First updated 11/2/2002
Last updated 6/21/2011(ver.2-1)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya(C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

YADORIGI


Tale of Kaoru's Chunagon and Dainagon era, from summer at the age of 24 to April at the age of 26

1 Tale of Kaoru and Nio-no-miya Topics for Onna-ni-no-miya and Roku-no-kimi's marriages

 1. About Fujitsubo and her daughter Onna-ni-no-miya---Sono-koro, Huditubo to kikoyuru ha, ko-Sa-Daizin-dono no Nyougo ni
 2. Fujitsubo's death and her daughter's future---Zihu-si ni nari tamahu tosi, ohom-mo kise tatematuri tamaha m tote
 3. Mikado considers and gives her daughter in marriage to Kaoru---O-mahe no kiku uturohi-hate te sakari naru koro
 4. Mikado plays go with his daughter and Kaoru---Ohom-go nado uta se tamahu. Kure-yuku mama ni
 5. Yugiri desires Nio-no-miya to get married to his daughter Roku-no-kimi---Kakaru koto wo, Migi-no-Ohoidono hono-kiki tamahi te
2 Tale of Naka-no-kimi Naka-no-kimi's uneasy future and Kaoru's sympathy to her
 1. Nio-no-miya's engagement to Roku-no-kimi and Naka-no-kimi's uneasy mind---Womna-Ni-no-Miya mo, ohom-buku hate nure ba
 2. Naka-no-kimi gets pregnant Nio-no-miya's baby---Miya ha, tune yori mo ahare ni natukasiku, oki-husi
 3. Kaoru sympathizes with Naka-no-kimi and loves her---Tyuunagon-dono mo, "Ito itohosiki waza kana!" to
 4. Kaoru recollects the late Ohoi-kimi---Kano hito wo munasiku mi-nasi kikoye tamau te si noti
 5. Kaoru visits to Naka-no-kimi at Nijo-in---Hito mesi te, "Kita-no-win ni mawira m ni, koto-kotosikara nu
 6. Kaoru talks with Naka-no-kimi---Moto yori mo, kehahi hayarika ni wowosiku
 7. Kaoru talks about Hikaru-genji's death and recollects the late Ohoi-kimi---"Aki no sora ha, ima sukosi nagame nomi masari haberi
 8. Kaoru and Naka-no-kimi think about Uji's life---"Yo no uki yori ha nado, hito ha ihi si wo mo
 9. Kaoru leaves Nijo-in for his home---Hi sasi-agari te, hito-bito mawiri atumari nado sure ba

3 Tale of Naka-no-kimi Nio-no-miya gets married to Roku-no-kimi

 1. Nio-no-miya and Roku-no-kimi's marriage ceremony---Migi-no-Ohoidono ni ha, Rokudeu-no-win no himgasi no otodo migaki siturahi te
 2. Naka-no-kimi's uneasy mind---"Wosanaki hodo yori kokoro-bosoku ahare naru mi-domo nite
 3. Nio-no-miya sends a letter to Roku-no-kimi after the first night of marriage---Miya ha, ito kokoro-gurusiku obosi nagara
 4. Nio-no-miya comforts Naka-no-kimi's uneasy mind---Saredo, mi tamahu hodo ha kaharu kedime mo naki ni ya
 5. Messenger of Nio-no-miya's letter and Naka-no-kimi's resignation---Ama no karu medurasiki tamamo ni kaduki udumore taru wo
 6. Nio-no-miya and Roku-no-kimi's the second night of marriage---Miya ha, tune yori mo ahare ni, utitoke taru sama ni
 7. Nio-no-miya and Roku-no-kimi's the third night of marriage---Sono hi ha, Kisai-no-Miya nayamasige ni ohasimasu tote
4 Tale of Kaoru Kaoru's sympathy and love to Naka-no-kimi
 1. Kaoru considers himself as Nio-no-miya gets married to Roku-no-kimi---Tyuunagon-dono no go-zen no naka ni, nama-oboye azayaka nara nu ya
 2. Kaoru and his girlfriend Azechi-no-kimi, Nio-no-miya and Roku-no-kimi---Rei no, nezame-gati naru ture-dure nare ba, Azeti-no-Kimi tote
 3. Naka-no-kimi and Kaoru send a letter each other---Kakute noti, Nideu-no-win ni, e kokoro-yasuku watari tamaha zu
 4. Kaoru visits and comforts Naka-no-kimi---Sate, mata no hi no yuhu-tu-kata zo watari tamahe ru
 5. Naka-no-kimi asks Kaoru to take her with him to Uji---Womna-Gimi ha, hito no ohom-uramesisa nado ha, uti-ide katarahi
 6. Kaoru presses Naka-no-kimi for his love---Womna, "Sariya, ana kokoro-u!" to omohu ni, nani-goto ka ha iha re m
 7. Kaoru leaves Naka-no-kimi keeping his mind control---Tikaku saburahu nyoubau hutari bakari are do, suzuro naru wotoko no

5 Tale of Naka-no-kimi Naka-no-kimi thanks for Kaoru and in agony to his kindnesses

 1. Kaoru writes a letter to Naka-no-kimi next morning---Mukasi yori ha sukosi hosoyagi te, ate ni rautakari turu
 2. Nio-no-miya gets back to his home and daubts Kaoru's leaving perfume---Miya ha, higoro ni nari ni keru ha, waga kokoro sahe
 3. Nio-no-miya renews his understanding to Naka-no-kimi's fineness---Mata no hi mo, kokoro nodoka ni ohotono-gomori oki te
 4. Kaoru presents clothes to Naka-no-kimi---Tyuunagon-no-Kimi ha, kaku Miya no komori ohasuru wo kiku ni simo
 5. Kaoru looks after Naka-no-kimi's life very kindly---Tare kaha, nani-goto wo mo usiromi kasiduki kikoyuru hito no ara m
 6. Kaoru and Naka-no-kimi are in agony---"Kakute, naho, ikade usiro-yasuku otonasiki hito nite yami na m
6 Tale of Kaoru Kaoru is heard about halfsisters Ukifune by Naka-no-kimi
 1. Kaoru visits Naka-no-kimi at Nijo-in---Wotoko-Gimi mo, sihite omohi-wabi te, rei no, simeyaka naru yuhu-tu-kata
 2. Kaoru complains his love for the late Ohoi-kimi to Naka-no-kimi---Nani-goto ni tuke te mo, ko-Gimi no ohom-koto wo zo tuki se zu omohi tamahe ru
 3. Kaoru desires a doll that looks like the late Ohoi-kimi---To no kata wo nagame-idasi tare ba, yau-yau kuraku nari ni taru ni
 4. Naka-no-kimi talks about Ukifune to Kaoru---"Tosi-goro ha, yo ni ya ara m to mo sira zari turu hito no
 5. Kaoru loves Naka-no-kimi as before---"Sarigenaku te, kaku urusaki kokoro wo ikade ihi-hanatu

7 Tale of Kaoru Kaoru visits to Uji and hears minutery about Ukihune from Ben-no-ama

 1. Kaoru visits to Uji at 20 past on September---Udi no miya wo hisasiku mi tamaha nu toki ha
 2. Kaoru meets and talks with Ajari in Uji---Azari mesi te, rei no, kano ki-niti no kyau Hotoke nado no koto
 3. Kaoru talks with Ben-no-ama---"Kono tabi bakari koso mi me." to obosi te, tati-meguri tutu
 4. Kaoru asks a question of Ukifune to Ben-no-ama---Sate, mono no tuide ni, kano katasiro no koto wo
 5. Kaoru reports back from Uji to Naka-no-kimi at Nijo-in---Ake nure ba kaheri tamaha m tote
 6. Nio-no-miya plays biwa in front of Naka-no-kimi---Kare-gare naru sensai no naka ni, wobana no
 7. Yugiri brings Nio-no-miya to his Rokujo-in as a son-in-law---Ohom-koto-domo wosihe tatematuri nado si te
8 Tale of Kaoru Onna-ni-no-miya gets married to Kaoru and moves into Samjo residence
 1. Kaoru is promoted to Gon-Dainagon and U-Daisho in new year---Syaugwati tugomori-gata yori, rei nara nu sama ni nayami tamahu wo
 2. A baby boy is born to the couple of Naka-no-kimi and Nio-no-miya---Karausite, sono akatuki, wotoko nite mumare tamahe ru wo
 3. Onna-ni-no-miya gets married to Kaoru and moves into his home at 20 past on February---Kakute, sono tuki no hatuka amari ni zo
 4. A celebration of the baby's 50th day born---Miya-no-Waka-Gimi no i-ka ni nari tamahu hi kazohe tori te
 5. Kaoru sees Naka-no-kimi's baby---Waka-Gimi wo seti ni yukasi-gari kikoye tamahe ba
 6. A banquet is held by Mikado under the wistera blossoms---"Natu ni nara ba, Samdeu-no-miya hutagaru kata ni nari nu besi
 7. Onna-ni-no-miya moves into Kaoru's Samjo residence---Azeti-no-Dainagon ha, "Ware koso kakaru me mo mi m to omohi sika
9 Tale of Kaoru Kaoru comes across to Ukifune at Uji
 1. Kaoru comes across to Ukifune on Uji at 20 past on April---Kamo no maturi nado, sawagasiki hodo sugusi te
 2. Kaoru peeps Ukihune through a hole of shoji---Wakaki hito no aru, madu ori te, sudare uti-agu meri
 3. Ukifune meets and talks with Ben-no-ama---Ama-Gimi ha, kono Tono no ohom-kata ni mo, ohom-seusoko kikoye-idasi tari kere do
 4. Kaoru asks Ben-no-ama to act as an agent to Ukifune---Hi kure mote-ike ba, Kimi mo yawora ide te

 

1 Tale of Kaoru and Nio-no-miya Topics for Onna-ni-no-miya and Roku-no-kimi's marriages

 [1-1 About Fujitsubo and her daughter Onna-ni-no-miya]

 Sonokoro, Huditubo to kikoyuru ha, ko-Sadaizin-dono no Nyougo ni nam ohasi keru. Mada Touguu to kikoye sase si toki, hito yori saki ni mawiri tamahi ni sika ba, mutumasiku ahare naru kata no ohom-omohi ha, kotoni monosi tamahu mere do, sono sirusi to miyuru husi mo naku te tosi he tamahu ni, Tiuguu ni ha, Miya-tati sahe amata, kokora otonabi tamahu meru ni, sayau no koto mo sukunaku te, tada Womna-Miya hitotokoro wo zo moti tatematuri tamahe ri keru.

 Waga ito kutiwosiku, hito ni osa re tatematuri nuru sukuse, nagekasiku oboyuru kahari ni, "Kono Miya wo dani, ikade yukusuwe no kokoro mo nagusamu bakari nite mi tatematura m." to, kasiduki kikoye tamahu koto oroka nara zu. Ohom-katati mo ito wokasiku ohasure ba, Mikado mo rautaki mono ni omohi kikoye sase tamahe ri.

 Womna-Iti-no-Miya wo, yo ni taguhi naki mono ni kasiduki kikoyesase tamahu ni, ohokata no yo no oboye koso oyobu beu mo ara ne, utiuti no ohom-arisama ha, wosawosa otora zu. Titi Otodo no ohom-ikihohi, ikamesikari si nagori, itaku otorohe ne ba, kotoni kokoromotonaki koto nado naku te, saburahu hitobito no nari sugata yori hazime, tayumi naku, tokidoki ni tuke tutu, totonohe konomi, imamekasiku yuweyuwesiki sama ni motenasi tamahe ri.

 [1-2 Fujitsubo's death and her daughter's future]

 Zihusi ni nari tamahu tosi, ohom-mo kise tatematuri tamaha m tote, haru yori uti-hazime te, kotokoto naku obosi isogi te, nanigoto mo nabete nara nu sama ni to obosi mauku.

 Inisihe yori tutahari tari keru takaramono-domo, kono wori ni koso ha to, sagasi ide tutu, imiziku itonami tamahu ni, Nyougo, natu-goro, mononoke ni wadurahi tamahi te, ito hakanaku use tamahi nu. Ihukahinaku kutiwosiki koto wo, Uti ni mo obosi nageku.

 Kokorobahe nasake nasakesiku, natukasiki tokoro ohasi turu ohom-kata nare ba, Tenzyaubito-domo mo, "Koyonaku sauzausikaru beki waza kana!" to, wosimi kikoyu. Ohokata sarumaziki kiha no nyoukwan nado made, sinobi kikoye nu ha nasi.

 Miya ha, masite wakaki mi-kokoti ni, kokorobosoku kanasiku obosi iri taru wo, kikosimesi te, kokorogurusiku ahareni obosimesa rure ba, ohom-sizihuku niti suguru mama ni, sinobi te mawira se tatematura se tamahe ri. Hibi ni, watara se tamahi tutu mi tatematura se tamahu.

 Kuroki ohom-zo ni yature te ohasuru sama, itodo rautageni ate naru kesiki masari tamahe ri. Kokorozama mo ito yoku otonabi tamahi te, haha-Nyougo yori mo ima sukosi dusiyakani, omorika naru tokoro ha masari tamahe ru wo, usiroyasuku ha mi tatematura se tamahe do, makoto ni ha, ohom-hahakata tote mo, usiromi to tanoma se tamahu beki, wodi nado yau no hakabakasiki hito mo nasi. Wadukani Ohokura-kyau, Suri-no-Kami nado ihu ha, Nyougo ni mo kotobara nari keru.

 Kotoni yo no oboye omorika ni mo ara zu, yamgotonakara nu hitobito wo tanomosibito nite ohase m ni, "Womna ha kokorogurusiki koto ohokari nu beki koso itohosikere." nado, mi-kokoro hitotu naru yau ni obosi atukahu mo, yasukara zari keri.

 [1-3 Mikado considers and gives her daughter in marriage to Kaoru]

 Omahe no kiku uturohi hate te sakari naru koro, sora no kesiki no ahareni uti-sigururu ni mo, madu kono ohom-kata ni watara se tamahi te, mukasi no koto nado kikoyesase tamahu ni, ohom-irahe nado mo, ohodoka naru monokara, ihakenakara zu uti-kikoyesase tamahu wo, utukusiku omohi kikoyesase tamahu.

 Kayau naru ohom-sama wo mi siri nu bekara m hito no, motehayasi kikoye m mo, nado kaha ara m, Suzaku-Win no Hime-Miya wo, Rokudeu-no-Win ni yuduri kikoye tamahi si wori no sadame-domo nado, obosimesi iduru ni,

 "Sibasi ha, ideya, akazu mo aru kana! Sarade mo ohasi na masi, to kikoyuru koto-domo ari sika do, Gen-Tiunagon no, hito yori koto naru arisama nite, kaku yorodu wo usiromi tatematuru ni koso, sonokami no ohom-oboye otorohe zu, yamgotonaki sama nite ha nagarahe tamahu mere. Sarazuha, mi-kokoro yori hoka naru koto-domo mo ideki te, onodukara hito ni karume rare tamahu koto mo ya ara masi."

 nado obosi tuduke te, "Tomokakumo, goranzuru yo ni ya omohi sadame masi." to obosiyoru ni ha, yagate, sono tuide no mama ni, kono Tiunagon yori hoka ni, yorosikaru beki hito, mata nakari keri.

 "Miya-tati no ohom-katahara ni sasi-narabe tara m ni, nanigoto mo mezamasiku ha ara zi wo. Moto yori omohu hito mo' tari te, kiki nikuki koto uti-mazu maziku hata, a' meru wo, tuhini ha sayau no koto naku te simo e ara zi. Saranu saki ni, samoya honomekasi te masi."

 nado, woriwori obosimesi keri.

 [1-4 Mikado plays go with his daughter and Kaoru]

 Ohom-go nado uta se tamahu. Kure yuku mama ni, sigure wokasiki hodo ni hana no iro mo yuhubaye si taru wo goranzi te, hito mesi te,

 "Tadaima, Tenzyau ni ha taretare ka?"

 to toha se tamahu ni,

 "Nakatukasa-no-Miko, Kamduke-no-Miko, Tiunagon Minamoto-no-Asom saburahu."

 to sousu.

 "Tiunagon-no-Asom konata he."

 to ohosegoto ari te mawiri tamahe ri. Geni, kaku toriwaki te mesi iduru mo kahi ari te, tohoku yori kawore ru nihohi yori hazime, hito ni kotonaru sama si tamahe ri.

 "Kehu no sigure, tune yori kotoni nodoka naru wo, asobi nado susamaziki kata nite, ito turedure naru wo, itadurani hi wo okuru tahabure nite, kore nam yokaru beki."

 tote, goban mesi ide te, ohom-go no kataki ni mesi yosu. Itumo kayauni, kedikaku narasi matuhasi tamahu ni narahi ni tare ba, "Sa ni koso ha." to omohu ni,

 "Yoki norimono ha ari nu bekere do, karugarusiku ha e watasu maziki wo, nani kaha."

 nado notamahasuru mi-kesiki, ikaga miyu ram, itodo kokorodukahi si te saburahi tamahu.

 Sate, uta se tamahu ni, sam-ban ni kazu hitotu make sase tamahi nu.

 "Netaki waza kana!" tote, "Madu, kehu ha, kono hana hitoeda yurusu."

 to notamahasure ba, ohom-irahe kikoyesase de, ori te omosiroki eda wo wori te mawiri tamahe ri.

 "Yo no tune no kakine ni nihohu hana nara ba
 kokoro no mama ni wori te mi masi wo
"

 to sousi tamahe ru, youi asakara zu miyu.

 "Simo ni ahe zu kare ni si sono no kiku nare do
 nokori no iro ha ase zu mo aru kana
"

 to notamahasu.

 Kayau ni, woriwori honomekasa se tamahu mi-kesiki wo, hitodute nara zu uketamahari nagara, rei no kokoro no kuse nare ba, isogasiku mo oboye zu.

 "Ideya, ho'i ni mo ara zu. Samazama ni itohosiki hitobito no ohom-koto-domo wo mo, yoku kiki sugusi tutu tosi he nuru wo, imasara ni hiziri no mono no, yo ni kaheri ide m kokoti su beki koto."

 to omohu mo, katuha ayasi ya!

 "Kotosarani kokoro wo tukusu hito dani koso a' nare." to ha omohi nagara, "Kisakibara ni ohase ba simo." to oboyuru kokoro no uti zo, amari ohokenakari keru.

 [1-5 Yugiri desires Nio-no-miya to get married to his daughter Roku-no-kimi]

 Kakaru koto wo, Migi-no-Ohoidono hono-kiki tamahi te,

 "Roku-no-Kimi ha, saritomo kono Kimi ni koso ha. Sibusibu nari tomo, mameyakani urami yora ba, tuhini ha, e inabi hate zi."

 to obosi turu wo, "Omohi no hoka no koto ideki nu beka' nari." to, netaku obosa re kere ba, Hyaubukyau-no-Miya hata, wazato ni ha ara ne do, woriwori ni tuke tutu, wokasiki sama ni kikoye tamahu koto nado taye zari kere ba,

 "Sahare, nahozari no suki ni ha ari tomo, sarubeki nite, mi-kokoro tomaru yau mo nadoka nakara m? Midu moru maziku omohi-sadame m tote mo, nahonahosiki kiha ni kudara m hata, ito hitowaroku, aka nu kokoti su besi."

 nado obosi nari ni tari.

 "Womnago usirometage naru yo no suwe nite, Mikado dani muko motome tamahu yo ni, masite, tadaudo no sakari sugi m mo aimasi."

 nado, sosirahasige ni notamahi te, Tiuguu wo mo mameyakani urami mausi tamahu koto, tabikasanare ba, kikosimesi wadurahi te,

 "Itohosiku, kaku ohona ohona omohi kokorozasi te tosi he tamahi nuru wo, ayanikuni nogare kikoye tamaha m mo, nasakenaki yau nara m. Miko-tati ha, ohom-usiromi kara koso, tomokakumo are.

 Uhe no, mi-yo mo suwe ni nari yuku to nomi obosi notamahu meru wo, tadaudo koso, hitokoto ni sadamari nure ba, mata kokoro wo wake m koto mo katage na' mere. Sore dani, kano Otodo no mamedati nagara, konata kanata urayami naku motenasi te monosi tamaha zu yaha aru. Masite, kore ha, omohi oki te kikoyuru koto mo kanaha ba, amata mo saburaha m ni nado ka ara m?"

 nado, rei nara zu koto tuduke te, aru bekasiku kikoyesase tamahu wo,

 "Waga mi-kokoro ni mo, motoyori mote-hanare te, hata, obosa nu koto nare ba, anagatini ha, nadote kaha arumaziki sama ni mo kikoye sase tamaha m. Tada, ito koto uruhasige naru atari ni torikome rare te, kokoroyasuku narahi tamahe ru arisama no tokorosekara m koto wo, nama-kurusiku obosu ni mono-uki nare do, geni, kono Otodo ni, amari wenze rare hate m mo ainakara m."

 nado, yauyau obosi yowari ni taru besi. Ada naru mi-kokoro nare ba, kano Azeti-no-Dainagon no, Koubai-no-Ohomkata wo mo, naho obosi taye zu, hana momidi ni tuke te mono notamahi watari tutu, idure wo mo yukasiku ha obosi keri. Saredo, sono tosi ha kahari nu.

