First updated 10/14/2002(ver.1-3)
Last updated 9/10/2010(ver.2-2)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

 

NIHOHU-HYAUBUKYAU


Tale of Kaoru's Chujo era, from 14 to 20 yeas old

1 Tale of coming generation after Genji Genji's bereaved family and since then

 1. A reputation to Nio and Kaoru---Hikari kakure tamahi ni si noti, kano mi-kage ni tati tugi tamahu beki hito
 2. Omna-ichi-no-Miya of Mikado and Yugiri's daughters---Womna-Iti-no-Miya ha, Rokudeu-no-in no minami no mati no himgasi-no-tai wo
 3. Genji's wives and since then---Sama-zama tudohi tamahe ri si ohom-kata-gata, naku-naku tuhini
2 Tale of Kaoru Pessimistic and negative to love
 1. Kaoru was received special treatment by Reize-in---Nihon-no-Miya no Waka-Gimi ha, Win no kikoye tuke tamahe ri si mama ni
 2. Kaoru is worried about his birth---Wosana-gokoti ni hono-kiki tamahi si koto no, wori-wori ibukasiu
 3. Kaoru succeeds in life remarkably---Uti ni mo, Haha-Miya no ohom-kata-zama no mi-kokoro-yose hukaku te
 4. Nio challenges Kaoru to a fight---Kaku, ito ayasiki made hito no togamuru ka ni
 5. Kaoru's character of pessimistic and negative to love---Tyuuzyau ha, yononaka wo hukaku adikinaki mono ni omohi-sumasi
 6. A reputation to Yugiri's daughter, Roku-no-Kimi---"Miya no ohasimasa m yo no kagiri ha, asayuhu ni ohom-me kare zu go-ran-ze rare
 7. A banquet after bow match at Rokujo-in---Noriyumi no kaheri-aruzi no mauke, Rokudeu-no-win nite ito kokoro koto ni si tamahi te

 

1 Tale of coming generation after Genji Genji's bereaved family and since then

 [1-1 A reputation to Nio and Kaoru]
 Hikari kakure tamahi ni si noti, kano ohom-kage ni tati tugi tamahu beki hito, sokora no ohom-suwezuwe ni arigatakari keri. Oriwi-no-Mikado wo kake tatematura m ha katazikenasi. Taudai no Sam-no-Miya, sono onazi otodo nite ohiide tamahi si Miya no Wakagimi to, kono huta tokoro nam, toridori ni kiyora naru ohom-na tori tamahi te, geni, ito nabete nara nu ohom-arisama-domo nare do, ito mabayuki kiha ni ha ohase zaru besi.

 Tada yo no tune no hitozama ni, medetaku ateni namamekasiku ohasuru wo moto to si te, saru ohom-nakarahi ni, hito no omohi kikoye taru motenasi, arisama mo, inisihe no ohom-hibiki kehahi yori mo, yaya tati-masari tamahe ru oboye kara nam, katahe ha, koyonau itukusikari keru.

 Murasaki-no-Uhe no, ohom-kokoroyose kotoni hagukumi kikoye tamahi si yuwe, Sam-no-Miya ha, Nideu-no-win ni ohasimasu. Touguu wo ba, saru yamgotonaki mono ni oki tatematuri tamahi te, Mikado, Kisaki, imiziu kanasiu si tatematuri, kasiduki kikoye sase tamahu Miya nare ba, utizumi wo se sase tatematuri tamahe do, naho kokoroyasuki hurusato ni, sumi yoku si tamahu nari keri. Ohom-genpuku si tamahi te ha, Hyaubukyau to kikoyu.

 [1-2 Omna-ichi-no-Miya of Mikado and Yugiri's daughters]

 Womna-Iti-no-Miya ha, Rokudeu-no-win no minami-no-mati no himgasi-no-tai wo, sono yo no ohom-siturahi aratame zu ohasimasi te, asayuhu ni kohi sinobi kikoye tamahu. Ni-no-Miya mo, onazi otodo no sinden wo, tokidoki no ohom-yasumidokoro ni si tamahi te, Mumetubo wo ohom-zausi ni si tamau te, Migi-no-Ohoidono no Naka-no-Himegimi wo e tatematuri tamahe ri. Tugi no Bau-gane nite, ito oboye kotoni omoomosiu, hitogara mo sukuyokani nam monosi tamahi keru.

