First updated 11/9/2002(ver.1-3)
Last updated 8/8/2011(ver.2-1)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya(C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

 

UKIHUNE


Tale of Kaoru's Dainagon era, from December at the age of 26 to rainy days in March at the age of 27

1 Tale of Niou-no-miya Niou-no-miya hears about a relationship between Kaoru and Ukifune by Dainaiki

 1. Niou-no-miya recalls Ukifune and complains to his wife Naka-no-kimi---Miya, naho, kano honoka nari si yuhube wo obosi wasururu yo nasi
 2. Kaoru leaves Ukifune alone in Uji---Kano hito ha, tatosihe naku nodoka ni obosi-okite te
 3. A relationship between Kaoru and Naka-no-kimi---Sukosi itoma naki yau ni mo nari tamahi ni tare do
 4. At early of January, Ukifune sends a mail to Naka-no-kimi---Mutuki no tuitati sugi taru koro watari tamahi te
 5. Niou-no-miya recognizes that the mail was written by Ukifune---Koto ni rau-rauziki husi mo miye ne do
 6. Niou-no-miya hears about a relationship between Kaoru and Ukifune by Dainaiki---Waga ohom-kata ni ohasimasi te, "Ayasiu mo aru kana
 7. Niou-no-miya is glad of hearing the information about Kaoru---"Ito uretaku mo kiki turu kana!" to omohosi te
2 Tale of Ukifune and Niou-no-miya Niou-no-miya creeps into Ukifune's bedroom imitating Kaoru's voice
 1. Niou-no-miya talks with Dainaiki how to go to Uji---Tada sono koto wo, kono-koro ha obosi-simi tari
 2. Niou-no-miya goes on horseback to Uji---Ohom-tomo ni, mukasi mo kasiko no anai sire ri si mono, ni, sam-nin
 3. Niou-no-miya peeps Ukifune and her maids in Uji---Yawora nobori te, kausi no hima aru wo mituke te
 4. Niou-no-miya creeps into Ukifune's bedroom imitating Kaoru's voice---"Nani bakari no sizoku ni kaha ara m
 5. Niou-no-miya as stays as ever in Uji---Yo ha, tada ake ni aku. Ohom-tomo no hito ki te kowa-dukuru
 6. Ukon hides that Niou-no-miya has crept into Ukifune's bedroom---Ukon ide te, kono otonahu hito ni
 7. Ukon declines to come for Ukifune from her mother's---Hi takaku nare ba, kausi nado age te
 8. Niou-no-miya and Ukifune have a harmonious day---Rei ha kurasi gataku nomi, kasume ru yama-giha wo
 9. Next morning, Niou-no-miya goes back to Kyoto---Yo-sari, kyau he tukahasi turu Taihu mawiri te, Ukon ni ahi tari
3 Tale of Ukifune and Kaoru Kaoru and Ukifune compose and exchange waka on Uji-bridge
 1. Niou-no-miya comes back to Nijo-in and comforts Naka-no-kimi---Nideu-no-win ni ohasimasi tuki te, Womna-Gimi
 2. A visitor from Akashi-Empress and Kaoru comes to Niou-no-miya---Uti yori Oho-Miya no ohom-humi aru ni, odoroki tamahi te
 3. Kaoru goes to Uji at the begining of February---Tuki mo tati nu. Kau obosi sira rure do, ohasimasu koto ha
 4. Kaoru and Ukifune have separate thoughts---"Tukura suru tokoro, yau-yau yorosiu si-nasi te keri
 5. Kaoru and Ukifune compose and exchange waka on Uji-bridge---Yama no kata ha kasumi hedate te, samuki susaki ni tate ru kasasagi no sugata
4 Tale of Ukifune and Niou-no-miya Niou-no-miya and Ukifune compose and exchange waka on Tachibana-island
 1. A meeting to compse Chinese-poet is hold at February 10---Kisaragi no towo-ka no hodo ni, uti ni humi tukurase tamahu tote
 2. Niou-no-miya goes to Uji in spite of the snow---Kano hito no mi-kesiki ni mo, itodo odoroka re tamahi kere ba
 3. Niou-no-miya and Ukifune compose and exchange waka on Tachibana-island---Yoru no hodo nite tati-kaheri tamaha m mo
 4. Niou-no-miya's mind is blind in love to Ukifune---Hi sasi-ide te, noki no taruhi no hikari-ahi taru ni
 5. Niou-no-miya passes all day with Ukifune---Hitome mo taye te, kokoro-yasuku katarahi kurasi tamahu
 6. Niou-no-miya leaves Uji for Kyoto at the eary morning---Ohom-monoimi, hutu-ka to tabakari tamahe re ba, kokoro nodoka naru mama ni
 7. Niou-no-miya is sick in bed after coming back to home---Kayau no kahesa ha, naho Nideu ni zo ohasimasu
5 Tale of Ukifune Ukifune thinks to kill herself as a dilemma whether to love Niou-no-miya or Kaoru
 1. Niou-no-miya sends a letter to Ukifune at a rainy day in spring---Ame huri yama de, higoro ohoku naru koro
 2. Kaoru sends a letter to Ukifune the same day too---Kore-kare to miru mo ito utate are ba
 3. Niou-no-miya finds that Kaoru wants to remove Ukifune to a new house---Womna-Miya ni monogatari nado kikoye tamahi te no tuide ni
 4. Ukifune's mother comes to Uji from Kyoto---Daisyau-dono ha, Uduki no towo-ka to nam sadame tamahe ri keru
 5. Ukifune's mother talks with Ben-no-ama---Kure te tuki ito akasi. Ariake no sora wo omohi-iduru
 6. Ukifune thinks to kill herself as hearing their talking---"Ana, mukutuke ya! Mikado no ohom-musume wo moti tatematuri
 7. Ukifune's mother goes back to Kyoto---Nayamasige nite yase tamahe ru wo, Menoto ni mo ihi te
6 Tale of Ukifune and Kaoru Ukifune desires to kill herself as hearing Ukon talking her sister's unhappy tale
 1. Kaoru's messenger runs into Niou-no-miya's messenger at Uji---Tono no ohom-humi ha kehu mo ri. Nayamasi to kikoye tari si wo
 2. Kaoru looks that Niou-no-miya is reading a letter from woman's one---Kado-kadosiki mono nite, tomo ni aru waraha wo
 3. Kaoru is told Niou-no-miya and Ukifune's relationship by his follower---Yo huke te, mina ide tamahi nu. Otodo ha, Miya wo saki ni tate
 4. Kaoru is perplexed with their relationship on the way to his home---Miti-sugara, "Naho, ito osorosiku, kumanaku ohasuru Miya nari ya
 5. Kaoru sends his follow to Uji---"Ware, susamaziku omohi nari te, sute-oki tara ba
 6. Ukon talks her sister's unhappy tale to Jiju---Maho nara ne do, honomekasi tamahe ru kesiki wo
 7. Ukifune desires to kill herself as hearing Ukon talking her sister's unhappy tale---"Isaya! Ukon ha, totemo-kakutemo, koto naku
7 Tale of Ukifune Ukifune does not meet Niou-no-miya and leaves farewell waka to her mother
 1. Udoneri telles Kaoru's message to Ukon---Tono yori ha, kano ari si kaheri-goto wo dani notamaha de
 2. Ukifune determines to kill herself and disposes of their letters---Kimi ha, "Geni, tada-ima ito asiku nari nu beki mi na' meri
 3. Ukifune sobs as recalling Niou-no-miya at March 20 past---Hatu-ka amari ni mo nari nu. Kano ihe-aruzi
 4. Niou-no-miya goes to Uji to meet Ukifune---Miya, "Kaku nomi, naho uke-hiku kesiki mo naku te
 5. Niou-no-miya tried in vain to meet Ukifune and came back to Kyoto---Miya ha, ohom-muma nite sukosi tohoku tati tamahe ru ni
 6. Ukifune thinks about last life at her dying hour---Ukon ha, ihi-kiri turu yosi ihi-wi taru ni
 7. A mail comes to Ukifune from her mother in Kyoto---Miya ha, imiziki koto-domo wo notamahe ri
 8. Ukifune composes and leaves waka to her mother---Tera he hito yari taru hodo, kaheri-goto kaku

 

1 Tale of Niou-no-miya Niou-no-miya hears about a relationship between Kaoru and Ukifune by Dainaiki

 [1-1 Niou-no-miya recalls Ukifune and complains to his wife Naka-no-kimi]

 Miya, naho, kano honoka nari si yuhube wo obosi wasururu yo nasi. "Kotokotosiki hodo ni ha arumazige nari si wo, hitogara no mameyakani wokasiu mo ari si kana!" to, ito ada naru mi-kokoro ha, "Kutiwosiku te yami ni si koto." to, netau obosa ruru mama ni, Womnagimi wo mo,

 "Kau, hakanaki koto yuwe, anagatini, kakaru sudi no mono-nikumi si tamahi keri. Omoha zu ni kokorousi."

 to, hadukasime urami kikoye tamahu woriwori ha, ito kurusiu te, "Ari no mama ni ya kikoye te masi." to obose do,

 "Yamgotonaki sama ni ha motenasi tamaha za' nare do, asahaka nara nu kata ni, kokoro todome te hito no kakusi oki tamahe ru hito wo, monoihi saganaku kikoye ide tara m ni mo, sate kiki sugusi tamahu beki mi-kokorozama ni mo ara za' meri.

 Saburahu hito no naka ni mo, hakanau mono wo mo notamahi hure m to obositati nuru kagiri ha, arumaziki sato made tadune sase tamahu ohom-sama yokara nu go-honzyau naru ni, sabakari tukihi wo he te, obosi simu meru atari ha, masite kanarazu migurusiki koto toriide tamahi te m. Hoka yori tutahe kiki tamaha m ha ikagaha se m.

 Idukata zama ni mo itohosiku koso ha ari tomo, husegu beki hito no mi-kokoro arisama nara ne ba, yoso no hito yori ha kiki nikuku nado bakari zo oboyu beki. Totemo kakutemo, waga okotari nite ha motesokonaha zi."

 to omohikahesi tamahi tutu, itohosi nagara e kikoye ide tamaha zu, kotozama ni tukidukisiku ha, e ihinasi tamaha ne ba, osikome te mono-wenzi si taru, yo no tune no hito ni nari te zo ohasi keru.

 [1-2 Kaoru leaves Ukifune alone in Uji]

 Kano hito ha, tatosihe naku nodokani obosi okite te, "Matidoho nari to omohu ram." to, kokorogurusiu nomi omohiyari tamahi nagara, tokoroseki mi no hodo wo, sarubeki tuide naku te, kayasiku kayohi tamahu beki miti nara ne ba, Kami no isamuru yori mo warinasi. Saredo,

 "Ima ito yoku motenasa m, to su. Yamazato no nagusame to omohioki te si kokoro aru wo, sukosi hikazu mo he nu beki koto-domo tukuriide te, nodoyakani yuki te mo mi m. Sate, sibasi ha hito no siru maziki sumidokoro si te, yauyau saru kata ni, kano kokoro wo mo nodomeoki, waga tame ni mo, hito no modoki arumaziku, nanome nite koso yokara me.

 Nihakani, nanibito zo, itu yori, nado kiki togame rare m mo, mono-sawagasiku, hazime no kokoro ni tagahu besi. Mata, Miya no ohom-kata no kiki obosa m koto mo, moto no tokoro wo kihagihasiu wi te hanare, mukasi wo wasuregaho nara m, ito ho'i nasi."

 nado, obosi sidumuru mo, rei no, nodokesa sugi taru kokoro kara naru besi. Watasu beki tokoro obosi mauke te, sinobi te zo tukura se tamahi keru.

 [1-3 A relationship between Kaoru and Naka-no-kimi]

 Sukosi itoma naki yau ni mo nari tamahi ni tare do, Miya-no-Ohomkata ni ha, naho tayumi naku kokoroyose tukaumaturi tamahu koto onazi yau nari. Mi tatematuru hito mo ayasiki made omohe re do, yononaka wo yauyau obosi siri, hito no arisama wo mi kiki tamahu mama ni, "Kore koso ha makoto ni mukasi wo wasure nu kokoronagasa no, nagori sahe asakara nu tamesi na' mere." to, ahare mo sukunakara zu.

 Nebi masari tamahu mama ni, hitogara mo oboye mo, sama kotoni monosi tamahe ba, Miya no mi-kokoro no amari tanomosige naki tokidoki ha,

 "Omoha zu nari keru sukuse kana! Ko-Himegimi no obosi oki te si mama ni mo ara de, kaku mono-omohasikaru beki kata ni simo kakari some kem yo."

 to obosu woriwori ohoku nam. Saredo, taimen si tamahu koto ha katasi.

 Tosituki mo amari mukasi wo hedate yuki, utiuti no mi-kokoro wo hukau sira nu hito ha, nahonahosiki tadaudo koso, sabakari no yukari tadune taru mutubi wo mo wasure nu ni, tukidukisikere, nakanaka, kau kagiri aru hodo ni, rei ni tagahi taru arisama mo, tutumasikere ba, Miya no tayezu obosi utagahi taru mo, iyoiyo kurusiu obosi habakari tamahi tutu, onodukara utoki sama ni nari yuku wo, saritote mo tayezu, onazi kokoro no kahari tamaha nu nari keri.

 Miya mo, ada naru go-honzyau koso, mimauki husi mo mazire, Wakagimi no ito utukusiu oyosuke tamahu mama ni, "Hoka ni ha kakaru hito mo ideku maziki ni ya?" to, yamgotonaki mono ni obosi te, utitoke natukasiki kata ni ha, hito masari te motenasi tamahe ba, arisi yori ha sukosi monoomohi sidumari te sugusi tamahu.

 [1-4 At early of January, Ukifune sends a mail to Naka-no-kimi]

 Mutuki no tuitati sugi taru koro watari tamahi te, Wakagimi no tosi masari tamahe ru wo, mote-asobi utukusimi tamahu hirutukata, tihisaki waraha, midori no usuyau naru tutumibumi no ohokiyaka naru ni, tihisaki higeko wo komatu ni tuke taru, mata, sukusukusiki tatebumi tori-sohe te, aunaku hasiri mawiru. Womnagimi ni tatemature ba, Miya,

 "Sore ha, iduku yori zo."

 to notamahu.

 "Udi yori Taihu-no-Otodo ni tote, mote-wadurahi haberi turu wo, rei no, omahe nite zo goranze m tote, tori haberi nuru."

 to ihu mo, ito awatatasiki kesiki nite,

 "Kono ko ha, kane wo tukuri te irodori taru ko nari keri. Matu mo ito you ni te tukuri taru eda zo to yo."

 to, wemi te ihi tudukure ba, Miya mo warahi tamahi te,

 "Ide, ware mo motehayasi te m."

 to mesu wo, Womnagimi, ito kataharaitaku obosi te,

 "Humi ha, Taihu gari yare."

 to notamahu. Ohom-kaho no akami tare ba, Miya, "Daisyau no sarigenaku si nasi taru humi ni ya, Udi no nanori mo tukidukisi." to obosiyori te, kono humi wo tori tamahi tu.

 Sasugani, "Sore nara m toki ni." to obosu ni, ito mabayukere ba,

 "Ake te mi m yo! Wenzi ya si tamaha m to suru."

 to notamahe ba,

 "Migurusiu. Nanikaha, sono womna-doti no naka ni kaki kayohasi tara m utitokebumi wo ba, goranze m."

 to notamahu ga, sawaga nu kesiki nare ba,

 "Saha, mi m yo. Womna no humigaki ha, ikaga aru?"

 tote ake tamahe re ba, ito wakayaka naru te nite,

 "Obotukanaku te, tosi mo kure haberi ni keru. Yamazato no ibusesa koso, mine no kasumi mo tayema naku te."

 tote, hasi ni,

 "Kore mo Waka-Miya no gozen ni. Ayasiu haberu mere do."

 to kaki tari.

