First updated 11/13/2002(ver.1-3)
Last updated 8/29/2011(ver.2-1)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya(C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

 

KAGEROHU


Tale of Kaoru's Dainagon era, from about the last in March to fall at the age of 27

1 Tale of Ukifune After of Ukifune's disapperarance, the others' perplexity

 1. Ukifune's disapperarance at Uji---Kasiko ni ha, hito-bito, ohase nu wo motome sawage do
 2. Niou-no-miya sends a messenger to Uji---Miya ni mo, ito rei nara nu kesiki ari si ohom-kaheri
 3. Tokikata arrived at Uji---Kayasuki hito ha, toku yuki-tuki nu. Ame sukosi huri yami tare do
 4. The wet nurse suffered grief at the loss of Ukifune---Uti ni mo naku kowe-gowe nomi si te, Menoto naru besi
 5. Ukifune's mother arrived at Uji---Ame no imizikari turu magire ni, Haha-Gimi mo watari tamahe ri
 6. Jiju and the others hold a funeral for Ukifune---Zizyuu nado koso, higoro no mi-kesiki omohi-ide
 7. Jiju and the others suppress the truth---Taihu, Udoneri nado, odosi kikoye si mono-domo mo mawiri te
2 Tale of Ukifune After of Ukifune's disapperarance, Kaoru and Niou-no-miya's perplexity
 1. Kaoru hears of Ukifune's death at Ishiyama-temple---Daisyau-dono ha, Nihudau-no-Miya no nayami tamahi kere ba
 2. Kaoru regreted having left Ukifune alone at Uji---Tono ha, naho, ito ahe-naku imizi to kiki tamahu ni mo
 3. Niou-no-miya shuts himself in his room---Kano Miya hata, masite, ni, sam-niti ha mono mo oboye tamaha zu
 4. Kaoru visits to Niou-no-miya---Miya no ohom-toburahi ni, hi-bi ni mawiri tamaha nu hito naku
 5. Kaoru talks with Niou-no-miya---Yau-yau yo no monogatari kikoye tamahu ni, "Ito kome te simo ha
 6. A human being has humane mind---"Imiziku mo obosi tari turu kana! Ito hakanakari kere do
3 Tale of Niou-no-miya Niou-no-miya invites and talks with Jiju
 1. Kaoru and Niou-no-miya compose and exchange waka in April---Tuki tati te, "Kehu zo watara masi." to obosi-ide
 2. Niou-no-miya sends Tokikata to invite Jiju to Uji---Ito yume no yau ni nomi, naho, "Ikade
 3. Tokikata talks with Jiju at Uji---Taihu mo naki te, "Sarani, kono ohom-naka no koto
 4. Jiju goes to Kyoto to meet Niou-no-miya---Kuroki kinu-domo ki te, hiki-tukurohi taru katati mo
 5. Jiju went back to Uji---Nani-bakari no mono to mo go-ran-ze zari si hito mo, mutumasiku
4 Tale of Kaoru Kaoru holds the forty-ninth day of Buddhist service for Ukifune's death
 1. Kaoru visits to Uji---Daisyau-dono mo, naho, ito obotukanaki ni
 2. Kaoru asks Ukifune's death to Ukon---Asamasiu, obosi-kake nu sudi naru ni, mono mo to bakari
 3. Kaoru recognized that Ukifune was Niou-no-miya's girlfriend---"Ware ha kokoro ni mi wo mo makase zu, kenseu naru sama ni
 4. Kaoru recalls the past days at Uji--"Miya-no-Uhe no, notamahi hazime si, hitokata to tuke some
 5. Kaoru sends a mail to Ukifune's mother---Kano Haha-Gimi ha, kyau ni ko umu beki musume no koto ni yori
 6. Ukifune's mother replies to Kaoru---Itaku simo imu maziki kegarahi nare ba, "Hukau mo hure
 7. Hitachi-no-kami mourns for the death of Ukifune---Kasiko ni ha, Hitati-no-Kami, tati nagara ki te
 8. Kaoru holds the forty-ninth day of Buddhist service for Ukifune's death---Sizihu-ku-niti no waza nado se sase tamahu ni mo, "Ika nari kem
5 Tale of Kaoru Akashi-Empress' daughters
 1. Kaoru and his girlfriend Ko-Zaisho---Kisaki-no-Miya no, ohom-kyaubuku no hodo ha, naho kakute ohasimasu ni
 2. A Buddhist servisce is held for Hikaru-Genji and Murasaki at Rokujo-in---Hatisu no hana no sakari ni, mi-hakkau se raru. Rokudeu-no-Win no ohom-tame
 3. Ko-Zaisho plays with a piece of ice at hot day---Kokoro-duyoku wari te, te-goto ni mo' tari. Kasira ni uti-oki
 4. The marital relationship between Kaoru and Ni-no-miya---Tutomete, oki tamahe ru Womna-Miya no ohom-katati
 5. Kaoru meets Akashi-Empress who is his wife's mother---Sono hi ha kurasi te, mata no asita ni Oho-Miya ni mawiri tamahu
 6. Akashi-Empress hears the relationship between Kaoru and his girlfriend Ko-Zaisho---Hime-Miya ha, anata ni watara se tamahi ni keri
 7. Akashi-Empress knew a love triangle between Kaoru, Niou-no-miya and Ukifune---"Ito ayasiki koto wo koso kiki haberi sika
6 Tale of Kaoru Kaoru suffered a deep grief at fall
 1. Onna-Ichi-no-miya sends a mail to her sister Onna-Ni-no-miya---Sono noti, Hime-Miya no ohom-kata yori Ni-no-Miya ni ohom-seusoko ari keri
 2. Jiju works under Akashi-Empress as a maid---Kokoro-nodoka ni, sama yoku ohasuru hito dani, kakaru sudi ni ha
 3. Niou-no-miya thinks that Miya-no-kimi seems to Ukifune---Kono haru use tamahi nuru Sikibukyau-no-Miya no ohom-musume wo
 4. Jiju peeps Kaoru and Niou-no-miya---Suzusiku nari nu tote, Miya, Uti ni mawira se tamahi na m to
 5. Kaoru and Ben-no-omoto compose and exchange waka---Himgasi no watadono ni, aki-ahi taru toguti ni
 6. Kaoru suffered a deep grief at fall---Himgasi no kauran ni osi-kakari te, yuhukage ni naru mama ni, hana no himo-toku
 7. A dialogue between Kaoru and Chujo-no-omoto on "Yusenkutsu"---Rei no, nisi no watadono wo, arisi ni narahi te
 8. Kaoru visits Miya-no-kimi---Miya-no-Kimi ha, kono nisi-no-tai ni zo ohom-kata si tari keru
 9. Kaoru thinks about three sisters' fate who lived in Uji---"Nami-nami no hito-meki te, kokotina' no sama ya!" to

 

1 Tale of Ukifune After of Ukifune's disapperarance, the others' perplexity

 [1-1 Ukifune's disapperarance at Uji]

 Kasiko ni ha, hitobito, ohase nu wo motome sawage do, kahinasi. Monogatari no himegimi no, hito ni nusuma re tara m asita no yau nare ba, kuhasiku mo ihi tuduke zu. Kyau yori, arisi tukahi no kahera zu nari ni sika ba, obotukanasi tote, mata hito okose tari.

 "Mada, tori no naku ni nam, idasi tate sase tamahe ru."

 to tukahi no ihu ni, ikani kikoye m to, Menoto yori hazime te, awate madohu koto kagiri nasi. Omohiyaru kata naku te, tada sawagi ahe ru wo, kano kokorosireru-doti nam, imiziku mono wo omohi tamahe ri si sama wo omohiiduru ni, "Mi wo nage tamahe ru ka?" to ha omohiyori keru.

 Nakunaku kono humi wo ake tare ba,

 "Ito obotukanasa ni, madoroma re habera nu ke ni ya, koyohi ha yume ni dani utitoke te mo miye zu. Mono ni osoha re tutu, kokoti mo rei nara zu utate haberu wo! Naho ito osorosiku, mono he watara se tamaha m koto ha tikaku nare do, sono hodo, koko ni mukahe tatematuri te m. Kehu ha ame huri haberi nu bekere ba."

 nado ari. Yobe no ohom-kaheri wo mo ake te mi te, Ukon imiziu naku.

 "Sarebayo! Kokorobosoki koto ha kikoye tamahi keri. Ware ni, nadoka isasaka notamahu koto no nakari kem? Wosanakari si hodo yori, tuyu kokorooka re tatematuru koto naku, tiri bakari hedate naku te narahi taru ni, ima ha kagiri no miti ni simo, ware wo okurakasi, kesiki wo dani mise tamaha zari keru ga turaki koto."

 to omohu ni, asizuri to ihu koto wo si te naku sama, wakaki kodomo no yau nari. Imiziku obosi taru mi-kesiki ha, mi tatematuri watare do, kaketemo, kaku nabete nara zu odoroodorosiki koto, obosiyora m mono to ha miye zari turu hito no mi-kokorozama wo, "Naho, ikani si turu koto ni ka?" to obotukanaku imizi.

 Menoto ha, nakanaka mono mo oboye de, tada, "Ikasama ni se m? Ikasama ni se m?" to zo iha re keru.

 [1-2 Niou-no-miya sends a messenger to Uji]

 Miya ni mo, ito rei nara nu kesiki ari si ohom-kaheri, "Ikani omohu nara m? Ware wo, sasugani ahi omohi taru sama nagara, ada naru kokoro nari to nomi, hukaku utagahi tare ba, hoka he iki kakure m to ni ya ara m?" to obosi sawagi, ohom-tukahi ari.

 Aru kagiri naki madohu hodo ni ki te, ohom-humi mo e tatematura zu.

 "Ikanaru zo?"

 to gesu womna ni tohe ba,

 "Uhe no, koyohi, nihakani use tamahi ni kere ba, mono mo oboye tamaha zu. Tanomosiki hito mo ohasimasa nu wori nare ba, saburahi tamahu hitobito ha, tada mono ni atari te nam madohi tamahu."

 to ihu. Kokoro mo hukaku sira nu wonoko nite, kuhasiu toha de mawiri nu.