 Ohoidono no ohom-musume ha, ito amata monosi tamahu. Oho-Himegimi ha, Touguu ni mawiri tamahi te, mata kisirohu hito naki sama nite saburahi tamahu. Sono tugitugi, naho mina tuide no mama ni koso ha to, yo no hito mo omohi kikoye, Kisai-no-Miya mo notamahasure do, kono Hyaubukyau-no-Miya ha, sasimo obosi tara zu, waga mi-kokoro yori okora zara m koto nado ha, susamaziku obosi nu beki mi-kesiki na' meri.

 Otodo mo, "Nanikaha, yau no mono to, sa nomi uruhasiu ha." to sidume tamahe do, mata, saru mi-kesiki ara m woba, mote-hanare te mo arumaziu omomuke te, ito itau kasiduki kikoye tamahu. Roku-no-Kimi nam, sonokoro no, sukosi ware ha to omohi nobori tamahe ru Miko-tati, Kamdatime no, mi-kokoro tukusu kusahahi ni monosi tamahi keru.

 [1-3 Genji's wives and since then]

 Samazama tudohi tamahe ri si ohom-katagata, nakunaku tuhini ohasu beki sumika-domo ni, mina onoono uturohi tamahi si ni, Hanatirusato to kikoye si ha, Himgasi-no-win wo zo, ohom-soubun dokoro nite watari tamahi ni keru.

 Nihudau-no-Miya ha, Samdeu-no-miya ni ohasimasu. Imagisaki ha, Uti ni nomi saburahi tamahe ba, Win no uti sabisiku, hitozukuna ni nari ni keru wo, Migi-no-Otodo,

 "Hito no uhe nite, inisihe no tamesi wo mi kiku ni mo, ike ru kagiri no yo ni, kokoro wo todome te tukuri sime taru hito no ihewi no, nagori naku uti-sute rare te, yo no nagori mo tune naku miyuru ha, ito ahare ni, hakanasa sira ruru wo, waga yo ni ara m kagiri dani, kono Win arasa zu, hotori no ohodi nado, hitokage kare hatu maziu."

 to, obosi notamahase te, Usitora-no-mati ni, kano Itideu-no-Miya wo watasi tatematuri tamahi te nam, Samdeu-dono to, yo goto ni zihugo niti dutu, uruhasiu kayohi sumi tamahi keru.

 Nideu-no-win tote, tukuri migaki, Rokudeu-no-win no Haru-no-otodo tote, yo ni nonosiru tama no utena mo, tada hitori no ohom-suwe no tame nari keri, to miye te, Akasi-no-Ohomkata ha, amata no Miya-tati no ohom-usiromi wo si tutu, atukahi kikoye tamahe ri. Ohoidono ha, idukata no ohom-koto wo mo, mukasi no mi-kokoro-okite no mama ni, aratame kaharu koto naku, amaneki oyagokoro ni tukaumaturi tamahu ni mo, "Tai-no-Uhe no, kayau nite tomari tamahe ra masika ba, ikabakari kokoro wo tukusi te tukaumaturi miye tatematura masi. Tuhini, isasaka mo toriwaki te, waga kokoroyose to mi siri tamahu beki husi mo naku te, sugi tamahi ni si koto." wo, kutiwosiu aka zu kanasiu omohi ide kikoye tamahu.

 Ame no sita no hito, Win wo kohi kikoye nu naku, tonikakuni tuke te mo, yo ha tada hi wo keti taru yau ni, nanigoto mo hayenaki nageki wo se nu wori nakari keri. Masite, tono no uti no hitobito, Ohom-katagata, Miya-tati nado ha, sarani mo kikoye zu, kagiri naki ohom-koto wo ba saru mono nite, mata kano Murasaki no ohom-arisama wo kokoro ni sime tutu, yorodu no koto ni tuke te, omohi ide kikoye tamaha nu toki no ma nasi. Haru no hana no sakari ha, geni, nagakara nu ni simo, oboye masaru mono to nam.

 

2 Tale of Kaoru Pessimistic and negative to love

 [2-1 Kaoru was received special treatment by Reize-in]

 Nihon-no-Miya no Wakagimi ha, Win no kikoye tuke tamahe ri si mama ni, Reizeiwin-no-Mikado, toriwaki te obosi kasiduki, Kisai-no-Miya mo, Miko-tati nado ohase zu, kokorobosou obosa ruru mama ni, uresiki ohom-usiromi ni, mameyakani tanomi kikoye tamahe ri.

