu."

 to bakari, kotoba ni kikoye tari.

 "Kotonaru koto na no ohom-kaheri ya!" to obosu. "Win ni kikosimesa m koto mo itohosi. Konokoro bakari tukuroha m." to obose do, e samo ara nu wo, "Saha omohi si koto zo kasi. Ana kurusi!" to, midukara omohi tuduke tamahu.

 Womnagimi mo, "Omohiyari naki ohom-kokoro kana!" to, kurusigari tamahu.

 [6-7 Genji and Sam-no-Miya exchange waka in the morning]

 Kesa ha, rei no yau ni ohotonogomori oki sase tamahi te, Miya no ohom-kata ni ohom-humi tatemature tamahu. Koto ni hadukasige mo naki ohom-sama nare do, ohom-hude nado hiki-tukurohi te, siroki kami ni,

 "Nakamiti wo hedaturu hodo ha nakere domo
 kokoro midaruru kesa no ahayuki
"

 Mume ni tuke tamahe ri. Hito mesi te,

 "Nisi no watadono yori tatematura se yo."

 to notamahu. Yagate miidasi te, hasi tikaku ohasimasu. Siroki ohom-zo-domo wo ki tamahi te, hana wo masaguri tamahi tutu, tomo matu yuki no honokani nokore ru uhe ni, uti-tiri sohu sora wo nagame tamahe ri. Uguhisu no wakayaka ni, tikaki koubai no suwe ni uti-naki taru wo,

 "Sode koso nihohe"

 to hana wo hiki-kakusi te, mi-su osiage te nagame tamahe ru sama, yume ni mo, kakaru hito no oya nite, omoki kurawi to miye tamah zu, wakau namamekasiki ohom-sama nari.

 Ohom-kaheri, sukosi hodo huru kokoti sure ba, iri tamahi te, Womnagimi ni hana mise tatematuri tamahu.

 "Hana to iha ba, kaku koso nihoha mahosikere na! Sakura ni utusi te ha, mata tiri bakari mo kokoro wakuru kata naku ya ara masi."

 nado notamahu.

 "Kore mo, amata uturoha nu hodo, me tomaru ni ya ara m. Hana no sakari ni narabe te mi baya!"

 nado notamahu ni, ohom-kaheri ari. Kurenawi no usuyau ni, azayaka ni osi-tutuma re taru wo, mune tubure te, ohom-te no ito wakaki wo,

 "Sibasi mise tatematura de ara baya! Hedatu to ha nakere do, ahaahasiki yau nara m ha, hito no hodo katazikenasi."

 to obosu ni, hiki-kakusi tamaha m mo kokorooki tamahu bekere ba, katasoba hiroge tamahe ru wo, sirime ni miokose te sohi husi tamahe ri.

 "Hakanaku te uhanosora ni zo kiye nu beki
 kaze ni tadayohu haru no ahayuki

 Ohom-te, geni ito wakaku wosanage nari. "Sabakari no hodo ni nari nuru hito ha, ito kaku ha ohase nu mono wo!" to, me tomare do, mi nu yau ni magirahasi te, yami tamahi nu.

 Kotohito no uhe nara ba, "Sa koso are." nado ha, sinobi te kikoye tamahu bekere do, itohosiku te, tada,

 "Kokoroyasuku wo, omohi nasi tamahe."

 to nomi kikoye tamahu.

 [6-8 Genji goes to Sam-no-Miya in the daytime]

 Kehu ha, Miya no ohom-kata ni hiru watari tamahu. Kokoro kotoni uti-kesauzi tamahe ru ohom-arisama, ima mi tatematuru nyoubau nado ha, masite miru kahi ari to omohi kikoyu ram kasi. Ohom-Menoto nado yau no oyisirahe ru hitobito zo,

 "Ide ya! Kono ohom-arisama hitotokoro koso medetakere, mezamasiki koto ha ari na m kasi."

 to, uti-maze te omohu mo ari keru.

 Womnamiya ha, ito rautage ni wosanaki sama nite, ohom-siturahi nado no kotokotosiku, yodakeku uruhasiki ni, midukara ha nanigokoro mo naku, mono-hakanaki ohom-hodo nite, ito ohom-zo-gati ni, mi mo naku, ayeka nari. Kotoni hadi nado mo si tamaha zu, tada tigo no omogirahi se nu kokoti si te, kokoroyasuku utukusiki sama si tamahe ri.

 "Win-no-Mikado ha, wowosiku sukuyoka naru kata no ohom-zae nado koso, kokoromotonaku ohasimasu to, yohito omohi ta' mere wokasiki sudi, namameki yuweyuwesiki kata ha, hito ni masari tamahe ru wo, nadote, kaku oyiraka ni ohosi tate tamahi kem? Saruha, ito mi-kokoro todome tamahe ru Miko to kiki si wo."

 to omohu mo, nama kutiwosikere do, nikukara zu mi tatematuri tamahu.

 Tada kikoye tamahu mama ni, nayonayo to nabiki tamahi te, ohom-irahe nado wo mo, oboye tamahi keru koto ha, ihakenaku uti notamahi ide te, e mihanata zu miye tamahu.

 Mukasi no kokoro nara masika ba, utate kokorootori se masi wo, ima ha, yononaka wo mina samazama ni omohi nadarame te,

 "Toarumo-kakarumo, kiha hanaruru koto ha kataki mono nari keri. Toridori ni koso ohou ha ari kere, yoso no omohi ha, ito aramahosiki hodo nari kasi."

 to obosu ni,sasi-narabi me kare zu mi tatematuri tamahe ru tosigoro yori mo, Tai-no-Uhe no ohom-arisama zo naho arigataku, "Ware nagara mo ohosi tate keri!" to obosu. Hitoyo no hodo, asita no ma mo, kohisiku obotukanaku, itodosiki mi-kokorozasi no masaru wo, "Nado kaku oboyu ram?" to, yuyusiki made nam.

 [6-9 Suzaku send a letter to Murasaki]

 Win-no-Mikado ha, tuki no uti ni mi-tera ni uturohi tamahi nu. Kono Win ni, ahare naru ohom-seusoko-domo kikoye tamahu. Himemiya no ohom-koto ha sara nari.

 Wadurahasiku, ikani kiku tokoro ya nado, habakari tamahu koto naku te, tomokakumo, tada mi-kokoro ni kake te motenasi tamahu beku zo, tabitabi kikoye tamahi keru. Saredo, ahare ni usirometaku, wosanaku ohasuru wo omohi kikoye tamahi keri.

 Murasaki-no-Uhe ni mo, ohom-seusoko kotoni ari.

 "Wosanaki hito no, kokotinaki sama nite uturohi monosu ram wo, tumi naku obosi yurusi te, usiromi tamahe. Tadune tamahu beki yuwe mo ya ara m to zo.

 Somuki ni si kono yo ni nokoru kokoro koso
 iru yamamiti no hodasi nari kere

 Yami wo e haruke de kikoyuru mo, wokogamasiku ya!"

 to ari. Otodo mo mi tamahi te,

 "Ahare naru ohom-seusoko wo! Kasikomari kikoye tamahe."

 tote, ohom-tukahi ni mo, nyoubau site, kaharake sasi-ide sase tamahi te, sihi sase tamahu. "Ohom-kaheri ha ikaga?" nado, kikoye nikuku obosi tare do, kotokotosiku omosirokaru beki wori no koto nara ne ba, tada kokoro wo nobe te,

 "Somuku yo no usirometaku ha sari gataki
 hodasi wo sihite kake na hanare so
"

 nado yau ni zo a' meri si.

 Womna no sauzoku ni, hosonaga sohe te kaduke tamahu. Ohom-te nado no ito medetaki wo, Win goranzi te, nanigoto mo ito hadukasige na' meru atari ni, ihakenaku te miye tamahu ram koto, ito kokorogurusiu obosi tari.

 

7 Tale of Oborozukiyo The love of never knowing his failure to fall in it


 [7-1 Genji loves Oborozukiyo as eager as ever]

 Ima ha tote, Nyougo, Kaui-tati nado, onogazisi wakare tamahu mo, ahare naru koto nam ohokari keru.

 Naisi-no-Kamnokimi ha, ko-Kisai-no-Miya no ohasimasi si Nideu-no-miya ni zo sumi tamahu. Himemiya no ohom-koto wo oki te ha, kono ohom-koto wo nam kaherimi-gati ni, Mikado mo obosi tari keru. Ama ni nari na m to obosi tare do,

 "Kakaru kihohi ni ha, sitahu yau ni kokoroawatatasiku."

 to isame tamahi te, yauyau Hotoke no ohom-koto nado isogase tamahu.

 Rokudeu-no-Otodo ha, ahare ni aka zu nomi obosi te yami ni si ohom-atari nare ba, tosigoro mo wasure gataku,

 "Ikanara m wori ni taimen ara m? Ima hito-tabi ahi mi te, sono yo no koto mo kikoye mahosiku." nomi obosi wataru wo, katamini yo no kikimimi mo habakari tamahu beki mi no hodo ni, itohosige nari si yo no sawagi nado mo obosi ide rarure ba, yorodu ni tutumi sugusi tamahi keru wo, kau nodoyaka ni nari tamahi te, yononaka wo omohi sidumari tamahu ram korohohi no ohom-arisama, iyoiyo yukasiku, kokoromotonakere ba, arumaziki koto to ha obosi nagara, ohokata no ohom-toburahi ni kototuke te, ahare naru sama ni tune ni kikoye tamahu.

 Wakawakasikaru beki ohom-ahahi nara ne ba, ohom-kaheri mo tokidoki ni tuke te kikoye kahasi tamahu. Mukasi yori mo koyonaku uti-gusi, totonohi hate ni taru ohom-kehahi wo mi tamahu ni mo, naho sinobi gataku te, mukasi no Tyuunagon-no-Kimi no moto ni mo, kokorohukaki koto-domo wo tune ni notamahu.

 [7-2 Genji asks Izumi-no-Kami to lead to Oborozukiyo]

 Kano hito no seuto naru Idumi-no-saki-no-Kami wo mesiyose te, wakawakasiku, inisihe ni kaheri te katarahi tamahu.

 "Hitodute nara de, monogosi ni kikoye sirasu beki koto nam aru. Sarinubeku kikoye nabikasi te, imiziku sinobi te mawira m.
 Ima ha, sayau no ariki mo tokoroseki mi no hodo ni, oboroke nara zu sinobure ba, soko ni mo mata hito ni ha morasi tamaha zi to omohu ni, katamini usiroyasuku nam."

 to notamahu. Kamnokimi,

 "Ideya! Yononaka wo omohi siru ni tuke te mo, mukasi yori turaki mi-kokoro wo, kokora omohitume turu tosigoro no hate ni, ahare ni kanasiki ohom-koto wo sasioki te, ikanaru mukasigatari wo ka kikoye m?
 Geni, hito ha mori kika nu yau ari to mo, kokoro no toha m koso ito hadukasikaru bekere."

 to uti-nageki tamahi tutu, naho, sarani arumaziki yosi wo nomi kikoyu.

 [7-3 Genji lies to Murasaki and goes out his house]

 "Inisihe, warinakari si yo ni dani, kokoro kahasi tamaha nu koto ni mo ara zari si wo. Geni, somuki tamahi nuru ohom-tame usirometaki yau ni ha are do, ara zari si koto ni mo ara ne ba, ima simo kezayaka ni kiyomahari te, tati ni si waga na, imasara ni torikahesi tamahu beki ni ya?"

 to obosi okosi te, kono Sinoda-no-mori wo miti no sirube nite maude tamahu. Womnagimi ni ha,

 "Himgasinowin ni monosuru Hitati-no-Kimi no, higoro wadurahi te hisasiku nari ni keru wo, mono-sawagasiki magire ni toburaha ne ba, itohosiku te nam. Hiru nado, kezayaka ni watara m mo bin naki wo, yo no ma ni sinobi te to nam, omohi haberu. Hito ni mo kaku tomo sirase zi."

 to kikoye tamahi te, ito itaku kokorogesau si tamahu wo, rei ha sasimo miye tamaha nu atari wo, ayasi, to mi tamahi te, omohi ahase tamahu koto mo are do, Himemiya no ohom-koto no noti ha, nanigoto mo, ito sugi nuru kata no yau ni ha ara zu, sukosi hedaturu kokoro sohi te, mi sira nu yau nite ohasu.

 [7-4 Genji visits to Oborozukiyo]

 Sono hi ha, sinden he mo watari tamaha de, ohom-humi kaki kahasi tamahu. Takimono nado ni kokoro wo ire te kurasi tamahu.

 Yohi sugusi te, mutumasiki hito no kagiri, si, go-nin bakari, aziroguruma no, mukasi oboye te yature taru nite ide tamahu. Idumi-no-Kami site, ohom-seusoko kikoye tamahu. Kaku watari ohasimasi taru yosi, sasameki kikoyure ba, odoroki tamahi te,

 "Ayasiku. Ikayau ni kikoye taru ni ka?"

 to mutukari tamahe do,

 "Wokasiyaka nite kahesi tatematura m ni, ito binnau habera m."

 tote, anagatini omohi megurasi te, ire tatematuru. Ohom-toburahi nado kikoye tamahi te,

 "Tada kokomoto ni, monogosi nite mo. Sarani mukasi no arumaziki kokoro nado ha, nokora zu nari ni keru wo!"

 to, warinaku kikoye tamahe ba, itaku nageku nageku wizari ide tamahe ri.