 "Kaku nam." to mausa se taru ni, yume to oboye te,

 "Ito ayasi. Itaku wadurahu to mo kika zu. Higoro, nayamasi to nomi ari sika do, kinohu no kaherigoto ha sarige-mo-naku te, tune yori mo wokasige nari si mono wo."

 to, obosiyaru kata nakere ba,

 "Tokikata, iki te kesiki mi, tasika naru koto tohi kike."

 to notamahe ba,

 "Kano Daisyau-dono, ikanaru koto ka, kiki tamahu koto haberi kem, tonowi suru mono oroka nari, nado imasime ohose raruru tote, simobito no makari iduru wo mo, mitogame tohi haberu nare ba, kotodukuru koto naku te, Tokikata makari tara m wo, mono no kikoye habera ba, obosi ahasuru koto nado ya habera m? Sate, nihakani hito no use tamahe ra m tokoro ha, ronnau sawagasiu, hito sigeku habera m wo." to kikoyu.

 "Saritote ha, ito obotukanaku te ya ara m? Naho, tokaku sarubeki sama ni kamahe te, rei no, kokorosire ru Ziziu nado ni ahi te, ikanaru koto wo kaku ihu zo, to anai se yo. Gesu ha higakoto mo ihu nari."

 to notamahe ba, itohosiki mi-kesiki mo katazikenaku te, yuhutukata yuku.

 [1-3 Tokikata arrived at Uji]

 Kayasuki hito ha, toku iki tuki nu. Ame sukosi huri yami tare do, warinaki miti ni yature te, gesu no sama nite ki tare ba, hito ohoku tati-sawagi te,

 "Koyohi, yagate wosame tatematuru nari."

 nado ihu wo kiku kokoti mo, asamasiku oboyu. Ukon ni seusoko si tare domo, e aha zu,

 "Tadaima, mono oboye zu. Okiagara m kokoti mo se de nam. Saruha, koyohi bakari koso, kaku mo tatiyori tamaha me, e kikoye nu koto."

 to ihase tari.

 "Saritote, kaku obotukanaku te ha, ikaga kaheri mawiri habera m. Ima hitotokoro dani."

 to setini ihi tare ba, Zizyuu zo ahi tari keru.

 "Ito asamasi. Obosi mo ahe nu sama nite use tamahi ni tare ba, imizi to ihu ni mo aka zu, yume no yau nite, tare mo tare mo madohi haberu yosi wo mausa se tamahe. Sukosi mo kokoti nodome haberi te nam, higoro mo, mono obosi tari turu sama, hitoyo, ito kokorogurusi to omohi kikoyesase tamahe ri si arisama nado mo, kikoyesase haberu beki. Kono kegarahi nado, hito no imi haberu hodo sugusi te, ima hitotabi tatiyori tamahe."

 to ihi te, naku koto ito imizi.

 [1-4 The wet nurse suffered grief at the loss of Ukifune]

 Uti ni mo naku kowe gowe nomi si te, Menoto naru besi,

 "Aga-Kimi ya, idukata ni ka ohasimasi nuru? Kaheri tamahe. Munasiki kara wo dani mi tatematura nu ga, kahinaku kanasiku mo aru kana! Akekure mi tatematuri te mo aka zu oboye tamahi, itusika kahi aru ohom-sama wo mi tatematura m to, asita yuhube ni tanomi kikoye turu ni koso, inoti mo nobi haberi ture. Uti-sute tamahi te, kaku yukuhe mo sira se tamaha nu koto.

 Oni-Gami mo aga-Kimi wo ba e ryauzi tatematura zi. Hito no imiziku wosimu hito wo ba, Taisyaku mo kahesi tamahu nari. Aga-Kimi wo tori tatematura m, hito ni mare oni ni mare, kahesi tatemature. Naki ohom-kara wo mo mi tatematura m."

 to ihi tudukuru ga, kokoroe nu koto-domo maziru wo, ayasi to omohi te,

 "Naho, notamahe. Mosi, hito no kakusi kikoye tamahe ru ka? Tasikani kikosimesa m to, ohom-mi no kahari ni idasi tate sase tamahe ru ohom-tukahi nari. Ima ha, totemo kakutemo kahinaki koto nare do, noti ni mo kikosimesi ahasuru koto no habera m ni, tagahu koto mazira ba, mawiri tara m ohom-tukahi no tumi naru besi.

 Mata, saritomo to tanoma se tamahi te, 'Kimi-tati ni taimen se yo.' to ohose rare turu mi-kokorobahe mo, katazikenasi to ha obosa re zu ya? Womna no miti ni madohi tamahu koto ha, hito no mikado ni mo huruki tamesi-domo ari kere do, mata kakaru koto, konoyo ni ha ara zi, to nam mi tatematuru."

 to ihu ni, "Geni, ito ahare naru ohom-tukahi ni koso are. Kakusu to su tomo, kakute rei nara nu koto no sama, onodukara kikoye na m." to omohi te,

 "Nadoka, isasaka nite mo, hito ya kakui tatematuri tamahu ram, to omohiyoru beki koto ara m ni ha, kaku si mo aru kagiri madohi habera m. Higoro, ito imiziku mono wo obosiiru meri sika ba, kano Tono no, wadurahasige ni, honomekasi kikoye tamahu koto nado mo ari ki.

 Ohom-haha ni monosi tamahu hito mo, kaku nonosiru Menoto nado mo, hazime yori siri some tari si kata ni watari tamaha m, to nam isogitati te, kono ohom-koto wo ba, hitosirenu sama ni nomi, katazikenaku ahare to omohi kikoyesase tamahe ri si ni, mi-kokoro midare keru naru besi. Asamasiu, kokoro to mi wo naku nasi tamahe ru yau nare ba, kaku kokoro no madohi ni, higahigasiku ihi tuduke raruru na' meri."

 to, saugani, maho nara zu honomekasu. Kokoroe gataku oboye te,

 "Saraba, nodokani mawira m. Tati nagara haberu mo, ito kotosogi taru yau nari. Ima, ohom-midukara mo ohasimasi na m."

 to ihe ba,

 "Ana, katazikena! Imasara, hito no siri kikoyesase m mo, naki ohom-tame ha, nakanaka medetaki ohom-sukuse miyu beki koto nare do, sinobi tamahi si koto nare ba, mata mora sase tamaha de, yama se tamaha m nam, mi-kokorozasi ni haberu beki."

 Koko ni ha, kaku yoduka zu use tamahe ru yosi wo, hito ni kika se zi to, yoroduni magirahasu wo, "Zinenni koto-domo no kesiki mo koso miyure." to omohe ba, kaku sosonokasi yari tu.

 [1-5 Ukifune's mother arrived at Uji]

 Ame no imizikari turu magire ni, Haha-Gimi mo watari tamahe ri. Sarani ihamkata mo naku,

 "Me no mahe ni naku nasi tara m kanasisa ha, imiziu to mo, yo no tune nite, taguhi aru koto nari. Kore ha, ikani si turu koto zo?"

 to madohu. Kakaru koto-domo no magire ari te, imiziu mono omohi tamahu ram to mo sira ne ba, mi wo nage tamahe ra m to mo omohiyora zu,

 "Oni ya kuhi tu ram? Kitune meku mono ya tori mote inu ram? Ito mukasimonogatari no ayasiki mono no koto no tatohi ni ka, sayau naru koto mo ihu nari si."

 to omohi-idu.

 "Sateha, kano osorosi to omohi kikoyuru atari ni, kokoro nado asiki ohom-menoto yau no mono ya, kau mukahe tamahu besi to kiki te, mezamasigari te, tabakari taru hito mo ya ara m?"

 to, gesu nado wo utagahi,

 "Imamawiri no, kokorosira nu ya aru?"

 to tohe ba,

 "Ito yobanare tari tote, ari naraha nu hito ha, koko nite hakanaki koto mo e se zu, ima toku mawira m, to ihi te nam, mina, sono isogu beki mono-domo nado tori gusi tutu, kaheri ide haberi ni si."

 tote, moto yori aru hito dani, katahe ha naku te, ito hitozukuna naru wori ni nam ari keru.

 [1-6 Jiju and the others hold a funeral for Ukifune]

 Zizyuu nado koso, higoro no mi-kesiki omohiide, "Mi wo usinahi te baya!" nado, nakiiri tamahi si woriwori no arisama, kaki oki tamahe ru humi wo mo miru ni, "Naki kage ni." to kaki susabi tamahe ru mono no, suzuri no sita ni ari keru wo mituke te, kaha no kata wo miyari tutu, hibiki nonosiru midu no oto wo kiku ni mo, utomasiku kanasi to omohi tutu,

 "Sate, use tamahi kem hito wo, tokaku ihi sawagi te, iduku ni mo iduku ni mo, ikanaru kata ni nari tamahi kem, to obosi utagaha m mo, itohosiki koto."

 to ihi sahase te,

 "Sinobi taru koto tote mo, mi-kokoro yori okori te ari si koto nara zu. Oya nite, naki noti ni kiki tamahe ri tomo, ito yasasiki hodo nara nu wo, ari no mama ni kikoye te, kaku imiziku obotukanaki koto-domo wo sahe, katagata omohi madohi tamahu sama ha, sukosi akirame sase tatematura m. Nakunari tamahe ru hito tote mo, kara wo oki te moteatukahu koso, yo no tune nare, yoduka nu kesiki nite higoro mo he ba, sarani kakure ara zi. Naho, kikoye te, ima ha yo no kikoye wo dani tukuroha m."

 to katarahi te, sinobi te arisi sama wo kikoyuru ni, ihu hito mo kiyeiri, e ihi yara zu, kiku kokoti mo madohi tutu, "Saha, kono ito aramasi to omohu kaha ni, nagare use tamahi ni keri." to omohu ni, itodo ware mo otiiri nu beki kokoti si te,

 "Ohasimasi ni kem kata wo tadune te, kara wo dani hakabakasiku wosame m."

 to notamahe do,

 "Sarani nani no kahi habera zi. Yukuhe mo sira nu ohoumi no hara ni koso ohasimasi ni keme. Saru mono kara, hito no ihitutahe m koto ha, ito kiki nikusi."

 to kikoyure ba, tozama kakuzama ni omohu ni, mune no seki noboru kokoti si te, ikanimo ikanimo su beki kata mo oboye tamaha nu wo, kono hitobito hutari si te, kuruma yose sase te, omasi-domo, kedikau tukahi tamahi si mi-teudo-domo, mina nagara nugi oki tamahe ru ohom-husuma nado yau no mono wo toriire te, Menotogo no Daitoku, sore ga wodi no Azari, sono desi no mutumasiki nado, moto yori siri taru oyi-hohusi nado, ohom-imi ni komoru beki kagiri site, hito no nakunari taru kehahi ni manebi te, idasitaturu wo, Menoto, Haha-Gimi ha, ito imiziku yuyusi to husi marobu.