 

2 Tale of Naka-no-kimi Naka-no-kimi's uneasy future and Kaoru's sympathy to her

 [2-1 Nio-no-miya's engagement to Roku-no-kimi and Naka-no-kimi's uneasy mind]

 Womna-Ni-no-Miya mo, ohom-buku hate nure ba, "Itodo nanigoto ni ka habakari tamaha m? Samo kikoye ide ba." to obosimesi taru mi-kesiki nado, tuge kikoyuru hitobito mo aru wo, "Amari sirazugaho nara m mo, higahigasiu namege nari." to obosi okosi te, honomekasi mawirase tamahu woriwori mo aru ni, "Hasitanaki yau ha, nadote kaha ara m? Sono hodo ni obosi sadame ta' nari." to tute ni mo kiku, midukara mi-kesiki wo mo mire do, kokoro no uti ni ha, naho akazu sugi tamahi ni si hito no kanasisa nomi, wasuru beki yo naku oboyure ba, "Utate, kaku tigiri hukaku monosi tamahi keru hito no, nadote kaha, sasugani utoku te ha sugi ni kem." to kokoroe gataku omohi ide raru.

 "Kutiwosiki sina nari tomo, kano ohom-arisama ni sukosi mo oboye tara m hito ha, kokoro mo tomari na m kasi. Mukasi ari kem kau no keburi ni tuke te dani, ima hitotabi mi tatematuru mono ni mo gana!" to nomi oboye te, yamgotonaki kata zama ni, itusika nado isogu kokoro mo nasi.

 Migi-no-Ohoidono ni ha isogi tati te, "Hatigwati bakari ni." to kikoye tamahi keri. Nideu-no-win no Tai-no-Ohomkata ni ha, kiki tamahu ni,

 "Sarebayo! Ikadekaha, kazu nara nu arisama na' mere ba, kanarazu hitowarahe ni uki koto ideko m mono zo, to ha omohu omohu sugosi turu yo zo kasi. Ada naru mi-kokoro to kiki watari si wo, tanomosige naku omohi nagara, me ni tikaku te ha, kotoni turage naru koto miye zu, ahareni hukaki tigiri wo nomi si tamahe ru wo, nihakani kahari tamaha m hodo, ikagaha yasuki kokoti ha su bekara m. Tadaudo no nakarahi nado no yau ni, ito simo nagori naku nado ha ara zu tomo, ikani yasuge naki koto ohokara m. Naho, ito uki mi na' mere ba, tuhini ha, yamazumi ni kaheru beki na' meri."

 to obosu ni mo, "Yagate ato taye na masi yori ha, yamagatu no mati omoha m mo hitowarahe nari kasi. Kahesugahesu mo, Miya no notamahi oki si koto ni tagahi te, kusa no moto wo kare ni keru kokorokarusa." wo, hadukasiku mo turaku mo omohi siri tamahu.

 "Ko-Hime-Gimi no, ito sidokenage ni, mono-hakanaki sama ni nomi, nanigoto mo obosi notamahi sika do, kokoro no soko no dusiyaka naru tokoro ha, koyonaku mo ohasikeru kana! Tiunagon-no-Kimi no, ima ni wasuru beki yo naku nageki watari tamahu mere do, mosi yo ni ohase masika ba, mata kayau ni obosu koto ha ari mo ya se masi.

 Sore wo, ito hukaku, ikade saha ara zi, to omohi iri tamahi te, tozama kauzama ni, motehanare m koto wo obosi te, katati wo mo kahe te m to si tamahi si zo kasi. Kanarazu saru sama ni te zo ohase masi.

 Ima omohu ni, ikani omorika naru mi-kokorookite nara masi. Naki ohom-kage-domo mo, ware wo ba ikani koyonaki ahatukesa to mi tamahu ram."

 to hadukasiku kanasiku obose do, "Nanikaha, kahinaki monokara, kakaru kesiki wo mo miye tatematura m." to sinobi kahesi te, kiki mo ire nu sama nite sugusi tamahu.

 [2-2 Naka-no-kimi gets pregnant Nio-no-miya's baby]

 Miya ha, tune yori mo ahareni natukasiku, oki husi katarahi tigiri tutu, konoyo nara zu, nagaki koto wo nomi zo tanomi kikoye tamahu.

 Saruha, kono Satuki bakari yori, rei nara nu sama ni nayamasiku si tamahu koto mo ari keri. Kotitaku kurusigari nado ha si tamaha ne do, tune yori mo mono mawiru koto itodo naku, husi te nomi ohasuru wo, mada sayau naru hito no arisama, yoku mo misiri tamaha ne ba, "Tada atuki koro nare ba, kaku ohasuru na' meri." to zo obosi taru.

 Sasugani ayasi to obosi togamuru koto mo ari te, "Mosi, ikanaru zo. Saru hito koso, kayau ni ha nayamu nare." nado, notamahu wori mo are do, ito hadukasiku si tamahi te, sarigenaku nomi motenasi tamahe ru wo, sasisugi kikoye iduru hito mo nakere ba, tasika ni mo e siri tamaha zu.

 Hatigwati ni nari nure ba, sono hi nado, hoka yori zo tutahe kiki tamahu. Miya ha, hedate m koto ni ha ara ne do, ihiide m hodo kokorokurusiku itohosiku obosa re te, sa mo notamaha nu wo, Womna-Gimi ha, sore sahe kokorouku oboye tamahu. Sinobi taru koto ni mo ara zu, yononaka nabete siri taru koto wo, sono hodo nado dani notamaha nu koto to, ikaga uramesikara zara m.

 Kaku watari tamahi ni si noti ha, koto naru koto nakere ba, Uti ni mawiri tamahi te mo, yoru tomaru koto ha koto ni si tamaha zu, kokokasiko no ohom-yogare nado mo nakari turu wo, nihakani ikani omohi tamaha m to, kokorogurusiki magirahasi ni, kono koro ha, tokidoki ohom-tonowi tote mawiri nado si tamahi tutu, kanete yori narahasi kikoye tamahu wo mo, tada turaki kata ni nomi zo omohi oka re tamahu beki.

 [2-3 Kaoru sympathizes with Naka-no-kimi and loves her]

 Tiunagon-dono mo, "Ito itohosiki waza kana!" to kiki tamahu. "Hanagokoro ni ohasuru Miya nare ba, ahare to ha obosu tomo, imamekasiki kata ni kanarazu mi-kokoro uturohi na m kasi. Womnagata mo, ito sitataka naru watari nite, yurubi naku kikoye matuhasi tamaha ba, tukigoro mo, samo narahi tamaha de, matu yo ohoku sugosi tamaha m koso, ahare naru bekere."

 nado omohiyoru ni tuke te mo,

 "Ainasi ya, waga kokoro yo! Nani si ni yuduri kikoye kem? Mukasi no hito ni kokoro wo sime te si noti, ohokata no yo wo mo omohi hanare te sumi hate tari si kata no kokoro mo nigori some ni sika ba, tada kano ohom-koto wo nomi, tozamakauzama ni ha omohi nagara, sasugani hito no kokoro yurusa re de ara m koto ha, hazime yori omohi si ho'i nakaru besi."

 to habakari tutu, "Tada ikani si te, sukosi mo ahare to omoha re te, utitoke tamahe ram kesiki wo mo mi m." to, yukusaki no aramasigoto nomi omohi tuduke si ni, hito ha onazi kokoro ni mo ara zu motenasi te, sasugani, hitokata ni mo e sasi hanatu maziku omohi tamahe ru nagusame ni, onazi mi zo to ihi nasi te, ho'i nara nu kata ni omomuke tamahi si ga netaku uramesikari sika ba, "Madu, sono kokorookite wo tagahe m tote, isogi se si waza zo kasi." nado, anagatini memesiku mono-guruhosiku wi te ariki, tabakari kikoye si hodo omohi iduru mo, "Ito kesikarazari keru kokoro kana!" to, kahesu gahesu zo kuyasiki.

 "Miya mo, saritomo, sono hodo no arisama omohi ide tamaha ba, waga kika m tokoro wo mo sukosi ha habakari tamaha zi ya!" to omohu ni, "Ideya, ima ha, sono wori no koto nado, kakete mo notamahi ide za' meri kasi. Naho, ada naru kata ni susumi, uturi yasu naru hito ha, womna no tame nomi ni mo ara zu, tanomosige naku karugarusiki koto mo ari nu beki na' meri kasi."

 nado, nikuku omohi kikoye tamahu. Waga makoto ni amari hitokata ni simi taru kokoronarahi ni, hito ha ito koyonaku modokasiku miyuru naru besi.

 [2-4 Kaoru recollects the late Ohoi-kimi]

 "Kano hito wo munasiku minasi kikoye tamau te si noti, omohu ni ha, Mikado no ohom-musume wo tamaha m to omohosi oki turu mo, uresiku mo ara zu, kono Kimi wo mi masika ba to oboyuru kokoro no, tukihi ni sohe te masaru mo, tada, kano ohom-yukari to omohu ni, omohi hanare gataki zo kasi.

 Harakara to ihu naka ni mo, kagirinaku omohikahasi tamahe ri si mono wo, ima ha to nari tamahi ni si hate ni mo, 'Tomara m hito wo onazi goto to omohe.' tote, 'Yorodu ha omoha zu naru koto mo nasi. Tada kano omohioki te si sama wo tagahe tamahe ru nomi nam, kutiwosiu uramesiki husi nite, konoyo ni ha nokoru beki.' to notamahi si mono wo, amakakeri te mo, kayau naru ni tuke te ha, itodo turasi to ya mi tamahu ram."

 nado, tukuduku to hitoyari nara nu hitorine si tamahu yonayona ha, hakanaki kaze no oto ni mo me nomi same tutu, kisikata yukusaki, hito no uhe sahe, adikinaki yo wo omohi megurasi tamahu.

 Nage no susabi ni mono wo mo ihi hure, kedikaku tukahi narasi tamahu hitobito no naka ni ha, onodukara nikukara zu obosa ruru mo ari nu bekere do, makoto ni ha kokoro tomaru mo naki koso, sahayaka nare.

 Saruha, kano Kimi-tati no hodo ni otoru maziki kiha no hitobito mo, tokiyo ni sitagahi tutu otorohe te, kokorobosoge naru sumahi suru nado wo, tadune tori tutu ara se nado, ito ohokare do, "Ima ha to yo wo nogare somuki hanare m toki, kono hito koso to, toritate te, kokoro tomaru hodasi ni naru bakari naru koto ha naku te sugusi te m." to omohu kokorohukakari si wo, "Ito, samo waroku, waga kokoro nagara, nedike te mo aru kana!"

 nado, tune yori mo, yagate madoroma zu akasi tamahe ru asita ni, kiri no magaki yori, hana no iroiro omosiroku miye watare ru naka ni, asagaho no hakanageni te maziri taru wo, naho koto ni me tomaru kokoti si tamahu. "Akuru ma saki te" to ka, tune naki yo ni mo nazurahuru ga, kokorogurusiki na' meri kasi.

 Kausi mo age nagara, ito karisomeni uti-husi tutu nomi akasi tamahe ba, kono hana no hirakuru hodo wo mo, tada hitori nomi mi tamahi keru.

 [2-5 Kaoru visits to Naka-no-kimi at Nijo-in]

 Hito mesi te,

 "Kita-no-win ni mawira m ni, kotokotosikara nu kuruma sasiide sase yo."

 to notamahe ba,

 "Miya ha, kinohu yori Uti ni nam ohasimasu naru. Yobe, mi-kuruma wi te kaheri haberi ni ki."

 to mausu.

 "Sahare, kano Tai-no-Ohomkata no nayami tamahu naru, toburahi kikoye m. Kehu ha uti ni mawiru beki hi nare ba, hi take nu saki ni."

 to notamahi te, ohom-sauzoku si tamahu. Ide tamahu mama ni, ori te hana no naka ni maziri tamahe ru sama, kotosarani endati iromeki te mo motenasi tamaha ne do, ayasiku, tada uti-miru ni namamekasiku hadukasige nite, imiziku kesikidatu irogonomi-domo ni nazurahu beku mo ara zu, onodukara wokasiku zo miye tamahi keru. Asagaho hikiyose tamahe ru, tuyu itaku koboru.

 "Kesa no ma no iro ni ya mede m oku tuyu no
 kiye nu ni kakaru hana to miru miru

 hakana."

 to hitorigoti te, wori te mo' tamahe ri. Wominahesi wo ba, mi sugi te zo ide tamahi nuru.

 Ake hanaruru mama ni, kiri tati midaru sora wokasiki ni,

 "Womna-doti ha, sidokenaku asai si tamahe ra m kasi. Kausi tumado uti-tataki kowadukura m koso, uhiuhisikaru bekere. Asa madaki madaki ki ni keri."

 to omohi nagara, hito mesi te, tiumon no aki taru yori mise tamahe ba,

 "Mi-kausi-domo mawiri te haberu besi. Nyoubau no ohom-kehahi mo si haberi tu."

 to mause ba, ori te, kiri no magire ni sama yoku ayumi iri tamahe ru wo, "Miya no sinobi taru tokoro yori kaheri tamahe ru ni ya?" to miru ni, tuyu ni uti-simeri tamahe ru kawori, rei no, ito sama koto ni nihohi kure ba,

 "Naho, mezamasiku ha ohasu kasi. Kokoro wo amari wosame tamahe ru zo nikuki."

 nado, ainaku, wakaki hitobito ha, kikoye ahe ri.

 Odoroki gaho ni ha ara zu, yoki hodo ni uti-soyomeki te, ohom-sitone sasi-ide nado suru sama mo, ito meyasusi.

 "Kore ni saburahe to yurusa se tamahu hodo ha, hitobitosiki kokoti sure do, naho kakaru misu no mahe ni sasi-hanata se tamahe ru urehasisa ni nam, sibasiba mo e saburaha nu."

 to notamahe ba,

 "Saraba, ikaga haberu bekara m?"

 nado kikoyu.

 "Kita omote nado yau no kakure zo kasi. Kakaru hurubito nado no saburaha m ni kotowari naru yasumidokoro ha. Sore mo, mata, tada mi-kokoro nare ba, urehe kikoyu beki ni mo ara zu."

 tote, nagesi ni yorikakari te ohasure ba, rei no, hitobito,

 "Naho, asiko moto ni."

 nado, sosonokasi kikoyu.

 [2-6 Kaoru talks with Naka-no-kimi]

 Motoyori mo, kehahi hayarikani wowosiku nado ha monosi tamaha nu hitogara naru wo, iyoiyo simeyakani motenasi wosame tamahe re ba, ima ha, midukara kikoye tamahu koto mo, yauyau utate tutumasikari si kata, sukosi dutu usuragi te, omonare tamahi ni tari.

 Nayamasiku obosa ru ram sama mo, "Ikanare ba." nado tohi kikoye tamahe do, hakabakasiku mo irahe kikoye tamaha zu, tune yori mo simeri tamahe ru kesiki no kokorogurusiki mo, ahareni oboye tamahi te, komayakani, yononaka no aru beki yau nado wo, harakara yau no mono no aramasi yau ni, wosihe nagusame kikoye tamahu.

 Kowe nado mo, wazato ni tamahe ri to mo oboye zari sika do, ayasiki made tada sore to nomi oboyuru ni, hitome migurusikaru maziku ha, sudare mo hikiage te sasimukahi kikoye mahosiku, uti-nayami tamahe ra m katati yukasiku oboye tamahu mo, "Naho, yononaka ni mono omoha nu hito ha, e arumaziki waza ni ya ara m?" to zo omohi sira re tamahu.

 "Hitobitosiku kirakirasiki kata ni ha habera zu tomo, kokoro ni omohu koto ari, nagekasiku mi wo mote-nayamu sama ni nado ha naku te sugusi tu beki kono yo to, midukara omohi tamahe si, kokorokara, kanasiki koto mo, wokogamasiku kuyasiki monoomohi wo mo, katagata ni yasukara zu omohi haberu koso, ito ainakere. Tukasa kurawi nado ihi te, daizi ni su meru, kotowari no urehe ni tuke te nageki omohu hito yori mo, kore ya, ima sukosi tumi no hukasa ha masaru ram."

 nado ihi tutu, wori tamahe ru hana wo, ahugi ni uti-oki te mi wi tamahe ru ni, yauyau akami mote-yuku mo, nakanaka iro no ahahi wokasiku miyure ba, yawora sasi-ire te,

 "Yosohe te zo miru bekari keru siratuyu no
 tigiri ka oki si asagaho no hana
"

 Kotosarabi te simo motenasa nu ni, "Tuyu otosa de mo' tamahe ri keru yo!" to, wokasiku miyuru ni, oki nagara karuru kesiki nare ba,

 "Kiye nu ma ni kare nuru hana no hakanasa ni
 okururu tuyu ha naho zo masare ru

 Nani ni kakare ru."

 to, ito sinobi te koto mo tuduka zu, tutumasige ni ihiketi tamahe ru hodo, "Naho, ito yoku ni tamahe ru mono kana!" to omohu ni mo, madu zo kanasiki.

 [2-7 Kaoru talks about Hikaru-genji's death and recollects the late Ohoi-kimi]

 "Aki no sora ha, ima sukosi nagame nomi masari haberi. Turedure no magirahasi ni mo to omohi te, saitukoro, Udi ni monosi te haberi ki. Niha mo magaki mo makoto ni itodo are hate te haberi si ni, tahe gataki koto ohoku nam.

 Ko-Win no use tamahi te noti, ni, samnen bakari no suwe ni, yo wo somuki tamahi si Saga-no-Win ni mo, Rokudeu-no-Win ni mo, sasi-nozoku hito no, kokoro wosame m kata naku nam haberi keru. Ki kusa no iro ni tuke te mo, namida ni kure te nomi nam kaheri haberi keru. Kano ohom-atari no hito ha, kami simo kokoroasaki hito naku koso haberi kere.

 Katagata tudohi monose rare keru hitobito mo, mina tokorodokoro akare tiri tutu, onoono omohi hanaruru sumahi wo si tamahu meri si ni, hakanaki hodo no nyoubau nado hata, masite kokoro wosame m kata naku oboye keru mama ni, mono oboye nu kokoro ni makase tutu, yama hayasi ni iri maziri, suzuro naru winakabito ni nari nado, ahareni madohi tiru koso ohoku haberi kere.

 Sate, nakanaka mina arasi hate, wasuregusa ohosi te noti nam, kono Migi-no-Otodo mo watari sumi, Miya-tati nado mo katagata monosi tamahe ba, mukasi ni kaheri taru yau ni habe' meru. Saru yo ni, taguhi naki kanasisa to mi tamahe si koto mo, tosituki hure ba, omohi samasu wori no ide kuru ni koso ha, to mi haberu ni, geni, kagiri aru waza nari keri, to nam miye haberu.

 Kaku ha kikoye sase nagara mo, kano inisihe no kanasisa ha, mada ihakenaku mo haberi keru hodo nite, ito sasimo sima nu ni ya haberi kem. Naho, kono tikaki yume koso, samasu beki kata naku omohi tamahe raruru ha, onazi koto, yo no tune naki kanasibi nare do, tumi hukaki kata ha masari te haberu ni ya to, sore sahe nam kokorouku haberu."

 tote, naki tamahe ru hodo, ito kokorohukage nari.

 Mukasi no hito wo, ito simo omohi kikoye zara m hito dani, kono hito no omohi tamahe ru kesiki wo mi m ni ha, suzuroni tadani mo arumaziki wo, masite, ware mo mono wo kokorobosoku omohi midare tamahu ni tuke te ha, itodo tune yori mo, omokage ni kohisiku kanasiku omohi kikoye tamahu kokoro nare ba, ima sukosi moyohosa re te, mono mo e kikoye tamaha zu, tamerahi kane tamahe ru kehahi wo, katamini ito ahare to omohi kahasi tamahu.

 [2-8 Kaoru and Naka-no-kimi think about Uji's life]

 "Yo no uki yori ha nado, hito ha ihi si wo mo, sayau ni omohi kuraburu kokoro mo kotoni naku te, tosigoro ha sugusi haberi si wo, ima nam, naho ikade siduka naru sama nite mo sugusa mahosiku omou tamahuru wo, sasugani kokoro ni mo kanaha za' mere ba, Ben-no-Ama koso urayamasiku habere.