 "Sareba yo! Naho, ke-dikasa ha."

 to, katu obosa ru. Katamini, oboroke nara nu ohom-miziroki nare ba, ahare mo sukunakara zu. Himgasinotai nari keri. Tatumi no kata no hisasi ni suwe tatematuri te, mi-sauzi no siri bakari ha katame tare ba,

 "Ito wakayaka naru kokoti mo suru kana! Tosituki no tumori wo mo, magire naku kazohe raruru kokoronarahi ni, kaku obomekasiki ha, imiziu turaku koso."

 to urami kikoye tamahu.

 [7-5 Genji spends a time in all night with Oborozukiyo]

 Yo itaku huke yuku. Tamamo ni asobu wosi no kowe gowe nado, ahare ni kikoye te, simezime to hitome sukunaki Miya no uti no arisama mo, "Samo uturi yuku yo kana!" to obosi tudukuru ni, Heityuu ga mane nara ne do, makoto ni namidamoro ni nam. Mukasi ni kahari te, otonaotonasiku ha kikoye tamahu monokara, "Kore wo kaku te ya." to, hiki-ugokasi tamahu.

 "Tosituki wo naka ni hedate te Ahusaka no
 samo seki gataku oturu namida ka
"

 Womna,

 "Namida nomi seki tome gataki simidu nite
 yuki ahu miti ha hayaku taye ni ki
"

 nado kake-hanare kikoye tamahe do, inisihe wo obosi iduru mo,

 "Tare ni yori, ohou ha saru imiziki koto mo arisi yo no sawagi zo ha." to omohi ide tamahu ni, "Geni, ima hitotabi no taimen ha ari mo su bekari keri."

 to, obosi yowaru mo, motoyori dusiyaka naru tokoro ha ohase zari si hito no, tosigoro ha, samazama ni yononaka wo omohi siri, kisikata wo kuyasiku, ohoyake watakusi no koto ni hure tutu, kazu mo naku obosi atume te, ito itaku sugusi tamahi ni tare do, mukasi oboye taru ohom-taimen ni, sono yo no koto mo tohokara nu kokoti si te, e kokoroduyoku mo motenasi tamaha zu.

 Naho, raurauziku, wakau natukasiku te, hitokatanaranu yo no tutumasisa wo mo ahare wo mo, omohi midare te, nageki-gati nite monosi tamahu kesiki nado, ima hazime tara m yori mo medurasiku ahare nite, ake yuku mo ito kutiwosiku te, ide tamaha m sora mo nasi.

 [7-6 Genji goes out after exchanging waka with Oborozukiyo]

 Asaborake no tada nara nu sora ni, momotidori no kowe mo ito uraraka nari. Hana ha mina tiri sugi te, nagori kasume ru kozuwe no asamidori naru kodati, "Mukasi, hudi-no-en si tamahi si, konogoro no koto nari keri kasi." to obosi iduru, tosituki no tumori ni keru hodo mo, sono wori no koto, kaki-tuduke ahare ni obosa ru.

 Tyuunagon-no-Kimi, mi tatematuri okuru tote, tumado osiake taru ni, tatikaheri tamahi te,

 "Kono hudi yo! Ikani some kem iro ni ka? Naho, e nara nu kokoro sohu nihohi ni koso. Ikadeka, kono kage wo ba tati-hanaru beki."

 to, warinaku ide gate ni obosi yasurahi tari.

 Yamagiha yori sasi iduru hi no hanayaka naru ni sasi ahi, me mo kakayaku kokoti suru ohom-sama no, koyonaku nebi kuhahari tamahe ru ohom-kehahi nado wo, medurasiku hodo he te mo mi tatematuru ha, masite yo no tune nara zu oboyure ba,

 "Saru kata nite mo, nadoka mi tatematuri sugusi tamaha zara m? Ohom-miyadukahe ni mo kagiri ari te, kiha koto ni hanare tamahu koto mo nakari si wo! Ko-Miya no, yorodu ni kokoro wo tukusi tamahi, yokara nu yo no sawagi ni, karogarosiki ohom-na sahe hibiki te yami ni si yo!"

 nado omohi ide raru. Nagori ohoku nokori nu ram ohom-monogatari no todime ni ha, geni nokori ara se mahosiki waza na' meru wo, ohom-mi, kokoro ni e makase tamahu maziku, kokora no hitome mo ito osorosiku tutumasikere ba, yauyau sasi-agari yuku ni, kokoroawatatasiku te, rau no to ni mi-kuruma sasi-yose taru hitobito mo, sinobi te kowadukuri kikoyu.

 Hito mesi te, kano saki kakari taru hana, hito-eda wora se tamahe ri.

 "Sidumi si mo wasure nu mono wo korizuma ni
 mi mo nage tu beki yado no hudinami
"

 Ito itaku obosi wadurahi te, yori wi tamahe ru wo, kokorogurusiu mi tatematuru. Womnagimi mo, imasara ni ito tutumasiku, samazama ni omohi midare tamahe ru ni, hana no kage ha, naho natukasiku te,

 "Mi wo nage m huti mo makoto no huti nara de
 kake zi ya sarani korizuma no nami
"

 Ito wakayaka naru ohom-hurumahi wo, kokoro nagara mo yurusa nu koto ni obosi nagara, sekimori no katakara nu tayumi ni ya, ito yoku katarahi oki te ide tamahu.

 Sonokami mo, hito yori koyonaku kokoro todome te omou tamahe ri si mi-kokorozasi nagara, hatuka nite yami ni si ohom-nakarahi ni ha, ikadekaha ahare mo sukunakara m.

 [7-7 Genji comes back to his home]

 Imiziku sinobi iri tamahe ru ohom-nekutare no sama wo mati uke te, Womnagimi, sabakari nara m to kokoroe tamahe re do, obomekasiku motenasi te ohasu. Nakanaka uti-husube nado si tamahe ra m yori mo, kokorogurusiku, "Nado, kaku simo mihanati tamahe ra m?" to obosa rure ba, arisi yori keni hukaki tigiri wo nomi, nagaki yo wo kake te kikoye tamahu.

 Kamnokimi no ohom-koto mo, mata morasu beki nara ne do, inisihe no koto mo siri tamahe re ba, maho ni ha ara ne do,

 "Monogosi ni, hatuka nari turu taimen nam, nokori aru kokoti suru. Ikade hitome togame aru maziku mote-kakusi te ha, ima hito-tabi mo."

 to, katarahi kikoye tamahu. Uti-warahi te,

 "Imamekasiku mo nari kaheru ohom-arisama kana! Mukasi wo ima ni aratame kuhahe tamahu hodo, nakazora naru mi no tame kurusiku."

 tote, sasuga ni namidagumi tamahe ru mami no, ito rautage ni miyuru ni,

 "Kau kokoroyasukara nu mi-kesiki koso kurusikere. Tada oyiraka ni hiki tumi nado si te, wosihe tamahe. Hedate aru beku mo, narahasi kikoye nu wo, omoha zu ni koso nari ni keru mi-kokoro nare."

 tote, yorodu ni mi-kokoro tori tamahu hodo ni, nanigoto mo e nokosi tamaha zu nari nu meri.

 Miya-no-Ohomkata ni mo, tomi ni e watari tamaha zu, kosirahe kikoye tutu ohasimasu. Himemiya ha, nani to mo obosi tara nu wo, ohom-usiromi-domo zo yasukara zu kikoye keru. Wadurahasiu nado miye tamahu kesiki nara ba, sonata mo masite kokorogurusikaru beki wo, oyiraka ni utukusiki mote-asobigusa ni omohi kikoye tamahe ri.

 

8 Tale of Murasaki Murasaki's solitary and unhappy life


 [8-1 Akasi-Hime comes back to her parental home because of pregnancy]

 Kiritubo-no-Ohomkata ha, utihahe e makade tamaha zu. Ohom-itoma no arigatakere ba, kokoroyasuku narahi tamahe ru wakaki mi-kokoro ni, ito kurusiku nomi obosi tari.

 Natu-goro, nayamasiku si tamahu wo, tomi ni mo yurusi kikoye tamaha ne ba, ito warinasi to obosu. Medurasiki sama no mi-kokoti ni zo ari keru. Mada ito ayeka naru ohom-hodo ni, ito yuyusiku zo, tare mo tare mo obosu ram kasi. Karausite makade tamahe ri.

 Himemiya no ohasimasu otodo no himgasi-omote ni, ohom-kata ha siturahi tari. Akasi-no-Ohomkata, ima ha ohom-mi ni sohi te, ideiri tamahu mo, aramahosiki ohom-sukuse nari kasi.

 [8-2 Murasaki tells Genji that she wants to greet Sam-no-Miya]

 Tai-no-Uhe, konata ni watari te taimen si tamahu tuide ni,

 "Himemiya ni mo, naka no to ake te kikoye m. Kanete yori mo sayau ni omohi sika do, tuide naki ni ha tutumasiki wo, kakaru wori ni kikoye nare na ba, kokoroyasuku nam aru beki."

 to, Otodo ni kikoye tamahe ba, uti-wemi te,

 "Omohu yau naru beki ohom-katarahi ni koso ha a' nare. Ito wosanage ni monosi tamahu meru wo, usiroyasuku wosihe nasi tamahe kasi."

 to, yurusi kikoye tamahu. Miya yori mo, Akasi-no-Kimi no hadukasige nite mazira m wo obose ba, mi-gusi sumasi hiki-tukurohi te ohasuru, taguhi ara zi to miye tamahe ri.

 Otodo ha, Miya no ohom-kata ni watari tamahi te,

 "Yuhukata, kano tai ni haberu hito no, Sigeisa ni taimen se m tote idetatu. Sono tuide ni, tikaduki kikoyesase mahosige ni monosu meru wo, yurusi te katarahi tamahe. Kokoro nado ha ito yoki hito nari. Mada wakawakasiku te, ohom-asobigataki ni mo tuki nakara zu na m."

 nado, kikoye tamahu.

 "Hadukasiu koso ha ara me. Nanigoto wo ka kikoye m?"

 to, oyiraka ni notamahu.

 "Hito no irahe ha, koto ni sitagahi te koso ha obosi ide me. Hedate oki te na motenasi tamahi so."

 to, komaka ni wosihe kikoye tamahu. "Ohom-naka uruhasiku te sugusi tamahe." to obosu.

 Amari ni nani-gokoro mo naki ohom-arisama wo mi arahasa re m mo, hadukasiku adikinakere do, sa notamaha m wo, "Kokoro hedate m mo ainasi." to, obosu nari keri.

 [8-3 The written waka by Murasaki in her heart]

 Tai ni ha, kaku idetati nado si tamahu monokara,

 "Ware yori kami no hito ya ha aru beki? Mi no hodo naru mono-hakanaki sama wo, miye oki tatematuri taru bakari koso ara me."

 nado, omohi tuduke rare te, uti-nagame tamahu. Tenarahi nado suru ni mo, onodukara hurukoto mo, mono omohasiki sudi ni nomi kaka ruru wo, "Saraba, waga mi ni ha omohu koto ari keri." to, mi nagara zo obosi sira ruru.

 Win, watari tamahi te, Miya, Nyougo-no-Kimi nado no ohom-sama-domo wo, "Utukusiu mo ohasuru kana!" to, samazama mi tatematuri tamahe ru ohom-meutusi ni ha, tosigoro menare tamahe ru hito no, oboroke nara m ga, ito kaku odoroka ru beki ni mo ara nu wo, "Naho, taguhi naku koso ha!" to mi tamahu. Arigataki koto nari kasi.

 Aru beki kagiri, kedakau hadukasige ni totonohi taru ni sohi te, hanayaka ni imamekasiku, nihohi namameki taru samazama no kawori mo, tori-atume, medetaki sakari ni miye tamahu. Kozo yori kotosi ha masari, kinohu yori kehu ha medurasiku, tune ni menare nu sama no si tamahe ru wo, "Ikade kaku simo ari kem?" to obosu.

 Utitoke tari turu ohom-tenarahi wo, suzuri no sita ni sasi-ire tamahe re do, mituke tamahi te, hiki-kahesi mi tamahu. Te nado no, ito wazato mo zyauzu to miye de, raurauziku utukusige ni kaki tamahe ri.

 "Mi ni tikaku aki ya ki nu ram miru mama ni
 awoba no yama mo uturohi ni keri
"

 to aru tokoro ni, me todome tamahi te,

 "Midutori no awoba ha iro mo kahara nu wo
 hagi no sita koso kesiki koto nare"

 nado kaki sohe tutu susabi tamahu. Koto ni hure te, kokorogurusiki mi-kesiki no, sita ni ha onodukara mori tutu miyuru wo, koto naku keti tamahe ru mo, arigataku ahare ni obosa ru.

 Koyohi ha, idukata ni mo ohom-itoma ari nu bekere ba, kano sinobidokoro ni, ito warinaku te, ide tamahi ni keri. "Ito arumaziki koto." to, imiziku obosi kahesu ni mo, kanaha zari keri.

 [8-4 Murasaki meets to Sam-no-Miya]

 Touguu-no-Ohomkata ha, ziti no Hahagimi yori mo, kono Ohom-kata wo ba mutumasiki mono ni tanomi kikoye tamahe ri. Ito utukusige ni otonabi masari tamahe ru wo, omohi hedate zu, kanasi to mi tatematuri tamahu.