 [1-5 Niou-no-miya recognizes that the mail was written by Ukifune]

 Koto ni raurauziki husi mo miye ne do, oboye naki, ohom-me tate te, kono tatebumi wo mi tamahe ba, geni womna no te nite,

 "Tosi aratamari te, nanigoto ka saburahu? Ohom-watakusi ni mo, ikani tanosiki ohom-yorokobi ohoku habera m.

 Koko ni ha, ito medetaki ohom-sumahi no kokorohukasa wo, naho, husahasikara zu mi tatematuru. Kakute nomi, tukuduku to nagame sase tamahu yori ha, tokidoki ha watari mawirase tamahi te, mi-kokoro mo nagusame sase tamahe, to omohi haberu ni, tutumasiku osorosiki mono ni obosi tori te nam, monouki koto ni nageka se tamahu meru.

 Waka-Miya no omahe ni tote, uduti mawirase tamahu. Ohoki omahe no goranze zara m hodo ni, goranze sase tamahe, tote nam."

 to, komagoma to kotoimi mo e si ahe zu, mono-nagekasige naru sama no katakunasige naru mo, utikahesi utikahesi, ayasi to goranzi te,

 "Ima ha, notamahe kasi. Taga zo?"

 to notamahe ba,

 "Mukasi, kano yamazato ni ari keru hito no musume no, saru yau ari te, konokoro kasiko ni aru to nam kiki haberi si."

 to kikoye tamahe ba, osinabete tukaumaturu to ha miye nu humigaki wo kokoroe tamahu ni, kano wadurahasiki koto aru ni obosi ahase tu.

 Uduti wokasiu, turedure nari keru hito no siwaza to miye tari. Mataburi ni, yamatatibana tukuri te, turanuki sohe taru eda ni,

 "Mada huri nu mono ni ha are do Kimi ga tame
 hukaki kokoro ni matu to sira nam
"

 to, koto naru koto naki wo, "Kano omohi wataru hito no ni ya?" to obosiyori nuru ni, ohom-me tomari te,

 "Kaherigoto si tamahe. Nasakenasi. Kakui tamahu beki humi ni mo ara za' meru wo. Nado, mi-kesiki no asiki? Makari na m yo."

 tote, tati tamahi nu. Womnagimi, Seusyau nado site,

 "Itohosiku mo ari turu kana! Wosanaki hito no tori tu ram wo, hito ha ikade mi zari turu zo."

 nado, sinobi te notamahu.

 "Mi tamahe masika ba, ikade kaha, mawirase masi. Subete, kono ko ha kokotinau sasisugusi te haberi. Ohisaki miye te, hito ha, ohodoka naru koso wokasikere."

 nado nikume ba,

 "Anakama! Wosanaki hito, na hara tate so."

 to notamahu. Kozo no huyu, hito no mawirase taru waraha no, kaho ha ito utukusikari kere ba, Miya mo ito rautaku si tamahu nari keri.

 [1-6 Niou-no-miya hears about a relationship between Kaoru and Ukifune by Dainaiki]

 Waga ohom-kata ni ohasimasi te,

 "Ayasiu mo aru kana! Udi ni Daisyau no kayohi tamahu koto ha, tosigoro taye zu to kiku naka ni mo, sinobi te yoru tomari tamahu toki mo ari, to hito no ihi si wo, ito amari naru hito no katami tote, sarumaziki tokoro ni tabine si tamahu ram koto, to omohi turu ha, kayau no hito kakusi oki tamahe ru naru besi."

 to obosi uru koto mo ari te, ohom-humi no koto ni tuke te tukahi tamahu Dainaiki naru hito no, kano Tono ni sitasiki tayori aru wo obosiide te, omahe ni mesu. Mawire ri.

 "Winhutagi subeki ni, sihu-domo eriide te, konata naru dusi ni tumu beki koto."

 nado notamahase te,

 "Udaisyau no Udi he imasuru koto, naho taye hate zu ya? Tera wo koso, ito kasikoku tukuri ta' nare. Ikadeka miru beki?"

 to notamahe ba,

 "Tera ito kasikoku, ikamesiku tukurare te, hudan no sammaidau nado, ito tahutoku okite rare tari, to nam kiki tamahuru. Kayohi tamahu koto ha, kozo no aki-goro yori ha, arisi yori mo, sibasiba monosi tamahu nari.

 Simo no hitobito no sinobi te mausi si ha, 'Womna wo nam kakusi suwe sase tamahe ru, kesiu ha ara zu obosu hito naru besi. Ano watari ni rauzi tamahu tokorodokoro no hito, mina ohose nite mawiri tukaumaturu. Tonowi ni sasiate nado si tutu, kyau yori mo ito sinobi te, sarubeki koto nado tohase tamahu. Ikanaru saihahibito no, sasugani kokorobosoku te wi tamahe ru nara m?' to nam, tada kono Sihasu no korohohi mausu, to kiki tamahe si."

 to kikoyu.

 [1-7 Niou-no-miya is glad of hearing the information about Kaoru]

 "Ito uretaku mo kiki turu kana!" to omohosi te,

 "Tasikani sono hito to ha, iha zu ya? Kasiko ni motoyori aru Ama zo, toburahi tamahu to kiki si."

 "Ama ha, rau ni nam sumi haberu naru. Kono hito ha, ima tate rare taru ni nam, kitanage naki nyoubau nado mo amata site, kutiwosikara nu kehahi nite wi te haberu."

 to kikoyu.

 "Wokasiki koto kana! Nanigokoro ari te, ikanaru hito wo kaha, sate suwe tamahi tu ram? Naho, ito kesiki ari te, nabete no hito ni ni nu mi-kokoro nari ya!

 Migi-no-Otodo nado, 'Kono hito no amari ni dausin ni susumi te, yamadera ni, yoru sahe tomosureba tomari tamahu naru, karogarosi.' to modoki tamahu to kiki si wo, geni, nadoka sasimo Hotoke no miti ni ha sinobiariku ram? Naho, kano hurusato ni kokoro wo todome taru to kiki si, kakaru koto koso ha ari kere.

 Idura, hito yori ha mame naru to sakasigaru hito simo, koto ni hito no omohiitaru maziki kuma aru kamahe yo!"

 to notamahi te, ito wokasi to oboi tari. Kono hito ha, kano Tono ni ito mutumasiku tukaumaturu keisi no muko ni nam ari kere ba, kakusi tamahu koto mo kiku naru besi.

 Mi-kokoro no uti ni ha, "Ikani si te, kono hito wo, mi si hito ka to mo mi sadame m. Kano Kimi no, sabakari nite suwe taru ha, nabete no yorosibito ni ha ara zi. Kono watari ni ha, ikade utokara nu ni kaha ara m. Kokoro wo kahasi te kakusi tamahe ri keru mo, ito netau" oboyu.

 

2 Tale of Ukifune and Niou-no-miya Niou-no-miya creeps into Ukifune's bedroom imitating Kaoru's voice

 [2-1 Niou-no-miya talks with Dainaiki how to go to Uji]

 Tada sono koto wo, konokoro ha obosi simi tari. Noriyumi, Naien nado sugusi te, kokoronodoka naru ni, tukasamesi nado ihi te, hito no kokoro tukusu meru kata ha, nani to mo obosa ne ba, Udi he sinobi te ohasimasa m koto wo nomi obosi megurasu. Kono Naiki ha, nozomu koto ari te, yoru hiru, ikade mi-kokoro ni ira m to omohu koro, rei yori ha natukasiu mesitukahi te,

 "Ito kataki koto nari tomo, waga iha m koto ha, tabakari te m ya?"

 nado notamahu. Kasikomari te saburahu.

 "Ito binnaki koto nare do, kano Udi ni sumu ram hito ha, hayau honokani mi si hito no, yukuhe mo sira zu nari ni si ga, Daisyau ni tadunetora re ni keru, to kikiahasuru koto koso are. Tasikani ha siru beki yau mo naki wo, tada, mono yori nozoki nado si te, sore ka ara nu ka to misadame m, to nam omohu. Isasaka hito ni siru maziki kamahe ha, ikaga su beki?"

 to notamahe ba, "Ana, wadurahasi!" to omohe do,

 "Ohasimasa m koto ha, ito araki yamagoye ni nam habere do, kotoni hodo tohoku ha saburaha zu nam. Yuhutukata ide sase ohasimasi te, wi ne no toki ni ha ohasimasi tuki na m. Sate, akatuki ni koso ha kahera se tamaha me. Hito no siri habera m koto ha, tada ohom-tomo ni saburahi habera m koso ha. Sore mo, hukaki kokoro ha ikadeka siri habera m."

 to mausu.

 "Sakasi. Mukasi mo, hitotabi hutatabi, kayohi si miti nari. Karogarosiki modoki ohi nu beki ga, mono no kikoye no tutumasiki nari."

 tote, kahesu gahesu arumaziki koto ni, waga mi-kokoro ni mo obose do, kau made utiide tamahe re ba, e omohi todome tamaha zu.

 [2-2 Niou-no-miya goes on horseback to Uji]

 Ohom-tomo ni, mukasi mo kasiko no anai sire ri si mono, ni, samnin, kono Naiki, sateha ohom-menotogo no Kuraudo yori kauburi e taru wakaki hito, mutumasiki kagiri wo eri tamahi te, "Daisyau, kehu asu yo ni ohase zi." nado, Naiki ni yoku anai kiki tamahi te, idetati tamahu ni tuke te mo, inisihe wo obosiidu.

 "Ayasiki made kokoro wo ahase tutu wi te ariki si hito no tame ni, usirometaki waza ni mo aru kana!" to, obosiiduru koto mo samazama naru ni, kyau no uti dani, mugeni hito sira nu ohom-ariki ha, saha ihe do, e si tamaha nu ohom-mi ni simo, ayasiki sama no yature sugata site, ohom-muma nite ohasuru kokoti mo, mono-osorosiku yayamasikere do, mono no yukasiki kata ha susumi taru mi-kokoro nare ba, yama hukau naru mama ni, "Itusika, ikanara m, mi ahasuru koto mo naku te kahera m koso, sauzausiku ayasikaru bekere." to obosu ni, kokoro mo sawagi tamahu.

 Hohusauzi no hodo made ha mi-kuruma nite, sore yori zo ohom-muma ni ha tatematuri keru. Isogi te, yohi suguru hodo ni ohasimasi nu. Naiki, anai yoku sire ru kano Tono no hito ni tohi kiki tari kere ba, tonowibito aru kata ni ha yora de, asigaki si kome taru nisiomote wo, yawora sukosi koboti te iri nu.

 Ware mo sasugani mada mi nu ohom-sumahi nare ba, tadotadosikere do, hito sigeu nado si ara ne ba, sinden no minamiomote ni zo, hi hono-gurau miye te, soyosoyo to suru oto suru. Mawiri te,

 "Mada, hito ha oki te haberu besi. Tada, kore yori ohasimasa m."

 to, sirube site ire tatematuru.

 [2-3 Niou-no-miya peeps Ukifune and her maids in Uji]

 Yawora nobori te, kausi no hima aru wo mituke te yori tamahu ni, Iyosu ha sarasara to naru mo tutumasi. Atarasiu kiyogeni tukuri tare do, sasugani araarasiku te hima ari keru wo, tare kaha ki te mi m to mo, utitoke te, ana mo hutaga zu, kityau no katabira uti-kake te osiyari tari.

 Hi akau tomosi te, mono nuhu hito, sam, yonin wi tari. Waraha no wokasige naru, ito wo zo yoru. Kore ga kaho, madu kano hokage ni mi tamahi si sore nari. Utitukeme ka to, naho utagahasiki ni, Ukon to nanori si wakaki hito mo ari. Kimi ha, kahina wo makura nite, hi wo nagame taru mami, kami no kobore kakari taru hitahituki, ito ateyaka ni namameki te, Tai-no-Ohomkata ni ito you oboye tari.

 Kono Ukon, mono woru tote,

 "Kaku te watara se tamahi na ba, tomini simo e kaheri watara se tamaha zi wo, Tono ha, 'Kono tukasamesi no hodo sugi te, tuitatigoro nihaka nara zu ohasimasi na m.' to, kinohu no ohom-tukahi mo mausi keri. Ohom-humi ni ha, ikaga kikoyesase tamahe ri kem?"

 to ihe do, irahe mo se zu, ito mono omohi taru kesiki nari.

 "Wori simo, hahi-kakure sase tamahe ru yau nara m ga, migurusisa."

 to ihe ba, mukahi taru hito,

 "Sore ha, kaku nam watari nuru to, ohom-seusoko kikoyesase tamahe ram koso yokara me. Karogarosiu, ikadekaha, oto naku te ha, hahi-kakure sase tamaha m. Ohom-monomaude no noti ha, yagate watari ohasimasi ne kasi. Kakute kokorobosoki yau nare do, kokoro ni makase te yasuraka naru ohom-sumahi ni narahi te, nakanaka tabigokoti su besi ya!"

 nado ihu. Mata aru ha,

 Naho, sibasi, kakute mati kikoye sase tamaha m zo, nodoyaka ni sama yokaru beki. Kyau he nado mukahe tatematura se tamahe ra m noti, odasiku te oya ni mo miye tatematurase tamahe kasi. Kono Otodo no, ito kihuni monosi tamahi te, nihakani kau kikoye nasi tamahu meri kasi. Mukasi mo ima mo, mono-nenzi si te nodoka naru hito koso, saihahi ha mi hate tamahu nare."

 nado, ihu nari. Ukon,

 "Nadote, kono Mama wo todome tatematura zu nari ni kem? Oyi nuru hito ha, mutukasiki kokoro no aru ni koso."

 to nikumu ha, Menoto yau no hito wo sosiru na' meri. "Geni, nikuki mono ari kasi." to obosiiduru mo, yume no kokoti zo suru. Kataharaitaki made, utitoke taru koto-domo wo ihi te,

 "Miya-no-Uhe koso, ito medetaki ohom-saihahi nare. Migi-no-Ohotono no, sabakari medetaki ohom-ikihohi nite, ikamesiu nonosiri tamahu nare do, Wakagimi mumare tamahi te noti ha, koyonaku zo ohasimasu naru. Kakaru sakasirabito-domo no ohase de, mi-kokoro nodokani, kasikou motenasi te ohasimasu ni koso ha a' mere."

 to ihu.

 "Tono dani, mameyakani omohi kikoye tamahu koto kahara zu ha, otori kikoye tamahu beki koto kaha."

 to ihu wo, Kimi, sukosi okiagari te,

 "Ito kikinikuki koto. Yoso no hito ni koso, otora zi to mo ikani to mo omoha me, kano ohom-koto na kakete mo ihi so. Mori kikoyuru yau mo ara ba, kataharaitakara m."

 nado ihu.

 [2-4 Niou-no-miya creeps into Ukifune's bedroom imitating Kaoru's voice]

 "Nani bakari no sizoku ni kaha ara m? Ito yoku mo nikayohi taru kehahi kana!" to omohi kuraburu ni, "Kokorohadukasige nite ate naru tokoro ha, kare ha ito koyonasi. Kore ha tada rautageni komaka naru tokoro zo ito wokasiki." Yorosiu, nariaha nu tokoro wo mituke tara m nite dani, sabakari yukasi to obosi sime taru hito wo, sore to mi te, sate yami tamahu beki mi-kokoro nara ne ba, masite kuma mo naku mi tamahu ni, "Ikadeka kore wo waga mono ni ha nasu beki." to, kokoro mo sora ni nari tamahi te, naho mamori tamahe ba, Ukon,

 "Ito nebutasi. Yobe mo suzuroni oki akasi te ki. Tutomete no hodo ni mo, kore ha nuhi te m. Isogase tamahu tomo, mi-kuruma ha take te zo ara m."

 to ihi te, si sasi taru mono-domo tori gusi te, kityau ni uti-kake nado si tutu, utatane no sama ni yorihusi nu. Kimi mo sukosi oku ni iri te husu. Ukon ha kitaomote ni yuki te, sibasi ari te zo ki taru. Kimi no ato tikaku husi nu.