 Kono hatuka amari no hodo ha, kano tikaki tera no kowe mo kiki watasa mahosiku oboye haberu wo, sinobi te watasa se tamahi te m ya, to kikoyesase baya to nam omohi haberi turu."

 to notamahe ba,

 "Arasa zi to obosu tomo, ikadekaha. Kokoroyasuki wonoko dani, yukiki no hodo aramasiki yamamiti ni haberi kere ba, omohi tutu nam tukihi mo hedatari haberu. Ko-Miya no ohom-kiniti ha, kano Azari ni, sarubeki koto-domo mina ihi oki haberi ni ki. Kasiko ha, naho tahutoki kata ni obosi yuduri te yo. Tokidoki mi tamahuru ni tuke te ha, kokoromadohi no taye se nu mo ainaki ni, tumi usinahu sama ni nasi te baya, to nam omohi tamahuru wo, mata ikaga obosi oki tu ram.

 Tomokakumo sadame sase tamaha m ni sitagahi te koso ha, to te nam. Aru bekara m yau ni notamaha se yo kasi. Nanigoto mo utokara zu uketamahara m nomi koso, ho'i no kanahu ni te ha habera me."

 nado, mamedati taru koto-domo wo kikoye tamahu. Kyau Hotoke nado, kono Uhe mo kuyauzi tamahu beki na' meri. Kayau naru tuide ni kotoduke te, yawora komori wi na baya, nado omomuke tamahe ru kesiki nare ba,

 "Ito arumaziki koto nari. Naho, nanigoto mo kokoro nodokani obosi nase."

 to wosihe kikoye tamahu.

 [2-9 Kaoru leaves Nijo-in for his home]

 Hi sasi-agari te, hitobito mawiri atumari nado sure ba, amari nagawi mo kotoarigaho nara m ni yori te, ide tamahi na m tote,

 "Iduko nite mo, misu no to ni ha narahi habera ne ba, hasitanaki kokoti si haberi te nam. Ima mata, kayau ni mo saburaha m."

 tote tati tamahi nu. "Miya no, nadoka naki wori ni ha ki tu ram?" to omohi tamahi nu beki mi-kokoro naru mo wadurahasiku te, saburahi no be'tau naru, Ukyau-no-Kami mesi te,

 "Yobe makade sase tamahi nu to uketamahari te mawiri turu wo, madasikari kere ba kutiwosiki wo. Uti ni ya mawiru beki."

 to notamahe ba,

 "Kehu ha, makade sase tamahi na m."

 to mause ba,

 "Saraba, yuhutukata mo."

 tote, ide tamahi nu.

 Naho, kono ohom-kehahi arisama wo kiki tamahu tabi goto ni, nadote mukasi no hito no mi-kokorookite wo mote-tagahe te, omohi kumanakari kem to, kuyuru kokoro nomi masari te, kokoro ni kakari taru mo mutukasiku, "Nazo ya, hitoyari nara nu kokoro nara m." to omohi kahesi tamahu. Sono mama ni mada sauzi nite, itodo tada okonahi wo nomi si tamahi tutu, akasi kurasi tamahu.

 Haha-Miya no, naho ito mo wakaku ohodoki te, sidokenaki mi-kokoro ni mo, kakaru mi-kesiki wo, ito ayahuku yuyusi to obosi te,

 "Iku yo simo ara zi wo, mi tatematura m hodo ha, naho kahi aru sama nite miye tamahe. Yononaka wo omohi sute tamaha m wo mo, kakaru katati nite ha, samatage kikoyu beki ni mo ara nu wo, konoyo no ihukahinaki kokoti su beki kokoromadohi ni, itodo tumi ya e m to oboyuru."

 to notamahu ga, katazikenaku itohosiku te, yorodu wo omohi keti tutu, omahe nite ha mono-omohi naki sama wo tukuri tamahu.

 

3 Tale of Naka-no-kimi Nio-no-miya gets married to Roku-no-kimi

 [3-1 Nio-no-miya and Roku-no-kimi's marriage ceremony]

 Migi-no-Ohoidono ni ha, Rokudeu-no-win no himgasi no otodo migaki siturahi te, kagirinaku yorodu wo totonohe te mati kikoye tamahu ni, isayohinotuki yauyau sasi-agaru made kokoromotonakere ba, ito simo mi-kokoro ni ira nu koto nite, ikanara m to, yasukara zu omohosi te, anaisi tamahe ba,

 "Kono yuhutukata, Uti yori ide tamahi te, Nideu-no-win ni nam ohasimasu naru."

 to, hito mausu. Obosu hito mo' tamahe re ba to, kokoroyamasikere do, koyohi sugi m mo hitowarahe naru bekere ba, Miko no Tou-no-Tiuzyau si te kikoye tamahe ri.

 "Ohozora no tuki dani yadoru waga yado ni
 matu yohi sugi te miye nu Kimi kana
"

 Miya ha, "Nakanaka ima nam to mo miye zi, kokorogurusi." to obosi te, Uti ni ohasi keru wo, ohom-humi kikoye tamahe ri keri. Ohom-kaheri ya ikaga ari kem, naho ito ahare ni obosa re kere ba, sinobi te watari tamahe ri keru nari keri. Rautage naru arisama wo, misute te idu beki kokoti mo se zu, itohosikere ba, yoroduni tigiri nagusame te, morotomoni tuki wo nagame te ohasuru hodo nari keri.

 Womna-Gimi ha, higoro mo yoroduni omohu koto ohokare do, ikade kesiki ni idasa zi to nenzi kahesi tutu, turenaku samasi tamahu koto nare ba, kotoni kiki mo todome nu sama ni, ohodokani motenasi te ohasuru kesiki, ito ahare nari.

 Tiuzyau no mawiri tamahe ru wo kiki tamahi te, sasugani kare mo itohosikere ba, ide tamaha m tote,

 "Ima, ito toku mawiri ko m. Hitori tuki na mi tamahi so. Kokoro sora nare ba ito kurusiki."

 to kikoye oki tamahi te, naho kataharaitakere ba, kakure no kata yori sinden he watari tamahu, ohom-usirode wo miokuru ni, tomokakumo omoha ne do, tada makura no uki nu beki kokoti sure ba, "Kokorouki mono ha hito no kokoro nari keri." to, ware nagara omohisira ru.

 [3-2 Naka-no-kimi's uneasy mind]

 "Wosanaki hodo yori kokorobosoku ahare naru mi-domo nite, yononaka wo omohi todome taru sama ni mo ohase zari si hito hitotokoro wo tanomi kikoye sase te, saru yamazato ni tosi he sika do, itu to naku turedureni sugoku ari nagara, ito kaku kokoro ni simi te yo wo uki mono tomo omoha zari si ni, uti-tuduki asamasiki ohom-koto-domo wo omohi si hodo ha, yo ni mata tomari te katatoki hu beku mo oboye zu, kohisiku kanasiki koto no taguhi ara zi to omohi si wo, inoti nagaku te ima made mo nagarahure ba, hito no omohi tari si hodo yori ha, hito ni mo naru yau naru arisama wo, nagakaru beki koto ha omoha ne do, miru kagiri ha nikuge naki mi-kokorobahe motenasi naru ni, yauyau omohu koto usuragi te ari turu wo, kono worihusi no mi no usa hata, ihamkatanaku, kagiri to oboyuru waza nari keri.

 Hitasura yo ni nakunari tamahi ni si hitobito yori ha, saritomo kore ha, tokidoki mo nadokaha, to mo omohu beki wo, koyohi kaku misute te ide tamahu turasa, kisikata yukusaki, mina kaki-midari kokorobosoku imiziki ga, waga kokoro nagara omohiyaru kata naku, kokorouku mo aru kana! Onodukara nagarahe ba."

 nado, nagusame m koto wo omohu ni, sarani Wobasuteyama no tuki sumi nobori te, yo hukuru mama ni yorodu omohi midare tamahu. Matukaze no huki kuru oto mo, aramasikari si yamaorosi ni omohikurabure ba, ito nodokani natukasiku, meyasuki ohom-sumahi nare do, koyohi ha samo oboye zu, sihi no ha no oto ni ha otori te omohoyu.

 "Yamazato no matu no kage ni mo kaku bakari
 mi ni simu aki no kaze ha nakari ki
"

 Kisikata wasure ni keru ni ya ara m?

 Oyibito-domo nado,

 "Ima ha, ira se tamahi ne. Tuki miru ha imi haberu mono wo. Asamasiku, hakanaki ohom-kudamono wo dani goranzi ire ne ba, ikani nara se tamaha m." to, "Ana, migurusi ya! Yuyusiu omohi ide raruru koto mo haberu wo, ito koso wari naku."

 to uti-nageki te,

 "Ide, kono ohom-koto yo! Saritomo, kaute orokani ha, yo mo nari hate sase tamaha zi. Sa ihe do, moto no kokorozasi hukaku omohi some turu naka ha, nagori nakara nu mono zo."

 nado ihiahe ru mo, samazama ni kiki nikuku, "Ima ha, ikani mo ikani mo kakete iha zara nam, tada ni koso mi me." to obosa ruru ha, hito ni ha iha se zi, ware hitori urami kikoye m to ni ya ara m? "Ideya, Tiunagon-dono no, sabakari ahare naru mi-kokorohukasa wo." nado, sonokami no hitobito ha ihiahase te, "Hito no ohom-sukuse no ayasikari keru koto yo!" to ihiahe ri.

 [3-3 Nio-no-miya sends a letter to Roku-no-kimi after the first night of marriage]

 Miya ha, ito kokorogurusiku obosi nagara, imamekasiki mi-kokoro ha, ikade medetaki sama ni mati omoha re m to, kokorogesau si te, e nara zu taki sime tamahe ru ohom-kehahi, ihamkatanasi. Matituke kikoye tamahe ru tokoro no arisama mo, ito wokasikari keri. Hito no hodo, sasayakani ayekani nado ha ara de, yoki hodo ni nari ahi taru kokoti si tamahe ru wo,

 "Ikanara m? Monomonosiku azayagi te, kokorobahe mo tawoyaka naru kata ha naku, mono hokorika ni nado ya ara m? Saraba koso, utate aru bekere."

 nado ha obose do, sayau naru ohom-kehahi ni ha ara nu ni ya, mi-kokorozasi oroka naru beku mo obosa re zari keri. Aki no yo nare do, huke ni sika ba ni ya, hodo naku ake nu.

 Kaheri tamahi te mo, tai he ha huto mo e watari tamaha zu, sibasi ohotonogomori te, oki te zo ohom-humi kaki tamahu.

 "Mi-kesiki kesiu ha ara nu na' meri."

 to, omahe naru hitobito tukizirohu.

 "Tai-no-Ohomkata koso kokorogurusikere. Tenge ni amaneki mi-kokoro nari tomo, onodukara ke-osaruru koto mo ari na m kasi."

 nado, tada ni simo ara zu, mina nare tukaumaturi taru hitobito nare ba, yasukara zu uti-ihu-domo mo ari te, subete, naho netage naru waza ni zo ari keru. "Ohom-kaheri mo, konata nite koso ha." to obose do, "Yo no hodo obotukanasa mo, tune no hedate yori ha ikaga?" to, kokorokurusikere ba, isogi watari tamahu.

 Nekutare no ohom-katati, ito medetaku midokoro ari te, iri tamahe ru ni, husi taru mo utate are ba, sukosi okiagari te ohasuru ni, uti-akami tamahe ru kaho no nihohi nado, kesa simo kotoni wokasigesa masari te miye tamahu ni, ainaku namidaguma re te, sibasi uti-mamori kikoye tamahu wo, hadukasiku obosi te utubusi tamahe ru, kami no kakari, kamzasi nado, naho ito arigatage nari.

 Miya mo, nama-hasitanaki ni, komayaka naru koto nado ha, huto mo e ihiide tamaha nu omogakusi ni ya,

 "Nado kaku nomi nayamasige naru mi-kesiki nara m. Atuki hodo no koto to ka, notamahi sika ba, itusika to suzusiki hodo mati ide taru mo, naho harebaresikara nu ha, migurusiki waza kana! Samazama ni se sasuru koto mo, ayasiku sirusi naki kokoti koso sure. Saha ari tomo, suhohu ha mata nobe te koso ha yokara me. Sirusi ara m sou mo gana! Nanigasi-Soudu wo zo, yowi ni saburahasu bekari keru."

 nado, yau naru mamegoto wo notamahe ba, kakaru kata ni mo koto yoki ha, kokorodukinaku oboye tamahe do, mugeni irahe kikoye zara m mo rei nara ne ba,

 "Mukasi mo, hito ni ni nu arisama nite, kayau naru wori ha ari sika do, onodukara ito yoku okotaru mono wo."

 to notamahe ba,

 "Ito yoku koso, sahayaka nare."

 to uti-warahi te, "Natukasiku aigyauduki taru kata ha, kore ni narabu hito ha ara zi kasi." to ha omohi nagara, naho mata, toku yukasiki kata no kokoroirare mo tatisohi tamahe ru ha, mi-kokorozasi orokani mo ara nu na' meri kasi.

 [3-4 Nio-no-miya comforts Naka-no-kimi's uneasy mind]

 Saredo, mi tamahu hodo ha kaharu kedime mo naki ni ya, notinoyo made tikahi tanome tamahu koto-domo no tukise nu wo kiku ni tuke te mo, geni, konoyo ha mizikaka' meru inoti matu ma mo, turaki mi-kokoro ni miye nu bekere ba, "Noti no tigiri ya tagaha nu koto mo ara m." to omohu ni koso, naho korizuma ni, mata mo tanoma re nu bekere tote, imiziku nenzu beka' mere do, e sinobi ahe nu ni ya, kehu ha naki tamahi nu.

 Higoro mo, "Ikade kau omohi keri to miye tatematura zi." to, yoroduni magirahasi turu wo, samazama ni omohi atumuru koto si ohokare ba, sa nomi mo e mote-kakusa re nu ni ya, kobore some te ha, e tomi ni mo tameraha nu wo, ito hadukasiku wabisi to omohi te, itaku somuki tamahe ba, sihite hikimuke tamahi tutu,

 "Kikoyuru mama ni, ahare naru ohom-arisama to mi turu wo, naho hedate taru mi-kokoro koso ari kere na! Sarazuha, yo no hodo ni obosi kahari ni taru ka?"

 tote, waga ohom-sode si te namida wo noguhi tamahe ba,

 "Yo no ma no kokorogahari koso, notamahu ni tuke te, osihakara re haberi nure."

 tote, sukosi hohowemi nu.

 "Geni, aga Kimi ya, wosana no ohom-monoihi ya na! Saredo, makoto ni ha, kokoro ni kumanakere ba, ito kokoroyasusi. Imiziku kotowari si te kikoyu tomo, ito sirukaru beki waza zo. Mugeni yo no kotowari wo siri tamaha nu koso, rautaki monokara warinakere. Yosi, waga mi ni nasi te mo omohi megurasi tamahe. Mi wo kokoro to mo se nu arisama nari. Mosi, omohu yau naru yo mo ara ba, hito ni masari keru kokorozasi no hodo, sira se tatematuru beki hitohusi nam aru. Tahayasuku koto idu beki koto ni mo ara ne ba, inoti nomi koso."

 nado notamahu hodo ni, kasiko ni tatemature tamahe ru ohom-tukahi, itaku wehi sugi ni kere ba, sukosi habakaru beki koto-domo wasure te, kezayakani kono minamiomote ni mawire ri.

 [3-5 Messenger of Nio-no-miya's letter and Naka-no-kimi's resignation]

 Ama no karu medurasiki tamamo ni kaduki udumore taru wo, "Sa na' meri." to, hitobito miru. Itu no hodo ni isogi kaki tamahe ra m to miru mo, yasukara zu ha ari kem kasi. Miya mo, anagatini kakusu beki ni ha ara ne do, sasigumi ha naho itohosiki wo, sukosi no youi ha are kasi to, kataharaitakere do, ima ha kahinakere ba, nyoubau site ohom-humi toriire sase tamahu.

 "Onaziku ha, hedate naki sama ni motenasi hate te m." to omohosi te, hiki-ake tamahe ru ni, "Mamahaha no Miya no ohom-te na' meri." to miyure ba, ima sukosi kokoroyasuku te, uti-oki tamahe ri. Senzigaki nite mo, usirometa no waza ya!

 "Sakasira ha, kataharaitasa ni, sosonokasi habere do, ito nayamasige nite nam.

 Wominahesi siwore zo masaru asatuyu no
 ikani oki keru nagori naru ram
"

 Ateyaka ni wokasiku kaki tamahe ri.

 "Kakotogamasige naru mo wadurahasi ya! Makoto ha, kokoroyasuku te sibasi ha ara m to omohu yo wo, omohi no hoka ni mo aru kana!"

 nado ha notamahe do,

 "Mata hutatu to naku te, sarubeki mono ni omohi narahi taru tadaudo no naka koso, kayau naru koto no uramesisa nado mo, miru hito kurusiku ha are, omohe ba kore ha ito katasi. Tuhini kakaru beki ohom-koto nari. Miya-tati to kikoyuru naka ni mo, sudi koto ni yohito omohi kikoye tare ba, ikutari mo ikutari mo e tamaha m koto mo, modoki aru mazikere ba, hito mo, kono ohom-kata itohosi nado mo omohi tara nu naru besi. Kabakari monomonosiku kasiduki suwe tamahi te, kokorogurusiki kata, oroka nara zu obosi taru wo zo, saihahi ohasi keru."

 to kikoyu meru. Midukara no kokoro ni mo, amari ni narahasi tamau te, nihakani hasitanakaru beki ga kanasiki na' meri.

 "Kakaru miti wo, ikanare ba asakara zu hito no omohu ram to, mukasimonogatari nado wo miru ni mo, hito no uhe nite mo, ayasiku kiki omohi si ha, geni oroka naru maziki waza nari keri."

 to, waga mi ni nari te zo, nanigoto mo omohi-sira re tamahi keru.

 [3-6 Nio-no-miya and Roku-no-kimi's the second night of marriage]

 Miya ha, tune yori mo ahareni, utitoke taru sama ni motenasi tamahi te,

 "Mugeni mono mawira za' naru koso, ito asikere."

 tote, yosi aru ohom-kudamono mesiyose, mata, sarubeki hito mesi te, kotosarani teuze sase nado si tutu, sosonokasi kikoye tamahe do, ito harukani nomi obosi tare ba, "Migurusiki waza kana!" to nageki kikoye tamahu ni, kure nure ba, yuhutukata, sinden he watari tamahi nu.

 Kaze suzusiku, ohokata no sora wokasiki koro naru ni, imamekasiki ni susumi tamahe ru mi-kokoro nare ba, itodosiku en naru ni, mono omohasiki hito no mi-kokoro no uti ha, yoroduni sinobi gataki koto nomi zo ohokari keru. Higurasi no naku kowe ni, yama no kage nomi kohisiku te,

 "Ohokatani kika masi mono wo higurasi no
 kowe uramesiki aki no kure kana
"

 Koyohi ha mada huke nu ni ide tamahu nari. Ohom-saki no kowe no tohoku naru mama ni, ama mo turi su bakari ni naru mo, "Ware nagara nikuki kokoro kana!" to, omohu omohu kiki husi tamahe ri. Hazime yori mono omoha se tamahi si arisama nado wo omohiiduru mo, utomasiki made oboyu.

 "Kono nayamasiki koto mo, ikanara m to su ram? Imiziku inoti mizikaki zou nare ba, kayau nara m tuide ni mo ya to, hakanaku nari na m to su ram?"

 to omohu ni ha, "Wosikara ne do, kanasiku mo ari, mata ito tumi hukaku mo a' naru mono wo!" nado, madoroma re nu mama ni omohi akasi tamahu.

 [3-7 Nio-no-miya and Roku-no-kimi's the third night of marriage]

 Sono hi ha, Kisai-no-Miya nayamasige ni ohasimasu tote, tare mo tare mo, mawiri tamahe re do, ohom-kaze ni ohasimasi kere ba, koto naru koto mo ohasimasa zu tote, Otodo ha hiru makade tamahi keri. Tiunagon-no-Kimi sasohi kikoye tamahi te, hitotu kuruma nite zo ide tamahi ni keru.

 "Koyohi no gisiki, ikanara m? Kiyora wo tukusa m." to obosu beka' mere do, kagiri ara m kasi. Kono Kimi mo, kokorohadukasikere do, sitasiki kata no oboye ha, waga kata zama ni mata sarubeki hito mo ohase zu, mono no haye ni se m ni, kokoro kotoni ohasuru hito nare ba na' meri kasi. Rei nara zu isogasiku made tamahi te, hito no uhe ni minasi taru wo kutiwosi to mo omohi tara zu, naniyakaya to morogokoro ni atukahi tamahe ru wo, Otodo ha, hito sire zu nama-netasi to obosi keri.

 Yohi sukosi suguru hodo ni ohasimasi tari. Sinden no minami no hisasi, himgasi ni yori te omasi mawire ri. Mi-dai yatu, rei no ohom-sara nado, uruhasige ni kiyora nite, mata, tihisaki dai hutatu ni, kesoku no sara nado mo, imamekasiku se sase tamahi te, motihi mawira se tamahe ri. Medurasikara nu koto kaki oku koso nikukere.

