First updated 11/5/2002
Last updated 7/21/2011(ver.2-1)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya(C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

 

ADUMAYA


Tale of Kaoru's Dainagon era, from August to September at the age of 26

1 Tale of Ukifune Ukifune and Sakon-shosho's offer of marriage is canceled

 1. Ukifune's mother desires her daughter's good match---Tukuba-yama wo wake mi mahosiki mi-kokoro ha ari nagara
 2. Stepfather of Ukifune and her fiance Sakon-shosho---Kami mo iyasiki hito ni ha ara zari keri
 3. Sakon-shosho recognizes Ukifune that she is a stepdaughter of Hitachi-no-suke---Kakute, kono Seusyau, tigiri si hodo wo mati-tuke de
 4. Sakon-shosho desiers to get married to Hitachi-no-suke's daughter---Kono hito, tuiseu aru utate aru hito no kokoro nite
 5. Hitachi-no-suke is satisfied with Sakon-shosho---Kono hito ha, Imouto no kono nisi-no-ohomkata ni aru tayori ni
 6. A go-between speaks very highly of Sakon-shosho---Yorosige na' meri to, uresiku omohu
 7. Sakon-shosho changes stepdaughter Ukifune to daughter of Hitachi-no-suke---"Kono-koro no ohom-toku nado no kokoro-motonakara m koto ha
 8. Ukifune and Sakon-shosho's offer of marriage is canceled---Kitanokata ha, hito-sire-zu isogi-tati te, hito-bito no syauzoku se sase
2 Tale of Ukifune Ukifune's mother compares Nio-no-miya with Sakon-shosho
 1. Ukifune's mother and her wet nurse are disappointed in cancellation of marriage---Konata ni watari te miru ni, ito rautage ni wokasige nite
 2. Hitachi-no-suke prepares his daughter's marriage with Sakon-shosho---Kami ha isogi-tati te, "Nyoubau nado, konata ni meyasuki
 3. Ukifune's mother sends a letter to Naka-no-kimi in Kyoto---Haha-Gimi, Ohom-kata no Menoto, ito asamasiku omohu
 4. Ukifune's mother takes her out Hitachi-no-suke's home---Kami, Seusyau no atukahi wo, ika bakari medetaki koto wo se m to
 5. Ukifune's mother peeps Nio-no-miya and his wife Naka-no-kimi---Miya watari tamahu. Yukasiku te mono no hasama yori mire ba
 6. Ukifune's mother peeps Sakon-shosho and is disappointed with him---Miya, hi take te oki tamahi te, "Kisai-no-Miya, rei no
3 Tale of Ukifune Ukifune's mother leaves Ukifune to Naka-no-kimi in Kyoto
 1. Ukifune's mother talks with Naka-no-kimi---Womna-Gimi no o-mahe ni ide-ki te, imiziku mede tatemature ba
 2. Ukifune's mother appeals to Naka-no-kimi her daughter's unhappy---Komaka ni ha ara ne do, hito mo kiki keri to omohu ni
 3. Ukifune's mother peeps Kaoru and admires his fineness---Katati mo kokoro-zama mo, e nikumu maziu rautage nari
 4. Naka-no-kimi recommends Kaoru for Ukmifune---Rei no, monogatari ito natukasige ni kikoye tamahu
 5. Ukifune's mother desires her daughter to get marriaged to a noble man---"Saraba, sono Marauto ni, kakaru kokoro no negahi tosi ne nuru wo
 6. Ukifune's mother leaves Ukifune to Naka-no-kimi in Kyoto---Kimi ha, sinobi te notamahi turu koto wo, honomekasi notamahu
4 Tale of Ukifune and Niou-no-miya Ukifune is peeped by Niou-no-miya and forced his attentions
 1. Niou-no-miya comes back to his home Nijo-in---Kuruma hiki-iduru hodo no, sukosi akau nari nuru ni
 2. Niou-no-miya forces his attention to Ukifune---Yuhu-tu-kata, Miya konata ni watara setamahe re ba
 3. Ukifune's wet nurse is perplexed, and Ukon notifys to Naka-no-kimi---Menoto, hitoge no rei nara nu wo, ayasi to omohi te
 4. A messenger from Mikado comes to Niou-no-miya, and Ukifune escapes out Niou-no-miya---"Kamdatime amata mawiri tamahu hi nite
 5. Wet nurse gives comfort to Ukifune---Osorosiki yume no same taru kokoti si te, ase ni osi hitasi te
 6. Niou-no-miya goes out to the Inperial Court---Miya ha, isogi te ide tamahu nari. Uti tikaki kata ni ya ara m
 7. Naka-no-kimi gives comfort to Ukifune---Kono Kimi ha, makoto ni kokoti mo asiku nari ni tare do
 8. Ukifune and Naka-no-kimi talk with looking pictures on monogakati---We nado tori-ide sase te, Ukon ni kotoba yoma se te
5 Tale of Ukifune Ukifune lives temporarily at a small house in Sanjo
 1. Ukifune's mother is surprised to hear wet nurse's information---Menoto, kuruma kohi te, Hitati-dono he inu. Kitanokata
 2. Ukifune's mother removes Ukifune's living from Niou-no-miya's home to a house in Sanjo---Kayau no kata-tagahe-dokoro to omohi te, tihisaki ihe
 3. Ukifune's mother and Sakon-shosho compose and exchange waka---Seusyau no atukahi wo, Kami ha, matanaki mono ni omohi isogi te
 4. Ukifune's mother thinks Kaoru---"Ko-Miya no ohom-koto kiki taru na' meri." to omohu ni
 5. Ukifune and her lonely life at a small house in Sanjo---Tabi no yadori ha, ture-dure nite, niha no kusa mo ibuseki kokoti
6 Tale of Ukihune and Kaoru Kaoru goes to Uji with Ukifune
 1. Kaoru goes to Uji to see the temple that is been building by Kaoru---Kano Daisyau-dono ha, rei no, aki hukaku nari-yuku koro
 2. Kaoru leaves out Uji commissioning to Ben-no-ama ---"Nadoteka? Tomo-kakumo, hito no kiki tutahe ba koso ara me
 3. Ben-no-ama calls on Ukifune's home in Sanjo---Notamahi si mada tutomete, mutumasiku obosu gerahu-saburahi
 4. Kaoru calls on Ukifune and meets her in Sanjo---Yohi uti-suguru hodo ni, "Udi yori hito mawire ri." tote
 5. Kaoru goes out to Uji with Ukifune---Hodo mo nau ake nuru kokoti suru ni, tori nado ha naka de
 6. Kaoru and Ukifune's on the way to Uji---"Tikaki hodo ni ya?" to omohe ba, Udi he ohasuru nari keri
 7. Kaoru and Ukifune arrive at the temple in Uji---Ohasi tuki te, "Ahare, naki tama ya yadori te
 8. Kaoru thinks about Ukifune's furture---Utitoke taru ohom-arisama, ima sukosi wokasiku te
 9. Kaoru talks with Ukifune playing koto---Koko ni ari keru kin, syau-no-koto mesi-ide te

 

1 Tale of Ukifune Ukifune and Sakon-shosho's offer of marriage is canceled

 [1-1 Ukifune's mother desires her daughter's good match]

 Tukubayama wo wake mi mahosiki mi-kokoro ha ari nagara, hayama no sigeri made anagatini omohi ira m mo, ito hitogiki karogarosiu, kataharaitakaru beki hodo nare ba, obosi habakari te, ohom-seusoko wo dani e tutahe sase tamaha zu.

 Kano Amagimi no moto yori zo, haha-Kitanokata ni notamahi si sama nado, tabitabi honomekasi okose kere do, mameyakani mi-kokoro tomaru beki koto to mo omoha ne ba, tada, samade mo tadune siri tamahu ram koto, tobakari wokasiu omohi te, hito no ohom-hodo no tada ima yo ni arigatage naru wo mo, kazu nara masika ba, nado zo yoroduni omohi keru.

 Kami no kodomo ha, haha nakunari ni keru nado, amata, kono hara ni mo, Himegimi to tuke te kasiduku ari, mada wosanaki nado, sugisugi ni go, rokunin ari kere ba, samazama ni kono atukahi wo si tutu, kotobito to omohi hedate taru kokoro no ari kere ba, tuneni ito turaki mono ni Kami wo mo urami tutu, "Ikade hiki sugure te, omodatasiki hodo ni si nasi te mo miye ni si gana!" to, akekure, kono Hahagimi ha omohi atukahi keru.

 Sama katati no, nanomeni, tori-maze te mo ari nu beku ha, ito kau simo nanikaha kurusiki made mo mote-nayama zi, onazi goto omohase te mo ari nu beki yo wo, mono ni mo mazira zu, ahareni katazikenaku ohiide tamahe ba, atarasiku kokorogurusiki mono ni omohe ri.

 Musume ohokari to kiki te, nama-Kindati meku hitobito mo, otonahi ihu, ito amata ari keri. Hazime no hara no ni, samnin ha, mina samazama ni kubari te, otonabi sase tari. Ima ha waga Himegimi wo, "Omohu yau nite mi tatematura baya!" to, akekure mamori te, nade kasiduku koto kagirinasi.

 [1-2 Stepfather of Ukifune and her fiance Sakon-shosho]

 Kami mo iyasiki hito ni ha ara zari keri. Kamdatime no sudi nite, nakarahi mo mono kitanaki hito nara zu, toku ikamesiu nado are ba, hodohodo ni tuke te ha omohiagari te, ihe no uti mo kirakirasiku, mono-kiyogeni sumi nasi, koto konomi si taru hodo yori ha, ayasiu araraka ni winakabi taru kokoro zo tuki tari keru.

 Wakau yori, saru Aduma kata no, haruka naru sekai ni udumore te tosi he kere ba ni ya, kowe nado hotohoto uti-yugami nu beku, mono uti-ihu, sukosi tami taru yau nite, gauke no atari osorosiku wadurahasiki mono ni habakari odi, subete ito mataku sukima naki kokoro mo ari.

 Wokasiki sama ni koto hue no miti ha tohou, yumi wo nam ito yoku hike ru. Nahonahosiki atari to mo iha zu, ikihohi ni hika sare te, yoki wakaudo-domo, sauzoku arisama ha e nara zu totonohe tutu, kosiwore taru uataahase, monogatari, kausin wo si, mabayuku migurusiku, asobi-gati ni konome ru wo, kono kesau no Kimdati,

 "Raurauziku koso aru bekere. Katati nam imizika' naru."

 nado, wokasiki kata ni ihi nasi te, kokoro wo tukusi ahe ru naka ni, Sakon-no-Seusyau tote, tosi nizihu ni, sam bakari no hodo nite, kokorobase simeyakani, zae ari to ihu kata ha, hito ni yurusa re tare do, kirakirasiu imamei te nado ha e ara nu ni ya, kayohi si tokoro nado mo taye te, ito nemgoroni ihi watari keri.

 Kono Hahagimi, amata kakaru koto ihu hitobito no naka ni,

 "Kono Kimi ha, hitogara mo meyasuka' nari. Kokoro sadamari te mo monoomohi siri nu beka' naru wo, hito mo ate nari ya! Kore yori masari te, kotokotosiki kiha no hito hata, kakaru atari wo, sa ihe do, tadune yora zi."

 to omohi te, kono Ohom-Kata ni toritugi te, sarubeki woriwori ha, wokasiki sama ni kaherigoto nado se sase tatematuru. Kokoro hitotu ni omohi mauku.

 "Kami koso oroka ni omohi nasu tomo, ware ha inoti wo yuduri te kasiduki te, sama katati no medetaki wo mituki na ba, saritomo, oroka ni nado ha, yo mo omohu hito ara zi."

 to omohitati, Hatigwati bakari to tigiri te, teudo wo mauke, hakanaki asobi mono wo se sase te mo, sama kotoni yau wokasiu, makiwe, raden no komayaka naru kokorobahe masari te miyuru mono wo ba, kono Ohom-Kata ni to tori-kakusi te, otori no wo,

 "Kore nam yoki."

 tote, misure ba, Kami ha yoku simo misira zu, sokohakatonai mono-domo no, hito no teudo to ihu kagiri ha, tada tori atume te narabe suwe tutu, me wo hatukani sasi-iduru bakari nite, koto, biwa no si tote, Naikeubau no watari yori mukahe tori tutu narahasu.

 Te hitotu hiki tore ba, si wo tatiwi wogami te yorokobi, roku wo tora suru koto, udumu bakari nite mote-sawagu. Hayarika naru gokumono nado wosihe te, si to, wokasiki yuhugure nado ni, hiki ahase te asobu toki ha, namida mo tutuma zu, wokogamasiki made, sasugani mono-mede si tari. Kakaru koto-domo wo, Hahagimi ha, sukosi mono no yuwe siri te, ito migurusi to omohe ba, kotoni ahe siraha nu wo,

 "Ako wo ba, omohi otosi tamahe ri."

 to, tuneni urami keri.

 [1-3 Sakon-shosho recognizes Ukifune that she is a stepdaughter of Hitachi-no-suke]

 Kakute, kono Seusyau, tigiri si hodo wo mati tuke de, "Onaziku ha toku." to seme kere ba, waga kokoro hitotu ni, kau omohi isogu mo, ito tutumasiu, hito no kokoro no siri gatasa wo omohi te, hazime yori tutahe some keru hito no ki taru ni, tikau yobi yose te katarahu.

 "Yorodu ohoku omohi habakaru koto no ohokaru wo, tukigoro kau notamahi te hodo he nuru wo, naminami no hito ni monosi tamaha ne ba, katazikenau kokorogurusiu te. Kau omohitati ni taru wo, oya nado monosi tamaha nu hito nare ba, kokoro hitotu naru yau nite, kataharaitau, uti-aha nu sama ni miye tatematuru koto mo ya to, kane te nam omohu.

 Wakaki hitobito amata habere do, omohu hito gusi taru ha, onodukara to omohi yudurare te, kono Kimi no ohom-koto wo nomi nam, hakanaki yononaka wo miru ni mo, usirometaku imiziki wo, mono-omohi siri nu beki mi-kokorozama to kiki te, kau yorodu no tutumasisa wo wasure nu beka' meru wo simo, mosi omoha zu naru mi-kokorobahe mo miye ba, hitowarahe ni kanasiu nam."

 to ihi keru wo, Seusyau-no-Kimi ni maude te,

 "Sikasika nam."

 to mausi keru ni, kesiki asiku nari nu.

