First updated 9/30/2002(ver.1-3)
Last updated 5/12/2010(ver.2-2)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

 

WAKANA-NO-GE


Tale of Hikaru-Genji's Daijo Tenno era, from Mar. of 41 to Dec. the age of 47

1 Tale of Kashiwagi After Omna-Sam-no-Miya's marriage

 1. A playing archery at Rokujo-in---Kotowari to ha omohe domo, "Uretaku mo ihe ru kana!
 2. Kashiwagi gets a cat that is Omna-Sam-no-Miya's---Nyougo-no-Ohomkata ni mawiri te, monogatari nado kikoye magirahasi kokoromiru
 3. Kashiwagi has no interest in Makibashira-Hime---Sa-Daisyau-dono no Kitanokata ha, Oho-Tono-no-Kimi-tati yori mo
 4. Makibashira-Hime gets married to Hyobukyo-no-Miya---Hyaubukyau-no-Miya, naho hito-tokoro nomi ohasi te, mi-kokoro ni tuki te
 5. Unhappy married life between Makibashira-Hime and Hyobukyo-no-Miya---Miya ha, use tamahi ni keru Kitanokata wo, yo to tomo ni kohi
2 Tale of Genji Visiting to Sumiyoshi-shrine
 1. Reizei-Mikado abdicates from the throne---Hakanaku te, tosi-tuki mo kasanari te, Uti-no-Mikado
 2. About movement of ladys in Rokujo-in---Hime-Miya no ohom-koto ha, Mikado, mi-kokoro todome te omohi
 3. Genji's family visit to Sumiyoshi-shrine---Sumiyosi no ohom-gwan, katu-gatu hatasi tamaha m tote
 4. About appearance of visitors---Kamdatime mo, Otodo huta-tokoro wo oki tatematuri te ha
 5. Azuma-asobi at Sumiyoshi-shrine---Zihu-gwati naka-no-towo-ka nare ba, Kami no igaki ni hahu kuzu mo iro kahari te
 6. Genji recalls his dark years---Otodo, mukasi no koto obosi-ide rare, naka-goro sidumi tamahi si
 7. There are playing Kagura all through the night---Yo-hito-yo asobi akasi tamahu. Hatuka no tuki
 8. Akashi's clan had a feeling of happiness---Hono-bono to ake-yuku ni, simo ha iyo-iyo hukaku te, moto suwe mo
3 Tale of Suzaku A plan of celebrstion for Suzaku 50 years old
 1. The present of Omna-Sam-no-Miya and Murasaki---Nihudau-no-Mikado ha, ohom-okonahi wo imiziku si tamahi te
 2. The present of Hanachirusato and Tamakazura---Natu-no-Ohomkata ha, kaku tori-dori naru ohom-mago atukahi wo
 3. A plan of celebrstion for Suzaku 50 years old---Syuzyaku-Win no, "Ima ha muge ni yo tikaku nari nuru kokoti si te
 4. Genji teaches playing shitigen-kin to Omna-Sam-no-Miya---Miya ha, moto yori kin no ohom-koto wo nam narahi tamahi keru wo
 5. Akashi-Nyogo comes back to her parent's home because of pregnancy---Nyougo-no-Kimi ni mo, Tai-no-Uhe ni mo, kin ha narahasi
 6. The celebration is fixed the date for February 10 past ---Win no ohom-ga, madu Ohoyake yori se sase tamahu
4 Tale of Genji A concert by four ladies at Rokujo-in
 1. A concert by four ladies at Rokujo-in---Syaugwati hatuka bakari ni nare ba, sora mo wokasiki hodo ni
 2. Genji invites his son Yugiri and grandsons to the concert---Hisasi no naka no mi-syauzi wo hanati te, konata-kanata
 3. Yugiri strings the sou-no-koto---Daisyau, ito itaku kokoro-gesyau si te, o-mahe no
 4. A concert begins by four ladies at Rokujo-in---Ohom-koto-domo no sirabe-domo totonohi hate te, kaki-ahase
 5. The four ladies are compared to flowers---Tuki kokoro-motonaki koro nare ba, touro konata-kanata ni kake te
 6. Yugiri thinks about four ladies after the concert---Kore mo kare mo, utitoke nu ohom-kehahi-domo wo
5 Tale of Genji Genji criticizes on music
 1. Genji criticizes on spring and fall music---Yo huke-yuku kehahi, hiyayaka nari. Husimati-no-tuki
 2. Genji criticizes on shichigen-kin---"Yorodu no koto, miti-miti ni tuke te narahi-maneba ba
 3. Genji sings Kazuraki---Nyougo-no-Kimi ha, syau-no-ohom-koto wo ba, Uhe ni yuduri kikoye te
 4. The concert comes to an end, Yugiri and gandsons are rewarded for their efforts to the concert---Kono Kimi-tati no, ito utukusiku huki-tate te, seti ni kokoro-ire taru wo
 5. Yugiri considers his wife compared with Murasaki---Daisyau-dono ha, Kimi-tati wo mi-kuruma ni nose te, tuki no sume ru ni
6 Tale of Murasaki A desire to become a priestess, getting ill
 1. Genji talks with Murasaki about the concert---Win ha, tai he watari tamahi nu. Uhe ha, tomari tamahi te
 2. Murasaki becomes 37 years old, an unlucky year---Kayau no sudi mo, ima ha mata otona-otonasiku
 3. Genji talks about half his life to Murasaki---"Midukara ha, wosanaku yori, hito ni koto naru sama ni te
 4. Genji talks about his girlfriends to Murasaki---"Ohoku ha ara ne do, hito no arisama no, tori-dori ni
 5. Murasaki getts ill at daybreak---Tai ni ha, rei no ohasimasa nu yo ha, yohi-wi si tamahi te
 6. The celebration of Suzaku is put off because of Murasaki's illness---Nyougo-no-Ohomkata yori ohom-seusoko aru ni
 7. Murasaki tries a treatment by a change of air to Nijo-in---Onazi sama ni te, Ni-gwati mo sugi nu
 8. Akashi-Nyogo comes back to nurse for Muraski---Nyougo-no-Kimi mo watari tamahi te, morotomoni
7 Tale of Kashiwagi An adultery between Kashiwagi and Omna-Sam-no-Miya
 1. Kashiwagi gets married with Omna-Ni-no-Miya---Makoto ya, Wemon-no-Kami ha, Tyuunagon ni nari ni ki kasi
 2. Kashiwagi asks Ko-Ziju to lead him to Omna-Sam-no-Miya---Kakute, Win mo hanare ohasimasu hodo, hito-me sukunaku
 3. Ko-Ziju accepts his request---"Ide, ana, kiki niku! Amari kotitaku mono wo
 4. Ko-Ziju leads Kashiwagi to Omna-Sam-no-Miya's room---Ikani, ikani to, hi-bi ni seme rare kou-zi te
 5. Kashiwagi meets and hugs Omna-Sam-no-Miya---Miya ha, nanigokoro-mo-naku ohotono-gomori ni keru wo
 6. Kashiwagi dreams that he presents a cat to Omna-Sam-no-Miya---Yoso no omohi-yari ha itukusiku, mono nare te
 7. A parting after the meeting at morning---Ake-yuku kesiki naru ni, ide m kata naku, naka-naka nari
 8. Kashiwagi and Omna-Sam-no-Miya are feaful of being noticed by Genji---Womna-Miya no o-moto ni mo maude tamaha de, Oho-tono he
 9. Kashiwagi and Omna-Ni-no-Miya's married life---Kam-no-Kimi ha, masite, naka-naka naru kokoti nomi masari te
8 Tale of Murasaki Death and revival
 1. A messenger said Genji that Murasaki died---Otodo-no-Kimi ha, mare-mare watari tamahi te
 2. A gohst of Rokujo-Miyasumdokoro appears in front of Genji---Imiziku teu-ze rare te, "Hito ha mina sari ne. Win hito-tokoro no ohom-mimi ni
 3. The rumor that Murasaki died has spread the whole streets---Kaku use tamahi ni keri to ihu koto, yononaka ni
 4. Murasaki revivals and receives Go-kai, Buddhist's ceremony---Kaku iki-ide tamahi te no noti simo, osorosiku obosi te
 5. Murasaki gets a breathing space---Go-gwati nado ha, masite, hare-baresikara nu sora no kesiki ni
9 Tale of Omna-Sam-no-Miya A pregnancy and being found out of adultery
 1. Omna-Sam-no-Miya pregnants with Kashiwagi's baby---Hime-Miya ha, ayasikari si koto wo obosi-nageki si yori
 2. Genji and Murasaki exchange waka each other---Ike ha ito suzusige ni te, hatisu no hana no saki-watare ru ni
 3. Genji visits Omna-Sam-no-Miya's pregnancy---Miya ha, mi-kokoro no oni ni, miye tatematura m mo hadukasiu
 4. Genji and Omna-Sam-no-Miya exchange waka each other---Yosari-tu-kata, Nideu-no-win he watari tamaha m tote
 5. Genji finds a letter from Kashiwagi to Omna-Sam-no-Miya---Mada asa-suzumi no hodo ni watari tamaha m tote
 6. Ko-Ziju blames Omna-Sam-no-Miya who lost the letter---Ide tamahi nure ba, hito-bito sukosi akare nuru ni
 7. Genji reads the letter repeatedly---Otodo ha, kono humi no naho ayasiku obosa rure ba
 8. Genji understands his wife's adultery---"Sate mo, kono hito wo ba ikaga motenasi kikoyu beki
10 Tale of Genji After being found out of adultery
 1. Murasaki is anxious about Omna-Sam-no-Miya---Turenasi dukuri tamahe do, mono-obosi midaruru sama no
 2. Kashiwagi and Omna-Sam-no-Miya tremble with fear---Hime-Miya ha, kaku watari tamaha nu higoro no huru mo
 3. Genji blames Omna-Sam-no-Miya for her thoughtless---"Yoki yau tote mo, amari hita-omomuki ni
 4. Genji admires Tamakazura for her thoughtful---"Migi-no-Otodo no Kitanokata no, toritate taru usiromi mo naku
 5. Oborozukiyo becomes a nun---Nideu no Naisi-no-Kamnokimi woba, naho taye zu omohi-ide kikoye
 6. Genji talks about Oborozukiyo and Asagao---Nideu-no-win ni ohasimasu hodo nite, Womna-Gimi ni mo, ima ha muge ni
11 Tale of Suzaku The celebrstion for Suzaku is put off
 1. Omna-Ni-no-Miya celebrates for Suzaku 50 years old---Kakute, Yama-no-Mikado no ohom-ga mo nobi te, aki to ari si wo
 2. Suzaku sends a letter to Omna-Sam-no-Miya---Mi-yama ni mo kikosimesi te, rautaku kohisi to
 3. Genji admonishs Omna-Sam-no-Miya about her behavior---"Ito wosanaki mi-kokorobahe wo mi-oki tamahi te, itaku ha
 4. The celebrstion for Suzaku is put off on December---Mawiri tamaha m koto ha, kono tuki kakute sugi nu
 5. Genji invites Kashiwagi to Rokujo-in---Zihuni-gwati ni nari ni keri. Zihu-yo-niti to sadame te, mahi-domo narasi
 6. Genji meets and talks with Kashiwagi---Mada Kamdatime nado mo tudohi tamaha nu hodo nari keri
 7. Genji asks Kashiwagi for an advice about the celebrstion---"Tuki-goro, kata-gata ni obosi-nayamu ohom-koto
12 Tale of Kashiwagi Genji stares Kashiwagi
 1. The day of rehearsal---Kehu ha, kakaru kokoromi no hi nare do, ohom-kata-gata mono mi tamaha m ni
 2. Genji talks cynically at Kashiwagi---Aruzi-no-Win, "Suguru yohahi ni sohe te ha, wehi-naki koso
 3. Kashiwagi leaves Omna-Ni-no-Miya's home---Kotonaku te sugusu tukihi ha, kokoro nodoka ni aina-danomi si te
 4. Kashiwagi falls into a critical condition---Ohotono ni mati-uke kikoye tamahi te, yorodu ni sawagi tamahu

 

1 Tale of Kashiwagi After Omna-Sam-no-Miya's marriage

 [1-1 A playing archery at Rokujo-in]
 Kotowari to ha omohe domo,

 "Uretaku mo ihe ru kana! Ideya, nazo, kaku kotonaru koto naki ahesirahi bakari wo nagusame nite ha, ikaga sugusa m? Kakaru hitodute nara de, hitokoto wo mo notamahi kikoyuru yo ari na m ya?"

 to omohu ni tuke te, ohokata nite ha, wosiku medetasi to omohi kikoyuru Win no ohom-tame, nama-yugamu kokoro ya sohi ni tara m.

 Tugomori no hi ha, hitobito amata mawiri tamahe ri. Nama-monouku, suzurohasikere do, "Sono atari no hana no iro wo mo mi te ya nagusamu?" to omohi te mawiri tamahu.

 Tenzyau no noriyumi, Kisaragi ni to ari si wo sugi te, Yayohi hata ohom-kiduki nare ba, kutiwosiku to hitobito omohu ni, kono Win ni, kakaru matowi aru besi to kiki tutahe te, rei no tudohi tamahu. Saiu-no-Daisyau, saru ohom-nakarahi nite mawiri tamahe ba, Suke-tati nado idomi kahasi te, koyumi to notamahi sika do, katiyumi no sugure taru zyauzu-domo ari kere ba, mesi ide te yi sase tamahu.

 Tenzyaubito-domo mo, tukidukisiki kagiri ha, mina mahe sirihe no kokoro, komadori ni kata waki te, kure yuku mama ni, kehu ni todimuru kasumi no kesiki mo awatatasiku, midaruru yuhukaze ni, hana no kage itodo tatu koto yasukara de, hitobito itaku wehi sugi tamahi te,

 "En naru kakemono-domo, konata kanata hitobito no mi-kokoro miye nu beki wo. Yanagi no ha wo momo-tabi ate tu beki toneri-domo no, ukebari te yi toru, muzin nari ya! Sukosi kokosiki tetuki-domo wo koso, idoma se me."

 tote, Daisyau-tati yori hazime te, ori tamahu ni, Wemon-no-Kami, hito yori keni nagame wo si tutu monosi tamahe ba, kano katahasi kokoro sire ru ohom-me ni ha, mituke tutu,

 "Naho, ito kesiki koto nari. Wadurahasiki koto ideku beki yo ni ya ara m?"

 to, ware sahe omohi tuki nuru kokoti su. Kono Kimi-tati, ohom-naka ito yosi. Saru nakarahi to ihu naka ni mo, kokoro kahasi te nemgoro nare ba, hakanaki koto nite mo, mono-omohasiku uti-magiruru koto ara m wo, itohosiku oboye tamahu.

 Midukara mo, Otodo wo mi tatematuru ni, ke osorosiku mabayuku,

 "Kakaru kokoro ha aru beki mono ka. Nanome nara m nite dani, kesikara zu, hito ni ten tuka ru beki hurumahi ha se zi to omohu mono wo. Masite ohokenaki koto."

 to omohi wabi te ha,

 "Kano arisi neko wo dani, e te si gana! Omohu koto katarahu beku ha ara ne do, katahara sabisiki nagusame ni mo, natuke m."

 to omohu ni, mono-guruhosiku, "Ikadekaha nusumi ide m." to, sore sahe zo kataki koto nari keru.

 [1-2 Kashiwagi gets a cat that is Omna-Sam-no-Miya's]

 Nyougo no ohom-kata ni mawiri te, monogatari nado kikoye magirahasi kokoromiru. Ito oku hukaku, kokorohadukasiki ohom-motenasi nite, maho ni miye tamahu koto mo nasi. Kakaru ohom-nakarahi ni dani, kedohoku narahi taru wo, "Yukurika ni ayasiku ha, arisi waza zo kasi." to ha, sasuga ni uti-oboyure do, oboroke ni sime taru waga kokoro kara, asaku mo omohi-nasa re zu.

 Touguu ni mawiri tamahi te, "Ro'nau kayohi tamahe ru tokoro ara m kasi." to, me todome te mi tatematuru ni, nihohiyaka ni nado ha ara nu ohom-katati nare do, sabakari no ohom-arisama hata, ito koto nite, ate ni namamekasiku ohasimasu.

 Uti no ohom-neko no, amata hikiture tari keru harakara-domo no, tokorodokoro ni akare te, kono Miya ni mo mawire ru ga, ito wokasige nite ariku wo miru ni, madu omohi ide rarure ba,

 "Rokudeu-no-Win no Himemiya no ohom-kata ni haberu neko koso, ito miye nu yau naru kaho si te, wokasiu habe' sika. Hatukani nam mi tamahe si."

 to, keisi tamahe ba, wazato rautaku se sase tamahu mi-kokoro nite, kuhasiku toha se tamahu.

 "Karaneko no, koko no ni tagahe ru sama si te nam haberi si. Onazi yau naru mono nare do, kokoro wokasiku hito nare taru ha, ayasiku natukasiki mono ni nam haberu."

 nado, yukasiku obosa ru bakari, kikoye nasi tamahu.

 Kikosimesi oki te, Kiritubo-no-Ohomkata yori tutahe te kikoyesase tamahi kere ba, mawirase tamahe ri. "Geni, ito utukusige naru neko nari keri." to, hitobito kyouzuru wo, Wemon-no-Kami ha, "Tadune m to obosi tari ki." to, mi-kesiki wo mi oki te, higoro he te mawiri tamahe ri.

 Waraha nari si yori, Syuzyaku-Win no toriwaki te obosi tukaha se tamahi sika ba, mi-yamazumi ni okure kikoye te ha, mata kono Miya ni mo sitasiu mawiri, kokoroyose kikoye tari. Ohom-koto nado wosihe kikoye tamahu tote,

 "Ohom-neko-domo amata tudohi haberi ni keri. Idura, kono mi si hito ha?"

 to tadune te mituke tamahe ri. Ito rautaku oboye te, kaki-nade te wi tari. Miya mo,

 "Geni, wokasiki sama si tari keri. Kokoro nam, mada natuki gataki ha, minare nu hito wo siru ni ya ara m? Koko naru neko-domo, koto ni otora zu kasi."

 to notamahe ba,

 "Kore ha, saru wakimahe-gokoro mo, wosawosa habera nu mono nare do, sono naka ni mo kasikoki ha, onodukara tamasihi habera m kasi." nado kikoye te, "Masaru-domo saburahu meru wo, kore ha sibasi tamahari adukara m."

 to mausi tamahu. Kokoro no uti ni, anagatini wokogamasiku, katuha oboyuru ni, kore wo tadune tori te, yoru mo atari tikaku huse tamahu.

 Aketate ba, neko no kasiduki wo si te, nade yasinahi tamahu. Hitoge tohokari si kokoro mo, ito yoku nare te, tomosureba, kinu no suso ni matuhare, yorihusi mutururu wo, mameyaka ni utukusi to omohu. Ito itaku nagame te, hasi tikaku yorihusi tamahe ru ni, ki te, "Neu, neu" to, ito rautage ni nake ba, kaki-nade te, "Utate mo susumu kana!" to, hohowema ru.

 "Kohi waburu hito no katami to tenarase ba
 nare yo nani tote naku ne naru ram

 Kore mo mukasi no tigiri ni ya?"

 to, kaho wo mi tutu notamahe ba, iyoiyo rautage ni naku wo, hutokoro ni ire te nagame wi tamahe ri. Gotati nado ha,

 "Ayasiku, nihaka naru neko no tokimeku kana! Kayau naru mono miire tamaha nu mi-kokoro ni."

 to, togame keri. Miya yori mesu ni mo mawira se zu, torikome te, kore wo katarahi tamahu.

 [1-3 Kashiwagi has no interest in Makibashira-Hime]

 Sadaisyau-dono no Kitanokata ha, Ohotono-no-Kimi-tati yori mo, Udaisyau-no-Kimi wo ba, naho mukasi no mama ni, utokara zu omohi kikoye tamahe ri. Kokorobahe no kadokadosiku, kedikaku ohasuru Kimi nite, taimen si tamahu tokidoki mo, komayaka ni hedate taru kesiki naku motenasi tamahe re ba, Daisyau mo, Sigeisa nado no, utoutosiku oyobi gatage naru mi-kokorozama no amari naru ni, sama kotonaru ohom-mutubi nite, omohi-kahasi tamahe ri.

 Wotokogimi, ima ha masite, kano hazime no Kitanokata wo mo mote-hanare hate te, narabinaku mote-kasiduki kikoye tamahu. Kono ohom-hara ni ha, wotoko-kindati no kagiri nare ba, sauzausi tote, kano Makibasira-no-Himegimi wo e te, kasiduka mahosiku si tamahe do, ohodi-Miya nado, sarani yurusi tamaha zu,

 "Kono Kimi wo dani, hitowarahe nara nu sama nite mi m."

 to obosi, notamahu.

 Miko no ohom-oboye ito yamgotonaku, Uti ni mo, kono Miya no mi-kokoroyose, ito koyonaku te, kono koto to sousi tamahu koto wo ba, e somuki tamaha zu, kokorogurusiki mono ni omohi kikoye tamahe ri. Ohokata mo imamekasiku ohasuru Miya nite, kono Win, Ohotono ni sasitugi tatematuri te ha, hito mo mawiri tukaumaturi, yohito mo omoku omohi kikoye keri.

 Daisyau mo, saru yo no omosi to nari tamahu beki sitakata nare ba, Himegimi no ohom-oboye, nadote kaha karuku ha ara m? Kikoye iduru hitobito, koto ni hure te ohokare do, obosi mo sadame zu. Wemon-no-Kami wo, "Samo, kesikibama ba." to obosu beka' mere do, neko ni ha omohi otosi tatematuru ni ya, kakete mo omohiyora nu zo, kutiwosikari keru.

 Hahagimi no, ayasiku, naho higame ru hito nite, yo no tune no arisama ni mo ara zu, mote-keti tamahe ru wo, kutiwosiki mono ni obosi te, mamahaha no ohom-atari wo ba, kokorotuke te yukasiku omohi te, imameki taru mi-kokorozama ni zo monosi tamahi keru.

 [1-4 Makibashira-Hime gets married to Hyobukyo-no-Miya]

 Hyaubukyau-no-Miya, naho hitotokoro nomi ohasi te, mi-kokoro ni tuki te obosi keru koto-domo ha, mina tagahi te, yononaka mo susamaziku, hitowarahe ni obosa ruru ni, "Sate nomi yaha amaye te sugusu beki." to obosi te, kono watari ni kesikibami yori tamahe re ba, Ohomiya,

 "Nanikaha! Kasiduka m to omoha m womnago wo ba, miyadukahe ni tugi te ha, Miko-tati ni koso ha mise tatematura me. Tadaudo no, sukuyoka ni, nahonahosiki wo nomi, ima no yo no hito no kasikoku suru, sina naki waza nari."

 to notamahi te, itaku mo nayamasi tatematuri tamaha zu, ukehiki mausi tamahi tu.

 Miko, amari urami dokoro naki wo, sauzausi to obose do, ohokata no anaduri nikuki atari nare ba, e simo ihi subesi tamaha de, ohasimasi some nu. Ito ninaku kasiduki kikoye tamahu.