 Nebutasi to omohi kere ba, ito tou neiri nuru kesiki wo mi tamahi te, mata se m yau mo nakere ba, sinobiyakani kono kausi wo tataki tamahu. Ukon kikituke te,

 "Taso?"

 to ihu. Kowadukuri tamahe ba, ate naru sihabuki to kiki siri te, "Tono no ohasi taru ni ya?" to omohi te, oki te ide tari.

 "Madu, kore ake yo."

 to notamahe ba,

 "Ayasiu. Oboye naki hodo ni mo haberu kana! Yo ha itau huke haberi nu ram mono wo."

 to ihu.

 "Mono he watari tamahu beka' nari to, Nakanobu ga ihi ture ba, odoroka re turu mama ni idetati te. Ito koso warinakari ture. Madu ake yo."

 to notamahu kowe, ito you manebi nise tamahi te, sinobi tare ba, omohi mo yora zu, kai-hanatu.

 "Miti nite, ito warinaku osorosiki koto no ari ture ba, ayasiki sugata ni nari te nam. Hi kurau nase."

 to notamahe ba,

 "Ana, imizi!"

 to awate madohi te, hi ha toriyari tu.

 "Ware, hito ni misu na yo. Ki tari tote, hito odorokasu na."

 to, ito raurauziki mi-kokoro nite, moto yori mo honokani ni taru ohom-kowe wo, tada kano ohom-kehahi ni manebi te iri tamahu. "Yuyusiki koto no sama to notamahi turu, ikanaru ohom-sugata nara m?" to itohosiku te, ware mo kakurohe te mi tatematuru.

 Ito hosoyakani nayonayo to sauzoki te, kano kaubasiki koto mo otora zu. Tikau yori te, ohom-zo-domo nugi, naregaho ni uti-husi tamahe re ba,

 "Rei no omasi ni koso."

 nado ihe do, mono mo notamaha zu. Ohom-husuma mawiri te, ne turu hitobito okosi te, sukosi sizoki te mina ne nu. Ohom-tomo no hito nado, rei no, koko ni ha sira nu narahi nite,

 "Ahare naru, yo no ohasimasi zama kana!"

 "Kakaru ohom-arisama wo, goranzi sira nu yo."

 nado, sakasiragaru hito mo are do,

 "Anakama, tamahe. Yogowe ha, sasameku simo zo, kasikamasiki."

 nado ihi tutu ne nu.

 Womnagimi ha, "Aranu hito nari keri." to omohu ni, asamasiu imizikere do, kowe wo dani se sase tamaha zu. Ito tutumasikari si tokoro nite dani, warinakari si mi-kokoro nare ba, hitaburuni asamasi. Hazime yori aranu hito to siri tara ba, ikaga ihukahi mo aru beki wo, yume no kokoti suru ni, yauyau, sono wori no turakari si, tositukigoro omohi wataru sama notamahu ni, kono Miya to siri nu.

 Iyoiyo hadukasiku, kano Uhe no ohom-koto nado omohu ni, mata takeki koto nakere ba, kagirinau naku. Miya mo, nakanaka nite, tahayasuku ahi mi zara m koto nado wo obosu ni, naki tamahu.

 [2-5 Niou-no-miya as stays as ever in Uji]

 Yo ha, tada ake ni aku. Ohom-tomo no hito ki te kowadukuru. Ukon kiki te mawire ri. Ide tamaha m kokoti mo naku, akazu ahare naru ni, mata ohasimasa m koto mo katakere ba, "Kyau ni ha motome sawaga ru tomo, kehu bakari ha kaku te ara m. Nanigoto mo ike ru kagiri no tame koso are." Tadaima ide ohasimasa m ha, makoto ni sinu beku obosa rure ba, kono Ukon wo mesiyose te,

 "Ito kokoti nasi to omoha re nu bekere do, kehu ha e idu maziu nam aru. Wonoko-domo ha, kono watari tikakara m tokoro ni, yoku kakurohe te saburahe. Tokikata ha, kyau he monosi te, 'Yamadera ni sinobi te nam.' to tukidukisikara m sama ni, irahe nado se yo."

 to notamahu ni, ito asamasiku akire te, kokoro mo nakari keru yo no ayamati wo omohu ni, kokoti mo madohi nu beki wo, omohi sidume te,

 "Ima ha, yoroduni oboho re sawagu tomo, kahi ara zi mono kara, namege nari. Ayasikari si wori ni, ito hukau obosiire tari si mo, kau nogare zari keru ohom-sukuse ni koso ari kere. Hito no si taru waza kaha."

 to omohi nagusame te,

 "Kehu, ohom-mukahe ni to haberi si wo, ikani se sase tamaha m to suru ohom-koto ni ka. Kau nogare kikoye sase tamahu mazikari keru ohom-sukuse ha, ito kikoyesase habera m kata nasi. Wori koso ito warinaku habere. Naho, kehu ha ide ohasimasi te, mi-kokorozasi habera ba, nodokani mo."

 to kikoyu. "Oyosuke te mo ihu kana!" to obosi te,

 "Ware ha, tukigoro omohi turu ni, hore hate ni kere ba, hito no modoka m mo iha m mo sira re zu, hitaburuni omohi nari ni tari. Sukosi mo mi no koto wo omohi habakara m hito no, kakaru ariki ha omohitati na m ya. Ohom-kaheri ni ha, 'Kehu ha monoimi.' nado ihe kasi. Hito ni sira ru maziki koto wo, taga tame ni mo omohe kasi. Kotogoto ha kahinasi."

 to notamahi te, kono hito no, yo ni sira zu ahareni obosa ruru mama ni, yorodu no sosiri mo wasure tamahi nu besi.

 [2-6 Ukon hides that Niou-no-miya has crept into Ukifune's bedroom]

 Ukon ide te, kono otonahu hito ni,

 "Kaku nam notamahasuru wo, naho, ito kataha nara m, to wo mausa se tamahe. Asamasiu meduraka naru ohom-arisama ha, sa obosimesu tomo, kakaru ohom-tomo hito-domo no mi-kokoro ni koso ara me. Ikade, kau kokorowosanau ha wi te tatematuri tamahu koso. Namege naru koto wo kikoyesasuru yamagatu nado mo habera masika ba, ikanara masi."

 to ihu. Naiki ha, "Geni, ito wadurahasiku mo aru kana!" to omohi tate ri.

 "Tokikata to ohose raruru ha, tare ni ka? Sa nam."

 to tutahu. Warahi te,

 "Kaugahe tamahu koto-domo no osorosikere ba, sa'razu tomo nige te makade nu besi. Mameyakani ha, oroka nara nu mi-kesiki wo mi tatemature ba, taremo taremo, mi wo sute te nam. Yosi, yosi tonowibito mo, mina oki nu nari."

 tote isogi ide nu.

 Ukon, "Hito ni sirasu maziu ha, ikagaha tabakaru beki?" to wari nau oboyu. Hitobito oki nuru ni,

 "Tono ha, saru yau ari te, imiziu sinobi sase tamahu kesiki mi tatemature ba, miti nite imiziki koto no ari keru na' meri. Ohom-zo-domo nado, yosari sinobi te mote mawiru beku nam, ohose rare turu."

 nado ihu. Gotati,

 "Ana, mukutuke ya! Kohatayama ha, ito osorosika' naru yama zo kasi. Rei no, ohom-saki mo oha se tamaha zu, yature te ohasimasi kem ni, ana, imizi ya!"

 to ihe ba,

 "Anakama, anakama! Gesu nado no, tiri bakari mo kiki tara m ni, ito imizikara m."

 to ihi wi taru, kokoti osorosi. Ayaniku ni, Tono no ohom-tukahi no ara m toki, ikani iha m to,

 "Hatuse no kwanon, kehu koto naku te kurasi tamahe."

 to, taigwan wo zo tate keru.

 Isiyama ni kehu maude sase m tote, Hahagimi no mukahuru nari keri. Kono hitobito mo mina sauzin si, kiyomahari te aru ni,

 "Saraba, kehu ha, e watara se tamahu maziki na' meri. Ito kutiwosiki koto."

 to ihu.

 [2-7 Ukon declines to come for Ukifune from her mother's]

 Hi takaku nare ba, kausi nado age te, Ukon zo tikaku te tukaumaturi keru. Moya no sudare ha mina orosi watasi te, "Mono-imi" nado kaka se te tuke tari. Hahagimi mo ya midukara ohasuru tote, "Yumemi sawagasikari tu." to ihinasu nari keri. Mi-teudu nado mawiri taru sama ha, rei no yau nare do, makanahi mezamasiu obosa re te,

 "Soko ni araha se tamaha ba."

 to notamahu. Womna, ito sama you kokoronikuki hito wo minarahi taru ni, toki no ma mo mi zara m ni sinu besi to obosi kogaruru hito wo, "Kokorozasi hukasi to ha, kakaru wo ihu ni ya ara m?" to omohi sira ruru ni mo, "Ayasikari keru mi kana! Tare mo, mono no kikoye ara ba, ikani obosa m." to, madu kano Uhe no mi-kokoro wo omohiide kikoyure do,

 "Sira nu wo, kahesugahesu ito kokorousi. Naho, ara m mama ni notamahe. Imiziki gesu to ihu tomo, iyoiyo nam ahare naru beki."

 to, warinau tohi tamahe do, sono ohom-irahe ha taye te se zu. Kotogoto ha, ito wokasiku kedikaki sama ni irahe kikoye nado si te, nabiki taru wo, ito kagirinau rautasi to nomi mi tamahu.

 Hi takaku naru hodo ni, mukahe no hito ki tari. Kuruma hutatu, muma naru hitobito no, rei no, araraka naru siti, hatinin. Wonoko-domo ohoku, rei no, sinazinasikara nu kehahi, saheduri tutu iriki tare ba, hitobito kataharaitagari tutu,

 "Anata ni kakure yo."

 to ihase nado su. Ukon, "Ikani se m? Tono nam ohasuru, to ihi tara m ni, kyau ni sabakari no hito no ohasi, ohase zu, onodukara kiki kayohi te, kakure naki koto mo koso are." to omohi te, kono hitobito ni mo, koto ni ihiahase zu, kaherigoto kaku.

 "Yobe yori kegare sase tamahi te, ito kutiwosiki koto wo obosi nageku meri si ni, koyohi, yumemi sawagasiku miye sase tamahi ture ba, kehu bakari tutusima se tamahe tote nam, monoimi nite haberu. Kahesugahesu, kutiwosiku, mono no samatage no yau ni mi tatematuri haberu."

 to kaki te, hitobito ni mono nado kuhase te yari tu. Amagimi ni mo,

 "Kehu ha monoimi nite, watari tamaha nu."

 to ihase tari.

 [2-8 Niou-no-miya and Ukifune have a harmonious day]

 Rei ha kurasi gataku nomi, kasume ru yamagiha wo nagame wabi tamahu ni, kure yuku ha wabisiku nomi obosi ira ruru hito ni hika re tatematuri te, ito hakanau kure nu. Magiruru koto naku nodokeki haru no hi ni, mire domo mire domo aka zu, sono koto zo to oboyuru kuma naku, aigyauduki natukasiku wokasige nari.

 Saru ha, kano Tai-no-Ohomkata ni ha ni otori nari. Ohotono-no-Kimi no sakari ni nihohi tamahe ru atari nite ha, koyonakaru beki hodo no hito wo, taguhi nau obosa ruru hodo nare ba, "Mata sira zu wokasi." to nomi mi tamahu.

 Womna ha mata, Daisyau-dono wo, ito kiyoge ni, mata kakaru hito ara m ya to mi sika do, "Komayaka ni nihohi kiyora naru koto ha, koyonaku ohasi keri." to miru.

 Suzuri hikiyose te, tenarahi nado si tamahu. Ito wokasige ni kaki susabi, we nado wo midokoro ohoku kaki tamahe re ba, wakaki kokoti ni ha, omohi mo uturi nu besi.

 "Kokoro yori hoka ni, e mi zara m hodo ha, kore wo mi tamahe yo."

 tote, ito wokasige naru wotoko womna, morotomoni sohihusi taru kata wo kaki tamahi te,

 "Tuneni kakute ara baya!"

 nado notamahu mo, namida oti nu.

 "Nagaki yo wo tanome te mo naho kanasiki ha
 tada asu sira nu inoti nari keri

 Ito kau omohu koso, yuyusikere. Kokoro ni mi wo mo sarani e makase zu, yoroduni tabakara m hodo, makoto ni sinu beku nam oboyuru. Turakari si ohom-arisama wo, nakanaka nani ni tadune ide kem."

 nado notamahu. Womna, nurasi tamahe ru hude wo tori te,

 "Kokoro wo ba nageka zara masi inoti nomi
 sadame naki yo to omoha masika ba
"

 to aru wo, "Kahara m wo ba uramesiu omohu bekari keri." to mi tamahu ni mo, ito rautasi.

 "Ikanaru hito no kokorogahari wo mi narahi te."

 nado, hohowemi te, Daisyau no koko ni watasi hazime tamahi kem hodo wo, kahesugahesu yukasigari tamahi te, tohi tamahu wo, kurusigari te,

 "E iha nu koto wo, kau notamahu koso."

 to, uti-wenzi taru sama mo, wakabi tari. Onodukara sore ha kiki ide te m, to obosu monokara, ihase mahosiki zo warinaki ya!

 [2-9 Next morning, Niou-no-miya goes back to Kyoto]

 Yosari, kyau he tukahasi turu Taihu mawiri te, Ukon ni ahi tari.

 "Kisai-no-Miya yori mo ohom-tukahi mawiri te, Migi-no-Ohotono mo mutukari kikoyesase tamahi te, 'Hito ni sira re sase tamaha nu ohom-ariki ha, ito karogarosiku, namege naru koto mo aru wo, subete, Uti nado ni kikosimesa m koto mo, mi no tame nam ito karaki' to imiziku mausa se tamahi keri. Himgasiyama ni hiziri goranzi ni to nam, hito ni ha monosi haberi turu."

 nado katari te,

 "Womna koso tumi hukau ohasuru mono ha are. Suzuro naru kenzoku no hito wo sahe madohasi tamahi te, soragoto wo sahe se sase tamahu yo!"

 to ihe ba,

 "Hiziri no na wo sahe tuke kikoyesase tamahi te kere ba, ito yosi. Watakusi no tumi mo, sore ni te horobosi tamahu ram. Makoto ni, ito ayasiki mi-kokoro no, geni, ikade naraha se tamahi kem. Kanete kau ohasimasu besi to uketamahara masi ni mo, ito katazikenakere ba, tabakari kikoyesase te masi mono wo. Aunaki ohom-ariki ni koso ha."

 to, atukahi kikoyu.

 Mawiri te, "Sa nam." to manebi kikoyure ba, "Geni, ikanara m?" to, obosiyaru ni,

 "Tokoroseki mi koso wabisikere. Karoraka naru hodo no Tenzyaubito nado nite, sibasi ara baya! Ikaga su beki? Kau tutumu beki hitome mo, e habakari ahu maziku nam.

 Daisyau mo ikani omoha m to su ram? Sarubeki hodo to ha ihi nagara, ayasiki made, mukasi yori mutumasiki naka ni, kakaru kokoro no hedate no sira re tara m toki, hadukasiu, mata ikani zo ya?

 Yo no tatohi ni ihu koto mo are ba, matidoho naru waga okotari wo mo sira zu, urami rare tamaha m wo sahe nam omohu. Yume ni mo hito ni sira re tamahu maziki sama nite, koko nara nu tokoro ni wi te hanare tatematura m."

 to zo notamahu. Kehu sahe kakute komori wi tamahu beki nara ne ba, ide tamahi na m to suru ni mo, sode no naka ni zo todome tamahi tu ram kasi.

 Ake hate nu saki ni to, hitobito sihabuki odorokasi kikoyu. Tumado ni morotomoni wi te ohasi te, e ide yari tamaha zu.