 Otodo watari tamahi te, "Yo itau huke nu." to, nyoubau site sosonokasi mausi tamahe do, ito azare te, tomini mo ide tamaha zu. Kitanokata no ohom-harakara no Sa-Wemon-no-Kami, Tou-Saisyau nado bakari monosi tamahu.

 Karausite ide tamahe ru ohom-sama, ito miru kahi aru kokoti su. Aruzi no Tou-no-Tiuzyau, sakaduki sasage te mi-dai mawiru. Tugitugi no ohom-kaharake, hutatabi, mitabi mawiri tamahu. Tiunagon no itaku susume tamahe ru ni, Miya sukosi hohowemi tamahe ri.

 "Wadurahasiki watari wo."

 to, husahasikara zu omohi te ihi si wo, obosi iduru na' meri. Saredo, misira nu yau nite, ito mame nari.

 Himgasinotai ni ide tamahi te, ohom-tomo no hitobito mote-hayasi tamahu. Oboye aru Tenzyaubito-domo ito ohokari.

 Siwi rokunin ha, womna no sauzoku ni hosonaga sohe te, gowi zihunin ha, mihegasane no karaginu, mo no kosi mo mina kedime aru besi. Rokuwi yonin ha, aya no hosonaga, hakama nado. Katuha, kagiri aru koto wo aka zu obosi kere ba, mono no iro, sizama nado wo zo, kiyora wo tukusi tamahe ri keru.

 Mesitugi, Toneri nado no naka ni ha, midarigahasiki made ikamesiku nam ari keru. Geni, kaku nigihahasiku hanayaka naru koto ha, miru kahi are ba, monogatari nado ni, madu ihitate taru ni ya ara m. Saredo, kuhasiku ha e zo kazohe tate zari keru to ya!

 

4 Tale of Kaoru Kaoru's sympathy and love to Naka-no-kimi

 [4-1 Kaoru considers himself as Nio-no-miya gets married to Roku-no-kimi]

 Tiunagon-dono no gozen no naka ni, nama-oboye azayaka nara nu ya, kuraki magire ni tati-maziri tari kem, kaheri te uti-nageki te,

 "Waga Tono no, nadoka oyiraka ni, kono Tono no ohom-muko ni uti-narase tamahu maziki. Adikinaki ohom-hitorizumi nari ya!"

 to, tiumon no moto nite tubuyaki keru wo kikituke tamahi te, wokasi to nam obosi keru. Yo no huke te nebutaki ni, kano mote-kasiduka re turu hitobito ha, kokotiyoge ni wehi midare te yorihusi nu ram kasi to, urayamasiki na' meri kasi.

 Kimi ha, iri te husi tamahi te,

 "Hasitanage naru waza kana! Kotokotosige naru sama si taru oya no ide wi te, hanare nu nakara hi nare do, kore kare, hi akaku kakage te, susume kikoyuru sakaduki nado wo, ito meyasuku motenasi tamahu meri turu kana!"

 to, Miya no ohom-arisama wo, meyasuku omohi ide tatematuri tamahu.

 "Geni, ware nite mo, yosi to omohu womnago mo' tara masika ba, kono Miya wo oki tatematuri te, Uti ni dani e mawira se zara masi." to omohu ni, "Tare mo tare mo, Miya ni tatematura m to kokorozasi tamahe ru musume ha, naho Gen-Tiunagon ni koso to, toridorini ihi narahu naru koso, waga oboye no kutiwosiku ha ara nu na' meri na. Saruha, ito amari yoduka zu, hurumeki taru mono wo." nado, kokoroogori se raru.

 "Uti no mi-kesiki aru koto, makotoni obosi tata m ni, kaku nomi monouku oboye ba, ikaga su bekara m? Omodatasiki koto ni ha ari tomo, ikagaha ara m? Ikani zo, ko-Kimi ni ito yoku ni tamahe ra m toki ni, uresikara m kasi." to omohi yora ruru ha, sasugani mote hanaru maziki na' meri kasi.

 [4-2 Kaoru and his girlfriend Azechi-no-kimi, Nio-no-miya and Roku-no-kimi]

 Rei no, nezame-gati naru turedure nare ba, Azeti-no-Kimi tote, hito yori ha sukosi omohi masi tamahe ru ga tubone ni ohasi te, sono yo ha akasi tamahi tu. Ake sugi tara m wo, hito no togamu beki ni mo ara nu ni, kurusige ni isogi oki tamahu wo, tada nara zu omohu beka' meri.

 "Uti-watasi yo ni yurusi naki Sekikaha wo
 minare some kem na koso wosikere
"

 Itohosikere ba,

 "Hukakara zu uhe ha miyure do Sekikaha no
 sita no kayohi ha tayuru mono kaha
"

 Hukasi to, notamaha m nite dani tanomosige naki wo, kono uhe no asasa ha, itodo kokoroyamasiku oboyura m kasi. Tumado osiake te,

 "Makoto ha, kono sora mi tamahe. Ikadeka kore wo sirazugaho nite ha akasa m to yo! En naru hitomane nite ha ara de, itodo akasi gataku nari yuku, yonayona no nezame ni ha, konoyo kanoyo made nam omohiyara re te, ahare naru."

 nado, ihi magirahasi te zo ide tamahu. Kotoni wokasiki koto no kazu wo tukusa ne do, sama no namamekasiki minasi ni ya ara m, nasakenaku nado ha hito ni omoha re tamaha zu. Karisome no tahaburegoto wo mo ihi some tamahe ru hito no, kedikaku te mi tatematura baya, to nomi omohi kikoyuru ni ya, anagatini, yo wo somuki tamahe ru Miya-no-Ohomkata ni, en wo tadune tutu mawiri atumari te saburahu mo, ahare naru koto, hodohodo ni tuke tutu ohokaru besi.

 Miya ha, Womna-Gimi no ohom-arisama, hiru mi kikoye tamahu ni, itodo mi-kokorozasi masari keri. Ohokisa yoki hodo naru hito no, yaudai ito kiyoge nite, kami no sagariba, kasiratuki nado zo, mono yori kotoni, ana medeta, to miye tamahi keru. Iroahi amari naru made nihohi te, monomonosiku kedakaki kaho no, mami ito hadukasige ni raurauziku, subete nanigoto mo tarahi te, katati yoki hito to iha m ni, aka nu tokoro nasi.

 Nizihu ni hitotu hutatu zo amari tamahe ri keru. Ihakenaki hodo nara ne ba, katanari ni aka nu tokoro naku, azayakani, sakari no hana to miye tamahe ri. Kagiri naku mote-kasiduki tamahe ru ni, kataho nara zu. Geni, oya nite ha, kokoro mo madohasi tamahi tu bekari keri.

 Tada, yaharaka ni aigyauduki rautaki koto zo, kano Tai-no-Ohomkata ha madu omohosi ide rare keru. Mono notamahu irahe nado mo, hadirahi tare do, mata, amari obotukanaku ha ara zu, subete ito midokoro ohoku, kadokadosige nari.

 Yoki wakaudo-domo samzihunin bakari, waraha rokunin, kataho naru naku, sauzoku nado mo, rei no uruhasiki koto ha, menare te obosa ru beka' mere ba, hiki-tagahe, kokoroe nu made zo konomi sosi tamahe ru. Samdeu-dono-bara no Ohoi-Kimi wo, Touguu ni mawirase tamahe ru yori mo, kono ohom-koto wo ba, kotoni omohi oki te kikoye tamahe ru mo, Miya no ohom-oboye arisama kara na' meri.

 [4-3 Naka-no-kimi and Kaoru send a letter each other]

 Kakute noti, Nideu-no-win ni, e kokoroyasuku watari tamaha zu. Karuraka naru ohom-mi nara ne ba, obosu mama ni, hiru no hodo nado mo e ide tamaha ne ba, yagate onazi minami-no-mati ni, tosigoro ari si yau ni ohasimasi te, kurure ba, mata, e hikiyoki te mo watari tamaha zu nado si te, matidoho naru woriwori aru wo,

 "Kakara m to suru koto to ha omohi sika do, sasiatari te ha, ito kakuya ha nagori nakaru beki. Geni, kokoro ara m hito ha, kazu nara nu mi wo sira de, mazirahu beki yo ni mo ara zari keri."

 to, kahesugahesu mo yamadi wakeide kem hodo, ututu to mo oboye zu kuyasiku kanasikere ba,

 "Naho, ikade sinobi te watari na m. Mugeni somuku sama ni ha ara zu tomo, sibasi kokoro wo mo nagusame baya! Nikuge ni motenasi nado se ba koso, utate mo ara me."

 nado, kokoro hitotu ni omohi amari te, hadukasikere do, Tiunagon-dono ni humi tatemature tamahu.

 "Hitohi no ohom-koto wo ba, Azari no tutahe tari si ni, kuhasiku kiki haberi ni ki. Kakaru mi-kokoro no nagori nakara masika ba, ikani itohosiku to omohi tamahe raruru ni mo, oroka nara zu nomi nam. Sari nu beku ha, midukara mo."

 to kikoye tamahe ri.

 Mitinokunigami ni, hikitukuroha zu mamedati kaki tamahe ru simo, ito wokasige nari. Miya no ohom-kiniti ni, rei no koto-domo ito tahutoku se sase tamahe ri keru wo, yorokobi tamahe ru sama no, odoroodorosiku ha ara ne do, geni, omohi siri tamahe ru na' meri kasi. Rei ha, kore yori tatematuru ohom-kaheri wo dani, tutumasige ni omohosi te, hakabakasiku mo tuduke tamaha nu wo, "Midukara" to sahe notamahe ru ga, medurasiku uresiki ni, kokorotokimeki mo si nu besi.

 Miya no imamekasiku konomi tati tamahe ru hodo nite, obosi okotari keru mo, geni kokorogurusiku osihakara rure ba, ito ahare nite, wokasiyaka naru koto mo naki ohom-humi wo, uti mo oka zu, hikikahesi hikikahesi mi wi tamahe ri. Ohom-kaheri ha,

 "Uketamahari nu. Hitohi ha, hiziridati taru sama nite, kotosarani sinobi habe' si mo, sa omohi tamahuru yau haberu korohohi nite nam. Nagori to notamaha se taru koso, sukosi asaku nari ni taru yau ni to, uramesiku omou tamahe rarure. Yorodu ha saburahi te nam. Ana kasiko."

 to, sukuyokani, siroki sikisi no kohagohasiki ni te ari.

 [4-4 Kaoru visits and comforts Naka-no-kimi]

 Sate, mata no hi no yuhutukata zo watari tamahe ru. Hitosirezu omohu kokoro si sohi tare ba, ainaku kokorodukahi itaku se rare te, nayoyoka naru ohom-zo-domo wo, itodo nihohasi sohe tamahe ru ha, amari odoroodorosiki made aru ni, tyauzi zome no ahugi no, motenarasi tamahe ru uturiga nado sahe, tatohe m kata naku medetasi.

 Womna-Gimi mo, ayasikari si yo no koto nado, omohi ide tamahu woriwori naki ni simo ara ne ba, mameyakani ahare naru mi-kokorobahe no, hito ni ni zu monosi tamahu wo miru ni tuke te mo, "Sate ara masi monowo." to bakari ha omohi ya si tamahu ram.

 Ihakenaki hodo ni si ohase ne ba, uramesiki hito no ohom-arisama wo omohi kuraburu ni ha, nanigoto mo itodo koyonaku omohi-sira re tamahu ni ya, tuneni hedate ohokaru mo itohosiku, "Mono omohi sira nu sama ni omohi tamahu ram." nado omohi tamahi te, kehu ha, misu no uti ni ire tatematuri tamahi te, moya no sudare ni kityau sohe te, ware ha sukosi hiki-iri te taimen si tamahe ri.

 "Wazato mesi to habera zari sika do, rei nara zu yurusa se tamahe ri si yorokobi ni, sunahati mo mawira mahosiku haberi si wo, Miya watara se tamahu to uketamahari sika ba, wori asiku yaha tote, kehu ni nasi haberi ni keru. Saruha, tosigoro no kokoro no sirusi mo yauyau arahare haberu ni ya, hedate sukosi usuragi haberi ni keru misu no uti yo. Medurasiku haberu waza kana!"

 to notamahu ni, naho ito hadukasiku, ihi ide m kotoba mo naki kokoti sure do,

 "Hitohi, uresiku kiki haberi si kokoro no uti wo, rei no, tada musubohore nagara sugusi haberi na ba, omohisiru katahasi wo dani, ikadekaha to, kutiwosisa ni."

 to, ito tutumasige ni notamahu ga, itaku sizoki te, tayedaye honokani kikoyure ba, kokoromotonaku te,

 "Ito tohoku mo haberu kana! Mameyakani kikoyesase, uketamahara mahosiki yo no ohom-monogatari mo haberu monowo."

 to notamahe ba, geni, to obosi te, sukosi miziroki yori tamahu kehahi wo kiki tamahu ni mo, huto mune uti-tuburure do, sarigenaku itodo sidume taru sama si te, Miya no mi-kokorobahe, omoha zu ni asau ohasi keri to obosi ku, katuha ihi mo utome, mata nagusame mo, katagatani sidusidu to kikoye tamahi tutu ohasu.

 [4-5 Naka-no-kimi asks Kaoru to take her with him to Uji]

 Womna-Gimi ha, hito no ohom-uramesisa nado ha, uti-ide katarahi kikoye tamahu beki koto ni mo ara ne ba, tada, yo yaha uki nado yau ni omohase te, kotozukuna ni magirahasi tutu, yamazato ni akarasamani watasi tamahe to obosiku, ito nemgoro no omohi te notamahu.

 "Sore ha simo, kokoro hitotu ni makase te ha, e tukaumaturu maziki kotoni haberi. Naho, Miya ni tada kokoro utukusiku kikoyesase tamahi te, kano mi-kesiki ni sitagahi te nam yoku haberu beki. Sara zu ha, sukosi mo tagahime ari te, kokoro karoku mo nado obosi monose m ni, ito asiku haberi na m. Sa dani arumaziku ha, miti no hodo mo ohom-okuri mukahe mo, oritati te tukaumatura m ni, nani no habakari kaha habera m. Usiroyasuku hito ni ni nu kokoro no hodo ha, Miya mo mina sirase tamahe ri."

 nado ha ihi nagara, woriwori ha, sugi ni si kata no kuyasisa wo wasururu wori naku, mono ni mo gana ya to, torikahesa mahosiki to, honomekasi tutu, yauyau kuraku nariyuku made ohasuru ni, ito urusaku oboye te,

 "Saraba, kokoti mo nayamasiku nomi haberu wo, mata, yorosiku omohi tamahe rare m hodo ni, nanigoto mo."

 tote, iri tamahi nuru kesiki naru ga, ito kutiwosikere ba,

 "Satemo, itu bakari obositatu beki ni ka. Ito sigeku habe' si miti no kusa mo, sukosi uti-haraha se habera m kasi."

 to, kokoro tori ni kikoye tamahe ba, sibasi iri sasi te,

 "Kono tuki ha sugi nu mere ba, tuitati no hodo ni mo, to koso ha omohi habere. Tada, ito sinobi te koso yokara me. Nanika, yo no yurusi nado kotokotosiku."

 to notamahu kowe no, "Imiziku rautage naru kana!" to, tune yori mo mukasi omohi-ide raruru ni, e tutumi ahe de, yoriwi tamahe ru hasira moto no sudare no sita yori, yawora oyobi te, ohom-sode wo torahe tu.

 [4-6 Kaoru presses Naka-no-kimi for his love]

 Womna, "Sariya, ana kokorou!" to omohu ni, nanigoto kaha iha re m, mono mo iha de, itodo hikiiri tamahe ba, sore ni tuki te ito naregaho ni, nakara ha uti ni iri te sohihusi tamahe ri.

 "Ara zu ya? Sinobi te ha yokaru beku obosu koto mo ari keru ga uresiki ha, higamimi ka, kikoyesase m to zo. Utoutosiku obosu beki ni mo ara nu wo, kokorou no kesiki ya!"

 to urami tamahe ba, irahe su beki kokoti mo se zu, omoha zu ni nikuku omohi nari nuru wo, semete omohi sidume te,

 "Omohi no hoka nari keru mi-kokoro no hodo kana! Hito no omohu ram koto yo! Asamasi."

 to ahame te, naki nu beki kesiki naru, sukosi ha kotowari nare ba, itohosikere do,

 "Kore ha toga aru bakari no koto kaha. Kabakari no taimen ha, inisihe wo mo obosi ide yo kasi. Sugi ni si hito no ohom-yurusi mo ari si mono wo. Ito koyonaku obosi keru koso, nakanaka utate are. Sukizukisiku mezamasiki kokoro ha ara zi to, kokoroyasuku omohose."

 tote, ito nodoyakani ha motenasi tamahe re do, tukigoro kuyasi to omohi wataru kokoro no uti no, kurusiki made nariyuku sama wo, tukuduku to ihi tuduke tamahi te, yurusu beki kesiki ni mo ara nu ni, semkatanaku, imizi to mo yo no tune nari. Nakanaka, mugeni kokoro sira zara m hito yori mo, hadukasiku kokorodukinaku te, naki tamahi nuru wo,

 "Koha, nazo? Ana, wakawakasi."

 to ha ihi nagara, ihi sira zu rautageni, kokorogurusiki monokara, youi hukaku hadukasige naru kehahi nado no, mi si hodo yori mo, koyonaku nebi masari tamahi ni keru nado wo miru ni, "Kokorokara yosobito ni nasi te, kaku yasukara zu mono wo omohu koto." to kuyasiki ni mo, mata geni ne ha naka re keri.

 [4-7 Kaoru leaves Naka-no-kimi keeping his mind control]

 Tikaku saburahu nyoubau hutari bakari are do, suzuro naru wotoko no uti-iri ki taru nara ba koso ha, koha ikanaru koto zo to mo, mawiri yora me, utokara zu kikoye kahasi tamahu ohom-nakarahi na' mere ba, saru yau koso ha ara me to omohu ni, kataharaitakere ba, sirazugaho nite yawora sizoki nuru ni, itohosiki ya!

 Wotoko-Gimi ha, inisihe wo kuyuru kokoro no sinobi gatasa nado mo, ito sidume gatakari nu beka' mere do, mukasi dani arigatakari si kokoro no youi nare ba, naho ito omohi no mama ni mo motenasi kikoye tamaha zari keri. Kayau no sudi ha, komakani mo e nam manebi tuduke zari keru. Kahinaki monokara, hitome no ainaki wo omohe ba, yoroduni omohikahesi te ide tamahi nu.

 Mada yohi to omohi ture do, akatuki tikau nari ni keru wo, mi togamuru hito mo ya ara m to, wadurahasiki mo, womna no ohom-tame no itohosiki zo kasi.

 "Nayamasigeni kiki wataru mi-kokoti ha, kotowari nari keri. Ito hadukasi to obosi tari turu kosi no sirusi ni, ohoku ha kokorogurusiku oboye te yami nuru kana! Rei no wokogamasi no kokoro ya!" to omohe do, "Nasakenakara m koto ha, naho ito ho'i nakaru besi. Mata, tatimati no waga kokoro no midare ni makase te, anagatinaru kokoro wo tukahi te noti, kokoroyasuku simo ara zara m monokara, wari naku sinobi arika m hodo mo kokorodukusi ni, Womna no katagata obosi midare m koto yo."

 nado, sakasiku omohu ni seka re zu, ima no ma mo kohisiki zo wari nakari keru. Sarani mi de ha e aru maziku oboye tamahu mo, kahesugahesu ayanikunaru kokoro nari ya!

 

5 Tale of Naka-no-kimi Naka-no-kimi thanks for Kaoru and in agony to his kindnesses

 [5-1 Kaoru writes a letter to Naka-no-kimi next morning]

 Mukasi yori ha sukosi hosoyagi te, ateni rautakari turu kehahi nado ha, tati-hanare tari to mo oboye zu, mi ni sohi taru kokoti si te, sarani kotogoto mo oboye zu nari ni tari.

 "Udi ni ito watara mahosige ni oboi ta' meru wo, samoya, watasi kikoye te masi." nado omohe do, "Masani Miya ha yurusi tamahi te m ya? Saritote, sinobi te hata, ito binnakara m. Ikasama ni si te kaha, hitome migurusikara de, omohu kokoro no yuku beki." to, kokoro mo akugare te nagame husi tamahe ri.

 Mada ito hukaki asita ni ohom-humi ari. Rei no, uhabe ha kezayaka naru tatebumi nite,

 "Itadurani wake turu miti no tuyu sigemi
 mukasi oboyuru aki no sora kana

 Mi-kesiki no kokorousa ha, kotowari sira nu turasa nomi nam. Kikoye sase m kata naku."

 to ari. Ohom-kahesi nakara m mo, hito no tame rei nara zu to mi togamu beki wo, ito kurusikere ba,

 "Uketamahari nu. Ito nayamasiku te, e kikoyesase zu."

 to bakari kakituke tamahe ru wo, "Amari kotozukuna naru kana!" to sauzausiku te, wokasikari turu ohom-kehahi nomi kohisiku omohi ide raru.