 Ohom-genpuku nado mo, Win nite se sase tamahu. Zihusi nite, Nigwatu ni Zizyuu ni nari tamahu. Aki, Ukon-no-Tyuuzyau ni nari te, ohom-taubari no kakai nado wo sahe, iduko no kokoromotonaki ni ka, isogi kuhahe te otonabi sase tamahu. Ohasimasu otodo tikaki tai wo zausi ni siturahi nado, midukara goranzi ire te, wakaki hito mo, waraha, simodukahe made, sugure taru wo, eri totonohe, womna no ohom-gisiki yori mo mabayuku totonohe sase tamahe ri.

 Uhe ni mo Miya ni mo, saburahu nyoubau no naka ni mo, katati yoku, ateyakani meyasuki ha, mina utusi watasa se tamahi tutu, Win no uti wo kokoro ni tuke te, sumi yoku ari yoku omohu beku to nomi, wazato gamasiki ohom-atukahi gusa ni obosa re tamahe ri. Ko-Tizi-no-Ohoidono no Nyougo to kikoye si ohom-hara ni, Womna-Miya tada hitotokoro ohasi keru wo nam, kagirinaku kasiduki tamahu ohom-arisama ni otora zu, Kisai-no-Miya no ohom-oboye no, tosituki ni masari tamahu kehahi ni koso ha, nadoka sasimo, to miru made nam.

 Haha-Miya ha, ima ha tada ohom-okonahi wo sidukani si tamahi te, tuki no ohom-nenbutu, tosi ni hutatabi no mi-hakau, woriwori no tahutoki ohom-itonami bakari wo si tamahi te, turedureni ohasimase ba, kono Kimi no ideiri tamahu wo, kaherite oya no yau ni, tanomosiki kage ni obosi tare ba, ito ahare nite, Win ni mo Uti ni mo, mesi matohasi, Touguu mo, tugitugi no Miya-tati mo, natukasiki ohom-asobigataki nite tomonahi tamahe ba, itoma naku kurusiku, "Ikade mi wo wake te si gana!" to, oboye tamahi keru.

 [2-2 Kaoru is worried about his birth]

 Wosanagokoti ni hono-kiki tamahi si koto no, woriwori ibukasiu, obotukanau omohi watare do, tohu beki hito mo nasi. Miya ni ha, koto no kesiki nite mo, siri keri to obosa re m, kataharaitaki sudi nare ba, yo to tomo no kokoro ni kake te,

 "Ikanari keru koto ni kaha, nani no tigiri nite, kau yasukara nu omohi sohi taru mi ni simo nari ide kem. Zengeu-Taisi no, waga mi ni tohi kem satori wo mo e te si gana!" to zo, hitorigota re tamahi keru.

 "Obotukana tare ni toha masi ikani si te
 hazime mo hate mo sira nu waga mi zo
"

 Irahu beki hito mo nasi. Koto ni hure te, waga mi ni tutuga aru kokoti suru mo, tada nara zu, mono-nagekasiku nomi, omohi megurasi tutu, "Miya mo kaku sakari no ohom-katati wo yatusi tamahi te, nani bakari no ohom-dausin nite ka, nihakani omomuki tamahi kem? Kaku, omoha zu nari keru koto no midare ni, kanarazu usi to obosi naru husi ari kem. Hito mo masani mori ide, sira zi yaha. Naho, tutumu beki koto no kikoye ni yori, ware ni ha kesiki wo sirasuru hito no naki na' meri." to omohu.

 "Akekure, tutome tamahu yau na' mere do, hakanaku ohodoki tamahe ru womna no ohom-satori no hodo ni, hatisu no tuyu mo akiraka ni, tama to migaki tamaha m koto mo katasi. Itutu no nanigasi mo, naho usirometaki wo, ware, kono mi-kokoti wo, onaziu ha notinoyo wo dani." to omohu. "Kano sugi tamahi kem mo, yasukara nu omohi ni musubohore te ya?" nado osihakaru ni, yo wo kahe te mo taimen se mahosiki kokoro tuki te, genpuku ha mono-ugari tamahi kere do, sumahi hate zu, onodukara yononaka ni motenasa re te, mabayuki made hanayaka naru ohom-mi no kazari mo, kokoro ni tuka zu nomi, omohi sidumari tamahe ri.