 Ohomiya ha, womnago amata monosi tamahi te,

 "Samazama mono-nagekasiki woriwori ohokaru ni, monogori si nu bekere do, naho kono Kimi no koto no omohihanati gataku oboye te nam. Hahagimi ha, ayasiki higamono ni, tosigoro ni sohe te nari masari tamahu. Daisyau hata, waga koto ni sitagaha zu tote, oroka ni misute rare ta' mere ba, ito nam kokorogurusiki."

 tote, ohom-siturahi wo mo, tatiwi, ohom-tedukara goranzi ire, yorodu ni katazikenaku mi-kokoro ni ire tamahe ri.

 [1-5 Unhappy married life between Makibashira-Hime and Hyobukyo-no-Miya]

 Miya ha, use tamahi ni keru Kitanokata wo, yo to tomoni kohi kikoye tamahi te, "Tada, mukasi no ohom-arisama ni ni tatematura m hito wo mi m." to obosi keru ni, "Asiku ha ara ne do, sama kahari te zo monosi tamahi keru." to obosu ni, kutiwosiku ya ari kem, kayohi tamahu sama, ito mono-uge nari.

 Ohomiya, "Ito kokorodukinaki waza kana!" to obosi nageki tari. Hahagimi mo, sakoso higami tamahe re do, utusigokoro idekuru toki ha, "Kutiwosiku uki yo." to, omohi hate tamahu.

 Daisyau-no-Kimi mo, "Sarebayo! Itaku iromeki tamahe ru Miko wo." to, hazime yori waga mi-kokoro ni yurusi tamaha zari si koto nare ba ni ya, monosi to omohi tamahe ri.

 Kamnokimi mo, kaku tanomosige naki ohom-sama wo, tikaku kiki tamahu ni ha, "Sayau naru yononaka wo mi masika ba, konata kanata, ikani obosi mi tamaha masi." nado, nama-wokasiku mo, ahare ni mo obosi ide keri.

 "Sonokami mo, kedikaku mi kikoye m to ha, omohiyora zari ki kasi. Tada, nasakenasakesiu, kokoro hukaki sama ni notamahi watari si wo, ahenaku ahatukeki yau ni ya, kiki otosi tamahi kem." to, ito hadukasiku, tosigoro mo obosi wataru koto nare ba, "Kakaru atari nite, kiki tamaha m koto mo, kokorodukahi se raru beku." nado obosu.

 Kore yori mo, saru beki koto ha atukahi kikoye tamahu. Seuto-no-Kimi-tati nado site, kakaru mi-kesiki mo sirazugaho ni, nikukara zu kikoye matuhasi nado suru ni, kokorogurusiku te, mote-hanare taru mi-kokoro ha naki ni, oho-Kitanokata to ihu saganamono zo, tuneni yurusi naku wenzi kikoye tamahu.

 "Miko-tati ha, nodoka ni hutagokoro naku te, mi tamaha m wo dani koso, hanayaka nara nu nagusame ni ha omohu bekere."

 to mutukari tamahu wo, Miya mo mori kiki tamahi te ha, "Ito kiki naraha nu koto kana! Mukasi, ito ahare to omohi si hito wo oki te mo, naho, hakanaki kokoro no susabi ha taye zari sika do, kau kibisiki mono-wenzi ha, kotoni nakari si mono wo", kokorodukinaku, itodo mukasi wo kohi kikoye tamahi tutu, hurusato ni uti-nagame-gati ni nomi ohasimasu. Sa ihi tutu mo, huta-tose bakari ni nari nure ba, kakaru kata ni menare te, tada, saru kata no ohom-naka ni te sugusi tamahu.

 

2 Tale of Genji Visiting to Sumiyoshi-shrine

 [2-1 Reizei-Mikado abdicates from the throne]

 Hakanaku te, tosituki mo kasanari te, Uti-no-Mikado, mi-kurawi ni tuka se tamahi te, zihuhati-nen ni nara se tamahi nu.

 "Tugi no kimi to nara se tamahu beki miko ohasimasa zu, mono no haye naki ni, yononaka hakanaku oboyuru wo, kokoroyasuku, omohu hitobito ni mo taimen si, watakusizama ni kokoro wo yari te, nodoka ni sugi mahosiku nam."

 to, tosigoro obosi notamahase turu wo, higoro ito omoku nayama se tamahu koto ari te, nihaka ni oriwi sase tamahi nu. Yo no hito, "Aka zu sakari no mi-yo wo, kaku nogare tamahu koto." to wosimi nageke do, Touguu mo otonabi sase tamahi ni tare ba, uti-tugi te, yononaka no maturigoto nado, koto ni kaharu kedime mo nakari keri.

 Ohokiotodo, tizi no heu tatematuri te, komori wi tamahi nu.

 "Yononaka no tune naki ni yori, kasikoki Mikado-no-Kimi mo, kurawi wo sari tamahi nuru ni, tosi hukaki mi no kauburi wo kake m, nani ka wosikara m."

 to obosi notamahi te, Sadaisyau, Udaizin ni nari tamahi te zo, yononaka no maturigoto tukaumaturi tamahi keru. Nyougo-no-Kimi ha, kakaru mi-yo wo mo matituke tamaha de, use tamahi ni kere ba, kagiri aru mi-kurawi wo e tamahe re do, mono no usiro no kokoti si te, kahi nakari keri.

 Rokudeu-no-Nyougo no ohom-hara no Iti-no-Miya, Bau ni wi tamahi nu. Sarubeki koto to kanete omohi sika do, sasiatarite ha naho medetaku, me odoroka ruru waza nari keri. Udaisyau-no-Kimi, Dainagon ni nari tamahi nu. Iyoiyo aramahosiki ohom-nakarahi nari.

 Rokudeu-no-Win ha, oriwi tamahi nuru Reizei-Win no, ohom-tugi ohasimasa nu wo, aka zu mi-kokoro no uti ni obosu. Onazi sudi nare do, omohi nayamasiki ohom-koto nara de, sugusi tamahe ru bakari ni, tumi ha kakure te, suwe no yo made ha e tutahu mazikari keru ohom-sukuse, kutiwosiku sauzausiku obose do, hito ni notamahi ahase nu koto nare ba, ibuseku nam.

 Touguu-no-Nyougo ha, miko-tati amata kazu sohi tamahi te, itodo ohom-oboye narabi nasi. Genzi no, uti-tuduki Kisaki ni wi tamahu beki koto wo, yohito aka zu omohe ru ni tuke te mo, Reizei-Win no Kisaki ha, yuwe naku te, anagati ni kaku si oki tamahe ru mi-kokoro wo obosu ni, iyoiyo Rokudeu-Win no ohom-koto wo, tosituki ni sohe te, kagirinaku omohi kikoye tamahe ri.

 Win-no-Mikado, obosimesi si yau ni, miyuki mo, tokorosekara de watari tamahi nado si tutu, kakute simo, geni medetaku aramahosiki ohom-arisama nari.

 [2-2 About movement of ladys in Rokujo-in]

 Hime-Miya no ohom-koto ha, Mikado, mi-kokoro todome te omohi kikoye tamahu. Ohokata no yo ni mo, amaneku mote-kasiduka re tamahu wo, Tai-no-Uhe no ohom-ikihohi ni ha, e masari tamaha zu. Tosituki huru mama ni, ohom-naka ito uruhasiku mutubi kikoye kahasi tamahi te, isasaka aka nu koto naku, hedate mo miye tamaha nu monokara,

 "Ima ha, kau ohozau no sumahi nara de, nodoyaka ni okonahi wo mo, to nam omohu. Konoyo ha kabakari to, mihate turu kokoti suru yohahi ni mo nari ni keri. Sarinubeki sama ni obosi yurusi te yo."

 to, mameyaka ni kikoye tamahu woriwori aru wo,

 "Aru maziku, turaki ohom-koto nari. Midukara, hukaki ho'i aru koto nare do, tomari te sauzausiku oboye tamahi, aru yo ni kahara m ohom-arisama no, usirometasa ni yori koso, nagarahure. Tuhini sono koto toge na m noti ni, tomokakumo obosi nare."

 nado nomi, samatage kikoye tamahu.

 Nyougo-no-Kimi, tada konata wo, makoto no mi-oya ni motenasi kikoye tamahi te, Ohom-kata ha kakurega no ohom-usiromi nite, hige si monosi tamahe ru simo zo, nakanaka, yukusaki tanomosige ni medetakari keru.

 Amagimi mo, yaya mo sure ba, tahe nu yorokobi no namida, tomosureba oti tutu, me wo sahe nogohi tadasi te, inoti nagaki, uresige naru tamesi ni nari te monosi tamahu.

 [2-3 Genji's family visit to Sumiyoshi-shrine]

 Sumiyosi no go-gwan, katugatu hatasi tamaha m tote, Touguu-no-Nyougo no ohom-inori ni ma'de tamaha m tote, kano hako ake te goranzure ba, samazama no ikamesiki koto-domo ohokari.

 Tosi goto no haru aki no kagura ni, kanarazu nagaki yo no inori wo kuhahe taru gwan-domo, geni, kakaru ohom-ikihohi nara de ha, hatasi tamahu beki koto to mo omohi oki te zari keri. Tada hasirigaki taru omomuki no, zaezaesiku hakabakasiku, Hotoke Kami mo kikiire tamahu beki kotonoha akiraka nari.

 "Ikade saru yamabusi no hiziri-gokoro ni, kakaru koto-domo wo omohiyori kem?" to, ahare ni ohokenaku mo goranzu. "Sarubeki nite, sibasi karisome ni mi wo yatusi keru, mukasi no yo no okonahi-bito ni ya ari kem?" nado obosi megurasu ni, itodo karugarusiku mo obosa re zari keri.

 Kono tabi ha, kono kokoro wo ba arahasi tamaha zu, tada, Win no ohom-mono-maude nite idetati tamahu. Uradutahi no mono-sawagasikari si hodo, sokora no ohom-gwan-domo, mina hatasi tukusi tamahe re domo, naho yononaka ni kaku ohasimasi te, kakaru iroiro no sakaye wo mi tamahu ni tuke te mo, Kami no ohom-tasuke ha wasure gataku te, Tai-no-Uhe mo gusi kikoye sase tamahi te, maude sase tamahu, hibiki yo no tune nara zu. Imiziku koto-domo sogi sute te, yo no wadurahi aru maziku, to habuka se tamahe do, kagiri ari kere ba, meduraka ni yosohosiku nam.

 [2-4 About appearance of visitors]

 Kamdatime mo, Otodo huta-tokoro wo oki tatematuri te ha, mina tukaumaturi tamahu. Mahibito ha, Wehu no Suke-domo no, katati kiyoge ni, takedati hitosiki kagiri wo era se tamahu. Kono erabi ni ira nu wo ba hadi ni, urehe nageki taru sukimono-domo ari keri.

 Beiziu mo, Ihasimidu, Kamo no rinzi-no-maturi nado ni mesu hitobito no, mitimiti no koto ni sugure taru kagiri wo totonohe sase tamahe ri. Kuhahari taru hutari nam, Konowe-dukasa no nadakaki kagiri wo mesi tari keru.

 Mi-kagura no kata ni ha, ito ohoku tukaumature ri. Uti, Touguu, Win no Tenzyaubito, katagata ni wakare te, kokoroyose tukaumaturu. Kazu mo sira zu, iroiro ni tukusi taru Kamdatime no ohom-muma, kura, mumazohi, zuizin, kodoneriwaraha, tugitugi no toneri nado made, totonohe kazari taru mimono, matanaki sama nari.

 Nyougo-dono, Tai-no-Uhe ha, hito-tu ni tatematuri tari. Tugi no mi-kuruma ni ha, Akasi-no-Ohomkata, Amagimi sinobi te nori tamahe ri. Nyougo-no-ohom-menoto, kokorosiri nite nori tari. Katagata no hitodamahi, Uhe-no-Ohomkata no itu-tu, Nyougo-dono no itu-tu, Akasi no ohom-akare no mi-tu, me mo aya ni kazari taru sauzoku, arisama, ihe ba sara nari. Saruha,

 "Amagimi wo ba, onaziku ha, oyi no nami no siha nobu bakari ni, hitomekasiku te maude sase m."

 to, Win ha notamahi kere do,

 "Konotabi ha, kaku ohokata no hibiki ni tati-mazira m mo kataharaitasi. Mosi omohu yau nara m yononaka wo mati ide tara ba."

 to, Ohom-kata ha sidume tamahi keru wo, nokori no inoti usirometaku te, katugatu mono-yukasigari te, sitahi mawiri tamahu nari keri. Sarubeki nite, moto yori kaku nihohi tamahu ohom-mi-domo yori mo, imizikari keru tigiri, araha ni omohi sira ruru hito no mi-arisama nari.

 [2-5 Azuma-asobi at Sumiyoshi-shrine]

 Zihu-gwatu naka-no-towo-ka nare ba, Kami no igaki ni hahu kuzu mo iro kahari te, matu no sitamomidi nado, oto ni nomi aki wo kika nu kaho nari. Kotokotosiki Koma, Morokosi no gaku yori mo, Adumaasobi no mimi nare taru ha, natukasiku omosiroku, nami kaze no kowe ni hibiki ahi te, saru kodakaki matukaze ni huki tate taru hue no ne mo, hoka nite kiku sirabe ni ha kahari te mi ni simi, ohom-koto ni uti-ahase taru hyausi mo, tudumi wo hanare te totonohe tori taru kata, odoroodorosikara nu mo, namamekasiku sugou omosiroku, tokorokara ha, masite kikoye keri.

 Yamaawi ni sure ru take no husi ha, matu no midori ni miye magahi, kazasi no iroiro ha, aki no kusa ni kotonaru kedime wakare de, nanigoto ni mo me nomi magahi irohu.

 Motomego haturu suwe ni, wakayaka naru Kamdatime ha, kata nugi te ori tamahu. Nihohi mo naku kuroki uhenokinu ni, suhau gasane no, ebizome no sode wo, nihaka ni hiki-hokorobasi taru ni, kurenawi hukaki akome no tamoto no, uti-sigure taru ni kesiki bakari nure taru, matubara woba wasure te, momidi no tiru ni omohi watasa ru.

 Miru kahi ohokaru sugata-domo ni, ito siroku kare taru wogi wo, takayaka ni kazasi te, tada hito-kaheri mahi te iri nuru ha, ito omosiroku akazu zo ari keru.

 [2-6 Genji recalls his dark years]

 Otodo, mukasi no koto obosiide rare, nakagoro sidumi tamahi si yo no arisama mo, me no mahe no yau ni obosa ruru ni, sono yo no koto, uti-midare katari tamahu beki hito mo nakere ba, Tizi-no-Otodo wo zo, kohisiku omohi kikoye tamahi keru.
 Iri tamahi te, ni-no-kuruma ni sinobi te,

 "Tare ka mata kokoro wo siri te Sumiyosi no
 Kamiyo wo he taru matu ni koto tohu
"

 Ohom-tatamgami ni kaki tamahe ri. Amagimi uti-sihotaru. Kakaru yo wo miru ni tuke te mo, kano ura nite, ima ha to wakare tamahi si hodo, Nyougo-no-Kimi no ohase si arisama nado omohi-iduru mo, ito katazikenakari keru mi no sukuse no hodo wo omohu. Yo wo somuki tamahi si hito mo kohisiku, samazama ni mono-ganasiki wo, katuha yuyusi to kotoimi si te,

 "Suminoe wo ike ru kahi aru nagisa to ha
 tosi huru Ama mo kehu ya siru ram
"

 Osoku ha bin nakara m to, tada uti-omohi keru mama nari keri.

 "Mukasi koso madu wasurare ne Sumiyosi no
 Kami no sirusi wo miru ni tuke te mo
"

 to hitorigoti keri.

 [2-7 There are playing Kagura all through the night]

 Yo-hito-yo asobi akasi tamahu. Hatuka no tuki haruka ni sumi te, umi no omote omosiroku miye wataru ni, simo no ito kotitaku oki te, matubara mo iro magahi te, yorodu no koto sozoro samuku, omosirosa mo aharesa mo tati-sohi tari.

 Tai-no-Uhe, tune no kakine no uti nagara, tokidoki ni tuke te koso, kyou aru asayuhu no asobi ni, mimi huri me nare tamahi kere, mi-kado yori to no monomi, wosawosa si tamaha zu, masite kaku miyako no hoka no ariki ha, mada narahi tamaha ne ba, medurasiku wokasiku obosa ru.

 "Suminoye no matu ni yobukaku oku simo ha
 Kami no kake taru yuhukadura kamo
"

 Takamura-no-Asom no, "Hira no yama sahe" to ihi keru yuki no asita wo obosi yare ba, maturi no kokoro uke tamahu sirusi ni ya to, iyoiyo tanomosiku nam. Nyougo-no-Kimi,

 "Kamibito no te ni tori-mo' taru sakakiba ni
 yuhu kake sohuru hukaki yo no simo
"

 Nakatukasa-no-Kimi,

 "Hahuriko ga yuhu uti-magahi oku simo ha
 geni itiziruki Kami no sirusi ka
"

 Tugitugi kazu sira zu ohokari keru wo, nani se m ni kaha kiki oka m. Kakaru worihusi no uta ha, rei no zyauzu-meki tamahu wotoko-tati mo, nakanaka idekiye si te, matu no titose yori hanare te, imamekasiki koto nare ba, urusaku te nam.

 [2-8 Akashi's clan had a feeling of happiness]

 Honobono to ake yuku ni, simo ha iyoiyo hukaku te, moto suwe mo tadotadosiki made, wehi sugi ni taru kagura omote-domo no, onoga kaho wo ba sira de, omosiroki koto ni kokoro ha simi te, nihabi mo kage simeri taru ni, naho, "Manzai, manzai" to, sakakiba wo torikahesi tutu, ihahi kikoyuru mi-yo no suwe, omohiyaru zo itodosiki ya!

 Yorodu no koto akazu omosiroki mama ni, tiyo wo hitoyo ni nasa mahosiki yo no, nani ni mo ara de ake nure ba, kaheru nami ni kihohu mo kutiwosiku, wakaki hitobito omohu.

 Matubara ni, harubaru to tate tuduke taru mi-kurum-domo no, kaze ni uti-nabiku sitasudare no himahima mo, tokiha no kage ni, hana no nisiki wo hiki-kuhahe taru to miyuru ni, uhenokinu no iroiro kedime oki te, wokasiki kakeban tori-tuduki te, mono mawiri watasu wo zo, simobito nado ha me ni tuki te, medetasi to ha omohe ru.

 Amagimi no omahe ni mo senkau no wosiki ni, awonibi no omote wori te, sauzinmono wo mawiru tote, "Mezamasiki womna no sukuse kana!" to, onogazisi ha siriugoti keri.

 Maude tamahi si miti ha, kotokotosiku te, wadurahasiki kamdakara, samazama ni tokorosege nari si wo, kahesa ha yorodu no seueu wo tukusi tamahu. Ihi tudukuru mo urusaku, mutukasiki koto-domo nare ba.

 Kakaru ohom-arisama wo mo, kano Nihudau no, kika zu mi nu yo ni kake-hanare taube ru nomi nam, aka zari keru. Kataki koto nari kasi, maziraha masi mo migurusiku ya! Yononaka no hito, kore wo tamesi nite, kokoro takaku nari nu beki koro na' meri. Yorodu no koto ni tuke te, mede asami, yo no kotogusa nite, "Akasi-no-Amagimi" to zo, saihahibito ni ihi keru. Kano Tizi-no-Ohotono no Ahumi-no-Kimi ha, suguroku utu toki no kotoba ni mo, "Akasi-no-Amagimi, Akasi-no-Amagimi!" to zo, sai ha kohi keru.

 

3 Tale of Suzaku A plan of celebrstion for Suzaku 50 years old

 [3-1 The present of Omna-Sam-no-Miya and Murasaki]

 Nihudau-no-Mikado ha, ohom-okonahi wo imiziku si tamahi te, Uti no ohom-koto wo mo kiki ire tamaha zu. Syunziu no gyaugau ni nam, mukasi omohi ide rare tamahu koto mo maziri keru. Himemiya no ohom-koto wo nomi zo, naho e obosi hanata de, kono Win wo ba, naho ohokata no ohom-usiromi ni omohi kikoye tamahi te, utiuti no mi-kokoroyose aru beku souse sase tamahu. Ni-hon ni nari tamahi te, mi-hu nado masaru. Iyoiyo hanayaka ni ohom-ikihohi sohu.

 Tai-no-Uhe, kaku tosituki ni sohe te, katagata ni masari tamahu ohom-oboye ni,

 "Waga mi ha tada hito-tokoro no ohom-motenasi ni, hito ni ha otora ne do, amari tosi tumori na ba, sono mi-kokorobahe mo tuhini otorohe na m. Sara m yo wo mi hate nu saki ni, kokoro to somuki ni si gana!"

 to, tayumi naku obosi watare do, sakasiki yau ni ya obosa m to tutuma re te, hakabakasiku mo e kikoye tamaha zu. Uti-no-Mikado sahe, mi-kokoroyose koto ni kikoye tamahe ba, oroka ni kika re tatematura m mo itohosiku te, watari tamahu koto, yauyau hitosiki yau ni nari yuku.

 Sarubeki koto, kotowari to ha omohi nagara, sarebayo to nomi, yasukara zu obosa re kere do, naho turenaku onazi sama nite sugusi tamahu. Touguu no ohom-sasitugi no Womna-Iti-no-Miya wo, konata ni toriwaki te kasiduki tatematuri tamahu. Sono ohom-atukahi ni nam, turedure naru ohom-yogare no hodo mo nagusame tamahi keru. Idure mo waka zu, utukusiku kanasi to omohi kikoye tamahe ri.

 [3-2 The present of Hanachirusato and Tamakazura]

 Natu-no-Ohomkata ha, kaku toridori naru ohom-mumago-atukahi wo urayami te, Daisyau-no-Kimi no Naisi-no-Suke-bara no Kimi wo, seti ni mukahe te zo kasiduki tamahu. Ito wokasige nite, kokorobahe mo, hodo yori ha sare oyosuke tare ba, Otodo-no-Kimi mo rautagari tamahu. Sukunaki ohom-tugi to obosi sika do, suwe ni hirogori te, konata kanata ito ohoku nari sohi tamahu wo, ima ha tada, kore wo utukusimi atukahi tamahi te zo, turedure mo nagusame tamahi keru.

 Migi-no-Ohotono no mawiri tukaumaturi tamahu koto, inisihe yori mo masari te sitasiku, ima ha Kitanokata mo otonabi hate te, kano mukasi no kakekakesiki sudi omohi hanare tamahu ni ya, sarubeki wori mo watari maude tamahu. Tai-no-Uhe ni mo ohom-taimen ari te, aramahosiku kikoye kahasi tamahi keri.

 Himemiya nomi zo, onazi sama ni wakaku ohodoki te ohasimasu. Nyougo-no-kimi ha, ima ha ohoyakezama ni omohi hanati kikoye tamahi te, kono Miya woba ito kokorogurusiku, wosanakara m ohom-musume no yau ni, omohi hagukumi tatematuri tamahu.