 Sukosi yononaka wo mo siri tamahe ru ke ni ya, sabakari asamasiku warinasi to ha omohi tamahe ri turu monokara, hitaburuni ibuseku nado ha ara de, ito raurauziku hadukasige naru kesiki mo sohi te, sasugani natukasiku ihi kosirahe nado si te, idasi tamahe ru hodo no kokorobahe nado wo omohi iduru mo, netaku kanasiku, samazama ni kokoro ni kakari te, wabisiku oboyu. Nanigoto mo, inisihe ni ha ito ohoku masari te omohi ide raru.

 "Nanikaha! Kono Miya kare hate tamahi na ba, ware wo tanomosibito ni si tamahu beki ni koso ha a' mere. Satemo, arahare te kokoroyasuki sama ni e ara zi wo, sinobi tutu mata omohi masu hito naki, kokoro no tomari nite koso ha ara me."

 nado, tada kono koto nomi, tuto oboyuru zo, kesikara nu kokoro naru ya! Sabakari kokorohukage ni sakasigari tamahe do, wotoko to ihu mono no kokoroukari keru koto yo! Naki hito no ohom-kanasisa ha, ihukahinaki koto nite, ito kaku kurusiki made ha nakari keri. Kore ha, yoroduni zo omohi megurasa re tamahi keru.

 "Kehu ha, Miya watara se tamahi nu."

 nado, hito no ihu wo kiku ni mo, usiromi no kokoro ha use te, mune uti-tubure te, ito urayamasiku oboyu.

 [5-2 Nio-no-miya gets back to his home and daubts Kaoru's leaving perfume]

 Miya ha, higoro ni nari ni keru ha, waga kokoro sahe uramesiku obosa re te, nihakani watari tamahe ru nari keri.

 "Nanikaha, kokoro hedate taru sama ni mo miye tatematura zi. Yamazato ni to omohitatu ni mo, tanomosibito ni omohu hito mo, utomasiki kokoro sohi tamahe ri keri."

 to mi tamahu ni, yononaka ito tokoroseku omohi nara re te, "Naho ito uki mi nari keri." to, "Tada kiye se nu hodo ha, aru ni makase te, oyiraka nara m." to omohi hate te, ito rautageni, utukusiki sama ni motenasi te wi tamahe re ba, itodo ahareni uresiku obosa re te, higoro no okotari nado, kagirinaku notamahu.

 Ohom-hara mo sukosi hukuraka ni nari ni taru ni, kano hudi tamahu sirusi no obi no hiki-yuha re taru hodo nado, ito ahareni, mada kakaru hito wo tikaku te mo mi tamaha zari kere ba, medurasiku sahe obosi tari. Utitoke nu tokoro ni narahi tamahi te, yorodu no koto, kokoroyasuku natukasiku obosa ruru mama ni, orokanara nu koto-domo wo, tuki se zu tigiri notamahu wo kiku ni tuke te mo, kaku nomi koto yoki waza ni ya ara m to, anagati nari turu hito no mi-kesiki mo omohi ide rare te, tosigoro ahare naru kokorobahe nado ha omohi watari ture do, kakaru kata zama nite ha, are wo mo arumaziki koto to omohu ni zo, kono ohom-yukusaki no tanome ha, ideya, to omohi nagara mo, sukosi mimi tomari keru.

 "Satemo, asamasiku tayume tayume te, iri kitari si hodo yo! Mukasi-no-Hito ni utoku te sugi ni si koto nado katari tamahi si kokorobahe ha, geni arigatakari keri to, naho utitoku beku hata, ara zari keri kasi."

 nado, iyoiyo kokorodukahi se raruru ni mo, hisasiku todaye tamaha m koto ha, ito mono-osorosikaru beku oboye tamahe ba, kotoni ide te ha iha ne do, sugi nuru kata yori ha, sukosi matuhasi zama ni motenasi tamahe ru wo, Miya ha itodo kagiri naku ahare to omohosi taru ni, kano Hito no ohom-uturiga no, ito hukaku simi tamahe ru ga, yo no tune no kau no ka ni ire takisime taru ni mo ni zu, siruki nihohi naru wo, sono miti no hito ni si ohasure ba, ayasi to togame ide tamahi te, ikanari si koto zo to, kesiki tori tamahu ni, koto no hoka ni mote-hanare nu koto ni si are ba, ihamkatanaku warinaku te, ito kurusi to obosi taru wo,

 "Sarebayo. Kanarazu saru koto ha ari na m. Yo mo, tada ni ha omoha zi, to omohi wataru koto zo kasi."

 to mi-kokoro sawagi keri. Saruha, hitohe no ohom-zo nado mo, nugi kahe tamahi te kere do, ayasiku kokoro yori hoka ni zo mi ni simi ni keru.

 "Kabakari ni te ha, nokori ari te simo ara zi."

 to, yoroduni kiki nikuku notamahi tudukuru ni, kokorouku te, mi zo okidokoro naki.

 "Omohi kikoyuru sama koto naru mono wo, ware koso saki ni nado, kayau ni uti-somuku kiha ha koto ni koso are. Mata mi-kokorooki tamahu bakari no hodo ya ha he nuru. Omohi no hoka ni ukari keru mi-kokoro kana!"

 to, subete manebu beku mo ara zu, itohosigeni kikoye tamahe do, tomokakumo irahe tamaha nu sahe, ito netaku te,

 "Mata hito ni nare keru sode no uturiga wo
 waga mi ni sime te urami turu kana
"

 Womna ha, asamasiku notamahi tudukuru ni, ihu beki kata mo naki wo, ikagaha, tote,

 "Minare nuru naka no koromo to tanome si wo
 kabakari nite ya kake hanare na m
"

 tote, uti-naki tamahe ru kesiki no, kagirinaku ahare naru wo miru ni mo, "Kakare ba zo kasi." to, ito kokoroyamasiku te, ware mo horohoro to kobosi tamahu zo, iromekasiki mi-kokoro naru ya! Makotoni imiziki ayamati ari tomo, hitaburuni ha e zo utomi hatu maziku, rautageni kokorogurusiki sama no si tamahe re ba, e mo urami hate tamaha zu, notamahi sasi tutu, katu ha kosirahe kikoye tamahu.

 [5-3 Nio-no-miya renews his understanding to Naka-no-kimi's fineness]

 Mata no hi mo, kokoro nodokani ohotonogomori oki te, ohom-teudu, ohom-kayu nado mo konata ni mawirasu. Ohom-siturahi nado mo, sabakari kakayaku bakari, Koma, Morokosi no nisiki aya wo tati kasane taru me utusi ni ha, yo no tuneni uti-nare taru kokoti si te, hitobito no sugata mo, nayebami taru uti-maziri nado si te, ito sidukani mi mawahasa ru.

 Kimi ha, nayoyoka naru usuiro-domo ni, nadesiko no hosonaga kasane te, uti-midare tamahe ru ohom-sama no, nanigoto mo ito uruhasiku, kotokotosiki made sakari naru hito no ohom-nihohi, nanikure ni omohi kurabure do, keotori te mo oboye zu, natukasiku wokasiki mo, kokorozasi no orokanara nu ni hadi naki na' meri kasi. Maro ni utukusiku koye tari si hito no, sukosi hosoyagi taru ni, iro ha iyoiyo siroku nari te, ate ni wokasige nari.

 Kakaru ohom-uturiga nado no itizirukara nu wori dani, aigyauduki rautaki tokoro nado no, naho hito ni ha ohoku masari te obosa ruru mama ni ha,

 "Kore wo harakara nado ni ha ara nu hito no, kedikaku ihi kayohi te, koto ni hure tutu, onodukara kowe kehahi wo mo kiki minare m ha, ikadeka tada ni mo omoha m. Kanarazu sika obosi nu beki koto naru wo."

 to, waga ito kumanaki mi-kokoro narahi ni obosi sira rure ba, tuneni kokoro wo kake te, "Siruki sama naru humi nado ya aru?" to, tikaki midusi, karabitu nado yau no mono wo mo, sarigenaku te sagasi tamahe do, saru mono mo nasi, Tada, ito sukuyokani koto sukuna nite, nahonahosiki nado zo, wazato mo nakere do, mono ni tori maze nado si te mo aru wo, "Ayasi. Naho, ito kau nomi ha ara zi kasi." to utagaha ruru ni, itodo kehu ha yasukara zu obosa ruru, kotowari nari kasi.

 "Kano hito no kesiki mo, kokoro ara m womna no, ahare to omohi nu beki wo, nadote kaha, koto no hoka ni ha sasi-hanata m. Ito yoki ahahi nare ba, katamini zo omohi kahasu ram kasi."

 to omohiyaru zo, wabisiku haradatasiku netakari keru. Naho, ito yasukara zari kere ba, sono hi mo e ide tamaha zu. Rokudu-no-win ni ha, ohom-humi wo zo hutatabi mitabi tatematuri tamahu wo,

 "Itu no hodo ni tumoru ohom-kotonoha nara m?"

 to tubuyaku Oyibito-domo ari.

 [5-4 Kaoru presents clothes to Naka-no-kimi]

 Tiunagon-no-Kimi ha, kaku Miya no komori ohasuru wo kiku ni simo, kokoroyamasiku oboyure do,

 "Warinasi ya! Kore ha waga kokoro no wokogamasiku asiki zo kasi. Usiroyasuku to omohi some te si atari no koto wo, kaku ha omohu besi ya!"

 to sihite zo omohi kahesi te, "Saha ihe do, e obosi sute za' meri kasi." to, uresiku mo ari, "Hitobito no kehahi nado no, natukasiki hodo ni nayebami ta' meri si wo." to omohiyari tamahi te, Haha-Miya-no-Ohomkata ni mawiri tamahi te,

 "Yorosiki mauke no mono-domo ya saburahu? Tukahu beki koto."

 nado mausi tamahe ba,

 "Rei no, tata m tuki no hohuzi no reu ni, siroki mono-domo ya ara m. Some taru nado ha, ima ha wazato mo si oka nu wo, isogi te koso ha se me."

 to notamahe ba,

 "Nanika? Kotokotosiki you ni mo habera zu. Saburaha m ni sitagahi te."

 tote, Mikusigedono nado ni toha se tamahi te, womna no sauzoku-domo amata kudari ni, hosonaga-domo mo, tada aru ni sitagahi te, tada aru ni sitagahi te, tada naru kinu aya ndo tori gusi tamahu. Midukara no goreu to obosiki ni ha, waga goreu ni ari keru kurenawi no utime nabete nara nu ni, siroki aya-domo nado, amata kasane tamahe ru ni, hakama no gu ha nakari keru ni, ikani si tari keru ni ka, kosi no hitotu aru wo, hiki-musubi kuhahe te,

 "Musubi keru tigiri koto naru sitahimo wo
 tada hitosudi ni urami ya ha suru
"

 Taihu-no-Kimi tote, otonasiki hito no, mutumasige naru ni tukahasu.

 "Tori ahe nu sama no migurusiki wo, tukidukisiku mote-kakusi te."

 nado notamahi te, goreu no ha, sinobiyaka nare do, hako nite tutumi mo koto nari. Goranze ne do, sakizaki mo, kayau naru mi-kokoro sirahi ha, tune no koto nite menare ni tare ba, kesikibami kahesi nado, hikosirohu beki ni mo ara ne ba, ikaga to mo omohi waduraha de, hitobito ni tori-tirasi nado si tare ba, onoono sasi-nuhi nado su.

 Wakaki hitobito no, omahe tikaku tukaumaturu nado wo zo, toriwaki te ha tukurohi tatu beki. Simodukahe-domo no, itaku nayebami tari turu sugata-domo nado ni, siroki ahase nado nite, ketien nara nu zo nakanaka meyasukari keru.

 [5-5 Kaoru looks after Naka-no-kimi's life very kindly]

 Tare kaha, nanigoto wo mo usiromi kasiduki kikoyuru hito no ara m. Miya ha, orokanara nu mi-kokorozasi no hodo nite, "Yorodu wo ikade." to obosi oki te tare do, komakanaru utiuti no koto made ha, ikagaha obosiyora m. Kagiri mo naku hito ni nomi kasiduka re te naraha se tamahe re ba, yononaka uti-aha zu sabisiki koto, ikanaru mono to mo siri tamaha nu, kotowari nari.

 En ni sozoro samuku, hana no tuyu wo mote-asobi te yo ha sugusu beki monoto obosi taru hodo yori ha, obosu hito no tame nare ba, onodukara worihusi ni tuke tutu, mameyaka naru koto made mo atukahi sirase tamahu koso, arigataku meduraka naru koto na' mere ba, "Ideya." nado, sosirahasige ni kikoyuru ohom-menoto nado mo ari keri.

 Warahabe nado no, nari azayaka nara nu, woriwori uti-maziri nado si taru wo mo, Womna-Gimi ha, ito hadukasiku, "Nakanaka naru sumahi ni mo aru kana!" nado, hitosirezu ha obosu koto naki ni simo ara nu ni, masite konokoro ha, yo ni hibiki taru ohom-arisama no hanayakasa ni, katuha, "Miya no uti no hito no mi omoha m koto mo, hitogenaki koto." to, obosi midaruru koto mo sohi te nagekasiki wo, Tiunagon-no-Kimi ha, ito yoku osihakari kikoye tamahe ba, utokara m atari ni ha, migurusiku kudakudasikari nu beki kokorosirahi no sama mo, anaduru to ha nakere do, "Nanikaha, kotokotosiku sitategaho nara m mo, nakanaka oboye naku mitogamuru hito ya ara m." to, obosu nari keri.

 Ima zo mata, rei no meyasuki sama naru mono-domo nado se sase tamahi te, ohom-koutiki ora se, aya no reu tamaha se nado si tamahi keru. Kono Kimi simo zo, Miya ni otori kikoye tamaha zu, sama kotoni kasiduki tate rare te, kataha naru made kokoroogori mo si, yo wo omohi sumasi te, ate naru kokorobahe ha koyonakere do, ko-Miko no mi-yamazumi wo misome tamahi si yori zo, "Sabisiki tokoro no aharesa ha sama koto nari keri." to, kokorogurusiku obosa re te, nabete no yo wo mo omohi megurasi, hukaki nasake wo mo narahi tamahi ni keru. Itohosi no hitonarahasi ya, to zo.

 [5-6 Kaoru and Naka-no-kimi are in agony]

 "Kakute, naho, ikade usiroyasuku otonasiki hito nite yami na m." to omohu ni mo, sitagaha zu, kokoro ni kakari te kurusikere ba, ohom-humi nado wo, arisi yori ha komayaka nite, tomosureba, sinobi amari taru kesiki mise tutu kikoye tamahu wo, Womna-Gimi, ito wabisiki koto sohi taru mi to obosi nageka ru.

 "Hitoheni sira nu hito nare ba, ana monoguruhosi to, hasitaname sasi-hanata m ni mo yasukaru beki wo, mukasi yori sama koto naru tanomosibito ni narahi ki te, imasara ni naka asiku nara m mo, nakanaka hitome asikaru besi. Sasugani, asahakani mo ara nu mi-kokorobahe arisama no, ahare wo sira nu ni ha ara zu. Saritote, kokoro kahasi gaho ni ahi-siraha m mo ito tutumasiku, ikagaha su bekara m?"

 to, yoroduni omohi midare tamahu.

 Saburahu hitobito mo, sukosi mono no ihukahi ari nu beku wakayaka naru ha, mina atarasi, minare taru tote ha, kano yamazato no huru-womna-bara nari. Omohu kokoro wo mo, onazi kokoro ni natukasiku ihi ahasu beki hito no naki mama ni ha, ko-Hime-Gimi wo omohi ide kikoye tamaha nu wori nasi.

 "Ohase masika ba, kono hito mo kakaru kokoro wo sohe tamaha masi ya!"

 to, ito kanasiku, Miya no turaku nari tamaha m nageki yori mo, kono koto ito kurusiku oboyu.

 

6 Tale of Kaoru Kaoru is heard about halfsisters Ukifune by Naka-no-kimi

 [6-1 Kaoru visits Naka-no-kimi at Nijo-in]

 Wotoko-Gimi mo, sihite omohi wabi te, rei no, simeyakanaru yuhutukata ohasi tari. Yagate hasi ni ohom-sitone sasi-ide sase tamahi te, "Ito nayamasiki hodo nite nam, e kikoyesase nu." to, hito si te kikoye idasi tamahe ru wo kiku ni, imiziku turaku te, namida oti nu beki wo, hitome ni tutume ba, sihite magirahasi te,

 "Nayama se tamahu wori ha, sira nu sou nado mo tikaku mawiri yoru wo. Kususi nado no tura nite mo, misu no uti ni ha saburahu maziku yaha. Kaku hitodute naru ohom-seusoko nam, kahi naki kokoti suru."

 to notamahi te, ito monosige naru mi-kesiki naru wo, hitoyo mono no kesiki mi si hitobito,

 "Geni, ito migurusiku haberu meri."

 tote, moya no misu uti-orosi te, yowinosou no za ni ire tatematuru wo, Womna-Gimi, makotoni kokoti mo ito kurusikere do, hito no kaku ihu ni, ketien ni nara m mo, mata ikaga, to tutumasikere ba, mono-u nagara sukosi wizari ide te, taimen si tamahe ri.

 Ito honokani, tokidoki mono notamahu ohom-kehahi no, mukasibito no nayami some tamahe ri si koro, madu omohi ide raruru mo, yuyusiku kanasiku te, kaki-kurasu kokoti si tamahe ba, tomi ni mono mo iha re zu, tamerahi te zo kikoye tamahu.

 Koyonaku okumari tamahe ru mo ito turaku te, su no sita yori kityau wo sukosi osi-ire te, rei no, narenaresige ni tikaduki yori tamahu ga, ito kurusikere ba, warinasi to obosi te, Seusyau to ihi si hito wo tikaku yobi yose te,

 "Mune nam itaki. Sibasi osahe te."

 to notamahu wo kiki te,

 "Mune ha osahe taru ha, ito kurusiku haberu monowo."

 to uti-nageki te, winahori tamahu hodo mo, geni zo sita yasukara nu.

 "Ikanare ba, kaku simo tuneni nayamasiku ha obosa ru ram. Hito ni tohi haberi sika ba, sibasi koso kokoti ha asika' nare, sate mata, yorosiki wori ari, nado koso wosihe habe' sika. Amari wakawakasiku motenasa se tamahu na' meri."

 to notamahu ni, ito hadukasiku te,

 "Mune ha, itu to mo naku kaku koso ha habere. Mukasi no hito mo sakoso ha monosi tamahi sika. Nagakaru maziki hito no suru waza to ka, hito mo ihi haberu meru."

 to zo notamahu. "Geni, tare mo titose no matu nara nu yo wo." to omohu ni ha, ito kokorogurusiku ahare nare ba, kono mesiyose taru hito no kika m mo tutuma re zu, kataharaitaki sudi no koto wo koso eri todomure, mukasi yori omohi kikoye si sama nado wo, kano ohom-mimi hitotu ni ha kokoroe sase nagara, hito ha kataha ni mo kiku maziki sama ni, sama yoku meyasuku zo ihi nasi tamahu wo, "Geni, arigataki mi-kokorobahe ni mo." to kiki wi tari keri.

 [6-2 Kaoru complains his love for the late Ohoi-kimi to Naka-no-kimi]

 Nanigoto ni tuke te mo, ko-Gimi no ohom-koto wo zo tuki se zu omohi tamahe ru.

 "Ihakenakari si hodo yori, yononaka wo omohi hanare te yami nu beki kokorodukahi wo nomi narahi habe' si ni, sarubeki ni ya haberi kem, utoki monokara orokanara zu omohi some kikoye haberi si hitohusi ni, kano ho'i no hizirigokoro ha, sasugani tagahi ya si ni kem.

 Nagusame bakari ni, koko ni mo kasiko ni mo yuki kakadurahi te, hito no arisama wo mi m ni tuke te, magiruru koto mo ya ara m nado, omohiyoru woriwori habere do, sarani hokazama ni ha nabiku beku mo habera zari keri.

 Yoroduni omohi tamahe wabi te ha, kokoro no hiku kata no tuyokara nu waza nari kere ba, sukigamasiki yau ni obosa ru ram to, hadukasikere do, arumaziki kokoro no, kakete mo aru beku ha koso mezamasikara me, tada kabakari no hodo nite, tokidoki omohu koto wo mo kikoyesase uketamahari nado si te, hedate naku notamahi kayoha m wo, tare kaha togame idu beki. Yonohito ni ni nu kokoro no hodo ha, mina hito ni modokaru maziku haberu wo, naho usiroyasuku obosi tare."

 nado, urami nakimi kikoye tamahu.