 "Hazime yori, sarani, Kami no mi-musume ni ara zu to ihu koto wo nam kika zari turu. Onazi koto nare do, hitogiki mo otori taru kokoti si te, ideiri se m ni mo yokara zu nam aru beki. You mo anai se de, ukabi taru koto wo tutahe keru."

 to notamahu ni, itohosiku nari te,

 "Kuhasiku mo siri tamahe zu. Womna-domo no siru tayori nite, ohosegoto wo tutahe hazime haberi si ni, naka ni kasiduku musume to nomi kiki habere ba, Kami no ni koso ha, to koso omohi tamahe ture. Kotobito no ko mo' tamahe ram to mo, tohi kiki habera zari turu nari.

 Katati, kokoro mo sugure te monosi tamahu koto, Hahauhe no kanasiu si tamahi te, omodatasiu kedakaki koto wo se m to, agame kasiduka ru to kiki haberi sika ba, ikade kano hen no koto tutahe tu bekara m hito mo gana, to notamahase sika ba, saru tayori siri tamahe ri to, tori mausi si nari. Sarani, ukabi taru tumi, haberu maziki koto nari."

 to, haraasiku kotoba ohokaru mono nite, mausu ni, Kimi, ito ateyaka nara nu sama nite,

 "Kayau no atari ni iki kayoha m, hito no wosawosa yurusa nu koto nare do, imayau no koto nite, toga aru maziu, mote-agame te usiromidatu ni, tumi kakusi te nam aru taguhi mo a' meru wo, onazi koto to utiuti ni ha omohu tomo, yoso no oboye nam, heturahi te hito ihinasu beki.

 Gen-Seunagon, Sanuki-no-Kami nado no, ukebari taru kesiki nite ide ira m ni, Kami ni mo wosawosa uke rare nu sama nite maziraha m nam, ito hitogenakaru beki."

 to notamahu.

 [1-4 Sakon-shosho desiers to get married to Hitachi-no-suke's daughter]

 Kono hito, tuisyou aru utate aru hito no kokoro nite, kore wo ito kutiwosiu, konata kanata ni omohi kere ba,

 "Makoto ni Kami no musume to obosa ba, mada wakau nado ohasu tomo, sika tutahe habera m kasi. Naka ni ataru nam, Himegimi tote, Kami, ito kanasiu si tamahu naru."

 to kikoyu.

 "Isaya! Hazime yori sika ihiyore ru koto wo oki te, mata iha m koso utate are. Saredo, waga ho'i ha, kano Kam-no-Nusi no, hitogara mo monomonosiku, otonasiki hito nare ba, usiromi ni mo se mahosiu, miru tokoro ari te omohi hazime si koto nari. Mohara kaho, katati no sugure tara m womna no negahi mo nasi. Sina ateni en nara m womna wo negaha ba, yasuku e tu besi.

 Saredo, sabisiu koto utiaha nu, miyabi konome ru hito no hatehate ha, mono-kiyoku mo naku, hito ni mo hito to mo oboye tara nu wo mire ba, sukosi hito ni sosira ru tomo, nadaraka nite yononaka wo sugusa m koto wo negahu nari. Kami ni, kaku nam to katarahi te, samo to yurusu kesiki ara ba, nanikaha, samo,"

 to notamahu.

 [1-5 Hitachi-no-suke is satisfied with Sakon-shosho]

 Kono hito ha, Imouto no kono nisi-no-ohomkata ni aru tayori ni, kakaru ohom-humi nado mo tori tutahe hazime kere do, Kami ni ha kuhasiku mo miye sira re nu mono nari keri. Tada iki ni, Kami no wi tari keru mahe ni iki te,

 "Tori mausu beki koto ari te."

 nado ihasu. Kami,

 "Kono watari ni tokidoki ideiri ha su to kike do, mahe ni ha yobiide nu hito no, nanigoto ihi ni kaha ara m?"

 to, nama-araarasiki kesiki nare do,

 "Sakon-no-Seusyau-dono no ohom-seusoko nite nam saburahu."

 to ihase tare ba, ahi tari. Katarahi gatage naru kaho si te, tikau wi yori te,

 "Tukigoro, Uti-no-Ohomkata ni seusoko kikoyesase tamahu wo, ohom-yurusi ari te, kono tuki no hodo ni to tigiri kikoyesase tamahu koto haberu wo, hi wo hakarahi te, itusika to obosu hodo ni, aru hito no mausi keru yau,

 'Makoto ni Kitanokata no ohom-hakarahi ni monosi tamahe do, Kam-no-Tono no mi-musume ni ha ohase zu. Kimdati no ohasi kayoha m ni, yo no kikoye na m heturahi taru yau nara m. Zuryau no ohom-muko ni nari tamahu kayau no Kimi-tati ha, tada watakusi no kimi no gotoku omohi kasiduki tatematuri, te ni sasage taru goto, omohi atukahi usiromi tatematuru ni kakari te nam, saru hurumahi si tamahu hitobito monosi tamahu meru wo, sasugani sono ohom-negahi ha anagati naru yau nite, wosawosa uke rare tamaha de, keotori te ohasi kayoha m koto, binnakari nu beki yosi.'

 wo nam, setini sosiri mausu hitobito amata haberu nare ba, tada ima obosi wadurahi te nam.

 'Hazime yori tada kiragirasiu, hito no usiromi to tanomi kikoye m ni, tahe tamahe ru ohom-oboye wo erabi mausi te, kikoye hazime mausi si nari. Sarani, kotobito monosi tamahu ram to ihu koto sira zari kere ba, moto no kokorozasi no mama ni, mada wosanaki mono amata ohasu naru wo, yurui tamaha ba, itodo uresiku nam. Mi-kesiki mi te maude ko.'

 to ohose rare ture ba."

 to ihu ni, Kami,

 "Sarani, kakaru ohom-seusoko haberu yosi, kuhasiku uketamahara zu. Makotoni onazi koto ni omou tamahu beki hito nare do, yokara nu warahabe amata haberi te, hakabakasikara nu mi ni, samazama omohi tamahe atukahu hodo ni, haha naru mono mo, kore wo kotobito to omohi wake taru koto to, kuneri ihu koto haberi te, tomokakumo kutiire sase nu hito no koto ni habere ba, honokani, sika nam ohose raruru koto haberi to ha kiki haberi sika do, nanigasi wo tori dokoro ni obosi keru mi-kokoro ha, siri habera zari keri.

 Saruha, ito uresiku omohi tamahe raruru ohom-koto ni koso haberu nare. Ito rautasi to omohu menowaraha ha, amata no naka ni, kore wo nam inoti ni mo kahe m to omohi haberu. Notamahu hitobito are do, ima no yo no hito no mi-kokoro, sadame naku kikoye haberu ni, nakanaka mune itaki me wo ya mi m no habakari ni, omohi sadamuru koto mo naku te nam.

 Ikade usiroyasuku mo mi tamahe oka m to, akekure kanasiku omou tamahuru wo, Seusyau-dono ni oki tatematuri te ha, ko-Daisyau-dono ni mo, wakaku yori mawiri tukaumaturi ki. Ihenoko nite mi tatematuri si ni, ito kyauzaku ni, tukaumatura mahosi to, kokorotuki te omohi kikoye sika do, haruka naru tokoro ni, uti-tuduki te sugusi haberu tosigoro no hodo ni, uhiuhisiku oboye haberi te nam, mawiri mo tukamatura nu wo, kakaru mi-kokorozasi no haberi keru wo.

 Kahesugahesu, ohose no koto tatematura m ha yasuki koto nare do, tukigoro no mi-kokoro tagahe taru yau ni, kono hito, omohi tamahe m koto wo nam, omou tamahe habakari haberu."

 to, ito komayakani ihu.

 [1-6 A go-between speaks very highly of Sakon-shosho]

 Yorosige na' meri to, uresiku omohu.

 "Nanika to obosi habakaru beki koto ni mo habera zu. Kano mi-kokorozasi ha, tada hitotokoro no ohom-yurusi habera m wo negahi obosi te, 'Ihakenaku tosi tara nu hodo ni ohasu tomo, sinziti no yamgotonaku omohi oki te tamahe ra m koso, ho'i kanahu ni ha se me. Mohara sayau no hotoribami tara m hurumahi su beki ni mo ara zu' to, nam notamahi turu.

 Hitogara ha ito yamgotonaku, oboye kokoronikuku ohasuru Kimi nari keri. Wakaki Kimdati tote, sukizukisiku atebi te mo ohasimasa zu, yo no arisama mo ito yoku siri tamahe ri. Ryauzi tamahu tokorodokoro mo ito ohoku haberi. Mada koro no ohom-toku naki yau nare do, onodukara yamgotonaki hito no ohom-kehahi no arige naru yau, nahobito no kagirinaki tomi to ihu meru ikihohi ni ha, masari tamahe ri. Rainen, siwi ni nari tamahi na m. Kotami no Tou ha utagahi naku, Mikado no ohom-kutidukara gote tamahe ru nari.

 'Yorodu no koto tarahi te meyasuki Asom no, me wo nam sadame za' naru. Haya sarubeki hito eri te, usiromi wo mauke yo. Kamdatime ni ha, ware si are ba, kehu asu to ihu bakari ni nasi age te m.' to koso ohose raru nare. Nanigoto mo, tada kono Kimi zo, Mikado ni mo sitasiku tukaumaturi tamahu naru.

 Mi-kokoro hata, imiziu kyauzaku ni, omoomosiku nam ohasimasu meru. Atara hito no ohom-muko wo! Kau kiki tamahu hodo ni, omohosi tati na m koso yokara me. Kano Tono ni ha, ware mo ware mo muko ni tori tatematura m to, tokorodokoro ni haberu nare ba, koko ni sibusibu naru ohom-kehahi ara ba, hokazama ni mo obosi nari na m. Kore, tada usiroyasuki koto wo tori mausu nari."

 to, ito ohoku, yogeni ihi tudukuru ni, ito asamasiku hinabi taru Kami nite, uti-wemi tutu kiki wi tari.

 [1-7 Sakon-shosho changes stepdaughter Ukifune to daughter of Hitachi-no-suke]

 "Konokoro no ohom-toku nado no kokoromotonakara m koto ha, na notamahi so. Nanigasi inoti habera m hodo ha, itadaki ni sasage tatematuri te m. Kokoromotonaku, nani wo aka nu to ka obosu beki. Tatohi ahe zu si te tukaumaturi sasi tu tomo, nokori no takaramono, ryauzi haberu tokorodokoro, hitotu nite mo mata tori arasohu beki hito nasi.

 Kodomo ohoku habere do, kore ha sama koto ni omohi some taru mono ni haberi. Tada magokoro ni obosi kaherimi sase tamaha ba, Daizin no kurawi wo motome m to obosi negahi te, yo ni naki takaramono wo mo tukusa m to si tamaha m ni, naki mono haberu mazi."

 Tauzi no Mikado, sika megumi mausi tamahu nare ba, ohom-usiromi ha kokoromotonakaru mazi. Kore, kano ohom-tame ni mo, nanigasi ga menowaraha no tame ni mo, saihahi to aru beki koto ni ya to mo sira zu."

 to, yorosige ni ihu toki ni, ito uresiku nari te, imouto ni mo kakaru koto ari to mo katara zu, anata ni mo yorituka de, Kami no ihi turu koto wo, "Itomo itomo yoge ni medetasi." to omohi te kikoyure ba, Kimi, "Sukosi hinabi te zo aru." to ha kiki tamahe do, nikukara zu, uti-wemi te kiki wi tamahe ri. Daizin ni nara m zokurau wo tora m nado zo, amari odoroodorosiki koto to, mimi todomari keru.

 "Sate, kano Kitanokata ni ha, kaku to monosi tu ya? Kokorozasi kotoni omohi hazime tamahe ra m ni, hikitagahe tara m, higahigasiku nediketaru yau ni torinasu hito mo ara m. Isaya."

 to obosi tayutahi taru wo,

 "Nanika. Kitanokata mo, kano Himegimi wo ba, ito yamgotonaki mono ni omohi kasiduki tatematuri tamahu nari keri. Tada naka no konokami nite, tosi mo otonabi tamahu wo, kokorogurusiki koto ni omohi te, sonata ni to omomuke te mausa re keru nari keri."

 to kikoyu. "Tukigoro ha, mata naku yo no tune nara zu kasiduku to ihi turu mono no, utitukeni kaku ihu mo ikanara m to omohe domo, naho, hitowatari ha turasi to omoha re, hito ni ha sukosi sosira ru tomo, nagarahe te tanomosiki koto wo koso." to, ito mataku kasikoki Kimi nite, omohi tori te kere ba, hi wo dani torikahe de, tigiri si kure ni zo, ohasi hazime keru.

 [1-8 Ukifune and Sakon-shosho's offer of marriage is canceled]

 Kitanokata ha, hitosirezu isogitati te, hitobito no sauzoku se sase, siturahi nado yosiyosisiu si tamahu. Ohom-kata wo mo, kasira araha se, toritukurohi te miru ni, Seusyau nado ihu hodo no hito ni mise m mo, wosiku atarasiki sama wo,

 "Ahare ya! Oya ni sira re tatematuri te ohitati tamaha masika ba, ohase zu nari ni tare domo, Daisyau-dono no notamahu ram sama ni, ohokenaku tomo, nadokaha omohitata zara masi. Saredo, utiuti ni koso kaku omohe, hoka no otogiki ha, Kami no ko to mo omohiwaka zu, mata, ziti wo tadune sira m hito mo, nakanaka otosime omohi nu beki koso kanasikere."

 nado, omohi tuduku.

 "Ikagaha se m. Sakari sugi tamaha m mo ainasi. Iyasikara zu, meyasuki hodo no hito no, kaku nemgoroni notamahu meru wo."

 nado, kokoro hitotu ni omohi sadamuru mo, nakadati no kaku koto yoku imiziki ni, womna ha masite sukasa re taru ni ya ara m. Asu asate to omohe ba, kokoroawatatasiku isogasiki ni, konata ni mo kokoro nodoka ni wi rare tara zu, sosomeki ariku ni, Kami to yori iri ki te, naganaga to, todokohoru tokoro mo naku ihituduke te,

 "Ware wo omohi hedate te, Ako no ohom-kesaubito wo ubaha m to si tamahi keru, ohokenaku kokorowosanaki koto. Medetakara m mi-musume wo ba, euze sase tamahu Kimi-tati ara zi. Iyasiku kotoyau nara m nanigasira ga womnago wo zo, iyasiu mo tadune notamahu mere. Kasikoku omohi kuhadate rare kere do, mohara ho'i nasi tote, hokazama he omohi nari tamahu beka' nare ba, onaziku ha to omohi te nam, saraba mi-kokoro, to yurusi mausi turu."

 nado, ayasiku aunaku, hito no omoha m tokoro mo sira nu hito nite, ihitirasi wi tari.