 [3-3 A plan of celebrstion for Suzaku 50 years old]

 Suzakuwin no,

 "Ima ha muge ni yo tikaku nari nuru kokoti si te, mono-kokorobosoki wo, sarani konoyo no koto kaherimi zi to omohi suture do, taimen nam ima hito-tabi ara mahosiki wo, mosi urami nokori mo koso sure, kotokotosiki sama nara de watari tamahu beku." kikoye tamahi kere ba, Otodo mo,

 "Geni, sarubeki koto nari. Kakaru mi-kesiki nakara m nite dani, susumi mawiri tamahu beki wo. Masite, kau mati kikoye tamahi keru ga, kokorogurusiki koto."

 to, mawiri tamahu beki koto obosi mauku.

 "Tuide naku, susamaziki sama nite yaha, hahi watari tamahu beki. Nani waza wo si te ka, goranze sase tamahu beki."

 to, obosi megurasu.

 "Kono tabi tari tamaha m tosi, wakana nado teuzi te ya." to, obosi te, samazama no ohom-hohubuku no koto, imohi no ohom-mauke no siturahi, nani-kure to sama koto ni kahare ru koto-domo nare ba, hito no mi-kokoro siturahi-domo iri tutu, obosi megurasu.

 Inisihe mo, asobi no kata ni mi-kokoro todome sase tamahe ri sika ba, mahibito, gakunin nado wo, kokoro koto ni sadame, sugure taru kagiri wo totonohe sase tamahu. Migi-no-Ohotono no miko-domo hutari, Daisyau no miko, Naisi-no-Suke-bara no kuhahe te sam-nin, mada tihisaki nana-tu yori kami no ha, mina tenzyau se sase tamahu. Hyaubukyau-no-Miya no waraha-sonwau, subete sarubeki Miya-tati no ohom-kodomo, ihenoko no Kimi-tati, mina erabi ide tamahu.

 Tenzyau no Kimi-tati mo, katati yoku, onaziki mahi no sugata mo, kokoro koto naru beki wo sadame te, amata no mahi no mauke wo se sase tamahu. Imizikaru beki tabi no koto tote, mina hito kokoro wo tukusi tamahi te nam. Mitimiti no mono-no-si, zyauzu, itoma naki koro nari.

 [3-4 Genji teaches playing shitigen-kin to Omna-Sam-no-Miya]

 Miya ha, moto yori kin no ohom-koto wo nam narahi tamahi keru wo, ito wakaku te Win ni mo hiki-wakare tatematuri tamahi sika ba, obotukanaku obosi te,

 "Mawiri tamaha m tuide ni, kano ohom-koto no ne nam kika mahosiki. Saritomo kin bakari ha hiki-tori tamahi tu ram."

 to, siriugoto ni kikoye tamahi keru wo, Uti ni mo kikosimesi te,

 "Geni, saritomo, kehahi koto nara m kasi. Win no omahe nite, te tukusi tamaha m tuide ni, mawiri ki te kika baya."

 nado notamahase keru wo, Otodo-no-Kimi ha tutahe kiki tamahi te,

 "Tosigoro sarinubeki tuide goto ni ha, wosihe kikoyuru koto mo aru wo, sono kehahi ha, geni masari tamahi ni tare do, mada kikosimesi dokoro aru mono hukaki te ni ha oyoba nu wo, nanigokoro mo naku te mawiri tamahe ra m tuide ni, kikosimesa m to yurusi naku yukasigara se tamaha m ha, ito hasitanakaru beki koto ni mo."

 to, itohosiku obosi te, konokoro zo mi-kokoro todome te wosihe kikoye tamahu.

 Sirabe koto naru te, huta-tu mi-tu, omosiroki daigoku-domo no, siki ni tuke te kaharu beki hibiki, sora no samusa nurusa wo totonohe ide te, yamgotonakaru beki te no kagiri wo, tori-tate te wosihe kikoye tamahu ni, kokoromotonaku ohasuru yau nare do, yauyau kokoroe tamahu mama ni, ito yoku nari tamahu.

 "Hiru ha, ito hito sigeku, naho hito-tabi mo yusi anzuru itoma mo, kokoroawatatasikere ba, yoru yoru nam, siduka ni koto no kokoro mo sime tatematuru beki.

 tote, Tai ni mo, sonokoro ha ohom-itoma kikoye tamahi te, akekure wosihe kikoye tamahu.

 [3-5 Akashi-Nyogo comes back to her parent's home because of pregnancy]

 Nyougo-no-Kimi ni mo, Tai-no-Uhe ni mo, kin ha narahasi tatematuri tamaha zari kere ba, kono wori, wosawosa mimi nare nu te-domo hiki tamahu ram wo, yukasi to obosi te, Nyougo mo, wazato arigataki ohom-itoma wo, tada sibasi to kikoye tamahi te makade tamahe ri.

 Miko huta-tokoro ohasuru wo, mata mo kesikibami tamahi te, itu-tuki bakari ni zo nari tamahe re ba, kamiwaza nado ni kotoduke te ohasimasu nari keri. Zihuiti-niti sugusi te ha, mawiri tamahu beki ohom-seusoko uti-sikiri are do, kakaru tuide ni, kaku omosiroki yoruyoru no ohom-asobi wo urayamasiku, "Nadote ware ni tutahe tamaha zari kem?" to, turaku omohi kikoye tamahu.

 Huyu no yo no tuki ha, hito ni tagahi te mede tamahu mi-kokoro nare ba, omosiroki yo no yuki no hikari ni, wori ni ahi taru te-domo hiki tamahi tutu, saburahu hitobito mo, sukosi kono kata ni honomeki taru ni, ohom-koto-domo toridori ni hika se te, asobi nado si tamahu.

 Tosi no kure tu kata ha, Tai nado ni ha isogasiku, konata kanata no ohom-itonami ni, onodukara goranzi iruru koto-domo are ba,

 "Haru no uraraka nara m yuhube nado ni, ikade kono ohom-koto no ne kika m."

 to notamahi wataru ni, tosi kaheri nu.

 [3-6 The celebration is fixed the date for February 10 past]

 Win no ohom-ga, madu Ohoyake yori se sase tamahu koto-domo kotitaki ni, sasiahi te ha binnaku obosa re te, sukosi hodo sugosi tamahu. Ni-gawatu zihu-yo-niti to sadame tamahi te, gakunin, mahibito nado mawiri tutu, ohom-asobi taye zu.

 "Kono Tai ni, tuneni yukasiku suru ohom-koto no ne, ikade kano hitobito no sau, biha no ne mo ahase te, womnagaku kokoromi sase m. Tada ima no mono no zyauzu-domo koso, sarani kono watari no hitobito no mi-kokorosirahi-domo ni masara ne.

 Hakabakasiku tutahe tori taru koto ha, wosawosa nakere do, nanigoto mo, ikade kokoro ni sira nu koto ara zi to nam, wosanaki hodo ni omohi sika ba, yo ni aru mono no si to ihu kagiri, mata takaki iheihe no, sarubeki hito no tutahe-domo wo mo, nokosa zu kokoromi si naka ni, ito hukaku hadukasiki kana to oboyuru kiha no hito nam nakari si.

 Sonokami yori mo, mata konokoro no wakaki hitobito no, sare yosimeki sugusu ni, hata asaku nari ni taru besi. Kin hata, masite, sarani manebu hito naku nari ni tari to ka. Kono ohom-koto no ne bakari dani tutahe taru hito, wosawosa ara zi."

 to notamahe ba, nani-gokoro naku uti-wemi te, uresiku, "Kaku yurusi tamahu hodo ni nari ni keru." to obosu.

 Nizihu-iti, ni bakari ni nari tamahe do, naho ito imiziku katanari ni, kibiha naru kokoti si te, hosoku ayeka ni utukusiku nomi miye tamahu.

 "Win ni mo miye tatematuri tamaha de, tosi he nuru wo, nebi masari tamahi ni keri to goranzu bakari, youi kuhahe te miye tatematuri tamahe."

 to, koto ni hure te wosihe kikoye tamahu.

 "Geni, kakaru ohom-usiromi naku te ha, masite ihakenaku ohasimasu ohom-arisama, kakure nakara masi."

 to, hitobito mo mi tatematuru.

 

4 Tale of Genji A concert by four ladies at Rokujo-in

 [4-1 A concert by four ladies at Rokujo-in]

 Syaugwati hatuka bakari ni nare ba, sora mo wokasiki hodo ni, kaze nuruku huki te, omahe no mume mo sakari ni nari yuku. Ohokata no hana no ki-domo mo, mina kesikibami, kasumi watari ni keri.

 "Tuki tata ba, ohom-isogi tikaku, mono-sawagasikara m ni, kaki-ahase tamaha m ohom-koto no ne mo, sigaku meki te hito ihi nasa m wo, konokoro siduka naru hodo ni kokoromi tamahe."

 tote, sinden ni watasi tatematuri tamahu.

 Ohom-tomo ni, ware mo ware mo to, mono yukasigari te, maunobora mahosigare do, konata ni tohoki wo ba, eri todome sase tamahi te, sukosi nebi tare do, yosi aru kagiri eri te saburaha se tamahu.

 Warahabe ha, katati sugure taru yo-tari, akairo ni sakura no kazami, usuiro no orimono no akome, ukimon no uhenohakama, kurenawi no uti taru, sama, motenasi sugure taru kagiri wo mesi tari. Nyougo-no-Ohomkata ni mo, ohom-siturahi nado, itodo aratamare ru koro no kumori naki ni, onoono idomasiku, tukusi taru yosohohi-domo, azayaka ni ninasi.

 Waraha ha, awoiro ni suhau no kazami, karaaya no uhenohakama, akome ha yamabuki naru kara no ki wo, onazi sama ni totonohe tari. Akasi-no-Ohomkata no ha, kotokotosikara de, koubai hutari, sakura hutari, awodi no kagiri nite, akome koku usuku, utime nado e nara de kise tamahe ri.

 Miya-no-Ohomkata ni mo, kaku tudohi tamahu beku kiki tamahi te, warahabe no sugata bakari ha, koto ni tukuroha se tamahe ri. Awoni ni yanagi no kazami, ebizome no akome nado, koto ni konomasiku medurasiki sama ni ha ara ne do, ohokata no kehahi no, ikamesiku kedakaki koto sahe, ito narabinasi.

 [4-2 Genji invites his son Yugiri and grandsons to the concert]

 Hisasi no naka no mi-sauzi wo hanati te, konata kanata mi-kityau bakari wo kedime nite, nakanoma ha, Win no ohasimasu beki omasi yosohi tari. Kehu no hyausiahase ni ha warahabe wo mesa m tote, Migi-no-Ohoidono no Saburau, Kam-no-Kimi no ohom-hara no Anigimi, syau-no-hue, Sa-Daisyau no ohom-Tarau, yokobue to huka se te, sunoko ni saburaha se tamahu.

 Uti ni ha, ohom-sitone-domo narabe te, ohom-koto-domo mawiri watasu. Hisi tamahu ohom-koto-domo, uruhasiki kondi no hukuro-domo ni ire taru toriide te, Akasi-no-Ohomkata ni biha, Murasaki-no-Uhe ni wagon, Nyougo-no-Kimi ni sau-no-ohom-koto, Miya ni ha, kaku kotokotosiki koto ha mada e hiki tamaha zu ya to, ayahuku te, rei no tenarasi tamahe ru wo zo, sirabe te tatematuri tamahu.

 "Sau-no-ohom-koto ha, yurubu to nakere do, naho, kaku mono ni ahasuru wori no sirabe ni tuke te, kotodi no tatido midaruru mono nari. Yoku sono kokorosirahi totonohu beki wo, womna ha e hari sidume zi. Naho, Daisyau wo koso mesiyose tu beka' mere. Kono huehuki-domo, mada ito wosanage nite, hyausi totonohe m tanomi tuyokara zu."

 to warahi tamahi te,

 "Daisyau, konata ni."

 to mese ba, ohom-Katagata hadukasiku, kokorodukahi si te ohasu. Akasi-no-Kimi wo hanati te ha, idure mo mina sute gataki mi-desi-domo nare ba, mi-kokoro kuhahe te, Daisyau no kiki tamaha m ni, nan nakaru beku to obosu.

 "Nyougo ha, tuneni Uhe no kikosimesu ni mo, mono ni ahase tutu hiki narasi tamahe re ba, usiroyasuki wo, wagon koso, ikubaku nara nu sirabe nare do, ato sadamari taru koto naku te, nakanaka womna no tadori nu bekere. Haru no koto no ne ha, mina kaki-ahasuru mono naru wo, midaruru tokoro mo ya."

 to, nama itohosiku obosu.

 [4-3 Yugiri strings the sou-no-koto]

 Daisyau, ito itaku kokorogesau si te, omahe no kotokotosiku, uruhasiki ohom-kokoromi ara m yori mo, kehu no kokorodukahi ha, koto ni masari te oboye tamahe ba, azayaka naru ohom-nahosi, kau ni simi taru ohom-zo-domo, sode itaku taki sime te, hiki-tukurohi te mawiri tamahu hodo, kure hate ni keri.

 Yuwe aru tasokaredoki no sora ni, hana ha kozo no huruyuki omohi ide rare te, eda mo tawamu bakari saki midare tari. Yururuka ni uti-huku kaze ni, e nara zu nihohi taru misu no uti no kawori mo huki ahase te, uguhisu sasohu tuma ni si tu beku, imiziki otodo no atari no nihohi nari. Misu no sita yori, sau-no-ohom-koto no suso, sukosi sasi-ide te,

 "Karugarusiki yau nare do, kore ga wo totonohe te, sirabe kokoromi tamahe. Koko ni mata utoki hito no iru beki yau mo naki monowo."

 to notamahe ba, uti-kasikomari te tamahari tamahu hodo, youi ohoku meyasuku te, Itikoti-deu no kowe ni hati-no-wo wo tate te, huto mo sirabe yara de saburahi tamahe ba,

 "Naho, kaki-ahase bakari ha, te hitotu, susamazikara de koso."

 to notamahe ba,

 "Sarani, kehu no ohom-asobi no sasi-irahe ni, mazirahu bakari no tedukahi nam, oboye zu haberi keru."

 to, kesikibami tamahu.

 "Samo aru koto nare do, womnagaku ni e koto maze de nam nige ni keru to, tutahara m na koso wosikere."

 tote warahi tamahu.

 Sirabe hate te, wokasiki hodo ni kaki-ahase bakari hiki te, mawira se tamahi tu. Kono ohom-mumago no kimi-tati no ito utukusiki tonowisugata-domo nite, huki ahase taru mono no ne-domo, mada wakakere do, ohisaki ari te, imiziku wokasige nari.

 [4-4 A concert begins by four ladies at Rokujo-in]

 Ohom-koto-domo no sirabe-domo totonohi hate te, kakiahase tamahe ru hodo, idure to naki naka ni, biha ha sugurete zyauzumeki, kamisabi taru tedukahi, sumi hate te omosiroku kikoyu.

 Wagon ni, Daisyau mo mimi todome tamahe ru ni, natukasiku aigyauduki taru ohom-tumaoto ni, kaki-kahesi taru ne no, medurasiku imameki te, sarani kono waza to aru zyauzu-domo no, odoroodorosiku kakitate taru sirabe teusi ni otora zu, nigihahasiku, "Yamatogoto ni mo kakaru te ari keri." to kiki odoroka ru. Hukaki go-rau no hodo araha ni kikoye te, omosiroki ni, Otodo mi-kokoro otiwi te, ito arigataku omohi kikoye tamahu.

 Sau-no-ohom-koto ha, mono no hima hima ni, kokoromotonaku mori iduru mono no negara nite, utukusige ni namamekasiku nomi kikoyu.

 Kin ha, naho wakaki kata nare do, narahi tamahu sakari nare ba, tadotadosikara zu, ito yoku mono ni hibiki ahi te, "Iu ni nari ni keru ohom-koto no ne kana!" to, Daisyau kiki tamahu. Hyausi tori te sauga si tamahu. Win mo, tokidoki ahugi uti narasi te, kuhahe tamahu ohom-kowe, mukasi yori mo imiziku omosiroku, sukosi hututuka ni, monomonosiki ke sohi te kikoyu. Daisyau mo, kowe ito sugure tamahe ru hito nite, yo no siduka ni nari yuku mama ni, ihu kagiri naku natukasiki yo no ohom-asobi nari.

 [4-5 The four ladies are compared to flowers]

 Tuki kokoromotonaki koro nare ba, touro konata kanata ni kake te, hi yoki hodo ni tomosa se tamahe ri.

 Miya no ohom-kata wo nozoki tamahe re ba, hito yori keni tihisaku utukusige nite, tada ohom-zo nomi aru kokoti su. Nihohiyaka naru kata ha okure te, tada ito ateyaka ni wokasiku, Nigwatu no naka no towo-ka bakari no awoyagi no, wadukani sidari hazime tara m kokoti si te, uguhisu no hakaze ni mo midare nu beku, ayekani miye tamahu.

 Sakura no hosonaga ni, mi-gusi ha hidari migi yori kobore kakari te, yanagi no ito no sama si tari.

 "Kore koso ha, kagiri naki hito no ohom-arisama na' mere." to miyuru ni, Nyougo-no-Kimi ha, onazi yau naru ohom-namameki sugata no, ima sukosi nihohi kuhahari te, motenasi kehahi kokoronikuku, yosi aru sama si tamahi te, yoku saki kobore taru hudi-no-hana no, natu ni kakari te, katahara ni narabu hana naki, asaborake no kokoti zo si tamahe ru.

 Saruha, ito hukuraka naru hodo ni nari tamahi te, nayamasiku oboye tamahi kere ba, ohom-koto mo osiyari te, kehusoku ni osi-kakari tamahe ri. Sasayaka ni nayobi kakari tamahe ru ni, ohom-kehusoku ha rei no hodo nare ba, oyobi taru kokoti si te, kotosarani tihisaku tukura baya to miyuru zo, ito aharege ni ohasi keru.

 Koubai no ohom-zo ni, mi-gusi no kakari harahara to kiyora nite, hokage no ohom-sugata, yo ni naku utukusige naru ni, Murasaki-no-Uhe ha, ebizome ni ya ara m, iro koki koutiki, usu-suhau no hosonaga ni, mi-gusi no tamare ru hodo, kotitaku yururuka ni, ohokisa nado yoki hodo ni, yaudai aramahosiku, atari ni nihohi miti taru kokoti si te, hana to iha ba sakura ni tatohe te mo, naho mono yori sugure taru kehahi, kotoni monosi tamahu.

 Kakaru ohom-atari ni, Akasi ha keosaru beki wo, ito sasimo ara zu, motenasi nado kesikibami hadukasiku, kokoro no soko yukasiki sama si te, sokohakatonaku ate ni namamekasiku miyu.

 Yanagi no orimono no hosonaga, moyegi ni ya ara m, koutiki ki te, usumono no mo no hakanage naru hiki-kake te, kotosara hige si tare do, kehahi, omohinasi mo, kokoronikuku anadurahasikara zu.

 Koma no awodi no nisiki no hasi sasi taru sitone ni, maho ni mo wi de, biha wo uti-oki te, tada kesiki bakari hiki-kake te, tawoyaka ni tukahinasi taru bati no motenasi, ne wo kiku yori mo, mata arigataku natukasiku te, Satuki matu hanatatibana, hana mo mi mo gusi te osi-wore ru kawori oboyu.

 [4-6 Yugiri thinks about four ladies after the concert]

 Kore mo kare mo, utitoke nu ohom-kehahi-domo wo kiki mi tamahu ni, Daisyau mo, ito uti yukasiku oboye tamahu. Tai-no-Uhe no, mi si wori yori mo, nebi masari tamahe ra m arisama yukasiki ni, sidukokoro mo nasi.

 "Miya wo ba, ima sukosi no sukuse oyoba masika ba, waga mono nite mo mi tatematuri te masi. Kokoro no ito nuruki zo kuyasiki ya! Win ha, tabitabi sayau ni omomuke te, siriugoto ni mo notamaha se keru wo." to, netaku omohe do, sukosi kokoroyasuki kata ni miye tamahu ohom-kehahi ni, anaduri kikoyu to ha nakere do, ito simo kokoro ha ugoka zari keri.

 Kono ohom-kata wo ba, nanigoto mo omohi oyobu beki kata naku, ke tohoku te, tosigoro sugi nure ba, "Ikadeka, tada ohokata ni, kokoroyose aru sama wo mo mi tatematura m." to bakari no, kutiwosiku nagekasiki nari keri. Anagati ni, aru maziku ohokenaki kokoti nado ha, sarani monosi tamaha zu, ito yoku mote wosame tamahe ri.

 

5 Tale of Genji Genji criticizes on music

 [5-1 Genji criticizes on spring and fall music]

 Yo huke yuku kehahi, hiyayaka nari. Husimati-no-tuki hatukani sasiide taru,

 "Kokoromotonasi ya, haru no oborodukiyo yo, Aki no ahare, hata, kau yau naru mono no ne ni, musi no kowe yoriahase taru, tada nara zu, koyonaku hibiki sohu kokoti su kasi."

 to notamahe ba, Daisyau-no-Kimi,

 "Aki no yo no kumanaki tuki ni ha, yorodu no mono todokohori naki ni, koto hue no ne mo, akiraka ni sume ru kokoti si habere do, naho kotosara ni tukuri ahase taru yau naru sora no kesiki, hana no tuyu mo, iroiro me uturohi kokoro tiri te, kagiri koso habere.

 Haru no sora no tadotadosiki kasumi no ma yori, oboro naru tukikage ni, siduka ni huki ahase taru yau ni ha, ikadeka. Hue no ne nado mo, en ni sumi nobori hate zu nam.

 Womna ha haru wo aharebu to, huruki hito no ihi oki haberi keru. Geni, sa nam haberi keru. Natukasiku mono no totonohoru koto ha, haru no yuhugure koso koto ni haberi kere!"

 to mausi tamahe ba,

 "Ina, kono sadame yo. Inisihe yori hito no waki kane taru koto wo, suwenoyo ni kudare ru hito no, e akirame hatu maziku koso. Mono no sirabe, goku no mono-domo ha simo, geni riti woba tugi no mono ni si taru ha, samo ari kasi."

 nado notamahi te,

 "Ikani? Tadaima, iusoku no oboye takaki, sono hito kano hito, omahe nado nite, tabitabi kokoromi sase tamahu ni, sugure taru ha, kazu sukunaku nari ta' meru wo, sono konokami to omohe ru zyauzu-domo, ikubaku e manebi tora nu ni ya ara m? Kono kaku honoka naru womna-tati no ohom-naka ni hiki maze tara m ni, kiha hanaru beku koso oboye ne.

 Tosigoro kaku mumore te sugusu ni, mimi nado mo sukosi higahigasiku nari ni taru ni ya ara m, kutiwosiu nam. Ayasiku, hito no zae, hakanaku tori suru koto-domo, mono no haye ari te masaru tokoro naru. Sono, gozen no ohom-asobi nado ni, hitokizami ni eraba ruru hitobito, sore kare to ikani zo?"

 to notamahe ba, Daisyau,

 "Sore wo nam, tori mausa m to omohi haberi ture do, akiraka nara nu kokoro no mama ni, oyosuke te yaha to omohi tamahuru. Nobori te no yo wo kiki ahase habera ne ba ni ya, Wemon-no-Kami no wagon, Hyaubukyau-no-Miya no ohom-biha nado wo koso, konokoro meduraka naru tamesi ni hikiide habe' mere.