 [1-7 Jiju and the others suppress the truth]

 Taihu, Udoneri nado, odosi kikoye si mono-domo mo mawiri te,

 "Ohom-sausou no koto ha, Tono ni koto no yosi mo mausa se tamahi te, hi sadame rare, ikamesiu koso tukaumatura me."

 nado ihi kere do,

 "Kotosara, koyohi sugusu mazi. Ito sinobi te to omohu yau are ba nam."

 tote, kono kuruma wo, mukahi no yama no mahe naru hara ni yari te, hito mo tikau mo yose zu, kono anai siri taru hohusi no kagiri site yaka su. Ito hakanaku te, keburi ha hate nu. Winakabito-domo ha, nakanaka, kakaru koto wo kotokotosiku sinasi, kotoimi nado hukaku suru mono nari kere ba,

 "Ito ayasiu. Rei no sahohu nado, aru koto-domo sira zu, gesugesusiku, ahenaku te se rare nuru koto kana!"

 to sosiri kere ba,

 "Katahe ohasuru hito ha, kotosarani kaku nam, kyau no hito ha si tamahu."

 nado zo, samazama ni nam yasukara zu ihi keru.

 "Kakaru hito-domo no ihi omohu koto dani tutumasiki wo, masite, mono no kikoye kakure naki yononaka ni, Daisyau-dono watari ni, kara mo naku use tamahi ni keri, to kika se tamaha ba, kanarazu omohosi utagahu koto mo ara m wo, Miya hata, onazi ohom-nakarahi nite, saru hito no ohasi ohase zu, sibasi koso sinobu to mo obosa me, tuhini ha kakure ara zi.

 Mata, sadame te Miya wo simo utagahi kikoye tamaha zi. Ikanaru hito ka wi te kakusi kem nado zo, obosi yose m kasi. Iki tamahi te no ohom-sukuse ha, ito kedakaku ohase si hito no, geni naki kage ni, imiziki koto wo ya utagaha re tamaha m."

 to omohe ba, koko no uti naru simobito-domo ni mo, kesa no awatatasikari turu madohi ni, "Kesiki mo mi kiki turu ni ha kuti katame, a'nai sira nu ni ha kikase zi." nado zo tabakari keru.

 "Nagarahe te ha, tare ni mo, siduyaka ni, arisi sama wo mo kikoye te m. Tadaima ha, kanasisa same nu beki koto, huto hitodute ni kikosimesa m ha, naho ito itohosikaru beki koto naru besi."

 to, kono hito hutari zo, hukaku kokoro-no-oni sohi tare ba, mote-kakusi keru.

 

2 Tale of Ukifune After of Ukifune's disapperarance, Kaoru and Niou-no-miya's perplexity

 [2-1 Kaoru hears of Ukifune's death at Ishiyama-temple]

 Daisyau-dono ha, Nihudau-no-Miya no nayami tamahi kere ba, Isiyama ni komori tamahi te, sawagi tamahu koro nari keri. Sate, itodo kasiko wo obotukanau obosi kere do, hakabakasiu, "Sa nam." to ihu hito ha nakari kere ba, kakaru imiziki koto ni mo, madu ohom-tukahi no naki wo, hitome mo kokorousi to omohu ni, mi-sau no hito nam mawiri te, "Sika sika." to mausa se kere ba, asamasiki kokoti si tamahi te, ohom-tukahi, sono matanohi, mada tutomete mawiri tari.

 "Imiziki koto ha, kiku mama ni midukara mo su beki ni, kaku nayami tamahu ohom-koto ni yori, tutusimi te, kakaru tokoro ni hi wo kagiri te komori tare ba nam. Yobe no koto ha, nadoka, koko ni seusoko si te, hi wo nobe te mo saru koto ha suru mono wo, ito karoraka naru sama nite, isogi se rare ni keru. Totemo kakutemo, onazi ihukahinasa nare do, todime no koto wo simo, yamagatu no sosiri wo sahe ohu nam, koko no tame mo karaki."

 nado, kano mutumasiki Ohokura-no-Taihu si te no tamahe ri. Ohom-tukahi no ki taru ni tuke te mo, itodo imiziki ni, kikoye m kata naki koto-domo nare ba, tada namida ni obohore taru bakari wo kakoto nite, hakabakasiu mo irahe yara zu nari nu.

 [2-2 Kaoru regreted having left Ukifune alone at Uji]

 Tono ha, naho, ito ahenaku imizi to kiki tamahu ni mo,

 "Kokoroukari keru tokoro kana! Oni nado ya sumu ram? Nadote, ima made saru tokoro ni suwe tari tu ram. Omoha zu naru sudi no magire aru yau nari si mo, kaku hanati oki taru ni, kokoroyasuku te, hito mo ihi wokasi tamahu nari kem kasi."

 to omohu ni mo, waga tayuku yoduka nu kokoro nomi kuyasiku, ohom-mune itaku oboye tamahu. Nayama se tamahu atari ni, kakaru koto obosi midaruru mo utate are ba, kyau ni ohasi nu.

 Miya no ohom-kata ni mo watari tamaha zu,

 "Kotokotosiki hodo ni mo habera ne do, yuyusiki koto wo tikau kiki ture ba, kokoro no midare haberu hodo mo imaimasiu te."

 nado kikoye tamahi te, tuki-se-zu hakanaku imiziki yo wo nageki tamahu. Arisi sama katati, ito aigyauduki, wokasikari si kehahi nado no, imiziku kohisiku kanasikere ba,

 "Ututu no yo ni ha, nado kaku simo omohi hare zu, nodoka nite sugusi kem. Tadaima ha, sarani omohi sidume m kata naki mama ni, kuyasiki koto no kazu sira zu. Kakaru koto no sudi ni tuke te, imiziu monosu beki sukuse nari keri. Sama koto ni kokorozasi tari si mi no, omohinohoka ni, kaku rei no hito nite nagarahuru wo, Hotoke nado no nikusi to mi tamahu ni ya? Hito no kokoro wo okosa se m tote, Hotoke no si tamahu hauben ha, zihi wo mo kakusi te, kayau ni koso ha a' nare."

 to omohi tuduke tamahi tutu, okonahi wo nomi si tamahu.

 [2-3 Niou-no-miya shuts himself in his room]

 Kano Miya hata, masite, ni, samniti ha mono mo oboye tamaha zu, utusigokoro mo naki sama nite, "Ikanaru ohom-mononoke nara m?" nado sawagu ni, yauyau namida tukusi tamahi te, obosi-sidumaru ni simo zo, arisi sama ha kohisiu imiziku omohiide rare tamahi keru. Hito ni ha, tada ohom-yamahi no omoki sama wo nomi mise te, "Kaku suzoro naru iyame no kesiki sira se zi." to, kasikoku mote-kakusu to obosi kere do, onodukara ito sirukari kere ba,

 "Ikanaru koto ni kaku obosi madohi, ohom-inoti mo ayahuki made sidumi tamahu ram?"

 to ihu hito mo ari kere ba, kano Tono ni mo, ito yoku kono mi-kesiki wo kiki tamahu ni, "Sarebayo! Naho, yoso no humi kayohasi nomi ni ha ara nu nari keri. Mi tamahi te ha, kanarazu sa obosi nu bekari si hito zo kasi. Nagarahe masika ba, tada naru yori zo, waga tame ni woko naru koto mo ideki na masi." to obosu ni nam, kogaruru mune mo sukosi samuru kokoti si tamahi keru.

 [2-4 Kaoru visits to Niou-no-miya]

 Miya no ohom-toburahi ni, hibi ni mawiri tamaha nu hito naku, yo no sawagi to nare ru koro, "Kotokotosiki kiha nara nu omohi ni komori wi te, mawira zara m mo higami taru besi." to obosi te mawiri tamahu.

 Sonokoro, Sikibukyau-no-Miya to kikoyuru mo use tamahi ni kere ba, ohom-wodi no buku nite usunibi naru mo, kokoro no uti ni ahareni omohi yosohe rare te, tukidukisiku miyu. Sukosi omoyase te, itodo namamekasiki koto masari tamahe ri. Hitobito makari ide te, simeyaka naru yuhugure nari.