 Kitanokata, akire te mono mo iha re de, tobakari omohu ni, kokorousa wo kaki-turane, namida mo oti nu bakari omohituduke rare te, yawora tati nu.

 

2 Tale of Ukifune Ukifune's mother compares Niou-no-miya with Sakon-shosho

 [2-1 Ukifune's mother and her wet nurse are disappointed in cancellation of marriage]

 Konata ni watari te miru ni, ito rautage ni wokasige nite wi tamahe ru ni, "Saritomo, hito ni ha otori tamaha zi." to ha omohi nagusamu. Menoto to hutari,

 "Kokorouki mono ha hito no kokoro nari keri. Onore ha, onazi goto omohi atukahu tomo, kono Kimi no yukari to omoha m hito no tame ni ha, inoti wo mo yuduri tu beku koso omohe, oya nasi to kiki anaduri te, mada wosanaku nari aha nu hito wo, sasi-koye te, kaku ha ihi naru besi ya!

 Kaku kokorouku, tikaki atari ni mi zi kika zi to omohi nure do, Kami no kaku omodatasiki koto ni omohi te, uketori sawagu mere ba, ahi ahi ni taru yo no hito no arisama wo, subete kakaru koto ni kuti ire zi to omohu. Ikade koko nara nu tokoro ni, sibasi ari ni si gana!"

 to uti-nageki tutu ihu. Menoto mo ito haradatasiku, "Waga Kimi wo kaku otosimuru koto." to omohu ni,

 "Nanika, kore mo ohom-saihahi nite tagahu koto to mo sira zu. Kaku kokoro kutiwosiku imasi keru Kimi nare ba, atara ohom-sama wo mo misira zara masi. Waga Kimi wo ba, kokorobase ari, mono omohi siri tara m hito ni koso, mise tatematura mahosikere.

 Daisyau-dono no ohom-sama katati no, honokani mi tatematuri si ni, samo inoti noburu kokoti no si haberi si kana! Ahareni hata kikoye tamahu nari. Ohom-sukuse ni makase te, obosiyori ne kasi."

 to ihe ba,

 "Ana, osorosi ya! Hito no ihu wo kike ba, tosigoro, oboroke nara m hito wo ba mi zi to notamahi te, Migi-no-Ohotono, Azeti-no-Dainagon, Sikibukyau-no-Miya nado no, ito nemgoroni honomekasi tamahi kere do, kikisugusi te, Mikado no ohom-kasiduki musume wo e tamahe ru Kimi ha, ikabakari no hito ka mameyakani ha obosa m."

 Kano Haha-Miya nado no ohom-kata ni ara se te, tokidoki mo mi m to ha obosi mo si na m, sore hata, geni medetaki ohom-atari nare domo, ito mune itakaru beki koto nari. Miya-no-Uhe no, kaku saihahi-bito to mausu nare do, mono-omohasige ni obosi taru wo mire ba, ikanimo ikanimo, hutagokoro nakara m hito nomi koso, meyasuku tanomosiki koto ni ha ara me. Waga mi nite mo siri ni ki.

 Ko-Miya no ohom-arisama ha, ito nasake nasakesiku, medetaku wokasiku ohase sika do, hitokazu ni mo obosa zari sika ba, ikabakari kaha kokorouku turakari si. Kono ito ihukahinaku, nasakenaku, sama asiki hito nare do, hitaomomuki ni hutagokoro naki wo mire ba, kokoroyasuku te tosigoro wo mo sugusi turu nari.

 Worihusi no kokorobahe no, kayau ni aigyau naku youi naki koto koso nikukere, nagekasiku uramesiki koto mo naku, katami ni uti-isakahi te mo, kokoro ni aha nu koto wo ba akirame tu. Kamdatime, Miko-tati nite, miyabika ni kokorohadukasiki hito no ohom-atari to ihu tomo, waga kazu nara de ha kahi ara zi.

 Yorodu no koto, waga mi kara nari keri to omohe ba, yoroduni kanasiu koso mi tatemature. Ikanisite, hitowarahe nara zu sitate tatematura m."

 to katarahu.

 [2-2 Hitachi-no-suke prepares his daughter's marriage with Sakon-shosho]

 Kami ha isogitati te,

 "Nyoubau nado, konata ni meyasuki amata a' naru wo, kono hodo ha, ara se tamahe. Yagate, tyau nado mo atarasiku sitate rare ta' meru kata wo, koto nihakani nari ni ta' mere ba, tori watasi, tokaku aratamu mazi."

 tote, nisi no kata ni ki te, tati wi, tokaku siturahi sawagu. Meyasuki sama ni saharakani, atari atari aru beki kagiri si taru tokoro wo, sakasirani byaubu-domo mote ki te, ibuseki made tate atume te, dusi nikai nado, ayasiki made si kuhahe te, kokoro wo yari te isoge ba, Kitanokata migurusiku mire do, kuti ire zi to ihi te sika ba, tada ni mi kiku. Ohom-kata ha, kitaomote ni wi tari.

 "Hito no mi-kokoro ha, misiri hate nu. Tada onazi ko nare ba, saritomo, ito kaku ha omohi hanati tamaha zi to koso omohi ture. Sahare, yo ni haha naki ko ha, naku yaha aru."

 tote, musume wo, hiru yori Menoto to hutari, nade tukurohi tate tare ba, nikuge ni mo ara zu, zihugo, roku no hodo nite, ito tihisayaka ni hukuraka naru hito no, kami utukusige nite koutiki no hodo nari, suso ito husayaka nari. Kore wo ito medetasi to omohi te, nade tukurohu.

 "Nanika, hito no kotozama ni omohi kamahe rare keru hito wo simo, to omohe do, hitogara no atarasiku, keuzaku ni monosi tamahu Kimi nare ba, ware mo ware mo to, muko ni tora mahosiku suru hito no ohoka' naru ni, tora re na m mo kutiwosiku te nam."

 to, kano nakaudo ni hakara re te ihu mo ito woko nari. Wotokogimi mo, "Kono hodo no ikamesiku omohu yau naru koto." to, yorodu no tumi aru maziu omohi te, sono yo mo kahe zu ki some nu.

 [2-3 Ukifune's mother sends a letter to Naka-no-kimi in Kyoto]

 Hahagimi, Ohom-Kata no Menoto, ito asamasiku omohu. Higahigasiki yau nare ba, tokaku mi atukahu mo kokorodukinakere ba, Miya no Kitanokata no ohom-moto ni, ohom-humi tatematuru.

 "Sono koto to habera de ha, narenaresiku ya to kasikomari te, e omohi tamahuru mama ni mo kikoyesase nu wo, tutusimu beki koto haberi te, sibasi tokoro kahe sase m to omou tamahuru ni, ito sinobi te saburahi nu beki kakure no kata saburaha ba, itomo itomo uresiku nam. Kazu nara nu mi hitotu no kage ni kakure mo ahe zu, ahare naru koto nomi ohoku haberu yo nare ba, tanomosiki kata ni ha madu nam."

 to, uti-naki tutu kaki taru humi wo, ahare to ha mi tamahi kere do, "Ko-Miya no, sabakari yurusi tamaha de yami ni si hito wo, ware hitori nokori te, siri kataraha m mo ito tutumasiku, mata migurusiki sama nite yo ni abure m mo, sirazugaho nite kika m koso kokorogurusikaru bekere. Koto naru koto naku te katamini tiriboha m mo, naki hito no ohom-tame ni migurusikaru beki waza." wo obosi wadurahu.

 Taihu ga moto ni mo, ito kokorogurusige ni ihiyari tari kere ba,

 "Saru yau koso ha habera me. Hito nikuku hasitanaku mo, na notamahase so. Kakaru otori no mono no, hito no ohom-naka ni maziri tamahu mo, yo no tune no koto nari."

 nado kikoye te,

 "Saraba, kano nisi no kata ni, kakurohe taru tokoro siide te, ito mutukasige na' mere do, satemo sugui tamahi tu beku ha, sibasi no hodo."

 to ihi tukahasi tu. Ito uresi to omohosi te, hitosirezu ide tatu. Ohom-kata mo, kano ohom-atari wo ba, mutubi kikoye mahosi to omohu kokoro nare ba, nakanaka, kakaru koto-domo no ideki taru wo, uresi to omohu.

 [2-4 Ukifune's mother takes her out Hitachi-no-suke's home]

 Kami, Seusyau no atukahi wo, ikabakari medetaki koto wo se m to omohu ni, sono kirakirasikaru beki koto mo sira nu kokoro ni ha, tada, araraka naru Adumaginu-domo wo, osi marogasi te nage ide tu. Kuhimono mo, tokoroseki made nam hakobi ide te nonosiri keru.

 Gesu nado ha, sore wo ito kasikoki nasake ni omohi kere ba, Kimi mo, "Ito aramahosiku, kokorokasikoku tori yori ni keri." to omohi keri. Kitanokata, "Kono hodo wo misute te sira zara m mo higami tara m." to omohi nenzi te, tada suru mama ni makase te mi wi tari.

 Marauto no ohom-dewi, saburahi to siturahi sawage ba, ihe ha hirokere do, Gen-Seunagon, himgasi-no-tai ni ha sumu, wonokogo nado no ohokaru ni, tokoro mo nasi. Kono ohom-kata ni marauto sumituki nure ba, rau nado hotoribami tara m ni suma se tatematura m mo, akazu itohosiku oboye te, tokaku omohi megurasu hodo, Miya ni to ha omohu nari keri.

 "Kono ohom-Katazama ni, kazumahe tamahu hito no naki wo, anaduru na' meri." to omohe ba, kotoni yurui tamaha zari si atari wo, anagatini mawira zu. Menoto, wakaki hitobito, hutari, mitari bakari si te, nisi no hisasi no kita ni yori te, hitoge tohoki kata ni tubone si tari.

 Tosigoro, kaku hakanakari ture do, utoku obosu maziki hito nare ba, mawiru toki ha hadi tamaha zu, ito aramahosiku, kehahi koto nite, Wakagimi no ohom-atukahi wo si te ohasuru ohom-arisama, urayamasiku oboyuru mo ahare nari.

 "Ware mo, ko-Kitanokta ni ha, hanare tatematuru beki hito kaha. Tukaumaturu to ihi si bakari ni, kazumahe rare tatematura zu, kutiwosiku te, kaku hito ni ha anadura ruru."

 to omohu ni ha, kaku sihite mutubi kikoyuru mo adikinasi. Koko ni ha, ohom-monoimi to ihi te kere ba, hito mo kayoha zu. Hutuka, mika bakari Hahagimi mo wi tari. Kotami ha, kokoronodoka ni kono mi-arisama wo miru.

 [2-5 Ukifune's mother peeps Niou-no-miya and his wife Naka-no-kimi]

 Miya watari tamahu. Yukasiku te mono no hasama yori mire ba, ito kiyorani, sakura wo wori taru sama si tamahi te, waga tanomosibito ni omohi te, uramesikere do, kokoro ni ha tagaha zi to omohu Hitati-no-Kami yori, sama katati mo hito no hodo mo, koyonaku miyuru gowi siwi-domo, ahi hizamaduki saburahi te, kono koto kano koto to, atari atari no koto-domo, keisi-domo nado mausu.

 Mata wakayaka naru gowi-domo, kaho mo sira nu domo mo ohokari. Waga mamako no Sikibu-no-Zou nite Kuraudo naru, Uti no ohom-tukahi nite mawire ri. Ohom-atari ni mo e tikaku mawira zu. Koyonaki hito no ohom-kehahi wo,

 "Ahare, ko ha nanibito zo. Kakaru ohom-atari ni ohasuru medetasa yo. Yoso ni omohu toki ha, medetaki hitobito to kikoyu tomo, turaki me mise tamaha ba to, mono-uku osihakari kikoye sase tu ram asamasisa yo! Kono ohom-arisama katati wo mire ba, tanabata bakari nite mo, kayau ni mi tatematuri kayoha m ha, ito imizikaru beki waza kana!"

 to omohu ni, Wakagimi idaki te utukusimi ohasu. Womnagimi, mizikaki kityau wo hedate te ohasuru wo, osiyari te, mono nado kikoye tamahu ohom-katati-domo, ito kiyorani niahi tari. Ko-Miya no sabisiku ohase si ohom-arisama wo omohi kuraburu ni, "Miya-tati to kikoyure do, ito koyonaki waza ni koso ari kere." to oboyu.

 Kityau no uti ni iri tamahi nure ba, Wakagimi ha, wakaki hito, Menoto nado mote-asobi kikoyu. Hitobito mawiri atumare do, nayamasi tote, ohotonogomori kurasi tu. Mi-dai konata ni mawiru. Yorodu no koto kedakaku, kokoro kotoni miyure ba, waga imiziki koto wo tukusu to mi omohe do, "Nahonahosiki hito no atari ha, kutiwosikari keri." to omohi nari nure ba, "Waga musume mo, kayau nite sasi-narabe tara m ni ha, kataha nara zi kasi. Ikihohi wo tanomi te, Titinusi no, Kisaki ni mo nasi te m to omohi taru hitobito, onazi waga ko nagara, kehahi koyonaki wo omohu mo, naho ima yori noti mo, kokoro ha takaku tukahu bekari keri." to, yo hitoyo aramasi gatari omohi tuduke raru.

 [2-6 Ukifune's mother peeps Sakon-shosho and is disappointed with him]

 Miya, hi take te oki tamahi te,

 "Kisai-no-Miya, rei no, nayamasiku si tamahe ba, mawiru besi."

 tote, ohom-sauzoku nado si tamahi te ohasu. Yukasiu oboye te nozoke ba, uruhasiku hikitukurohi tamahe ru, hata, niru mono naku kedakaku aigyauduki kiyora nite, Wakagimi wo e misute tamaha de asobi ohasu. Ohom-kayu, kohaihi nado mawiri te zo, konata yori ide tamahu.

 Kesa yori mawiri te, saburahi no kata ni yasurahi keru hitobito, ima zo mawiri te mono nado kikoyuru naka ni, kiyogedati te, nadehu koto naki hito no susamaziki kaho si taru, nahosi ki te tati haki taru ari. O-mahe nite nanitomo miye nu wo,

 "Kare zo, kono Hitati-no-Kami no muko no Seusyau na! Hazime ha Ohom-kata ni to sadame keru wo, Kami no musume wo e te koso itahara re me, nado ihi te, kasike taru menowaraha wo mo' taru na' nari."