 Geni, katahara naki wo, koyohi uketamaharu mono no ne-domo no, mina hitosiku mimi odoroki haberu ha. Naho, kaku wazato mo ara nu ohom-asobi to, kanete omou tamahe tayumi keru kokoro no sawagu ni ya habera m? Sauga nado, ito tukaumaturi nikuku nam.

 Wagon ha, kano Otodo bakari koso, kaku wori ni tuke te, kosirahe nabikasi taru ne nado, kokoro ni makase te kaki-tate tamahe ru ha, ito kotoni monosi tamahe, wosawosa kiha hanare nu mono ni habe' meru wo, ito kasikoku totonohi te koso haberi ture."

 to, mede kikoye tamahu.

 "Ito, sa kotokotosiki kiha ni ha ara nu wo, wazato uruhasiku mo torinasa ruru kana!"

 tote, sitarigaho ni hohowemi tamahu.

 "Geni, kesiu ha ara nu desi-domo nari kasi. Biha ha simo, koko ni kuti iru beki koto mazira nu wo, sa ihe do, mono no kehahi kotonaru besi. Oboye nu tokoro nite kiki hazime tari si ni, medurasiki mono-no-ne kana to nam oboye sika do, sono wori yori ha, mata koyonaku masari ni taru wo ya!"

 to, semete ware kasiko ni kakoti nasi tamahe ba, nyoubau nado ha, sukosi tukisirohu.

 [5-2 Genji criticizes on shichigen-kin]

 "Yorodu no koto, mitimiti ni tuke te narahi maneba ba, zae to ihu mono, idure mo kiha naku oboye tutu, waga kokoti ni aku beki kagirinaku, narahi tora m koto ha ito katakere do, nanikaha, sono tadori hukaki hito no, ima no yo ni wosawosa nakere ba, katahasi wo nadaraka ni manebi e tara m hito, saru katakado ni kokoro wo yari te mo ari nu beki wo, kin nam, naho wadurahasiku, te hure nikuki mono ha ari keru.

 Kono koto ha, makoto ni ato no mama ni tadune tori taru mukasi no hito ha, tenti wo nabikasi, Oni Kami no kokoro wo yaharage, yorodu no mono no ne no uti ni sitagahi te, kanasibi hukaki mono mo yorokobi ni kahari, iyasiku madusiki mono mo takaki yo ni aratamari, takara ni adukari, yo ni yurusa ruru taguhi ohokari keri.

 Kono kuni ni hiki tutahuru hazime tu kata made, hukaku kono koto wo kokoroe taru hito ha, ohoku no tosi wo sira nu kuni ni sugusi, mi wo naki ni nasi te, kono koto wo manebi tora m to madohi te dani, si uru ha kataku nam ari keru. Geni hata, akiraka ni sora no tuki hosi wo ugokasi, toki nara nu simo yuki wo hurase, kumo ikaduti wo sawagasi taru tamesi, agari taru yo ni ha ari keri.

 Kaku kagirinaki mono nite, sono mama ni narahi toru hito no ari gataku, yo no suwe nare ba ni ya, iduko no sonokami no katahasi ni ka ha ara m? Saredo, naho, kano Oni Kami no mimi todome, katabuki some ni keru mono nare ba ni ya, namanama ni manebi te, omohi kanaha nu taguhi ari keru noti, kore wo hiku hito, yokara zu to ka ihu nan wo tuke te, urusaki mama ni, ima ha wosawosa tutahuru hito nasi to ka. Ito kutiwosiki koto ni koso are.

 Kin no ne wo hanare te ha, nanigoto wo ka mono wo totonohe siru sirube to ha se m? Geni, yorodu no koto otorohuru sama ha, yasuku nari yuku yononaka ni, hitori ide hanare te, kokoro wo tate te, Morokosi, Koma to, kono yo ni madohi ariki, oyako wo hanare m koto ha, yononaka ni higame ru mono ni nari nu besi.

 Nadoka, nanome nite, naho kono miti wo kayohasi siru bakari no hasi wo ba, siri oka zara m? Sirabe hitotu nite wo hiki tukusa m koto dani, hakari mo naki mono na' nari. Ihamya, ohoku no sirabe, wadurahasiki goku ohokaru wo, kokoro ni iri si sakari ni ha, yo ni ari to ari, koko ni tutahari taru hu to ihu mono no kagiri wo amaneku miahase te, notinoti ha, si to su beki hito mo naku te nam, konomi narahi sika do, naho agari te no hito ni ha, ataru beku mo arazi wo ya! Masite, kono noti to ihi te ha, tutaharu beki suwe mo naki, ito ahare ni nam."

 nado notamahe ba, Daisyau, geni ito kutiwosiku hadukasi to obosu.

 "Kono Miko-tati no ohom-naka ni, omohu yau ni ohi ide tamahu monosi tamaha ba, sono yo ni nam, so mo sa made nagarahe tomaru yau ara ba, ikubaku nara nu te no kagiri mo, todome tatematuru beki. Sam-no-Miya, ima yori kesiki ari te miye tamahu wo."

 nado notamahe ba, Akasi-no-Kimi ha, ito omodatasiku, namidagumi te kiki wi tamahe ri.

 [5-3 Genji sings Kazuraki]

 Nyougo-no-Kimi ha, sau-no-ohom-koto wo ba, Uhe ni yuduri kikoye te, yorihusi tamahi nure ba, aduma wo Otodo no omahe ni mawiri te, kedikaki ohom-asobi ni nari nu. Kaduraki asobi tamahu. Hanayaka ni omosirosi. Otodo worikahesi utahi tamahu ohom-kowe, tatohe m kata naku aigyauduki medetasi.

 Tuki yauyau sasi-agaru mama ni, hana no iroka mo motehayasa re te, geni ito kokoronikuki hodo nari. Sau-no-koto ha, Nyougo no ohom-tumaoto ha, ito rautage ni natukasiku, Hahagimi no ohom-kehahi kuhahari te, yu no ne hukaku, imiziku sumi te kikoye turu wo, kono ohom-tedukahi ha, mata sama kahari te, yururuka ni omosiroku, kiku hito tada nara zu, suzurohasiki made aigyauduki te, rin no te nado, subete sarani, ito kado aru ohom-koto no ne nari.

 Kaherigowe ni, mina sirabe kahari te, riti no kakiahase-domo, natukasiku imameki taru ni, kin ha, goka-no-sirabe, amata no te no naka ni, kokoro todome te kanarazu hiki tamahu beki go, roku no hara wo, ito omosiroku sumasi te hiki tamahu. Sarani kataho nara zu, ito yoku sumi te kikoyu.

 Haru aki yorodu no mono ni kayohe ru sirabe nite, kayohasi watasi tutu hiki tamahu. Kokoro sirahi wosihe kikoye tamahu sama tagahe zu, ito yoku wakimahe tamahe ru wo, ito utukusiku, omodatasiku omohi kikoye tamahu.

 [5-4 The concert comes to an end, Yugiri and gandsons are rewarded for their efforts to the concert]

 Kono Kimi-tati no, ito utukusiku huki tate te, seti ni kokoro ire taru wo, rautagari tamahi te,

 "Nebutaku nari ni tara m ni. Koyohi no asobi ha, nagaku ha ara de, hatuka naru hodo ni to omohi turu wo. Todome gataki mono no ne-domo no, idure to mo naki wo, kiki waku hodo no mimi tokara nu tadotadosisa ni, itaku huke ni keri. Kokoronaki waza nari ya!"

 tote, Sau-no-hue huku Kimi ni, kaharake sasi tamahi te, ohom-zo nugi te kaduke tamahu. Yokobue no Kimi ni ha, konata yori, orimono no hosonaga ni, hakama nado kotokotosikara nu sama ni, kesiki bakari nite, Daisyau-no-Kimi ni ha, Miya-no-Ohomkata yori, sakaduki sasi-ide te, Miya no ohom-sauzoku hito-kudari kaduke tatematuri tamahu wo, Otodo,

 "Ayasi ya! Mono no si wo koso, madu ha mono-mekasi tamaha me. Urehasiki koto nari."

 to notamahu ni, Miya no ohasimasu mi-kityau no soba yori, ohom-hue wo tatematuru. Uti-warahi tamahi te tori tamahu. Imiziki Komabue nari. Sukosi huki narasi tamahe ba, mina tatiide tamahu hodo ni, Daisyau tatitomari tamahi te, miko no moti tamahe ru hue wo tori te, imiziku omosiroku huki tate tamahe ru ga, ito medetaku kikoyure ba, idure mo idure mo, mina ohom-te wo hanare nu mono no tutahe tutahe, ito ninaku nomi aru nite zo, waga ohom-zae no hodo, arigataku obosi sira re keru.

 [5-5 Yugiri considers his wife compared with Murasaki]

 Daisyau-dono ha, Kimi-tati wo mi-kuruma ni nose te, tuki no sume ru ni makade tamahu. Mitisugara, sau-no-koto no kahari te imizikari turu ne mo, mimi ni tuki te kohisiku oboye tamahu.

 Waga Kitanokata ha, ko-Ohomiya no wosihe kikoye tamahi sika do, kokoro ni mo sime tamaha zari si hodo ni, wakare tatematuri tamahi ni sika ba, yururuka ni mo hiki tori tamaha de, Wotokogimi no omahe nite ha, hadi te sarani hiki tamaha zu. Nanigoto mo tada oyiraka ni, uti-ohodoki taru sama si te, kodomoatukahi wo, itoma naku tugitugi si tamahe ba, wokasiki tokoro mo naku oboyu. Sasugani, hara asiku te, mono-netami uti-si taru, aigyauduki te utukusiki hitozama ni zo monosi tamahu meru.

 

6 Tale of Murasaki A desire to become a priestess, getting ill

 [6-1 Genji talks with Murasaki about the concert]

 Win ha, tai he watari tamahi nu. Uhe ha, tomari tamahi te, Miya ni ohom-monogatari nado kikoye tamahi te, akatuki ni zo watari tamahe ru. Hi takau naru made ohotonogomore ri.

 "Miya no ohom-koto no ne ha, ito urusaku nari ni keri na! Ikaga kiki tamahi si?"

 to kikoye tamahe ba,

 "Hazime tu kata, anata nite hono-kiki si ha, ikani zo ya ari si wo, ito koyonaku nari ni keri. Ikadeka ha, kaku kotogoto naku wosihe kikoye tamaha m ni ha."

 to irahe kikoye tamahu.

 "Sakasi. Te wo toru toru, obotukanakara nu mono no si nari kasi. Kore kare ni mo, urusaku wadurahasiku te, itoma iru waza nare ba, wosihe tatematura nu wo, Win ni mo Uti ni mo, kin ha saritomo narahasi kikoyu ram to notamahu to kiku ga itohosiku, saritomo, sabakari no koto wo dani, kaku toriwaki te ohom-usiromi ni to aduke tamahe ru sirusi ni ha to, omohiokosi te nam."

 nado kikoye tamahu tuide ni mo,

 "Mukasi, yoduka nu hodo wo, atukahi omohi si sama, sono yo ni ha itoma mo arigataku te, kokoronodoka ni toriwaki wosihe kikoyuru koto nado mo naku, tikaki yo ni mo, nani to naku tugitugi, magire tutu sugusi te, kiki atukaha nu ohom-koto no ne no, idebaye si tari si mo, menboku ari te, Daisyau no, itaku katabuki odoroki tari si kesiki mo, omohu yau ni uresiku koso ari sika."

 nado kikoye tamahu.

 [6-2 Murasaki becomes 37 years old, an unlucky year]

 Kayau no sudi mo, ima ha mata otonaotonasiku, Miya-tati no ohom-atukahi nado, torimoti te si tamahu sama mo, itara nu koto naku, subete nanigoto ni tuke te mo, modokasiku tadotadosiki koto mazira zu, arigataki hito no ohom-arisama nare ba, ito kaku gusi nuru hito ha, yo ni hisasikara nu tamesi mo a' naru wo to, yuyusiki made omohi kikoye tamahu.

 Samazama naru hito no arisama wo mi atume tamahu mama ni, tori-atume tarahi taru koto ha, makoto ni taguhi ara zi to nomi omohi kikoye tamahe ri. Kotosi ha samzihu-siti ni zo nari tamahu. Mi tatematuri tamahi si tosituki no koto nado mo, ahare ni obosi ide taru tuide ni,

 "Sarubeki ohom-inori nado, tune yori mo toriwaki te, kotosi ha tutusimi tamahe. Mono-sawagasiku nomi ari te, omohi itara nu koto mo ara m wo, naho, obosi megurasi te, ohoki naru koto-domo mo si tamaha ba, onodukara se sase te m. Ko-Soudu no monosi tamaha zu nari ni taru koso, ito kutiwosikere. Ohokata nite uti-tanoma m ni mo, ito kasikokari si hito wo."

 nado notamahi idu.

 [6-3 Genji talks about half his life to Murasaki]

 "Midukara ha, wosanaku yori, hito ni koto naru sama nite, kotokotosiku ohiide te, ima no yo no oboye arisama, kisikata ni taguhi sukunaku nam ari keru. Saredo, mata, yo ni sugure te kanasiki me wo miru kata mo, hito ni ha masari keri kasi.

 Madu ha, omohu hito ni samazama okure, nokori tomare ru yohahi no suwe ni mo, aka zu kanasi to omohu koto ohoku, adikinaku sarumaziki koto ni tuke te mo, ayasiku mono omohasiku, kokoro ni aka zu oboyuru koto sohi taru mi nite sugi nure ba, sore ni kahe te ya, omohi si hodo yori ha, ima made mo nagarahuru nara m to nam, omohi sira ruru.

 Kimi no ohom-mi ni ha, kano hito-husi no wakare yori, anata konata, mono-omohi tote, kokoromidari tamahu bakari no koto ara zi to nam omohu. Kisaki to ihi, masite sore yori tugitugi ha, yamgotonaki hito to ihe do, mina kanarazu yasukara nu mono-omohi sohu waza nari.

 Takaki mazirahi ni tuke te mo, kokoro midare, hito ni arasohu omohi no taye nu mo, yasuge naki wo, oya no mado no uti nagara sugusi tamahe ru yau naru kokoroyasuki koto ha nasi. Sono kata, hito ni sugure tari keru sukuse to ha obosi siru ya?

 Omohi no hoka ni, kono Miya no kaku watari monosi tamahe ru koso ha, nama-kurusikaru bekere do, sore ni tuke te ha, itodo kuhahuru kokorozasi no hodo wo, ohom-midukara no uhe nare ba, obosi sira zu ya ara m? Mono no kokoro mo hukaku siri tamahu mere ba, saritomo to nam omohu."

 to kikoye tamahe ba,

 "Notamahu yau ni, mono-hakanaki mi ni ha, sugi ni taru yoso no oboye ha ara me do, kokoro ni tahe nu mono nagekasisa nomi uti-sohu ya, saha midukara no inori nari keru."

 tote, nokori ohoge naru kehahi, hadukasige nari.

 "Mameyaka ni ha, ito yukusaki sukunaki kokoti suru wo, kotosi mo kaku sira-zu-gaho nite sugusu ha, ito usirometaku koso. Sakizaki mo kikoyuru koto, ikade ohom-yurusi ara ba."

 to kikoye tamahu.

 "Sore ha simo, arumaziki koto ni nam. Sate, kake-hanare tamahi na m yo ni nokori te ha, nani no kahi ka ara m? Tada kaku nani to naku te suguru tosituki nare do, akekure no hedate naki uresi sa nomi koso, masu koto naku oboyure. Naho omohu sama koto naru kokoro no hodo wo mi-hate tamahe."

 to nomi kikoye tamahu wo, rei no koto to kokoroyamasiku te, namidagumi tamahe ru kesiki wo, ito ahare to mi tatematuri tamahi te, yorodu ni kikoye magirahasi tamahu.

 [6-4 Genji talks about his girlfriends to Murasaki]

 "Ohoku ha ara ne do, hito no arisama no, toridori ni kutiwosiku ha ara nu wo misiri yuku mama ni, makoto no kokorobase oyiraka ni otiwi taru koso, ito kataki waza nari kere to nam, omohi hate ni taru.

 Daisyau no Hahagimi wo, wosanakari si hodo ni misome te, yamgotonaku e saranu sudi ni ha omohi si wo, tuneni naka yokara zu, hedate aru kokoti si te yami ni si koso, ima omohe ba, itohosiku kuyasiku mo are.

 Mata, waga ayamati ni nomi mo ara zari keri nado, kokoro hitotu ni nam omohi iduru. Uruhasiku omorika nite, sono koto no aka nu kana to oboyuru koto mo nakari ki. Tada, ito amari midare taru tokoro naku, sukusukusiku, sukosi sakasi to ya ihu bekari kem to, omohu ni ha tanomosiku, miru ni ha wadurahasikari si hitozama ni nam.

 Tyuuguu no ohom-haha-Miyasumdokoro nam, sama koto ni kokoro hukaku namamekasiki tamesi ni ha, madu omohi ide rarure do, hito miye nikuku, kurusikari si sama ni nam ari si. Uramu beki husi zo, geni kotowari to oboyuru husi wo, yagate nagaku omohi tume te, hukaku wenze rare si koso, ito kurusikari sika.

 Kokoro yurubi naku hadukasiku te, ware mo hito mo uti-tayumi, asayuhu no mutubi wo kahasa m ni ha, ito tutumasiki tokoro no ari sika ba, utitoke te ha miotosa ruru koto ya nado, amari tukurohi si hodo ni, yagate hedatari si naka zo kasi.

 Ito arumaziki na wo tati te, mi no ahaahasiku nari nuru nageki wo, imiziku omohisime tamahe ri si ga itohosiku, geni hitogara wo omohi si mo, ware tumi aru kokoti si te yami ni si nagusame ni, Tyuuguu wo kaku sarubeki ohom-tigiri to ha ihi nagara, toritate te, yo no sosiri, hito no urami wo mo sira zu, kokoro yose tatematuru wo, kano yo nagara mo minahosa re nu ram. Ima mo mukasi mo, nahozari naru kokoro no susabi ni, itohosiku kuyasiki koto mo ohoku nam."

 to, kisikata no hito no ohom-uhe, sukosi dutu notamahi ide te,

 "Uti-no-Ohomkata no ohom-usiromi ha, nani bakari no hodo nara zu to, anaduri some te, kokoroyasuki mono ni omohi si wo, naho kokoro no soko miye zu, kiha naku hukaki tokoro aru hito ni nam. Uhabe ha hito ni nabiki, oyiraka ni miye nagara, utitoke nu kesiki sita ni komori te, sokohaktonaku hadukasiki tokoro koso are."

 to notamahe ba,

 "Kotobito ha mi ne ba sira nu wo, kore ha, maho nara ne do, onodukara kesiki miru woriwori mo aru ni, ito utitoke nikuku, kokorohadukasiki arisama siruki wo, ito tatosihe naki ura nasa wo, ikani mi tamahu ram to, tutumasikere do, Nyougo ha, onodukara obosi yurusu ram to nomi omohi te nam."

 to notamahu.

 Sabakari mezamasi to kokorooki tamahe ri si hito wo, ima ha kaku yurusi te miye kahasi nado si tamahu mo, Nyougo no ohom-tame no magokoro naru amari zo kasi to obosu ni, ito arigatakere ba,

 "Kimi koso ha, sasuga ni kumanaki ni ha ara nu monokara, hito ni yori, koto ni sitagahi, ito yoku huta-sudi ni kokorodukahi ha si tamahi kere. Sarani kokora mire do, ohom-arisama ni ni taru hito ha nakari keri. Ito kesiki koso monosi tamahe."

 to, hohowemi te kikoye tamahu.

 "Miya ni, ito yoku hiki tori tamahe ri si koto no yorokobi kikoye m."

 tote, yuhutukata watari tamahi nu. Ware ni kokorooku hito ya ara m to mo obosi tara zu, ito itaku wakabi te, hitohe ni ohom-koto ni kokoro ire te ohasu.

 "Ima ha, itoma yurusi te uti-yasuma se tamahe kasi. Mono no si ha kokoroyuka se te koso. Ito kurusikari turu higoro no sirusi ari te, usiroyasuku nari tamahi ni keri."

 tote, ohom-koto-domo osiyari te, ohotonogomori nu.

 [6-5 Murasaki getts ill at daybreak]

 Tai ni ha, rei no ohasimasa nu yo ha, yohiwi si tamahi te, hitobito ni monogatari nado yomase te kiki tamahu.

 "Kaku, yo no tatohi ni ihi atume taru mukasigatari-domo ni mo, ada naru wotoko, irogonomi, hutagokoro aru hito ni kakadurahi taru womna, kayau naru koto wo ihi atume taru ni mo, tuhini yoru kata ari te koso a' mere. Ayasiku, uki te mo sugusi turu arisama kana! Geni, notamahi turu yau ni, hito yori koto naru sukuse mo ari keru mi nagara, hito no sinobi gataku aka nu koto ni mo suru mono omohi hanare nu mi nite ya yami na m to su ram. Adikinaku mo aru kana!"

 nado omohi tuduke te, yo huke te ohotonogomori nuru, akatukigata yori, ohom-mune wo nayami tamahu. Hitobito mi tatematuri atukahi te,

 "Ohom-seusoko kikoyesase m."

 to kikoyuru wo,

 "Ito binnai koto."

 to seisi tamahi te, tahe gataki wo osahe te akasi tamahi tu. Ohom-mi mo nurumi te, ohom-kokoti mo ito asikere do, Win mo tomini watari tamaha nu hodo, kaku nam to mo kikoye zu.

 [6-6 The celebration of Suzaku is put off because of Murasaki's illness]

 Nyougo no ohom-kata yori ohom-seusoko aru ni,

 "Kaku nayamasiku te nam."

 to kikoye tamahe ru ni, odoroki te, sonata yori kikoye tamahe ru ni, mune tubure te, isogi watari tamahe ru ni, ito kurusige nite ohasu.

 "Ikanaru mi-kokoti zo?"

 tote saguri tatematuri tamahe ba, ito atuku ohasure ba, kinohu kikoye tamahi si ohom-tutusimi no sudi nado obosi ahase tamahi te, ito osorosiku obosa ru.

 Ohom-kayu nado konata ni mawirase tare do, goranzi mo ire zu, hi-hitohi sohi ohasi te, yorodu ni mi tatematuri nageki tamahu. Hakanaki ohom-kudamono wo dani, ito monouku si tamahi te, okiagari tamahu koto taye te, higoro he nu.

 Ikanara m to obosi sawagi te, ohom-inori-domo, kazu sira zu hazime sase tamahu. Sou mesi te, ohom-kadi nado se sase tamahu. Soko-dokoro to mo naku, imiziku kurusiku si tamahi te, mune ha tokidoki okori tutu wadurahi tamahu sama, tahe gataku kurusige nari.