 "Yo ni sira zu madohu beki kana saki ni tatu
 namida mo miti wo kaki-kurasi tutu
"

 Womna mo, kagirinaku ahare to omohi keri.

 "Namida wo mo hodo naki sode ni seki kane te
 ikani wakare wo todomu beki mi zo
"

 Kaze no oto mo ito aramasiku, simo hukaki akatuki ni, onoga kinuginu mo hiyayaka ni nari taru kokoti si te, ohom-muma ni nori tamahu hodo, hikikahesu yau ni asamasikere do, ohom-tomo no hitobito, "Ito tawaburenikusi." to omohi te, tada isogasi ni isogasi idure ba, ware ni mo ara de ide tamahi nu.

 Kono Gowi hutari nam, ohom-muma no kuti ni ha saburahi keru. Sakasiki yamagoye ide te zo, onoono muma ni ha noru. Migiha no kohori wo humi narasu muma no asioto sahe, kokorobosoku mono-ganasi. Mukasi mo kono miti ni nomi koso ha, kakaru yamabumi ha si tamahi sika ba, "Ayasikari keru sato no tigiri kana!" to obosu.

 

3 Tale of Ukifune and Kaoru Kaoru and Ukifune compose and exchange waka on Uji-bridge

 [3-1 Niou-no-miya comes back to Nijo-in and comforts Naka-no-kimi]

 Nideu-no-win ni ohasimasi tuki te, Womnagimi no ito kokoroukari si ohom-monokakusi mo turakere ba, kokoroyasuki kata ni ohotonogomori nuru ni, ne rare tamaha zu, ito sabisiki ni, monoomohi masare ba, kokoroyowaku tai ni watari tamahi nu.

 Nanigokoro mo naku, ito kiyoge nite ohasu. "Medurasiku wokasi to mi tamahi si hito yori mo, mata kore ha naho arigataki sama ha si tamahe ri kasi." to mi tamahu monokara, ito yoku ni taru wo omohiide tamahu mo, mune hutagare ba, itaku mono obosi taru sama nite, mi-tyau ni iri te ohotonogomoru. Womnagimi mo wi te iri kikoye tamahi te,

 "Kokoti koso ito asikere. Ikanara m to suru ni ka to, kokorobosoku nam aru. Maro ha, imiziku ahare to mi oi tatematuru tomo, ohom-arisama ha ito toku kahari na m kasi. Hito no ho'i ha, kanarazu kanahu nare ba."

 to notamahu. "Kesikara nu koto wo mo, mameyakani sahe notamahu kana!" to omohi te,

 "Kau kiki nikuki koto no mori te kikoye tara ba, ikayau ni kikoye nasi taru ni ka to, hito mo omohiyori tamaha m koso, asamasikere. Kokorouki mi ni ha, suzuro naru koto mo ito kurusiku."

 tote, somuki tamahe ri. Miya mo, mamedati tamahi te,

 "Makoto ni turasi to omohi kikoyuru koto mo ara m ha, ikaga obosa ru beki? Maro ha, ohom-tame ni oroka naru hito kaha. Hito mo, arigatasi nado, togamuru made koso are. Hito ni ha koyonau omohiotosi tamahu beka' meri. Tare mo sa' beki ni koso ha to, kotowaruru wo, hedate tamahu mi-kokoro no hukaki nam, ito kokorouki."

 to notamahu ni mo, "Sukuse no oroka nara de, tadune yori taru zo kasi." to obosiiduru ni, namidaguma re nu. Mameyaka naru wo, "Itohosiu, ikayau naru koto wo kiki tamahe ru nara m." to odoroka ruru ni, irahe kikoye tamaha m koto mo nasi.

 "Mono-hakanaki sama nite misome tamahi si ni, nanigoto wo mo karorakani osihakari tamahu ni koso ha ara me. Suzuro naru hito wo sirube nite, sono kokoroyose wo omohi siri hazime nado si taru ayamati bakari ni, oboye otoru mi ni koso." to obosi tudukuru mo, yorodu kanasiku te, itodo rautage naru ohom-kehahi nari.

 "Kano hito mituke taru koto ha, sibasi sirase tatematura zi." to obose ba, "Kotozama ni omohase te urami tamahu wo, tada kono Daisyau no ohom-koto wo mamemamesiku notamahu." to obosu ni, "Hito ya soragoto wo tasika naru yau ni kikoye tara m." nado obosu. Ari ya nasi ya wo kika nu ma ha, miye tatematura m mo hadukasi.

 [3-2 A visitor from Akashi-Empress and Kaoru comes to Niou-no-miya]

 Uti yori Oho-Miya no ohom-humi aru ni, odoroki tamahi te, naho kokorotoke nu mi-kesiki nite, anata ni watari tamahi nu.

 "Kinohu no obotukanasa wo. Nayamasiku obosa re ta' naru, yorosiku ha mawiri tamahe. Hisasiu mo nari ni keru wo."

 nado yau ni kikoye tamahe re ba, sawaga re tatematura m mo kurusikere do, makoto ni mi-kokoti mo tagahi taru yau nite, sono hi ha mawiri tamaha zu. Kamdatime nado, amata mawiri tamahe do, misu no uti nite kurasi tamahu.

 Yuhutukata, Udaisyau mawiri tamahe ri.

 "Konata ni wo."

 tote, utitoke nagara taimen si tamahe ri.

 "Nayamasige ni ohasimasu, to haberi ture ba, Miya ni mo ito obotukanaku obosimesi te nam. Ikayau naru ohom-nayami ni ka?"

 to kikoye tamahu. Miru kara ni, mi-kokorosawagi no itodo masare ba, kotozukuna nite, "Hiziridatu to ihi nagara, koyonakari keru yamabusigokoro kana! Sabakari ahare naru hito wo, sate oki te, kokoronodoka ni tukihi wo mati wabi sasu ram yo!" to obosu.

 Rei ha, sasimo ara nu koto no tuide ni dani, ware ha mamebito to motenasi nanori tamahu wo, netagari tamahi te, yoroduni notamahi yaburu wo, kakaru koto mi arahai taru wo, ikani notamaha masi. Saredo, sayau no tahaburegoto mo kake tamaha zu, ito kurusige ni miye tamahe ba,

 "Hubin naru waza kana! Odoroodorosikara nu mi-kokoti no, sasugani hikazu huru ha, ito asiki waza ni haberi. Ohom-kaze yoku tukuroha se tamahe."

 nado, mameyakani kikoye oki te ide tamahi nu. "Hadukasige naru hito nari kasi. Wa ga arisama wo, ikani omohi kurabe kem." nado, samazama naru koto ni tuke tutu mo, tada kono hito wo, toki no ma wasure zu obosi idu.

 Kasiko ni ha, Isiyama mo tomari te, ito turedure nari. Ohom-humi ni ha, ito imiziki koto wo kaki atume tamahi te tukahasu. Sore dani kokoroyasukara zu, "Tokikata" to mesi si Taihu no zusa no, kokoro mo sira nu site nam yari keru.

 "Ukon ga huruku sire ri keru hito no, Tono no ohom-tomo nite tadune ide taru, saragaheri te nemgorogaru."

 to, tomodati ni ha ihi kikase tari. Yorodu Ukon zo, soragoto si narahi keru.

 [3-3 Kaoru goes to Uji at the begining of February]

 Tuki mo tati nu. Kau obosi sira rure do, ohasimasu koto ha ito warinasi. "Kau nomi mono wo omoha ba, sarani e nagarahu maziki na' meri." to, kokorobososa wo sohe te nageki tamahu.

 Daisyau-dono, sukosi nodokani nari nuru koro, rei no, sinobi te ohasi tari. Tera ni Hotoke nado ogami tamahu. Mi-zukyau se sase tamahu sou ni, mono tamahi nado si te, yuhutukata, koko ni ha sinobi tare do, kore ha warinaku mo yatusi tamaha zu. Ebousi nahosi no sugata, ito aramahosiku kiyoge nite, ayumi iri tamahu yori, hadukasige ni, youi koto nari.

 Womna, ikade miye tatematura m to su ram to, sora sahe hadukasiku osorosiki ni, anagati nari si hito no ohom-arisama, uti-omohiide raruru ni, mata, kono hito ni miye tatematura m wo omohiyaru nam, imiziu kokorouki.

 "'Ware ha tosigoro miru hito wo mo, mina omohi kahari nu beki kokoti nam suru.' to notamahi si wo, geni, sono noti mi-kokoti kurusi tote, iduku ni mo iduku ni mo, rei no ohom-arisama nara de, mi-suhohu nado sawagu naru wo kiku ni, mata, ikani kiki te obosa m." to omohu mo ito kurusi.

 Kono hito hata, ito kehahi kotoni, kokorohukaku, namamekasiki sama si te, hisasikari turu hodo no okotari nado notamahu mo, koto ohokara zu, kohisi kanasi to oritata ne do, tuneni ahi mi nu kohi no kurusisa wo, sama yoki hodo ni uti-notamahe ru, imiziku ihu ni masari te, ito ahare to hito no omohi nu beki sama wo sime tamahe ru hitogara nari. Ennaru kata ha saru mono nite, yukusuwe nagaku hito no tanomi nu beki kokorobahe nado, koyonaku masari tamahe ri.

 "Omoha zu naru sama no kokorobahe nado, mori kika se tara m toki mo, nanome nara zu imiziku koso a' bekere. Ayasiu utusigokoro mo nau obosi ira ruru hito wo, ahare to omohu mo, sore ha ito arumaziku karoki koto zo kasi. Kono hito ni usi to omoha re te, wasure tamahi na m." kokorobososa ha, ito hukau simi ni kere ba, omohi midare taru kesiki wo, "Tukigoro ni, koyonau mono no kokorosiri, nebimasari ni keri. Turedure naru sumika no hodo ni, omohi nokosu koto ha ara zi kasi." to mi tamahu mo, kokorogurusikere ba, tune yori mo kokoro todome te katarahi tamahu.

 [3-4 Kaoru and Ukifune have separate thoughts]

 "Tukura suru tokoro, yauyau yorosiu si nasi te keri. Hitohi nam, mi sika ba, koko yori ha kedikaki midu ni, hana mo mi tamahi tu besi. Samdeu-no-miya mo tikaki hodo nari. Akekure obotukanaki hedate mo, onodukara aru maziki wo, kono haru no hodo ni, sa'rinubeku ha watasi te m."

 to omohi te notamahu mo, "Kano hito no, nodoka naru beki tokoro omohi mauke tari to, kinohu mo notamahe ri si wo, kakaru koto mo sira de, sa obosu ram yo." to, ahare nagara mo, "Sonata ni nabiku beki ni ha ara zu kasi." to omohu kara ni, ari si ohom-sama no, omokage ni oboyure ba, "Ware nagara mo, utate kokorou no mi ya!" to, omohi tuduke te naki nu.

 "Mi-kokorobahe no, kakara de oyiraka nari si koso, nodokani uresikari sika. Hito no ikani kikoye sirase taru koto ka aru. Sukosi mo oroka nara m kokorozasi nite ha, kau made mawiri ku beki mi no hodo, miti no arisama ni mo ara nu wo."

 nado, tuitati-goro no yuhudukuyo ni, sukosi hasi tikaku husi te nagame idasi tamahe ri. Wotoko ha, sugi ni si kata no ahare wo mo obosiide, Womna ha, ima yori sohi taru mi no usa wo nageki kuhahe te, katamini mono omohasi.

 [3-5 Kaoru and Ukifune compose and exchange waka on Uji-bridge]

 Yama no kata ha kasumi hedate te, samuki susaki ni tate ru kasasagi no sugata mo, tokoro kara ha ito wokasiu miyuru ni, Udibasi no harubaru to miwatasa ruru ni, sibatumibune no tokoro dokoro ni yuki tigahi taru nado, hoka nite menare nu koto-domo nomi toriatume taru tokoro nare ba, mi tamahu tabi goto ni, naho sono kami no koto no tadaima no kokoti si te, ito kakara nu hito wo mikahasi tara m dani, medurasiki naka no ahare ohokaru beki hodo nari.

 Maite, kohisiki hito ni yosohe rare taru mo koyonakara zu, yauyau mono no kokorosiri, miyako nare yuku arisama no wokasiki mo, koyonaku mi masari si taru kokoti si tamahu ni, Womna ha, kakiatume taru kokoro no uti ni, moyohosa ruru namida, tomosureba, idetatu wo, nagusame kane tamahi tutu,

 "Udibasi no nagaki tigiri ha kuti se zi wo
 ayabumu kata ni kokoro sawagu na

 Ima mi tamahi te m."

 to notamahu.

 "Tayema nomi yo ni ha ayahuki Udibasi wo
 kuti se nu mono to naho tanome to ya
"

 Sakizaki yori mo ito misute gataku, sibasi mo tati-tomara mahosiku obosa rure do, hito no monoihi yasukara nu ni, "Imasara nari. Kokoroyasuki sama nite koso." nado obosi nasi te, akatuki ni kaheri tamahi nu. "Ito you mo otonabi tari turu kana!" to, kokorogurusiku obosiiduru koto, arisi ni masari keri.

 

4 Tale of Ukifune and Niou-no-miya Niou-no-miya and Ukifune compose and exchange waka on Tachibana-island

 [4-1 A meeting to compse Chinese-poet is hold at February 10]

 Kisaragi no towoka no hodo ni, uti ni humi tukura se tamahu tote, kono Miya mo Daisyau mo mawiri ahi tamahe ri. Wori ni ahi taru mono no sirabe-domo ni, Miya no ohom-kowe ha ito medetaku te, mumegae nado utahi tamahu. Nanigoto mo hito yori ha koyonau masari tamahe ru ohom-sama nite, suzuro naru koto obosiira ruru nomi nam, tumi hukakari keru.

 Yuki nihakani huri midare, kaze nado hagesikere ba, ohom-asobi toku yami nu. Kono Miya no ohom-tonowidokoro ni, hitobito mawiri tamahu. Mono mawiri nado si te, uti-yasumi tamahe ri.

 Daisyau, hito ni mono notamaha m tote, sukosi hasi tikaku ide tamahe ru ni, yuki no yauyau tumoru ga, hosi no hikari ni oboobosiki wo, "Yami ha ayanasi" to oboyuru nihohi arisama nite,

 "Koromo katasiki koyohi mo ya"

 to, uti-zuzi tamahe ru mo, hakanaki koto wo kutizusabi ni notamahe ru mo, ayasiku ahare naru kesiki sohe ru hitozama nite, ito mono-hukage nari.

 Koto simo koso are, Miya ha ne taru yau nite, mi-kokoro sawagu.

 "Orokani ha omoha nu na' meri kasi. Katasiku sode wo, ware nomi omohiyaru kokoti si turu wo, onazi kokoro naru mo ahare nari. Wabisiku mo aru kana! Kabakari naru mototuhito wo oki te, waga kata ni masaru omohi ha, ikade tuku beki zo."

 to netau obosa ru.

 Tutomete, yuki no ito takau tumori taru ni, humi tatematuri tamaha m tote, omahe ni mawiri tamahe ru ohom-katati, konokoro imiziku sakari ni kiyoge nari. Kano Kimi mo onazi hodo nite, ima hutatu, mitu masaru kedime ni ya, sukosi nebi masaru kesiki youi nado zo, kotosarani mo tukuri tara m, ate naru wotoko no hon ni situ beku monosi tamahu. "Mikado no ohom-muko nite aka nu koto nasi." to zo yohito mo kotowari keru. Zae nado mo, ohoyakeohoyakesiki kata mo, okure zu zo ohasu beki.

 Humi kauzi hate te, minahito makade tamahu. Miya no ohom-humi wo, "Sugure tari." to zuzi nonosire do, nani to mo kikiire tamaha zu, "Ikanaru kokoti nite, kakaru koto wo mo si idu ram?" to, sora ni nomi omohosi hore tari.