 "Isa, kono ohom-atari no hito ha kakete mo iha zu. Kano Kimi no kata yori, yoku kiku tayori no aru zo."

 nado, onogadoti ihu. Kiku ram to mo sira de, hito no kaku ihu ni tuke te mo, mune tubure te, Seusyau wo meyasuki hodo to omohi keru kokoro mo kutiwosiku, "Geni, koto naru koto nakaru bekari keri." to omohi te, itodosiku anadurahasiku omohi nari nu.

 Wakagimi no hahiide te, misu no tuma yori nozoki tamahe ru wo, uti-mi tamahi te, tatikaheri yori ohasi tari.

 "Mi-kokoti yorosiku miye tamaha ba, yagate makade na m. Naho kurusiku si tamaha ba, koyohi ha tonowi ni zo. Ima ha, hitoyo wo hedaturu mo obotukanaki koso kurusikere."

 tote, sibasi nagusame asobasi te, ide tamahi nuru sama no, kahesugahesu miru to mo miru to mo, aku maziku, nihohiyaka ni wokasikere ba, ide tamahi nuru nagori, sauzausiku zo nagame raruru.

 

3 Tale of Ukifune Ukifune's mother leaves Ukifune to Naka-no-kimi in Kyoto

 [3-1 Ukifune's mother talks with Naka-no-kimi]

 Womnagimi no omahe ni ideki te, imiziku mede tatemature ba, winakabi taru, to obosi te warahi tamahu.

 "Ko-Uhe no use tamahi si hodo ha, ihukahinaku wosanaki ohom-hodo nite, ikani nara se tamaha m to, mi tatematuru hito mo, ko-Miya mo obosi nageki si wo, koyonaki ohom-sukuse no hodo nari kere ba, saru yama hutokoro no naka ni mo, ohiide sase tamahi si ni koso ari kere. Kutiwosiku, ko-Himegimi no ohasimasa zu nari ni taru koso, aka nu koto nare."

 nado, uti-naki tutu kikoyu. Kimi mo uti-naki tamahi te,

 "Yononaka no uramesiku kokorobosoki woriwori mo, mata kaku nagarahure ba, sukosi mo omohi nagusame tu beki wori mo aru wo, inisihe tanomi kikoye keru kage-domo ni okure tatematuri keru ha, nakanaka ni yo no tune ni omohinasa re te, mi tatematuri sira zu nari ni kere ba, aru wo, naho kono ohom-koto ha, tuki se zu imiziku koso. Daisyau no, yorodu no koto ni kokoro no utura nu yosi wo urehe tutu, asakara nu mi-kokoro no sama wo miru ni tuke te mo, ito koso kutiwosikere."

 to notamahe ba,

 "Daisyau-dono ha, sabakari yo ni tamesi naki made, Mikado no kasiduki obosi ta' naru ni, kokoroogori si tamahu ram kasi. Ohasimasa masika ba, naho kono koto, seka re si mo si tamaha zara masi ya!"

 nado kikoyu.

 "Isaya, yau no mono to, hitowarahare naru kokoti se masi mo, nakanaka ni ya ara masi. Mihate nu ni tuke te, kokoronikuku mo aru yo ni koso, to omohe do, kano Kimi ha, ikanaru ni ka ara m, ayasiki made mono-wasure se zu, ko-Miya no ohom-notinoyo wo sahe, omohiyari hukaku usiromi ariki tamahu meru."

 nado, kokoroutukusiu katari tamahu.

 "Kano sugi ni si ohom-kahari ni tadune te mi m to, kono kazu nara nu hito wo sahe nam, kano Ben-no-Amagimi ni ha notamahi keru. Samoya to, omou tamahe yoru beki koto ni ha habera ne do, hitomoto yuwe ni koso ha to, katazikenakere do, ahareni nam omou tamahe raruru mi-kokorohukasa naru."

 nado ihu tuide ni, kono Kimi wo mote-wadurahu koto, nakunaku kataru.

 [3-2 Ukifune's mother appeals to Naka-no-kimi her daughter's unhappy]

 Komaka ni ha ara ne do, hito mo kiki keri to omohu ni, Seusyau no omohi anaduri keru sama nado honomekasi te,

 "Inoti habera m kagiri ha, nani ka, asayuhu no nagusamegusa nite misugusi tu besi. Uti-sute haberi na m noti ha, omoha zu naru sama ni tiribohi habera m ga kanasisa ni, ama ni nasi te, hukaki yama ni ya si suwe te, saru kata ni yononaka wo omohi taye te habera masi nado nam, omou tamahe wabi te ha, omohi yori haberu."

 nado ihu.

 "Geni, kokorogurusiki ohom-arisama ni koso ha a' nare do, nanika, hito ni anadura ruru ohom-arisama ha, kayau ni nari nuru hito no saga ni koso. Saritotemo, tahe nu waza nari kere ba, mugeni sono kata ni omohi-oki te tamahe ri si mi dani, kaku kokoro yori hoka ni nagarahure ba, maite ito aru maziki ohom-koto nari. Yatui tamaha m mo, itohosige naru ohom-sama ni koso."

 nado, ito otonabi te notamahe ba, Haha-Gimi, ito uresi to omohi tari. Nebi ni taru sama nare do, yosi nakara nu sama si te kiyoge nari. Itaku koye sugi ni taru nam, Hitati-dono to ha miye keru.

 "Ko-Miya no, turau nasake naku obosi hanati tari si ni, itodo hitogenaku, hito ni mo anadura re tamahu to mi tamahure do, kau kikoye sase goranze raruru ni tuke te nam, inisihe no usa mo nagusami haberu."

 nado, tosigoro no monogatari, Ukisima no ahare nari si koto mo kikoye idu.

 "Waga mi hitotu no to nomi, ihi ahasuru hito mo naki Tukubayama no arisama mo, kaku akirame kikoyesase te, itu mo, ito kaku te saburaha mahosiku omohi tamahe nari haberi nure do, kasiko ni ha yokara nu ayasi no mono-domo, ikani tati-sawagi motome habera m. Sasugani kokoroawatatasiku omohi tamahe raruru. Kakaru hodo no arisama ni mi wo yatusu ha, kutiwosiki mono ni nam haberi keru to, mi ni mo omohi sira ruru wo, kono Kimi ha, tada makase kikoye sase te, siri habera zi."

 nado, kakoti kikoye kakure ba, "Geni, migurusikara de mo ara nam." to mi tamahu.

 [3-3 Ukifune's mother peeps Kaoru and admires his fineness]

 Katati mo kokorozama mo, e nikumu maziu rautage nari. Mono-hadi mo odoroodorosikara zu, sama you komei taru monokara, nadoka nara zu, tikaku saburahu hitobito ni mo, ito yoku kakure te wi tamahe ri. Mono nado ihi taru mo, mukasi no hito no ohom-sama ni, ayasiki made oboye tatematuri te zo aru ya! Kano hitogata motome tamahu hito ni mise tatematura baya to, uti omohi ide tamahu wori simo,

 "Daisyau-dono mawiri tamahu."

 to kikoyure ba, rei no, mi-kityau hiki-tukurohi te, kokorodukahi su. Kono marauto no Haha-Gimi,

 "Ide, mi tatematura m. Honokani mi tatematuri keru hito no, imiziki mono ni kikoyu mere do, Miya no ohom-arisama ni ha, e narabi tamaha zi."

 to ihe ba, omahe ni saburahu hitobito,

 "Isaya, e koso kikoye sadame ne."

 to kikoye aheri.

 "Ikabakari nara m hito ka, Miya wo ba keti tatematura m."

 nado ihu hodo ni, "Ima zo, kuruma yori ori tamahu naru."to kiku hodo, kasikamasiki made ohi nonosiri te, tomi ni mo miye tamaha zu. Mata re tamahu hodo ni, ayumi iri tamahu sama wo mire ba, geni, ana medeta, wokasige to mo miye zu nagara zo, namamekasiu ateni kiyoge naru ya!

 Suzuroni miye kurusiu hadukasiku te, hitahigami nado mo hiki-tukurohare te, kokorohadukasige ni youi ohoku, kiha mo naki sama zo si tamahe ru. Uti yori mawiri tamahe ru naru besi, gozen-domo no kehahi amata si te,

 "Yobe, Kisai-no-Miya no nayami tamahu yosi uketamahari te mawiri sika ba, Miya-tati no saburahi tamaha zari sika ba, itohosiku mi tatematuri te, Miya no ohom-kahari ni ima made saburahi haberi turu. Kesa mo ito ketai si te mawira se tamahe ru wo, ainau, ohom-ayamati ni osihakari kikoyesase te nam."

 to kikoye tamahe ba,

 "Geni, orokanara zu, omohiyari hukaki ohom-youi ni nam."

 to bakari irahe kikoye tamahu. Miya ha uti ni tomari tamahi nuru wo mioki te, tada nara zu ohasi taru na' meri.

 [3-4 Naka-no-kimi recommends Kaoru for Ukmifune]

 Rei no, monogatari ito natukasige ni kikoye tamahu. Koto ni hure te, tada inisihe no wasure gataku, yononaka no mono-uku nari masaru yosi wo, arahani ha ihi nasa de, kasume urehe tamahu.

 "Sasimo, ikadeka, yo wo he te kokoro ni hanare zu nomi ha ara m. Naho, asakara zu ihi some te si koto no sudi nare ba, nagori nakara zi to ni ya?" nado, minasi tamahe do, hito no mi-kesiki ha siruki mono nare ba, mi mote-yuku mama ni, ahare naru mi-kokorozama wo, ihaki nara ne ba, omohosi siru.

 Urami kikoye tamahu koto mo ohokare ba, ito warinaku uti-nageki te, kakaru mi-kokoro wo yamuru misogi wo se sase tatematura mahosiku omohosu ni ya ara m, kano hitogata notamahi ide te,

 "Ito sinobi te kono watari ni nam."

 to, honomekasi kikoye tamahu wo, kare mo nabete no kokoti ha se zu, yukasiku nari ni tare do, utituke ni huto utura m kokoti hata se zu.

 "Ideya, sono Honzon, negahi mite tamahu beku ha koso tahutokara me, tokidoki, kokoroyamasiku ha, nakanaka yamamidu mo nigori nu beku."

 to notamahe ba, hatehate ha,

 "Utate no ohom-hizirigokoro ya!"

 to, honokani warahi tamahu mo, wokasiu kikoyu.

 "Ide, saraba, tutahe hate sase tamahe kasi. Kono ohom-nogarekotoba koso, omohi idure ba yuyusiku."

 to notamahi te mo, mata namidagumi nu.

 "Mi si hito no katasiro nara ba mi ni sohe te
 kohisiki seze no nademono ni se m
"

 to, rei no, tahabure ni ihinasi te, magirahasi tamahu.

 "Misogigaha seze ni idasa m nademono wo
 mi ni sohu kage to tare ka tanoma m
"

 Hikute amata ni, to ka ya! Itohosiku zo haberu ya!"

 to notamahe ba,

 "Tuhini yoru se ha, sara nari ya! Ito uretaki yau naru midu no awa ni mo arasohi haberu kana! Kaki-nagasa ruru nademono ha, ide, makoto zo kasi. Ikade nagusamu beki koto zo."

 nado ihi tutu, kurau naru mo urusakere ba, karisome ni monosi taru hito mo, ayasiku to omohu ram mo tutumasiki wo,

 "Koyohi ha, naho, toku kaheri tamahi ne."

 to, kosirahe yari tamahu.

 [3-5 Ukifune's mother desires her daughter to get marriaged to a noble man]

 "Saraba, sono Marauto ni, kakaru kokoro no negahi tosi he nuru wo, utitukeni nado, asau omohinasu maziu, notamahase sira se tamahi te, hasitanage naru maziu ha koso. Ito uhiuhisiu narahi nite haberu mi ha, nanigoto mo wokogamasiki made nam."

 to, katarahi kikoye oki te ide tamahi nuru ni, kono Hahagimi,

 "Ito medetaku, omohu yau naru sama kana!"

 to mede te, Menoto yukurika ni omohiyori te, tabitabi ihi si koto wo, arumaziki koto ni ihi sika do, kono ohom-arisama wo miru ni ha, "Amanogaha wo watari te mo, kakaru Hikobosi no hikari wo koso matituke sase me. Waga musume ha, nanome nara m hito ni mise m ha wosige naru sama wo, ebisu meki taru hito wo nomi minarahi te, Seusyau wo kasikoki mono ni omohi keru." wo, kuyasiki made omohi nari ni keri.

 Yoriwi tamahe ri turu makibasira mo sitone mo, nagori nihohe ru uturiga, ihe ba ito kotosarameki taru made arigatasi. Tokidoki mi tatematuru hito dani, tabi goto ni mede kikoyu.

 "Kyau nado wo yomi te, kudoku no sugure taru koto ameru ni mo, kano kaubasiki wo yamgotonaki koto ni, Hotoke notamahi oki keru mo, kotowari nari ya! Yakuwauhon nado ni, toriwaki te notamahe ru, Godusendan to ka ya, odoroodorosiki mono no na nare do, madu kano tono no tikaku hurumahi tamahe ba, Hotoke ha makoto si tamahi keri, to koso oboyure. Wosanaku ohasi keru yori, okonahi mo imiziku si tamahi kere ba yo."

 nado ihu mo ari. Mata,

 "Sakinoyo koso yukasiki ohom-arisama nare."

 nado, kutiguti meduru koto-domo wo, suzuro ni wemi te kiki wi tari.

 [3-6 Ukifune's mother leaves Ukifune to Naka-no-kimi in Kyoto]

 Kimi ha, sinobi te notamahi turu koto wo, honomekasi notamahu.

 "Omohi some turu koto, sihuneki made karogarosikara zu monosi tamahu meru wo, geni, tada ima no arisama nado wo omohe ba, wadurahasiki kokoti su bekere do, kano yo wo somuki te mo, nado, omohiyori tamahu ram mo, onazi koto ni omohinasi te, kokoromi tamahe kasi."

 to notamahe ba,

 "Turaki me mise zu, hito ni anadura re zi no kokoro nite koso, tori no ne kikoye zara m sumahi made omohi tamahe oki ture. Geni, hito no ohom-arisama kehahi wo mi tatematuri tamahuru ha, simodukahe no hodo nite mo, kakaru hito no ohom-atari ni, nare kikoye m ha, kahi ari nu besi. Maite wakaki hito ha, kokoro tuke tatematuri nu beku haberu mere do, kazu nara nu mi ni, mono omohu tane wo ya itodo makase te mi habera m.