 Samazama no ohom-tutusimi kagiri nakere do, sirusi mo miye zu. Omosi to mire do, onodukara okotaru kedime ara ba, tanomosiki wo, imiziku kokorobosoku kanasi to mi tatematuri tamahu ni, kotogoto obosa re ne ba, ohom-ga no hibiki mo sidumari nu. Kano Win yori mo, kaku wadurahi tamahu yosi kikosimesi te, ohom-toburahi ito nemgoro ni, tabitabi kikoye tamahu.

 [6-7 Murasaki tries a treatment by a change of air to Nijo-in]

 Onazi sama nite, Ni-gwatu mo sugi nu. Ihu kagiri naku obosi nageki te, kokoromi ni tokoro wo kahe tamaha m tote, Nideu-no-win ni watasi tatematuri tamahi tu. Win no uti yusuri miti te, omohi nageku hito ohokari.

 Reizei-Win mo kikosimesi nageku. Kono hito use tamaha ba, Win mo, kanarazu yo wo somuku ohom-ho'i toge tamahi te m to, Daisyau-no-Kimi nado mo, kokoro wo tukusi te mi tatematuri atukahi tamahu.

 Mi-suhohu nado ha, ohokata no wo ba saru mono nite, toriwaki te tukaumatura se tamahu. Isasaka mono obosi waku hima ni ha,

 "Kikoyuru koto wo, samo kokorouku."

 to nomi urami kikoye tamahe do, kagiri ari te wakare hate tamaha m yori mo, me no mahe ni, waga kokoro to yatusi sute tamaha m ohom-arisama wo mi te ha, sarani katatoki tahu maziku nomi, wosiku kanasikaru bekere ba,

 "Mukasi yori, midukara zo kakaru ho'i hukaki wo, tomari te sauzausiku obosa re m kokorogurusisa ni hika re tutu sugusu wo, sakasama ni uti-sute tamaha m to ya obosu."

 to nomi, wosimi kikoye tamahu ni, geni ito tanomi gatage ni yowari tutu, kagiri no sama ni miye tamahu woriwori ohokaru wo, ikasama ni se m to obosi madohi tutu, Miya no ohom-kata ni mo, akarasama ni watari tamaha zu. Ohom-koto-domo mo susamaziku te, mina hiki-kome rare, Win no uti no hitobito ha, mina aru kagiri Nideu-no-win ni tudohi mawiri te, kono Win ni ha, hi wo keti taru yau nite, tada womna-doti ohasi te, hito hitori no ohom-kehahi nari keri to miyu.

 [6-8 Akashi-Nyogo comes back to nurse for Muraski]

 Nyougo-no-Kimi mo watari tamahi te, morotomoni mi tatematuri atukahi tamahu.

 "Tada ni mo ohasimasa de, mononoke nado ito osorosiki wo, hayaku mawiri tamahi ne."

 to, kurusiki mi-kokoti ni mo kikoye tamahu. Wakamiya no, ito utukusiu te ohasimasu wo mi tatematuri tamahi te mo, imiziku naki tamahi te,

 "Otonabi tamaha m wo, e mi tatematura zu nari na m koto. Wasure tamahi na m kasi."

 to notamahe ba, Nyougo, seki ahe zu kanasi to obosi tari.

 "Yuyusiku, kaku na obosi so. Saritomo kesiu ha monosi tamaha zi. Kokoro ni yori nam, hito ha tomokakumo aru. Okite hiroki utuha-mono ni ha, saihahi mo sore ni sitagahi, sebaki kokoro aru hito ha, saru-beki nite, takaki mi to nari te mo, yutaka ni yurube ru kata ha okure, kihu naru hito ha, hisasiku tune nara zu, kokoro nuruku nadaraka naru hito ha, nagaki tamesi nam ohokari keru."

 nado, Hotoke Kami ni mo, kono mi-kokorobase no arigataku, tumi karoki sama wo mausi akirame sase tamahu.

 Mi-suhohu no Azari-tati, yowi nado nite mo, tikaku saburahu kagiri no yamgotonaki sou nado ha, ito kaku obosi-madohe ru ohom-kehahi wo kiku ni, ito imiziku kokorogurusikere ba, kokoro wo okosi te inori kikoyu. Sukosi yorosiki sama ni miye tamahu toki, ituka, muyika uti-maze tutu, mata omori wadurahi tamahu koto, itu to naku te tukihi wo he tamahe ba, "Naho, ikani ohasu beki ni ka? Yokaru maziki mi-kokoti ni ya?" to, obosi nageku.

 Ohom-mononoke nado ihi te ide kuru mo nasi. Nayami tamahu sama, sokohaka to miye zu, tada hi ni sohe te, yowari tamahu sama ni nomi miyure ba, ito mo ito mo kanasiku imiziku obosu ni, mi-kokoro no itoma mo nage nari.

 

7 Tale of Kashiwagi An adultery between Kashiwagi and Omna-Sam-no-Miya

 [7-1 Kashiwagi gets married with Omna-Ni-no-Miya]

 Makoto ya, Wemon-no-Kami ha, Tyuunagon ni nari ni ki kasi. Ima no mi-yo ni ha, ito sitasiku obosa re te, ito toki no hito nari. Mi no oboye masaru ni tuke te mo, omohu koto no kanaha nu urehasisa wo omohi wabi te, kono Miya no ohom-ane no Ni-no-Miya wo nam e tatematuri te keru. Gerahu no kauibara ni ohasimasi kere ba, kokoroyasuki kata maziri te omohi kikoye tamahe ri.

 Hitogara mo, nabete no hito ni omohi nazurahure ba, kehahi koyonaku ohasure do, motoyori simi ni si kata koso naho hukakari kere, nagusame gataki wobasute nite, hitome ni togame raru maziki bakari ni, motenasi kikoye tamahe ri.

 Naho, kano sita no kokoro wasura re zu, Ko-Zizyuu to ihu katarahibito ha, Miya no ohom-Zizyuu no menoto no musume nari keri. Sono menoto no ane zo, kano Kam-no-Kimi no ohom-menoto nari kere ba, hayaku yori kedikaku kiki tatematuri te, mada Miya wosanaku ohasimasi si toki yori, ito kiyora ni nam ohasimasu, Mikado no kasiduki tatematuri tamahu sama nado, kiki oki tatematuri te, kakaru omohi mo tuki some taru nari keri.

 [7-2 Kashiwagi asks Ko-Ziju to lead him to Omna-Sam-no-Miya]

 Kaku te, Win mo hanare ohasimasu hodo, hitome sukunaku simeyaka nara m wo osihakari te, Ko-Zizyuu wo mukahe tori tutu, imiziu katarahu.

 "Mukasi yori, kaku inoti mo tahu maziku omohu koto wo, kakaru sitasiki yosuga ari te, ohom-arisama wo kikitutahe, tahe nu kokoro no hodo wo mo kikosimesa se te, tanomosiki ni, sarani sono sirusi nakere ba, imiziku nam turaki.

 Win-no-Uhe dani, "Kaku amata ni kakekakesiku te, hito ni osa re tamahu yau nite, hitori ohotonogomoru yonayona ohoku, turedure nite sugusi tamahu nari." nado, hito no sousi keru tuide ni mo, sukosi kuyi obosi taru mi-kesiki nite,

 'Onaziku ha, tadaudo no kokoro yasuki usiromi wo sadame m ni ha, mameyaka ni tukaumaturu beki hito wo koso, sadamu bekari kere." to, notamahase te, "Womna-Ni-no-Miya no, nakanaka usiroyasuku, yukusuwe nagaki sama nite monosi tamahu naru koto.'

 to, notamahase keru wo tutahe kiki si ni. Itohosiku mo, kutiwosiku mo, ikaga omohi midaruru?
 Geni, onazi sudi to ha tadune kikoye sika do, sore ha sore to koso oboyuru waza nari kere."

 to, uti-umeki tamahe ba, Ko-Zizyuu,

 "Ide, ana, ohokena! Sore wo sore to sasioki tatematuri tamahi te, mata, ikayau ni kagirinaki mi-kokoro nara m?"

 to ihe ba, uti-hohowemi te,

 "Sakoso ha ari kere. Miya ni katazikenaku kikoyesase oyobi keru sama ha, Win ni mo Uti ni mo kikosimesi keri. Nadote kaha, satemo saburaha zara masi to nam, koto no tuide ni ha notamaha se keru. Ideya, tada, ima sukosi no ohom-itahari ara masika ba."

 nado ihe ba,

 "Ito kataki ohom-koto nari ya! Ohom-sukuse to ka ihu koto habe' naru wo, moto nite, kano Win no koto ide te nemgoroni kikoye tamahu ni, tati-narabi samatage kikoyesase tamahu beki ohom-mi no oboye to ya obosa re si. Konokoro koso, sukosi monomonosiku, ohom-zo no iro mo hukaku nari tamahe re."

 to ihe ba, ihukahinaku hayarika naru kutigohasa ni, e ihi hate tamaha de,

 "Ima ha yosi. Sugi ni si kata wo ba kikoye zi ya! Tada, kaku arigataki mono no hima ni, kedikaki hodo nite, kono kokoro no uti ni omohu koto no hasi, sukosi kikoyesase tu beku tabakari tamahe. Ohokenaki kokoro ha, subete, yosi mi tamahe, ito osorosikere ba, omohi hanare te haberi."

 to notamahe ba,

 "Kore yori ohokenaki kokoro ha, ikaga ha ara m? Ito mukutukeki koto wo mo obosiyori keru kana! Nani si ni mawiri tu ram?"

 to, hatihuku.

 [7-3 Ko-Ziju accepts his request]

 "Ide, ana, kiki niku! Amari kotitaku mono wo koso ihi nasi tamahu bekere. Yo ha ito sadame naki mono wo, Nyougo, Kisaki mo, aru yau ari te, monosi tamahu taguhi naku yaha! Masite, sono ohom-arisama yo! Omohe ba, ito taguhi naku medetakere do, utiuti ha kokoroyamasiki koto mo ohokaru ram.

 Win no, amata no ohom-naka ni, mata narabi naki yau ni narahasi kikoye tamahi si ni, sasimo hitosikara nu kiha no ohom-katagata ni tati-maziri, mezamasige naru koto mo ari nu beku koso. Ito yoku kiki haberi ya! Yononaka ha ito tune naki mono wo, hitokiha ni omohi sadame te, hasitanaku, tukikiri naru koto na notamahi so yo."

 to notamahe ba,

 "Hito ni otosa re tamahe ru ohom-arisama tote, medetaki kata ni aratame tamahu beki ni yaha habera m? Kore ha yo no tune no ohom-arisama ni mo habera za' meri. Tada, ohom-usiromi naku te tadayohasiku ohasimasa m yori ha, oyazama ni, to yuduri kikoye tamahi sika ba, katamini sa koso omohikahasi kikoye sase tamahi ta' mere. Ainaki ohom-otosimegoto ni nam."

 to, hate hate ha haradatu wo, yorodu ni ihi kosirahe te,

 "Makoto ha, sa bakari yo ni naki ohom-arisama wo mi tatematuri nare tamahe ru mi-kokoro ni, kazu ni mo ara zu ayasiki naresugata wo, utitoke te goranze rare m to ha, sarani omohi kake nu koto nari. Tada hitokoto, monogosi ni te, kikoye sirasu bakari ha, nani bakari no ohom-mi no yature ni ka ha ara m? Kami Hotoke ni mo omohu koto mausu ha, tumi aru waza ka ha."

 to, imiziki tikagoto wo si tutu notamahe ba, sibasi koso, ito aru maziki koto ni ihikahesi kere, mono hukakara nu wakaudo ha, hito no kaku mi ni kahe te imiziku omohi notamahu wo, e inabi hate de,

 "Mosi, sarinubeki hima ara ba, tabakari habera m. Win no ohasimasa nu yo ha, mi-tyau no meguri ni hito ohoku saburahi te, omasi no hotori ni, sarubeki hito kanarazu saburahi tamahe ba, ikanaru wori wo ka ha, hima wo mituke haberu bekara m."

 to, wabi tutu mawiri nu.

 [7-4 Ko-Ziju leads Kashiwagi to Omna-Sam-no-Miya's room]

 Ikani, ikani to, hibi ni seme rare kouzi te, sarubeki wori ukagahi tuke te, seusoko si okose tari. Yorokobi nagara, imiziku yature sinobi te ohasi nu.

 Makoto ni, waga kokoro ni mo ito kesikara nu koto nare ba, kedikaku, nakanaka omohi midaruru koto mo masaru beki koto made ha, omohi mo yora zu, tada,

 "Ito honoka ni ohom-zo no tuma bakari wo mi tatematuri si haru no yuhube no, aka zu yo to tomoni omohi ide rare tamahu ohom-arisama wo, sukosi kedikaku te mi tatematuri, omohu koto wo mo kikoye sirase te ha, hito-kudari no ohom-kaheri nado mo ya mise tamahu, ahare to ya obosi siru?"

 to zo omohi keru.

 Si-gwatu zihu-yo-niti bakari no koto nari. Misogi asu tote, Saiwin ni tatematuri tamahu nyoubau zihuni-nin, kotoni zyaurahu ni ha ara nu wakaki hito, warahabe nado, onogazisi mono nuhi, kesau nado si tutu, mono mi m to omohi maukuru mo, toridori ni itoma nage nite, omahe no kata simeyaka nite, hito sigekara nu wori nari keri.

 Tikaku saburahu Azeti-no-Kimi mo, tokidoki kayohu Gen-Tyuuzyau, semete yobiida sase kere ba, ori taru ma ni, tada kono Zizyuu bakari, tikaku ha saburahu nari keri. Yoki wori to omohi te, yawora mi-tyau no himgasi-omote no omasi no hasi ni suwe tu. Sa made mo aru beki koto nari yaha!

 [7-5 Kashiwagi meets and hugs Omna-Sam-no-Miya]

 Miya ha, nanigokoro mo naku ohotonogomori ni keru wo, tikaku wotoko no kehahi no sure ba, Win no ohasuru to obosi taru ni, uti-kasikomari taru kesiki mise te, yuka no simo ni idaki orosi tatematuru ni, mono ni osoha ruru ka to, semete miage tamahe re ba, ara nu hito nari keri.

 Ayasiku kiki mo sira nu koto-domo wo zo kikoyuru ya! Asamasiku mukutukeku nari te, hito mese do, tikaku mo saburaha ne ba, kikituke te mawiru mo nasi. Wananaki tamahu sama, midu no yau ni ase mo nagare te, mono mo oboye tamaha nu kesiki, ito ahare ni rautage nari.

 "Kazu nara ne do, ito kau simo obosimesa ru beki mi to ha, omou tamahe rare zu nam.

 Mukasi yori ohokenaki kokoro no haberi si wo, hitaburu ni kome te yami habe' na masika ba, kokoro no uti ni kutasi te sugi nu bekari keru wo, nakanaka, morasi kikoyesase te, Win ni mo kikosimesa re ni si wo, koyonaku mote-hanare te mo notamaha se zari keru ni, tanomi wo kake some haberi te, mi no kazu nara nu hitokiha ni, hito yori hukaki kokorozasi wo munasiku nasi haberi nuru koto to, ugokasi haberi ni si kokoro nam yorodu ima ha kahinaki koto to omou tamahe kahese do, ikabakari simi haberi ni keru ni ka, tosituki ni sohe te, kutiwosiku mo, turaku mo, mukutukeku mo, ahare ni mo, iroiro ni hukaku omou tamahe masaru ni, seki kane te, kaku ohokenaki sama wo goranze rare nuru mo, katu ha, ito omohiyari naku hadukasikere ba, tumi omoki kokoro mo sarani haberu mazi."

 to ihi mote yuku ni, kono hito nari keri to obosu ni, ito mezamasiku osorosiku te, tuyu irahe mo si tamaha zu.

 "Ito kotowari nare do, yo ni tamesi naki koto ni mo habera nu wo, meduraka ni nasakenaki mi-kokorobahe nara ba, ito kokorouku te, nakanaka hitaburu naru kokoro mo koso tuki habere, ahare to dani notamahase ba, sore wo uketamahari te makade na m."

 to, yorodu ni kikoye tamahu.

 [7-6 Kashiwagi dreams that he presents a cat to Omna-Sam-no-Miya]

 Yoso no omohiyari ha itukusiku, mono-nare te miye tatematura m mo hadukasiku osihakara re tamahu ni, "Tada kabakari omohitume taru katahasi kikoye sirase te, nakanaka kakekakesiki koto ha naku te yami na m." to omohi sika do, ito sabakari kedakau hadukasige ni ha ara de, natukasiku rautage ni, yahayaha to nomi miye tamahu ohom-kehahi no, ate ni imiziku oboyuru koto zo, hito ni ni sase tamaha zari keru.

 Sakasiku omohi sidumuru kokoro mo use te, "Iduti mo iduti mo wi te kakusi tatematuri te, waga mi mo yo ni huru sama nara zu, ato taye te yami na baya!" to made omohi midare nu.

 Tada isasaka madoromu to mo naki yume ni, kono te narasi si neko no, ito rautage ni uti-naki te ki taru wo, kono Miya ni tatematura m tote, waga wi te ki taru to obosiki wo, nani si ni tatematuri tu ram to omohu hodo ni, odoroki te, ikani miye turu nara m, to omohu.

 Miya ha, ito asamasiku, ututu to mo oboye tamaha nu ni, mune hutagari te, obosi obohoruru wo,

 "Naho, kaku nogare nu ohom-sukuse no, asakara zari keru to omohosi nase. Midukara no kokoro nagara mo, utusigokoro ni ha ara zu nam, oboye haberu."

 Kano oboye nakari si misu no tuma wo, neko no tuna hiki tari si yuhube no koto mo kikoye ide tari.

 "Geni, sa hata ari kem yo!"

 to, kutiwosiku, tigiri kokorouki ohom-mi nari keri. "Win ni mo, ima ha ikadekaha miye tatematura m." to, kanasiku kokorobosoku te, ito wosanage ni naki tamahu wo, ito katazikenaku, ahare to mi tatematuri te, hito no ohom-namida wo sahe nogohu sode ha, itodo tuyukesa nomi masaru.

 [7-7 A parting after the meeting at morning]

 Ake yuku kesiki naru ni, ide m kata naku, nakanaka nari.

 "Ikagaha si haberu beki. Imiziku nikuma se tamahe ba, mata kikoyesase m koto mo arigataki wo, tada hito-koto ohom-kowe wo kika se tamahe."

 to, yorodu ni kikoye nayamasu mo, urusaku wabisiku te, mono no sarani ihare tamaha ne ba,

 "Hatehate ha, mukutukeku koso nari haberi nure. Mata, kakaru yau ha ara zi."

 to, ito usi to omohi kikoye te,

 "Saraba huyou na' meri. Mi wo itadura ni yaha nasi hate nu. Ito sute gataki ni yori te koso, kaku made mo habere. Koyohi ni kagiri haberi na m mo imiziku nam. Tuyu nite mo mi-kokoro yurusi tamahu sama nara ba, sore ni kahe turu nite mo sute haberi na masi."

 tote, kaki-idaki te iduru ni, hate ha ikani si turu zo to, akire te obosa ru.

 Sumi no ma no byaubu wo hiki-hiroge te, to wo osiake tare ba, watadono no minami no to no, yobe iri si ga mada aki nagara aru ni, mada akegure no hodo naru besi, honokani mi tatematura m no kokoro are ba, kausi wo yawora hiki-age te,

 "Kau, ito turaki mi-kokoro ni, utusigokoro mo use haberi nu. Sukosi omohi nodome yo to obosa re ba, ahare to dani notamaha se yo."

 to, odosi kikoyuru wo, ito meduraka nari to obosi te mono mo iha m to si tamahe do, wananaka re te, ito wakawakasiki ohom-sama nari.

 Tada ake ni ake yuku ni, ito kokoro awatatasiku te,

 "Ahare naru yume-gatari mo kikoyesasu beki wo, kaku nikuma se tamahe ba koso. Saritomo, ima obosi ahasuru koto mo haberi nam."

 tote, nodoka nara zu tati iduru akegure, aki no sora yori mo kokorodukusi nari.

 "Oki te yuku sora mo sira re nu akegure ni
 iduku no tuyu no kakaru sode nari
"

 to, hikiide te urehe kikoyure ba, ide na m to suru ni, sukosi nagusame tamahi te,

 "Akegure no sora ni uki mi ha kiye na nam
 Yume nari keri to mi te mo yamu beku
"

 to, hakanage ni notamahu kowe no, wakaku wokasige naru wo, kiki sasu yau nite ide nuru tamasihi ha, makoto ni mi wo hanare te tomari nuru kokoti su.

 [7-8 Kashiwagi and Omna-Sam-no-Miya are feaful of being noticed by Genji]

 Womnamiya no ohom-moto ni mo maude tamaha de, Ohotono he zo sinobi te ohasi nuru. Uti-husi tare do me mo aha zu, mi turu yume no sadaka ni aha m koto mo kataki wo sahe omohu ni, kano neko no ari si sama, ito kohisiku omohi ide raru.

 "Satemo imiziki ayamati si turu mi kana! Yo ni ara m koto koso, mabayuku nari nure."

 to, osorosiku sora-hadukasiki kokoti si te, ariki nado mo si tamaha zu. Womna no ohom-tame ha sarani mo iha zu, waga kokoti ni mo ito arumaziki koto to ihu naka ni mo, mukutukeku oboyure ba, omohi no mama ni mo e magire arika zu.

 Mikado no mi-me wo mo tori-ayamati te, koto no kikoye ara m ni, kabakari oboye m koto yuwe ha, mi no itadura ni nara m, kurusiku oboyu mazi. Sika, itiziruki tumi ni ha atara zu tomo, kono Win ni me wo sobame rare tatematura m koto ha, ito osorosiku hadukasiku oboyu.

 Kagirinaki womna to kikoyure do, sukosi yoduki taru kokorobahe maziri, uhe ha yuwe ari komekasiki ni mo, sitagaha nu sita no kokoro sohi taru koso, to aru koto kakaru koto ni uti-nabiki, kokoro kahasi tamahu taguhi mo ari kere, kore ha hukaki kokoro mo ohase ne do, hita-omomuki ni mono-odi si tamahe ru mi-kokoro ni, tada ima simo, hito no mi kiki tuke tara m yau ni, mabayuku, hadukasiku obosa rure ba, akaki tokoro ni dani e wizari ide tamaha zu. Ito kutiwosiki mi nari keri to, midukara obosi siru besi.

 Nayamasige ni nam, to ari kere ba, Otodo kiki tamahi te, imiziku mi-kokoro wo tukusi tamahu ohom-koto ni uti-sohe te, mata ikani to nageka se tamahi te, watari tamahe ri.

 Sokohaka to kurusige naru koto mo miye tamaha zu, ito itaku hadirahi simeri te, sayaka ni mo mi ahase tatematuri tamaha nu wo, "Hisasiku nari nuru tayema wo uramesiku obosu ni ya?" to, itohosiku te, kano mi-kokoti no sama nado kikoye tamahi te,

 "Imaha no todime ni mo koso are. Imasara ni oroka naru sama wo miye oka re zi tote nam. Ihakenakari si hodo yori atukahi some te, mihanati gatakere ba, kau tukigoro yorodu wo sira nu sama ni sugusi haberu zo. Onodukara, kono hodo sugi ba, minahosi tamahi te m."

 nado kikoye tamahu. Kaku kesiki mo siri tamaha nu mo, itohosiku kokorogurusiku obosa re te, Miya ha hito sire zu namidagumasiku obosa ru.