 [4-2 Niou-no-miya goes to Uji in spite of the snow]

 Kano hito no mi-kesiki ni mo, itodo odoroka re tamahi kere ba, asamasiu tabakari te ohasimasi tari. Kyau ni ha, tomo matu bakari kiye nokori taru yuki, yama hukaku iru mama ni, yaya huri udumi tari.

 Tune yori mo warinaki mare no hosomiti wake tamahu hodo, ohom-tomo no hito mo, naki nu bakari osorosiu, wadurahasiki koto wo sahe omohu. Sirube no Naiki ha, Sikibu-no-Sehu nam kake tari keru. Idukata mo idukata mo, kotokotosikaru beki tukasa nagara, ito tukidukisiku, hikiage nado si taru sugata mo wokasikari keri.

 Kasiko ni ha, ohase m to ari ture do, "Kakaru yuki ni ha." to utitoke taru ni, yohuke te Ukon ni seusoko si tari. "Asamasiu, ahare!" to, Kimi mo omohe ri. Ukon ha, "Ikani nari hate tamahu beki ohom-arisama ni ka?" to, katuha kurusikere do, koyohi ha tutumasisa mo wasure nu besi. Ihi-kahesa m kata mo nakere ba, onazi yau ni mutumasiku oboyi taru wakaki hito no, kokorozama mo aunakara nu wo katarahi te,

 "Imiziku warinaki koto. Onazi kokoro ni, mote-kakusi tamahe."

 to ihi te keri. Morotomoni ire tatematuru. Miti no hodo ni nure tamahe ru kano tokoroseu nihohu mo, mote-wadurahi nu bekere do, kano hito no ohom-kehahi ni nise te nam, mote magirahasi keru.

 [4-3 Niou-no-miya and Ukifune compose and exchange waka on Tachibana-island]

 Yo no hodo nite tati-kaheri tamaha m mo, nakanaka na' bekere ba, koko no hitome mo ito tutumasisa ni, Tokikata ni tabakara se tamahi te, "Kaha yori woti naru hito no ihe ni wi te ohase m." to kamahe tari kere ba, sakidate te tukahasi tari keru, yo hukuru hodo ni mawire ri.

 "Ito yoku youi si te saburahu."

 to mausa su. "Koha, ikani si tamahu koto ni ka?" to, Ukon mo ito kokoroawatatasikere ba, neobire te oki taru kokoti mo, wananaka re te, ayasi. Warahabe no yukiasobi si taru kehahi no yau ni zo, huruhi agari ni keru.

 "Ikadeka."

 nado mo ihi ahe sase tamaha zu, kaki-idaki te ide tamahi nu. Ukon ha kono usiromi ni tomari te, Zizyuu wo zo tatematuru.

 Ito hakanage naru mono to, akekure miidasu tihisaki hune ni nori tamahi te, sasi-watari tamahu hodo, haruka nara m kisi ni simo kogi hanare tara m yau ni kokorobosoku oboye te, tuto tuki te idaka re taru mo, ito rautasi to obosu.

 Ariake no tuki sumi nobori te, midu no omote mo kumori naki ni,

 "Kore nam, Tatibana-no-kozima."

 to mausi te, ohom-hune sibasi sasi-todome taru wo mi tamahe ba, ohokiyaka naru iha no sama site, sare taru tokihagi no kage sigere ri.

 "Kare mi tamahe. Ito hakanakere do, titose mo hu beki midori no hukasa wo."

 to notamahi te,

 "Tosi hu tomo kahara m mono ka tatibana no
 kozima no saki ni tigiru kokoro ha
"

 Womna mo, medurasikara m miti no yau ni oboye te,

 "Tatibana no kozima no iro ha kahara zi wo
 kono Ukihune zo yukuhe sira re nu
"

 Wori kara, hito no sama ni, wokasiku nomi nanigoto mo obosi nasu.

 Kano kisi ni sasi-tuki te ori tamahu ni, hito ni idaka se tamaha m ha, ito kurusikere ba, idaki tamahi te, tasuke rare tutu iri tamahu wo, ito migurusiku, "Nanibito wo, kaku mote sawagi tamahu ram?" to mi tatematuru. Tokikata ga wodi no Inaba-no-Kami naru ga rauzuru sau ni, hakanau tukuri taru ihe nari keri.

 Mada ito araarasiki ni, azirobyaubu nado, goranzi mo sira nu siturahi nite, kaze mo kotoni sahara zu, kaki no moto ni yuki muragiye tutu, ima mo kaki-kumori te huru.

 [4-4 Niou-no-miya's mind is blind in love to Ukifune]

 Hi sasi-ide te, noki no taruhi no hikari ahi taru ni, hito no ohom-katati mo masaru kokoti su. Miya mo, tokoroseki miti no hodo ni, karuraka naru beki hodo no ohom-zo-domo nari. Womna mo, nugi sube sase tamahi te sika ba, hosoyaka naru sugatatuki, ito wokasige nari. Hiki-tukurohu koto mo naku utitoke taru sama wo, "Ito hadukasiku, mabayuki made kiyora naru hito ni sasi-mukahi taru yo." to omohe do, magire m kata mo nasi.

 Natukasiki hodo naru siroki kagiri wo itutu bakari, sodeguti, suso no hodo made namamekasiku, iroiro ni amata kasane tara m yori mo, wokasiu ki nasi tari. Tuneni mi tamahu hito tote mo, kaku made utitoke taru sugata nado ha minarahi tamaha nu wo, kakaru sahe zo, naho medurakani wokasiu obosa re keru.

 Zizyuu mo, ito meyasuki wakaudo nari keri. "Kore sahe, kakaru wo nokori nau miru yo." to, Womnagimi ha, imizi to omohu. Miya mo,

 "Kore ha mata taso? Waga na morasu na yo."

 to kutigatame tamahu wo, "Ito medetasi." to omohi kikoye tari. Koko no yadomori nite sumi keru mono, Tokikata wo syuu to omohi te kasiduki arike ba, kono ohasimasu yarido wo hedate te, tokoroegaho ni wi tari. Kowe hiki-sizime, kasikomari te monogatari si woru wo, irahe mo e se zu, wokasi to omohi keri.

 "Ito osorosiku uranahi taru monoimi ni yori, kyau no uti wo sahe sari te tutusimu nari. Hoka no hito, yosu na."

 to ihi tari.

 [4-5 Niou-no-miya passes all day with Ukifune]

 Hitome mo taye te, kokoroyasuku katarahi kurasi tamahu. "Kano hito no monosi tamahe ri kem ni, kaku te miye te m kasi." to, obosiyari te, imiziku urami tamahu. Ni-no-Miya wo ito yamgotonaku te, moti tatematuri tamahe ru arisama nado mo katari tamahu. Kano mimi todome tamahi si hitokoto ha, notamahi ide nu zo nikuki ya!

 Tokikata, mi-teudu, ohom-kudamono nado, toritugi te mawiru wo goranzi te,

 "Imiziku kasiduka ru meru marauto no nusi, sate na miye so ya!"

 to imasime tamahu. Zizyuu, iromekasiki wakaudo no kokoti ni, ito wokasi to omohi te, kono Taihu to zo monogatari si te kurasi keru.

 Yuki no huri tumore ru ni, kano waga sumu kata wo miyari tamahe re ba, kasumi no taye daye ni kozuwe bakari miyu. Yama ha kagami wo kake taru yau ni, kirakira to yuhuhi ni kakayaki taru ni, yobe wake ko si miti no warinasa nado, ahare ohou sohe te katari tamahu.

 "Mine no yuki migiha no kohori humi wake te
 Kimi ni zo madohu miti ha madoha zu

 Kohata-no-sato ni muma ha are do."

 nado, ayasiki suzuri mesiide te, tenarahi tamahu.

 "Huri midare migiha ni kohoru yuki yori mo
 nakazora nite zo ware ha ke nu beki
"

 to kaki-keti tari. Kono "Nakazora" wo togame tamahu. "Geni, nikuku mo kaki te keru kana!" to, hadukasiku te hiki-yaburi tu. Sarade dani miru kahi aru ohom-arisama wo, iyoiyo ahareni imizi to, hito no kokoro ni sime rare m to, tukusi tamahu kotonoha, kesiki, ihamkatanasi.

 [4-6 Niou-no-miya leaves Uji for Kyoto at the eary morning]

 Ohom-monoimi, hutuka to tabakari tamahe re ba, kokoro nodoka naru mama ni, katamini ahare to nomi, hukaku obosi masaru. Ukon ha, yoroduni rei no, ihi magirahasi te, ohom-zo nado tatematuri tari. Kehu ha, midare taru kami sukosi kedura se te, koki kinu ni koubai no orimono nado, ahahi wokasiku kigahe te wi tamahe ri. Zizyuu mo, ayasiki sibira ki tari si wo, azayagi tare ba, sono mo wo tori tamahi te, Kimi ni kise tamahi te, mi-teudu mawirase tamahu.

 "Hime-Miya ni kore wo tatematuri tara ba, imiziki mono ni si tamahi te m kasi. Ito yamgotonaki kiha no hito ohokare do, kabakari no sama si taru ha kataku ya!"

 to mi tamahu. Kataha naru made asobi tahabure tutu kurasi tamahu. Sinobi te wi te kakusi te m koto wo, kahesugahesu notamahu. "Sono hodo, kano hito ni miye tara ba." to, imiziki koto-domo wo tikaha se tamahe ba, "Ito warinaki koto." to omohi te, irahe mo yara zu, namida sahe oturu kesiki, "Sarani me no mahe ni dani omohi utura nu na' meri." to mune itau obosa ru. Urami te mo naki te mo, yorodu notamahi akasi te, yo hukaku wi te kaheri tamahu. Rei no, idaki tamahu.

 "Imiziku obosu meru ha, kau ha, yo mo ara zi yo! Mi siri tamahi tari ya!"

 to notamahe ba, geni, to omohi te, unaduki te wi taru, ito rautage nari. Ukon, tumado hanati te ire tatematuru. Yagate, kore yori wakare te ide tamahu mo, akazu imizi to obosa ru.

 [4-7 Niou-no-miya is sick in bed after coming back to home]

 Kayau no kahesa ha, naho Nideu ni zo ohasimasu. Ito nayamasiu si tamahi te, mono nado taye te kikosimesa zu, hi wo he te awomi yase tamahi, mi-kesiki mo kaharu wo, Uti ni mo iduku ni mo, omohosi nageku ni, itodo mono-sawagasiku te, ohom-humi dani komakani ha kaki tamaha zu.

 Kasiko ni mo, kano sakasiki Menoto, Musume no ko umu tokoro ni ide tari keru, kaheri ki ni kere ba, kokoroyasuku mo e mi zu. Kaku ayasiki sumahi wo, tada kano Tono no motenasi tamaha m sama wo yukasiku matu koto nite, Hahagimi mo omohi nagusame taru ni, sinobi taru sama nagara mo, tikaku watasi te m koto wo obosi nari ni kere ba, ito meyasuku uresikaru beki koto ni omohi te, yauyau hito motome, waraha no meyasuki nado mukahe te okose tamahu.

 Waga kokoro ni mo, "Sore koso ha, aru beki koto ni, hazime yori mati watare." to ha omohi nagara, anagatinaru hito no ohom-koto wo omohiiduru ni, urami tamahi si sama, notamahi si koto-domo, omokage ni tuto sohi te, isasaka madorome ba, yume ni miye tamahi tutu, ito utate aru made oboyu.

 

5 Tale of Ukifune Ukifune thinks to kill herself as a dilemma whether to love Niou-no-miya or Kaoru

 [5-1 Niou-no-miya sends a letter to Ukifune at a rainy day in spring]

 Ame huri yama de, higoro ohoku naru koro, itodo yamadi obosi taye te, warinaku obosa re kere ba, "Oya no kahuko ha tokoroseki mono ni koso." to obosu mo katazikenasi. Tuki se nu koto-domo kaki tamahi te,

 "Nagame yaru sonata no kumo mo miye nu made
 sora sahe kururu koro no wabisisa
"

 Hude ni makase te kaki midari tamahe ru simo, midokoro ari, wokasige nari. Koto ni ito omoku nado ha ara nu wakaki kokoti ni,

 "Ito kakaru kokoro wo omohi mo masari nu bekere do, hazime yori tigiri tamahi si sama mo, sasugani, kare ha, naho ito mono-hukau, hitogara no medetaki nado mo, yononaka wo siri ni si hazime nare ba ni ya, kakaru uki koto kikituke te, omohi utomi tamahi na m yo ni ha, ikadeka ara m.

 Itusika to omohi madohu oya ni mo, omoha zu ni, kokorodukinasi to koso ha, mote-waduraha re me. Kaku kokoroira re si tamahu hito, hata, ito ada naru mi-kokoro honzyau to nomi kiki sika ba, kakaru hodo koso ara me, mata kau nagara mo, kyau ni mo kakusi suwe tamahi, nagarahe te mo obosi kazumahe m ni tuke te ha, kano Uhe no obosa m koto. Yorodu kakure naki yo nari kere ba, ayasikari si yuhugure no sirube bakari ni dani, kau tadune ide tamahu meri.

 Masite, waga arisama no tomo-kakumo ara m wo, kiki tamaha nu yau ha ari na m ya."

 to omohi tadoru ni, "Waga kokoro mo, kizu ari te, kano hito ni utoma re tatematura m, naho imizikaru besi." to omohi midaruru wori simo, kano Tono yori ohom-tukahi ari.

 [5-2 Kaoru sends a letter to Ukifune the same day too]

 Korekare to miru mo ito utate are ba, naho koto ohokari turu wo mi tutu, husi tamahe re ba, Zizyuu, Ukon, miahase te,

 "Naho, uturi ni keri."

 nado, iha nu yau ni te ihu.

 "Kotowari zo kasi. Tono no ohom-katati wo, taguhi ohasimasa zi to mi sika do, kono ohom-arisama ha imizikari keri. Uti midare tamahe ru aigyau yo. Maro nara ba, kabakari no ohom-omohi wo miru miru, e kaku te ara zi. Kisai-no-Miya ni mo mawiri te, tuneni mi tatematuri te m."

 to ihu. Ukon,

 "Usirometa no mi-kokoro no hodo ya! Tono no ohom-arisama ni masari tamahu hito ha, tare ka ara m. Katati nado ha sira zu, mi-kokorobahe kehahi nado yo. Naho, kono ohom-koto ha, ito migurusiki waza kana! Ikaga nara se tamaha m to su ram?"

 to, hutari si te katarahu. Kokoro hitotu ni omohi si yori ha, soragoto mo tayori ideki ni keri.

 Noti no ohom-humi ni ha,

 "Omohi nagara higoro ni naru koto. Tokidoki ha, sore yori mo odorokai tamaha m koso, omohu sama nara me. Oroka naru ni yaha!"

 nado hasigaki ni,

 "Midu masaru woti no satobito ikanara m
 hare nu nagame ni kaki-kurasu koro

 Tune yori mo, omohiyari kikoyuru koto masari te nam."

 to, siroki sikisi nite tatebumi nari. Ohom-te mo komakani wokasige nara ne do, kakizama yuweyuwesiku miyu. Miya ha, ito ohokaru wo, tihisaku musubi nasi tamahe ru, samazama wokasi.

 "Madu, kare wo, hito mi nu hodo ni."

 to kikoyu.

 "Kehu ha, e kikoyu mazi."

 to hadirahi te, tenarahi ni,

 "Sato no na wo waga mi ni sire ba Yamasiro no
 Udi no watari zo itodo sumi uki
"

 Miya no kaki tamahe ri si we wo, tokidoki mi te naka re keri. "Nagarahe te aru maziki koto zo." to, tozama kauzama ni omohinase do, hoka ni taye komori te yami na m ha, ito ahare ni oboyu besi.

 "Kaki-kurasi hare se nu mine no amagumo ni
 uki te yo wo huru mi wo mo nasa baya

 maziri na ba."

 to kikoye taru wo, Miya ha, yoyo to naka re tamahu. "Saritomo, kohisi to omohu ram kasi." to obosiyaru ni mo, monoomohi te wi tara m sama nomi omokage ni miye tamahu.