 Takaki mo mizikaki mo, womna to ihu mono ha, kakaru sudi nite koso, konoyo, notinoyo made, kurusiki mi ni nari haberu nare, to omohi tamahe habere ba nam, itohosiku omohi tamahe haberu. Sore mo tada mi-kokoro ni nam. Tomokakumo, obosi sute zu, monose sase tamahe."

 to kikoyure ba, ito wadurahasiku nari te,

 "Isaya! Kosikata no kokorobukasa ni utitoke te, yukusaki no arisama ha siri gataki wo."

 to uti-nageki te, kotoni mono mo notamaha zu nari nu.

 Ake nure ba, kuruma nado wi te ki te, Kami no seusoko nado, ito haradatasige ni obiyakasi tare ba,

 "Katazikenaku, yoroduni tanomi kikoye sase te nam. Naho, sibasi kakusa se tamahi te, ihaho no naka ni to mo, ikani to mo, omohi tamahe megurasi haberu hodo, kazu ni habera zu tomo, omohosi hanata zu, nanigoto wo mo wosihe sase tamahe."

 nado kikoye oki te, kono Ohom-Kata mo, ito kokorobosoku, naraha nu kokoti ni, tati-hanare m wo omohe do, imamekasiku wokasiku miyuru atari ni, sibasi mo minare tatematura m to omohe ba, sasugani uresiku mo oboye keri.

 

4 Tale of Ukifune and Niou-no-miya Ukifune is peeped by Niou-no-miya and forced his attentions

 [4-1 Niou-no-miya comes back to his home Nijo-in]

 Kuruma hiki-iduru hodo no, sukosi akau nari nuru ni, Miya, uti yori makade tamahu. Wakagimi obotukanaku oboye tamahi kere ba, sinobi taru sama nite, kuruma nado mo rei nara de ohasimasu ni sasiahi te, osi-todome te tate tare ba, rau ni mi-kuruma yose te ori tamahu.

 "Nazo no kuruma zo. Kuraki hodo ni isogi iduru ha?"

 to me todome sase tamahu. "Kayau nite zo, sinobi taru tokoro ni ha iduru kasi." to, mi-kokoronarahi ni obosiyoru mo, mukutukesi.

 "Hitati-dono no makade sase tamahu."

 to mausu. Wakayaka naru Gozen-domo,

 "Tono koso, azayaka nare."

 to, warahi ahe ru wo kiku mo, "Geni, koyona no mi no hodo ya!" to kanasiku omohu. Tada, kono Ohom-Kata no koto wo omohu yuwe ni zo, onore mo hitobitosiku nara mahosiku oboye keru. Masite, sauzimi wo nahonahosiku yatusi te mi m koto ha, imiziku atarasiu omohi nari nu. Miya, iri tamahi te,

 "Hitati-dono to ihu hito ya, koko ni kayohasi tamahu. Kokoro aru asaborake ni, isogi ide turu kurumazohi nado koso, kotosarameki te miye ture."

 nado, naho obosi utagahi te notamahu. "Kiki nikuku kataharaitasi." to obosi te,

 "Taihu nado ga wakaku te no koro, tomodati nite ari keru hito ha. Koto ni imamekasiu mo miye za' meru wo, yuweyuwesige ni mo notamahi nasu kana! Hito no kiki togame tu beki koto wo nomi, tuneni torinai tamahu koso, naki na ha tate de."

 to, uti-somuki tamahu mo, rautageni wokasi.

 Akuru mo sira zu ohotonogomori taru ni, hitobito amata mawiri tamahe ba, sinden ni watari tamahi nu. Kisai-no-Miya ha, kotokotosiki ohom-nayami ni mo ara de, okotari tamahi ni kere ba, kokotiyoge nite, Migi-no-Ohotono no Kimdati nado, go uti inhutagi nado si tutu asobi tamahu.

 [4-2 Niou-no-miya forces his attention to Ukifune]

 Yuhutukata, Miya konata ni watara se tamahe re ba, Womnagimi ha, ohom-yusuru no hodo nari keri. Hitobito mo onoono uti-yasumi nado si te, omahe ni ha hito mo nasi. Tihisaki waraha no aru si te,

 "Wori asiki ohom-yusuru no hodo koso, migurusika' mere. Sauzausiku te ya, nagame m."

 to, kikoye tamahe ba,

 "Geni, ohasimasa nu himahima ni koso, rei ha sumase. Ayasiu higoro mo mono-ugara se tamahi te, kehu sugi ba, kono tuki ha hi mo nasi. Ku, Zihugwati ha, ikadekaha tote, tukaumatura se turu wo."

 to, Taihu itohosigaru.

 Wakagimi mo ne tamahe ri kere ba, sonata ni kore kare aru hodo ni, Miya ha tatazumi ariki tamahi te, nisi no kata ni rei nara nu waraha no miye turu wo, "Ima mawiri taru ka?" nado obosi te, sasi-nozoki tamahu. Naka no hodo naru sauzi no, hosome ni aki taru yori mi tamahe ba, sauzi no anata ni, iti-syaku bakari hiki sake te, byaubu tate tari. Sono tuma ni, kityau, su ni sohe te tate tari.

 Katabira hitohe wo uti-kake te, siwoniro no hanayaka naru ni, wominahesi no orimono to miyuru kasanari te, sodeguti sasiide tari. Byaubu no hitohira tatama re taru yori, "Kokoro ni mo ara de miyuru na' meri. Imamawiri no kutiwosikara nu na' meri." to obosi te, kono hisasi ni kayohu sauzi wo, ito misokani osiake tamahi te, yawora ayumiyori tamahu mo, hito sira zu.

 Konata no rau no naka no tubosensai no, ito wokasiu iroiro ni saki midare taru ni, yarimidu no watari, isi takaki hodo, ito wokasikere ba, hasi tikaku sohi husi te nagamuru nari keri. Aki taru sauzi wo, ima sukosi osiake te, byaubu no tuma yori nozoki tamahu ni, Miya to ha omohi mo kake zu, "Rei konata ni ki nare taru hito ni ya ara m?" to omohi te, okiagari taru yaudai, ito wokasiu miyuru ni, rei no mi-kokoro ha sugusi tamaha de, kinu no suso wo torahe tamahi te, konata no sauzi ha hiki-tate tamahi te, byaubu no hasama ni wi tamahi nu.

 Ayasi to omohi te, ahugi wo sasi-kakusi te mikaheri taru sama, ito wokasi. Ahugi wo mota se nagara torahe tamahi te,

 "Tare zo? Nanori koso, yukasikere."

 to notamahu ni, mukutukeku nari nu. Saru mono no tura ni, kaho wo hokazama ni mote-kakusi te, ito itau sinobi tamahe re ba, "Kono tada nara zu honomekasi tamahu ram Daisyau ni ya, kaubasiki kehahi nado mo." omohi watasa ruru ni, ito hadukasiku semkatanasi.

 [4-3 Ukifune's wet nurse is perplexed, and Ukon notifys to Naka-no-kimi]

 Menoto, hitoge no rei nara nu wo, ayasi to omohi te, anata naru byaubu wo osiake te ki tari.

 "Kore ha, ikanaru koto ni ka habera m? Ayasiki waza ni mo haberu"

 nado kikoyure do, habakari tamahu beki koto ni mo ara zu. Kaku utituke naru ohom-siwaza nare do, kotonoha ohokaru honzyau nare ba, naniyakaya to notamahu ni, kure hate nure do,

 "Tare to kika zara m hodo ha yurusa zi."

 tote, narenaresiku husi tamahu ni, "Miya nari keri." to omohi haturu ni, Menoto, ihamkatanaku akire te wi tari.

 Ohotonabura ha touro nite, "Ima watara se tamahi na m." to hitobito ihu nari. Omahe nara nu kata no mi-kausi-domo zo orosu naru. Konata ha hanare taru kata ni si nasi te, takaki tana dusi hitoyorohi tate, byaubu no hukuro ni ire kome taru, tokorodokoro ni yose kake, nanika no araraka naru sama ni si hanati tari. Kaku hito no monosi tamahe ba tote, kayohu miti no sauzi hitoma bakari zo ake taru wo, Ukon tote, Taihu ga musume no saburahu ki te, kausi orosi te koko ni yori ku nari.

 "Ana, kura ya! Mada ohotonabura mo mawira zari keri. Mi-kausi wo, kurusiki ni, isogi mawiri te, yami ni madohu yo!"

 tote, hiki-aguru ni, Miya mo, "Nama-kurusi." to kiki tamahu. Menoto hata, ito kurusi to omohi te, mono-dutumi se zu hayarikani ozoki hito nite,

 "Mono kikoye habera m. Koko ni, ito ayasiki koto no haberu ni, mi tamahe gouzi te nam, e ugoki habera de nam."

 "Nanigoto zo?"

 tote, saguri yoru ni, utikisugata naru wotoko no, ito kaubasiku te sohi husi tamahe ru wo, "Rei no kesikara nu ohom-sama." to omohi yori ni keri. "Womna no kokoro ahase tamahau maziki koto." to osihakara rure ba,

 "Geni, ito migurusiki koto ni mo haberu kana! Ukon ha, ikani ka kikoyesase m. Ima mawiri te, gozen ni koso ha sinobi te kikoyesase me."

 tote tatu wo, asamasiku kataha ni, tare mo tare mo omohe do, Miya ha odi tamaha zu.

 "Asamasiki made ateni wokasiki hito kana! Naho, nanibito nara m? Ukon ga ihi turu kesiki mo, ito osinabete no imamawiri ni ha ara za' meri."

 Kokoroe gataku obosa re te, to ihi kaku ihi, urami tamahu. Kokorodukinage ni kesikibami te motenasa ne do, tada imiziu sinu bakari omohe ru ga itohosikere ba, nasake ari te kosirahe tamahu.

 Ukon, Uhe ni,

 "Sika sika koso ohasimase. Itohosiku, ikani omohu ram."

 to kikoyure ba,

 "Rei no, kokorouki ohom-sama kana! Kano haha mo, ikani ahaahasiku, kesikara nu sama ni omohi tamaha m to su ram. Usiroyasuku to, kahesugahesu ihioki turu mono wo."

 to, itohosiku obose do, "Ikaga kikoye m. Saburahu hitobito mo, sukosi wakayaka ni yorosiki ha, misute tamahu naku, ayasiki hito no ohom-kuse nare ba, ikaga ha omohiyori tamahi kem?" to asamasiki ni, mono mo iha re tamaha zu.

 [4-4 A messenger from Mikado comes to Niou-no-miya, and Ukifune escapes out Niou-no-miya]

 "Kamdatime amata mawiri tamahu hi nite, asobi tahabure te ha, rei mo, kakaru toki ha osoku mo watari tamahe ba, mina utitoke te yasumi tamahu zo kasi. Satemo, ikani su beki koto zo. Kano Menoto koso, ozomasikari kere. Tuto sohi wi te mamori tatematuri, hiki mo kanaguri tatematuri tu beku koso omohi tari ture."

 to, Seusyau to hutari si te itohosigaru hodo ni, uti yori hito mawiri te, Oho-Miya kono yuhugure yori ohom-mune nayama se tamahu wo, tada ima imiziku omoku nayama se tamahu yosi mausa su. Ukon,

 "Kokoronaki wori no ohom-nayami kana! Kikoyesase m."

 tote, tatu. Seusyau,

 "Ideya, ima ha, kahinaku mo a' bei koto wo, wokogamasiku, amari na obiyakasi kikoye tamahi so."

 to ihe ba,

 "Ina, madasikaru besi."

 to, sinobi te sasameki kahasu wo, Uhe ha, "Ito kikinikuki hito no go-honzyau ni koso a' mere. Sukosi kokoro ara m hito ha, waga atari wo sahe utomi nu beka' meri." to obosu.

 Mawiri te, ohom-tukahi no mausu yori mo, ima sukosi awatatasige ni mausi nase ba, ugoki tamahu beki sama ni mo ara nu mi-kesiki ni,

 "Tare ka mawiri taru? Rei no, odoroodorosiku obiyakasu."

 to notamahasure ba,

 "Miya no saburahi ni, Tahira-no-Sigetune to nam nanori haberi turu."

 to kikoyu. Ide tamaha m koto no ito warinaku kutiwosiki ni, hitome mo obosa re nu ni, Ukon tatiide te, kono ohom-tukahi wo nisiomote nite tohe ba, mausitugi turu hito mo yori ki te,

 "Nakatukasa-no-Miya, mawira se tamahi nu. Daibu ha, tada ima nam, mawiri turu miti ni, mi-kuruma hiki iduru, mi haberi tu."

 to mause ba, "Geni, nihakani tokidoki nayami tamahu woriwori mo aru wo." to obosu ni, hito no obosu ram koto mo hasitanaku nari te, imiziu urami tigiri oki te ide tamahi nu.

 [4-5 Wet nurse gives comfort to Ukifune]

 Osorosiki yume no same taru kokoti si te, ase ni osi hitasi te husi tamahe ri. Menoto, uti-ahugi nado si te,

 "Kakaru ohom-sumahi ha, yorodu ni tuke te, tutumasiu binnakari keri. Kaku ohasimasi some te, sarani, yoki koto habera zi. Ana, osorosi ya! Kagirinaki hito to kikoyu tomo, yasukara nu ohom-arisama ha, ito adikinakaru besi.

 Yoso no sasi-hanare tara m hito ni koso, yosi to mo asi to mo oboye rare tamaha me, hitogiki mo kataharaitaki koto, to omohi tamahe te, gouma no sau wo idasi te, tuto mi tatematuri ture ba, ito mukutukeku, gesugesusiki womna to obosi te, te wo ito itaku tuma se tamahi turu koso, nahobito no kesaudati te, ito wokasiku mo oboye haberi ture.

 Kano tono ni ha, kehu mo imiziku isakahi tamahi keri. "Tada hitotokoro no Ohom-Uhe wo miatukahi tamahu tote, waga kodomo wo ba obosi sute tari, marauto no ohasuru hodo no ohom-tabiwi migurusi." to, araarasiki made zo kikoye tamahi keru. Simobito sahe kiki itohosigari keri.