 Ohom-monogatari nado, ito natukasiku kikoye kahasi tamahi te, naka no to ake te, Miya ni mo taimen si tamahe ri.

 Ito wosanage ni nomi miye tamahe ba, kokoroyasuku te, otonaotonasiku oyameki taru sama ni, mukasi no ohom-sudi wo mo tadune kikoye tamahu. Tyuunagon-no-Menoto to ihu mesi ide te,

 "Onazi kazasi wo tadune kikoyure ba, katazikenakere do, waka nu sama ni kikoyesasure do, tuide naku te haberi turu wo, ima yori ha utokara zu, anata nado ni mo monosi tamahi te, okotara m koto ha, odorokasi nado mo monosi tamaha m nam, uresikaru beki."

 nado notamahe ba,

 "Tanomosiki ohom-kage-domo ni, samazama ni okure kikoye tamahi te, kokorobosoge ni ohasimasu meru wo, kakaru ohom-yurusi no habe' mere ba, masu koto naku nam omou tamahe rare keru. Somuki tamahi ni si Uhe no ohom-kokoromuke mo, tada kaku nam mi-kokoro hedate kikoye tamaha zu, mada ihakenaki ohom-arisama wo mo, hagukumi tatematura se tamahu beku zo habe' meri si. Utiuti ni mo, sa nam tanomi kikoyesase tamahi si."

 nado kikoyu.

 "Ito katazikenakari si ohom-seusoko no noti ha, ikade to nomi omohi habere do, nanigoto ni tuke te mo, kazu nara nu mi nam kutiwosikari keru."

 to, yasuraka ni otonabi taru kehahi nite, Miya ni mo, mi-kokoro ni tuki tamahu beku, we nado no koto, hihina no sute gataki sama, wakayaka ni kikoye tamahe ba, "Geni, ito wakaku kokoroyoge naru hito kana!" to, wosanaki mi-kokoti ni ha utitoke tamahe ri.

 [8-5 The rumors for Rokujo-in go down in the world]

 Sate noti ha, tune ni ohom-humi kayohi nado si te, wokasiki asobiwaza nado ni tuke te mo, utokara zu kikoye kahasi tamahu. Yononaka no hito mo, ainau, kabakari ni nari nuru atari no koto ha, ihi atukahu mono nare ba, hazime tu kata ha,

 "Tai-no-Uhe, ikani obosu ram? Ohom-oboye, ito kono tosigoro no yau ni ha ohase zi. Sukosi ha otori na m."

 nado ihi keru wo, ima sukosi hukaki mi-kokorozasi, kaku te simo masaru sama naru wo, sore ni tuke te mo, mata yasukara zu ihu hitobito aru ni, kaku nikuge naku sahe kikoye kahasi tamahe ba, koto nahori te, meyasuku nam ari keru.

 

9 Tale of Genji Murasaki and Akikonomu celebtate Genji's 40 years old


 [9-1 A Buddhist celebrate ceremony is held for Genji by Murasaki at the temple in Sagano]

 Kaminaduki ni, Tai-no-Uhe, Win no ohom-ga ni, Sagano no mi-dau nite, Yakusi-Botoke kuyauzi tatematuri tamahu. Ikamesiki koto ha, setini isame mausi tamahe ba, sinobiyaka ni to obosi oki te tari.

 Hotoke, kyaubako, disu no totonohe, makoto no Gokuraku omohiyara ru. Saisouwau-kyau, Kongau-Hannya, Zumyau-kyau nado, ito yutakeki ohom-inori nari. Kamdatime ito ohoku mawiri tamahe ri.

 Mi-dau no sama, omosiroku ihamkatanaku, momidi no kage wake yuku nobe no hodo yori hazime te, mimono naru ni, katahe ha, kihohi atumari tamahu naru besi.

 Simogare watare ru nohara no mama ni, muma kuruma no yuki tigahu oto sigeku hibiki tari. Mi-zukyau ware mo ware mo to, ohom-katagata ikamesiku se sase tamahu.

 [9-2 A banquet is held after the Buddhist ceremoney by Murasaki]

 Nizihu-sam-niti wo ohom-tosimi no hi nite, kono Win ha, kaku sukima naku tudohi tamahe ru uti ni, waga ohom-watakusi no tono to obosu Nideu-no-win nite, sono ohom-mauke se sase tamahu. Ohom-sauzoku wo hazime, ohokata no koto-domo mo, mina konata ni nomi si tamahu. Ohom-katagata mo, sarubeki koto-domo wake tutu nozomi tukaumaturi tamahu.

 Tai-domo ha, hito no tubone tubone ni si taru wo harahi te, Tenzyaubito, syo-Taihu, Winzi, simobito made no mauke, ikamesiku se sase tamahe ri.
 Sonden no hanatiide wo, rei no siturahi nite, raden no isi tate tari.

 Otodo no nisi no ma ni, ohom-zo no tukuwe zihu-ni tate te, natu huyu no ohom-yosohi, ohom-husuma nado, rei no gotoku, murasaki no aya no ohohi-domo uruhasiku miye watari te, uti no kokoro ha araha nara zu.

 O-mahe ni okimono no tukuwe hutatu, kara no di no susogo no ohohi si tari. Kazasi no dai ha, din no kwesoku, kogane no tori, sirogane no eda ni wi taru kokorobahe nado, Sigeisa no ohom-adukari nite, Akasi-no-Ohomkata no se sase tamahe ru, yuwe hukaku kokoro koto nari.

 Usiro no mi-byaubu si-dehu ha, Sikibukyau-no-Miya nam se sase tamahi keru. Imiziku tukusi te, rei no siki no we nare do, medurasiki senzui, tan nado, me nare zu omosirosi. Kita no kabe ni sohe te, okimono no mi-dusi, huta-yorohi tate te, mi-teudo-domo rei no koto nari.

 Minami no hisasi ni, Kamdatime, Hidari Migi no Otodo, Sikibukyau-no-Miya wo hazime tatematuri te, tugitugi ha masite mawiri tamaha nu hito nasi. Butai no hidari migi ni, gakunin no hirabari uti te, nisi himgasi ni tonziki hatizihu-gu, roku no karabitu si-zihu dutu tuduke te tate tari.

 [9-3 >Concert dances and music are held after the Buddhist ceremoney]

 Hituzi no toki bakari ni gakunin mawiru. Manzai-raku, Wauzyau nado mahi te, hi kure kakaru hodo ni, Koma no ranzyau site, Rakuson mahi ide taru hodo, naho tune no me nare nu mahi no sama nare ba, mahi haturu hodo ni, Gon-no-Tyuunagon, Wemon-no-Kami ori te, Iriaya wo honoka ni mahi te, momidi no kage ni iri nuru nagori, aka zu kyou ari to hitobito obosi tari.

 Inisihe no Suzyakuwin no miyuki ni, Seigaiha no imizikari si yuhube, omohi ide tamahu hitobito ha, Gon-no-Tyuunagon, Wemon-no-Kami, mata otora zu tati-tuduki tamahi ni keru, yoyo no oboye arisama, katati, youi nado mo wosawosa otora zu, tukasa kurawi ha yaya susumi te sahe koso nado, yohahi no hodo wo mo kazohe te, "Naho, sarubeki nite, mukasi yori kaku tati-tuduki taru ohom-nakarahi nari keri." to, medetaku omohu.

 Aruzi-no-Win mo, ahare ni namidagumasiku, obosi ide raruru koto-domo ohokari.

 [9-4 Genji feels loneliness after the banquet]

 Yo ni iri te, gakunin-domo makari idu. Kita-no-mandokoro no Be'tau-domo, hitobito hikiwi te, roku no karabitu ni yori te, hitotu-dutu tori te, tugitugi tamahu. Siroki mono-domo wo sinazina kaduki te, yamagiha yori ike no tutumi suguru hodo no yosome ha, titose wo kane te asobu turu no kegoromo ni omohi magahe raru.

 Ohom-asobi hazimari te, mata ito omosirosi. Ohom-koto-domo ha, Touguu yori zo totonohe sase tamahi keru. Suzyakuwin yori watari mawire ru biha, kin. Uti yori tamahari tamahe ru sau-no-ohom-koto nado, mina mukasi oboye taru mono-no-ne-domo nite, medurasiku kakiahase tamahe ru ni, nani no wori ni mo, sugi ni si kata no ohom-arisama, Uti watari nado obosi ide raru.

 "Ko-Niudau-no-Miya ohase masika ba, kakaru ohom-ga nado, ware koso susumi tukaumatura masi ka. Nanigoto ni tuke te ka ha kokorozasi mo miye tatematuri kem?"

 to, aka zu kutiwosiku nomi omohi ide kikoye tamahu.

 Uti ni mo, ko-Miya no ohasimasa nu koto wo, nanigoto ni mo haye naku sauzausiku obosa ruru ni, kono Win no ohom-koto wo dani, rei no ato wo aru sama no kasikomari wo tukusi te mo e mise tatematura nu wo, yo to tomoni aka nu kokoti si tamahu mo, kotosi ha kono ohom-ga ni kototuke te, miyuki nado mo aru beku obosi oki te kere do,

 "Yononaka no wadurahi nara m koto, sarani se sase tamahu maziku nam."

 to inabi mausi tamahu koto, tabitabi ni nari nure ba, kutiwosiku obosi tomari nu.

 [9-5 A Buddhist celebrate ceremony is held for Genji by Akikonomu at the temples in Nara and Kyoto]

 Sihasu no hatuka amari no hodo ni, Tyuuguu makade sase tamahi te, kotosi no nokori no ohom-inori ni, Nara no kyau no siti-dai-zi ni, mi-zukyau, nuno yon-sen-tan, kono tikaki miyako no si-zihu-zi ni, kinu yon-hyaku-hiki wo wakati te se sase tamahu.

 Arigataki ohom-hagukumi wo obosi siri nagara, nanigoto ni tuke te ka, hukaki mi-kokorozasi wo mo arahasi goranze sase tamaha m tote, Titi-Miya, Haha-Miyasumdokoro no ohase masi ohom-tame no kokorozasi wo mo tori sohe obosu ni, kaku anagati ni, ohoyake ni mo kikoye kahesa se tamahe ba, koto-domo ohoku todome sase tamahi tu.

 "Sizihu-no-ga to ihu koto ha, sakizaki wo kiki haberu ni mo, nokori no yohahi hisasiki tamesi nam sukunakari keru wo, kono tabi ha, naho, yo no hibiki todome sase tamahi te, makoto ni noti ni tara m koto wo kazohe sase tamahe."

 to ari kere do, ohoyake-zama nite, naho ito ikamesiku nam ari keru.

 [9-6 A banquet is held after the Buddhist ceremoney by Akikonomu]

 Miya no ohasimasu mati no sinden ni, ohom-siturahi nado si te, sakizaki ni koto kahara zu, Kamdatime no roku nado, daikyau ni nazurahe te, Miko-tati ni ha koto ni womna no sauzoku, hi-Samgi no si-wi, Mauti-kimdati nado, tada no Tenzyaubito ni ha, siroki hosonaga hito-kasane, kosizasi nado made, tugitugi ni tamahu.

 Sauzoku kagiri naku kiyora wo tukusi te, nadakaki obi, mi-hakasi nado, ko-Zenbau no ohom-kata-zama nite tutahari mawiri taru mo, mata ahare ni nam. Huruki yo no iti-no-mono to na aru kagiri ha, mina tudohi mawiru ohom-ga ni nam a' meru. Mukasimonogatari ni mo, mono e sase taru wo, kasikoki koto ni ha kazohe tuduke ta' mere do, ito urusaku te, kotitaki ohom-nakarahi no koto-domo ha, e zo kazohe ahe habera nu ya?

 [9-7 A banquet is held for Genji by Yugiri obeying Mikado's orders]

 Uti ni ha, obosi some te si koto-domo wo, mugeni yaha tote, Tyuunagon ni zo tuke sase tamahi te keru. Sonokoro no Udaisyau, yamahi si te, zisi tamahi keru wo, kono Tyuunagon ni, ohom-ga no hodo yorokobi kuhahe m to obosimesi te, nihaka ni nasa se tamahi tu.

 Win mo yorokobi kikoyesase tamahu monokara,
 "Ito, kaku, nihaka ni amaru yorokobi wo nam, itihayaki kokoti si haberu."

 to hige si mausi tamahu.

 Usitora-no-mati ni, ohom-siturahi mauke tamahi te, kakurohe taru yau ni si nasi tamahe re do, kehu ha, naho kata koto ni gisiki masari te, tokorodokoro no kyau nado mo, Kuradukasa, Kokusauwin yori, tukaumatura se tamahe ri.

 Tonziki nado, ohoyake-zama nite, Tou-no-Tyuuzyau senzi uketamahari te, Miko-tati go-nin, Hidari Migi no Otodo, Dainagon hutari, Tyuunagon sam-nin, Saisyau go-nin, Tenzyaubito ha, rei no, Uti, Touguu, Win, nokoru sukunasi.

 Omasi, mi-teudo-domo nado ha, Ohokiotodo kuhasiku uketamahari te, tukaumatura se tamahe ri. Kehu ha, ohosegoto ari te watari mawiri tamahe ri. Win mo, ito kasikoku odoroki mausi tamahi te, ohom-za ni tuki tamahi nu.