 Mamebito ha, nodoka ni mi tamahi tutu, "Ahare, ikani nagamu ram?" to omohiyari te, ito kohisi.

 "Turedure to mi wo siru ame no wo-yama ne ba
 sode sahe itodo mikasa masari te
"

 to aru wo, uti mo oka zu mi tamahu.

 [5-3 Niou-no-miya finds that Kaoru wants to remove Ukifune to a new house]

 Womna-Miya ni monogatari nado kikoye tamahi te no tuide ni,

 "Namesi to mo ya obosa m to, tutumasi nagara, sasugani tosi he nuru hito no haberu wo, ayasiki tokoro ni sute oki te, imiziku mono omohu naru ga kokorogurusisa ni, tikau yobi yose te, to omohi haberu. Mukasi yori koto yau naru kokorobahe haberi si mi nite, yononaka wo, subete rei no hito nara de sugusi te m to omohi haberi si wo, kaku mi tematuru ni tuke te, hitaburuni mo sute gatakere ba, ari to hito ni mo sirase zari si hito no uhe sahe, kokorogurusiu, tumi e nu beki kokoti si te nam."

 to, kikoye tamahe ba,

 "Ikanaru koto ni kokorooku mono to mo sira nu wo."

 to, irahe tamahu.

 "Uti ni nado, asizama ni kikosimesa suru hito ya habera m. Yo no hito no monoihi zo, ito adikinaku kesikara zu haberu ya! Saredo, sore ha, sabakari no kazu ni dani haberu mazi."

 nado kikoye tamahu.

 "Tukuri taru tokoro ni watasi te m." to obositatu ni, "Kakaru reu nari keri." nado, hanayakani ihinasu hito ya ara m nado, kurusikere ba, ito sinobi te, sauzi hara su beki koto nado, hito simo koso are, kono Naiki ga siru hito no oya, Ohokura-no-Taihu naru mono ni, mutumasiku kokoroyasuki mama ni, notamahi tuke tari kere ba, kiki tugi te, Miya ni ha kakure naku kikoye keri.

 "Wesi-domo nado mo, mizuizin-domo no naka ni aru, mutumasiki tonobito nado wo eri te, sasugani waza to nam se sase tamahu."

 to mausu ni, itodo obosi sawagi te, waga ohom-Menoto no tohoki zurau no me nite kudaru ihe, simotukata ni aru wo,

 "Ito sinobi taru hito, sibasi kakui tara m."

 to, katarahi tamahi kere ba, "Ikanaru hito ni kaha." to omohe do, daizi to obosi taru ni, katazikenakere ba, "Saraba." to kikoye keri. Kore wo mauke tamahi te, sukosi mi-kokoro nodome tamahu. Kono tuki no tugomorigata ni, kudaru bekere ba, "Yagate sono hi watasa m." to obosi kamahu.

 "Kaku nam omohu. Yume yume."

 to ihiyari tamahi tutu, ohasimasa m koto ha, ito warinaku aru uti ni mo, koko ni mo, Menoto no ito sakasikere ba, katakaru beki yosi wo kikoyu.

 [5-4 Ukifune's mother comes to Uji from Kyoto]

 Daisyau-dono ha, Uduki no towoka to nam sadame tamahe ri keru. "Sasohu midu ara ba." to ha omoha zu, ito ayasiku, "Ikani si nasu beki mi ni ka ara m?" to uki taru kokoti nomi sure ba, "Haha no ohom-moto ni sibasi watari te, omohi megurasu hodo ara m." to obose do, Seusyau no Me, ko umu beki hodo tikaku nari nu tote, suhohu, dokyau nado, himanaku sawage ba, Isiyama ni mo e idetatu mazi, Haha zo koti watari tamahe ru. Menoto ideki te,

 "Tono yori, hitobito no sauzoku nado mo, komakani obosiyari te nam. Ikade kiyogeni nanigoto mo, to omou tamahure do, Mama ga kokoro hitotu ni ha, ayasiku nomi zo siide habera m kasi."

 nado ihi sawagu ga, kokotiyoge naru wo mi tamahu ni mo, Kimi ha,

 "Kesikara nu koto-domo no ideki te, hitowarahe nara ba, tare mo tare mo ikani omoha m. Ayaniku ni notamahu hito, hata, yahe-tatu-yama ni komoru tomo, kanarazu tadune te, ware mo itadurani nari nu besi. Naho, kokoroyasuku kakure na m koto wo omohe to, kehu mo notamahe ru wo, ikani se m."

 to, kokoti asiku te husi tamahe ri.

 "Nadoka, kaku rei nara zu, itaku awomi sase tamahe ru?"

 to odoroki tamahu.

 "Higoro ayasiku nomi nam. Hakanaki mono mo kikosimesa zu, nayamasige ni se sase tamahu."

 to ihe ba, "Ayasiki koto kana! Mononoke nado ni ya ara m?" to,

 "Ikanaru mi-kokoti zo to omohe do, Isiyama tomari tamahi ni ki kasi."

 to ihu mo, kataharaitakere ba, husime nari.

 [5-5 Ukifune's mother talks with Ben-no-ama]

 Kure te tuki ito akasi. Ariake no sora wo omohiiduru, "Namida no ito tome gataki ha, ito kesikara nu kokoro kana!" to omohu. Hahagimi, mukasimonogati nado si te, anata no Amagimi yobiide te, ko-Himegimi no ohom-arisama, kokorohukaku ohasi te, sarubeki koto mo obosiire tari si hodo ni, me ni misu misu kiyeiri tamahi ni si koto nado kataru.

 "Ohasimasa masika ba, Miya-no-Uhe nado no yau ni, kikoye kayohi tamahi te, kokorobosokari si ohom-arisama-domo no, ito koyonaki ohom-saihahi ni zo habera masi kasi."

 to ihu ni mo, "Waga musume ha kotobito kaha. Omohu yau naru sukuse no ohasi hate ba, otora zi wo." nado omohi tuduke te,

 "Yo to tomoni, kono Kimi ni tuke te ha, mono wo nomi omohi midare si kesiki no, sukosi uti-yurubi te, kaku te watari tamahi nu beka' mere ba, koko ni mawiri kuru koto, kanarazu simo kotosarani ha, e omohitati habera zi. Kakaru taimen no woriwori ni, mukasi no koto mo, kokoronodoka ni kikoye uketamahara mahosikere."

 nado katarahu.

 "Yuyusiki mi to nomi omou tamahe simi ni sika ba, komayakani miye tatematuri kikoye sase m mo, nanikaha, tutumasiku te sugusi haberi turu wo, uti-sute te, watara se tamahi na ba, ito kokorobosoku nam haberu bekere do, kakaru ohom-sumahi ha, kokoromotonaku nomi mi tatematuru wo, uresiku mo haberu beka' naru kana! Yo ni sira zu omoomosiku ohasimasu beka' meru Tono no ohom-arisama nite, kaku tadune kikoye sase tamahi si mo, oboroke nara zi to kikoye oki haberi ni si, uki taru koto ni yaha, haberi keru."

 nado ihu.

 "Noti ha sira ne do, tada ima ha, kaku obosi hanare nu sama ni notamahu ni tuke te mo, tada ohom-sirube wo nam omohiide kikoyuru. Miya-no-Uhe no, katazikenaku ahareni obosi tari si mo, tutumasiki koto nado no, onodukara haberi sika ba, nakazora ni tokoroseki ohom-mi nari, to omohi nageki haberi te."

 to ihu. Amagimi uti-warahi te,

 "Kono Miya no, ito sawagasiki made iro ni ohasimasu nare ba, kokorobase ara m wakaki hito, saburahi nikuge ni nam. Ohokata ha, ito medetaki ohom-arisama nare do, saru sudi no koto nite, Uhe no namesi to obosa m nam warinaki to, Taihu ga musume no katari haberi si."

 to ihu ni mo, "Sariya, masite." to, Kimi ha kiki husi tamahe ri.

 [5-6 Ukifune thinks to kill herself as hearing their talking]

 "Ana, mukutuke ya! Mikado no ohom-musume wo moti tatematuri tamahe ru hito nare do, yoso yoso nite, asiku mo yoku mo ara m ha, ikagaha se m to, ohokenaku omohinasi haberu. Yokara nu koto wo hikiide tamahe ra masika ba, subete mi ni ha kanasiku imizi to omohi kikoyu tomo, mata mi tatematura zara masi."

 nado, ihikahasu koto-domo ni, itodo kokorogimo mo tubure nu. "Naho, waga mi wo usinahi te baya! Tuhini kiki nikuki koto ha ideki na m." to omohi tudukuru ni, kono midu no oto osorosige ni hibiki te yuku wo,

 "Kakara nu nagare mo ari kasi. Yo ni ni zu aramasiki tokoro ni, tosituki wo sugusi tamahu wo, ahare to obosi nu beki waza ni nam."

 nado, Hahagimi sitarigaho ni ihi wi tari. Mukasi yori ko no kaha no hayaku osorosiki koto wo ihi te,

 "Saitukoro watasimori ga mago no waraha, sawo sasi-hadusi te oti-iri haberi ni keru. Subete itadura ni naru hito ohokaru midu ni haberi."

 to, hitobito mo ihiahe ri. Kimi ha,

 "Satemo, waga mi yukuhe mo sira zu nari na ba, tare mo tare mo, ahenaku imizi to, sibasi koso omou tamaha me. Nagarahe te hitowarahe ni uki koto mo ara m ha, ituka sono monoomohi no taye m to suru."

 to, omohi kakuru ni ha, saharidokoro mo aru maziku, sahayakani yorodu omohinasa rure do, uti-kahesi ito kanasi. Oya no yorodu ni omohi ihu arisama wo, ne taru yau nite tukuduku to omohi midaru.

 [5-7 Ukifune's mother goes back to Kyoto]

 Nayamasige nite yase tamahe ru wo, Menoto ni mo ihi te,

 "Sarubeki ohom-inori nado se sase tamahe. Maturi harahe nado mo su beki yau."

 nado ihu. Mitarasigaha ni misogi se mahosige naru wo, kaku mo sira de yoroduni ihi sawagu.

 "Hitozukuna na' meri. Yoku saru bekara m atari wo tadune te. Imamawiri ha todome tamahe. Yamgotonaki ohom-nakarahi ha, sauzimi koso, nanigoto mo oyirakani obosa me, yokara nu naka to nari nuru atari ha, wadurahasiki koto mo ari nu besi. Kakusi hisome te, saru kokoro si tamahe."

 nado, omohi itara nu koto naku ihioki te,

 "Kasiko ni wadurahi haberu hito mo, obotukanasi."

 tote, kaheru wo, ito mono omohasiku, yorodu kokorobosokere ba, "Mata ahi mi de mo koso, tomokakumo nare." to omohe ba,

 "Kokoti no asiku haberu ni mo, mi tatematura nu ga, ito obotukanaku oboye haberu wo, sibasi mo mawiri ko mahosiku koso."

 to sitahu.

 "Sa nam omohi habere do, kasiko ni mo ito mono-sawagasiku haberi. Kono hitobito mo, hakanaki koto nado e si yaru maziku, sebaku nado habere ba nam. Takehu no Kohu ni uturohi tamahu tomo, sinobi te ha mawiri ki na m wo. Nahonahosiki mi no hodo ha, kakaru ohom-tame koso, itohosiku habere."

 nado, uti-naki tutu notamahu.

 

6 Tale of Ukifune and Kaoru Ukifune desires to kill herself as hearing Ukon talking her sister's unhappy tale

 [6-1 Kaoru's messenger runs into Niou-no-miya's messenger at Uji]

 Tono no ohom-humi ha kehu mo ari. Nayamasi to kikoye tari si wo, "Ikaga?" to, toburahi tamahe ri.

 "Midukara to omohi haberu wo, warinaki sahari ohoku te nam. Kono hodo no kurasi gatasa koso, nakanaka kurusiku."

 nado ari. Miya ha, kinohu mo ohom-kaheri mo nakari si wo,

 "Ikani obosi tadayohu zo. Kaze no nabika m kata mo usirometaku nam. Itodo hore masari te nagame haberu."

 nado, kore ha ohoku kaki tamahe ri.

 Ame huri si hi, ki ahi tari si ohom-tukahi-domo zo, kehu mo ki tari keru. Tono no mizuizin, kano Seu ga ihe nite tokidoki miru wonoko nare ba,

 "Mauto ha, nani si ni, koko ni ha tabitabi ha mawiru zo?"

 to tohu.

 "Watakusi ni toburahu beki hito no moto ni maude kuru nari."

 to ihu.

 "Watakusi no hito ni ya, ennaru humi ha sasi-tora suru, kesiki aru Mauto kana! Mono kakusi ha nazo?"

 to ihu.

 "Makoto ha, kono Kau-no-Kimi no, ohom-humi, nyoubau ni tatematuri tamahu."

 to ihe ba, koto tagahi tutu ayasi to omohe do, koko nite sadame iha m mo kotoyau na' bekere ba, onoono mawiri nu.

 [6-2 Kaoru looks that Niou-no-miya is reading a letter from woman's one]

 Kadokadosiki mono nite, tomo ni aru waraha wo,

 "Kono wonoko ni, sarigenaku te me tuke yo. Sawemon-no-Taihu no ihe ni ya iru?"

 to mise kere ba,

 "Miya ni mawiri te, Sikibu-no-Seu ni nam, ohom-humi ha tora se haberi turu."

 to ihu. Sa made tadune m mono to mo, otori no gesu ha omoha zu, koto no kokoro wo mo hukau sira zari kere ba, Toneri no hito ni miarahasa re ni kem zo, kutiwosiki ya!

 Tono ni mawiri te, ima ide tamaha m to suru hodo ni, ohom-humi tatematura su. Nahosi nite, Rokudeu-no-win, Kisai-no-Miya no ide sase tamahe ru koro nare ba, mawiri tamahu nari kere ba, kotokotosiku, gozen nado amata mo nasi. Ohom-humi mawira suru hito ni,

 "Ayasiki koto no haberi turu. Mi tamahe sadame m tote, ima made saburahi turu."

 to ihu wo, hono-kiki tamahi te, ayumi ide tamahu mama ni,

 "Nanigoto zo?"

 to tohi tamahu. Kono hito no kika m mo tutumasi to omohi te, kasikomari te wori. Tono mo sika misiri tamahi te, ide tamahi nu.

 Miya, rei nara zu nayamasige ni ohasu tote, Miya-tati mo mina mawiri tamahe ri. Kamdatime nado ohoku mawiri tudohi te, sawagasikere do, koto naru koto mo ohasimasa zu.

 Kano Naiki ha, Zyaugwan nare ba, okure te zo mawire ru. Kono ohom-humi mo tatematuru wo, Miya, Daibandokoro ni ohasimasi te, toguti ni mesiyose te tori tamahu wo, Daisyau, omahe no kata yori tatiide tamahu, sobameni mitohosi tamahi te, "Seti ni mo obosu beka' meru humi no kesiki kana!" to, wokasisa ni tatitomari tamahe ri.

 "Hiki-ake te mi tamahu, kurenawi no usuyau ni, komayakani kaki taru besi." to miyu. Humi ni kokoro ire te, tomi ni mo muki tamaha nu ni, Otodo mo tati te tozama ni ohasure ba, kono Kimi ha, sauzi yori ide tamahu tote, "Otodo ide tamahu." to, uti-sihabuki te, odorokai tatematuri tamahu.

 Hiki-kakusi tamahe ru ni zo, Otodo sasi-nozoki tamahe ru. Odoroki te ohom-himo sasi tamahu. Tono tui-wi tamahi te,

 "Makade haberi nu besi. Ohom-zyake no hisasiku okora se tamaha zari turu wo, osorosiki waza nari ya! Yama-no-Zasu, tadaima sauzi ni tukahasa m."

 to, isogasige nite tati tamahi nu.