 "Subete kono Seusyau-no-Kimi zo, ito aigyau naku oboye tamahu. Kono ohom-koto habera zara masika ba, utiuti yasukara zu mutukasiki koto ha, woriwori haberi tomo, nadaraka ni, tosigoro no mama nite ohasimasu beki mono wo."

 nado, uti-nageki tutu ihu.

 Kimi ha, tada ima ha tomokakumo omohi megurasa re zu, tada imiziku hasitanaku, misira nu me wo mi turu ni sohe te mo, "Ikani obosu ram?" to omohu ni, wabisikere ba, utubusi husi te naki tamahu. Ito kurusi to mi atukahi te,

 "Nanika, kaku obosu. Haha ohase nu hito koso, tadukinau kanasikaru bekere. Yoso no oboye ha, titi naki hito ha ito kutiwosikere do, saganaki mamahaha ni nikuma re m yori ha, kore ha ito yasusi. Tomokakumo sitate maturi tamahi te m. Na obosi kunze so.

 Saritomo, Hatuse no Kwan'on ohasimase ba, ahare to omohi kikoye tamahu ram. Naraha nu ohom-mi ni, tabitabi sikiri te made tamahu koto ha, hito no kaku anadurizama ni nomi omohi kikoye taru wo, kaku mo ari keri, to omohu bakari no ohom-saihahi ohasimase, to koso nenzi habere. Aga Kimi ha, hito waraha re nite ha, yami tamahi na m ya?"

 to, yo wo yasuge ni ihi wi tari.

 [4-6 Niou-no-miya goes out to the Inperial Court]

 Miya ha, isogi te ide tamahu nari. Uti tikaki kata ni ya ara m, konata no mi-kado yori ide tamahe ba, mono notamahu ohom-kowe mo kikoyu. Ito ateni kagiri mo naku kikoye te, kokorobahe aru hurukoto nado uti-zuzi tamahi te sugi tamahu hodo, suzuroni wadurahasiku oboyu. Utusimuma-domo hiki-idasi te, tonowi ni saburahu hito, zihunin bakari site mawiri tamahu.

 Uhe, itohosiku, utate omohu ram tote, sirazugaho nite,

 "Oho-Miya nayami tamahu tote mawiri tamahi nure ba, koyohi ha ide tamaha zi. Yusuru no nagori ni ya, kokoti mo nayamasiku te oki wi haberu wo, watari tamahe. Turedure ni mo obosa ru ram."

 to kikoye tamahe ri.

 "Midarigokoti no ito kurusiu haberu wo, tamerahi te."

 to, Menoto site kikoye tamahu.

 "Ikanaru mi-kokoti zo?"

 to, kaheri toburahi kikoye tamahe ba,

 "Nanigokoti to mo oboye habera zu, tada ito kurusiku haberi."

 to kikoye tamahe ba, Seusyau, Ukon me maziroki wo si te,

 "Katahara zo itaku ohasu ram."

 to ihu mo, tada naru yori ha itohosi."

 "Ito kutiwosiu kokorogurusiki waza kana! Daisyau no kokoro todome taru sama ni notamahu meri si wo, ikani ahaahasiku omohi otosa m. Kaku midari gahasiku ohasuru hito ha, kikinikuku, zitu nara nu koto wo mo kuneri ihi, mata makoto ni sukosi omoha zu nara m koto wo mo, sasugani miyurusi tu beu koso ohasu mere.

 Kono Kimi ha, iha de usi to omoha m koto, ito hadukasige ni kokorohukaki wo, ainaku omohu koto sohi nuru hito no uhe na' meri. Tosigoro mi zu sira zari turu hito no uhe nare do, e omohi hanaru maziu, rautaku kokorogurusiki ni, yononaka ha arigataku mutukasige naru mono kana!

 Waga mi no arisama ha, aka nu koto ohokaru kokoti sure do, kaku mono hakanaki me mo mi tu bekari keru mi no, saha, hahure zu nari ni keru ni koso, geni, meyasuki nari kere. Ima ha tada, kono nikuki kokoro sohi tamahe ru hito no, nadaraka nite omohi hanare na ba, sarani nanigoto mo omohiire zu nari na m."

 to omohosu. Ito ohokaru migusi nare ba, tomi ni mo e hosi yara zu, okiwi tamahe ru mo kurusi. Siroki ohom-zo hitokasane bakari nite ohasuru, hosoyaka nite wokasige nari.

 [4-7 Naka-no-kimi gives comfort to Ukifune]

 Kono Kimi ha, makoto ni kokoti mo asiku nari ni tare do, Menoto,

 "Ito kataharaitasi. Koto simo arigaho ni obosu ram wo. Tada ohodoka nite miye tatematuri tamahe. Ukon-no-Kimi nado ni ha, koto no arisama, hazime yori katari habera m."

 to, seme te sosonokasi tate te, konata no sauzi no moto nite,

 "Ukon-no-Kimi ni mono kikoyesase m."

 to ihe ba, tati te ide tare ba,

 "Ito ayasiku haberi turu koto no nagori ni, mi mo atuu nari tamahi te, mameyakani kurusige ni miye sase tamahu wo, itohosiku mi haberu. Omahe nite nagusame kikoyesase tamahe, tote nam. Ayamati mo ohase nu mi wo, ito tutumasige ni omohosi wabi ta' meru mo, isasaka nite mo yo wo siri tamahe ru hito koso are, ikadekaha to, kotowari ni, itohosiku mi tatematuru."

 tote, hiki-okosi te mawira se tatematuru.

 Ware ni mo ara zu, hito no omohu ram koto mo hadukasikere do, ito yaharakani ohodoki sugi tamahe ru Kimi nite, osiide rare te wi tamahe ri. Hitahigami nado no, itau nure taru, mote-kakusi te, hi no kata ni somuki tamahe ru sama, Uhe wo taguhinaku mi tatematuru ni, ke otoru tomo miye zu, ate ni wokasi.

 "Kore ni obosi tuki na ba, mezamasige naru koto ha ari na m kasi. Ito kakara nu wo dani, medurasiki hito, wokasiu si tamahu mi-kokoro wo."

 to, hutari bakari zo, omahe nite e hadi tamaha ne ba, mi wi tari keru. Monogatari ito natukasiku si tmahi te,

 "Rei nara zu tutumasiki tokoro nado, na omohinasi tamahi so. Ko-Himegimi no ohase zu nari ni si noti, wasururu yo naku imiziku, mi mo uramesiku, taguhinaki kokoti si te sugusu ni, ito yoku omohi yosohe rare tamahu ohom-sama wo mire ba, nagusamu kokoti si te ahareni nam. Omohu hito mo naki mi ni, mukasi no mi-kokorozasi no yau ni omohosa ba, ito uresiku nam."

 nado katarahi tamahe do, ito mono tutumasiku te, mata hinabi taru kokoro ni, irahe kikoye m koto mo naku te,

 "Tosigoro, ito harukani nomi omohi kikoyesase si ni, kau mi tatematuri haberu ha, nanigoto mo nagusamu kokoti si haberi te nam."

 to bakari, ito wakabi taru kowe nite ihu.

 [4-8 Ukifune and Naka-no-kimi talk with looking pictures on monogakati]

 We nado tori ide sase te, Ukon ni kotoba yoma se te mi tamahu ni, mukahi te mono-hadi mo e si tamaha zu, kokoro ni ire te mi tamahe ru hokage, sarani koko to miyuru tokoro naku, komakani wokasige nari. Hitahituki, mami no kawori taru kokoti si te, ito ohodoka naru atesa ha, tada sore to nomi omohiide rarure ba, we ha kotoni me mo todome tamaha de,

 "Ito ahare naru hito no katati kana! Ikade kau simo ari keru ni ka ara m. Ko-Miya ni ito yoku ni tatematuri taru na' meri kasi. Ko-Himegimi ha, Miya-no-Ohomkata zama ni, ware ha Haha-Uhe ni ni tatematuri taru to koso ha, hurubito-domo ihu nari sika. Geni, ni taru hito ha imiziki mono nari keri."

 to obosi kuraburu ni, namidagumi te mi tamahu.

 "Kare ha, kagirinaku ateni kedakaki monokara, natukasiu nayoyoka ni, kataha naru made, nayonayo to tawami taru sama no si tamahe ri si ni koso.

 Kore ha, mata motenasi no uhiuhisige ni, yorodu no koto wo tutumasiu nomi omohi taru ke ni ya, midokoro ohokaru namamekasisa zo otori taru. Yuweyuwesiki kehahi dani mote-tuke tara ba, Daisyau no mi tamaha m mo, sarani kataha naru mazi."

 nado, konokamigokoro ni omohi atukaha re tamahu.

 Monogatari nado si tamahi te, akatukigata ni nari te zo ne tamahu. Katahara ni huse tamahi te, Ko-Miya no ohom-koto-domo, tosigoro ohase si ohom-arisama nado, maho nara ne do katari tamahu. Ito yukasiu, mi tatematura zu nari ni keru wo, "Ito kutiwosiu kanasi." to omohi tari. Yobe no kokorosiri no hitobito ha,

 "Ikanari tu ram na? Ito rautage naru ohom-sama wo! Imiziu obosu tomo, kahi aru beki koto kaha! Itohosi."

 to ihe ba, Ukon zo,

 "Samo, ara zi. Kano ohom-menoto no, hiki-suwe te suzuro ni katari urehe si kesiki, mote-hanare te zo ihi si. Miya mo, ahi te mo aha nu yau naru kokorobahe ni koso, uti-usobuki kutizusabi tamahi sika."

 "Isaya! kotosara ni mo ya ara m? Soha, sira zu kasi."

 "Yobe no hokage no ito ohodoka nari si mo, kotoarigaho ni ha miye tamaha zari si wo."

 nado, uti-sasameki te itohosigaru.

 

5 Tale of Ukifune Ukifune lives temporarily at a small house in Sanjo

 [5-1 Ukifune's mother is surprised to hear wet nurse's information]

 Menoto, kuruma kohi te, Hitati-dono he inu. Kitanokata ni kaukau to ihe ba, mune tubure sawagi te, "Hito mo kesikara nu sama ni ihi omohu ram. Sauzimi mo ikaga obosu beki. Kakaru sudi no mono-nikumi ha, atebito mo naki mono nari." to, onoga kokoro narahi ni, awatatasiku omohi nari te, yuhutukata mawiri nu.

 Miya ohasimasa ne ba kokoroyasuku te,

 "Ayasiku kokorowosanage naru hito wo mawirase oki te, usiroyasuku ha tanomi kikoyesase nagara, itati no habera m yau naru kokoti no si habere ba, yokara nu mono-domo ni, nikumi urami rare haberu."

 to kikoyu.

 "Ito sa ihu bakari no wosanasa ni ha ara za' meru wo. Usirometage ni kesikibami taru ohom-makage koso, wadurahasikere."

 tote, warahi tamahe ru ga, kokorohadukasige naru ohom-mami wo miru mo, kokoro no oni ni hadukasiku zo oboyuru. "Ikani obosu ram?" to omohe ba, e mo uti-ide kikoye zu.

 "Kakute saburahi tamaha ba, tosigoro no negahi no mitu kokoti si te, hito no mori kiki habera m mo meyasuku, omodatasiki koto ni nam omohi tamahuru wo, sasugani tutumasiki koto ni nam haberi keru. Hukaki yama no ho'i ha, misawo ni nam haberu beki wo."

 tote, uti-naku mo ito itohosiku te,

 "Koko ni ha, nanigoto ka usirometaku oboye tamahu beki. Totemo kakutemo, utoutosiku omohi hanati kikoye ba koso ara me, kesikara zu dati te yokara nu hito no, tokidoki monosi tamahu mere do, sono kokoro wo mina hito misiri ta' mere ba, kokorodukahi si te, binnau ha motenasi kikoye zi to omohu wo, ikani osihakari tamahu ni ka."

 to notamahu.

 "Sarani, mi-kokoro wo ba hedate ari te mo omohi kikoyesase habera zu. Kataharaitau yurusi nakari si sudi ha, nani ni ka kake te mo kikoyesase habera m. Sono kata nara de, omohosi hanatu maziki tuna mo haberu wo nam, torahedokoro ni tanomi kikoye sasuru."

 nado, oroka nara zu kikoye te,

 "Asu asate, kataki monoimi ni haberu wo, ohozau nara nu tokoro nite sugusi te, mata mo mawira se habera m."

 to kikoye te, izanahu. "Itohosiku ho'i naki waza kana !" to obose do, e todome tamaha zu. Asamasiu kataha naru koto ni odoroki sawagi tare ba, wosawosa mono mo kikoye de ide nu.

 [5-2 Ukifune's mother removes Ukifune's living from Niou-no-miya's home to a house in Sanjo]

 Kayau no katatagahe dokoro to omohi te, tihisaki ihe mauke tari keri. Samdeu watari ni, sarebami taru ga, mada tukuri sasi taru tokoro nare ba, hakabakasiki siturahi mo se de nam ari keru.

 "Ahare, kono ohom-mi hitotu wo, yoroduni mote nayami kikoyuru kana! Kokoro ni kanaha nu yo ni ha, ari hu maziki mono ni koso ari kere. Midukara bakari ha, tada hitaburuni sinazinasikara zu hitoge nau, tada saru kata ni hahi komori te sugusi tu besi. Kono yukari ha, kokorousi to omohi kikoye si atari wo, mutubi kikoyuru ni, binnaki koto mo ideki na ba, ito hitowarahe naru besi. Adikinasi. Koto yau nari tomo, koko wo hito ni mo sirase zu, sinobi te ohase yo. Onodukara tomokakumo tukaumaturi te m."

 to ihioki te, midukara ha kaneri na m to su. Kimi ha, uti-naki te, "Yo ni ara m koto tokorosege naru mi." to, omohi kusi tamahe ru sama, ito ahare nari. Oya hata, masite atarasiku wosikere ba, tutuganaku te omohu goto minasa m to omohi, saru kataharaitaki koto ni tuke te, hito ni mo ahaahasiku omoha re m ga, yasukara nu nari keri.

 Kokoti naku nado ha ara nu hito no, nama-haradati yasuku, omohi no mama ni zo sukosi ari keru. Kano ihe ni mo kakurohe te ha suwe tari nu bekere do, sika kakurohe tara m wo itohosi to omohi te, kaku atukahu ni, tosigoro katahara sara zu, akekure minarahi te, katamini kokorobosoku warinasi to omohe ri.