 "Usirometaku omohi kikoye ba, kaku ayasi to hito mo mi omohi nu beki made ha kikoye haberu beku ya! Tosigoro, konata kanata ni tuke tutu, misiru koto-domo no haberi sika ba koso, sama koto naru tanomosibito nite, ima ha kore yori nado odorokasi kikoyure."

 to notamahe ba,

 "Sayau naru wori mo oboye habera nu mono wo, ito kasikoki koto ni obosioki te notamahasuru ya! Kono ohom-yamazato idetati isogi ni, karausite mesitukaha se tamahu beki. Sore mo geni, goranzi siru kata ari te koso ha to, orokani yaha omohi haberu."

 nado notamahi te, naho ito mono-uramesige nare do, kiku hito are ba, omohu mama ni mo ikadekaha tuduke tamaha m.

 [6-3 Kaoru desires a doll that looks like the late Ohoi-kimi]

 To no kata wo nagame idasi tare ba, yauyau kuraku nari ni taru ni, musi no kowe bakari magire naku te, yama no kata woguraku, nani no ayame mo miye nu ni, ito simeyakanaru sama si te yoriwi tamahe ru mo, wadurahasi to nomi uti ni ha obosa ru.

 "Kagiri dani aru."

 nado, sinobiyakani uti-zuzi te,

 "Omou tamahe wabi ni te haberi. Otonasinosato motome mahosiki wo, kano yamazato no watari ni, wazato tera nado ha naku tomo, mukasi oboyuru hitogata wo mo tukuri, we ni mo kaki tori te, okonahi habera m to nam, omou tamahe nari ni taru."

 to notamahe ba,

 "Aharenaru ohom-negahi ni, mata utate Mitarasigaha tikaki kokoti suru hitogata koso, omohiyari itohosiku habere. Kogane motomuru wesi mo koso nado, usirometaku zo haberu ya!"

 to notamahe ba,

 "Soyo. Sono takumi mo wesi mo, ikadeka kokoro ni ha kanahu beki waza nara m. Tikaki yo ni hana hurase taru takumi mo haberi keru wo, sayau nara m hengwenohito mo gana!"

 to, tozama kauzama ni wasure m kata naki yosi wo, nageki tamahu kesiki no, kokorobukage naru mo itohosiku te, ima sukosi tikaku suberi yori te,

 "Hitogata no tuide ni, ito ayasiku omohiyoru maziki koto wo koso, omohi ide habere."

 to notamahu kehahi no, sukosi natukasiki mo, ito uresiku ahare nite,

 "Nanigoto ni ka?"

 to ihu mama ni, kityau no sita yori te wo torahure ba, ito urusaku omohi nara rure do, "Ikasama ni si te, kakaru kokoro wo yame te, nadarakani ara m." to omohe ba, kono tikaki hito no omoha m koto no ainaku te, sarigenaku motenasi tamahe ri.

 [6-4 Naka-no-kimi talks about Ukifune to Kaoru]

 "Tosigoro ha, yo ni ya ara m to mo sira zari turu hito no, kono natugoro, tohoki tokoro yori monosi te tadune ide tari si wo, utoku ha omohu mazikere do, mata utituke ni, sasimo nanikaha mutubi omoha m, to omohi haberi si wo, saitukoro ki tari si koso, ayasiki made, mukasibito no ohom-kehahi ni kayohi tari sika ba, ahareni oboye nari ni sika.

 Katami nado, kau obosi notamahu meru ha, nakanaka nanigoto mo, asamasiku mote-hanare tari to nam, miru hitobito mo ihi haberi si wo, ito sasimo aru maziki hito no, ikadekaha, saha ari kem."

 to notamahu wo, yumegatari ka, to made kiku.

 "Sarubeki yuwe are ba koso ha, sayau ni mo mutubi kikoye raru rame. Nadoka ima made, kaku mo kasume sase tamaha zara m."

 to notamahe ba,

 "Isaya, sono yuwe mo, ikanari kem koto to mo omohiwaka re habera zu. Mono-hakanaki arisama-domo nite, yo ni oti tomari sasurahe m to su ram koto, to nomi, usirometageni obosi tari si koto-domo wo, tada hitori kaki-atume te omohisira re haberu ni, mata ainaki koto wo sahe uti-sohe te, hito mo kiki tutahe m koso, ito itohosikaru bekere."

 to notamahu kesiki miru ni, "Miya no sinobi te mono nado notamahi kem hito no, sinobugusa tumi oki tari keru naru besi." to misiri nu.

 Ni tari to notamahu yukari ni mimi tomari te,

 "Kabakari nite ha. Onaziku ha ihi hate sase tamau te yo."

 to, ibukasigari tamahe do, sasugani kataharaitaku te, e komakani mo kikoye tamaha zu.

 "Tadune m to obosu kokoro ara ba, sono watari to ha kikoye tu bekere do, kuhasiku simo e sira zu ya! Mata, amari iha ba, kokorootori mo si nu beki koto ni nam."

 to notamahe ba,

 "Yo wo, uminaka ni mo, tama no arika tadune ni ha, kokoro no kagiri susumi nu beki wo, ito sa made omohu beki ni ha ara za' nare do, ito kaku nagusame m kata naki yori ha to, omohiyori haberu hitogata no negahi bakari ni ha, nadokaha, yamazato no honzon ni mo omohi habera zara m. Naho, tasika ni notamahase yo."

 to, utitukeni seme kikoye tamahu.

 "Isaya, inisihe no ohom-yurusi mo nakari si koto wo, kaku made morasi kikoyuru mo, ito kuti karukere do, hengwe no takumi motome tamahu itohosisa ni koso, kaku mo." tote, "Ito tohoki tokoro ni tosigoro he ni keru wo, haha naru hito no urehasiki koto ni omohi te, anagatini tadune yori si wo, hasitanaku mo e irahe de haberi si ni, monosi tari si nari. Honokanari sika ba ni ya, nanigoto mo omohi si hodo yori ha migurusikara zu nam miye si. Kore wo ikasama ni motenasa m, to nageku meri si ni, Hotoke ni nara m ha, ito koyonaki koto ni koso ha ara me, sa made ha ikadeuyikaha."

 nado kikoye tamahu.

 [6-5 Kaoru loves Naka-no-kimi as before]

 "Sarigenaku te, kaku urusaki kokoro wo ikade ihi hanatu waza mo gana, to omohi tamahe ru." to miru ha turakere do, sasugani ahare nari. "Aru maziki koto to ha hukaku omohi tamahe ru monokara, keseu ni hasitanaki sama ni ha, e motenasi tamaha nu mo, misiri tamahe ru ni koso ha." to omohu kokorotokimeki ni, yo mo itaku huke yuku wo, uti ni ha hitome ito kataharaitaku oboye tamahi te, uti-tayume te iri tamahi nure ba, Wotoko-Gimi, kotowari to ha kahesugahesu omohe do, naho ito uramesiku kutiwosiki ni, omohi sidume m kata mo naki kokoti si te, namida no koboruru mo hito warokere ba, yoroduni omohi midarure do, hitaburuni asahaka nara m motenasi hata, naho ito utate, waga tame mo ainakaru bekere ba, nenzi kahesi te, tune yori mo nagekigati nite ide tamahi nu.

 "Kaku nomi omohi te ha, ikaga su bekara m. Kurusiku mo aru beki kana! Ikani si te kaha, ohokata no yo ni ha modoki arumaziki sama nite, sasugani omohu kokoro no kanahu waza wo su bekara m."

 nado, oritati te renzi taru kokoro nara ne ba ni ya, waga tame hito no tame ni mo, kokoroyaukaru maziki koto wo, warinaku obosi akasu ni, "Ni tari to notamahi turu hito mo, ikadekaha makoto ka to ha miru beki. Sabakari no kiha nare ba, omohiyora m ni, kataku ha ara zu tomo, hito no ho'i ni mo ara zu ha, urusaku koso aru bekere." nado, naho sonata zama ni ha kokoro mo tata zu.

 

7 Tale of Kaoru Kaoru visits to Uji and hears minutery about Ukihune from Ben-no-ama

 [7-1 Kaoru visits to Uji at 20 past on September]

 Udi-no-miya wo hisasiku mi tamaha nu toki ha, itodo mukasi tohoku naru kokoti si te, suzuroni kokorobosokere ba, Kugwati nizihu-yo-niti bakari ni ohasi tari.

 Itodosiku kaze nomi huki harahi te, kokoro sugoku ara masige naru midu no oto nomi yadomori nite, hito kage mo koto ni miye zu. Miru ni ha, madu kaki-kurasi, kanasiki koto zo kagirinaki. Ben-no-Ama mesiide tare ba, sauziguti ni, awonibi no kityau sasi-ide te mawire ri.

 "Ito kasikokere do, masite ito osorosigeni habere ba, tutumasiku te nam."

 to, maho ni ha ideko zu.

 "Ikani nagame tamahu ram to omohiyaru ni, onazi kokoro naru hito mo naki monogatari mo kikoye m tote nam. Hakanaku mo tumoru tosituki kana!"

 tote, namida wo hitome uke te ohasuru ni, Oyibito ha itodo sarani seki ahe zu.

 "Hito no uhe nite, ainaku mono wo obosu meri si koro no sora zo kasi, to omohi tamahe iduru ni, itu to habera nu naru ni mo, aki no kaze ha mi ni simi te turaku oboye haberi te, geni kano nageka se tamahu meri simo siruki yononaka no ohom-arisama wo, honokani uketamaharu mo, samazama ni nam."

 to kikoyure ba,

 "Toaru koto mo kakaru koto mo, nagarahure ba, nahoru yau mo aru wo, adikinaku obosi simi kem koso, waga ayamati no yau ni, naho kanasikere. Konokoro no ohom-arisama ha, nanika, sore koso yo no tune nare. Saredo, usirometageni ha miye kikoye za' meri. Ihi te mo ihi te mo, munasiki sora ni nobori nuru keburi nomi koso, tare mo nogare nu koto nagara, okure sakidatu hodo ha, naho ito ihukahinakari keri."

 tote mo, matanaki tamahi nu.

 [7-2 Kaoru meets and talks with Ajari in Uji]

 Azari mesi te, rei no, kano kiniti no kyau Hotoke nado no koto notamahu.

 "Sate, koko ni tokidoki monosuru ni tuke te mo, kahinaki koto no yasukara zu oboyuru ga, ito yaku naki wo, kono sinden koboti te, kano yamadera no katahara ni dau tate m, to nam omohu wo, onaziku ha toku hazime te m."

 to notamahi te, dau ikutu, rau-domo, soubau nado, aru beki koto-domo, kaki-ide notamahase sase tamahu wo,

 "Ito tahutoki koto."

 to kikoye sirasu.

 "Mukasi no hito no, yuwe aru ohom-sumahi ni sime tukuri tamahi kem tokoro wo, hiki-kobota m, nasakenaki yau nare do, sono mi-kokorozasi mo kudoku no kata ni ha susumi nu beku obosi kem wo, tomari tamaha m hitobito obosiyari te, e saha oki te tamaha zari keru ni ya.

 Ima ha, Hyaubukyau-no-Miya no Kitanokata koso ha, siri tamahu bekere ba, kano Miya no goreu to mo ihi tu beku nari ni tari. Sareba, koko nagara tera ni nasa m koto ha, bin nakaru besi. Kokoro ni makase te samo e se zi. Tokoro no sama mo amari kahadura tikaku, keseu ni mo are ba, naho sinden wo usinahi te, kotozama ni mo tukuri kahe m no kokoro nite nam."

 to notamahe ba,

 "Tozama kauzama ni, ito mo kasikoku tahutoki mi-kokoro nari. Mukasi, wakare wo kanasibi te, kabane wo tutumi te amata no tosi kubi ni kake te haberi keru hito mo, Hotoke no ohom-hauben nite nam, kano kabane no hukuro wo sute te, tuhini hiziri no miti ni mo iri haberi ni keru. Kono sinden wo goranzuru ni tuke te, mi-kokoro ugoki ohasimasu ram, hitotu ni ha taidaisiki koto nari. Mata, notinoyo no susume to mo naru beki koto ni haberi keri. Isogi tukaumaturu besi. Koyomi no hakase hakarahi mausi te habera m hi wo uketamahari te, mono no yuwe siri tara m takumi, hutari, mitari wo tamahari te, komakanaru koto-domo ha, Hotoke no ohom-wosihe no mama ni tukaumaturase habera m."

 to mausu. Tokaku notamahi sadame te, misau no hito-domo mesi te, kono hodo no koto-domo, Azari no iha m mama ni subeki yosi nado ohose tamahu. Hakanaku kure nure ba, sono yo ha todomari tamahi nu.

 [7-3 Kaoru talks with Ben-no-ama]

 "Kono tabi bakari koso mi me." to obosi te, tati-meguri tutu mi tamahe ba, Hotoke mo mina kano tera ni utusi te kere ba, Ama-Gimi no okonahi no gu nomi ari. Ito hakanage ni sumahi taru wo, ahareni, "Ikani si te sugusu ram." to mi tamahu.

 "Kono sinden ha, kahe te tukuru beki yau ari. Tukuri ide m hodo ha, kano rau ni monosi tamahe. Kyau no miya ni tori-watasa ru beki mono nado ara ba, sau no hito mesi te, aru bekara m yau ni monosi tamahe."

 nado, mameyakanaru koto-domo wo katarahi tamahu. Hoka nite ha, kabakari ni sada sugi na m hito wo, nanika to miire tamahu beki ni mo ara ne do, yoru mo tikaku huse te, mukasimonogatari nado se sase tamahu. Ko-Gon-Dainagon-no-Kimi no ohom-arisama mo, kiku hito naki ni kokoroyasuku te, ito komayakani kikoyu.

 "Ima ha to nari tamahi si hodo ni, medurasiku ohasimasu ram ohom-arisama wo, ibukasiki mono ni omohi kikoyesase tamahu meri si mi-kesiki nado no omohi tamahe ide raruru ni, kaku omohikake habera nu yo no suwe ni, kakute mi tatematuri haberu nam, kano mi-yo ni mutumasiku tukaumaturi oki si sirusi no onodukara haberi keru to, uresiku mo kanasiku mo omohi tamahe rare haberu. Kokorouki inoti no hodo nite, samazama no koto wo mi tamahe sugusi, omohi tamahe siri haberu nam, ito hadukasiku kokorouku haberu.

 Miya yori mo, tokidoki ha mawiri te mi tatemature, obotukanaku taye komori hate nuru ha, koyonaku omohi hedate keru na' meri nado, notamahasuru woriwori habere do, yuyusiki mi nite nam, Amida-Butu yori hoka ni ha, mi tatematura mahosiki hito mo naku nari te haberu."

 nado kikoyu. Ko-Hime-Gimi no ohom-koto-domo, hata tuki se zu, tosigoro no ohom-arisama nado katari te, nani no wori nani to notamahi si, hana momidi no iro wo mi te mo, hakanaku yomi tamahi keru utagatari nado wo, tukinakara zu, uti-wananaki tare do, komekasiku kotozukuna naru monokara, wokasikari keru hito no mi-kokorobahe kana to nomi, itodo kiki sohe tamahu.

 "Miya-no-Ohomkata ha, ima sukosi imamekasiki monokara, kokoro yurusa zara m hito no tame ni ha, hasitanaku motenasi tamahi tu beku koso monosi tamahu meru wo, ware ni ha ito kokorobukaku nasakenasakesi to ha miye te, ikade sugosi te m, to koso omohi tamahe re."

 nado, kokoro no uti ni omohi kurabe tamahu.

 [7-4 Kaoru asks a question of Ukifune to Ben-no-ama]

 Sate, mono no tuide ni, kano katasiro no koto wo ihi ide tamahe ri.

 "Kyau ni, konokoro, habera m to ha e siri habera zu. Hitodute ni uketamahari si koto no sudi na' nari. Ko-Miya no, mada kakaru yamazatozumi mo si tamaha zu, ko-Kitanokata no use tamahe ri keru hodo tikakari keru koro, Tiuzyau-no-Kimi tote saburahi keru zyaurahu no, kokorobase nado mo kesiu ha ara zari keru wo, ito sinobi te, hakanaki hodo ni mono notamahase keru, siru hito mo habera zari keru ni, womnago wo nam umi te haberi keru wo, samoya ara m, to obosu koto no ari keru kara ni, ainaku wadurahasiku monosiki yau ni obosi nari te, mata to mo goranzi iruru koto mo nakari keri.

 Ainaku sono koto ni obosi kori te, yagate ohokata hiziri ni nara se tamahi keru wo, hasitanaku omohi te, e saburaha zu nari ni keru ga, Miti-no-Kuni no Kami no me ni nari tari keru wo, hitotose nobori te, sono Kimi tahiraka ni monosi tamahu yosi, kono watari ni mo honomekasi mausi tari keru wo, kikosimesi tuke te, sarani kakaru seusoko aru beki koto ni mo ara zu to, notamahase hanati kere ba, kahinaku te nam nageki haberi keru.

 Sate mata, Hitati ni nari te kudari haberi ni keru ga, kono tosigoro, oto ni mo kikoye tamaha zari turu ga, kono haru nobori te, kano Miya ni ha tadune mawiri tari keru to nam, honokani kiki haberi si.

 Kano Kimi no tosi ha, hatati bakari ni nari tamahi nu ram kasi. Ito utukusiku ohiide tamahu ga kanasiki nado koso, nakagoro ha, humi ni sahe kaki tuduke te habe' meri sika."

 to kikoyu.

 Kuhasiku kiki akirame tamahi te, "Saraba, makoto nite mo ara m kasi. Mi baya!" to omohu kokoro ideki nu.

 "Mukasi no ohom-kehahi ni, kakete mo hure tara m hito ha, sira nu kuni made mo tadune sira mahosiki kokoro aru wo, kazumahe tamaha zari kere do, tikaki hito ni koso ha a' nare. Wazato ha naku tomo, kono watari ni otonahu wori ara m tuide ni, kaku nam ihi si, to tutahe tamahe."

 nado bakari notamahi oku.

 "Haha-Gimi ha, ko-Kitanokata no ohom-mehi nari. Ben mo hanare nu nakarahi ni haberu beki wo, sonokami ha hokahoka ni haberi te, kuhasiku mo mi tamahe nare zari ki.

 Saitukoro, kyau yori, Taihu ga moto yori mausi tari si ha, kano Kimi nam, ikade kano mi-haka ni dani mawira m to, notamahu naru, saru kokoro se yo, nado haberi sika do, mada koko ni, sasihahe te ha otonaha zu habe' meri. Ima, saraba, saya no tuide ni, kakaru ohose nado tutahe habera m."

 to kikoyu.

 [7-5 Kaoru reports back from Uji to Naka-no-kimi at Nijo-in]

 Ake nure ba kaheri tamaha m tote, yobe, okure te mote mawire ru kinu wata nado yau no mono, Azari ni okura se tamahu. Ama-Gimi ni mo tamahu. Hohusibara, Amagimi no gesu-domo no reu nite, nuno nado ihu mono wo sahe, mesi te tabu. Kokoro-bosoki sumahi nare do, kakaru ohom-toburahi tayuma zari kere ba, mi no hodo ni ha meyasuku, simeyaka nite nam okonahi keru.

 Kogarasi no tahe gataki made huki tohosi taru ni, nokoru kozuwe mo naku tiri siki taru momidi wo, humi wake keru ato mo miye nu wo miwatasi te, tomini mo e ide tamaha zu. Ito kesiki aru miyamagi ni yadori taru tuta no iro zo mada nokori taru. Kodani nado sukosi hikitora se tamahi te, Miya he to obosiku te, motase tamahu.

 "Yadorigi to omohiide zu ha ko no moto no
 tabine mo ikani sabisi kara masi
"

 to hitorigoti tamahu wo kiki te, Amagimi,

 "Are haturu kutiki no moto wo yadori ki to
 omohi oki keru hodo no kanasisa
"

 Akumade hurumeki tare do, yuwe naku ha ara nu wo zo, isasaka no nagusame ni ha obosi keru.

 Miya ni momidi tatemature tamahe re ba, Wotoko-Miya ohasi masi keru hodo nari keri.

 "Minami no miya yori."

 tote, nanigokoro mo naku mote mawiri taru wo, Womna-Gimi, "Rei no mutukasiki koto mo koso." to kurusiku obose do, tori kakusa m yaha! Miya,

 "Wokasiki tuta kana!"

 to, tadanarazu notamahi te, mesiyose te mi tamahu. Ohom-humi ni ha,

 "Higoro, nanigoto ka ohasimasu ram. Yamazato ni monosi haberi te, itodo mine no asagiri ni madohi haberi turu ohom-monogatari mo, midukara nam. Kasiko no sinden, dau ni nasu beki koto, Azari ni ihituke haberi ni ki. Ohom-yurusi haberi te koso ha, hoka ni utusu koto mo monosi habera me. Ben-no-Ama ni, sarubeki ohosegoto ha tukahase."

 nado zo aru.