 [2-3 Kaoru succeeds in life remarkably]

 Uti ni mo, Haha-Miya no ohom-kata zama no mi-kokoroyose hukaku te, ito ahare naru mono ni obosa re, Kisai-no-Miya hata, motoyori hitotu otodo nite, Miya-tati mo morotomoni ohi ide, asobi tamahi si ohom-motenasi, wosawosa aratame tamaha zu, "Suwe ni mumare tamahi te, kokorogurusiu, otonasiu mo e mi oka nu koto." to, Win no obosi notamahi si wo, omohi ide kikoye tamahi tutu, orokanara zu omohi kikoye tamahe ri.

 Migi-no-Otodo mo, waga miko-domo no Kimitati yori mo, kono Kimi wo ba komayakani yaugotonaku motenasi kasiduki tatematuri tamahu.

 Mukasi, Hikaru-Kimi to kikoye si ha, saru matanaki ohom-oboye nagara, sonemi tamahu hito uti-sohi, hahakata no ohom-usiromi naku nado ari si ni, mi-kokorozama mono-hukaku, yononaka wo obosi nadarame si hodo ni, narabinaki ohom-hikari wo, mabayukara zu mote-sidume tamahi, tuhini saru imiziki yo no midare mo ideki nu bekari si koto wo mo, koto naku sugusi tamahi te, notinoyo no ohom-tutome mo okurakasi tamaha zu, yorodu sarigenaku te, hisasiku nodokeki mi-kokorookite ni koso ari sika, kono Kimi ha, madasiki ni, yo no oboye ito sugi te, omohiagari taru koto, koyonaku nado zo monosi tamahu.

 Geni, sarubeku te, ito konoyo no hito to ha tukuri ide zari keru, kari ni yadore ru ka to mo miyuru koto sohi tamahe ri. Kaho katati mo, sokohaka to, iduko nam sugure taru, ana kiyora, to miyuru tokoro mo naki ga, tada ito namamekasiu hadukasige ni, kokoro no oku ohokari-ge naru kehahi no, hito ni ni nu nari keri.

 Ka no kaubasisa zo, konoyo no nihohi nara zu, ayasiki made, uti-hurumahi tamahe ru atari, tohoku hedataru hodo no ohikaze ni, makoto ni hyakubu no hoka mo kawori nu beki kokoti si keru. Tare mo, sabakari ni nari nuru ohom-arisama no, ito yaturebami, tada ari naru yaha aru beki, samazama ni, ware hito ni masara m to, tukurohi youi su beka' meru wo, kaku kataha naru made, uti-sinobi tatiyora m mono no kuma mo, siruki honomeki no kakure aru maziki ni, urusagari te, wosawosa tori mo tuke tamaha ne do, amata no ohom-karabitu ni udumore taru ka no kau-domo mo, kono Kimi no ha, ihu yosi mo naki nihohi wo kuhahe, omahe no hana no ki mo, hakanaku sode hure tamahu mume no ka ha, harusame no siduku ni mo nure, mi ni simuru hito ohoku, aki no no ni nusi naki hudibakama mo, moto no kawori ha kakure te, natukasiki ohikaze, kotoni wori nasi kara nam masari keru.

 [2-4 Nio challenges Kaoru to a fight]

 Kaku, ito ayasiki made hito no togamuru ka ni simi tamahe ru wo, Hyaubukyau-no-Miya nam, kotogoto yori mo idomasiku obosi te, sore ha, wazato yorodu no sugure taru utusi wo sime tamahi, asayuhu no kotowaza ni ahase itonami, omahe no sensai ni mo, haru ha mume no hanazono wo nagame tamahi, aki ha yo no hito no meduru wominahesi, sawosika no tuma ni su meru hagi no tuyu ni mo, wosawosa mi-kokoro utusi tamaha zu, oyi wo wasururu kiku ni, otorohe yuku hudibakama, monogenaki waremokau nado ha, ito susamaziki simogare no korohohi made obosi sute zu nado, wazato meki te, ka ni meduru omohi wo nam, tate te konomasiu ohasi keru.

 Kakaru hodo ni, sukosi nayobi yaharagi te, sui taru kata ni hika re tamahe ri to, yo no hito ha omohi kikoye tari. Mukasi no Genzi ha, subete, kaku tate te sono koto to, yau kahari, simi tamahe ru kata zo nakari si kasi.