 [6-3 Kaoru is told Niou-no-miya and Ukifune's relationship by his follower]

 Yo huke te, mina ide tamahi nu. Otodo ha, Miya wo saki ni tate tatematuri tamahi te, amata no ohom-kodomo no Kamdatime, kimi-tati wo hiki-tuduke te, anata ni watari tamahi nu. Kono Tono ha okure te ide tamahu.

 Zuizin kesikibami turu, ayasi to obosi kere ba, gozen nado ori te hi tomosu hodo ni, Zuizin mesiyosu.

 "Mausi turu ha, nanigoto zo?"

 to tohi tamahu.

 "Kesa, kano Udi ni, Idumo-no-Gon-no-Kami Tokikata-no-Asom no moto ni haberu Wotoko no, murasaki no usuyau nite, sakura ni tuke taru humi wo, nisi no tumado ni yori te, nyoubau ni tora se haberi turu. Mi tamahe tuke te, sikasika tohi haberi ture ba, kototagahe tutu, soragoto no yau ni mausi haberi turu wo, ikani mausu zo, tote, warahabe site mise haberi ture ba, Hyaubukyau-no-Miya ni mawiri haberi te, Sikibu-no-Seu Mitisada-no-Asom ni nam, sono kaherigoto ha tora se haberi keru."

 to mausu. Kimi, ayasi to obosi te,

 "Sono kaherigoto ha, ika yau ni si te ka, idasi turu?"

 "Sore ha mi tamahe zu. Kotokata yori idasi haberi ni keru. Simobito no mausi haberi turu ha, akaki sikisi no, ito kiyora naru, to nam mausi haberi turu."

 to kikoyu. Obosi ahasuru ni, tagahu koto nasi. Sa made mise tu ram wo, kadokadosi to obose do, hitobito tikakere ba, kuhasiku mo notamaha zu.

 [6-4 Kaoru is perplexed with their relationship on the way to his home]

 Mitisugara, "Naho, ito osorosiku, kumanaku ohasuru Miya nari ya! Ikanari kem tuide ni, saru hito ari to kiki tamahi kem? Ikade ihiyori tamahi kem? Winakabi taru atari nite, kau yau no sudi no magire ha, e simo ara zi, to omohi keru koso wosanakere. Sate mo, sira nu atari ni koso, saru sukigoto wo mo notamaha me, mukasi yori hedate naku te, ayasiki made sirube si te, wi te ariki tatematuri si mi ni simo, usirometaku obosiyoru besi ya!"

 to omohu ni, ito kokorodukinasi.

 "Tai-no-Ohomkata no ohom-koto wo, imiziku omohi tutu, tosigoro sugusu ha, waga kokoro no omosa, koyonakari keri. Saruha, sore ha, ima hazime te sama asikaru beki hodo ni mo ara zu. Moto yori no tayori ni mo yore ru wo, tada kokoro no uti no kuma ara m ga, waga tame mo kurusikaru beki ni yori koso, omohi habakaru mo woko naru waza nari kere.

 Konokoro kaku nayamasiku si tamahi te, rei yori mo hito sigeki magire ni, ikade harubaru to kaki yari tamahu ram. Ohasi ya some ni kem. Ito haruka naru kesau no miti nari ya! Ayasiku te, ohasidokoro tadune rare tamahu hi mo ari, to kikoye ki kasi. Sayau no koto ni obosi midare te, sokohakatonaku nayami tamahu naru besi. Mukasi wo obosi iduru ni mo, e ohase zari si hodo no nageki, ito itohosige nari ki kasi."

 to, tukuduku to omohu ni, Womna no itaku monoomohi taru sama nari si mo, katahasi kokoroe some tamahi te ha, yorodu obosi ahasuru ni, ito usi.

 "Arigataki mono ha, hito no kokoro ni mo aru kana! Rautageni ohodoka nari to ha miye nagara, iromeki taru kata ha sohi taru hito zo kasi. Kono Miya no ohom-gu nite ha, ito yoki ahahi nari."

 to omohi mo yuduri tu beku, noku kokoti si tamahe do,

 "Yamgotonaku omohi some hazime si hito nara ba koso ara me, naho saru mono nite oki tara m. Ima ha tote mi zara m, hata, kohisikaru besi."

 to hitowaroku, iroiro kokoro no uti ni obosu.

 [6-5 Kaoru sends his follow to Uji]

 "Ware, susamaziku omohi nari te, sute oki tara ba, kanarazu, kano Miya, yobitori tamahi te m. Hito no tame, noti no itohosisa wo mo, kotoni tadori tamahu mazi. Sayau ni obosu hito koso, Ippon-no-Miya no ohom-kata ni hito, ni, samnin mawira se tamahi ta' nare. Sate, idetati tara m wo mi kika m, itohosiku."

 nado, naho sute gataku, kesiki mi mahosiku te, ohom-humi tukahasu. Rei no zuizin mesi te, ohom-tedukara hitoma ni mesiyose tari.

 "Mitisada-no-Asom ha, naho Nakanobu ga ihe ni ya kayohu?"

 "Sa nam haberu." to mausu.

 "Udi he ha, tuneni ya kono ari kem Wonoko ha yaru ram? Kasuka nite wi taru hito nare ba, Mitisada mo omohi kaku ram kasi."

 to, uti-umeki tamahi te,

 "Hito ni miye de wo makare. Woko nari."

 to notamahu. Kasikomari te, Seuhu ga tuneni kono Tono no ohom-koto anaisi, kasiko no koto tohi si mo omohi ahasure do, mononare te e mausi ide zu. Kimi mo, "Gesu ni kuhasiku ha sira se zi." to obose ba, tohase tamaha zu.

 Kasiko ni ha, ohom-tukahi no rei yori sigeki ni tuke te mo, mono omohu koto samazama nari. Tada kaku zo notamahe ru.

 "Nami koyuru koro to mo sira zu suwe no matu
 matu ram to nomi omohi keru kana

 Hito ni waraha se tamahu na."

 to aru wo, ito ayasi to omohu ni, mune hutagari nu. Ohom-kaherigoto wo kokoroegaho ni kikoye m mo ito tutumasi, higakoto nite ara m mo ayasikere ba, ohom-humi ha moto no yau ni si te,

 "Tokorotagahe no yau ni miye habere ba nam. Ayasiku nayamasiku te, nanigoto mo."

 to kaki sohe te tatemature tu. Mi tamahi te,

 "Sasugani, itaku mo si taru kana! Kakete mi oyoba nu kokorobahe yo."

 to hohowema re tamahu mo, nikusi to ha, e obosi hate nu na' meri.

 [6-6 Ukon talks her sister's unhappy tale to Jiju]

 Maho nara ne do, honomekasi tamahe ru kesiki wo, kasiko ni ha itodo omohi sohu. "Tuhini waga mi ha, kesikara zu ayasiku nari nu beki na' meri." to, itodo omohu tokoro ni, Ukon ki te,

 "Tono no ohom-humi ha, nado te kahesi tatematura se tamahi turu zo. Yuyusiku, imi haberu naru mono wo."

 "Higakoto no aru yau ni miye ture ba, tokorotagahe ka tote."

 to notamahu. Ayasi to mi kere ba, miti nite ake te mi keru nari keri. Yokara zu no Ukon ga sama ya na! Mi tu to ha iha de,

 "Ana, itohosi! Kurusiki ohom-koto-domo ni koso habere. Tono ha mono no kesiki goranzi taru besi."

 to ihu ni, omote sato akami te, mono mo notamaha zu. Humi mi tu ram to omoha ne ba, "Kotozama nite, kano mi-kesiki miru hito no katari taru ni koso ha." to omohu ni,

 "Tare ka, sa ihu zo?"

 nado mo e tohi tamaha zu. Kono hitobito no mi omohu ram koto mo, imiziku hadukasi. Waga kokoro mote ari some si koto nara ne do mo, "Kokorouki sukuse kana!" to omohiiri te ne taru ni, Zizyuu to hutari si te,

 "Ukon ga ane no, Hitati nite, hito hutari mi haberi si wo, hodohodo ni tuke te ha, tada kaku zo kasi. Kore mo kare mo otora nu kokorozasi nite, omohi madohi te haberi si hodo ni, Womna ha, ima no kata ni ima sukosi kokoyose masari te zo haberi keru. Sore ni netami te, tuhini ima no wo ba korosi te si zo kasi.

 Sate ware mo sumi habera zu nari ni ki. Kuni ni mo, imiziki atara tuhamono hitori usinahi tu. Mata, kono ayamati taru mo, yoki raudou nare do, kakaru ayamati si taru mono wo, ikadekaha tukaha m, tote, kuni no uti wo mo ohiharaha re, subete womna no taidaisiki zo tote, tati no uti ni mo oi tamahe ra zari sika ba, Aduma no hito ni nari te, Mama mo, ima ni kohi naki haberu ha, tumi hukaku koso mi tamahure.

 Yuyusiki tuide no yau ni habere do, kami mo simo mo, kakaru sudi no koto ha, obosi midaruru ha, ito asiki waza nari. Ohom-inoti mada ni ha ara zu tomo, hito no ohom-hodohodo ni tuke te haberu koto nari. Sinuru ni masaru hadi naru koto mo, yoki hito no ohom-mi ni ha, nakanaka haberu nari. Hitokata ni obosi sadame te yo."

 Miya mo mi-kokorozasi masari te, mameyakani dani kikoye sase tamaha ba, sonatazama ni mo nabikase tamahi te, mono na itaku nageka se tamahi so. Yase otorohe sase tamahu mo ito yaku nasi. Sabakari Uhe no omohi itaduki kikoyesase tamahu mono wo, Mama ga kono ohom-isogi ni kokoro wo ire te, madohi wi te haberu ni tuke te mo, sore yori konata ni, to kikoyesase tamahu ohom-koto koso, ito kurusiku, itohosikere."

 to ihu ni, ima hitori,

 "Utate, osorosiki made na kikoye sase tamahi so. Nanigoto mo ohom-sukuse ni koso ara me. Tada mi-kokoro no uti ni, sukosi obosi nabika m kata wo, sarubeki ni obosi nara se tamahe. Ideya, ito katazikenaku, imiziki mi-kesiki nari sika ba, hito no kaku obosi isogu meri si kata ni mo mi-kokoro mo yora zu. Sibasi ha kakurohe te mo, ohom-omohi no masara se tamaha m ni yora se tamahi ne, to zo omohi e haberu."

 to, Miya wo imiziku mede kikoyuru kokoro nare ba, hitamiti ni ihu.

 [6-7 Ukifune desires to kill herself as hearing Ukon talking her sister's unhappy tale]

 "Isaya! Ukon ha, totemo kakutemo, koto naku sugusa se tamahe to, Hatuse, Isiyama nado ni gwan wo nam tate haberu. Kono Daisyau-dono no mi-sau no hitobito to ihu mono ha, imiziki butau no mono-domo nite, hitorui kono sato ni miti te haberu nari. Ohokata, kono Yamasiro, Yamato ni, Tono no ryauzi tamahu tokorodokoro no hito nam, mina kono Udoneri to ihu mono no yukari kake tutu haberu naru.

 Sore ga muko no Ukon-no-Taihu to ihu mono wo moto to si te, yorodu no koto wo oki te ohose rare taru na' nari. Yoki hito no ohom-naka-doti ha, nasakenaki koto siide yo, to obosa zu tomo, mono no kokoroe nu winakabito-domo no, tonowibito nite kahari gahari saburahe ba, onoga ban ni atari te, isasaka naru koto mo ara se zi nado, ayamati mo si haberi na m.

 Arisi yo no ohom-ariki ha, ito koso mukutukeku omou tamahe rare sika. Miya ha, warinaku tutuma se tamahu tote, ohom-tomo no hito mo wi te ohasimasa zu, yature te nomi ohasimasu wo, saru mono no mi-tuke tatematuri tara m ha, ito imiziku nam."

 to, ihi tudukuru wo, Kimi, "Naho, ware wo, Miya ni kokoroyose tatematuri taru to omohi te, kono hitobito no ihu. Ito hadukasiku, kokoti ni ha idure to mo omoha zu. Tada yume no yau ni akire te, imiziku ira re tamahu wo ba, nado kaku simo, to bakari omohe do, tanomi kikoye te tosigoro ni nari nuru hito wo, ima ha to mote-hanare m to omoha nu ni yori koso, kaku imizi to mono mo omohi midaru re. Geni, yokara nu koto mo ideki tara m toki." to, tukuduku to omohi wi tari.

 "Maro ha, ikade sina baya! Yoduka zu kokoroukari keru mi kana! Kaku, uki koto aru tamesi ha, gesu nado no naka ni dani ohoku yaha a' naru."

 tote, utubusi husi tamahe ba,

 "Kaku na obosimesi so. Yasurakani obosi nase, tote koso kikoye sase habere. Obosi nu beki koto wo mo, saranu kaho ni nomi, nodokani miye sase tamahe ru wo, kono ohom-koto no noti, imiziku kokoroirare wo se sase tamahe ba, ito ayasiku nam mi tatematuru."

 to, kokorosiri taru kagiri ha, mina kaku omohi midare sawagu ni, Menoto, ono ga kokoro wo yari te, monozome itonami wi tari. Imamawiri-waraha nado no meyasuki wo yobitori tutu,

 "Kakaru hito goranze yo. Ayasiku te nomi husa se tamahe ru ha, mononoke nado no, samatage kikoye sase m to suru ni koso." to nageku.

 

7 Tale of Ukifune Ukifune does not meet Niou-no-miya and leaves farewell waka to her mother

 [7-1 Udoneri telles Kaoru's message to Ukon]

 Tono yori ha, kano arisi kaherigoto wo dani notamaha de, higoro he nu. Kono odosi si Udoneri to ihu mono zo ki taru. Geni, ito araarasiku, hututuka naru sama si taru okina no, kowe kare, sasugani kesiki aru,

 "Nyoubau ni, mono tori-mausa m."

 to iha se tare ba, Ukon simo ahi tari.

 "Tono ni mesi haberi sika ba, kesa mawiri haberi te, tadaima nam, makari kaheri hanberi turu. Zahuzi-domo ohose rare turu tuide ni, kakute ohasimasu hodo ni, yonaka, akatuki no koto mo, nanigasira kakute saburahu, to omohosi te, tonowibito waza to sasi-tatematura se tamahu koto mo naki wo, kono koro kikosimese ba,

 'Nyoubau no ohom-moto ni, sira nu tokoro no hito kayohu yau ni nam kikosimesu koto aru. Taidaisiki koto nari. Tonowi ni saburahu mono-domo ha, sono a'nai kiki tara m. Sira de ha, ikaga saburahu beki.'

 to toha se tamahi turu ni, uketamahara nu koto nare ba,

 'Nanigasi ha mi no yamahi omoku haberi te, tonowi tukaumaturu koto ha, tukigoro okotari te habere ba, a'nai mo e siri hanbera zu. Sarubeki wonoko-domo ha, ketai naku moyohosi saburahase haberu wo, sa no gotoki hizyau no koto no saburaha m wo ba, ikadeka uketamahara nu yau ha habera m.'

 to nam mausa se haberi turu. Youi si te saburahe, bin naki koto mo ara ba, omoku kandau se sime tamahu beki yosi nam, ohosegoto haberi ture ba, ikanaru ohosegoto ni ka to, osore mausi hanberu."

 to ihu wo kiku ni, hukurohu no naka m yori mo, ito mono osorosi. Irahe mo yara de,

 "Sariya! Kikoyesase si ni tagaha nu koto-domo wo kikosimese. Mono no kesiki goranzi taru na' meri. Ohom-seusoko mo habera nu yo."

 to nageku. Menoto ha, hono-uti-kiki te,

 "Ito uresiku ohose rare tari. Nusubito ohokan naru watari ni, tonowibito mo hazime no yau ni mo ara zu. Mina, mi no kahari zo to ihi tutu, ayasiki gesu wo nomi mawira sure ba, yagyau wo dani e se nu ni." to yorokobu.