 Miya, husi sidumi te ha naki mi-kokoti nare ba, utoki hito ni koso ahi tamaha ne, misu no uti ni mo rei iri tamahu hito ni ha, taimen si tamaha zu mo ara zu. Miye tamaha m mo ainaku tutumasi. Mi tamahu ni tuke te mo, itodo namida no madu seki gatasa wo obose do, omohi sidume te,

 "Odoroodorosiki kokoti ni mo habera nu wo, minahito, tutusimu beki yamahi no sama nari, to nomi monosure ba, Uti ni mo Miya ni mo obosi sawagu ga ito kurusiku, geni, yononaka no tune naki wo mo, kokorobosoku omohi haberu."

 to notamahi te, osinogohi magirahasi tamahu to obosu namida no, yagate todokohora zu huri oture ba, ito hasitanakere do, "Kanarazusimo ikadeka kokoroe m. Tada memesiku kokoroyowaki to ya miyu ram?" to obosu mo, "Sa'riya! Tada kono koto wo nomi obosu nari keri. Itu yori nari kem? Ware wo ikani wokasi to, mono-warahi si tamahu kokoti ni, tukigoro obosi watari tu ram?"

 to omohu ni, kono Kimi ha, kanasisa ha wasure tamahe ru wo,

 "Koyonaku mo, oroka naru kana! Mono no setini oboyuru toki ha, ito kakara nu koto ni tuke te dani, sora tobu tori no naki wataru ni mo, moyohosa re te koso kanasikere. Waga kaku suzoroni kokoroyowaki ni tuke te mo, mosi kokoroe tara m ni, sa ihu bakari, mono no ahare mo sira nu hito ni mo ara zu. Yononaka no tune naki koto wosimi te omohe ru hito simo turenaki."

 to, urayamasiku mo kokoronikuku mo obosa ruru mono kara, makibasira ha ahare nari. Kore ni mukahi tara m sama mo obosiyaru ni, "Katami zo kasi." to mo, uti-mamori tamahu.

 [2-5 Kaoru talks with Niou-no-miya]

 Yauyau yo no monogatari kikoye tamahu ni, "Ito kome te simo ha ara zi." to obosi te,

 "Mukasi yori, kokoro ni kome te sibasi mo kikoyesase nu koto nokosi haberu kagiri ha, ito ibuseku nomi omohi tamahe rare si wo, ima ha, nakanaka zyaurahu ni nari nite haberi. Masite, ohom-itoma naki ohom-arisama nite, kokoro nodokani ohasimasu wori mo habera ne ba, tonowi nado ni, sono koto to naku te ha e saburaha zu, sokohakatonaku te sugusi haberu wo nam.

 Mukasi, goranze si yamazato ni, hakanaku te use haberi ni si hito no, onazi yukari naru hito, oboye nu tokoro ni haberi to kikituke haberi te, tokidoki sate mi tu beku ya, to omohi tamahe si ni, ainaku hito no sosiri mo haberi nu bekari si wori nari sika ba, kono ayasiki tokoro ni oki te haberi si wo, wosawosa makari te miru koto mo naku, mata, kare mo, nanigasi hitori wo ahi-tanomu kokoro mo koto ni naku te ya ari kem, to ha mi tamahi ture do, yamgotonaku monomonosiki sudi ni omohi tamahe ba koso ara me, miru ni hata, koto naru toga mo habera zu nado si te, kokoroyasuku rautasi to omohi tamahe turu hito no, ito hakanaku te nakunari haberi ni keru. Nabete yo no arisama wo omohi tamahe tuduke haberu ni, kanasiku nam. Kikosimesu yau mo habera m kasi."

 tote, ima zo naki tamahu.

 Kore mo, "Ito kau ha miye tatematura zi. Woko nari." to omohi ture do, kobore some te ha ito tome gatasi. Kesiki no isasaka midari-gaho naru wo, "Ayasiku, itohosi." to obose do, turenaku te,

 "Ito ahare naru koto ni koso. Kinohu honokani kiki haberi ki. Ikani to mo kikoyu beku omohi haberi nagara, wazato hito ni kikase tamaha nu koto, to kiki haberi sika ba nam."

 to, turenaku notamahe do, ito tahe gatakere ba, kotozukuna nite ohasimasu.

 "Saru kata nite mo goranze sase baya, to omohi tamahe ri si hito ni nam. Onodukara samo ya haberi kem, Miya ni mo mawiri kayohu beki yuwe haberi sika ba."

 nado, sukosi dutu kesikibami te,

 "Mi-kokoti rei nara nu hodo ha, suzoro naru yo no koto kikosimesi ire, ohom-mimi odoroku mo, ainaki koto ni nam. Yoku tutusima se ohasimase."

 nado, kikoye oki te, ide tamahi nu.

 [2-6 A human being has humane mind]

 "Imiziku mo obosi tari turu kana! Ito hakanakari kere do, sasugani takaki hito no sukuse nari keri. Tauzi no Mikado, Kisaki no, sabakari kasiduki tatematuri tamahu Miko, kaho katati yori hazime te, tadaima no yo ni ha taguhi ohase za' meri. Mi tamahu hito tote mo, nanome nara zu, samazama ni tuke te, kagiri naki hito wo oki te, kore ni mi-kokoro wo tukusi, yo no hito tati-sawagi te, suhohu, dokyau, maturi, harahe to, mitimiti ni sawagu ha, kono hito wo obosu yukari no, mi-kokoti no ayamari ni koso ha ari kere.

 Ware mo, kabakari no mi nite, toki no Mikado no ohom-musume wo moti tatematuri nagara, kono hito no rautaku oboyuru kata ha, otori ya ha si turu? Masite, imaha to oboyuru ni ha, kokoro wo nodome m kata naku mo aru kana! Saruha, woko nari, kakara zi."

 to omohi sinobure do, samazama ni omohi midare te,

 "Hito bokuseki ni ara zare ba mina nasake ari."

 to uti-zuzi te husi tamahe ri.

 Noti no sitatame nado mo, ito hakanaku si te keru wo, "Miya ni mo ikaga kiki tamahu ram." to, itohosiku ahenaku, "Haha no nahonahosiku te, harakara aru ha nado, sayau no hito ha ihu koto an' naru wo omohi te, kotosogu nari kem kasi." nado, kokorodukinaku obosu.

 Obotukanasa mo kagiri naki wo, ari kem sama mo midukara kika mahosi to obose do, "Naga-gomori si tamaha m mo bin nasi. Iki to iki te tati kahera m mo kokorogurusi." nado, obosi wadurahu.

 

3 Tale of Niou-no-miya Niou-no-miya invites and talks with Jiju

 [3-1 Kaoru and Niou-no-miya compose and exchange waka in April]

 Tuki tati te, "Kehu zo watara masi." to obosiide tamahu hi no yuhugure, ito mono-ahare nari. Omahe tikaki tatibana no ka no natukasiki ni, hototogisu no huta kowe bakari naki te wataru. "Yado ni kayoha ba." to hitorigoti tamahu mo aka ne ba, Kita no Miya ni, koko ni watari tamahu hi nari kere ba, tatibana wo wora se te kikoye tamahu.

 "Sinobi ne ya Kimi mo naku ram kahi mo naki
 sidenotawosa ni kokoro kayoha ba
"

 Miya ha, Womnagimi no ohom-sama no ito yoku ni taru wo, ahare to obosi te, huta tokoro nagame tamahu wori nari keri. "Kesiki aru humi kana!" to mi tamahi te,

 "Tatibana no kaworu atari ha hototogisu
 kokorosi te koso naku bekari kere

 Wadurahasi."

 to kaki tamahu.

 Womnagimi, kono koto no kesiki ha, mina misiri tamahi te keri. "Ahareni asamasiki hakanasa no, samazama ni tuke te kokorohukaki naka ni, ware hitori mono-omohi sira ne ba, ima made nagarahuru ni ya? Sore mo itu made." to kokorobosoku obosu. Miya mo, kakure naki mono kara, hedate tamahu mo ito kokorogurusikere ba, ari si sama nado, sukosi ha torinahosi tutu katari kikoye tamahu.

 "Kakusi tamahi si ga turakari si."

 nado, nakimi warahimi kikoye tamahu ni mo, kotobito yori ha mutumasiku ahare nari. Kotokotosiku uruhasiku te, rei nara nu ohom-koto no sama mo, odoroki madohi tamahu tokoro nite ha, ohom-toburahi no hito sigeku, titi-Otodo, Seuto-no-Kimi-tati hima naki mo, ito urusaki ni, koko ha ito kokoroyasuku te, natukasiku zo obosa re keru.

 [3-2 Niou-no-miya sends Tokikata to invite Jiju to Uji]

 Ito yume no yau ni nomi, naho, "Ikade, ito nihaka nari keru koto ni kaha." to nomi ibusekere ba, rei no hitobito mesi te, Ukon wo mukahe ni tukahasu. Hahagimi mo, sarani kono midu no oto kehahi wo kiku ni, ware mo marobi iri nu beku, kanasiku kokorouki koto nodomaru beku mo ara ne ba, ito wabisiu te kaheri tamahi ni keri.

 Nenbutu no sou-domo wo tanomosiki mono nite, ito kasuka naru ni iri ki tare ba, kotokotosiku, nihakani tati-meguri si tonowibito-domo mo, mitogame zu. "Ayanikuni, kagiri no tabi simo ire tatematura zu nari ni si yo." to, omohi iduru mo itohosi.

 "Saru maziki koto wo omohosi kogaruru koto." to, migurusiku mi tatemature do, koko ni ki te ha, ohasimasi si yonayona no arisama, idaka re tatematuri tamahi te, hune ni nori tamahi si kehahi no, ate ni utukusikari si koto nado wo omohi iduru ni, kokoroduyoki hito naku ahare nari. Ukon ahi te, imiziu naku mo kotowari nari.

 "Kaku notamahase te, ohom-tukahi ni nam mawiri turu."

 to ihe ba,

 "Imasara ni, hito mo ayasi to ihi omoha m mo tutumasiku, mawiri te mo, hakabakasiku kikosimesi akiramu bakari, mono kikoyesasu beki kokoti mo si habera zu. Kono ohom-imi hate te, akarasamani mo nam, to hito ni ihinasa m mo, sukosi nitukahasi kari nu beki hodo ni nasi te koso, kokoro yori hoka no inoti habera ba, isasaka omohi sidumara m wori ni nam, ohosegoto naku to mo mawiri te, geni ito yume no yau nari si koto-domo mo, katari kikoye mahosiki."

 to ihi te, kehu ha ugoku beku mo ara zu.