 Gen-Tyuuzyau, kono Miya ni ha tuneni mawiri tutu, ohom-asobi nado ni mo, kisirohu mono no ne wo huki tate, geni idomasiku mo, wakaki-doti omohi kahasi tamau tu beki hitozama ni nam. Rei no yohito ha, "Nihohu-Hyaubukyau, Kaworu-Tyuuzyau" to, kiki nikuku ihi tuduke te, sonokoro, yoki musume ohasuru, yaugotonaki tokorodokoro ha, kokorotokimeki ni, kikoyegoti nado si tamahu mo are ba, Miya ha, samazama ni, wokasiu mo ari nu beki watari woba notamahi yori te, hito no ohom-kehahi, arisama wo mo kesiki tori tamahu. Wazato mi-kokoro ni tuke te obosu kata ha, kotoni nakari keri.

 "Reizeiwin no Womna-Iti-no-Miya wo zo, sayau nite mo mi tatematura baya! Kahi ari na m kasi." to obosi taru ha, Haha-Nyougo mo ito omoku, kokoronikuku monosi tamahu atari nite, Himemiya no ohom-kehahi, geni, ito arigataku sugure te, yoso no kikoye mo ohasimasu ni, masite, sukosi tikaku mo saburahi nare taru nyoubau nado no, kuhasiki ohom-arisama no, koto ni hure te kikoye tutahuru nado mo aru ni, itodo sinobi gataku obosu beka' meri.

 [2-5 Kaoru's character of pessimistic and negative to love]

 Tyuuzyau ha, yononaka wo hukaku adikinaki mono ni omohi sumasi taru kokoro nare ba, "Nakanaka kokoro todome te, yuki hanare gataki omohi ya nokora m?" nado omohu ni, "Wadurahasiki omohi ara m atari ni kakaduraha m ha, tutumasiku." nado omohi sute tamahu. Sasiatarite, kokoro ni simu beki koto no naki hodo, sakasidatu ni ya ari kem? Hito no yurusi nakara m koto nado ha, masite omohiyoru beku mo ara zu.

 Zihuku ni nari tamahu tosi, Sam-mi-no-Saisyau nite, naho Tyuuzyau mo hanare zu. Mikado, Kisaki no ohom-motenasi ni, tadaudo nite ha, habakari naki medetaki hito no oboye nite monosi tamahe do, kokoro no uti ni ha mi wo omohisiru kata ari te, mono-ahare ni nado mo ari kere ba, kokoro ni makase te, hayarika naru sukigoto, wosawosa konoma zu, yorodu no koto mote-sidume tutu, onodukara oyosuke taru kokorozama wo, hito ni mo sira re tamahe ri.

 Sam-no-Miya no, tosi ni sohe te kokoro wo kudaki tamahu meru, Win no Himemiya no ohom-atari wo miru ni mo, hitotu Win no uti ni, akekure tati nare tamahe ba, koto ni hure te mo, hito no arisama wo kiki mi tatematuru ni, "Geni, ito nabete nara zu. Kokoronikuku yuweyuwesiki ohom-motenasi kagirinaki wo, onaziku ha, geni kayau naru hito wo mi m ni koso, ike ru kagiri no kokoro yuku beki tuma nare." to omohi nagara, ohokata koso hedaturu koto naku obosi tare, Himemiya no ohom-katazama no hedate ha, koyonaku kedohoku naraha sase tamahu mo, kotowari ni wadurahasikere ba, anagatini mo mazirahi yora zu. "Mosi, kokoro yori hoka no kokoro mo tuka ba, ware mo hito mo ito asikaru beki koto." to omohisiri te, mono-nare yoru koto mo nakari keri.

 Waga, kaku, hito ni mede rare m to nari tamahe ru arisama nare ba, hakanaku nage no kotoba wo tirasi tamahu atari mo, koyonaku mote-hanaruru kokoro naku, nabiki yasu naru hodo ni, onodukara nahozari no kayohi dokoro mo amata ni naru wo, hito no tame ni, kotokotosiku nado motenasa zu, ito yoku magirahasi, sokohakatonaku nasake nakara nu hodo no, nakanaka kokoroyamasiki wo, omohiyore ru hito ha, izanaha re tutu, Samdeu-no-miya ni mawiri atumaru ha amata ari.

 Turenaki wo miru mo, kurusige naru waza na' mere do, taye na m yori ha, kokorobosoki ni omohi wabi te, samo arumaziki kiha no hitobito no, hakanaki tigiri ni tanomi wo kake taru ohokari. Sasuga ni, ito natukasiu, midokoro aru hito no ohom-arisama nare ba, miru hito, mina kokoro ni hakara ruru yau nite, mi sugusa ru.