 "Yoku mo, turenaku kaki tamahe ru kana!. Maro ari to zo kiki tu ram."

 to notamahu mo, sukosi ha, geni sa ya ari tu ram. Womna-Gimi ha, koto naki wo uresi to omohi tamahu ni, anagatini kaku notamahu wo, warinasi to obosi te, uti-wenzi te wi tamahe ru ohom-sama, yorodu no tumi yurusi tu beku wokasi.

 "Kaherigoto kaki tamahe. Mi zi ya!"

 tote, hokazama ni muki tamahe ri. Amaye te kaka zara m mo ayasikere ba,

 "Yamazato no ohom-ariki no urayamasiku mo haberu kana! Kasiko ha, geni saya nite koso yoku, to omohi tamahe si wo, kotosarani mata ihaho no naka motome m yori ha, arasi hatu maziku omohi haberu wo, ikani mo sarubeki sama ni nasa se tamaha ba, orokanara zu nam."

 to kikoye tamahu. "Kaku nikuki kesiki mo naki ohom-mutubi na' meri." to mi tamahi nagara, waga mi-kokoro narahi ni, tada nara zi to obosu ga, yasukara nu naru besi.

 [7-6 Nio-no-miya plays biwa in front of Naka-no-kimi]

 Karegare naru sensai no naka ni, wobana no, mono yori koto nite te wo sasiide maneku ga wokasiku miyuru ni, mada ho ni ide sasi taru mo, tuyu wo turanuki tomuru tamanowo, hakanageni uti-nabiki taru nado, rei no koto nare do, yuhukaze naho ahare naru koro nari kasi.

 "Ho ni ide nu mono omohu rasi sinosusuki
 maneku tamoto no tuyu sigeku si te
"

 Natukasiki hodo no ohom-zo-domo ni, nahosi bakari ki tamahi te, biwa wo hiki wi tamahe ri. Wausikideu no kakiahase wo, ito ahare ni hiki nasi tamahe ba, Womna-Gimi mo kokoro ni iri tamahe ru koto nite, mono-wenzi mo e si hate tamaha zu, tihisaki mikityau no tuma yori, kehusoku ni yorikakari te, honokani sasiide tamahe ru, ito mi mahosiku rautage nari.

 "Aki haturu nobe no kesiki mo sinosusuki
 honomeku kaze ni tuke te koso sire

 Waga mi hitotu no."

 tote, namidaguma ruru ga, sasugani hadukasikere ba, ahugi wo magirahasi te ohasuru mi-kokoro no uti mo, rautaku osihakara rure do, "Kakaru ni koso, hito mo e omohi hanata zara me." to, utagahasiki ga tada nara de, uramesiki na' meri.

 Kiku no, mada yoku uturohi hate de, wazato tukurohi tate sase tamahe ru ha, nakanaka osoki ni, ikanaru hitomoto ni ka ara m, ito midokoro ari te uturohi taru wo, toriwaki te wora se tamahi te,

 "Hana no naka ni hitohe ni."

 to zuzi tamahi te,

 "Nanigasi-no-Miko no, hana mede taru yuhube zo kasi. Inisihe, Tennin no kakeri te, biwa no te wosihe keru ha. Nanigoto mo asaku nari ni taru yo ha, mono-usi ya!"

 tote, ohom-koto sasioki tamahu wo, kutiwosi to obosi te,

 "Kokoro koso asaku mo ara me, mukasi tutahe tara m koto sahe ha, nadote ka sasimo."

 tote, obotukanaki te nado wo yukasige ni obosi tare ba,

 "Saraba, hitorigoto ha sauzausiki ni, sasiirahe si tamahe kasi."

 tote, hito mesi te, sau-no-ohom-koto toriyose sase te, hika se tatematuri tamahe do,

 "Mukasi koso, manebu hito mo monosi tamahi sika, hakabakasiku hiki mo tome zu nari ni si monowo."

 to, tutumasige nite te mo hure tamaha ne ba,

 "Kabakari no koto mo, hedate tamahe ru koso kokoroukere. Konokoro, miru watari, mada ito kokorotoku beki hodo ni mo ara ne do, katanari naru uhigoto wo mo kakusa zu koso are. Subete womna ha, yaharakani kokoroutukusiki nam yoki koto to koso, sono Tiunagon mo sadamu meri sika. Kano Kimi ni, hata, kaku mo tutumi tamaha zi. Koyonaki ohom-naka na' mere ba."

 nado, mameyakani urami rare te zo, uti-nageki te sukosi sirabe tamahu. Yurubi tari kere ba, Bansikideu ni ahase tamahu. Kakiahase nado, tumaoto ke wokasige ni kikoyu. Ise-no-umi utahi tamahu ohom-kowe no ateni wokasiki wo, nyoubau mo, mono no usiro ni tikaduki mawiri te, wemi hirogori te wi tari.

 "Hutagokoro ohasimasu ha turakere do, sore mo kotowari nare ba, naho waga omahe wo ba, saihahibito to koso ha mausa me. Kakaru ohom-arisama ni mazirahi tamahu beku mo ara zari si tokoro no ohom-sumahi wo, mata kaheri na mahosige ni obosi te, notamaha suru koso, ito kokoroukere."

 nado, tada ihi ni ihe ba, wakaki hitobito ha,

 "Anakama ya!"

 nado seisu.

 [7-7 Yugiri brings Nio-no-miya to his Rokujo-in as a son-in-law]

 Ohom-koto-domo wosihe tatematuri nado si te, mika, yoka komori ohasi te, ohom-monoimi nado ni kototuke tamahu wo, kano tono ni ha uramesiku obosi te, Otodo, Uti yori ide tamahi keru mama ni, koko ni mawiri tamahe re ba, Miya,

 "Kotokotosige naru sama si te, nani si ni imasi turu zo to yo!"

 to, mutukari tamahe do, anata ni watari tamahi te, taimen si tamahu.

 "Koto naru koto naki hodo ha, kono Win wo mi de hisasiku nari haberu mo, ahareni koso."

 nado, mukasi no ohom-monogatari-domo sukosi kikoye tamahi te, yagate hikiture kikoye tamahi te ide tamahi nu. Mi-ko-domo no tonobara, saranu Kamdatime, Tenzyaubito nado mo, ito ohoku hiki-tuduki tamahe ru ikihohi, kotitaki wo miru ni, narabu beku mo ara nu zo, kusi itakari keru. Hitobito nozoki te mi tatematuri te,

 "Samo kiyorani ohasi keru Otodo kana! Sabakari, idure to naku, wakaku sakari nite kiyogeni ohasauzuru miko-domo no, ni tamahu beki mo nakari keri. Ana, medeta ya!"

 to ihu mo ari. Mata,

 "Sabakari yamgotonage naru ohom-sama nite, wazato mukahe ni mawiri tamahe ru koso nikukere. Yasugena no yononaka ya!"

 nado, uti-nageku mo aru besi. Ohom-midukara mo, kisikata wo omohiiduru yori hazime, kano hanayaka naru ohom-nakarahi ni tati-maziru beku mo ara zu, kasukanaru mi no oboye wo to, iyoiyo kokorobosokere ba, "Naho kokoroyasuku komori wi na m nomi koso meyasukara me." nado, itodo oboye tamahu. Hakanaku te tosi mo kure nu.

 

8 Tale of Kaoru Onna-ni-no-miya gets married to Kaoru and moves into Samjo residence

 [8-1 Kaoru is promoted to Gon-Dainagon and U-Daisho in new year]

 Syaugwati tugomorigata yori, rei nara nu sama ni nayami tamahu wo, Miya, mada goranzi sira nu koto nite, ikanara m to, obosi nageki te, mi-suhohu nado, tokorodokoro nite amata se sase tamahu ni, matamata hazime sase tamahu. Ito itaku wadurahi tamahe ba, Kisai-no-Miya yori mo ohom-toburahi ari.

 Kakute mitose ni nari nure do, hitotokoro no mi-kokorozasi koso oroka nara ne, ohokata no yo ni ha, monomonosiku motenasi kikoye tamaha zari turu wo, kono wori zo, iduko ni mo iduko ni mo kikosimesi odoroki te, ohom-toburahi-domo kikoye tamahi keru.

 Tiunagon-no-Kimi ha, Miya no obosi-sawagu ni otora zu, ikani ohase m to nageki te, kokorogurusiku usirometaku obosa rure do, kagiri aru ohom-toburahi bakari koso are, amari mo e maude tamaha de, sinobi te zo ohom-inori nado mo se sase tamahi keru.

 Saruha, Womna-Ni-no-Miya no ohom-mogi, tada konokoro ni nari te, yononaka hibiki itonami nonosiru. Yorodu no koto, Mikado no mi-kokoro hitotu naru yau ni obosi isoge ba, ohom-usiromi naki simo zo, nakanaka medetage ni miye keru.

 Nyougo no sioki tamahe ru koto wo ba saru mono nite, tukumodokoro, sarubeki Zuryau-domo nado, toridori ni tukaumaturu koto-domo, ito kagirinasi ya!

 Yagate sono hodo ni, mawiri some tamahu beki yau ni ari kere ba, Wotokogata mo kokorodukahi si tamahu koro nare do, rei no koto nare ba, sonatazama ni ha kokoro mo ira de, kono ohom-koto nomi itohosiku nageka ru.

 Kisaragi no tuitati goro ni, nahosimono to ka ihu koto ni, Gon-Dainagon ni nari tamahi te, Udaisyau kake tamahi tu. Migi-no-Ohoidono, Hidari nite ohasi keru ga, zisi tamahe ru tokoro nari keri.

 Yorokobi ni tokorodokoro ariki tamahi te, kono Miya ni mo mawiri tamahe ri. Ito kurusiku si tamahe ba, konata ni ohasimasu hodo nari kere ba, yagate mawiri tamahe ri. Sou nado saburahi te bin naki kata ni, to odoroki tamahi te, azayaka naru ohom-nahosi, ohom-sitagasane nado tatematuri, hikitukurohi tamahi te, ori te tahu no hai si tamahu ohom-sama-domo toridori ni ito medetaku,

 "Yagate, tukasa no roku tamahu aruzi no tokoro ni."

 to, sauzi tatematuri tamahu wo, nayami tamahu hito ni yori te zo, obosi tayutahi tamahu meru. Udaizin-dono no si tamahi keru mama ni tote, Rokudeu-no-win nite nam ari keru.

 Wenga no Miko-tati Kamdatime, daikyau ni otora zu, amari sawagasiki made nam tudohi tamahi keru. Kono Miya mo watari tamahi te, sidukokoro nakere ba, mada koto hate nu ni isogi kaheri tamahi nuru wo, Ohotono-no-Ohomkata ni ha,

 "Ito aka zu mezamasi."

 to notamahu. Otoru beku mo ara nu ohom-hodo naru wo, tada ima no oboye no hanayakani obosi ogori te, ositati motenasi tamahe ru na' meri kasi.

 [8-2 A baby boy is born to the couple of Naka-no-kimi and Nio-no-miya]

 Karausite, sono akatuki, wotoko nite mumare tamahe ru wo, Miya mo ito kahi ari te uresiku obosi tari. Daisyau-dono mo, yorokobi ni sohe te, uresiku obosu. Yobe ohasimasi tari si kasikomari ni, yagate, kono ohom-yorokobi mo uti-sohe te, tati nagara mawiri tamahe ri. Kaku komori ohasimase ba, mawiri tamaha nu hito nasi.

 Ohom-ubuyasinahi, mika ha, rei no tada Miya no ohom-watakusigoto nite, ituka no yo, Daisyau-dono yori tonziki gozihu-gu, gote no zeni, wauban nado ha, yo no tune no yau nite, Komoti-no-Omahe no tuigasane samzihu, Tigo no ohom-zo ituhegasane nite, ohom-mutuki nado zo, kotokotosikara zu, sinobiyaka ni si nasi tamahe re do, komakani mire ba, wazato menare nu kokorobahe nado miye keru.

 Miya no omahe ni mo senkau no wosiki, takatuki-domo nite, huzuku mawira se tamahe ri. Nyoubau no omahe ni ha, tuigasane wo ba saru mono nite, hiwarigo samzihu, samazama si tukusi taru koto-domo ari. Hitome ni kotokotosiku ha, kotosarani si nasi tamaha zu.

 Sitiniti no yo ha, Kisai-no-Miya no ohom-ubuyasinahi nare ba, mawiri tamahu hitobito ito ohokari. Miya-no-Daibu wo hazime te, Tenzyaubito, Kamdatime, kazu sira zu mawiri tamahe ri. Uti ni mo kikosimesi te,

 "Miya no hazimete otonabi tamahu naru ni ha, ikadeka."

 to notamahase te, mihakasi tatematura se tamahe ri.

 Kokonuka mo, Ohoidono yori tukaumatura se tamahe ri. Yorosikara zu obosu atari nare do, Miya no obosa m tokoro are ba, mi-ko no Kimdati nado mawiri tamahi te, subete ito omohu koto nage ni medetakere ba, ohom-midukara mo, tukigoro mono-omohasiku kokoti no nayamasiki ni tuke te mo, kokorobosoku obosi tari turu ni, kaku omodatasiku imamekasiki koto-domo no ohokare ba, sukosi nayami mo ya si tamahu ram.

 Daisyau-dono ha, "Kaku sahe otonabi hate tamahu mere ba, itodo waga katazama ha kedohoku ya nara m. Mata, Miya no mi-kokorozasi mo ito oroka nara zi." to omohu ha kutiwosikere do, mata, hazime yori no kokorookite wo omohu ni ha, ito uresiku mo ari.

 [8-3 Onna-ni-no-miya gets married to Kaoru and moves into his home at 20 past on February]

 Kakute, sono tuki no hatuka amari ni zo, Huditubo-no-Miya no ohom-mogi no koto ari te, mata no hi nam, Daisyau mawiri tamahi keru. Yo no koto ha sinobi taru sama nari. Amenosita hibiki te itukusiu miye turu ohom-kasiduki ni, tadaudo no gusi tatematuri tamahu zo, naho aka zu kokorogurusiku miyuru.

 "Saru ohom-yurusi ha ari nagara mo, tada ima, kaku isoga se tamahu maziki koto zo kasi."

 to, sosirahasige ni omohi notamahu hito mo ari kere do, obositati nuru koto, sugasugasiku ohasimasu mi-kokoro nite, kisikata tamesi naki made, onaziku ha motenasa m to, obosi oki turu na' meri. Mikado no ohom-muko ni naru hito ha, mukasi mo ima mo ohokare do, kaku sakari no mi-yo ni, tadaudo no yau ni, mukodori isoga se tamahe ru taguhi ha, sukunaku ya ari kem. Migi-no-Otodo mo,

 "Medurasikari keru hito no ohom-oboye, sukuse nari. Ko-Win dani, Suzaku-Win no ohom-suwe ni narase tamahi te, imaha to yatusi tamahi si kiha ni koso, kano Haha-Miya wo e tatematuri tamahi sika. Ware ha masite, hito mo yurusa nu mono wo hirohi tari si ya."

 to notamahi idure ba, Miya ha, geni to obosu ni, hadukasiku te ohom-irahe mo si tamaha zu.

 Mika no yo ha, Ohokurakyau yori hazime te, kano Ohom-kata no kokoroyose ni nasa se tamahe ru hitobito, Keisi ni ohosegoto tamahi te, sinobiyaka nare do, kano gozen, zuizin, kurumazohi, Toneri made roku tamaha su. Sono hodo no koto-domo ha, watakusigoto no yau ni zo ari keru.

 Kakute noti ha, sinobi sinobi ni mawiri tamahu. Kokoro no uti ni ha, naho wasure gataki inisihe zama nomi oboye te, hiru ha sato ni okihusi nagame kurasi te, kurure ba kokoro yori hoka ni isogi mawiri tamahu wo mo, naraha nu kokoti ni, ito mono-uku kurusiku te, "Makade sase tatematura m." to zo obosioki te keru.

 Haha-Miya ha, ito uresiki koto ni obosi tari. Ohasimasu sinden yuduri kikoyu beku notamahe do,

 "Ito katazikenakara m."

 tote, ohom-nenzudau no ahahi ni, rau wo tuduke te tukura se tamahu. Nisiomote ni uturohi tamahu beki na' meri. Himgasinotai-domo nado mo, yake te noti, uruhasiku atarasiku aramahosiki wo, iyoiyo migaki sohe tutu, komakani situraha se tamahu.

 Kakaru mi-kokorodukahi wo, uti ni mo kikase tamahi te, hodo naku utitoke uturohi tamaha m wo, ikaga to obosi tari. Mikado to kikoyure do, kokoronoyami ha onazi goto nam ohasimasi keru.

 Haha-Miya no ohom-moto ni, ohom-tukahi ari keru ohom-humi ni mo, tada kono koto wo nam kikoyesase tamahi keru. Ko-Suzaku-Win no, toriwaki te, ko no Ama-Miya no ohom-koto wo ba kikoye oka se tamahi sika ba, kaku yo wo somuki tamahe re do, otorohe zu, nanigoto mo moto no mama nite, souse sase tamahu koto nado ha, kanarazu kikosimesi ire, ohom-youi hukakari keri.

 Kaku, yamgotonaki mi-kokoro-domo ni, katamini kagiri mo naku mote-kasiduki sawagare tamahu omodatasisa mo, ikanaru ni ka ara m, kokoro no uti ni ha koto ni uresiku mo oboye zu, naho, tomosureba uti-nagame tutu, Udi no tera tukuru koto wo isogase tamahu.

 [8-4 A celebration of the baby's 50th day born]

 Miya-no-Waka-Gimi no ika ni nari tamahu hi kazohe tori te, sono motihi no isogi wo kokoro ni ire te, komono, hiwarigo nado made, miire tamahi tutu, yo no tune no nabete ni ha ara zu to obosi kokorozasi te, din, sitan, sirokane, kogane nado, miti miti no saiku-domo ito ohoku mesi saburahase tamahe ba, ware otora zi to, samazama no koto-domo wo si idu meri.

 Midukara mo, rei no, Miya no ohasimasa nu hima ni ohasi tari. Kokoro no nasi ni ya ara m, ima sukosi omoomosiku yamgotonage naru kesiki sahe sohi ni keri to miyu. "Ima ha, saritomo, mutukasikari si suzurogoto nado ha magire tamahi ni tara m." to omohu ni, kokoroyasuku te, taimen si tamahe ri. Saredo, ari si nagara no kesiki ni, madu namidagumi te,

 "Kokoro ni mo ara nu mazirahi, ito omohi no hoka naru mono ni koso to, yo wo omohi tamahe midaruru koto nam, masari ni taru."

 to, aidati naku zo urehe tamahu.

 "Ito asamasiki ohom-koto kana! Hito mo koso onodukara honokani mo mori kiki habere."

 nado ha notamahe do, kabakari medetage naru koto-domo ni mo nagusama zu, "Wasure gataku omohi tamahu ram kokorohukasa yo." to aharni omohi kikoye tamahu ni, orokani mo ara zu omohisira re tamahu. "Ohase masika ba." to, kutiwosiku omohiide kikoye tamahe do, "Sore mo, waga arisama no yau ni, urayami naku mi wo uramu bekari keru kasi. Nanigoto mo kazu nara de ha, yo no hito mekasiki koto mo aru mazikari keri." to oboyuru ni zo, itodo, kano, utitoke hate de yami na m to omohi tamahe ri si kokorookite ha, naho, ito omoomosiku omohiide rare tamahu.

 [8-5 Kaoru sees Naka-no-kimi's baby]

 Waka-Gimi wo setini yukasigari kikoye tamahe ba, hadukasikere do, "Nanikaha hedategaho ni mo ara m, warinaki koto hitotu ni tuke te urami raruru yori hoka ni ha, ikade kono hito no mi-kokoro ni tagaha zi." to omohe ba, midukara ha tomokakumo irahe kikoye tamaha de, menoto si te sasiide sase tamahe ri.

 Saranaru koto nare ba, nikuge nara m yaha. Yuyusiki made siroku utukusiku te, takayaka ni monogatari si, uti-warahi nado si tamahu kaho wo miru ni, waga mono nite mi mahosiku urayamasiki mo, yo no omohi hanare gataku nari nuru ni ya ara m. Saredo, "Ihukahinaku nari tamahi ni si hito no, yo no tune no arisama nite, kayau nara m hito wo mo todome oki tamahe ra masika ba." to nomi oboye te, konokoro omodatasige naru atari ni, itusika nado ha omohiyora re nu koso, amari subenaki Kimi no mi-kokoro na' mere. Kaku memesiku nedike te, manebi nasu koso itohosikere.

 Sika warobi kataho nara m hito wo, Mikado no toriwaki setini tikaduke te, mutubi tamahu beki ni mo ara zi mono wo, "Makotosiki katazama no mi-kokoro okite nado koso ha, meyasuku monosi tamahi keme." to zo osihakaru beki.