 [3-3 Tokikata talks with Jiju at Uji]

 Taihu mo naki te,

 "Sarani, kono ohom-naka no koto, komakani siri kikoyesase habera zu. Mono no kokoro siri habera zu nagara, taguhi naki mi-kokorozasi wo mi tatematuri haberi sika ba, Kimitati wo mo, nanikaha isogi te simo kikoye uke tamahara m. Tuhini ha tukaumaturu beki atari ni koso, to omohi tamahe si wo, ihukahinaku kanasiki ohom-koto no noti ha, watakusi no mi-kokorozasi mo, nakanaka hukasa masari te nam."

 to katarahu.

 "Wazato mi-kuruma nado obosi megurasi te, tatemature tamahe ru wo, munasiku te ha, ito itohosiu nam. Ima hitotokoro nite mo mawiri tamahe."

 to ihe ba, Zizyuu-no-Kimi yobi ide te,

 "Saha, mawiri tamahe."

 to ihe ba,

 "Masite nanigoto wo kaha kikoyesase m. Satemo, naho, kono ohom-imi no hodo ni ha ikadeka. Ima se tamaha nu ka?"

 to ihe ba,

 "Nayama se tamahu ohom-hibiki ni, samazama no ohom-tutusimi-domo habe' mere do, imi ahe sase tamahu maziki mi-kesiki ni nam. Mata, kaku hukaki ohom-tigiri nite ha, komora se tamahi te mo koso ohasimasa me. Nokori no hi ikubaku nara zu. Naho hitotokoro mawiri tamahe."

 to semure ba, Zizyuu zo, arisi ohom-sama mo ito kohisiu omohi kikoyuru ni, "Ikanara m yo ni kaha mi tatematura m, kakaru wori ni." to omohinasi te mawiri keru.

 [3-4 Jiju goes to Kyoto to meet Niou-no-miya]

 Kuroki kinu-domo ki te, hiki-tukurohi taru katati mo ito kiyoge nari. Mo ha, tadaima ware yori uhe naru hito naki ni uti-tayumi te, iro mo kahe zari kere ba, usuiro naru wo mota se te mawiru.

 "Ohase masika ba, kono miti ni zo sinobi te ide tamaha masi. Hitosirezu kokoroyose kikoye si mono wo." nado omohu ni mo ahare nari. Mitisugara nakunaku nam ki keru.

 Miya ha, kono hito mawire ri, to kikosimesu mo ahare nari. Womnagimi ni ha, amari utate are ba, kikoye tamaha zu. Sinden ni ohasimasi te, watadono ni orosi tamahe ri. Ari kem sama nado kuhasiu toha se tamahu ni, higoro obosi nageki si sama, sono yo naki tamahi si sama,

 "Ayasiki made kotozukuna ni, oboobo to nomi monosi tamahi te, imizi to obosu koto wo mo, hito ni uti-ide tamahu koto ha kataku, mono-dutumi wo nomi si tamahi si ke ni ya, notamahi oku koto mo habera zu. Yume ni mo, kaku kokoroduyoki sama ni obosi kaku ram to ha, omohi tamahe zu nam haberi si."

 nado, kuhasiu kikoyure ba, masite ito imiziu, "Saru beki nite mo, tomokakumo aramasi yori mo, ikabakari mono wo omohitati te, saru midu ni obore kem." to obosiyaru ni, "Kore wo mituke te seki tome tara masika ba." to waki kaheru kokoti si tamahe do, kahinasi.

 "Ohom-humi wo yaki usinahi tamahi si nado ni, nadote me wo tate habera zari kem."

 nado, yo hitoyo katarahi tamahu ni, kikoye akasu. Kano kwanzu ni kakituke tamahe ri si, Hahagimi no kaherigoto nado wo kikoyu.

 [3-5 Jiju went back to Uji]

 Nanibakari no mono to mo goranze zari si hito mo, mutumasiku ahare ni obosa rure ba,

 "Waga moto ni are kasi. Anata mo mote-hanaru beku yaha."

 to notamahe ba,

 "Sate, saburaha m ni tuke te mo, mono nomi kanasikara m wo omohi tamahe re ba, ima kono ohom-hate nado sugusi te."

 to kikoyu. "Mata mo mawire." nado, kono hito wo sahe, akazu obosu.

 Akatuki kaheru ni, kano goreu ni tote mauke sase tamahi keru kusi no hako hitoyorohi, koromobako hitoyorohi, okurimono ni se sase tamahu. Samazama ni se sase tamahu koto ha ohokari kere do, odoroodorosikari nu bekere ba, tada kono hito ni ohose taru hodo nari keri.

 "Nanigokoro mo naku mawiri te, kakaru koto-domo no aru wo, hito ha ikaga mi m. Suzuro ni mutukasiki waza kana!"

 to omohi wabure do, ikagaha kikoye kahesa m.

 Ukon to hutari, sinobi te mi tutu, turedure naru mama ni, komakani imamekasiu si atume taru koto-domo wo mi te mo, imiziu naku. Sauzoku mo ito uruhaiu si atume taru mono-domo nare ba,

 "Kakaru ohom-buku ni, kore wo ba ikadeka kakusa m."

 nado, mote-wadurahi keru.

 

4 Tale of Kaoru Kaoru holds the forty-ninth day of Buddhist service for Ukifune's death

 [4-1 Kaoru visits to Uji]

 Daisyau-dono mo, naho, ito obotukanaki ni, obosi amari te ohasi tari. Miti no hodo yori, mukasi no koto-domo kakiatume tutu,

 "Ikanaru tigiri nite, kono Titi-Miko no ohom-moto ni ki some kem. Kakaru omohikake nu hate made omohi atukahi, kono yukari ni tuke te ha, mono wo nomi omohu yo. Ito tahutoku ohase si atari ni, Hotoke wo sirube nite, noti no yo wo nomi tigiri si ni, kokorogitanaki suwe no tagahime ni, omohi sira suru na' meri."

 to zo oboyuru. Ukon mesiide te,

 "Ari kem sama mo hakabakasiu kika zu, naho, tuki se zu asamasiu, hakanakere ba, imi no nokori mo sukunaku nari nu. Sugusi te, to omohi ture do, sidume ahe zu monosi turu nari. Ikanaru kokoti nite ka, hakanaku nari tamahi ni si."

 to tohi tamahu ni, "Amagimi nado mo, kesiki ha mi te kere ba, tuhini kiki ahase tamaha m wo, nakanaka kakusi te mo, koto tagahi te kikoye m ni, sokonaha re nu besi. Ayasiki koto no sudi ni koso, soragoto mo omohi megurasi tutu narahi sika. Kaku mameyaka naru mi-kesiki ni sasimukahi kikoye te ha, kanete, to iha m, kaku iha m to, mauke si kotoba wo mo wasure, wadurahasiu." oboye kere ba, arisi sama no koto-domo wo kikoye tu.

 [4-2 Kaoru asks Ukifune's death to Ukon]

 Asamasiu, obosi kake nu sudi naru ni, mono mo to bakari notamaha zu.

 "Sarani ara zi to oboyuru kana! Nabete no hito no omohi ihu koto wo mo, koyonaku kotozukuna ni, ohodoka nari si hito ha, ikadeka saru odoroodorosiki koto ha omohitatu beki zo. Ikanaru sama ni, kono hitobito, motenasi te ihu ni ka?"

 to mi-kokoro mo midare masari tamahe do, "Miya mo obosi nageki taru kesiki, ito sirusi, koto no arisama mo, sika turenasi dukuri tara m kehahi ha, onodukara miye nu beki wo, kaku ohasimasi taru ni tuke te mo, kanasiku imiziki koto wo, kami simo no hito tudohi te naki sawagu wo." to, kiki tamahe ba,

 "Ohom-tomo ni gusi te use taru hito ya aru? Naho, ari kem sama wo tasika ni ihe. Ware wo orokani omohi te somuki tamahu koto ha, yomo ara zi to nam omohu. Ikayau naru, tatimatini, ihi sira nu koto ari te ka, saru waza ha si tamaha m. Ware nam e sinzu maziki."

 to notamahe ba, "Itodosiku, sarebayo!" to wadurahasiku te,

 "Onodukara kikosimesi kem. Moto yori obosu sama nara de ohiide tamahe ri si hito no, yobanare taru ohom-sumahi no noti ha, itu to naku mono wo nomi obosu meri sika do, tamasakani mo kaku watari ohasimasu wo, mati kikoyesase tamahu ni, motoyori no ohom-mi no nageki wo sahe nagusame tamahi tutu, kokoronodoka naru sama nite, tokidoki mo mi tatematura se tamahu beki yau ni ha, itusika to nomi, koto ni ide te ha notamaha ne do, obosi wataru meri si wo, sono ohom-ho'i kanahu beki sama ni uketamaharu koto-domo haberi si ni, kakute saburahu hito-domo mo, uresiki koto ni omohi tamahe isogi, kano Tukubayama mo, karausite kokoroyuki taru kesiki nite, watara se tamaha m koto wo itonami omohi tamahe si ni, kokoroe nu ohom-seusoko haberi keru ni, kono tonowi tukaumaturu mono-domo mo, nyoubau-tati raugahasika' nari, nado, imasime ohose raruru koto nado mausi te, mono no kokoroe zu araarasiki ha winakabito-domo no, ayasiki sama ni torinasi kikoyuru koto-domo haberi si wo, sono noti, hisasiu ohom-seusoko nado mo habera zari si ni, kokorouki mi nari to nomi, ihakenakari si hodo yori omohi siru wo, hitokazu ni ikade minasa m to nomi, yorodu ni omohi atukahi tamahu Hahagimi no, nakanaka naru koto no, hitowarahare ni nari te ha, ikani omohi nageka m, nado omomuke te nam, tuneni nageki tamahi si.

 Sono sudi yori hoka ni, nanigoto wo ka to, omohi tamahe yoru ni, tahe habera zu nam. Oni nado no kakusi kikoyu to mo, isasaka nokoru tokoro mo haberu naru mono wo."

 tote, naku sama mo imizikere ba, "Ikanaru koto ni ka." to magire turu mi-kokoro mo use te, seki ahe tamaha zu.