 Moya no ohom-za ni mukahe te, Otodo no ohom-za ari. Ito kiyora ni monomonosiku hutori te, kono Otodo zo, ima sakari no siutoku to ha miye tamahe ru.

 Aruzi-no-Win ha, naho ito wakaki Genzi-no-Kimi ni miye tamahu. Mi-byaubu si-dehu ni, Uti no ohom-te kaka se tamahe ru, kara no aya no usudan ni, sitawe no sama nado odoroka nara m yaha? Omosiroki syunziu no tukuriwe nado yori mo, kono mi-byaubu no sumituki no kakayaku sama ha, me mo oyoba zu, omohinasi sahe medetaku nam ari keru.

 Okimono no mi-dusi, hikimono, hukimono nado, Kuraudodokoro yori tamahari tamahe ri. Daisyau no ohom-ikihohi, ito ikamekasiku nari tamahi ni tare ba, uti-sohe te, kehu no sahohu ito koto nari. Ohom-muma si-zihu-hiki, Hidari Migi no Mumadukasa, Rokuwehu no kwannin, kami yori tugitugi ni hiki totonohuru hodo, hi kure hate nu.

 [9-8 Concert dances and music are held after the Buddhist ceremoney]

 Rei no, Manzai-raku, Gawauon nado ihu mahi, kesiki bakari mahi te, Otodo no watari tamahe ru ni, medurasiku mote-hayasi tamahe ru ohom-asobi ni, minahito, kokoro wo ire tamahe ri. Biha ha, rei no Hyaubukyau-no-Miya, nanigoto ni mo yo ni kataki mono no zyauzu ni ohasi te, ito ninasi. Omahe ni kin-no-ohom-koto. Otodo, wagon hiki tamahu.

 Tosi-goro sohi tamahi ni keru ohom-mimi no kikinasi ni ya, ito iu ni ahare ni obosa rure ba, kin mo ohom-te wosawosa kakusi tamaha zu, imiziki ne-domo idu.

 Mukasi no ohom-monogatari-domo nado ideki te, ima hata, kakaru ohom-nakarahi ni, idukata ni tuke te mo, kikoye kayohi tamahu beki ohom-mutubi nado, kokoroyoku kikoye tamahi te, ohom-miki amata tabi mawiri te, mono no omosirosa mo todokohori naku, ohom-wehinaki-domo e todome tamaha zu.

 Ohom-okurimono ni, sugure taru wagon hitotu, konomi tamahu Komabue sohe te. Sitan no hako hito-yorohi ni, kara no hon-domo, koko no sau no hon nado ire te. Mi-kuruma ni ohi te tatemature tamahu. Ohom-muma-domo mukahe tori te, Miginotukasa-domo, Koma no gaku si te, nonosiru. Rokuwehu no kwannin no roku-domo, Daisyau tamahu.

 Mi-kokoro to sogi tamahi te, ikamesiki koto-domo ha, kono tabi todome tamahe re do, Uti, Touguu, Iti-no-Win, Kisai-no-Miya, tugitugi no ohom-yukari itukusiki hodo, ihi sira zu miye ni taru koto nare ba, naho kakaru wori ni ha, medetaku nam oboye keru.

 [9-9 Genji thinks his wives' future after the banquet]

 Daisyau no, tada hito-tokoro ohasuru wo, sauzausiku haye naki kokoti se sika do, amata no hito ni sugure, oboye koto ni, hitogara mo katahara naki yau ni monosi tamahu ni mo, kano haha-Kitanokata no, Ise-no-Miyasumdokoro to no urami hukaku, idomi kahasi tamahi kem hodo no ohom-sukuse-domo no yukusuwe miye taru nam, samazama nari keru.

 Sono hi no ohom-sauzoku-domo nado, konata no uhe nam si tamahi keru. Roku-domo ohokata no koto wo zo, Samdeu-no-Kitanokata ha isogi tamahu meri si. Worihusi ni tuke taru ohom-itonami, utiuti no mono no kiyora wo mo, konata ni ha tada yoso no koto ni nomi kiki watari tamahu wo, nanigoto ni tuke te kaha, kakaru monomonosiki kazu ni mo mazirahi tamaha masi to, oboye taru wo, Daisyau-no-Kimi no ohom-yukari ni, ito yoku kazumahe rare tamahe ri.

 

10 Tale of Akashi A baby boy is born between Togu and Akashi-Hime


 [10-1 It is near to be born a baby to Akashi-Hime]

 Tosi kaheri nu. Kiritubo-no-Ohomkata tikaduki tamahi nuru ni yori, Syaugwatu tuitati yori, mi-suhohu hudan ni se sase tamahu. Tera dera, yasiro yasiro no ohom-inori, hata kazu mo sira zu. Otodo-no-Kimi, yuyusiki koto wo mi tamahe te sika ba, kakaru hodo no koto, ito osorosiki mono ni obosi simi taru wo, Tai-no-Uhe nado no saru koto si tamaha nu ha, kutiwosiku sauzausiki monokara, uresiku obosa ruru ni, mada ito ayeka naru ohom-hodo ni, ikani ohase m to, kanete obosi sawagu ni, Kisaragi bakari yori, ayasiku mi-kesiki kahari te nayami tamahu ni, mi-kokoro-domo sawagu besi.

 Omyauzi-domo mo, tokoro wo kahe te tutusimi tamahu beku mausi kere ba, hoka no sasi-hanare tara m ha obotukanasi tote, kano Akasi no ohom-mati no nakanotai ni watasi tatematuri tamahu. Konata ha, tada ohoki naru tai hutatu, rau-domo nam meguri te ari keru ni, mi-suhohu no dan hima naku nuri te, imiziki genza-domo tudohi te, nonosiru.

 Hahagimi, kono toki ni waga ohom-sukuse mo miyu beki waza na' mere ba, imiziki kokoro wo tukusi tamahu.

 [10-2 Grandmother talks about old days to Akashi-Hime]

 Kano Oho-Amagimi mo, ima ha koyonaki hoke bito nite zo ari kem kasi. Kono ohom-arisama wo mi tatematuru ha, yume no kokoti si te, itusika to mawiri, tikaduki nare tatematuru.

 Tosigoro, Hahagimi ha kau sohi saburahi tamahe do, mukasi no koto nado, maho ni simo kikoye sirase tamaha zari keru wo, kono Amagimi, yorokobi ni e tahe de, mawiri te ha, ito namidagati ni, hurumekasiki koto-domo wo, wananaki ide tutu katari kikoyu.

 Hazime tu kata ha, ayasiku mutukasiki hito kana to, uti-mamori tamahi sika do, kakaru hito ari to bakari ha, hono-kikioki tamahere ba, natukasiku motenasi tamahe ri.

 Mumare tamahi si hodo no koto, Otodo-no-Kimi no kano ura ni ohasimasi tari si arisama,

 "Ima ha tote kyau he nobori tamahi si ni, tare mo tare mo, kokoro wo madohasi te, ima ha kagiri, kabakari no tigiri ni koso ha ari kere to nageki si wo, Wakagimi no kaku hiki-tasuke tamahe ru ohom-sukuse no, imiziku kanasiki koto."

 to, horohoro to nake ba,

 "Geni, ahare nari keru mukasi no koto wo, kaku kika se zara masika ba, obotukanaku te mo sugi nu bekari keri."

 to obosi te, uti-naki tamahu. Kokoro no uti ni ha,

 "Waga mi ha, geni ukebari te imizikaru beki kiha ni ha ara zari keru wo, Tai-no-Uhe no ohom-motenasi ni migaka re te, hito no omohe ru sama nado mo, kataho ni ha ara nu nari keri. Hitobito wo ba mata naki mono ni omohiketi, koyonaki kokoroogori wo ba si ture. Yohito ha, sita ni ihi iduru yau mo ari tu ram kasi."

 nado obosi siri hate nu.

 Hahagimi wo ba, moto yori kaku sukosi oboye kudare ru sudi to siri nagara, mumare tamahi kem hodo nado wo ba, saru yobanare taru sakahi nite nado mo siri tamaha zari keri. Ito amari ohodoki tamahe ru ke ni koso ha! Ayasiku oboobosikari keru koto nari ya!

 Kano Nihudau no, ima ha sennin no, yo ni mo suma nu yau nite wi ta' naru wo kiki tamahu mo, kokorogurusiku nado, katagata ni omohi midare tamahi nu.

 [10-3 Akashi reproves her mother for talking old times]

 Ito mono-ahare ni nagame te ohasuru ni, Ohom-kata mawiri tamahi te, ni'tiu no ohom-kadi ni, konata kanata yori mawiri tudohi, mono-sawagasiku nonosiru ni, omahe ni kotobito mo saburaha zu, Amagimi, tokoro e te ito tikaku saburahi tamahu.

 "Ana migurusi ya! Mizikaki mi-kityau hikiyose te koso, saburahi tamaha me. Kaze nado sawagasiku te, onodukara hokorobi no hima mo ara m ni. Kususi nado yau no sama si te. Ito sakari sugi tamahe ri ya!"

 nado, nama-kataharaitaku omohi tamahe ri. Yosimeki sosi te hurumahu to, oboyu mere domo, moumou ni mimi mo oboobosikari kere ba, "A a!" to, katabuki te wi tari.

 Saruha, ito sa ihu bakari ni mo ara zu kasi. Rokuzihu go, roku no hodo nari. Amasugata, ito kaharaka ni, ate naru sama si te, me tuyayaka ni naki hare taru kesiki no, ayasiku mukasi omohi ide taru sama nare ba, mune uti-tubure te,

 "Kodai no higakoto-domo ya, haberi tu ram. Yoku, kono yo no hoka naru yau naru higaoboye-domo ni torimaze tutu, ayasiki mukasi no koto-domo mo ide maude ki tu ram ha ya! Yume no kokoti koso si habere."

 to, uti-hohowemi te mi tatematuri tamahe ba, ito namamekasiku kiyora nite, rei yori mo itaku sidumari, mono obosi taru sama ni miye tamahu. Waga ko to mo oboye tamaha zu, katazikenaki ni,

 "Itohosiki koto-domo wo kikoye tamahi te, obosi midaruru ni ya? Ima ha kabakari to mi-kurawi wo kihame tamaha m yo ni, kikoye mo sirase m to koso omohe, kutiwosiku obosi sutu beki ni ha ara ne do, ito itohosiku kokorootori si tamahu ram."

 to oboyu.

 [10-4 Akashis, her mother and her daughter and herself, compose waka]

 Ohom-kadi hate te makade nuru ni, ohom-kudamono nado tikaku makanahi nasi, "Kore bakari wo dani." to, ito kokorogurusige ni omohi te kikoye tamahu.

 Amagimi ha, ito medetau utukusiu mi tatematuru mama ni mo, namida ha e todome zu. Kaho ha wemi te, kutituki nado ha migurusiku hirogori tare do, mami no watari uti-sigure te, hisomi wi tari.

 "Ana! Kataharaita."

 to, me kuhasure do, kiki mo ire zu.

 "Oyi no nami kahi aru ura ni tatiide te
 sihotaruru ama wo tare ka togame m

 Mukasi no yo ni mo, kayau naru hurubito ha, tumi yurusa re te nam haberi keru."

 to kikoyu. Ohom-suzuri naru kami ni,

 "Sihotaruru ama wo namidi no sirube nite
 tadune mo mi baya hama no tomaya wo
"

 Ohom-kata mo e sinobi tamaha de, uti-naki tamahi nu.

 "Yo wo sute te Akasi no ura ni sumu hito mo
 kokoro no yami ha haruke simo se zi
"

 nado kikoye, magirahasi tamahu. Wakare kem akatuki no koto mo, yume no naka ni obosi ide rare nu wo, "Kutiwosiku mo ari keru kana!" to obosu.

 [10-5 A baby boy is born at March 10 past]

 Yayohi no towo-yo-ka no hodo ni, tahiraka ni mumare tamahi nu. Kanete ha odoroodorosiku obosi sawagi sika do, itaku nayami tamahu koto naku te, wotoko-miko ni sahe ohasure ba, kagirinaku obosu sama nite, Otodo mo mi-kokoro otiwi tamahi nu.

 Konata ha kakure no kata nite, tada kedikaki hodo naru ni, ikamesiki ohom-ubuyasinahi nado no uti-sikiri, hibiki yosohosiki arisama, geni "kahi aru ura" to, Amagimi no tame ni ha miye tare do, gisiki naki yau nare ba, watari tamahi na m to su.

 Tai-no-Uhe mo watari tamahe ri. Siroki ohom-sauzoku si tamahi te, hito no oyameki te, Wakamiya wo tuto idaki te wi tamahe ru sama, ito wokasi. Midukara kakaru koto siri tamaha zu, hito no uhe nite mo mi narahi tamaha ne ba, ito meduraka ni utukusi to omohi kikoye tamahe ri. Mutukasige ni ohasuru hodo wo, taye zu idaki tori tamahe ba, makoto no Obagimi ha, tada makase tatematuri te, ohom-yudono no atukahi nado wo tukaumaturi tamahu.

 Touguu-no-senzi naru Naisi-no-Suke zo tukaumaturu. Ohom-mukaheyu ni, oritati tamahe ru mo ito ahare ni, utiuti no koto mo hono-siri taru ni,

 "Sukosi kataho nara ba, itohosikara masi wo, asamasiku kedakaku, geni, kakaru tigiri koto ni monosi tamahi keru hito kana!"

 to mi kikoyu. Kono hodo no gisiki nado mo, manebi tate m ni, ito saranari ya!