 Geni, ito kaku wosanaki hodo wo mise tamahe ru mo ahare nare ba, rei yori ha monogatari nado komayakani kikoye tamahu hodo ni, kure nure ba, kokoroyasuku yoru wo dani hukasu maziki wo, kurusiu oboyure ba, nageku nageku ide tamahi nu.

 "Wokasi no hito no ohom-nihohi ya! Wori ture ba, to kaya ihu yau ni, uguhisu mo tadune ki nu beka' meri."

 nado, wadurahasigaru wakaki hito mo ari.

 [8-6 A banquet is held by Mikado under the wistera blossoms]

 "Natu ni nara ba, Samdeu-no-miya hutagaru kata ni nari nu besi." to sadame te, Uduki tuitati goro, setibun to ka ihu koto, madasiki saki ni watasi tatematuri tamahu.

 Asu tote no hi, Huditubo ni Uhe watara se tamahi te, hudi-no-hana-no-en se sase tamahu. Minami no hisasi no misu age te, isi tate tari. Ohoyakewaza nite, aruzi no Miya no tukaumaturi tamahu ni ha arazu. Kamdatime, Tenzyaubito no kyau nado, Kuradukasa yori tukaumature ri.

 Migi-no-Otodo, Azeti-no-Dainagon, Tou-Tiunagon, Sahyauwe-no-Kami. Miko-tati ha, Sam-no-Miya, Hitati-no-Miya nado saburahi tamahu. Minami no niha no hudi no hana no moto ni, Tenzyaubito no za ha si tari. Kourauden no himgasi ni, gakuso no hitobito mesi te, kure yuku hodo ni, soudeu ni huki te, uhe no ohom-asobi ni, Miya-no-Ohomkata yori, ohom-koto-domo hue nado idasa se tamahe ba, Otodo wo hazime tatematuri te, omahe ni tori tutu mawiri tamahu.

 Ko-Rokudeu-no-Win no ohom-tedukara kaki tamahi te, Nihudau-no-Miya ni tatematura se tamahi si kin no hu huta-maki, goehu no yeda ni tuke taru wo, Otodo tori tamahi te sousi tamahu.

 Tugitugi ni, sau-no-ohom-koto, biwa, wagon nado, Suzyaku-win no mono-domo nari keri. Hue ha, kano yume ni tutahe si inisihe no katami no wo, "Matanaki mono no ne nari." to mede sase tamahi kere ba, "Kono wori no kiyora yori, mata itukaha hayebayesiki tuide no ara m." to obosi te, tou-ide tamahe ru na' meri.

 Otodo wagon, Sam-no-Miya biwa nado, toridori ni tamahu. Daisyau no ohom-hue ha, kehu zo, yo ni naki ne no kagiri ha huki tate tamahi keru. Tenzyaubito no naka ni mo, syauga ni tuki nakara nu domo ha, mesiide te, omosiroku asobu.

 Miya-no-Ohomkata yori, huzuku mawira se tamahe ri. Din no wosiki yotu, sitan no takatuki, hudi no murago no utisiki ni, worieda nuhi tari. Sirokane no yauki, ruri no ohom-sakaduki, heisi ha konruri nari. Hyauwe-no-Kami, ohom-makanahi tukaumaturi tamahu.

 Ohom-sakaduki mawiri tamahu ni, Otodo, sikiri te ha bin nakaru besi, Miya-tati no ohom-naka ni hata, sarubeki mo ohase ne ba, Daisyau ni yuduri kikoye tamahu wo, habakari mausi tamahe do, mi-kesiki mo ikaga ari kem, ohom-sakaduki sasage te, "Wosi!" to notamahe ru kowadukahi motenasi sahe, rei no ohoyakegoto nare do, hito ni ni zu miyuru mo, kehu ha itodo mi nasi sahe sohu ni ya ara m. Sasikahesi tamahari te, ori te butahu si tamahe ru hodo, ito taguhi nasi.

 Zyaurahu no Miko-tati, Daizin nado no tamahari tamahu dani medetaki koto naru wo, kore ha masite ohom-muko nite motehayasa re tatematuri tamahe ru, ohom-oboye, oroka nara zu medurasiki ni, kagiri are ba, kudari taru za ni kaheri tuki tamahe ru hodo, kokorogurusiki made zo miye keru.

 [8-7 Onna-ni-no-miya moves into Kaoru's Samjo residence]

 Azeti-no-Dainagon ha, "Ware koso kakaru me mo mi m to omohi sika, neta no waza ya!" to omohi tamahe ri. Kono Miya no ohom-haha-Nyougo wo zo, mukasi, kokorokake kikoye tamahe ri keru wo, mawiri tamahi te noti mo, naho omohi hanare nu sama ni kikoye kayohi tamahi te, hate ha Miya wo e tatematura m no kokoro tuki tari kere ba, ohom-usiromi nozomu kesiki mo morasi mausi kere do, kikosimesi dani tutahe zu nari ni kere ba, ito kokoroyamasi to omohi te,

 "Hitogara ha, geni tigiri koto na' mere do, nazo, toki no Mikado no kotokotosiki made muko kasiduki tamahu beki. Mata ara zi kasi. Kokonohe no uti ni, ohasimasu tono tikaki hodo nite, tadaudo no utitoke toburahi te, hate ha en ya nani ya to mote-sawaga ruru koto ha."

 nado, imiziku sosiri tubuyaki mausi tamahi kere do, sasuga yukasi kere ba, mawiri te, kokoro no uti ni zo, haradati wi tamahe ri keru.

 Sisoku sasi te uta-domo tatematuru. Bundai no moto ni yori tutu oku hodo no kesiki ha, onoono sitarigaho nari kere do, rei no, "Ikani ayasige ni hurumeki tari kem." to omohiyare ba, anagatini mina mo tadune kaka zu. Kami no mati mo, zyaurahu tote, ohom-kutituki-domo ha, koto naru koto miye za' mere do, sirusi bakari tote, hitotu, hutatu zo tohi kiki tari si. Kore ha, Daisyau-no-Kimi no, ori te ohom-kazasi wori te mawiri tamahe ri keru to ka.

 "Suberaki no kazasi ni woru to hudi no hana
 oyoba nu eda ni sode kake te keri
"

 Ukebari taru zo, nikuki ya!

 "Yoroduyo wo kake te nihoha m hana nare ba
 kehu wo mo aka nu iro to koso mire
"

 "kimi ga tame wore ru kazasi ha murasaki no
 kumo ni otora nu hana no kesiki ka
"

 "Yo no tune no iro to mo miye zu kumowi made
 tatinobori taru hudinami no hana
"

 "Kore ya kono haradatu Dainagon no nari kem." to miyure. Katahe ha, higakoto ni mo ya ari kem. Kayau ni, kotonaru wokasiki husi mo naku nomi zo a' nari si.

 Yo hukuru mama ni, ohom-asobi ito omosirosi. Daisyau-no-kimi, Ana tahuto utahi tamahe ru kowe zo, kagirinaku medetakari keru. Azeti mo, mukasi sugure tamahe ri si ohom-kowe no nagori nare ba, ima mo ito monomonosiku te, uti-ahase tamahe ri. Migi-no-Ohotono no ohom-Sitirou, waraha nite sau-no-hue huku. Ito utukusikari kere ba, ohom-zo tamaha su. Otodo ori te butahu si tamahu.

 Akatuki tikau nari te zo kahera se tamahi keru. Roku-domo, Kamdatime, Miko-tati ni ha, Uhe yori tamahasu. Tenzyaubito, gakuso no hitobito ni ha, Miya-no-Ohomkata yori sinazina ni tamahi keri.

 Sono yohusari nam, Miya makade sase tatematuri tamahi keru. Gisiki ito kokoro koto nari. Uhe no nyoubau sanagara ohom-okuri tukaumatura se tamahi keru. Hisasi no ohom-kuruma nite, hisasi naki itoge mitu, koganedukuri mutu, tada no birauge nizihu, aziro hutatu, waraha, simodukahe hatinin dutu saburahu ni, mata ohom-mukahe no idasiguruma-domo ni, honzyo no hitobito nose te nam ari keru. Ohom-okuri no Kamdatime, Tenzyaubito, rokuwi nado, ihu kagiri naki kiyora wo tukusa se tamahe ri.

 Kakute, kokoroyasuku utitoke te mi tatematuri tamahu ni, ito wokasige ni ohasu. Sasayaka ni simeyaka nite, koko ha to miyuru tokoro naku ohasure ba, "Sukuse no hodo kutiwosikara zari keri." to, kokoroogori se raruru monokara, sugi ni si kata no wasura re ba koso ara me, naho magiruru wori naku, mono nomi kohisiku oboyure ba,

 "Kono yo nite ha nagusame kane tu beki waza na' meri. Hotoke ni nari te koso ha, ayasiku turakari keru tigiri no hodo wo, nani no mukuyi to akirame te omohi hanare me."

 to omohi tutu, tera no isogi ni nomi kokoro wo ire tamahe ri.

 

9 Tale of Kaoru Kaoru comes across to Ukifune at Uji

 [9-1 Kaoru comes across to Ukifune on Uji at 20 past on April]

 Kamo no maturi nado, sawagasiki hodo sugusi te, hatuka amari no hodo ni, rei no, Udi he ohasi tari.

 Tukura se tamahu midau mi tamahi te, su beki koto-domo okite notamahi, sate, rei no, kutiki no moto wo mi tamahe sugi m ga, naho ahare nare ba, sonatazama ni ohasuru ni, womnaguruma no kotokotosiki sama ni ha ara nu hitotu, aramasiki Adumawotoko no kosi ni mono ohe ru, amata gusi te, Simobito mo kazu ohoku tanomosige naru kesiki nite, hasi yori ima watari kuru miyu.

 "Winakabi taru mono kana!" to mi tamahi tutu, Tono ha madu iri tamahi te, gozen-domo ha mada tati-sawagi taru hodo ni, "Kono kuruma mo kono Miya wo sasi te kuru nari keri." to miyu. Mizuizin-domo mo, kayakaya to ihu wo seisi tamhi te,

 "Nanibito zo?"

 to toha se tamahe ba, kowe uti-yugami taru mono,

 "Hitati-no-zenzi-dono no Himegimi no, Hatuse no mi-tera ni maude te modori tamahe ru nari. Hazime mo koko ni nam yadori tamahe si."

 to mausu ni,

 "Oiya! kiki si hito na' nari."

 to obosiide te, hitobito woba kotokata ni kakusi tamahi te,

 "Haya, mi-kuruma ire yo. Koko ni, mata hito yadori tamahe do, kitaomote ni nam."

 to ihase tamahu.

 Ohom-tomo no hito mo, mina kariginu sugata nite, kotokotosikara nu sugata-domo nare do, naho kehahi ya sirukara m, wadurahasige ni omohi te, muma-domo hiki-sake nado si tutu, kasikomari tutu zo woru. Kuruma ha ire te, rau no nisi no tuma ni zo yosuru. Kono sinden ha mada araha nite, sudare mo kake zu. Orosi kome taru naka no hutama ni tate hedate taru sauzi no ana yori nozoki tamahu.

 Ohom-zo no nare ba, nugi oki te, nahosi sasinuki no kagiri wo ki te zo ohasuru. Tomini mo ori de, Amagimi ni seusoko si te, kaku yamgotonage naru hito no ohasuru wo, "Tare zo?" nado a'nai suru naru besi. Kimi ha, kuruma wo sore to kiki tamahi turu yori,

 "Yume, sono hito ni maro ari to notamahu na."

 to, madu kutikatame sase tamahi te kere ba, mina sa kokoroe te,

 "Hayau ori sase tamahe. Marauto ha monosi tamahe do, kotokata ni nam."

 to ihi idasi tari.

 [9-2 Kaoru peeps Ukihune through a hole of shoji]

 Wakaki hito no aru, madu ori te, sudare uti-agu meri. Gozen no sama yori ha, kono Omoto nare te meyasusi. Mata, otonabi taru hito ima hitori ori te, "Hayau." to ihu ni,

 "Ayasiku araha naru kokoti koso sure."

 to ihu kowe, honoka nare do ateyakani kikoyu.

 "Rei no ohom-koto. Konata ha, sakizaki mo orosi kome te nomi koso ha habere. Sateha, mata iduko no araha naru beki zo."

 to, kokoro wo yari te ihu. Tutumasige ni oruru wo mire ba, madu, kasiratuki, yaudai, hosoyakani ate naru hodo ha, ito yoku mono-omohiide rare nu besi. Ahugi wo tuto sasi-kakusi tare ba, kaho ha miye nu hodo kokoromotonaku te, mune uti-tubure tutu mi tamahu.

 Kuruma ha takaku, oruru tokoro ha kudari taru wo, kono hitobito ha yasurakani ori nasi ture do, ito kurusige ni yayami te, hisasiku ori te, wizari iru. Koki utiki ni, nadesiko to obosiki hosonaga, wakanaheiro no koutiki ki tari.

 Sisyaku no byaubu wo, kono sauzi ni sohe te tate taru ga, kami yori miyuru ana nare ba, nokoru tokoro nasi. Konata wo ba usirometage ni omohi te, anata zama ni muki te zo, sohi husi nuru.

 "Samo, kurusigeni obosi tari turu kana! Idumigaha no hunawatari mo, makotoni, kehu ha ito osorosiku koso ari ture. Kono Kisaragi ni ha, midu no sukunakari sika ba yokari si nari keri."

 "Ideya, ariku ha, Adumadi omohe ba, idukoka osorosikara m."

 nado, hutari si te kurusi tomo omohi tara zu ihi wi taru ni, Syuu ha oto mo se de hirehusi tari. Kahina wo sasi-ide taru ga, marorakani wokasige naru hodo mo, Hitati-dono nado ihu beku ha miye zu, makotoni ate nari.

 Yauyau kosi itaki made tatisukumi tamahe do, hito no kehahi se zi tote, naho ugoka de mi tamahu ni, wakaki hito,

 "Ana, kaubasi ya! Imiziki kau no ka koso sure. Amagimi no taki tamahu ni ya ara m?"

 Oyibito,

 "Makotoni ana medeta no mono no ka ya! Kyaubito ha, naho ito koso miyabikani imamekasikere. Tenka ni imiziki koto to obosi tari sika do, Aduma nite kakaru takimono no ka ha, e ahase ide tamaha zari ki kasi. Kono Amagimi ha, sumahi kaku kasukani ohasure do, sauzoku no aramahosiku, nibiiro awoiro to ihe do, ito kiyorani zo aru ya!"

 nado, home wi tari. Anata no sunoko yori waraha ki te,

 "Ohom-yu nado mawira se tamahe."

 tote, wosiki-domo mo tori tuduki te sasi-iru. Kudamono toriyose nado si te,

 "Mono ke tamaharu. Kore."

 nado okose do, oki ne ba, hutari si te, kuri ya nado yau no mono ni ya, horohoro to kuhu mo, kiki sira nu kokoti ni ha, kataharaitaku te sizoki tamahe do, mata yukasiku nari tutu, naho tatiyori tatiyori mi tamahu.

 Kore yori masaru kiha no hitobito wo, Kisai-no-Miya wo hazime te, koko kasiko ni katati yoki mo kokoroate naru mo, kokora aku made mi atume tamahe do, oboroke nara de ha, me mo kokoro mo tomara zu, amari hito ni modoka ruru made monosi tamahu kokoti ni, tada ima ha, nani bakari sugure te miyuru koto mo naki hito nare do, kaku tatisari gataku, anagatini yukasiki mo, ito ayasiki kokoro nari.

 [9-3 Ukifune meets and talks with Ben-no-ama]

 Amagimi ha, kono Tono no ohom-kata ni mo, ohom-seusoko kikoye idasi tari kere do,

 "Mi-kokoti nayamasi tote, ima no hodo uti-yasuma se tamahe ru nari."

 to, ohom-tomo no hitobito kokorosirahi te ihi tari kere ba, "Kono Kimi wo tadune mahosige ni notamahi sika ba, kakaru tuide ni mono ihihure m to omohosu ni yori te, hi kurasi tamahu ni ya?" to omohi te, kaku nozoki tamahu ram to ha sira zu.

 Rei no, misau no Adukari-domo no mawire ru, warigo ya nani ya to, konata ni mo ire taru wo, Adumabito-domo ni mo kuhase nado, koto-domo okonahi oki te, uti-kesauzi te, Marauto no kata ni ki tari. Home turu sauzoku, geni ito kaharaka nite, mime mo naho yosiyosisiku kiyogeni zo aru.

 "Kinohu ohasi tuki na m to mati kikoye sase si wo, nadoka, kehu mo hi take te ha."

 to ihu mere ba, kono Oyibito,

 "Ito ayasiku kurusige ni nomi se sase tamahe ba, kinohu ha kono Idumigaha no watari nite, kesa simo mugo ni mi-kokoti tamerahi te nam."

 to irahi te, okose ba, ima zo okiwi taru. Amagimi wo hadirahi te, sobami taru kataharame, kore yori ha ito yoku miyu. Makotoni ito yosi aru mami no hodo, kamzasi no watari, kare wo mo, kuhasiku tukuduku to simo mi tamaha zari si ohom-kaho nare do, kore wo miru ni tuke te, tada sore to omohi ide raruru ni, rei no, namida oti nu.

 Amagimi no irahe uti suru kowe, kehahi, Miya-no-Ohomkata ni mo ito yoku ni tari to kikoyu.

 "Ahare nari keru hito kana! Kakari keru mono wo, ima made tadune mo sira de sugusi keru koto yo! Kore yori kutiwosikara m kiha no sina nara m yukari nado nite dani, kabakari kayohi kikoye tara m hito wo e te ha, orokani omohu maziki kokoti suru ni, masite, kore ha, sira re tatematura zari kere do, makotoni ko-Miya no mi-ko ni koso ha ari kere."

 to minasi tamahi te ha, kagirinaku ahareni uresiku oboye tamahu. "Tada ima mo, hahiyori te, yononaka ni ohasi keru mono wo." to ihi nagusame mahosi. Hourai made tadune te, kamzasi no kagiri wo tutahe te mi tamahi kem Mikado ha, naho, ibusekari kem. "Kore ha kotobito nare do, nagusame dokoro ari nu beki sama nari." to oboyuru ha, kono hito ni tigiri no ohasi keru ni ya ara m.

 Amagimi ha, monogatari sukosi si te, toku iri nu. Hito no togame turu kawori wo, "Tikaku nozoki tamahu na' meri." to kokoroe te kere ba, utitokegoto mo kataraha zu nari nuru naru besi.

 [9-4 Kaoru asks Ben-no-ama to act as an agent to Ukifune]

 Hi kure mote-ike ba, Kimi mo yawora ide te, ohom-zo nado ki tamahi te zo, rei mesiiduru sauzi no kuti ni, Amagimi yobi te, arisama nado tohi tamahu.

 "Wori simo uresiku made ahi taru wo. Ikani zo, kano kikoye si koto ha?"

 to notamahe ba,

 "Sika, ohosegoto haberi si noti ha, sarubeki tuide habera ba, to mati haberi si ni, kozo ha sugi te, kono Nigwati ni nam, Hatusemaude no tayori ni taimen si te haberi si.

 Kano Hahagimi ni, obosimesi taru sama ha, honomekasi haberi sika ba, ito kataharaitaku, katazikenaki ohom-yosohe ni koso ha haberu nare, nado nam haberi sika do, sono korohohi ha, nodoyakani mo ohasimasa zu to uketamahari si, wori binnaku omohi tamahe tutumi te, kaku nam, to mo kikoyesase habera zari si wo, mata kono tuki ni mo maude te, kehu kaheri tamahu na' meri.

 Yukikaheri no nakayadori ni ha, kaku mutubi raruru mo, tada sugi ni si ohom-kehahi wo tadune kikoyuru yuwe ni nam habe' meru. Kano Hahagimi mo, saharu koto ari te, konotabi ha, hitori monosi tamahu mere ba, kaku ohasimasu to mo, nanikaha, monosi habera m tote."

 to kikoyu.

 "Winakabi taru hito-domo ni, sinobi yature taru ariki mo miye zi tote, kutigatame ture do, ikaga ara m? Gesu-domo ha kakure ara zi kasi. Sate, ikaga su beki? Hitori monosu ram koso, nakanaka kokoroyasuka' nare. Kaku tigiri hukaku te nam, mawiri kiahi taru, to tutahe tamahe kasi."

 to notamahe ba,

 "Utitukeni, itu no hodo naru ohom-tigiri ni kaha?."

 to, uti-warahi te,

 "Saraba, sika tutahe habera m."

 tote, iru ni,

 "Kahodori no kowe mo kiki si ni kayohu ya to
 sigemi wo wake te kehu zo tadunuru
"

 Tada kutizusami no yau ni notamahu wo, iri te katari keri.

to Home Page
Classic Text
Mod.Version
Note
Original Text(Ohoshima-bon)
Teika's Note