 "Koko ha, mata kaku abare te, ayahuge naru tokoro na' meri. Saru kokorosi tamahe. Zausi zausi ni aru mono-domo, mesiide te tukahi tamahe. Tonowibito no koto nado ihioki te haberu mo, ito usirometakere do, kasiko ni haradati urami raruru ga, ito kurusikere ba."

 to, uti-naki te kaheru.

 [5-3 Ukifune's mother and Sakon-shosho compose and exchange waka]

 Seusyau no atukahi wo, Kami ha, matanaki mono ni omohi isogi te, "Morogokoro ni, sama asiku, itonama zu." to wenzuru nari keri. "Ito kokorouku, kono hito ni yori, kakaru magire-domo mo aru zo kasi." to, matanaku omohu kata no koto no kakare ba, turaku kokorouku te, wosawosa miire zu.

 Kano Miya no omahe nite, ito hitoge naku miye si ni, ohoku omohi-otosi te kere ba, "Watakusimono ni omohi kasiduka masi wo." nado, omohi si koto ha yami ni tari. "Koko nite ha, ikaga miyu ram. Mada utitoke taru sama mi nu ni." to omohi te, nodokani wi tamahe ru hirutukata, konata ni watari te, mono yori nozoku.

 Siroki aya no natukasige naru ni, imayauiro no utime nado mo kiyora naru wo ki te, hasi no kata ni sensai miru tote wi taru ha, "Iduko kaha otoru. Ito kiyoge na' meru ha." to miyu. Musume, mada katanari ni, nanigokoro mo naki sama nite sohihusi tari. Miya no Uhe no narabi te ohase si ohom-sama-domo no omohi idure ba, "Kutiwosi no sama-domo ya!" to miyu.

 Mahe naru gotati ni mono nado ihi tahabure te, utitoke taru ha, ito mi si yau ni, nihohi naku hitowaroge nite miye nu wo, "Kano Miya nari si ha, koto Seusyau nari keri." to omohu wori simo, ihu koto yo!

 "Hyaubukayau-no-Miya no hagi no, naho koto ni omosiroku mo aru kana! Ikade, saru tane ari kem. Onazi edasasi nado no ito en naru koso. Hitohi mawiri te, ide tamahu hodo nari sika ba, e wora zu nari ni ki. 'Koto dani wosiki.' to, Miya no uti-zuzi tamahe ri si wo, wakaki hito-tati ni mise tara masika ba."

 tote, ware mo uta yomi wi tari.

 "Ideya! Kokorobase no hodo wo omohe ba, hito to mo oboye zu, ide kiye ha ito koyonakari keru ni. Nanigoto ihi taru zo."

 to tubuyaka rure do, ito kokotinage naru sama ha, sasugani si tara ne ba, ikaga ihu tote, kokoromi ni,

 "Sime yuhi si kohagi ga uhe mo mayoha nu ni
 ikanaru tuyu ni uturu sitaba zo
"

 to aru ni, wosiku oboye te,

 "Miyagino no kohagi ga moto to sira mase ba
 tuyu mo kokoro wo waka zu zo ara masi

 Ikade midukara kikoyesase akirame m."

 to ihi tari.

 [5-4 Ukifune's mother thinks Kaoru]

 "Ko-Miya no ohom-koto kiki taru na' meri." to omohu ni, "Itodo ikade hito to hitosiku." to nomi omohi atukaha ru. Ainau, Daisyau-dono no ohom-sama katati zo, kohisiu omokage ni miyuru. Onaziu medetasi to mi tatematuri sika do, Miya ha omohi hanare tamahi te, kokoro mo tomara zu. Anaduri osiiri tamahe ri keru wo, omohu mo netasi.

 "Kono Kimi ha, sasugani tadune obosu kokorobahe no ari nagara, utitukeni mo ihikake tamaha zu, turenasigaho naru simo koso itakere, yoroduni tuke te omohiide rarure ba, wakaki hito ha, masite, kaku ya omohihate kikoye tamahu ram. Waga mono ni se m to, kaku nikuki hito wo omohi kem koso, migurusiki koto na' bekari kere."

 nado, tada kokoro ni kakari te, nagame nomi se rare te, tote ya kakute ya to, yoroduni yokara m aramasigoto wo omohi tudukuru ni, ito katasi.

 "Yamgotonaki ohom-mi no hodo, ohom-motenasi, mi tatematuri tamahe ra m hito ha, ima sukosi nanome nara zu, ikabakari nite kaha kokoro wo todome tamaha m. Yo no hito no arisama wo mi kiku ni, otori masari, iyasiu ate naru, sina ni sitagahi te, katati mo kokoro mo aru beki mono nari keri.

 Waga kodomo wo miru ni, kono Kimi ni niru beki yaha aru. Seusyau wo, kono ihe no uti ni matanaki mono ni omohe do mo, Miya ni mi-kurabe tatematuri si ha, itomo kutiwosikari si ni osihakara ru. Toudai no ohom-kasidukimusume wo e tatematuri tamahe ra m hito no ohom-meutusi ni ha, itomo itomo hadukasiku, tutumasikaru beki mono kana!"

 to omohu ni, suzuro ni kokoti mo akugare ni keri.

 [5-5 Ukifune and her lonely life at a small house in Sanjo]

 Tabi no yadori ha, turedure nite, niha no kusa mo ibuseki kokoti suru ni, iyasiki adumagowe si taru mono-domo bakari nomi ideiri, nagusame ni miru beki sensai no hana mo nasi. Uti-abare te, harebaresikara de akasi kurasu ni, Miya-no-Uhe no ohom-arisama omohi iduru ni, wakai kokoti ni kohisikari keri. Ayanikudati tamahe ri si hito no ohom-kehahi mo, sasugani omohi ide rare te,

 "Nanigoto ni ka ari kem? Ito ohoku aharege ni notamahi si kana!"

 Nagori wokasikari si ohom-uturiga mo, mada nokori taru kokoti si te, osorosikari si mo omohi ide raru.

 "Hahagimi, tatu ya to, ito ahare naru humi wo kaki te okose tamahu. Oroka nara zu kokorogurusiu omohi atukahi tamahu meru ni, kahinau mote-atukaha re tatematuru koto." to uti-naka re te,

 "Ikani turedure ni minaraha nu kokoti si tamahu ram. Sibasi sinobi sugusi tamahe."

 to aru kaherigoto ni,

 "Turedure ha nanika. Kokoroyasuku te nam.

 Hitaburuni uresikara masi yononaka ni
 ara nu tokoro to omoha masika ba
"

 to, wosanageni ihi taru wo miru mama ni, horohoro to uti-naki te, "Kau madohasi hahururu yau ni motenasu koto." to, imizikere ba,

 "Ukiyo ni ha ara nu tokoro wo motome te mo
 Kimi ga sakari wo miru yosi mo gana
"

 to, nahonahosiki koto-domo wo ihikahasi te nam, kokoro nobe keru.

 

6 Tale of Ukihune and Kaoru Kaoru goes to Uji with Ukifune

 [6-1 Kaoru goes to Uji to see the temple that is been building by Kaoru]

 Kano Daisyau-dono ha, rei no, aki hukaku nari yuku koro, narahi ni si koto nare ba, nezame nezame ni mono wasure se zu, ahareni nomi oboye tamahi kere ba, "Udi no midau tukuri hate tu." to kiki tamahu ni, midukara ohasimasi tari.

 Hisasiu mi tamaha zari turu ni, yama no momidi mo medurasiu oboyu. Koboti si sinden, kotami ha ito harebaresiu tukuri nasi tari. Mukasi ito kotosogi te, hiziridati tamahe ri si sumahi wo omohi iduru ni, kono Miya mo kohisiu oboye tamahi te, sama kahe te keru mo, kutiwosiki made, tune yori mo nagame tamahu.

 Moto ari si ohom-siturahi ha, ito tahutoge nite, ima katatukata wo womnasiku komayakani nado, hitokatanarazari si wo, azirobyaubu nanika no araarasiki nado ha, kano midau no soubau no gu ni, kotosarani nasa se tamahe ri. Yamazato meki taru gu-domo wo, kotosarani se sase tamahi te, itau mo kotosoga zu, ito kiyoge ni yuweyuwesiku situraha re tari.

 Yarimidu no hotori naru iha ni wi tamahi te,

 "Taye hate nu simidu ni nadoka naki hito no
 omokage wo dani todome zari kem
"

 Namida wo nogohi te, Ben-no-Amagimi no kata ni tatiyori tamahe re ba, ito kanasi to mi tatematuru ni, tada hisomi ni hisomu. Nagesi ni karisomeni wi tamahi te, sudare no tuma hikiage te, monogatari si tamahu. Kityau ni kakurohe te wi tari. Koto no tuide ni,

 "Kano hito ha, saitukoro Miya ni to kiki si wo, sasugani uhiuhisiku oboye te koso, otodure yora ne. Naho, kore yori tutahe hate tamahe."

 to notamahe ba,

 "Hitohi, kano Hahagimi no humi haberi ki. Imi tagahu tote, kokokasiko ni nam akugare tamahu meru. Konokoro mo, ayasiki koihe ni kakurohe monosi tamahu meru mo kokorogurusiku, sukosi tikaki hodo nara masika ba, soko ni mo watasi te kokoroyasukaru beki wo, aramasiki yamamiti ni, tahayasuku mo e omohi tata de nam, to haberi si."

 to kikoyu.

 "Hitobito no kaku osorosiku su meru miti ni, Maro koso huri gataku wake kure. Nani bakari no tigiri ni ka to omohu ha, ahareni nam."

 tote, rei no, namidagumi tamahe ri.

 "Saraba, sono kokoroyasukara m tokoro ni, seusoko si tamahe. Midukara yaha, kasiko ni ide tamaha nu."

 to notamahe ba,

 "Ohosegoto wo tutahe habera m koto ha yasusi. Imasara ni kyau wo mi habera m koto ha mono-uku te, Miya ni dani e mawira nu wo."

 to kikoyu.

 [6-2 Kaoru leaves out Uji commissioning to Ben-no-ama]

 "Nadoteka? Tomokakumo, hito no kiki tutahe ba koso ara me, Atago-no-Hiziri dani, toki ni sitagahi te ha ide zu yaha ari keru. Hukaki tigiri wo yaburi te, hito no negahi wo mite tamaha m koso tahutokara me."

 to notamahe ba,

 "Hito watasu koto mo habera nu ni, kiki nikuki koto mo koso, ide maude kure."

 to, kurusige ni omohi tare do,

 "Naho, yoki wori naru wo."

 to, rei nara zu sihi te,

 "Asate bakari, kuruma tatematura m. Sono tabi no tokoro tadune oki tamahe. Yume wokogamasiu higawaza su maziki wo."

 to, hohowemi te notamahe ba, wadurahasiku, "Ikani obosu koto nara m." to omohe do, "Aunaku ahaahasikara nu mi-kokorozama nare ba, onodukara waga ohom-tame ni mo, hitogiki nado ha tutumi tamahu ram." to omohi te,

 "Saraba, uketamahari nu. Tikaki hodo ni koso. Ohom-humi nado wo mise sase tamahe kasi. Hurihahe sakasirameki te, kokorosirahi no yau ni omoha re habera m mo, imasarani Igataume ni ya, to tutumasiku te nam."

 to kikoyu.

 "Humi ha, yasukaru beki wo, hito no monoihi, ito utate aru mono nare ba, Udaisyau ha, Hitati-no-Kami no musume wo nam yobahu naru nado mo, torinasi te m wo ya! Sono Kam-no-Nusi, Ito araarasige na' meri."

 to notamahe ba, uti-warahi te, itohosi to omohu.

 Kurau nare ba ide tamahu. Sitakusa no wokaiki hana-domo, momidi nado wora se tamahi te, Miya ni goranze sase tamahu. Kahinakara zu ohasi nu bekere do, kasikomari oki taru sama nite, itau mo nare kikoye tamaha zu zo a' meru. Uti yori, tada no oyameki te, Nihudau-no-Miya ni mo kikoye tamahe ba, ito yamgotonaki kata ha, kagirinaku omohi kikoye tamahe ri. Konata kanata to, kasiduki kikoye tamahu miyadukahi ni sohe te, mutukasiki watakusi no kokoro no sohi taru mo, kurusikari keri.

 [6-3 Ben-no-ama calls on Ukifune's home in Sanjo]

 Notamahi si mada tutomete, mutumasiku obosu gerahu-saburahi hitori, kaho sira nu usikahi tukuriide te tukahasu.

 "Sau no mono-domo no winakabi taru mesiide tutu, tuke yo."

 to notamahu. Kanarazu idu beku notamahe ri kere ba, ito tutumasiku kurusikere do, uti-kesauzi tukurohi te nori nu. Noyama no kesiki wo miru ni tuke te mo, inisihe yori no hurukoto-domo omohi ide rare te, nagame kurasi te nam ki tuki keru. Ito turedure ni hitome mo miye nu tokoro nare ba, hikiire te,

 "Kaku nam, mawiri ki turu."

 to, sirube no wotoko si te ihase tare ba, Hatuse no tomo ni ari si wakaudo, ideki te orosu. Ayasiki tokoro wo nagame kurasi akasu ni, mukasigatari mo si tu beki hito no ki tare ba, uresiku yobi ire tamahi te, oya to kikoye keru hito no ohom-atari no hito to omohu ni, mutumasiki naru besi.

 "Ahareni, hitosirezu mi tatematuri si noti yori ha, omohi ide kikoye nu wori nakere do, yononaka kabakari omohi tamahe sute taru mi nite, kano Miya ni dani mawiri habera nu wo, kono Daisyau-dono no, ayasiki made notamahase sika ba, omou tamahe okosi te nam."

 to kikoyu. Kimi mo Menoto mo, medetasi to mi oki kikoye te si hito no ohom-sama nare ba, wasure nu sama ni notamahu ram mo, ahare nare do, nihakani kaku obosi tabakaru ram to, omohi mo yora zu.

 [6-4 Kaoru calls on Ukifune and meets her in Sanjo]

 Yohi uti-suguru hodo ni, "Udi yori hito mawire ri." tote, kado sinobiyakani uti-tataku. "Sa ni ya ara m?" to omohe do, Ben no ake sase tare ba, kuruma wo zo hikiiru naru. "Ayasi." to omohu ni,

 "Amagimi ni, taimen tamahara m."

 tote, kono tikaki misau no adukari no nanori wo se sase tamahe re ba, toguti ni wizari ide tari. Ame sukosi uti-sosoku ni, kaze ha ito hiyayaka ni huki iri te, ihi sira zu kawori kure ba, "Kau nari keri." to, tare mo tare mo kokorotokimeki si nu beki ohom-kehahi wokasikere ba, youi mo naku ayasiki ni, mada omohi ahe nu hodo nare ba, kokoro sawagi te,

 "Ikanaru koto ni ka ara m?"

 to ihi ahe ri.