 [4-3 Kaoru recognized that Ukifune was Niou-no-miya's girlfriend]

 "Ware ha kokoro ni mi wo mo makase zu, kensyou naru sama ni motenasa re taru arisama nare ba, obotukanasi to omohu wori mo, ima tikaku te, hito no kokorooku maziku, meyasuki sama ni motenasi te, yukusuwe nagaku wo, to omohi nodome tutu sugusi turu wo, orokani minasi tamahi tu ram koso, nakanaka wakuru kata ari keru, to oboyure.

 Ima ha, kaku dani iha zi to omohe do, mata hito no kika ba koso ara me. Miya no ohom-koto yo. Itu yori ari some kem? Sayau naru ni tuke te ya, ito kataha ni, hito no kokoro wo madohasi tamahu Miya nare ba, tuneni ahi mi tatematura nu nageki ni, mi wo mo usinahi tamahe ru, to nam omohu. Naho, ihe. Ware ni ha, sarani na kakusi so."

 to notamahe ba, "Tasikani koso ha kiki tamahi te kere." to, ito itohosiku te,

 "Ito kokorouki koto wo kikosimesi keru ni koso ha haberu nare. Ukon mo saburaha nu wori ha habera nu mono wo."

 to nagame yasurahi te,

 "Onodukara kikosimesi kem. Kono Miya-no-Uhe no Ohom-Kata ni, sinobi te watara se tamahe ri si wo, asamasiku omohikake nu hodo ni, iri ohasi tari sika do, imiziki koto wo kikoyesase haberi te, ide sase tamahi ni ki. Sore ni odi tamahi te, kano ayasiku haberi si tokoro ni ha watara se tamahe ri si nari.

 Sono noti, oto ni mo kikoye zi, to obosi te yami ni si wo, ikadeka kika se tamahi kem. Tada, kono Kisaragi bakari yori, otodure kikoye tamahu besi. Ohom-humi ha, ito tabitabi haberi sika do, goranzi iruru koto mo habera zari ki. Ito katazikenaku, utate aru yau ni nado zo, Ukon nado kikoyesase sika ba, hitotabi hutatabi ya kikoyesase tamahi kem. Sore yori hoka no koto ha mi tamahe zu."

 to kikoyesasu.

 "Kau zo iha m kasi. Sihite toha m mo itohosiku." te, tukuduku to uti-nagame tutu,

 "Miya wo medurasiku ahare to omohi kikoye te mo, waga kata wo sasugani oroka ni omoha zari keru hodo ni, ito akiramuru tokoro naku, hakanage nari si kokoro nite, kono midu no tikaki wo tayori nite, omohiyoru nari kem kasi. Waga koko ni sasi-hanati suwe zara masika ba, imiziku uki yo ni hu tomo, ikadeka, kanarazu hukaki tani wo mo motome ide masi."

 to, "Imiziu uki midu no tigiri kana!" to, kono kaha no utomasiu obosa ruru koto, ito hukasi. Tosigoro, ahare to omohi some tari si kata nite, araki yamadi wo yuki kaheri simo, ima ha, mata kokorouku te, kono sato no na wo dani e kiku maziki kokoti si tamahu.

 [4-4 Kaoru recalls the past days at Uji]

 "Miya-no-Uhe no, notamahi hazime si, hitokata to tuke some tari si sahe yuyusiu, tada, waga ayamati ni usinahi turu hito nari." to omohi mote-yuku ni ha, "Haha no naho karobi taru hodo nite, noti no usiromi mo ito ayasiku, kotosogi te sinasi keru na' meri." to kokoroyuka zu omohi turu wo, kuhasiu kiki tamahu ni nam,

 "Ikani omohu ram? Sabakari no hito no ko nite ha, ito medetakari si hito wo, sinobi taru koto ha kanarazu simo e sira de, waga yukari ni ikanaru koto no ari keru nara m, to zo omohu naru ram kasi."

 nado, yoroduni itohosiku obosu. Kegarahi to ihu koto ha aru mazikere do, ohom-tomo no hitome mo are ba, nobori tamaha de, mi-kuruma no sidi wo mesi te, tumado no mahe ni zo wi tamahi keru mo, migurusikere ba, ito sigeki kono sita ni, koke wo omasi nite, tobakari wi tamahe ri. "Ima ha koko wo ki te mi m koto mo kokoroukaru besi." to nomi, mi megurasi tamahi te,

 "Ware mo mata uki hurusato wo are hate ba
 tare yadorigi no kage wo sinoba m
"

 Azyari, ima ha Risi nari keri. Mesi te, kono hohuzi no koto oki te sase tamahu. Nenbutusou no kazu sohe nado se sase tamahu. "Tumi ito hukaka' naru waza." to obose ba, karomu beki koto wo zo su beki, nanuka nanuka ni kyau Hotoke kuyauzu beki yosi nado, komakani notamahi te, ito kurau nari nuru ni kaheri tamahu mo, "Aramasika ba, koyohi kahera masi yaha!" to nomi nam.

 Amagimi ni seusoko se sase tamahe re do,

 "Ito mo ito mo yuyusiki mi wo nomi omohi tamahe sidumi te, itodo mono mo omohi tamahe rare zu, hore haberi te nam, utubusi husi te haberu."

 to kikoye te, ideko ne ba, sihite mo tatiyori tamaha zu.

 Mitisugara, toku mukahe tori tamaha zu nari ni keru koto kuyasiu, midu no oto no kikoyuru kagiri ha, kokoro nomi sawagi tamahi te, "Kara wo dani tadune zu, asamasiku te mo yami nuru kana! Ikanaru sama nite, idure no soko no utuse ni maziri kem." nado, yarukatanaku obosu.

 [4-5 Kaoru sends a mail to Ukifune's mother]

 Kano Hahagimi ha, kyau ni ko umu beki musume no koto ni yori, tutusimi sawage ba, rei no ihe ni mo e ika zu, suzuro naru tabiwi nomi si te, omohi nagusamu wori mo naki ni, "Mata, kore mo ikanara m." to omohe do, tahirakani umi te keri. Yuyusikere ba, e yora zu, nokori no hitobito no uhe mo oboye zu, hore madohi te sugusu ni, Daisyau-dono yori ohom-tukahi sinobi te ari. Mono oboye nu kokoti ni mo, ito uresiku ahare nari.

 "Asamasiki koto ha, madu kikoye m to omohi tamahe si wo, kokoro mo nodomara zu, me mo kuraki kokoti si te, maite ikanaru yami ni ka madoha re tamahu ram to, sono hodo wo sugusi turu ni, hakanaku te higoro mo he ni keru koto wo nam. Yo no tune nasa mo, itodo omohi nodome m kata naku nomi haberu wo, omohi no hoka ni mo nagarahe ba, sugi ni si nagori to ha, kanarazu sarubeki koto ni mo tadune tamahe."

 nado, komakani kaki tamahi te, ohom-tukahi ni ha, kano Ohokura-no-Tihu wo zo tamahe ri keru.

 "Kokoro nodokani yorodu wo omohi tutu, tosigoro ni sahe nari ni keru hodo, kanarazusimo kokorozasi aru yau ni ha mi tamaha zari kem. Saredo, ima yori noti, nanigoto ni tuke te mo, kanarazu wasure kikoye zi. Mata, sayau ni wo hitosirezu omohioki tamahe. Wosanaki hito-domo mo a' naru wo, ohoyake ni tukaumatura m ni mo, kanarazu usiromi omohu beku nam."

 nado, kotoba ni mo notamahe ri.

 [4-6 Ukifune's mother replies to Kaoru]

 Itaku simo imu maziki kegarahi nare ba, "Hukau simo hure habera zu." nado ihinasi te, semete yobi suwe tari. Ohom-kaheri, nakunaku kaku.

 "Imiziki koto ni sina re habera nu inoti wo, kokorouku omou tamahe nageki haberu ni, kakaru ohosegoto mi haberu bekari keru ni ya, to nam.

 Tosigoro ha, kokorobosoki arisama wo mi tamahe nagara, sore ha kazu nara nu mi no okotari ni omohi tamahe nasi tutu, katazikenaki ohom-hitokoto wo, yukusuwe nagaku tanomi kikoye haberi si ni, ihukahinaku mi tamahe hate te ha, sato no tigiri mo ito kokorouku kanasiku nam.

 Samazama ni uresiki ohosegoto ni, inoti nobi haberi te, ima sibasi nagarahe habera ba, naho, tanomi kikoye haberu beki ni koso, to omohi tamahuru ni tuke te mo, me no mahe no namida ni kure te, e kikoyesase yara zu nam."

 nado kaki tari. Ohom-tukahi ni, nabete no roku nado ha migurusiki hodo nari. Aka nu kokoti mo su bekere ba, kano Kimi ni tatematura m to kokorozasi te mo' tari keru, yoki hansai no obi, tati no wokasiki nado, hukuro ni ire te, kuruma ni noru hodo,

 "Kore ha mukasi no hito no mi-kokorozasi nari."

 tote, okurase te keri.

 Tono ni goranze sasure ba,

 "Ito suzoro naru waza kana!"

 to notamahu. Kotoba ni ha,

 "Midukara ahi haberi taubi te, imiziku nakunaku yorodu no koto notamahi te, wosanaki mono-domo no koto made ohose rare taru ga, ito mo kasikoki ni, mata kazu nara nu hodo ha, nakanaka ito hadukasiu, hito ni nani yuwe nado ha sira se habera de, ayasiki sama-domo wo mo mina mawira se haberi te, saburaha se m, to nam monosi haberi turu."

 to kikoyu.

 "Geni, kotonaru koto naki yukari mutubi ni zo aru bekere do, Mikado ni mo, sabakari no hito no musume tatematura zu yaha aru. Sore ni, sarubeki nite, tokimekasi obosa m ha, hito no sosiru beki koto kaha. Tadaudo, hata, ayasiki womna, yo ni huri ni taru nado wo moti wiru taguhi ohokari.