 [7-9 Kashiwagi and Omna-Ni-no-Miya's married life]

 Kam-no-Kimi ha, masite, nakanaka naru kokoti nomi masari te, okihusi akasi kurasi wabi tamahu. Maturi no hi nado ha, monomi ni arasohi yuku Kimdati kaki-ture ki te ihi sosonokase do, nayamasige ni motenasi te, nagame husi tamahe ri.

 Womnamiya wo ba, kasikomari oki taru sama ni motenasi kikoye te, wosawosa utitoke te mo miye tatematuri tamaha zu, waga kata ni hanare wi te, ito turedure ni kokorobosoku nagame wi tamahe ru ni, warahabe no mo' taru ahuhi wo mi tamahi te,

 "Kuyasiku zo tumi wokasi keru ahuhi gusa
 Kami no yuruse ru kazasi nara nu ni
"

 to omohu mo, ito nakanaka nari.

 Yononaka siduka nara nu kuruma no oto nado wo, yoso no koto ni kiki te, hitoyari nara nu turedure ni, kurasi gataku oboyu.

 Womnamiya mo, kakaru kesiki no susamazigesa mo misira re tamahe ba, nanigoto to ha siri tamaha ne do, hadukasiku mezamasiki ni, mono omohasiku zo obosa re keru.

 Nyoubau nado, mono-mi ni mina ide te, hitozukuna ni nodoyaka nare ba, uti-nagame te, sau-no-koto natukasiku hiki masaguri te ohasuru kehahi mo, sasuga ni ate ni namamekasikere do, "Onaziku ha ima hitokiha oyoba zari keru sukuse yo!" to, naho oboyu.

 "Morokadura otiba wo nani ni hirohi kem
 na ha mutumasiki kazasi nare domo
"

 to kaki susabi wi taru, ito namege naru siriugoto nari kasi.

 

8 Tale of Murasaki Death and revival

 [8-1 A messenger said Genji that Murasaki died]

 Otodo-no-Kimi ha, maremare watari tamahi te, e huto mo tati-kaheri tamaha zu, sidugokoro naku obosa ruru ni,

 "Tayeiri tamahi nu."

 tote, hito mawiri tare ba, sarani nanigoto mo obosi waka re zu, mi-kokoro mo kure te watari tamahu. Miti no hodo no kokoromotonaki ni, geni kano Win ha, hotori no ohodi made hito tati-sawagi tari. Tono no uti naki nonosiru kehahi, ito magamagasi. Ware ni mo ara de iri tamahe re ba,

 "Higoro ha, isasaka hima miye tamahe ru wo, nihakani nam, kaku ohasimasu."

 tote, saburahu kagiri ha, ware mo okure tatematura zi to, madohu sama-domo, kagiri nasi. Mi-suhohu-domo no dan koboti, sou nado mo, sarubeki kagiri koso makade ne, horohoro to sawagu wo mi tamahu ni, "Saraba kagiri ni koso ha." to obosi haturu asamasisa ni, nanigoto kaha taguhi ara m?

 "Saritomo, mononoke no suru ni koso ara me. Ito, kaku hitaburuni na sawagi so."

 to sidume tamahi te, iyoiyo imiziki gwan-domo wo tate sohe sase tamahu. Sugure taru genza-domo no kagiri mesi atume te,

 "Kagiri aru ohom-inoti nite, konoyo tuki tamahi nu tomo, tada, ima sibasi nodome tamahe. Hudouson no ohom-moto no tikahi ari. Sono hikazu wo dani, kake-todome tatematuri tamahe."

 to, kasira yori makoto ni kuro keburi wo tate te, imiziki kokoro wo okosi te kadi si tatematuru. Win mo,

 "Tada, ima hito-tabi me wo miahase tamahe. Ito ahenaku kagiri nari tu ram hodo wo dani, e mi zu nari ni keru koto no, kuyasiku kanasiki wo."

 to obosi madohe ru sama, tomari tamahu beki ni mo ara nu wo, mi tatematuru kokoti-domo, tada osihakaru besi. Imiziki mi-kokoro no uti wo, Hotoke mo mi tatematuri tamahu ni ya, tukigoro sarani arahare ide ko nu mononoke, tihisaki waraha ni uturi te, yobahi nonosiru hodo ni, yauyau iki ide tamahu ni, uresiku mo yuyusiku mo obosi sawaga ru.

 [8-2 A gohst of Rokujo-Miyasumdokoro appears in front of Genji]

 Imiziku teuze rare te,

 "Hito ha mina sari ne. Win hitotokoro no ohom-mimi ni kikoye m. Onore wo, tukigoro teuzi wabi sase tamahu ga, nasakenaku turakere ba, onaziku ha obosi sira se m to omohi ture do, sasugani inoti mo tahu maziku, mi wo kudaki te obosi madohu wo mi tatemature ba, ima koso, kaku imiziki mi wo uke tare, inisihe no kokoro no nokori te koso, kaku made mo mawiri ki taru nare ba, mono no kokorogurusisa wo e misugusa de, tuhi ni arahare nuru koto. Sarani sira re zi to omohi turu mono wo."

 tote, kami wo hurikake te naku kehahi, tada mukasi mi tamahi si mononoke no sama to miye tari. Asamasiku, mukutukesi to, obosi simi ni si koto no kahara nu mo yuyusikere ba, kono waraha no te wo torahe te, hiki-suwe te, sama asiku mo se sase tamaha zu.

 "Makoto ni sono hito ka? Yokara nu kitune nado ihu naru mono no, tabure taru ga, naki hito no omotebuse naru koto ihi iduru mo a' naru wo, tasika naru nanori se yo. Mata hito no sira zara m koto no, kokoro ni siruku omohi ide rare nu bekara m wo ihe. Sate nam, isasaka nite mo sinzu beki."

 to notamahe ba, horohoro to itaku naki te,

 "Waga mi koso ara nu sama nare sore nagara
 soraobore suru Kimi ha Kimi nari

 ito turasi, ito turasi."

 to naki sakebu monokara, sasugani mono-hadi si taru kehahi, kahara zu, nakanaka ito utomasiku, kokoroukere ba, mono iha se zi to obosu.

 "Tyuuguu no ohom-koto nite mo, ito uresiku katazikenasi to nam, amagakeri te mo mi tatemature do, miti koto ni nari nure ba, ko no uhe made mo hukaku oboye nu ni ya ara m, naho, midukara turasi to omohi kikoye si kokoro-no-sihu nam, tomaru mono nari keru.

 Sono naka ni mo, iki te no yo ni, hito yori otosi te obosi sute si yori mo, omohudoti no ohom-monogatari no tuide ni, kokoro yokara zu nikukari si arisama wo notamahi ide tari si nam, ito uramesiku. Ima ha tada naki ni obosi yurusi te, kotobito no ihi otosime m wo dani, habuki kakusi tamahe to koso omohe, to uti omohi si bakari ni, kaku imiziki mi no kehahi nare ba, kaku tokoroseki nari.

 Kono hito wo, hukaku nikusi to omohi kikoyuru koto ha nakere do, mamori tuyoku, ito ohom-atari tohoki kokoti si te, e tikaduki mawira zu, ohom-kowe wo dani honokani nam kiki haberu.

 Yosi, ima ha, kono tumi karomu bakari no waza wo se sase tamahe. Suhohu, dokyau to nonosiru koto mo, mi ni ha kurusiku wabisiki honoho to nomi matuha re te, sarani tahutoki koto mo kikoye ne ba, ito kanasiku nam.

 Tyuuguu ni mo, kono yosi wo tutahe kikoye tamahe. Yume ohom-miyadukahe no hodo ni, hito to kisirohi sonemu kokoro tukahi tamahu na. Saiguu ni ohasimasi si korohohi no ohom-tumi karumu bekara m kudoku no koto wo, kanarazu se sase tamahe. Ito kuyasiki koto ni nam ari keru."

 nado, ihi tudukure do, mononoke ni mukahi te monogatari si tamaha m mo, kataharaitakere ba, hunzi kome te, Uhe wo ba, mata kotokata ni sinobi te watasi tatematuri tamahu.

 [8-3 The rumor that Murasaki died has spread the whole streets]

 Kaku use tamahi ni keri to ihu koto, yononaka ni miti te, ohom-toburahi ni kikoye tamahu hitobito aru wo, ito yuyusiku obosu. Kehu no kahesa mi ni ide tamahi keru Kamdatime nado, kaheri tamahu miti ni, kaku hito no mause ba,

 "Ito imiziki koto ni mo aru kana! Ike ru kahi ari turu saihahibito no, hikari usinahu hi nite, ame ha sohohuru nari keri."

 to, utitukegoto si tamahu hito mo ari. Mata,

 "Kaku tarahi nuru hito ha, kanarazu e nagakara nu koto nari. Nani wo sakura ni to ihu hurukoto mo aru ha! Kakaru hito no, itodo yo ni nagarahe te, yo no tanosibi wo tukusa ba, katahara no hito kurusikara m. Ima koso, Nihon-no-Miya ha, moto no ohom-oboye arahare tamaha me. Itohosige ni osa re tari turu ohom-oboye wo."

 nado, uti-sasameki keri.

 Wemon-no-Kami, kinohu kurasi gatakari si wo omohi te, kehu ha, ohom-otouto-domo, Sadaiben, Tou-Saisyau nado, oku no kata ni nose te mi tamahi keri. Kaku ihi ahe ru wo kiku ni mo, mune uti-tubure te,

 "Nanika uki yo ni hisasikaru beki"

 to, uti-zuzi hitorigoti te, kano Win he mina mawiri tamahu. Tasika nara nu koto nare ba yuyusiku ya, tote, tada ohokata no ohom-toburahi ni mawiri tamahe ru ni, kaku hito no naki sawage ba, makoto nari keri to, tati-sawagi tamahe ri.

 Sikibukyau-no-Miya mo watari tamahi te, ito itaku obosi hore taru sama nite zo iri tamahu. Hito no ohom-seusoko mo, e mausi tutahe tamaha zu. Daisyau-no-kimi, namida nogohi te tati-ide tamahe ru ni,

 "Ikani, ikani? Yuyusiki sama ni hito no mausi ture ba, sinzi gataki koto nite nam. Tada hisasiki ohom-nayami wo uketamahari nageki te mawiri turu."

 nado notamahu.

 "Ito omoku nari te, tukihi he tamahe ru wo, kono akatuki yori tayeiri tamahe ri turu wo, mononoke no si taru ni nam ari keru. Yauyau ikiide tamahu yau ni kiki nasi haberi te, ima nam minahito kokoro sidumu mere do, mada ito tanomosigenasi ya! Kokorogurusiki koto ni koso."

 tote, makoto ni itaku naki tamahe ru kesiki nari. Me mo sukosi hare tari. Wemon-no-Kami, waga ayasiki kokoronarahi ni ya, kono Kimi no, ito sasimo sitasikara nu mamahaha no ohom-koto wo, itaku kokorosime tamahe ru kana, to me wo todomu.

 Kaku, korekare mawiri tamahe ru yosi kikosimesi te,

 "Omoki byauzya no, nihakani todime turu sama nari turu wo, nyoubau nado ha, kokoro mo e wosame zu, midari-gahasiku sawagi haberi keru ni, midukara mo e nodome zu, kokoroa watatasiki hodo nite nam. Kotosarani nam, kaku monosi tamahe ru yorokobi ha kikoyu beki."

 to notamahe ri. Kam-no-Kimi ha mune tubure te, kakaru wori no raurau nara zu ha e mawiru maziku, kehahi hadukasiku omohu mo, kokoro no uti zo hara-gitanakari keru.

  [8-4 Murasaki revivals and receives Go-kai, Buddhist's ceremony]

 Kaku ikiide tamahi te no noti simo, osorosiku obosi te, matamata, imiziki hohu-domo wo tukusi te, kuhahe okonaha se tamahu.

 Utusibito nite dani, mukutukekari si hito no ohom-kehahi no, masite yo kahari, ayasiki mono no sama ni nari tamahe ra m wo obosiyaru ni, ito kokoroukere ba, Tyuuguu wo atukahi kikoye tamahu sahe zo, kono wori ha monouku, ihi mote yuke ba, womna no mi ha, mina onazi tumi hukaki motowi zo kasi to, nabete no yononaka itohasiku, kano, mata hito mo kika zari si ohom-naka no mutumonogatari ni, sukosi katari ide tamahe ri si koto wo ihiide tari si ni, makoto to obosi iduru ni, ito wadurahasiku obosa ru.

 Migusi orosi te m to setini obosi tare ba, imu koto no tikara mo ya tote, ohom-itadaki sirusi bakari hasami te, gokai bakari uke sase tatematuri tamahu. Go-kai no si, imu koto no sugure taru yosi, Hotoke ni mausu ni mo, ahare ni tahutoki koto maziri te, hitowaruku ohom-katahara ni sohi-wi te, namida osi-nogohi tamahi tutu, Hotoke wo morogokoro ni nenzi kikoye tamahu sama, yo ni kasikoku ohasuru hito mo, ito kaku mi-kokoro madohu koto ni atari te ha, e sidume tamaha nu waza nari keri.

 Ikanaru waza wo si te, kore wo sukuhi kake todome tatematura m to nomi, yoru hiru obosi nageku ni, horeboresiki made, ohom-kaho mo sukosi omoyase tamahi ni tari.

 [8-5 Murasaki gets a breathing space]

 Go-gwatu nado ha, masite, harebaresikara nu sora no kesiki ni, e sahayagi tamaha ne do, arisi yori ha sukosi yorosiki sama nari. Saredo, naho tayezu nayami watari tamahu.

 Mononoke no tumi sukuhu beki waza, higoto ni Hokekyau iti-bu dutu kuyauze sase tamahu. Higoto ni nanikure to tahutoki waza se sase tamahu. Ohom-makuragami tikaku te mo, hudan no mi-dokyau, kowe tahutoki kagiri si te yoma se tamahu. Arahare some te ha, woriwori kanasige naru koto-domo wo ihe do, sarani kono mononoke sari hate zu.

 Itodo atuki hodo ha, iki mo taye tutu, iyoiyo nomi yowari tamahe ba, iha m kata naku obosi nageki tari. Naki yau naru mi-kokoti ni mo, kakaru mi-kesiki wo kokorogurusiku mi tatematuri tamahi te,

 "Yononaka ni nakunari na m mo, waga mi ni ha sarani kutiwosiki koto nokoru mazikere do, kaku obosi madohu meru ni, munasiku mi nasa re tatematura m ga, ito omohi kumanakaru bekere ba", omohi okosi te, ohom-yu nado isasaka mawiru ke ni ya, Roku-gwatu ni nari te zo, tokidoki migusi motage tamahi keru. Medurasiku mi tatematuri tamahu ni mo, naho, ito yuyusiku te, Rokudeu-no-win ni ha akarasamani mo e watari tamaha zu.

 

9 Tale of Omna-Sam-no-Miya A pregnancy and being found out of adultery

 [9-1 Omna-Sam-no-Miya pregnants with Kashiwagi's baby]

 Himemiya ha, ayasikari si koto wo obosi nageki si yori, yagate rei no sama ni mo ohase zu, nayamasiku si tamahe do, odoroodorosiku ha ara zu, tati nuru tuki yori, mono kikosimesa de, itaku awomi sokonaha re tamahu.

 Kano hito ha, warinaku omohi amaru tokidoki ha, yume no yau ni mi tatematuri kere do, Miya, tukise zu warinaki koto ni obosi tari. Win wo imiziku odi kikoye tamahe ru mi-kokoro ni, arisama mo hito no hodo mo, hitosiku dani yaha aru, itaku yosimeki namameki tare ba, ohokata no hitome ni koso, nabete no hito ni ha masari te mede rarure, wosanaku yori, saru taguhi naki ohom-arisama ni narahi tamahe ru mi-kokoro ni ha, mezamasiku nomi mi tamahu hodo ni, kaku nayami watari tamahu ha, ahare naru ohom-sukuse ni zo ari keru.

 Ohom-menoto-tati mi tatematuri togame te, Win no watara se tamahu koto mo ito tamasaka ni naru wo, tubuyaki urami tatematuru.

 Kaku nayami tamahu to kikosimesi te zo watari tamahu. Womnagimi ha, atuku mutukasi tote, migusi sumasi te, sukosi sahayaka ni motenasi tamahe ri. Husi nagara uti-yari tamahe ri sika ba, tomini mo kahaka ne do, tuyu bakari uti-hukumi, mayohu sudi mo naku te, ito kiyora ni yurayura to si te, awomi otorohe tamahe ru simo, iro ha sawo ni siroku utukusige ni, suki taru yau ni miyuru ohom-hadatuki nado, yo ni naku rautage nari. Monuke taru musi no kara nado no yau ni, mada ito tadayohasige ni ohasu.

 Tosigoro sumi tamaha de, sukosi are tari turu Win no uti, tatosihenaku sebage ni sahe miyu. Kinohu kehu kaku mono oboye tamahu hima nite, kokoro koto ni tukuroha re taru yarimidu, sensai no, utituke ni kokoti yoge naru wo miidasi tamahi te mo, ahare ni, ima made he ni keru wo omohosu.

 [9-2 Genji and Murasaki exchange waka each other]

 Ike ha ito suzusige nite, hatisu no hana no saki watare ru ni, ha ha ito awoyaka nite, tuyu kirakira to tama no yau ni miye watare ru wo,

 "Kare mi tamahe. Onore hitori mo suzusige naru kana!"

 to notamahu ni, okiagari te miidasi tamahe ru mo, ito medurasikere ba,

 "Kaku te mi tatematuru koso, yume no kokoti sure. Imiziku, wagami sahe kagiri to oboyuru woriwori no ari si haya!"

 to, namida wo uke te notamahe ba, midukara mo ahare ni obosi te,

 "Kiye tomaru hodo yaha hu beki tamasaka ni
 hatisu no tuyu no kakaru bakari wo
"

 to notamahu.

 "Tigiri oka m konoyo nara de mo hatisuba ni
 tama wiru tuyu no kokoro hedatu na
"

 Ide tamahu kata zama ha mono-ukere do, Uti ni mo Win ni mo, kikosimesa m tokoro ari, nayami tamahu to kiki te mo hodo he nuru wo, me ni tikaki ni kokoro wo madohasi turu hodo, mi tatematuru koto mo wosawosa nakari turu ni, kakaru kumoma ni sahe yaha taye komora m to, obosi-tati te, watari tamahi nu.

 [9-3 Genji visits Omna-Sam-no-Miya's pregnancy]

 Miya ha, mi-kokoro no oni ni, miye tatematura m mo hadukasiu, tutumasiku obosu ni, mono nado kikoye tamahu ohom-irahe mo, kikoye tamaha ne ba, higoro no tumori wo, sasugani sarigenaku te turasi to obosi keru to, kokorogurusikere ba, tokaku kosirahe kikoye tamahu. Otonabi taru hito mesi te, mi-kokoti no sama nado tohi tamahu.

 "Rei no sama nara nu mi-kokoti ni nam."

 to, wadurahi tamahu ohom-arisama wo kikoyu.

 "Ayasiku. Hodo he te medurasiki ohom-koto ni mo."

 to bakari notamahi te, mi-kokoro no uti ni ha,

 "Tosigoro he nuru hitobito dani mo saru koto naki wo, hudyau naru ohom-koto ni mo ya."

 to obose ba, kotoni tomokakumo notamahi ahesirahi tamaha de, tada, uti nayami tamahe ru sama no ito rautage naru wo, ahare to mi tatematuri tamahu.

 Karausite obosi tati te watari tamahi sika ba, huto mo e kaheri tamaha de, ni, sam-niti ohasuru hodo, "Ikani, ikani?" to usirometaku obosa rure ba, ohom-humi wo nomi kaki tukusi tamahu.

 "Itu no ma ni tumoru ohom-kotonoha ni ka ara m? Ideya, yasukara nu yo wo mo miru kana!"

 to, Wakagimi no ohom-ayamati wo sira nu hito ha ihu. Zizyuu zo, kakaru ni tuke te mo mune uti-sawagi keru.

 Kano hito mo, kaku watari tamahe ri to kiku ni, ohokenaku kokoroayamari si te, imiziki koto-domo wo kaki tuduke te, okose tamahe ri. Tai ni akarasamani watari tamahe ru hodo ni, hitoma nari kere ba, sinobi te mise tatematuru.

 "Mutukasiki mono mi suru koso, ito kokoroukere. Kokoti no itodo asiki ni."

 tote husi tamahe re ba,

 "Naho, tada, kono hasigaki no, itohosige ni haberu zo ya!"

 tote hiroge tare ba, hito no mawiru ni, ito kurusiku te, mi-kityau hikiyose te sari nu.

 Itodo mune tubururu ni, Win iri tamahe ba, e yoku mo kakusi tamaha de, ohom-sitone no sita ni sasi-hasami tamahi tu.

 [9-4 Genji and Omna-Sam-no-Miya exchange waka each other]

 Yosari tu kata, Nideu-no-win he watari tamaha m tote, ohom-itoma kikoye tamahu.

 "Koko ni ha, kesiu ha ara zu miye tamahu wo, mada ito tadayohasige nari si wo, misute taru yau ni omoha ruru mo, imasara ni itohosiku te nam. Higahigasiku kikoye nasu hito ari tomo, yume kokoro oki tamahu na. Ima minahosi tamahi te m."

 to katarahi tamahu. Rei ha, nama ihakenaki tahaburegoto nado mo, utitoke kikoye tamahu wo, itaku simeri te, sayaka ni mo mi ahase tatematuri tamaha nu wo, tada yo no uramesiki mi-kesiki to kokoroe tamahu.

 Hiru no omasi ni uti-husi tamahi te, ohom-monogatari nado kikoye tamahu hodo ni kure ni keri. Sukosi ohotonogomori iri ni keru ni, higurasi no hanayaka ni naku ni odoroki tamahi te,

 "Saraba, miti tadotadosikara nu hodo ni."

 tote, ohom-zo nado tatematuri nahosu.

 "Tuki mati te, to mo ihu naru mono wo."

 to, ito wakayaka naru sama si te notamahu ha, nikukara zu kasi. "Sono ma ni mo, to ya obosu?" to, kokorogurusige ni obosi te, tatitomari tamahu.

 "Yuhutuyu ni sode nura se to ya higurasi no
 naku wo kiku kiku oki te yuku ram
"

 Katanari naru mi-kokoro ni makase te ihi ide tamahe ru mo rautakere ba, tui-wi te,

 "Ana, kurusi ya!"

 to, uti-nageki tamahu.

 "Matu sato mo ikaga kiku ram katagata ni
 kokoro sawagasu higurasi no kowe

 nado obosi yasurahi te, naho nasakenakara m mo kokorogurusikere ba, tomari tamahi nu. Sidugokoro naku, sasuga ni nagame rare tamahi te, ohom-kudamono bakari mawiri nado si te, ohotonogomori nu.

 [9-5 Genji finds a letter from Kashiwagi to Omna-Sam-no-Miya]

 Mada asasuzumi no hodo ni watari tamaha m tote, toku oki tamahu.