 [10-6 The birth ceremony is celebrated splendidy]

 Mui-ka to ihu ni, rei no otodo ni watari tamahi nu. Nanu-ka no yo, Uti yori mo ohom-ubuyasinahi no koto ari.

 Suzakuwin no, kaku yo wo sute ohasimasu ohom-kahari ni ya, Kuraudodokoro yori, Tou-no-Ben, senzi uketamahari te, meduraka naru sama ni tukaumature ri. Roku no kinu nado, mata Tyuuguu no ohom-kata yori mo, ohoyakegoto ni ha tati masari, ikamesiku se sase tamahu. Tugitugi no Miko-tati, Otodo no ihe ihe, sonokoro no itonami nite, ware mo ware mo to, kiyora wo tukusi te tukaumaturi tamahu.

 Otodo-no-Kimi mo, kono hodo no koto-domo ha, rei no yau ni mo kotosoga se tamaha de, yo ni naku hibiki kotitaki hodo ni, utiuti no namamekasiku komaka naru miyabi no, manebi tutahu beki husi ha, me mo tomara zu nari ni keri. Otodo-no-Kimi mo, Wakamiya wo hodo naku idaki tatematuri tamahi te,

 "Daisyau no amata mauke ta' naru wo, ima made mise nu ga uramesiki ni, kaku rautaki hito wo zo e tatematuri taru."

 to, utukusimi kikoye tamahu ha, kotowari nari ya!

 Hibi ni, mono wo hikinoburu yau ni oyosuke tamahu. Ohom-menoto nado, kokorosira nu ha tomi ni mesa de, saburahu naka ni, sina kokoro sugure taru kagiri wo eri te, tukaumatura se tamahu.

 [10-7 Murasaki and Akashi are friendly]

 Ohomkata no mi-kokorookite no, raurauziku kedakaku, ohodoka naru mono no, sarubeki kata ni ha hige si te, nikuraka ni mo ukebara nu nado wo, home nu hito nasi.

 Tai-no-Uhe ha, maho nara ne do, miye kahasi tamahi te, sabakari yurusi naku obosi tari sika do, ima ha, Miya no ohom-toku ni, ito mutumasiku, yamgotonaku obosi nari ni tari. Tigo utukusimi tamahu mi-kokoro nite, amagatu nado, ohom-tedukara tukuri sosokuri ohasuru mo, ito wakawakasi. Akekure kono ohom-kasiduki nite sugusi tamahu.

 Kano kodai no Amagimi ha, Wakamiya wo e kokoronodoka ni mi tatematura nu nam, aka zu oboye keru. Nakanaka mi tatematuri some te, kohi kikoyuru ni zo, inoti mo e tahu mazika' meru.

 

11 Tale of Akashi A letter from Akashi's father


 [11-1 Akashi's father, priest sends a long letter to her]

 Kano Akasi ni mo, kakaru ohom-koto tutahe kiki te, saru hizirigokoti ni mo, ito uresiku oboye kere ba,

 "Ima nam, kono yo no sakahi wo kokoroyasuku yuki hanaru beki."

 to Desi-domo ni ihi te, kono ihe wo ba tera ni nasi, atari no ta nado yau no mono ha, mina sono tera no koto ni si oki te, kono kuni no oku no kohori ni, hito mo kayohi gataku hukaki yama aru wo, tosigoro mo sime oki nagara, asiko ni komori na m noti, mata hito ni ha miye siraru beki ni mo ara zu to omohi te, tada sukosi no obotukanaki koto nokori kere ba, ima made nagarahe keru wo, ima ha saritomo to, Hotoke Kami wo tanomi mausi te nam uturohi keru.

 Kono tikaki tosigoro to nari te ha, kyau ni kotonaru koto nara de, hito mo kayohasi tatematura zari tu. Kore yori kudasi tamahu hito bakari ni tuke te nam, hito-kudari nite mo, Amagimi sarubeki worihusi no koto mo kayohi keru. Omohi hanaruru yo no todime ni, humi kaki te, Ohomkata ni tatemature tamahe ri.

 [11-2 The letter from Akashi's father]

 "Kono tosigoro ha, onazi yononaka no uti ni megurahi haberi ture do, nanikaha, kaku nagara mi wo kahe taru yau ni omou tamahe nasi tutu, saseru koto naki kagiri ha, kikoye uketamahara zu.

 Kanabumi mi tamahuru ha, me no itoma iri te, nenbutu mo ketai suru yau ni, yaku nau te nam, ohom-seusoko mo tatematura nu wo, tute ni uketamahare ba, Wakagimi ha Touguu ni mawiri tamahi te, Wotokomiya mumare tamahe ru yosi wo nam, hukaku yorokobi mausi haberu.

 Sono yuwe ha, midukara kaku tutanaki yamabusi no mi ni, imasara ni konoyo no sakaye wo omohu ni mo habera zu. Sugi ni si kata no tosigoro, kokorogitanaku, roku-zi no tutome ni mo, tada ohom-koto wo kokoro ni kake te, hatisu no uhe no tuyu no negahi wo ba sasioki te nam nenzi tatematuri si.

 Waga Omoto mumare tamaha m to se si, sono tosi no Ni-gwatu no sono yo no yume ni misi yau,

 'Midukara Sumi-no-yama wo, migi no te ni sasage tari. Yama no saiu yori, tuki hi no hikari sayaka ni sasi-ide te yo wo terasu. Midukara ha yama no simo no kage ni kakure te, sono hikari ni atara zu. Yama wo ba hiroki umi ni ukabe oki te, tihisaki hune ni nori te, nisi no kata wo sasi te kogi yuku.'

 to nam mi habe' si.

 Yume same te, asita yori kazu nara nu mi ni tanomu tokoro ideki nagara, 'Nanigoto ni tuke te ka, saru ikamesiki koto wo ba mati ide m.' to, kokoro no uti ni omohi habe' si wo, sonokoro yori harama re tamahi ni si konata, zoku no kata no humi wo mi habe' si ni mo, mata naikeu no kokoro wo tadunuru naka ni mo, yume wo sinzu beki koto ohoku habe' sika ba, iyasiki hutokoro no uti ni mo, katazikenaku omohi itaduki tatematuri sika do, tikara oyoba nu mi ni omou tamahe kane te nam, kakaru miti ni omomuki haberi ni si.

 Mata, kono kuni no koto ni sidumi haberi te, oyi no nami ni sarani tatikahera zi to omohi todime te, kono ura ni tosigoro habe' si hodo mo, waga Kimi wo tanomu koto ni omohi kikoye habe' sika ba nam, kokoro hitotu ni ohoku no gwan wo tate habe' si. Sono kaherimausi, tahiraka ni omohi no goto toki ni ahi tamahu.

 Wakagimi, kuni no haha to nari tamahi te, negahi miti tamaha m yo ni, Sumiyosi no mi-yasiro wo hazime, hatasi mausi tamahe. Sarani nanigoto wo kaha utagahi habera m?

 Kono hitotu no omohi, tikaki yo ni kanahi haberi nure ba, haruka ni nisi no kata, zihu-man-oku no kuni hedate taru, kuhon no uhe no nozomi utagahi naku nari haberi nure ba, ima ha tada mukahuru hatisu wo mati haberu hodo, sono yuhube made, midu kusa kiyoki yama no suwe nite tutome habera m tote nam, makari iri nuru.

 Hikari ide m akatuki tikakiu nari ni keri
 ima zo mi si yo no yume gatari suru
"

 tote, tukihi kaki tari.

 [11-3 A postscript in the letter]

 "Inoti ohara m tukihi mo, sarani na sirosimesi so. Inisihe yori hito no some oki keru hudigoromo ni mo, nanika yature tamahu. Tada waga mi ha henge no mono to obosi nasi te, oyi-hohusi no tame ni ha kudoku wo tukuri tamahe. Konoyo no tanosimi ni sohe te mo, noti no yo wo wasure tamahu na.

 Negahi haberu tokoro ni dani itari haberi na ba, kanarazu mata taimen ha haberi na m. Saba no hoka no kisi ni itari te, toku ahi mi m to wo obose."

 Sate, kano yasiro ni tate atume taru gwanbumi-domo wo, ohoki naru din no hubako ni, hunzi kome te tatematuri tamahe ri.

 Amagimi ni ha, kotogoto ni mo kaka zu, tada,

 "Kono tuki no zihu-yo-niti ni nam, kusa no ihori makari hanare te, hukaki yama ni iri haberi nuru. Kahinaki mi wo ba, kuma ohokami ni mo sesi haberi na m. Soko ni ha, naho omohi si yau naru mi-yo wo mati ide tamahe. Akiraka naru tokoro nite, mata taimen ha ari na m."

 to nomi ari.

 [11-4 The messenger's talk]

 Amagimi, kono humi wo mi te, kano tukahi no Daitoko ni tohe ba,

 "Kono ohom-humi kaki tamahi te, mi-ka to ihu ni nam, kano taye taru mine ni uturohi tamahi ni si. Nanigasira mo, kano ohom-okuri ni, humoto made ha saburahi sika do, mina kahesi tamahi te, sou hitori, waraha hutari nam, ohom-tomo ni saburaha se tamahu. Ima ha to yo wo somuki tamahi si wori wo, kanasiki todime to omou tamahe sika do, nokori haberi keri.

 Tosigoro okonahi no hima hima ni, yorihusi nagara kaki-narasi tamahi si kin-no-ohom-koto, biwa toriyose tamahi te, kai-sirabe tamahi tutu, Hotoke ni makari mausi si tamahi te nam, mi-dau ni senihu si tamahi si. Saranu mono-domo mo, ohoku ha tatematuri tamahi te, sono nokori wo nam, mi-desi-domo roku-zihu yo-nin nam, sitasiki kagiri saburahi keru, hodo ni tuke te mina sobun si tamahi te, naho si nokori wo nam, kyau no go-reu tote okuri tatematuri tamahe ru.

 Imaha tote kaki-komori, saru harukeki yama no kumo kasumi ni maziri tamahi ni si, munasiki ohom-ato ni tomari te, kanasibi omohu hitobito ohoku nam haberu."

 nado, kono Daitoko mo, waraha nite kyau yori kudari si hito no, oyi-hohusi ni nari te, tomare ru, ito ahare ni kokorobososi to omohe ri. Hotoke no mi-desi no sakasiki hiziri dani, Wasi-no-mine wo ba tadotadosikara zu tanomi kikoye nagara, naho takigi tuki keru yo no madohi ha hukakari keru wo, masite Amagimi no kanasi to omohi tamahe ru koto kagiri nasi.

 [11-5 Akashi reads the letter]

 Ohomkata ha, minami-no-otodo ni ohasuru wo, "Kakaru ohom-seusoko nam aru." to ari kere ba, sinobi te watari tamahe ri. Omoomosiku mi wo motenasi te, oboroke nara de ha, kayohi ahi tamahu koto mo kataki wo, "Ahare naru koto nam." to kiki te, obotukanakere ba, uti-sinobi te monosi tamahe ru ni, ito imiziku kanasige naru kesiki nite wi tamahe ri.

 Hi tikaku toriyose te, kono humi wo mi tamahu ni, geni, seki tome m kata zo nakari keru. Yoso no hito ha, nani to mo me todomu maziki koto no, madu, mukasi kisikata no koto omohi ide, kohisi to omohi watari tamahu kokoro ni ha, "Ahi mi de sugi hate nuru ni koso ha." to, mi tamahu ni, imiziku ihukahinasi.

 Namida wo e seki tome zu, kono yume gatari wo, katu ha yukusaki tanomosiku,

 "Saraba, higakokoro nite, waga mi wo sasimo arumaziki sama ni akugarasi tamahu to, nakagoro omohi tadayoha re si koto ha, kaku hakanaki yume ni tanomi wo kake te, kokorotakaku monosi tamahu nari keri."

 to, katugatu omohi ahase tamahu.

 [11-6 Akashi and her mother think their fate]

 Amagimi, hisasiku tamerahi te,

 "Kimi no ohom-toku ni ha, uresiku omodatasiki koto wo mo, mi ni amari te narabinaku omohi haberi. Ahare ni ibuseki omohi mo sugure te koso haberi kere.

 Kazu nara nu kata nite mo, nagarahe si miyako wo sute te, kasiko ni sidumi wi si wo dani, yohito ni tagahi taru sukuse ni mo aru kana, to omohi habe' sika do, ikeru yo ni yuki hanare, hedataru beki naka no tigiri to ha omohi kake zu, onazi hatisu ni sumu beki notinoyo no tanomi wo sahe kake te tosituki wo sugusi ki te, nihaka ni kaku oboye nu ohom-koto ideki te, somuki ni si yo ni tatikaheri te haberu, kahi aru ohom-koto wo mi tatematuri yorokobu monokara, katatukata ni ha, obotukanaku kanasiki koto no uti-sohi te taye nu wo, tuhini kaku ahi mi zu hedate nagara konoyo wo wakare nuru nam, kutiwosiku oboye haberu.