 "Kokoroyasuki tokoro nite, tukigoro no omohi amaru koto mo kikoye sase m tote nam."

 to ihase tamahe ri.

 "Ikani kikoyu beki koto ni ka?" to, Kimi ha kurusige ni omohi te wi tamahe re ba, Menoto migurusigari te,

 "Sika ohasimasi tara m wo, tati nagara ya, kahesi tatematuri tamaha m. Kano Tono ni koso, kaku nam, to sinobi te kikoye me. Tikaki hodo nare ba."

 to ihu.

 "Uhiuhisiku. Nadoteka, saha ara m. Wakaki ohom-doti mono kikoye tamaha m ha, huto simo simituku beku mo ara nu wo. Ayasiki made kokoro nodokani, mono hukau ohasuru Kimi nare ba, yomo hito no yurusi naku te, utitoke tamaha zi."

 nado ihu hodo, ame yaya huri kure ba, sora ha ito kurasi. Tonowibito no ayasiki kowe si taru, yagyau uti-si te,

 "Yaka no tatumi no sumi kudure, ito ayahusi. Kono, hito no mi-kuruma iru beku ha, hikiire te mi-kado sasi te yo. Kakaru hito no mi-tomobito koso, kokoro ha utate are."

 nado ihi ahe ru mo, mukumukusiku kiki naraha nu kokoti si tamahu.

 "Sano no watari ni ihe mo ara naku ni."

 nado kutizusabi te, satobi taru sunoko no hasitukata ni wi tamaheri.

 "Sasi-tomuru mugura ya sigeki adumaya no
 amari hodo huru amasosoki kana
"

 to, uti-harahi tamahe ru, ohikaze, itokataha naru made, Aduma no satobito mo odoroki nu besi.

 tozama kauzama ni kikoye nogare m kata nakere ba, minami no hisasi ni omasi hiki-tukurohi te, ire tatematuru. Kokoroyasuku simo taimen si tamaha nu wo, kore kare osi-ide tari. Yarido to ihu sasi te, isasaka ake tare ba,

 "Hida-no-takumi mo uramesiki hedate kana! Kakaru mono no to ni ha, mada wi naraha zu."

 to urehe tamahi te, ikaga si tamahi kem, iri tamahi nu. Kano hitogata no negahi mo notamaha de, tada,

 "Oboye naki, mono no hasama yori mi si yori, suzuroni kohisiki koto. Sarubeki ni ya ara m, ayasiki made zo omohi kikoyuru."

 to zo katarahi tamahu beki. Hito no sama, ito rautageni ohodoki tare ba, miotori mo se zu, ito ahare to obosi keri.

 [6-5 Kaoru goes out to Uji with Ukifune]

 Hodo mo nau ake nuru kokoti suru ni, tori nado ha naka de, ohodi tikaki tokoro ni, obotore taru kowe si te, ikani to ka kiki mo sira nu nanori wo si te, uti-mure te yuku nado zo kikoyuru. Kayau no asaborake ni mire ba, mono itadaki taru mono no, "Oni no yau naru zo kasi." to kiki tamahu mo, kakaru yomogi no marone ni narahi tamaha nu kokoti mo, wokasiku mo ari keri.

 Tonowibito mo kado ake te iduru oto suru. Onoono iri te, husi nado suru wo kiki tamahi te, hito mesi te, kuruma tumado ni yose sase tamahu. Kaki-idaki te nose tamahi tu. Tare mo tare mo, ayasiu, ahenaki koto wo omohi sawagi te,

 "Kugwati ni mo ari keru wo! Kokorou no waza ya! Ikani si turu koto zo?"

 to nageke ba, Amagimi mo, ito itohosiku, omohi no hoka naru koto-domo nare do,

 "Onodukara obosu yau ara m. Usirometau na omohi tamahi so. Nagatuki ha, asu koso setibun to kiki sika."

 to ihi nagusamu. Kehu ha, zihusam-niti nari keri. Amagimi,

 "Kotami ha, e mawira zi. Miya-no-Uhe, kikosimesa m koto mo aru ni, sinobi te yuki kaheri habera m mo, ito utate nam."

 to kikoyure do, madaki kono koto wo kika se tatematura m mo, kokorohadukasiku oboye tamahi te,

 "Sore ha, noti ni mo tumi sari mausi tamahi te m. Kasiko mo sirube naku te ha, tadukinaki tokoro wo."

 to seme te notamahu.

 "Hito hitori ya, haberu beki."

 to notamahe ba, kono Kimi ni sohi taru Zizyuu to nori nu. Menoto, Amagimi no tomo nari si waraha nado mo okure te, ito ayasiki kokoti si te wi tari.

 [6-6 Kaoru and Ukifune's on the way to Uji]

 "Tikaki hodo ni ya?" to omohe ba, Udi he ohasuru nari keri. Usi nado hiki-kahu beki kokoromauke si tamahe ri keri. Kahara sugi, Hohusyauzi no watari ohasimasu ni, yo ha ake hate nu.

 Wakaki hito ha, ito honokani mi tatematuri te, mede kikoye te, suzuroni kohi tatematuru ni, yononaka no tutumasisa mo oboye zu. Kimi zo ito asamasiki ni, mono mo oboye de utubusi husi taru wo,

 "Isi takaki watari ha, kurusiki mono wo!"

 tote, idaki tamahe ri. Usumono no hosonaga wo, kuruma no naka ni hiki hedate tare ba, hanayakani sasi-ide taru asahikage ni Amagimi ha ito hasitanaku oboyuru ni tuke te, "Ko-Himegimi no ohom-tomo ni koso, kayau nite mo mi tatematuri tu bekari sika. Ari hure ba, omohikake nu koto wo mo miru kana!" to, kanasiu oboye te, tutumu to sure do, uti-hisomi tutu naku wo, Zizyuu ha ito nikuku, "Mono no hazime ni katati koto nite nori sohi taru wo dani omohu ni, nazo, kaku iyame naru?" to, nikuku woko ni mo omohu. Oyi taru mono ha, suzuroni namidamoro ni aru mono zo to, orosoka ni uti-omohu nari keri.

 Kimi mo, miru hito ha nikukara ne do, sora no kesiki ni tuke te mo, kisikata no kohisisa masari te, yama hukaku iru mama ni mo, kiri tati wataru kokoti si tamahu. Uti-nagame te yoriwi tamahe ru sode no, kasanari nagara nagayaka ni ide tari keru ga, kahagiri ni nure te, ohom-zo no kurenawi naru ni, ohom-nahosi no hana no odoroodorosiu uturi taru wo, otosigake no takaki tokoro ni mituke te, hikiire tamahu.

 "Katami zo to miru ni tuke te ha asatuyu no
 tokoroseki made nururu sode kana
"

 to, kokoro ni mo ara zu hitorigoti tamahu wo kiki te, itodo siboru bakari, Amagimi no sode mo naki nurasu wo, Wakaki hito, "Ayasiu migurusiki yo kana!" Kokoroyuku miti ni, ito mutukasiki koto, sohi taru kokoti su. Sinobi gatage naru hana susuri wo kiki tamahi te, ware mo sinobiyakani uti-kami te, "Ikaga omohu ram." to itohosikere ba,

 "Amata no tosigoro, kono miti wo yukikahu tabi kasanaru wo omohu ni, sokohakatonaku mono ahare naru kana! Sukosi okiagari te, kono yama no iro mo mi tamahe. Ito mumore tari ya!"

 to, sihite kaki-okosi tamahe ba, wokasiki hodo ni, sasi-kakusi te, tutumasige ni miidasi taru mami nado ha, ito yoku omohi ide rarure do, oyirakani amari ohodoki sugi taru zo, kokoromotonaka' meru. "Ito itau komeitaru monokara, youi no asakara zu monosi tamahi si haya!" to, naho yukukata naki kanasisa ha, munasiki sora ni mo miti nu beka' meri.

 [6-7 Kaoru and Ukifune arrive at the temple in Uji]

 Ohasi tuki te,

 "Ahare, naki tama ya yadori te mi tamahu ram. Tare ni yori te, kaku suzuroni madohi ariku mono ni mo ara naku ni."

 to omohi tuduke tamahi te, ori te ha sukosi kokorosirahi te, tatisari tamahe ri. Womna ha, Hahagimi no omohi tamaha m koto nado, ito nagekasikere do, ennaru sama ni, kokorohukaku ahareni katarahi tamahu ni, omohi nagusame te ori nu.

 Amagimi ha, kotosarani ori de, rau ni zo yosuru wo, "Wazato omohu beki sumahi ni mo ara nu wo, youi koso amari nare." to mi tamahu. Misau yori, rei no, hitobito sawagasiki made mawiri atumaru. Womna no mi-dai ha, Amagimi no kata yori mawiru. Miti ha sigekari ture do, kono arisama ha, ito harebaresi.

 Kaha no kesiki mo yama no iro mo, motehayasi taru tukuri zama wo miidasi te, higoro no ibusesa, nagusami nuru kokoti sure do, "Ikani motenai tamaha m to suru ni ka?" to, uki te ayasiu oboyu.

 Tono ha, kyau ni ohom-humi kaki tamahu.

 "Nari aha nu Hotoke no ohom-kazari nado mi tamahe oki te, kehu yorosiki hi nari kere ba, isogi monosi haberi te, midari kokoti no nayamasiki ni, monoimi nari keru wo omohi tamahe ide te nam, kehu asu koko nite tutusimi haberu beki."

 nado, Haha-Miya ni mo Hime-Miya ni mo kikoye tamahu.

 [6-8 Kaoru thinks about Ukifune's furture]

 Utitoke taru ohom-arisama, ima sukosi wokasiku te iri ohasi taru mo hadukasikere do, mote-kakusu beku mo ara de wi tamahe ri. Womana no sauzoku nado, iroiro ni kiyoku to omohi te si kasane tare do, sukosi winakabi taru koto mo uti-maziri te zo, mukasi no ito nayebami tari si ohom-sugata no, ateni namamekasikari si nomi omohi ide rare te,

 "Kami no suso no wokasigesa nado ha, komagoma to ate nari. Miya no mi-gusi no imiziku medetaki ni mo otoru mazikari keri."

 to mi tamahu. Katu ha,

 "Kono hito wo ikani motenasi te ara se m to su ram. Tada ima, monomonosige nite, kano Miya ni mukahe suwe m mo, otogiki binnakaru besi. Saritote, korekare aru tura nite, ohozouni maziraha se m ha ho'i nakara m. Sibasi, koko ni kakusi te ara m."

 to omohu mo, mi zu ha sauzausikaru beku, ahareni oboye tamahe ba, orokanara zu katarahi kurasi tamahu. Ko-Miya no ohom-koto mo notamahi ide te, mukasimonogatari wokasiu komayakani ihi tahabure tamahe do, tada ito tutumasige nite, hitamitini hadi taru wo, sauzausiu obosu.

 "Ayamari te mo, kau kokoromotonaki ha ito yosi. Wosihe tutu mo mi te m. Winakabi taru sare gokoro motetuke te, sinazinasikara zu, hayarika nara masika ba, katasiro huyou nara masi."

 to omohi nahosi tamahu.

 [6-9 Kaoru talks with Ukifune playing koto]

 Koko ni ari keru kin, saunokoto mesiide te, "Kakaru koto hata, masite e se zi kasi." to, kutiwosikere ba, hitori sirabe te,

 "Miya use tamahi te noti, koko nite kakaru mono ni, ito hisasiu te hure zari tu kasi."

 to, medurasiku ware nagara oboye te, ito natukasiku masaguri tutu nagame tamahu ni, tuki sasi-ide nu.

 "Miya no ohom-kin no ne no, odoroodorosiku ha ara de, ito wokasiku ahareni hiki tamahi si haya."

 to obosi ide te,

 "Mukasi, tare mo tare mo ohase si yo ni, koko ni ohiide tamahe ra masika ba, ima sukosi ahare masari na masi. Miko no ohom-arisama ha, yoso no hito dani, ahareni kohisiku koso, omohi-ide rare tamahe. Nado te, saru tokoro ni ha, tosigoro he tamahi si zo."

 to notamahe ba, ito hadukasiku te, siroki ahugi wo masaguri tutu, sohihusi taru kataharame, ito kumanau sirou te, namamei taru hitahigami no hima nado, ito yoku omohi ide rare te ahare nari. Maite, "Kayau no koto mo tuki nakara zu wosihe nasa baya!" to obosi te,

 "Kore ha, sukosi honomekai tamahi tari ya! Ahare, waga tuma to ihu koto ha, saritomo te narasi tamahi kem."

 nado tohi tamahu.

 "Sono yamatokotoba dani, tukinaku narahi ni kere ba, masite, kore ha."

 to ihu. Ito kataha ni kokorookure tari to ha miye zu. Koko ni oki te, e omohu mama ni mo ko zara m koto wo obosu ga, ima yori kurusiki ha, nanomeni ha obosa nu naru besi. Koto ha osiyari te,

 "Sowau no dai no uhe no yoru no kin no kowe"

 to zuzi tamahe ru mo, kano yumi wo nomi hiku atari ni narahi te, "Ito medetaku, omohu yau nari." to, Zizyuu mo kiki wi tari keri. Saruha, ahugi no iro mo kokorooki tu beki neya no inisihe wo ba sira ne ba, hitohe ni mede kikoyuru zo, okure taru na' meru kasi. "Koto koso are, ayasiku mo, ihi turu kana!" to obosu.

 Amagimi no kata yori, kudamono mawire ri. Hako no huta ni, momidi, tuta nado worisiki te, yuwe yuwe nakara zu torimaze te, siki taru kami ni, hututukani kaki taru mono, kumanaki tuki ni huto miyure ba, me todome tamahu hodo ni, kudamono isogi ni zo miye keru.

 "Yadorigi ha iro kahari nuru aki nare do
 mukasi oboye te sume ru tuki kana
"

 to hurumekasiku kaki taru wo, hadukasiku mo ahare ni mo obosa re te,

 "Sato no na mo mukasi nagara ni mi si hito no
 omogahari se ru neya no tukikage
"

 Wazato kaherigoto to ha naku te notamahu, Zizyuu nam tutahe keru to zo.

to Home Page
Classic Text
Mod.Version
Note
Original Text(Ohoshima-bon)
Teika's Note