 "Yobe no kahahori wo otosi te, kore ha kaze nuruku koso ari kere."

 tote, ohom-ahugi oki tamahi te, kinohu utatane si tamahe ri si omasi no atari wo, tatitomari te mi tamahu ni, ohom-sitone no sukosi mayohi taru tuma yori, asamidori no usuyau naru humi no, osi-maki taru hasi miyuru wo, nanigokoro mo naku hiki-ide te goranzuru ni, wotoko no te nari. Kami no ka nado ito en ni, kotosarameki taru kakizama nari. Huta-kasane ni komagoma to kaki taru wo mi tamahu ni, "Magiru beki kata naku, sono hito no te nari keri!" to mi tamahi tu.

 Ohom-kagami nado ake te mawirasuru hito ha, mi tamahu humi ni koso ha to, kokoro mo sira nu ni, Ko-Zizyuu mituke te, kinohu no humi no iro to miru ni, ito imiziku, mune tubutubu to naru kokoti su. Ohom-kayu nado mawiru kata ni me mo miyara zu,

 "Ide, saritomo, sore ni ha ara zi. Ito imiziku, saru koto ha ari na m ya? Kakui tamahi te kem."

 to omohi nasu.

 Miya ha, nanigokoro mo naku, mada ohotonogomore ri.

 "Ana, ihakena! Kakaru mono wo tirasi tamahi te. Ware nara nu hito mo mituke tara masika ba."

 to obosu mo, kokoro-otori si te,

 "Sarebayo. Ito mugeni kokoronikuki tokoro naki ohom-arisama wo, usirometasi to ha miru kasi."

 to obosu.

 [9-6 Ko-Ziju blames omna-Sam-no-Miya who lost the letter]

 Ide tamahi nure ba, hitobito sukosi akare nuru ni, Zizyuu yori te,

 "Kinohu no mono ha, ikaga se sase tamahi te si? Kesa, Win no goranzi turu humi no iro koso, ni te haberi ture."

 to kikoyure ba, asamasi to obosi te, namida no tada ideki ni idekure ba, itohosiki monokara, "Ihukahina no ohom-sama ya!" to mi tatematuru.

 "Iduku ni kaha, oka se tamahi te si? Hitobito no mawiri si ni, kotoarigaho ni tikaku saburaha zi to, sabakari no imi wo dani, kokoronooni ni sari haberi si wo. Ira se tamahi si hodo ha sukosi hodo he haberi ni si wo, kakusa se tamahi tu ram to nam, omou tamahe si."

 to kikoyure ba,

 "Isa, to yo. Mi si hodo ni iri tamahi sika ba, huto mo e oki ahe de, sasi-hasami si wo, wasure ni keri."

 to notamahu ni, ito kikoye m kata nasi. Yori te mire ba, iduku no kaha ara m?

 "Ana, imizi! Kano Kimi mo, ito itaku odi habakari te, kesiki nite mo mori kika se tamahu koto ara ba to, kasikomari kikoye tamahi si mono wo. Hodo dani he zu, kakaru koto no ide maude kuru yo! Subete, ihakenaki ohom-arisama nite, hito ni mo miye sase tamahi kere ba, tosigoro sabakari wasure gataku, urami ihi watari tamahi sika do, kaku made omou tamahe si ohom-koto kaha! Taga ohom-tame ni mo, itohosiku haberu beki koto."

 to, habakari mo naku kikoyu. Kokoroyasuku wakaku ohasure ba, nare kikoye taru na' meri. Irahe mo si tamaha de, tada naki ni nomi zo naki tamahu. Ito nayamasige nite, tuyu bakari no mono mo kikosimesa ne ba,

 "Kaku nayamasiku se sase tamahu wo, mi oki tatematuri tamahi te, ima ha okotari hate tamahi ni taru ohom-atukahi ni, kokoro wo ire tamahe ru koto."

 to, turaku omohi ihu.

 [9-7 Genji reads the letter repeatedly]

 Otodo ha, kono humi no naho ayasiku obosa rure ba, hito mi nu kata nite, uti-kahesi tutu mi tamahu. "Saburahu hitobito no naka ni, kano Tyuunagon no te ni ni taru te site kaki taru ka?" to made obosi yore do, kotobadukahi kirakira to, magahu beku mo ara nu koto-domo ari.

 "Tosi wo he te omohi watari keru koto no, tamasaka ni ho'i kanahi te, kokoroyasukara nu sudi wo kaki tukusi taru kotoba, ito midokoro ari te ahare nare do, ito kaku sayaka ni ha kaku besi ya! Atara hito no, humi wo koso omohi-yari naku kaki kere. Oti tiru koto mo koso to omohi sika ba, mukasi, kayau ni komaka naru beki worihusi ni mo, kotosogi tutu koso kaki magirahasi sika. Hito no hukaki youi ha, kataki waza nari keri."

 to, kano hito no kokoro wo sahe miotosi tamahi tu.

 [9-8 Genji understands his wife's adultery]

 "Satemo, kono hito wo ba ikaga motenasi kikoyu beki? Medurasiki sama no mi-kokoti mo, kakaru koto no magire ni te nari keri. Ide, ana, kokorou ya! Kaku, hitodute nara zu uki koto wo siru siru, ari si nagara mi tatematura m yo!"

 to, waga mi-kokoro nagara mo, e omohinahosu maziku oboyuru wo,

 "Nahozari no susabi to, hazime yori kokoro wo todome nu hito dani, mada kotozama no kokoro waku ram to omohu ha, kokorodukinaku omohi hedate raruru wo, masite kore ha, sama koto ni, ohokenaki hito no kokoro ni mo ari keru kana!

 Mikado no mi-me wo mo ayamatu taguhi, mukasi mo ari kere do, sore ha mata ihu kata koto nari. Miyadukahe to ihi te, ware mo hito mo onazi Kimi ni nare tukaumaturu hodo ni, onodukara, sarubeki kata ni tuke te mo, kokoro wo kahasi some, mono no magire ohokari nu beki waza nari.

 Nyougo, Kaui to ihe do, toaru sudi kakaru kata ni tuke te, kataho naru hito mo ari, kokorobase kanarazu omokara nu uti-maziri te, omoha zu naru koto mo are do, oboroke no sadaka naru ayamati miye nu hodo ha, satemo mazirahu yau mo ara m ni, huto simo araha nara nu magire ari nu besi.

 Kaku bakari, matanaki sama ni motenasi kikoye te, utiuti no kokorozasi hiku kata yori mo, itukusiku katazikenaki mono ni omohi hagukuma m hito wo oki te, kakaru koto ha, sarani taguhi ara zi."

 to, tumahaziki se rare tamahu.

 "Mikado to kikoyure do, tada sunaho ni, ohoyakezama no kokorobahe bakari nite, miyadukahe no hodo mo mono-susamaziki ni, kokorozasi hukaki watakusi no negigoto ni nabiki, onogazisi ahare wo tukusi, misugusi gataki wori no irahe wo mo ihi some, zinen ni kokoro kayohi somu ram nakarahi ha, onazi kesikara nu sudi nare do, yoru kata ari ya? Waga mi nagara mo, sabakari no hito ni kokoro wake tamahu beku ha oboye nu mono wo!"

 to, ito kokorodukinakere do, mata "Kesiki ni idasu beki koto ni mo ara zu." nado, obosi midaruru ni tuke te,

 "Ko-Win-no-Uhe mo, kaku mi-kokoro ni ha sirosimesi te ya, sirazugaho wo tukura se tamahi kem. Omohe ba, sono yo no koto koso ha, ito osorosiku, arumaziki ayamati nari kere."

 to, tikaki tamesi wo obosu ni zo, kohi no yamadi ha, e modoku maziki mi-kokoro maziri keru.

 

10 Tale of Genji After being found out of adultery

 [10-1 Murasaki is anxious about Omna-Sam-no-Miya]

 Turenasidukuri tamahe do, mono obosi midaruru sama no sirukere ba, Womnagimi, kiye nokori taru itohosimi ni watari tamahi te, "Hitoyari nara zu, kokorogurusiu omohiyari kikoye tamahu ni ya?" to obosi te,

 "Kokoti ha yorosiku nari ni te haberu wo, kano Miya no nayamasige ni ohasu ram ni, toku watari tamahi ni si koso, itohosikere."

 to kikoye tamahe ba,

 "Sakasi. Rei nara zu miye tamahi sika do, koto naru kokoti ni mo ohase ne ba, onodukara kokoro nodoka ni omohi te nam. Uti yori ha, tabitabi ohom-tukahi ari keri. Kehu mo ohom-humi ari tu to ka. Win no, ito yamgotonaku kikoye tuke tamahe re ba, Uhe mo kaku obosi taru naru besi. Sukosi oroka ni nado mo ara m ha, konata kanata obosa m koto no, itohosiki zo ya!"

 tote, umeki tamahe ba,

 "Uti no kikosimesa m yori mo, midukara uramesi to omohi kikoye tamaha m koso, kokorogurusikara me. Ware ha obosi togame zu tomo, yokara nu sama ni kikoye nasu hitobito, kanarazu ara m to omohe ba, ito kurusiku nam."

 nado notamahe ba,

 "Geni, anagati ni omohu hito no tame ni ha, wadurahasiki yosuga nakere do, yorodu ni tadori hukaki koto, toya kakuya to, ohoyosobito no omoha m kokoro sahe omohi megurasa ruru wo, kore ha tada Kokuwau no mi-kokoro ya oki tamaha m to bakari wo habakara m ha, asaki kokoti zo si keru."

 to, hohowemi te notamahi magirahasu. Watari tamaha m koto ha,

 "Morotomo ni kaheri te wo! Kokoro nodoka ni ara m."

 to nomi kikoye tamahu wo,

 "Koko ni ha, sibasi kokoroyasuku te habera m. Madu watari tamahi te, hito no mi-kokoro mo nagusami na m hodo ni wo!"

 to, kikoye kahasi tamahu hodo ni, higoro he nu.

 [10-2 Kashiwagi and Omna-Sam-no-Miya tremble with fear]

 Himemiya ha, kaku watari tamaha nu higoro no huru mo, hito no ohom-turasa ni nomi obosu wo, ima ha, "Waga ohom-okotari uti-maze te kaku nari nuru." to obosu ni, Win mo kikosimesi tuke te, ikani obosimesa m to, yononaka tutumasiku nam.

 Kano hito mo, imizige ni nomi ihi watare domo, Ko-Zizyuu mo wadurahasiku omohi nageki te, "Kakaru koto nam, ari si." to tuge te kere ba, ito asamasiku,

 "Itu no hodo ni saru koto ideki kem? Kakaru koto ha, ari hure ba, onodukara kesiki nite mo mori iduru yau mo ya?"

 to omohi si dani, ito tutumasiku, sora ni me tuki taru yau ni oboye si wo, "Masite sabakari tagahu beku mo ara zari si koto-domo wo mi tamahi te kem.", hadukasiku, katazikenaku, kataharaitaki ni, asayuhu, suzumi mo naki koro nare do, mi mo simuru kokoti si te, iham kata naku oboyu.

 "Tosigoro, mamegoto ni mo adakoto ni mo, mesi matuhasi mawiri nare turu mono wo. Hito yori ha komaka ni obosi todome taru mi-kesiki no, ahare ni natukasiki wo, asamasiku ohokenaki mono ni kokorooka re tatematuri te ha, ikadekaha me wo mo mi ahase tatematura m. Saritote, kakitaye honomeki mawira zara m mo, hitome ayasiku, kano mi-kokoro ni mo obosi ahase m koto no imizisa."

 nado, yasukara zu omohu ni, kokoti mo ito nayamasiku te, Uti he mo mawira zu. Sasite omoki tumi ni ha ataru beki nara ne do, mi no itadura ni nari nuru kokoti sure ba, "Sarebayo." to, katuha waga kokoro mo, ito turaku oboyu.

 "Ideya, siduyaka ni kokoronikuki kehahi miye tamaha nu watari zo ya! Maduha, kano misu no hasama mo, sarubeki koto kaha. Karugarusi to, Daisyau no omohi tamahe ru kesiki miye ki kasi."

 nado, ima zo omohi ahasuru. Sihite kono koto wo omohi samasa m to omohu kata nite, anagati ni nan tuke tatematura mahosiki ni ya ara m.

 [10-3 Genji blames Omna-Sam-no-Miya for her thoughtless]

 "Yoki yau tote mo, amari hitaomomuki ni ohodoka ni ate naru hito ha, yo no arisama mo sira zu, katu, saburahu hito ni kokorooki tamahu koto mo naku te, kaku itohosiki ohom-mi no tame mo, imiziki koto ni mo aru kana!"

 to, kano ohom-koto no kokorogurusisa mo, e omohi hanata re tamaha zu.

 Miya ha, ito rautage nite nayami watari tamahu sama no, naho ito kokorogurusiku, kaku omohihanati tamahu ni tuke te ha, ayaniku ni, uki ni magire nu kohisisa no kurusiku obosa rure ba, watari tamahi te, mi tatematuri tamahu ni tuke te mo, mune itaku itohosiku obosa ru.

 Ohom-inori nado, samazama ni se sase tamahu. Ohokata no koto ha, arisi ni kahara zu, nakanaka itahasiku yamgotonaku motenasi kikoyuru sama wo masi tamahu. Kedikaku uti katarahi kikoye tamahu sama ha, ito koyonaku mi-kokoro hedatari te, kataharaitakere ba, hitome bakari wo meyasuku motenasi te, obosi nomi midaruru ni, kono mi-kokoro no uti simo zo kurusikari keru.

 Saru koto mi ki to mo arahasi kikoye tamaha nu ni, midukara ito warinaku obosi taru sama mo, kokorowosanasi.

 "Ito kaku ohasuru ke zo kasi. Yoki yau to ihi nagara, amari kokoromotonaku okure taru, tanomosige naki waza nari."

 to obosu ni, yononaka nabete usirometaku,

 "Nyougo no, amari yaharaka ni obire tamahe ru koso, kayau ni kokoro kake kikoye m hito ha, masite kokoro midare na m kasi. Womna ha, kau harukedokoro naku nayobi taru wo, hito mo anadurahasiki ni ya, sarumaziki ni, huto me tomari, kokoroduyokara nu ayamati ha siiduru nari keri."

 to obosu.

 [10-4 Genji admires Tamakazura for her thoughtful]

 "Migi-no-Otodo no Kitanokata no, toritate taru usiromi mo naku, wosanaku yori, mono-hakanaki yo ni sasurahuru yau nite, ohiide tamahi kere do, kadokadosiku rau ari te, ware mo ohokata ni ha oyameki sika do, nikuki kokoro no soha nu ni simo ara zari si wo, nadaraka ni turenaku motenasi te sugusi, kono Otodo no, saru muzin no nyoubau ni kokoro ahase te iri kitari kem ni mo, kezayaka ni mote-hanare taru sama wo, hito ni mo miye sira re, kotosara ni yurusa re taru arisama ni si nasi te, waga kokoro to tumi aru ni ha nasa zu nari ni si nado, ima omohe ba, ikani kado aru koto nari keri.

 Tigiri hukaki naka nari kere ba, nagaku kakute tamota m koto ha, totemokakutemo, onazi goto ara masi monokara, kokoro mote ari si koto to mo, yohito mo omohi ide ba, sukosi karugarusiki omohi kuhahari na masi, ito itaku motenasi te si waza nari." to obosi idu.

 [10-5 Oborozukiyo becomes a nun]

 Nideu no Naisi-no-Kamnokimi wo ba, naho taye zu omohi ide kikoye tamahe do, kaku usirometaki sudi no koto, uki mono ni obosi siri te, kano mi-kokoro yowasa mo, sukosi karuku omohi nasa re tamahi keri.

 Tuhini ohom-ho'i no koto si tamahi te keri to kiki tamahi te ha, ito ahare ni kutiwosiku, mi-kokoro ugoki te, madu toburahi kikoye tamahu. Ima nam to dani nihohasi tamaha zari keru turasa wo, asakara zu kikoye tamahu.

 "Ama no yo wo yoso ni kika me ya Suma no ura ni
 mosiho tare si mo tare nara naku ni

 Samazama naru yo no sadame nasa wo kokoro ni omohitume te, ima made okure kikoye nuru kutiwosisa wo, obosi sute tu tomo, sari gataki go-wekau no uti ni ha, madu koso ha to, ahare ni nam."

 nado, ohoku kikoye tamahe ri.

 Toku obosi tati ni si koto nare do, kono ohom-samatage ni kakadurahi te, hito ni ha sika arahasi tamaha nu koto nare do, kokoro no uti ahare ni, mukasi yori turaki ohom-tigiri wo, sasuga ni asaku simo obosi sira re nu nado, katagata ni obosi ide raru.

 Ohom-kaheri, ima ha kaku simo kayohu maziki ohom-humi no todime to obose ba, ahare nite, kokoro todome te kaki tamahu, sumi tuki nado, ito wokasi.

 "Tune naki yo to ha mi hitotu ni nomi siri haberi ni si wo, okure nu to notamaha se taru ni nam, geni,

 Amabune ni ikaga ha omohi okure kem
 Akasi no ura ni isari se si Kimi

 Wekau ni ha, amaneki kado nite mo, ikagaha."

 to ari. Koki awonibi no kami nite, sikimi ni sasi tamahe ru, rei no koto nare do, itaku sugusi taru hudedukahi, naho huri gataku wokasige nari.

 [10-6 Genji talks about Oborozukiyo and Asagao]

 Nideu-no-win ni ohasimasu hodo nite, Womnagimi ni mo, ima ha mugeni taye nuru koto nite, mise tatematuri tamahu.

 "Ito itaku koso hadukasime rare tare. Geni, kokorodukinasi ya! Samazama kokorobosoki yononaka no arisama wo, yoku misugusi turu yau naru yo. Nabete no yo no koto nite mo, hakanaku mono wo ihi kahasi, tokidoki ni yose te, ahare wo mo siri, yuwe wo mo sugusa zu, yoso nagara no mutubi kahasi tu beki hito ha, Saiwin to kono Kimi to koso ha nokori ari turu wo, kaku mina somuki hate te, Saiwin hata, imiziu tutome te, magire naku okonahi ni simi tamahi ni ta' nari.

 Naho, kokora no hito no arisama wo kiki miru naka ni, hukaku omohu sama ni, sasuga ni natukasiki koto no, kano Hito no ohom-nazurahi ni dani mo ara zari keru kana! Womnago wo ohositate m koto yo, ito katakaru beki waza nari keri.

 Sukuse nado ihu ram mono ha, me ni miye nu waza nite, oya no kokoro ni makase gatasi. Ohi tata m hodo no kokorodukahi ha, naho tikara iru beka' meri. Yoku koso, amata katagata ni kokoro wo midaru maziki tigiri nari kere. Tosi hukaku ira zari si hodo ha, sauzausi no waza ya, samazama ni mi masika ba to nam, nagekasiki woriwori ari si.

 Wakamiya wo, kokoro si te ohosi tate tatematuri tamahe. Nyougo ha, mono no kokoro wo hukaku siri tamahu hodo nara de, kaku itoma naki mazirahi wo si tamahe ba, nanigoto mo kokoromotonaki kata ni zo monosi tamahu ram. Miko-tati nam, naho aku kagiri hito ni ten tuka ru maziku te, yo wo nodoka ni sugusi tamaha m ni, usirometakaru maziki kokorobase, tuke mahosiki waza nari keru. Kagiri ari te, tozamakauzama no usiromi maukuru tadaudo ha, onodukara sore ni mo tasuke rare nuru wo."

 nado kikoye tamahe ba,

 "Hakabakasiki sama no ohom-usiromi nara zu to mo, yo ni nagarahe m kagiri ha, mi tatematura nu yau ara zi to omohu wo, ikanara m?"

 tote, naho mono wo kokorobosoge nite, kaku kokoro ni makase te, okonahi wo mo todokohori naku sitamahu hitobito wo, urayamasiku omohi kikoye tamahe ri.

 "Kam-no-Kimi ni, sama kahari tamahe ra m sauzoku nado, mada tati nare nu hodo ha toburahu beki wo, kesa nado ha ikani nuhu mono zo? Sore se sase tamahe. Hito-kudari ha, Rokudeu-no-Himgasinokimi ni monosi tuke m. Uruhasiki hohubuku-dati te ha, utate mime mo keutokaru besi. Sasuga ni, sono kokorobahe mise te wo."

 nado kikoye tamahu.

 Awonibi no hito-kudari wo, koko ni ha se sase tamahu. Tukumodokoro no hito mesi te, sinobi te, ama no ohom-gu-domo no sarubeki hazime notamahasu. Ohom-sitone, uhamusiro, byaubu, kityau nado no koto mo, ito sinobi te, wazatogamasiku isogase tamahi keri.

 

11 Tale of Suzaku The celebrstion for Suzaku is put off

 [11-1 Omna-Ni-no-Miya celebrates for Suzaku 50 years old]

 Kakute, Yama-no-Mikado no ohom-ga mo nobi te, aki to ari si wo, Hatigwatu ha Daisyau no ohom-kiduki nite, gakuso no koto okonahi tamaha m ni, binnakaru besi. Kugwatu ha, Win no Ohokisaki no kakure tamahi ni si tuki nare ba, Zihugwatu ni to obosi maukuru wo, Himemiya itaku nayami tamahe ba, mata nobi nu.

 Wemon-no-Kami no ohom-adukari no Miya nam, sono tuki ni ha mawiri tamahi keru. Ohokiotodo witati te, ikamesiku komaka ni, mono no kiyora, gisiki wo tukusi tamahe ri keri . Kam-no-Kimi mo, sono tuide ni zo, omohi okosi te ide tamahi keru. Naho, nayamasiku, rei nara zu yamahiduki te nomi sugusi tamahu.

 Miya mo, uti-hahe te mono wo tutumasiku, itohosi to nomi obosi nageku ni ya ara m, tuki ohoku kasanari tamahu mama ni, ito kurusige ni ohasimase ba, Win ha, kokorousi to omohi kikoye tamahu kata koso are, ito rautage ni ayeka naru sama si te, kaku nayami watari tamahu wo, ikani ohase m to nagekasiku te, samazama ni obosi nageku. Ohom-inori nado, kotosi ha magire ohoku te sugusi tamahu.

 [11-2 Suzaku sends a letter to Omna-Sam-no-miya]

 Mi-yama ni mo kikosimesi te, rautaku kohisi to omohi kikoye tamahu. Tukigoro kaku hokahoka nite, watari tamahu koto mo wosawosa naki yau ni, hito no sausi kere ba, ikanaru ni ka to ohom-mune tubure te, yononaka mo imasara ni uramesiku obosi te,

 "Tai-no-Kata no wadurahi keru koro ha, naho sono atukahi ni to kikosimesi te dani, nama-yasukara zari si wo, sono noti, nahori gataku monosi tamahu ram ha, sono korohohi, binnaki koto ya ideki tari kem? Midukara siri tamahu koto nara ne do, yokara nu ohom-usiromi-domo no kokoro nite, ikanaru koto ka ari kem? Uti watari nado no, miyabi wo kahasu beki nakarahi nado ni mo, kesikara zu uki koto ihi iduru taguhi mo kikoyu kasi."

 to sahe obosiyoru mo, komayaka naru koto obosi sute te si yo nare do, naho ko no miti ha hanare gataku te, Miya ni ohom-humi komayaka nite ari keru wo, otodo, ohasimasu hodo nite, mi tamahu.