 Yo ni he si toki dani, hito ni ni nu kokorobahe ni yori, yo wo mote-higamuru yau nari si wo, wakaki doti tanomi narahi te, onoono ha mata naku tigiri oki te kere ba, katamini ito hukaku koso tanomi habe' sika. Ikanare ba, kaku mimi ni tikaki hodo nagara, kakute wakare nu ram."

 to ihi tuduke te, ito ahare ni uti-hisomi tamahu. Ohomkata mo imiziku naki te,

 "Hito ni sugure m yukusaki no koto mo, oboye zu ya. Kazu nara nu mi ni ha, nanigoto mo, kezayaka ni kahi aru beki ni mo ara nu monokara, ahare naru arisama ni, obotukanaku te yami na m nomi koso kutiwosikere.

 Yorodu no koto, sarubeki hito no ohom-tame to koso oboyu habere, sate taye komori tamahi na ba, yononaka mo sadame naki ni, yagate kiye tamahi na ba, kahinaku nam."

 tote, yomosugara, ahare naru koto-domo wo ihi tutu akasi tamahu.

 [11-7 Akashi comes back to her room]

 "Kinohu mo, Otodo-no-Kimi no, anata ni ari to mi oki tamahi te si wo, nihakani hahi kakure tara m mo, karo-garosiki yau naru besi. Mi hitotu ha, nani bakari mo omohi habera zu. Kaku sohi tamahu ohom-tame nado no itohosiki ni nam, kokoro ni makase te mi wo mo motenasi nikukaru beki."

 tote, akatuki ni kaheri watari tamahi nu.

 "Wakamiya ha ikaga ohasimasu? Ikadeka mi tatematuru beki?"

 tote mo naki nu.

 "Ima mi tatematuri tamahi te m. Nyougo-no-Kimi mo, ito ahare ni nam obosi ide tutu, kikoye sase tamahu meru. Win mo, koto no tuide ni, mosi yononaka omohu yau nara ba, yuyusiki kanegoto nare do, Amagimi sono hodo made nagarahe tamaha nam, to notamahu meri ki. Ikani obosu koto ni ka ara m?"

 to notamahe ba, mata uti-wemi te,

 "Ide ya, sareba koso, samazama tamesi naki sukuse ni koso habere."

 tote yorokobu. Kono hubako ha motase te maunobori tamahi nu.

 

12 Tale of Akashi The fate of Akashi's


 [12-1 Togu remaind Akashi-Hime to come back to the Togu Palace]

 Miya yori, toku mawiri tamahu beki yosi nomi are ba,

 "Kaku obosi taru, kotowari nari. Medurasiki koto sahe sohi te, ikani kokoromotonaku obosa ru ram?"

 to, Murasaki-no-Uhe mo notamahi te, Wakamiya sinobi te mawirase tatematura m mi-kokorodukahi si tamahu.

 Miyasumdokoro ha, ohom-itoma no kokoroyasukara nu ni kori tamahi te, kakaru tuide ni, sibasi aramahosiku obosi tari. Hodo naki ohom-mi ni, saru osorosiki koto wo si tamahe re ba, sukosi omoyase hosori te, imiziku namamekasiki ohom-sama si tamahe ri.

 "Kaku, tamerahi gataku ohasuru hodo, tukurohi tamahi te koso ha."

 nado, Ohomkata nado ha kokorokurusigari kikoye tamahu wo, Otodo ha,

 "Kayau ni omoyase te miye tatematuri tamaha m mo, nakanaka ahare naru beki waza nari."

 nado notamahu.

 [12-2 Akashi-Hime reads the letter]

 Tai-no-Uhe nado no watari tamahi nuru yuhutukata, simeyaka naru ni, Ohomkata, omahe ni mawiri tamahi te, kono hubako kikoye sira se tamahu.

 "Omohu sama ni kanahi hate sase tamahu made ha, tori-kakusi te oki te haberu bekere do, yononaka sadame gatakere ba, usirometasa ni nam. Nanigoto wo mo mi-kokoro to obosi kazumahe zara m konata, tomokaku mo, hakanaku nari haberi na ba, kanarazusimo imaha no todime wo, goranze raru beki mi ni mo habera ne ba, naho, utusigokoro use zu haberu yo ni nam, hakanaki koto wo mo, kikoyesase oku beku haberi keru, to omohi haberi te.

 Mutukasiku ayasiki ato nare do, kore mo goranze yo. Kono gwanbumi ha, tikaki mi-dusi nado ni oka se tamahi te, kanarazu saru bekara m wori ni goranzi te, kono uti no koto-domo ha se sase tamahe.

 Utoki hito ni ha, na morasa se tamahi so. Kabakari to mi tatematuri oki ture ba, midukara mo yo wo somuki habe' na m to omou tamahe nari yuke ba, yorodu kokoro nodoka ni mo oboye habera zu.

 Tai-no-Uhe no mi-kokoro, oroka ni omohi kikoyesase tamahu na. Ito arigataku monosi tamahu, hukaki mi-kesiki wo mi habere ba, mi ni ha koyonaku masari te, nagaki mi-yo ni mo ara nam to zo omohi haberu. Motoyori, ohom-mi ni sohi kikoyesase m ni tuke te mo, tutumasiki mi no hodo ni habere ba, yuduri kikoye some haberi ni si wo, ito kau simo, monosi tamaha zi to nam, tosigoro ha, naho yo no tune ni omou tamahe watari haberi turu.

 Ima ha, kisikata yukusaki, usiroyasuku omohi nari ni te haberi."

 nado, ito ohoku kikoye tamahu. Namidagumi te kiki ohasu. Kaku mutumasikaru beki omahe ni mo, tune ni utitoke nu sama si tamahi te, warinaku monodutumi si taru sama nari. Kono humi no kotoba, ito utate kohaku, nikuge naru sama wo, Mitinokunigami nite, tosi he ni kere ba, kibami atugoye taru go, roku-mai, sasugani kau ni ito hukaku simi taru ni kaki tamahe ri.

 Ito ahare to obosi te, ohom-hitahigami no yauyau nure yuku, ohom-sobame, ate ni namamekasi.

 [12-3 Genji comes in Akashi's room]

 Win ha, Himemiya no ohom-kata ni ohasi keru wo, naka no mi-sauzi yori huto watari tamahe re ba, e simo kakusa de, mi-kityau wo sukosi hikiyose te, midukara ha hata kakure tamahe ri.

 "Wakamiya ha, odoroki tamahe ri ya! Toki no ma mo kohisiki waza nari keri!"

 to kikoye tamahe ba, Miyasumdokoro ha irahe mo kikoye tamaha ne ba, Ohomkata,

 "Tai ni watasi kikoye tamahi tu."

 to kikoye tamahu.

 "Ito ayasi ya! Anata ni kono Miya wo rauzi tatematuri te, hutokoro wo sarani hanata zu mote-atukahi tutu, hitoyarinarazu kinu mo mina nurasi te, nugikahe-gati na' meru. Karogarosiku, nado kaku watasi tatematuri tamahu. Konata ni watari te koso mi tatematuri tamaha me."

 to notamahe ba,

 "Ito, utate. Omohigumanaki ohom-koto kana! Womna ni ohasimasa m ni dani, anata nite mi tatematuri tamaha m koso yoku habera me. Masite wotoko ha, kagiri nasi to kikoyesasure do, kokoroyasuku oboye tamahu wo! Tahabure nite mo, kayau ni hedategamasiki koto, na sakasigari kikoyesase tamahi so."

 to kikoye tamahu. Uti-warahi te,

 "Ohom-naka-domo ni makase te, mihanati kikoyu beki na' nari na. Hedate te, ima ha, tare mo tare mo sasi-hanati, sakasira nado notamahu koso wosanakere. Madu ha, kayau ni hahi kakure te, turenaku ihi otosi tamahu meri kasi."

 tote, mi-kityau wo hikiyari tamahe re ba, moya no hasira ni kakari te, ito kiyoge ni, kokorohadukasige naru sama si te monosi tamahu.

 [12-4 Genji reads the letter]

 Arituru hako mo, madohi kakusa m mo sama asikere ba, sate ohasuru wo,

 "Nazo no kako? Hukaki kokoro ara m. Kesaubito no nagauta yomi te hunzikome taru kokoti koso sure."

 to notmahe ba,

 "Ana, utate ya! Imamekasiku nari kahera se tamahu meru mi-kokoronarahi ni, kiki sira nu yau naru ohom-susabigoto-domo koso, tokidoki idekure."

 tote, hohowemi tamahe re do, mono ahare nari keru mi-kesiki-domo sirukere ba, ayasi to uti-katabuki tamahe ru sama nare ba, wadurahasiku te,

 "Kano Akasi no ihaya yori, sinobi te habe' si ohom-inori no kwanzyu, mata, madasiki gwan nado no haberi keru wo, mi-kokoro ni mo sirase tatematuru beki wori ara ba, goranzi oku beku ya tote haberu wo, tada ima ha, tuide naku te, nanikaha ake sase tamaha m?"

 to kikoye tamahu ni, "Geni, ahare naru beki arisama zo kasi." to obosi te,

 "Ikani okonahi masi te sumi tamahi ni tara m. Inoti nagaku te, kokora no tosigoro tutomuru tumi mo, koyonakara m kasi. Yononaka ni, yosi ari, sakasiki katagata no, hito tote miru ni mo, konoyo ni somi taru hodo no nigori hukaki ni ya ara m, kasikoki kata koso are, ito kagiri ari tutu oyoba zari keri ya.

 Samo itari hukaku, sasugani, kesiki ari si hito no arisama kana! Hiziridati, konoyo-banare-gaho ni mo ara nu monokara, sita no kokoro ha, mina ara nu yo ni kayohi sumi ni taru to koso, miye sika.

 Masite, ima ha kokorogurusiki hodasi mo naku, omohi hanare ni tara m wo ya! Kayasuki mi nara ba, sinobi te, ito aha mahosiku koso."

 to notamahu.

 "Ima ha, kano haberi si tokoro wo mo sute te, tori no ne kikoye nu yama ni to nam kiki haberu."

 to kikoyure ba,

 "Saraba, sono yuigon na' nari na. Seusoko ha kayohasi tamahu ya? Amagimi, ikani omohi tamahu ram? Oyako no naka yori mo, mata saru sama no tigiri ha, kotoni koso sohu bekere."

 tote, uti-namidagumi tamahe ri.

 [12-5 Genji thinks far Akashi's father]

 "Tosi no tumori ni, yononaka no arisama wo, tokaku omohi siri yuku mama ni, ayasiku kohisiku omohi ide raruru hito no mi-arisama nare ba, hukaki tigiri no nakarahi ha, ikani ahare nara m?"

 nado notamahu tuide ni, "Kono yumegatari mo obosi ahasuru koto mo ya?" to omohi te,

 "Ito ayasiki bonzi to ka ihu yau naru ato ni habe' mere do, goranzi todomu beki husi mo ya maziri haberu tote nam. Ima ha tote wakare haberi ni sika do, naho koso, ahare ha nokori haberu mono nari kere."

 tote, sama yoku uti-naki tamahu. Yori tamahi te,

 "Ito kasikoku, naho horeboresikara zu koso aru bekere. Te nado mo, subete nanigoto mo, wazato iusoku ni si tu bekari keru hito no, tada konoyo huru kata no kokorookite koso sukunakari kere.

 Kano senzo no Otodo ha, ito kasikoku arigataki kokorozasi wo tukusi te, Ohoyake ni tukaumaturi tamahi keru hodo ni, mono no tagahime ari te, sono mukuyi ni kaku suwe ha naki nari nado, hito ihu meri si wo, womnago no kata ni tuke tare do, kakute ito tugi nasi to ihu beki ni ha ara nu mo, sokora no okonahi no sirusi ni koso ha ara me."

 nado, namida osi-nogohi tamahi tutu, kono yume no watari ni me todome tamahu.

 "Ayasiku higahigasiku, suzuro ni takaki kokorozasi ari to hito mo togame, mata ware nagara mo, sarumaziki hurumahi wo, kari nite mo suru kana, to omohi si koto ha, kono Kimi no mumare tamahi si toki ni, tigiri hukaku omohi siri ni sika do, me no mahe ni miye nu anata no koto ha, obotukanaku koso omohi watari ture, saraba, kakaru tanomi ari te, anagati ni ha nozomi si nari keri.

 Yokosama ni, imiziki me wo mi, tadayohi si mo, kono hito hitori no tame ni koso ari kere. Ikanaru gwan wo ka kokoro ni okosi kem?"

 to yukasikere ba, kokoro no uti ni ogami te tori tamahi tu.

 [12-6 Genji explains the favor of Murasaki to Akashi-Hime]

 "Kore ha, mata gusi te tatematuru beki mono haberi. Ima mata kikoye sira se habera m."

 to, Nyougo ni ha kikoye tamahu. Sono tuide ni,

 "Ima ha, kaku, inisihe no koto wo mo tadori siri tamahi nure do, anata no mi-kokorobahe wo, oroka ni obosi nasu na. Motoyori sarubeki naka, e sara nu mutubi yori mo, yokosama no hito no nage no ahare wo mo kake, hitokoto no kokoroyose aru ha, oboroke no koto ni mo ara zu.

 Masite, koko ni nado saburahi nare tamahu wo miru miru mo, hazime no kokorozasi kahara zu, hukaku nemgoro ni omohi kikoye taru wo.

 Inisihe no yo no tatohe ni mo, sa koso ha uhabe ni ha hagukumi kere to, raurauziki tadori ara m mo, kasikoki yau nare do, naho ayamari te mo, waga tame sita no kokoro no yugami tara m hito wo, samo omohiyora zu, uranakara m tame ha, hikikahesi ahare ni, ikade kakaru ni ha to, tumi e-gamasiki ni mo, omohi nahoru koto mo aru besi.