 Kano Kami no musume nari keri to, hito no ihinasa m ni mo, waga motenasi no, sore ni kegaru beku ari some tara ba koso ara me, hitori no ko wo itadurani nasi te omohu ram oya no kokoro ni, naho kono yukari koso omodatasikari kere, to omohi siru bakari, youi ha kanarazu misu beki koto." to obosu.

 [4-7 Hitachi-no-kami mourns for the death of Ukifune]

 Kasiko ni ha, Hitati-no-Kami, tati nagara ki te, "Wori simo, kaku te wi tamahe ru koto nam." to haradatu. Tosigoro, iduku ni nam ohasuru nado, ari no mama ni mo sirase zari kere ba, "Hakanaki sama nite ohasu ram." to omohi ihi keru wo, "Kyau ni nado mukahe tamahi te noti, menboku ari te, nado sirase m." to omohi keru hodo ni, kakare ba, ima ha kakusa m mo ainaku te, arisi sama nakunaku kataru.

 Daisyau-dono no ohom-humi mo toriide te misure ba, yoki hito kasikoku si te, hinabi, monomede suru hito nite, odoroki okusi te, uti-kahesi uti-kahesi,

 "Ito medetaki ohom-saihahi wo sute te use tamahi ni keru hito kana! Onore mo tonobito nite, mawiri tukaumature domo, tikaku mesitukahu koto mo naku, ito kedakaku omohasuru Tono nari. Wakaki mono-domo no koto ohose rare taru ha, tanomosiki koto ni nam."

 nado, yorokobu wo miru ni mo, "Masite, ohase masika ba." to omohu ni, husi marobi te naka ru.

 Kami mo ima nam uti-naki keru. Saruha, ohase si yo ni ha, nakanaka, kakaru taguhi no hito simo, tadune tamahu beki ni simo ara zu kasi. "Waga ayamati nite usinahi turu mo itohosi. Nagusame m." to obosu yori nam, "Hito no sosiri, nemgoroni tadune zi." to obosi keru.

 [4-8 Kaoru holds the forty-ninth day of Buddhist service for Ukifune's death]

 Sizihukuniti no waza nado se sase tamahu ni mo, "Ikanari kem koto ni kaha." to obose ba, totemo kakutemo tumi u maziki koto nare ba, ito sinobi te, kano Risi no tera nite se sase tamahi keru. Rokuzihu sou no huse nado, ohoki ni okite rare tari. Hahagimi mo ki wi te, koto-domo sohe tari.

 Miya yori ha, Ukon ga moto ni, sirokane no tubo ni kogane ire te tamahe ri. Hito mitogamu bakari ohoki naru waza ha, e si tamaha zu, Ukon ga kokorozasi nite si tari kere ba, kokorosira nu hito ha, "Ikade, kaku nam." nado ihi keru. Tono no hito-domo, mutumasiki kagiri amata tamahe ri.

 "Ayasiku. Oto mo se zari turu hito no hate wo, kaku atukaha se tamahu. Tare nara m."

 to, ima odoroku hito nomi ohokaru ni, Hitati-no-Kami ki te, aruzigari woru nam, ayasi to hitobito mi keru. Seusyau no ko uma se te, ikamesiki koto se sase m to madohi, ihe no uti ni naki mono ha sukunaku, Morokosi Siragi no kazari wo mo situ beki ni, kagiri are ba, ito ayasikari keri. Kono ohom-hohuzi no, sinobi taru yau ni obosi tare do, kehahi koyonaki wo miru ni, "Iki tara masika ba, waga mi wo narabu beku mo ara nu hito no ohom-sukuse nari keri." to omohu.

 Miya-no-Uhe mo zukyau si tamahi, siti sou no mahe no koto se sase tamahi keri. Ima nam, "Kakaru hito mo' tamahe ri keri." to, Mikado made mo kikosimesi te, orokani mo ara zari keru hito wo, Miya ni kasikomari kikoye te, kakusi oki tamahi tari keru, itohosi to obosi keru.

 Hutari no hito no mi-kokoro no uti, huri zu kanasiku, ayaniku nari si ohom-omohi no sakari ni kaki taye te ha, ito imizikere ba, ada naru mi-kokoro ha, nagusamu ya nado, kokoromi tamahu koto mo yauyau ari keri.

 Kano Tono ha, kaku torimoti te, naniyakaya to obosi te, nokori no hito wo hagukuma se tamahi te mo, naho, ihukahinaki koto wo, wasure gataku obosu.

 

5 Tale of Kaoru Akashi-Empress' daughters

 [5-1 Kaoru and his girlfriend Ko-Zaisho]

 Kisaki-no-Miya no, ohom-kyaubuku no hodo ha, naho kakute ohasimasu ni, Ni-no-Miya nam Sikibukyau ni nari tamahi ni keru. Omoomosiu te, tuneni simo mawiri tamaha zu. Kono Miya ha, sauzausiku mono ahare naru mama ni, Ippon-no-Miya no Ohom-Kata wo nagusame-dokoro ni si tamahu. Yoki hito no katati wo mo, e maho ni mi tamaha nu, nokori ohokari.

 Daisyau-dono no, karausite, ito sinobi te kataraha se tamahu Ko-Saisyau-no-Kimi to ihu hito no, katati nado mo kiyoge nari, kokorobase aru kata no hito to obosa re tari. Onazi koto wo kaki-narasu, tumaoto, batioto mo, hito ni ha masari, humi wo kaki, mono uti-ihi taru mo, yosi aru husi wo nam sohe tari keru.

 Kono Miya mo, tosigoro, ito itaki mono ni si tamahi te, rei no, ihi yaburi tamahe do, "Nadoka, sasimo medurasige naku ha ara m." to, kokoroduyoku netaki sama naru wo, mamebito ha, "Sukosi hito yori koto nari." to obosu ni nam ari keru. Kaku mono obosi taru mo misiri kere ba, sinobi amari te kikoye tari.

 "Ahare siru kokoro ha hito ni okure ne do
 kazu nara nu mi ni kiye tutu zo huru

 Kahe tara ba."

 to, yuwe aru kami ni kaki tari. Mono aharenaru yuhugure, simeyakanaru hodo wo, ito yoku osihakari te ihi taru mo, nikukara zu.

 "Tune nasi to kokora yo wo miru uki mi dani
 hito no siru made nageki ya ha suru

 Kono yorokobi, ahare nari si wori kara mo, itodo nam."

 nado ihi ni tatiyori tamahe ri. Ito hadukasige ni monomonosige nite, nabete kayauni nado mo narasi tamaha nu, hitogara mo yamgotonaki ni, ito mono-hakanaki sumahi nari kasi. Tubone nado ihi te, sebaku hodo naki yaridoguti ni yori wi tamahe ru, kataharaitaku oboyure do, sasugani amari hige si te mo ara de, ito yoki hodo ni mono nado mo kikoyu.

 "Mi si hito yori mo, kore ha kokoronikuki ke sohi te mo aru kana! Nadote, kaku idetati kem. Saru mono nite, ware mo oi tara masi mono wo."

 to obosu. Hito sire nu sudi ha, kakete mo mise tamaha zu.

 [5-2 A Buddhist servisce is held for Hikaru-Genji amd Murasaki at Rokujo-in]

 Hatisu no hana no sakari ni, mi-hakau se raru. Rokudeu-no-Win no ohom-tame, Murasaki-no-Uhe nado, mina obosi wake tutu, ohom-kyau Hotoke nado kuyauze sase tamahi te, ikamesiku, tahutoku nam ari keru. Gokwan no hi nado ha, imiziki mimono nari kere ba, konata kanata, nyoubau ni tuki te mawiri te, mono miru hito ohokari keri.

 Ituka to ihu asaza ni hate te, midau no kazari torisake, ohom-siturahi aratamuru ni, kita no hisasi mo, sauzi-domo hanati tari sika ba, mina iri tati te tukurohu hodo, nisi no watadono ni Hime-Miya ohasimasi keri. Mono kiki kouzi te, nyoubau mo onoono tubone ni ari tutu, omahe ha ito hitozukuna naru yuhugure ni, Daisyau-dono, nahosi ki kahe te, kehu makaduru sou no naka ni, kanarazu notamahu beki koto aru ni yori, turidono no kata ni ohasi taru ni, mina makade nure ba, ike no kata ni suzumi tamahi te, hitozukuna naru ni, kaku ihu Saisyau-no-Kimi nado, karisome ni kityau nado bakari tate te, uti-yasumu uhetubone ni si tari.

 "Koko ni ya ara m, hito no kinu no oto su." to obosi te, medau no kata no sauzi no hosoku aki taru yori, yawora mi tamahe ba, rei sayau no hito no wi taru kehahi ni ha ni zu, harebaresiku siturahi tare ba, nakanaka, kityau-domo no tate tigahe taru ahahi yori mitohosa re te, araha nari.

 Hi wo mono no huta ni oki te waru tote, mote-sawagu hitobito, otona mitari bakari, waraha to wi tari. Karaginu mo kazami mo ki zu, mina utitoke tare ba, omahe to ha mi tamaha nu ni, siroki usumono no ohom-zo ki kahe tamahe ru hito no, te ni hi wo moti nagara, kaku arasohu wo, sukosi wemi tamahe ru ohom-kaho, ihamkatanaku utukusige nari.

 Ito atusa no tahe gataki hi nare ba, kotitaki mi-gusi no, kurusiu obosa ruru ni ya ara m, sukosi konata ni nabikasi te hika re taru hodo, tatohe m mono nasi. "Kokora yoki hito wo mi atumure do, niru beku mo ara zari keri." to oboyu. Omahe naru hito ha, makoto ni tuti nado no kokoti zo suru wo, omohi sidume te mire ba, ki naru suzusi no hitohe, usuiro naru mo ki taru hito no, ahugi uti-tukahi taru nado, "Youi ara m haya!" to, huto miye te,

 "Nakanaka, mono-atukahi ni, ito kurusige nari. Tada, sanagara mi tamahe kasi."

 tote, warahi taru mami, aigyauduki tari. Kowe kiku ni zo, kono kokorozasi no hito to ha siri nuru.