 [2-6 A reputation to Yugiri's daughter, Roku-no-Kimi]

 "Miya no ohasimasa m yo no kagiri ha, asayuhu ni ohom-me kare zu goranze rare, miye tatematura m wo dani."

 to omohi notamahe ba, Migi-no-Otodo mo, amata monosi tamahu ohom-musume-tati wo, hitori hitori ha, to kokorozasi tamahi nagara, e koto ni ide tamaha zu. "Sasugani, yukasige naki nakarahi naru wo." to ha omohi nase do, "Kono Kimi-tati wo oki te, hoka ni ha, nazurahi naru beki hito wo motome idu beki yo kaha!" to obosi wadurahu.

 Yamgotonaki yori mo, Naisinosuke bara no Roku-no-Kimi to ka, ito sugure te wokasigeni, kokorobahe nado mo tarahi te ohiide tamahu wo, yo no oboye no otosime zama naru beki simo, kaku atarasiki wo, kokorogurusiu obosi te, Itideu-no-miya no, saru atukahigusa mo' tamahe ra de sauzausiki ni, mukahe tori te tatematuri tamahe ri.

 "Wazato ha naku te, kono hitobito ni mise some te ha, kanarazu kokoro todome tamahi te m. Hito no arisama wo mo siru hito ha, kotoni koso aru bekere." nado obosi te, ito itukusiku ha motenasi tamaha zu, imamekasiku wokasiki yau ni, mono-gonomi se sase te, hito no kokorotuke m tayori ohoku tukuri nasi tamahu.

 [2-7 A banquet after bow match at Rokujo-in]

 Noriyumi no kaheriaruzi no mauke, Rokudeu-no-win nite ito kokoro kotoni si tamahi te, Miko wo mo ohasimasa se m no kokorodukahi si tamahe ri.

 Sono hi, Miko-tati, otona ni ohasuru ha, mina saburahi tamahu. Kisaibara no ha, idure to mo naku, kedakaku kiyogeni ohasimasu naka ni mo, kono Hyaubukyau-no-Miya ha, geni ito sugurete koyonau miye tamahu. Si-no-Miko, Hitati-no-Miya to kikoyuru, kauibara no ha, omohinasi ni ya, kehahi koyonau otori tamahe ri.

 Rei no, hidari, anagatini kati nu. Rei yori ha, toku koto hate te, Daisyau makade tamahu. Hyaubukyau-no-Miya, Hitati-no-Miya, Kisakibara no Go-no-Miya to, hitotu-kuruma ni maneki nose tatematuri te, makade tamahu. Saisyau-no-Tyuuzyau ha, makekata nite, oto naku makade tamahi ni keru wo,

 "Miko-tati ohasimasu ohom-okuri ni ha, mawiri tamahu mazi ya?"

 to, osi-todome sase te, ohom-ko no Uwemon-no-Kmi, Gon-no-Tyuunagon, U-Daiben nado, saranu Kamdatime amata, kore kare ni nori maziri, izanahi tate te, Rokudeu-no-win he ohasu.

 Miti no yaya hodo huru ni, yuki isasaka tiri te, en naru tasokare doki nari. Mono-no-ne wokasiki hodo ni huki-tate asobi te iri tamahu wo, "Geni, koko wo oki te, ikanara m Hotoke no kuni ni kaha, kayau no worihusi no kokoroyari-dokoro wo motome m." to miye tari.

 Sinden no minami no hisasi ni, tune no goto minami-muki ni, Tyuu Seusyau tuki watari, kita-muki ni mukahi te, wega no Miko-tati, Kamdatime no omasi ari. Ohom-kaharake nado hazimari te, mono-omosiroku nari yuku ni, "Motomego" mahi te, kayoru sode-domo no uti-kahesu hakaze ni, omahe tikaki mume no, ito itaku hokorobi kobore taru nihohi no, sato uti-tiri watare ru ni, rei no, Tyuuzyau no ohom-kawori no, itodosiku motehayasa re te, ihi-sira-zu namamekasi. Hatukani nozoku nyoubau nado mo, "Yami ha ayanaku, kokoromotonaki hodo nare do, ka ni koso, geni ni taru mono nakari kere." to, mede ahe ri.

 Otodo mo, ito medetasi to mi tamahu. Katati youi mo, tune yori mo masari te, midare nu sama ni wosame taru wo mi te,

 "Migi-no-Suke mo kowe kuhahe tamahe ya. Itau marauto-datasi ya!"

 to notamahe ba, nikukara nu hodo ni, "Kami no masu" nado.

to Home Page
Classic Text
Mod.Version
Note
Original Text(Ohoshima-bon)
Teika's Note