 [7-2 Ukifune determines to kill herself and disposes of their letters]

 Kimi ha, "Geni, tadaima ito asiku nari nu beki mi na' meri." to obosu ni, Miya yori ha,

 "Ikani, ikani?"

 to, koke no midaruru warinasa wo notamahu, ito wadurahasiku te nam.

 "Totemo kakutemo, hitokata hitokata ni tuke te, ito utate aru koto ha ideki na m. Waga mi hitotu no naku nari na m nomi koso meyasukara me. Mukasi ha, kesau suru hito no arisama no, idure to naki ni omohi wadurahi te dani koso, mi wo naguru tamesi mo ari kere. Nagarahe ba, kanarazu uki koto miye nu beki mi no, naku nara m ha, nanika wosikaru beki. Oya mo sibasi koso nageki madohi tamaha me, amata no kodomo atukahi ni, onodukara wasuregusa tumi te m. Ari nagra motesokonahi, hitowarahe naru sama nite saurahe m ha, masaru monoomohi naru besi."

 nado omohi naru. Komeki ohodokani, tawotawo to miyure do, kedakau yo no arisama wo mo siru kata sukunaku te, obositate taru hito ni si are ba, sukosi ozukaru beki koto wo, omohiyoru nari kem kasi.

 Mutukasiki hogu nado yari te, odoroodorosiku hitotabi ni mo sitatame zu, toudai no hi ni yaki, midu ni nageire sase nado, yauyau usinahu. Kokorosira nu gotati ha, "Mono he watari tamahu bekere ba, turedure naru tukihi wo he te, hakanaku si atume tamahe ru tenarahi nado wo, yari tamahu na' meri." to omohu. Zizyuu nado, mitukuru toki ha,

 "Nado, kaku ha se sase tamahu? Ahare naru ohom-naka ni, kokoro todome te kaki kahasi tamahe ru humi ha, hito ni koso mise sase tamaha zara me, mono no soko ni oka se tamahi te goranzuru nam, hodohodo ni tuke te ha, ito ahareni haberu. Sabakari medetaki ohom-kami tukahi, katazikenaki ohom-kotonoha wo tukusa se tamahe ru wo, kaku nomi yara se tamahu, nasake naki koto."

 to ihu.

 "Nanika? Mutukasiku. Nagakaru maziki mi ni koso a' mere. Oti todomari te, hito no ohom-tame mo itohosikara m. Sakasirani kore wo torioki keru yo nado, mori kiki tamaha m koso, hadukasikere."

 nado notamahu. Kokorobosoki koto wo omohi mote-yuku ni ha, mata e omohitatu maziki waza nari keri. Oya wo oki te naku naru hito ha, ito tumi hukaka' naru mono wo nado, sasugani, hono-kiki taru koto wo mo omohu.

 [7-3 Ukifune sobs as recalling Niou-no-miya at March 20 past]

 Hatuka amari ni mo nari nu. Kano ihearuzi, nizihuhati-niti ni kudaru besi. Miya ha,

 "Sono yo kanarazu mukahe m. Simobito nado ni, yoku kesiki miyu maziki kokorodukahi si tamahe. Konatazama yori ha, yume ni mo kikoye aru mazi. Utagahi tamahu na."

 nado notamahu. "Sate, arumaziki sama nite ohasi tara m ni, ima hitotabi mono wo mo e kikoye zu, obotukanaku te kahesi tatematura m koto yo. Mata, toki no ma nite mo, ikadeka koko ni ha yose tatematura m to suru. Kahinaku urami te kaheri tamaha m." sama nado wo omohiyaru ni, rei no, omokage hanare zu, tahe zu kanasiku te, kono ohom-humi wo kaho ni osiate te, sibasi ha tutume domo, ito imiziku naki tamahu.

 Ukon,

 "Aga Kimi, kakaru mi-kesiki, tuhini hito mi tatematuri tu besi. Yauyau, ayasi nado omohu hito haberu beka' meri. Kau kakadurahi omohosa de, sarubeki sama ni kikoyesase tamahi te yo. Ukon habera ba, ohokenaki koto mo tabakari idasi habera ba, kabakari tihisaki ohom-mi hitotu ha, sora yori wi te tatematura se tamahi na m."

 to ihu. Tobakari tamerahi te,

 "Kaku nomi ihu koso, ito kokoroukere. Samo ari nu beki koto, to omohikake ba koso ara me, arumaziki koto, to mina omohitoru ni, warinaku, kaku nomi tanomi taru yau ni notamahe ba, ikanaru koto wo siide tamaha m to suru ni ka nado, omohu ni tuke te, mi no ito kokorouki nari."

 tote, kaherigoto mo kikoye tamaha zu nari nu.

 [7-4 Niou-no-miya goes to Uji to meet Ukifune]

 Miya, "Kaku nomi, naho ukehiku kesiki mo naku te, kahesigoto sahe tayedaye ni naru ha, kano hito no, aru beki sama ni ihi sitatame te, sukosi kokoroyasukaru beki kata ni omohi sadamari nuru na' meri. Kotowari." to obosu monokara, ito kutiwosiku netaku,

 "Saritomo, ware wo ba ahare to omohi tari si mono wo. Ahi mi nu todaye ni, hitobito no ihi sira suru kata ni yoru nara m kasi."

 nado nagame tamahu ni, yukukata sira zu, munasiki sora ni miti nuru kokoti si tamahe ba, rei no, imiziku obositati te ohasimasi nu.

 Asigaki no kata wo miru ni, rei nara zu,

 "Are ha, taso?"

 to ihu kowe gowe, izatoge nari. Tatinoki te, kokorosiri no wonoko wo ire tare ba, sore wo sahe tohu. Sakizaki no kehahi ni mo ni zu. Wadurahasiku te,

 "Kyau yori tomi no ohom-humi aru nari."

 to ihu. Ukon ha zusya no na wo yobi te ahi tari. Ito wadurahasiku, itodo oboyu.

 "Sarani, koyohi ha huyou nari. Imiziku katazikenaki koto."

 to iha se tari. Miya, "Nado, kaku motehanaru ram?" to obosu ni, warinaku te,

 "Madu, Tokikata iri te, Zizyuu ni ahi te, sarubeki sama ni tabakare."

 to tukahasu. Kadokadosiki hito nite, tokaku ihi kamahe te, tadune te ahi tari.

 "Ikanaru ni ka ara m? Kano Tono no notamahasuru koto ari tote, tonowi ni aru mono-domo no, sakasigaridati taru koro nite, ito warinaki nari. Omahe ni mo, mono wo nomi imiziku obosi ta' meru ha, kakaru ohom-koto no katazikenaki wo, obosi midaruru ni koso, to kokorogurusiku nam mi tatematuru. Sarani, koyohi ha. Hito kesiki mi haberi na ba, nakanaka ni ito asikari na m. Yagate, samo mi-kokorodukahi se sase tamahi tu bekara m yo, kokoni mo hitosirezu omohi kamahe te nam, kikoyesasu beka' meru."

 Menoto no izatoki koto nado mo kataru. Taihu,

 "Ohasimasu miti no oboroke nara zu, anagati naru mi-kesiki ni, ahenaku kikoyesase m nam, taidaisiki. Saraba, iza, tamahe. Tomoni kuhasiku kikoyesase tamahe." to izanahu.

 "Ito warinakara m."

 to ihisirohu hodo ni, yo mo itaku huke yuku.

 [7-5 Niou-no-miya tried in vain to meet Ukifune and came back to Kyoto]

 Miya ha, ohom-muma nite sukosi tohoku tati tamahe ru ni, satobi taru kowe si taru inu-domo no ideki te nonosiru mo, ito osorosiku, hitozukuna ni, ito ayasiki ohom-ariki nare ba, "Suzuro nara m mono no hasiri ideki tara m mo, ikasama ni?" to, saburahu kagiri kokoro wo zo madohasi keru.

 "Naho, toku toku mawiri na m."

 to ihi sawagasi te, kono Zizyuu wo wi te mawiru. Kami waki yori kaikosi te, yaudai ito wokasiki hito nari. Muma ni nose m to sure do, sarani kika ne ba, kinu no suso wo tori te, tati sohi te yuku. Waga kutu wo haka se te, midukara ha, tomo naru hito no ayasiki mono wo haki tari.

 Mawiri te, "Kaku nam." to kikoyure ba, katarahi tamahu beki yau dani nakere ba, yamagatu no kakine no odoro mugura no kage ni, ahuri to ihu mono wo siki te orosi tatematuru. Waga mi-kokoti ni mo, "Ayasiki arisama kana! Kakaru miti ni sokonaha re te, hakabakasiku ha, e aru maziki mi na' meri." to, obosi tudukuru ni, naki tamahu koto kagiri nasi.

 Kokoroyowaki hito ha, masite ito imiziku kanasi to mi tatematuru. Imiziki ata wo oni ni tukuri tari to mo, orokani misutu maziki hito no ohom-arisama nari. Tamerahi tamahi te,

 "Tada hitokoto mo e kikoyesasu maziki ka. Ikanare ba, imasara ni kakaru zo? Naho, hitobito no ihinasi taru yau aru besi."

 to notamahu. Arisama kuhasiku kikoye te,

 "Yagate, sa obosimesa m hi wo, kanete ha tiru maziki sama ni, tabakara se tamahe. Kaku katazikenaki koto-domo wo mi tatematuri habere ba, mi wo sute te mo omou tamahe tabakari habera m."

 to kikoyu. Ware mo hitome wo imiziku obose ba, hitokata ni urami tamaha m yau mo nasi.

 Yo ha itaku huke yuku ni, kono monotogame suru inu no kowe taye zu, hitobito ohi sake nado suru ni, yumi hiki narasi, ayasiki wonoko-domo no kowe-domo si te,

 "Hi ayahusi."

 nado ihu mo, ito kokoroawatatasikere ba, kaheri tamahu hodo, ihe ba saranari.

 "Iduku ni ka mi wo ba sute m to sirakumo no
 kakara nu yama mo naku naku zo yuku

 Saraba, haya!"

 tote, kono hito wo kahesi tamahu. Mi-kesiki namamekasiku ahareni, yobukaki tuyu ni simeri taru ohom-ka no kaubasisa nado, tatohe m kata nasi. Naku naku zo kaheri ki taru.

 [7-6 Ukifune thinks about last life at her dying hour]

 Ukon ha, ihikiri turu yosi ihi wi taru ni, Kimi ha, iyoiyo omohi midaruru koto ohoku te husi tamahe ru ni, iriki te, arituru sama kataru ni, irahe mo se ne do, makura no yauyau uki nuru wo, katu ha ikani miru ram, to tutumasi. Tutomete mo, ayasikara m mami wo omohe ba, mugo ni husi tari. Mono-hakanage ni obi nado si te kyau yomu. "Oya ni sakidati na m tumi usinahi tamahe." to nomi omohu.

 Arisi we wo toriide te mi te, kaki tamahi si tetuki, kaho no nihohi nado no, mukahi kikoye tara m yau ni oboyure ba, yobe, hitokoto wo dani kikoye zu nari ni si ha, naho ima hitohe masari te, imizi to omohu. "Kano, kokoronodoka naru sama nite mi m, to yukusuwe tohokaru beki koto wo notamahi wataru hito mo, ikaga obosa m?" to itohosi.

 Uki sama ni ihinasu hito mo ara m koso, omohiyari hadukasikere do, "Kokoroasaku, kesikara zu hitowarahe nara m wo, kika re tatematura m yori ha." nado omohi tuduke te,

 "Nageki wabi mi wo ba sutu tomo naki kage ni
 ukina nagasa m koto wo koso omohe
"

 Oya mo ito kohisiku, rei ha, kotoni omohiide nu harakara no minikuyaka naru mo, kohisi. Miya-no-Uhe wo omohiide kikoyuru ni mo, subete ima hitotabi yukasiki hito ohokari. Hito ha mina, onoono monozome isogi, naniyakaya to ihe do, mimi ni mo ira zu, yoru to nare ba, hito ni mituke rare zu, ide te yuku beki kata wo omohi mauke tutu, ne rare nu mama ni, kokoti mo asiku, mina tagahi ni tari. Ake tate ba, kaha no kata wo miyari tutu, hituzi no ayumi yori mo hodo naki kokoti su.

 [7-7 A mail comes to Ukifune from her mother in Kyoto]

 Miya ha, imiziki koto-domo wo notamahe ri. Imasara ni, hito ya mi m to omohe ba, kono ohom-kaherigoto wo dani, omohu mama ni mo kaka zu.

 "Kara wo dani uki yononaka ni todome zu ha
 iduko wo haka to Kimi mo urami m
"

 to nomi kaki te idasi tu. "Kano Tono ni mo, ima ha no kesiki mise tatematura mahosikere do, tokorodokoro ni kaki oki te, hanare nu ohom-naka nare ba, tuhini kiki ahase tamaha m koto, ito ukaru besi. Subete, ikani nari kem to, tare ni mo obotukanaku te yami na m." to omohi kahesu.

 Kyau yori, Haha no ohom-humi mote ki tari.

 "Ne nuru yo no yume ni, ito sawagasiku te miye tamahi ture ba, zukyau tokorodokoro se sase nado si haberu wo, yagate, sono yume no noti, ne rare zari turu ke ni ya, tadaima, hirune si te haberu yume ni, hito no imu to ihu koto nam, miye tamahi ture ba, odoroki nagara tatematuru. Yoku tutusima se tamahe.

 Hito hanare taru ohom-sumahi nite, tokidoki tatiyora se tamahu hito no ohom-yukari mo ito osorosiku, nayamasige ni monose sase tamahu wori simo, yume no kakaru wo, yoroduni nam omou tamahuru.

 Mawiri ko mahosiki wo, Seusyau no kata no, naho, ito kokoromotonage ni, mononoke dati te nayami habere ba, katatoki mo tati saru koto, to imiziku iha re haberi te nam. Sono tikaki tera ni mo mi-zukyau se sase tamahe."

 tote, sono reu no mono, humi nado kaki sohe te, mote ki tari. Kagiri to omohu inoti no hodo wo sira de, kaku ihi tuduke tamahe ru mo, ito kanasi to omohu.

 [7-8 Ukifune composes and leaves waka to her mother]

 Tera he hito yari taru hodo, kaherigoto kaku. Iha mahosiki koto ohokare do, tutumasiku te, tada,

 "Noti ni mata ahi mi m koto wo omoha nam.
 kono yo no yume ni kokoro madoha de
"

 Zukyau no kane no kaze ni tuke te kikoye kuru wo, tukuduku to kiki husi tamahu.

 "Kane no oto no tayuru hibiki ni ne wo sohe te
 waga yo tuki nu to Kimi ni tutahe yo
"

 Kwanzu mote ki taru ni kakituke te,

 "Koyohi ha, e kaheru mazi."

 to ihe ba, mono no eda ni yuhi tuke te oki tu. Menoto,

 "Ayasiku, kokorobasiri no suru kana! Yume mo sawagasi, to notamahase tari tu. Tonowibito, yoku saburahe."

 to ihasuru wo, kurusi to kiki husi tamahe ri.

 "Mono kikosimesa nu, ito ayasi. Ohom-yuduke."

 nado yorodu ni ihu wo, "Sakasigaru mere do, ito minikuku oyi nari te, ware naku ha, iduku ni ka ara m?" to omohiyari tamahu mo, ito ahare nari. "Yononaka ni e arihatu maziki sama wo, honomekasi te iha m." nado obosu ni, madu odoroka sare te sakidatu namida wo, tutumi tamahi te, mono mo iha re zu. Ukon, hodo tikaku husu tote,

 "Kaku nomi mono wo omohose ba, mono omohu hito no tamasihi ha, akugaru naru mono nare ba, yume mo sawagasiki nara m kasi. Idukata to obosi sadamari te, ikanimo ikanimo, ohasimasa nam."

 to uti-nageku. Naye taru kinu wo kaho ni osiate te, husi tamahe ri, to nam.

to Home Page
Classic Text
Mod.Version
Note
Original Text(Meiyu-rinmo-bon)
Teika's Note