 Oboroke no mukasi no yo no ada nara nu hito ha, tagahu husibusi are do, hitori hitori tumi naki toki ni ha, onodukara motenasu tamesi-domo aru beka' meri. Sasimo aru maziki koto ni, kadokadosiku kuse wo tuke, aigyau naku, hito wo mote-hanaruru kokoro aru ha, ito utitoke gataku, omohi-gumanaki waza ni nam aru beki.

 Ohoku ha ara ne do, hito no kokoro no, to aru sama kakaru omomuki wo miru ni, yuwe yosi to ihi, samazama ni kutiwosi kara nu kiha no kokorobase aru beka' meri. Mina onoono e taru kata ari te, toru tokoro naku mo ara ne do, mata, toritate te, waga usiromi ni omohi, mamemamesiku erabi omoha m ni ha, ari gataki waza ni nam.

 Tada makoto ni kokoro no kuse naku yoki koto ha, kono Tai wo nomi nam, kore wo zo oyiraka naru hito to ihu bekari keru, to nam omohi haberu. Yosi tote, mata amari hitatake te tanomosigenaki mo, ito kutiwosi ya!"

 to bakari notamahu ni, katahe no hito ha omohiyara re nu kasi.

 [12-7 Akashi fumbles herself]

 "Soko ni koso, sukosi mono no kokoro e te monosi tamahu meru wo, ito yosi, mutubi kahasi te, kono ohom-usiromi wo mo, onazi kokoro nite monosi tamahe."

 nado, sinobiyaka ni notamahu.

 "Notamahase ne do, ito arigataki mi-kesiki wo mi tatematuru mama ni, akekure no kotogusa ni kikoye haberu. Mezamasiki mono ni nado obosi yurusa zara m ni, kau made goranzi siru beki ni mo ara nu wo, kataharaitaki made kazumahe notamaha sure ba, kaheri te ha mabayuku sahe nam.

 Kazu nara nu mi no, sasuga ni kiye nu ha, yo no kikimimi mo, ito kurusiku, tutumasiku omou tamahe raruru wo, tumi naki sama ni, mote-kakusa re tatematuri tutu nomi koso."

 to kikoye tamahe ba,

 "Sono ohom-tame ni ha, nani no kokorozasi kaha ara m? Tada, kono ohom-arisama wo, uti-sohi te mo e mi tatematura nu obotukanasa ni, yuduri kikoye raruru na' meri. Sore mo mata, torimoti te, ketien ni nado ara nu ohom-motenasi-domo ni, yorodu no koto nanome ni meyasuku nare ba, ito nam omohi naku uresiki.

 Hakanaki koto nite, mono no kokoro e zu higahigasiki hito ha, tatimazirahu ni tuke te, hito no tame sahe karaki koto ari kasi. Sa nahosi dokoro naku, tare mo monosi tamahu mere ba, kokoroyasuku nam."

 to notamahu ni tuke te mo,

 "Sariya, yoku koso hige si ni kere!"

 nado, omohi tuduke tamahu. Tai he watari tamahi nu.

 [12-8 Akashi thinks the fate of Akashi's]

 "Samo, ito yamgotonaki mi-kokorozasi nomi masaru meru kana! Geni hata, hito yori koto ni, kaku simo gusi tamahe ru arisama no, kotowari to miye tamahe ru koso medetakere.

 Miya-no-Ohomkata, uhabe no ohom-kasiduki nomi medetaku te, watari tamahu koto mo, e nanome nara za' meru ha, katazikenaki waza na' meri kasi. Onazi sudi ni ha ohasure do, ima hitokiha ha kokorogurusiku."

 to siriugoti kikoye tamahu ni tuke te mo, waga sukuse ha, ito takeku zo, oboye tamahi keru.

 "Yamgotonaki dani, obosu sama ni mo ara za' meru yo ni, masite tatimaziru beki oboye ni si ara ne ba, subete ima ha, uramesiki husi mo nasi. Tada, kano taye komori ni taru yamazumi wo omohiyaru nomi zo, ahare ni obotukanaki."

 Amagimi mo, tada, "Hukudi no sono ni tane maki te." to yau nari si hitokoto wo uti tanomi te, noti no yo wo omohi yari tutu nagame wi tamahe ri.

 

13 Tale of Sam-no-Miya Kashiwagi looks Sam-no-Miya by chance


 [13-1 The thought of Yugiri to Sam-no-miya]

 Daisyau-no-Kimi ha, kono Himemiya no ohom-koto wo, omohi oyoba nu ni simo ara zari sika ba, me ni tikaku ohasimasu wo, ito tada ni mo oboye zu, ohokata no ohom-kasiduki ni tuke te, konata ni ha sarinubeki woriwori ni mawiri nare, onodukara ohom-kehahi, arisama mo mi kiki tamahu ni, ito wakaku ohodoki tamahe ru hitosudi nite, uhe no gisiki ha ikamesiku, yo no tamesi ni si tu bakari mote-kasiduki tatematuri tamahe re do, wosawosa kezayaka ni mono-hukaku ha miye zu.

 Nyoubau nado mo, otonaotonasiki ha sukunaku, wakayaka naru katatibito no, hitaburu ni uti-hanayagi, sarebame ru ha ito ohoku, kazu sira nu made tudohi saburahi tutu, mono-omohi nage naru ohom-atari to ha ihi nagara, nanigoto mo nodoyaka ni kokoro sidume taru ha, kokoro no uti no arahasi ni simo miye nu waza nare ba, mi ni hito sire nu omohi sohi tara m mo, mata makoto ni kokoti yuki-ge ni, todokohori nakaru beki ni si uti-mazire ba, katahe no hito ni hika re tutu, onazi kehahi motenasi ni nadaraka naru wo, tada akekure ha, ihake taru asobi tahabure ni kokoro ire taru warahabe no arisama nado, Win ha, ito me ni tuka zu mi tamahu koto-domo are do, hitotu sama ni yononaka wo obosi notamaha nu go-honzyau nare ba, kakaru kata wo mo makase te, sakoso ha aramahosikara me, to goranzi yurusi tutu, imasime totonohe sase tamaha zu.

 Sauzimi no ohom-arisama bakari wo ba, ito yoku wosihe kikoye tamahu ni, sukosi mote-tuke tamahe ri.

 [13-2 Yugiri compares Sam-no-miya to the other women]

 Kayau no koto wo, Daisyau-no-Kimi mo,

 "Geni koso, arigataki yo nari kere. Murasaki no ohom-youi, kesiki no, kokora no tosi he nure do, tomokakumo mori ide miye kikoye taru tokoro naku, siduyaka naru wo moto to si te, sasuga ni, kokoroutukusiu, hito wo mo keta zu, mi wo mo yamgotonaku, kokoronikuku motenasi sohe tamahe ru koto."

 to, mi si omokage mo wasure gataku nomi nam omohi ide rare keru.

 "Waga ohom-Kitanokata mo, ahare to obosu kata koso hukakere, ihukahi ari, sugure taru raurauzisa nado, monosi tamaha nu hito nari. Odasiki mono ni, ima ha to me naruru ni, kokoro yurubi te, naho kaku samazama ni, tudohi tamahe ru arisama-domo no, toridori ni wokasiki wo, kokoro hitotu ni omohi hanare gataki wo, masite kono Miya ha, hito no ohom-hodo wo omohu ni mo, kagiri naku kokoro koto naru ohom-hodo ni, toriwaki taru mi-kesiki simo ara zu, hitome no kazari bakari ni koso."

 to mi tatematuri siru. Wazato ohokenaki kokoro ni simo ara ne do, "Mi tatematuru wori ari na m ya?" to, yukasiku omohi kikoye tamahi keri.

 [13-3 Kashiwagi can't forget Sam-no-Miya as eager as ever]

 Wemonnokam-no-Kimi mo, Win ni tune ni mawiri, sitasiku saburahi nare tamahi si hito nare ba, kono Miya wo titi-Mikado no kasiduki agame tatematuri tamahi si mi-kokorookite nado, kuhasiku mi tatematuri oki te, samazama no ohom-sadame ari si korohohi yori kikoye yori, Win ni mo, "Mezamasi to ha obosi, notamaha se zu." to kiki si wo, kaku kotozama ni nari tamahe ru ha, ito kutiwosiku, mune itaki kokoti sure ba, naho e omohi hanare zu.

 Sono wori yori katarahi tuki ni keru nyoubau no tayori ni, ohom-arisama nado mo kiki tutahuru wo nagusame ni omohu zo, hakanakari keru.

 "Tai-no-Uhe no ohom-kehahi ni ha, naho osa re tamahi te nam." to, yohito mo manebi tutahuru wo kiki te ha,
 "Katazikenaku to mo, saru mono ha omoha se tatematura zara masi. Geni, taguhi naki ohom-mi ni koso, atara zara me."

 to, tuneni kono Ko-Zizyuu to ihu ohom-tinusi wo mo ihi hagemasi te,

 "Yononaka sadame naki wo, Otodo-no-Kimi, moto yori ho'i ari te obosi oki te taru kata ni omomuki tamaha ba."

 to, tayumi naku omohi ariki keri.

 [13-4 Kashiwagi and others play kemariat the East residence court]

 Yayohi bakari no sora uraraka naru hi, Rokudeu-no-win ni, Hyaubukyau-no-Miya, Wemon-no-Kami nado mawiri tamahe ri. Otodo ide tamahi te, ohom-monogatari nado si tamahu.

 "Siduka naru sumahi ha, konogoro koso ito turedure ni magiruru koto nakari kere. Ohoyake watakusi ni koto nasi ya! Nani waza si te kaha kurasu beki."

 nado notamahi te,

 "Kesa, Daisyau no monosi turu ha, idukata ni zo? Ito sauzausiki wo, rei no, koyumi yi sase te miru bekari keri. Konomu meru Wakaudo-domo mo miye turu wo, netau ide ya si nuru."

 to, toha se tamahu.

 "Daisyau-no-Kimi ha, Usitora-no-mati ni, hitobito amata site, mari mote-asobasi te mi tamahu."to kikosimesi te,

 "Midari-gahasiki koto no, sasuga ni me same te kadokadosiki zo kasi. Idura? Konata ni."

 tote, ohom-seusoko are ba, mawiri tamahe ri. Wakakimdati-meku hitobito ohokari keri.

 "Mari mota se tamahe ri ya? Tare dare ka monosi turu?"

 to notamahu.

 "Kore kare haberi tu."

 "Konata he makade m ya?"

 to notamahi te, sinden no himgasi-omote, Kiritubo ha Wakamiya gusi tatematuri te, mawiri tamahi ni si koro nare ba, konata kakurohe tari keri. Yarimidu nado no yuki ahi hare te, yosi aru kakari no hodo wo tadune te tati-idu. Ohoki-ohoidono no Kimitati, Tou-no-Ben, Hyauwe-no-Suke, Taihu-no-Kimi nado, sugusi taru mo, mada katanari naru mo, samazama ni, hito yori masari te, nomi monosi tamahu.

 [13-5 Kashiwagi and others move from East to South residence court and play kemariat there]

 Yauyau kure kakaru ni, "Kaze huka zu, kasikoki hi nari." to kyouzi te, Ben-no-Kimi mo e sidume zu tatimazire ba, Otodo,

 "Benkwan mo e wosame ahe za' meru wo, Kamdatime nari tomo, wakaki Wehudukasa-tati ha, nadoka midare tamaha zara m? Kabakari no yohahi nite ha, ayasiku misugusu, kutiwosiku oboye si waza nari. Saruha, ito kyaugyau nari ya! Kono koto no sama yo!"

 nado notamahu ni, Daisyau mo Kam-no-Kimi mo, mina ori tamahi te, e nara nu hana no kage ni, samayohi tamahu yuhubaye, ito kiyoge nari. Wosawosa sama yoku siduka nara nu, midaregoto na' mere do, tokoro kara hito kara nari keri.

 Yuwe aru niha no kodati no ito itaku kasumi kome taru ni, iroiro himo toki wataru hana no ki-domo, waduka naru moyegi no kage ni, kaku hakanaki koto nare do, yoki asiki kedime aru wo idomi tutu, ware mo otora zi to omohigaho naru naka ni, Wemon-no-Kami no karisome ni tatimaziri tamahe ru asimoto ni, narabu hito nakari keri.

 Katati ito kiyoge ni, namameki taru sama si taru hito no, youi itaku si te, sasuga ni midarigahasiki, wokasiku miyu.

 Mi-hasi no ma ni atare ru sakura no kage ni yori te, hitobito, hana no uhe mo wasure te kokoro ni ire taru wo, Otodo mo Miya mo, sumi no kauran ni ide te goranzu.

 [13-6 Sam-no-miya and others watch the play of kemari]

 Ito rau aru kokorobahe-domo miye te, kazu ohoku nari yuku ni, zyaurahu mo midare te, kauburi no hitahi sukosi kuturogi tari. Daisyau-no-Kimi mo, ohom-kurawi no hodo omohu koso, rei nara nu midarigahasisa kana to oboyure, miru me ha, hito yori keni wakaku wokasige nite, sakura no nahosi no yaya naye taru ni, sasinuki no suso tu kata, sukosi hukumi te, kesiki bakari hikiage tamahe ri.