 "Sono koto to naku te, sibasiba mo kikoye nu hodo ni, obotukanaku te nomi tosituki no suguru nam, ahare nari keru. Nayami tamahu naru sama ha, kuhasiku kiki si noti, nenzu no tuide ni mo omohiyara ruru ha, ikaga? Yononaka sabisiku omoha zu naru koto ari tomo, sinobi sugusi tamahe. Uramesige naru kesiki nado, oboroke nite, misirigaho ni honomekasu, ito sina okure taru waza ni nam."

 nado, wosihe kikoye tamahe ri.

 Ito itohosiku kokorogurusiku, "Kakaru utiuti no asamasiki wo ba, kikosimesu beki ni ha ara de, waga okotari ni, ho'i naku nomi kiki obosu ram koto wo." to bakari obosi tuduke te,

 "Kono ohom-kaheri wo ba, ikaga kikoye tamahu. Kokorogurusiki ohom-seusoko ni, maro koso ito kurusikere. Omoha zu ni omohi kikoyuru koto ari tomo, oroka ni, hito no mi togamu bakari ha ara zi to koso omohi habere. Taga kikoye taru ni ka ara m?"

 to notamahu ni, hadirahi te somuki tamahe ru ohom-sugata mo, ito rautage nari. Itaku omoyase te, monoomohi ku'si tamahe ru, itodo ate ni wokasi.

 [11-3 Genji admonishs Omna-Sam-no-miya about her behavior]

 "Ito wosanaki mi-kokorobahe wo mi oki tamahi te, itaku ha usirometagari kikoye tamahu nari keri to, omohi ahase tatemature ba, ima yori noti mo yorodu ni nam. Kau made mo ikade kikoye zi to omohe do, Uhe no, mi-kokoro ni somuku to kikosimesu ram koto no, yasukara zu, ibuseki wo, koko ni dani kikoye sirase de yaha tote nam.

 Itari sukunaku, tada, hito no kikoye nasu kata ni nomi yoru beka' meru mi-kokoro ni ha, tada oroka ni asaki to nomi obosi, mata, ima ha koyonaku sada sugi ni taru arisama mo, anadurahasiku me nare te nomi mi nasi tamahu ram mo, katagata ni kutiwosiku mo uretaku mo oboyuru wo, Win no ohasimasa m hodo ha, naho kokoro wosame te, kano obosi oki te taru yau ari kem, sadasugibito wo mo, onaziku nazurahe kikoye te, itaku na karume tamahi so.

 Inisihe yori ho'i hukaki miti ni mo, tadori usukaru beki Womnagata ni dani, mina omohi okure tutu, ito nuruki koto ohokaru wo, midukara no kokoro ni ha, nani bakari obosi mayohu beki ni ha ara ne do, ima ha to sute tamahi kem yo no usiromi ni yuzuri oki tamahe ru mi-kokorobahe no, ahare ni uresikari si wo, hikituduki arasohi kikoyuru yau nite, onazi sama ni misute tatematura m koto no, ahenaku obosa re m ni tutumi te nam.

 Kokorogurusi to omohi si hitobito mo, ima ha kake todome raruru hodasi bakari naru mo habera zu. Nyougo mo, kakute, yukusuwe ha siri gatakere do, miko-tati kazu sohi tamahu mere ba, midukara no yo dani nodokeku ha to mioki tu besi. Sono hoka ha, tare mo tare mo, ara m ni sitagahi te, morotomoni mi wo sute m mo, wosikaru maziki yohahi-domo ni nari ni taru wo, yauyau suzusiku omohi haberu.

 Win no mi-yo no nokori hisasiku mo ohase zi. Ito atusiku itodo nari masari tamahi te, mono-kokorobosoge ni nomi obosi taru ni, imasara ni omoha zu naru ohom-na no mori kikoye te, mi-kokoro midari tamahu na. Konoyo ha ito yasusi. Koto ni mo ara zu. Noti no yo no ohom-miti no samatage nara m mo, tumi ito osorosikara m."

 nado, maho ni sono koto to ha akasi tamaha ne do, tukuduku to kikoye tuduke tamahu ni, namida nomi oti tutu, ware ni mo ara zu omohisimi te ohasure ba, ware mo uti-naki tamahi te,

 "Hito no uhe nite mo, modokasiku kiki omohi si hurubito no sakasira yo. Mi ni kaharu koto ni koso. Ikani utate no okina ya to, mutukasiku urusaki mi-kokoro sohu ram."

 to, hadi tamahi tutu, ohom-suzuri hikiyose tamahi te, tedukara osi-suri, kami tori makanahi, kaka se tatematuri tamahe do, ohom-te mo wananaki te, e kaki tamaha zu.

 "Kano komaka nari si kaherigoto ha, ito kaku simo tutuma zu kayohasi tamahu ram kasi." to obosiyaru ni, ito nikukere ba, yorodu no ahare mo same nu bekere do, kotoba nado wosihe te kaka se tatematuri tamahu.

 [11-4 The celebrstion for Suzaku is put off on December]

 Mawiri tamaha m koto ha, kono tuki kakute sugi nu. Ni-no-Miya no ohom-ikihohi koto nite, mawiri tamahi keru wo, hurumekasiki ohom-mizama nite, tati narabi gaho nara m mo, habakari aru kokoti si keri.

 "Simotuki ha midukara no kiduki nari. Tosi no wohari hata, ito mono sawagasi. Mata, itodo kono ohom-sugata mo migurusiku, mati mi tamaha m wo to omohi habere do, saritote, sa nomi nobu beki koto ni yaha. Mutukasiku mono obosi midare zu, akiraka ni motenasi tamahi te, kono itaku omoyase tamahe ru, tukurohi tamahe."

 nado, ito rautasi to, sasugani mi tatematuri tamahu.

 Wemon-no-Kami wo ba, nani zama no koto ni mo, yuwe aru beki wori husi ni ha, kanarazu kotosarani matuhasi tamahi tutu, notamahase ahase si wo, tayete saru ohom-seusoko mo nasi. Hito ayasi to omohu ram to obose do, "Mi m ni tuke te mo, itodo horeboresiki kata hadukasiku, mi m ni ha mata waga kokoro mo tadanara zu ya!" to obosi kahesa re tutu, yagate tukigoro mawiri tamaha nu wo mo togame nasi.

 Ohokata no hito ha, naho rei nara zu nayami watari te, Win ni hata, ohom-asobi nado naki tosi nare ba, to nomi omohi wataru wo, Daisyau-no-Kimi zo, "Aru yau aru koto naru besi. Sukimono ha, sadamete waga kesiki tori si koto ni ha, sinoba nu ni ya ari kem." to omohiyore do, ito kaku sadaka ni nokori naki sama nara m to ha, omohiyori tamaha zari keri.

 [11-5 Genji invites Kashiwagi to Rokujo-in]

 Zihunigwatu ni nari ni keri. Zihu-yo-niti to sadame te, mahi-domo narasi, tono no uti yusuri te nonosiru. Nideu-no-win-no-Uhe ha, mada watari tamaha zari keru wo, kono sigaku ni yori te zo, e sidume hate de watari tamahe ru. Nyougo-no-Kimi mo sato ni ohasimasu. Kono tabi no Miko ha, mata wotoko nite nam ohasimasi keru. Sugisugi ito wokasige nite ohasuru wo, akekure mote-asobi tatematuri tamahu ni nam, suguru yohahi no sirusi, uresiku obosa re keru. Sigaku ni, Udaizin-dono no Kitanokata mo watari tamahe ri.

 Daisyau-no-Kimi, Usitora-no-mati nite, madu utiuti ni teugaku no yau ni, akekure asobi narasi tamahi kere ba, kano 0hom-kata ha, omahe no mono ha mi tamaha zu.

 Wemon-no-Kami wo, kakaru koto no wori mo maziraha se zara m ha, ito haye naku, sauzausikaru beki uti ni, hito ayasi to katabuki nu beki koto nare ba, mawiri tamahu beki yosi ari keru wo, omoku wadurahu yosi mausi te mawira zu.

 Saruha, sokohaka to kurusige naru yamahi ni mo ara za' naru wo, omohu kokoro no aru ni ya to, kokorogurusiku obosi te, toriwaki te ohom-seusoko tukahasu. Titi-Otodo mo,

 "Nadoka kahesahi mausa re keru. Higahigasiki yau ni, Win ni mo kikosimesa m wo, odoroodorosiki yamahi ni mo ara zu, tasuke te mawiri tamahe."

 to sosonokasi tamahu ni, kaku kasane te notamahe re ba, kurusi to omohu omohu mawiri nu.

 [11-6 Genji meets and talks with Kashiwagi]

 Mada Kamdatime nado mo tudohi tamaha nu hodo nari keri. Rei no kedikaki misu no uti ni ire tamahi te, Moya no misu orosi te ohasimasu. Geni, ito itaku yase yase ni awomi te, rei mo hokorika ni hanayagi taru kata ha, otouto no Kimi-tati ni ha mote-keta re te, ito youi ari gaho ni sidume taru sama zo koto naru wo, itodo sidume te saburahi tamahu sama, "Nadokaha Miko-tati no ohom-katahara ni sasi-narabe tara m ni, sarani toga aru maziki wo, tada koto no sama no, tare mo tare mo ito omohiyari naki koso, ito tumi yurusi gatakere." nado, ohom-me tomare do, sarigenaku, ito natukasiku,

 "Sono koto to naku te, taimen mo ito hisasiku nari ni keri. Tukigoro ha, iroiro no byauza wo mi atukahi, kokoro no itoma naki hodo ni, Win no ohom-ga no tame, koko ni monosi tamahu Miko no, hohuzi tukaumaturi tamahu beku ari si wo, tugitugi todokohoru koto sigeku te, kaku tosi mo seme ture ba, e omohi no gotoku si ahe de, kata no gotoku nam, imohi no mi-hati mawiru beki wo, ohom-ga nado ihe ba, kotokotosiki yau nare do, ihe ni ohiiduru warahabe no kazu ohoku nari ni keru wo goranze sase m tote. Mahi nado narahasi hazime si, sono koto wo dani hatasa m tote. Hyausi totonohe m koto, mata tare ni ka ha to omohi-megurasi kane te nam, tukigoro toburahi monosi tamaha nu urami mo sute te keru."

 to notamahu ohom-kesiki no, uranaki yau naru monokara, ito ito hadukasiki ni, kaho no iro tagahu ram to oboye te, ohom-irahe mo tomi ni kikoye zu.

 [11-7 Genji asks Kashiwagi for an advice about the celebrstion]

 "Tukigoro, katagata ni obosi nayamu ohom-koto, uketamahari nageki haberi nagara, haru no korohohi yori, rei mo wadurahi haberu midari kakubyau to ihu mono, tokoroseku okori wadurahi haberi te, hakabakasiku humi taturu koto mo habera zu, tukigoro ni sohe te sidumi haberi te nam, Uti nado ni mo mawira zu, yononaka ato taye taru yau nite komori haberu.

 Win no ohom-yohahi tari tamahu tosi nari, hito yori sadaka ni kazohe tatematuri tukaumaturu beki yosi, Tizi-no-Otodo omohi oyobi mausa re si wo, "Kauburi wo kake, kuruma wo wosima zu sute te si mi nite, susumi tukaumatura m ni, tuku tokoro nasi. Geni, gerahu nari tomo, onazi goto hukaki tokoro habera m. Sono kokoro goranze rare yo." to, moyohosi mausa ruru koto no habe' sika ba, omoki yamahi wo ahi tasuke te nam, mawiri te habe' si.

 Ima ha, iyoiyo ito kasuka naru sama ni obosi sumasi te, ikamesiki ohom-yosohi wo mati uke tatematuri tamaha m koto, negahasiku mo obosu maziku mi tatematuri habe' si wo, koto-domo wo ba soga se tamahi te, siduka naru ohom-monogatari no hukaki ohom-negahi kanaha se tamaha m nam, masari te haberu beki."

 to mausi tamahe ba, ikamesiku kiki si ohom-ga no koto wo, Womna-Ni-no-Miya no ohom-kata zama ni ha ihi nasa nu mo, rau ari to obosu.

 "Tada kaku nam. Koto sogi taru sama ni yohito ha asaku miru beki wo, saha ihe do, kokoroe te monose raruru ni, sarebayo to nam, itodo omohi nara re haberu. Daisyau ha, ohoyakegata ha, yauyau otonabu mere do, kauyau ni nasakebi taru kata ha, moto yori sima nu ni ya ara m?

 Kano Win, nanigoto mo kokoro oyobi tamaha nu koto ha, wosawosa naki uti ni mo, gaku no koto ha mi-kokoro todome te, ito kasikoku siri totonohe tamahe ru wo, sakoso obosi sute taru yau nare, siduka ni kikosimesi sumasa m koto, ima simo nam kokorodukahi se raru beki. Kano Daisyau to morotomoni miire te, mahi no warahabe no youi, kokorobahe, yoku kuhahe tamahe. Mononosi nado ihu mono ha, tada waga tate taru koto koso are, ito kutiwosiki mono nari."

 nado, ito natukasiku notamahi tukuru wo, uresiki monokara, kurusiku tutumasiku te, kotozukuna nite, kono omahe wo toku tati na m to omohe ba, rei no yau ni komayaka ni mo ara de, yauyau suberi ide nu.

 Himgasi no otodo nite, Daisyau no tukurohi idasi tamahu gakunin, mahibito no sauzoku no koto nado, mata mata okonahi kuhahe tamahu. Aru beki kagiri imiziku tukusi tamahe ru ni, itodo kuhasiki kokorosirahi sohu mo, geni kono miti ha, ito hukaki hito ni zo monosi tamahu meru.

 

12 Tale of Kashiwagi Genji stares Kashiwagi

 [12-1 The day of rehearsal]

 Kehu ha, kakaru kokoromi no hi nare do, ohom-katagata mono mi tamaha m ni, midokoro naku ha ara se zi tote, kano ohom-ga no hi ha, akaki sira turubami ni, ebizome no sitagasane wo kiru besi, kehu ha, awoiro ni suhau gasane, gakunin samzihu-nin, kehu ha sira gasane wo ki taru, tatumi no kata no turidono ni tuduki taru rau wo gakuso nite, yama no minami no soba yori omahe ni iduru hodo, Sen'iuka to ihu mono asobi te, yuki no tada isasaka tiru ni, haru no tonari tikaku, mume no kesiki miru kahi ari te hohowemi tari.

 Hisasi no misu no uti ni ohasimase ba, Sikibukyau-no-Miya, Migi-no-Otodo bakari saburahi tamahi te, sore yori simo no Kamdatime ha sunoko ni, wazato nara nu hi no koto nite, ohom-aruzi nado, kedikaki hodo ni tukaumaturi nasi tari.

 Migi-no-Ohotono no Sirau-gimi, Daisyau-dono no Saburau-gimi, Hyaubukyau-no-Miya no Sonwau-no-Kimi-tati hutari ha, Manzairaku. Mada ito tihisaki hodo nite, ito rautage nari. Yo-tari nagara, idure to naku takaki ihenoko nite, katati wokasige ni kasiduki ide taru, omohinasi mo, yamgotonasi.

 Mata, Daisyau no Naisinosukebara no Zirau-gimi, Sikibukyau-no-Miya no Hyauwe-no-Kami to ihi si, ima ha Gwen-Tyuunagon no Miko, Wauzyau. Migi-no-Ohoidono no Saburau-gimi, Ryauwau. Daisyau-dono no Tarau, Rakuson. Sateha Taiheiraku, Kisyunraku nado ihu mahi-domo wo nam, onazi ohom-nakarahi no Kimi-tati, Otona-tati nado mahi keru.

 Kure yuke ba, misu age sase tamahi te, mono no kyou masaru ni, ito utukusiki ohom-mumago no Kimi-tati no katati, sugata nite, mahi no sama mo, yo ni miye nu te wo tukusi te, ohom-si-domo mo, onoono te no kagiri wo wosihe kikoye keru ni, hukaki kadokadosisa wo kuhahe te, meduraka ni mahi tamahu wo, idure wo mo ito rautasi to obosu. Oyi tamahe ru Kamdatime-tati ha, mina namida otosi tamahu. Sikibukyau-no-Miya mo, ohom-mago wo obosi te, ohom-hana no iroduku made sihotare tamahu.

 [12-2 Genji talks cynically at Kashiwagi]

 Aruzi-no-Win,

 "Suguru yohahi ni sohe te ha, wehinaki koso todome gataki waza nari kere! Wemon-no-Kami, kokoro todome te hohowema ruru, ito kokorohadukasi ya! Saritomo, ima sibasi nara m. Sakasama ni yuka nu tosituki yo! Oyi ha e nogare nu waza nari."

 tote, uti-miyari tamahu ni, hito yori keni mamedati kunzi te, makoto ni kokoti mo ito nayamasikere ba, imiziki koto mo me mo tomara nu kokoti suru hito wo simo, sasiwaki te, sorawehi wo si tutu kaku notamahu. Tahabure no yau nare do, itodo mune tubure te, sakaduki no meguri kuru mo kasira itaku oboyure ba, kesiki bakari nite magirahasu wo, goranzi togame te, mota se nagara tabitabi sihi tamahe ba, hasitanaku te, mote-wadurahu sama, nabete no hito ni ni zu wokasi.

 Kokoti kaki-midari te tahe gatakere ba, mada koto mo hate nu ni makade tamahi nuru mama ni, ito itaku madohi te,

 "Rei no, ito odoroodorosiki wehi ni mo ara nu wo, ikanare ba kakaru nara m? Tutumasi to mono wo omohi turu ni, ke no nobori nuru ni ya? Ito sa ihu bakari okusu beki kokoroyowasa to ha oboye nu wo, ihukahinaku mo ari keru kana!"

 to midukara omohi sira ru.

 Sibasi no wehi no madohi ni mo ara zari keri. Yagate ito itaku wadurahi tamahu. Otodo, haha-Kitanokata obosi sawagi te, yosoyoso nite ito obotukanasi tote, tono ni watasi tatematuri tamahu wo, Womnamiya no obosi taru sama, mata ito kokorogurusi.

 [12-3 Kashiwagi leaves Omna-Ni-no-Miya's home]

 Kotonaku te sugusu tukihi ha, kokoro nodoka ni ainadanomi si te, ito simo ara nu mi-kokorozasi nare do, ima ha to wakare tatematuru beki kadode ni ya to omohu ha, ahare ni kanasiku, okure te obosi nageka m koto no katazikenaki wo, imizi to omohu. Haha-Miyasumdokoro mo, ito imiziku nageki tamahi te,

 "Yo no koto to si te, oya wo ba naho saru mono ni oki tatematuri te, kakaru ohom-nakarahi ha, toaru wori mo kakaru wori mo, hanare tamaha nu koso rei no koto nare, kaku hiki-wakare te, tahiraka ni monosi tamahu made mo sugusi tamaha m ga, kokorodukusi naru beki koto wo, sibasi koko nite, kaku te kokoromi tamahe."

 to, ohom-katahara ni mi-kityau bakari wo hedate te mi tatematuri tamahu.

 "Kotowari ya! Kazu nara nu mi nite, oyobi gataki ohom-nakarahi ni, namazihi ni yurusa re tatematuri te, saburahu sirusi ni ha, nagaku yo ni haberi te, kahinaki mi no hodo mo, sukosi hito to hitosiku naru kedime wo mo ya goranze raruru, to koso omou tamahe ture, ito imiziku, kaku sahe nari habere ba, hukaki kokorozasi wo dani goranzi hate rare zu ya nari haberi na m to omou tamahuru ni nam, tomari gataki kokoti ni mo, e yuki yaru maziku omohi tamahe raruru."

 nado, katami ni naki tamahi te, tomini mo e watari tamaha ne ba, mata haha-Kitanokata, usirometaku obosi te,

 "Nadoka, madu miye m to ha omohi tamahu maziki? Ware ha, kokoti mo sukosi rei nara zu kokorobosoki toki ha, amata no naka ni, madu toriwaki te yukasiku mo tanomosiku mo koso oboye tamahe. Kaku ito obotukanaki koto."

 to urami kikoye tamahu mo, mata, ito kotowari nari.

 "Hito yori saki nari keru kedime ni ya, toriwaki te omohi narahi taru wo, ima ni naho kanasiku si tamahi te, sibasi mo miye nu wo ba kurusiki mono ni si tamahe ba, kokoti no kaku kagiri ni oboyuru wori simo, miye tatematura zara m, tumi hukaku, ibusekaru besi.

 Ima ha to tanomi naku kika se tamaha ba, ito sinobi te watari tamahi te goranze yo. Kanarazu mata taimen tamahara m. Ayasiku tayuku oroka naru honzyau nite, koto ni hure te oroka ni obosa ruru koto ari tu ram koso, kuyasiku habere. Kakaru inoti no hodo wo sira de, yukusuwe nagaku nomi omohi haberi keru koto."

 to, naku naku watari tamahi nu. Miya ha tomari tamahi te, ihu kata naku obosi kogare tari.

 [12-4 Kashiwagi falls into a critical condition]

 Ohotono ni mati uke kikoye tamahi te, yorodu ni sawagi tamahu. Saruha, tatimatini odoroodorosiki mi-kokoti no sama ni mo ara zu, tukigoro mono nado wo sarani mawira zari keru ni, itodo hakanaki kauzi nado wo dani hure tamaha zu, tada, yauyau mono ni hiki-iruru yau ni miye tamahu.

 Saru toki no iusoku no, kaku monosi tamahe ba, yononaka wosimi atarasigari te, ohom-toburahi ni mawiri tamaha nu hito nasi. Uti yori mo Win yori mo, ohom-toburahi sibasiba kikoye tutu, imiziku wosimi obosimesi taru ni mo, itodosiki oya-tati no mi-kokoro nomi madohu.

 Rokudeu-no-Win ni mo, "Ito kutiwosiki waza nari." to obosi odoroki te, ohom-toburahi ni tabitabi nemgoroni titi-Otodo ni mo kikoye tamahu. Daisyau ha, masite ito yoki ohom-naka nare ba, kedikaku monosi tamahi tutu, imiziku nageki ariki tamahu.

 Ohom-ga ha, nizihu-go-niti ni nari ni keri. Kakaru toki no yamgotonaki Kamdatime no omoku wadurahi tamahu ni, oya, harakara, amata no hitobito, saru takaki ohom-nakarahi no nageki siwore tamahe ru korohohi nite, mono susamaziki yau nare do, tugitugi ni todokohori turu koto dani aru wo, sate yamu maziki koto nare ba, ikadekaha obosi todomara m. Womnamiya no mi-kokoro no uti wo zo, itohosiku omohi kikoyesase tamahu.

 Rei no, go-zihu-zi no mi-zukyau, mata, kano ohasimasu mi-tera ni mo, Makabirusana no.

to Home Page
Classic Text
Mod.Version
Note
Original Text(Meiyu-rinmo-bon)
Original Text(Ohoshima-bon)
Teika's Note