 Karugarusiu mo miye zu, mono-kiyoge naru utitoke-sugata ni, hana no yuki no yau ni huri kakare ba, uti-miage te, siwore taru eda sukosi osi-wori te, mi-hasi no naka no sina no hodo ni wi tamahi nu. Kam-no-Kimi tuduki te,

 "Hana, midarigahasiku tiru meri ya! Sakura ha yoki te koso."

 nado notamahi tutu, Miya no omahe no kata wo sirime ni mire ba, rei no, kotoni wosamara nu kehahi-domo si te, iroiro kobore ide taru mi-su no tuma, sukikage nado, haru no tamuke no nusabukuro ni ya to oboyu.

 [13-7 A cat rushes and pulls the misu off]

 Mi-kityau-domo sidokenaku hikiyari tutu, hitoke tikaku yoduki te zo miyuru ni, karaneko no ito tihisaku wokasige naru wo, sukosi ohoki naru neko ohi tuduki te, nihakani misu no tuma yori hasiri iduru ni, hitobito obiye sawagi te, soyosoyo to miziroki samayohu kehahi-domo, kinu no otonahi, mimi kasikamasiki kokoti su.

 Neko ha, mada yoku hito ni mo natuka nu ni ya, tuna ito nagaku tuki tari keru wo, mono ni hiki-kake matuha re ni keru wo, nige m to hikosirohu hodo ni, misu no soba ito arahani hiki-ake rare taru wo, tomi ni hiki-nahosu hito mo nasi. Kono hasira no moto ni ari turu hitobito mo, kokoroawatatasige nite, mono-odi si taru kehahi-domo nari.

 [13-8 Sam-no-Miya is looked by Kashiwagi]

 Kityau no kiha sukosi iri taru hodo ni, utikisugata nite tati tamahe ru hito ari. Hasi yori nisi no ni-no-ma no himgasi no soba nare ba, magire dokoro mo naku araha ni miire raru.

 Koubai ni ya ara m? Koki usuki, sugisugi ni, amata kasanari taru kedime, hanayaka ni, sousi no tuma no yau ni miye te, sakura no orimono no hosonaga naru besi. Mi-gusi no suso made kezayaka ni miyuru ha, ito wo yorikake taru yau ni nabiki te, suso no husayaka ni soga re taru, ito utukusige nite, siti, hati-sun bakari zo amari tamahe ru. Ohom-zo no suso-gati ni, ito hosoku sasayaka nite, sugatatuki, kami no kakari tamahe ru sobame, ihi sira zu ate ni rautage nari. Yuhukage nare ba, sayaka nara zu, oku kuraki kokoti suru mo, ito aka zu kutiwosi.

 Mari ni mi wo naguru Waka-kimdati no, hana no tiru wo wosimi mo ahe nu kesiki-domo wo miru tote, hitobito, araha wo huto mo e mituke nu naru besi. Neko no itaku nake ba, mikaheri tamahe ru omomoti, motenasi nado, ito oyiraka nite, wakaku utukusi no hito ya to huto miye tari.

 [13-9 Yugiri thinks the happening seriously]

 Daisyau, ito kataharaitakere do, hahiyora m mo nakanaka ito karugarusikere ba, tada kokoro wo e sase te, uti-sihabuki tamahe ru ni zo, yawora hikiiri tamahu. Saruha, waga kokoti ni mo, ito aka nu kokoti si tamahe do, neko no tuna yurusi ture ba, kokoro ni mo ara zu uti-nageka ru.

 Masite, sabakari kokoro wo sime taru Wemon-no-Kami ha, mune huto hutagari te, tare bakari ni kaha ara m, kokora no naka ni siruki utiki sugata yori mo, hito ni magiru beku mo ara zari turu ohom-kehahi nado, kokoro ni kakari te oboyu.

 Saranu kaho ni motenasi tare do, "Masa ni me todome zi ya?" to, Daisyau ha itohosiku obosa ru. Warinaki kokoti no nagusame ni, neko wo maneki yose te kaki-idaki tare ba, ito kaubasiku te, rautage ni uti-naku mo, natukasiku omohi yosohe raruru zo, sukizukisiki ya!

 

14 Tale of Sam-no-Miya A banquet of after the kemari


 [14-1 A banquet of after the kemari]

 Otodo goranzi okose te,

 "Kamdatime no za, ito karogarosi ya! Konata ni koso."

 tote, tai no minami-omote ni iri tamahe re ba, mina sonata ni mawiri tamahi nu. Miya mo wi nahori tamahi te, ohom-monogatari sitamahu.

 Tugitugi no Tenzyaubito ha, sunoko ni warahuda mesi te, wazato naku, tubaimotihi, nasi, kauzi yau no mono-domo, samazama ni hako no huta-domo ni tori-maze tutu aru wo, wakaki hitobito sobore tori kuhu. Sarubeki karamono bakari si te, ohom-kaharake mawiru.

 Wemon-no-Kami ha, ito itaku omohi simeri te, yaya mo sure ba, hana no ki ni me wo tuke te nagame yaru. Daisyau ha, kokorosiri ni, "Ayasikari turu mi-su no sukikage omohi-iduru koto ya ara m." to omohi tamahu.

 "Ito hasidika nari turu arisama wo, katu ha karogarosi to omohu ram kasi. Ideya! Konata no ohom-arisama no, saha arumazika' meru mono wo." to omohu ni, "Kakare ba koso, yo no oboye no hodo yori ha, utiuti no mi-kokorozasi nuruki yau ni ha ari kere."

 to omohi ahase te,

 "Naho, utito no youi ohokara zu, ihakenaki ha, rautaki yau nare do, usirometaki yau nari ya!"

 to, omohi otosa ru.

 Saisyau-no-Kimi ha, yorodu no tumi wo mo wosawosa tadorare zu, oboye nu mono no hima yori, honoka ni mo sore to mi tatematuri turu ni mo, "Waga mukasi yori no kokorozasi no sirusi aru beki ni ya?" to, tigiri uresiki kokoti si te, aka zu nomi oboyu.

 [14-2 Genji talks about old days to Kashiwagi and others]

 Win ha, mukasimonogatari siide tamahi te,

 "Ohokiotodo no, yorodu no koto ni tati-narabi te, katimake no sadame si tamahi si naka ni, mari nam e oyoba zu nari ni si. Hakanaki koto ha, tutahe arumazikere do, mono no sudi ha naho koyonakari keri. Ito me mo oyoba zu, kasikou koso miye ture."

 to notamahe ba, uti-hohowemi te,

 "Hakabakasiki kata ni ha nuruku haberu ihe-no-kaze no, sasimo huki tutahe habera m ni, notinoyo no tame, kotonaru koto naku koso haberi nu bekere."

 to mausi tamahe ba,

 "Ikadeka? Nanigoto mo hito ni kotonaru kedime wo ba, sirusi tutahu beki nari. Ihe no tutahe nado ni kaki todome ire tara m koso, kyou ha ara me."

 nado, tahabure tamahu ohom-sama no, nihohiyaka ni kiyora naru wo mi tatematuru ni mo,

 "Kakaru hito ni narahi te, ikabakari no koto ni ka kokoro wo utusu hito ha monosi tamaha m? Nanigoto ni tuke te ka, ahare to mi yurusi tamahu bakari ha, nabikasi kikoyu beki."

 to, omohi megurasu ni, itodo koyonaku, ohom-atari haruka naru beki mi no hodo mo omohi sira rure ba, mune nomi hutagari te makade tamahi nu.

 [14-3 Kashiwagi and Yugiri go back together from Rokujo-in]

 Daisyau-no-Kimi hitotu-kuruma nite, miti no hodo monogatari si tamahu.

 "Naho, konokoro no turedure ni ha, kono Win ni mawiri te, magirahasu beki nari keri."

 "Kehu no yau nara m itoma no hima matituke te, hana no wori sugusa zu mawire, to notamahi turu wo, haru wosimi-gatera, tuki no uti ni, koyumi mota se te mawiri tamahe."

 to katarahi tigiru. Onoono wakaruru miti no hodo monogatari si tamau te, Miya no ohom-koto no naho iha mahosikere ba,

 "Win ni ha, naho kono Tai ni nomi monose sase tamahu na' meri na! Kano ohom-oboye no kotonaru na' meri kasi. Kono Miya ikani obosu ram? Mikado no narabi naku narahasi tatematuri tamahe ru ni, sasimo ara de, ku'si tamahi ni tara m koso, kokorogurusikere."

 to, ainaku ihe ba,

 "Taidaisiki koto. Ikadeka saha ara m. Konata ha, sama kahari te ohositate tamahe ru mutubi no kedime bakari ni koso a' beka' mere. Miya wo ba, katagata ni tuke te, ito yamgotonaku omohi kikoye tamahe ru mono wo."

 to katari tamahe ba,

 "Ide, anakama! Tamahe. Mina kiki te haberi. Ito itohosige naru woriwori a' naru wo ya! Saruha, yo ni osinabe tara nu hito no ohom-oboye wo. Arigataki waza nari ya!"

 to, itohosigaru.

 "Ika nare ba hana ni kodutahu uguhisu no
 sakura wo waki te negura to ha se nu

 Haru no tori no, sakura hitotu ni tomara nu kokoro yo. Ayasi to oboyuru koto zo kasi."

 to, kutizusabi ni ihe ba,

 "Ide, ana adikina no mono atukahi ya, sarebayo." to omohu.

 "Miyamagi ni negura sadamuru hakodori mo
 ikadeka hana no iro ni aku beki

 Warinaki koto. Hitaomomuki ni nomi yaha."

 to irahe te, wadurahasikere ba, kotoni ihase zu nari nu. Kotogoto ni ihimagirahasi te, onoono wakare nu.

 [14-4 Kashiwagi send a letter to Ko-ziju]

 Kam-no-Kimi ha, naho Ohoidono no himgasi-no-tai ni, hitorizumi nite zo monosi tamahi keru. Omohu kokoro ari te, tosigoro kakaru sumahi wo suru ni, hitoyarinarazu sauzausiku kokorobosoki woriwori are do,

 "Wagami kabakari nite, nadoka omohu koto kanaha zara m?"

 to nomi, kokoroogori wo suru ni, kono yuhube yori ku'si itaku, mono-omohasiku te,

 "Ikanara m wori ni, mata sabakari nite mo, honoka naru ohom-arisama wo dani mi m. Tomokakumo kaki-magire taru kiha no hito koso, karisome ni mo tahayasuki monoimi, katatagahe no uturohi mo karugarusiki ni, onodukara tomokakumo mono no hima wo ukagahi tukuru yau mo are.

 nado omohiyaru kata naku,

 "Hukaki mado no uti ni, nani bakari no koto ni tuke te ka, kaku hukaki kokoro ari keri to dani sirase tatematuru beki."

 to mune itaku ibusekere ba, Ko-Zizyuu gari, rei no, humi yari tamahu.

 "Hitohi, kaze ni sasohare te, mikakinohara wo wakeiri te habe' si ni, itodo ikani miotosi tamahi kem? Sono yuhube yori, midarigokoti kaki-kurasi, ayanaku kehu ha nagame kurasi haberu."

 nado kaki te,

 "Yoso ni mi te wora nu nageki ha sigere domo
 nagori kohisiki hana no yuhukage
"

 to are do, Ziziu ha hitohi no kokoro mo sira ne ba, tada yo no tune no nagame ni koso ha to omohu.

 [14-5 Sam-no-Miya reads the letter from Kashiwagi]

 Omahe ni hito sigekara nu hodo nare ba, kano humi wo mo'te mawiri te,

 "Kono hito no, kaku nomi, wasure nu mono ni, kototohi monosi tamahu koso wadurahasiku habere. Kokorogurusige naru arisama mo mi tamahe amaru kokoro mo ya sohi habera m to, midukara no kokoro nagara siri gataku nam."

 to, uti-warahi te kikoyure ba,

 "Ito utate aru koto wo mo ihu kana!"

 to, nani-gokoro mo nage ni notamahi te, humi hiroge taru wo goranzu.

 "Mi mo se nu" to ihi taru tokoro wo, asamasikari si mi-su no tuma wo obosi ahase raruru ni, ohom-omote akami te, Otodo no, sabakari koto no tuide goto ni,

 "Daisyau ni miye tamahu na. Ihakenaki ohom-arisama nan mere ba, onodukara torihadusi te, mi tatematuru yau mo ari na m."

 to, imasime kikoye tamahu wo obosi iduru ni,

 "Daisyau no, saru koto no ari si to katari kikoye tara m toki, ikani ahame tamaha m."

 to, hito no mi tatematuri kem koto wo ba obosa de, madu, habakari kikoye tamahu kokoro no uti zo wosanakari keru.

 Tune yori mo ohom-sasirahe nakere ba, susamaziku, sihite kikoyu beki koto ni mo ara ne ba, hiki-sinobi te, rei no kaku.

 "Hitohi ha, turenasigaho wo nam. Mezamasiu to yurusi kikoye zari si wo, Mi zu mo ara nu ya ikani? Ana, kakekakesi."

 to, hayarikani hasiri kaki te,

 "Imasara ni iro ni na ide so yamazakura
 oyoba nu eda ni kokoro kake ki to

 Kahinaki koto wo."

 to ari.

to Home Page
Classic Text
Mod.Version
Note
Original Text(Meiyu-rinmo-bon)
Original Text(Ohoshima-bon)
Teika's Note