 [5-3 Ko-Zaisho plays with a piece of ice at hot day]

 Kokoroduyoku wari te, te goto ni mo' tari. Kasira ni uti-oki, mune ni sasiate nado, sama asiu suru hito mo aru besi. Kotobito ha, kami ni tutumi te, omahe ni mo kaku te mawira se tare do, ito utukusiki mi-te wo sasi-yari tamahi te, nogoha se tamahu.

 "Ina, mo' tara zi. Siduku mutukasi."

 to notamahu ohom-kowe, ito honokani kiku mo, kagiri mo naku uresi. "Mada ito tihisaku ohasimasi si hodo ni, ware mo, mono no kokoro mo sira de mi tatematuri si toki, medeta no tigo no ohom-sama ya, to mi tatematuri si. Sono noti, taye te kono ohom-kehahi wo dani kika zari turu mono wo, ikanaru Kami Hotoke no, kakaru wori mise tamahe ru nara m. Rei no, yasukara zu mono omoha se m to suru ni ya ara m."

 to, katuha sidukokoro naku te, mamori tati taru hodo ni, konata no tai no kitaomote ni sumi keru gerahu nyoubau no, kono sauzi ha, tomi no koto nite, ake nagara ori ni keru wo omohiide te, "Hito mo koso mituke te sawaga rure." to omohi kere ba, madohi iru.

 Kono nahosi sugata wo mitukuru ni, "Tare nara m?" to kokorosawagi te, onoga sama miye m koto mo sira zu, sunoko yori tada ki ni kure ba, huto tatisari te, "Tare to mo miye zi. Sukizukisiki yau nari." to omohi te kakure tamahi nu.

 Kono omoto ha,

 "Imiziki waza kana! Mi-kityau wo sahe araha ni hiki nasi te keru yo! Migi-no-Ohotono no Kimi-tati nara m. Utoki hito, hata, koko made ku beki ni mo ara zu. Mono no kikoye ara ba, tareka sauzi ha ake tari si to, kanarazu ideki na m. Hitohe mo hakama mo, suzusi na' meri to miye turu hito no ohom-sugata nare ba, e hito mo kikituke tamaha nu nara m kasi."

 to omohi kouzi te wori.

 Kano hito ha, "Yauyau hiziri ni nari ni si kokoro wo, hitohusi tagahe some te, samazama naru mono omohu hito to mo naru kana! Sonokami yo wo somuki na masika ba, ima ha hukaki yama ni sumi hate te, kaku kokoromidare masi ya!" nado obosi tudukuru mo, yasukara zu. "Nadote, tosigoro, mi tatematura baya to omohi tu ram. Nakanaka kurusiu, kahinakaru beki waza ni koso." to omohu.

 [5-4 The marital relationship between Kaoru and Ni-no-miya]

 Tutomete, oki tamahe ru Womna-Miya no ohom-katati, "Ito wokasige na' meru ha, kore yori kanarazu masaru beki koto kaha." to miye nagara, "Sarani ni tamaha zu koso ari kere. Asamasiki made ateni, e mo iha zari si ohom-sama kana! Katahe ha omohi sika, wori kara ka." to obosi te,

 "Ito atusi ya! Kore yori usuki ohom-zo tatemature. Womna ha, rei nara nu mono ki taru koso, tokidoki ni tuke te wokasikere." tote, "Anata ni mawiri te, Daini ni, usumono no hiothe no ohom-zo nuhi te mawire to ihe."

 to notamahu. Omahe naru hito ha, "Kono ohom-katati no imiziki sakari ni ohasimasu wo, motehayasi kikoye tamahu." to wokasiu omohe ri.

 Rei no, nenzu si tamahu waga ohom-kata ni ohasimasi nado si te, hiru tu kata watari tamahe re ba, notamahi turu ohom-zo, mi-kityau ni uti-kake tari.

 "Nazo, koha tatematura nu? Hito ohoku miru toki nam, suki taru mono kiru ha, bauzoku ni oboyuru. Tadaima ha ahe haberi na m."

 tote, tedukara kise tatematuri tamahu. Ohom-hakama mo kinohu no onazi kurenawi nari. Mi-gusi no ohosa, suso nado ha otori tamaha ne do, naho samazama naru ni ya, niru beku mo ara zu. Hi mesi te, hitobito ni wara se tamahu. Tori te hitotu tatematuri nado si tamahu, kokoro no uti mo wokasi.

 "We ni kaki te, kohisiki hito miru hito ha, naku yaha ari keru. Masite kore ha, nagusame m ni nigenakara nu ohom-hodo zo kasi to omohe do, kinohu kayau nite, ware maziri wi, kokoro ni makase te mi tatematura masika ba." to oboyuru ni, kokoro ni mo ara zu uti-nageka re nu.

 "Ippon-no-Miya ni, ohom-humi ha tatematuri tamahu ya?"

 to kikoye tamahe ba,

 "Uti ni ari si toki, Uhe no, sa notamahi sika ba kikoye sika do, hisasiu samo ara zu."

 to notamahu.

 "Tadaudo ni nara se tamahi ni tari tote, kare yori mo kikoye sase tamaha nu ni koso ha, kokoro-uka' nare. Ima, Oho-Miya no o-mahe nite, urami kikoye sase tamahu, to kei-se m."

 to notamahu.

 "Ikaga urami kikoye m. Utate."

 to notamahe ba,

 "Gesu ni nari ni tari tote, obosi otosu na' meri, to mire ba, odorokasi kikoye nu, to koso ha kikoye me."

 [5-5 Kaoru meets Akashi-Empress who is his wife's mother]

 Sono hi ha kurasi te, mata no asita ni Oho-Miya ni mawiri tamahu. Rei no, Miya mo ohasi keri. Tyauzi ni hukaku some taru usumono no hitohe wo, komayaka naru nahosi ni ki tamahe ru, ito konomasige naru Womna no ohom-minari no medetakari si ni mo otora zu, siroku kiyora nite, naho arisi yori ha omoyase tamahe ru, ito miru kahi ari.

 Oboye tamahe ri to miru ni mo, madu kohisiki wo, ito aru maziki koto, to sidumuru zo, tada nari si yori ha kurusiki. We wo ito ohoku mota se te mawiri tamahe ri keru, nyoubau site, anata ni mawirase tamahi te, watara se tamahi nu.

 Daisyau mo tikaku mawiri yori tamahi te, mi-ha'kau no tahutoku haberi si koto, inisihe no ohom-koto, sukosi kikoye tutu, nokori taru we mi tamahu tuide ni,

 "Kono sato ni monosi tamahu Miko no, kumo no uhe hanare te, omohi-ku'si tamahe ru koso, itohosiu mi tamahure. Hime-Miya no ohom-kata yori, ohom-seusoko mo habera nu wo, kaku sina sadamari tamahe ru ni, obosi sute sase tamahe ru yau ni omohi te, kokoroyuka nu kesiki nomi haberu wo, kayau no mono, tokidoki monose sase tamaha nam. Nanigasi ga orosi te mo'te makara m. Hata, miru kahi mo habera zi kasi."

 to notamahe ba,

 "Ayasiku. Nadoteka sute kikoye tamaha m. Uti nite ha, tikakari si ni tuki te, tokidoki mo kikoye tamahu meri si wo, tokorodokoro ni nari tamahi si wori ni, todaye tamahe ru ni koso ara me. Ima, sosonokasi kikoye m. Sore yori mo nado kaha."

 to kikoye tamahu.

 "Kare yori ha, ikadekaha. Motoyori kazumahe sase tamaha zara m wo mo, kaku sitasiku te saburahu beki yukari ni yose te, obosimesi kazumahe sase tamaha m wo koso, uresiku ha haberu bekere. Masite, samo kikoye nare tamahi ni kem wo, ima sute sase tamaha m ha, karaki koto ni haberi."

 to keise sase tamahu wo, "Sukibami taru kesiki aru ka?" to ha obosikake zari keri.

 Tatiide te, "Hitoyo no kokorozasi no hito ni aha m. Arisi watadono mo nagusame ni mi m kasi." to obosi te, omahe wo ayumi watari te, nisizama ni ohasuru wo, misu no uti no hito ha kokorokoto ni youi su. Geni, ito sama yoku kagiri naki motenasi nite, watadono no kata ha, Hidari-no-Ohotono no Kimi-tati nado wi te, mono ihu kehahi sure ba, tumado no mahe ni wi tamahi te,

 "Ohokata ni ha mawiri nagara, kono Ohom-Kata no genzan ni iru koto no, kataku habere ba, ito oboye naku, okinabi hate ni taru kokoti si haberu wo, ima yori ha, to omohiokosi haberi te nam. Arituka zu, wakaki hito-domo zo omohu ram kasi."

 to, wohi no Kimi-tati no kata wo miyari tamahu.

 "Ima yori naraha se tamahu koso, geni wakaku nara se tamahu nara me."

 nado, hakanaki koto wo ihu hitobito no kehahi mo, ayasiu miyabika ni, wokasiki ohom-kata no arisama ni zo aru. Sono koto to nakere do, yononaka no monogatari nado si tutu, simeyakani, rei yori ha wi tamahe ri.

 [5-6 Akashi-Empress hears the relationship between Kaoru and his girlfriend Ko-Zaisho]

 Hime-Miya ha, anata ni watara se tamahi ni keri. Oho-Miya,

 "Daisyau no sonata ni mawiri turu ha."

 to tohi tamahu. Ohom-tomo ni mawiri taru Dainagon-no-Kimi,

 "Ko-Saisyau-no-Kimi ni, mono notamaha m to ni koso ha, habe' meri ture."

 to kikoyuru ni,

 "Rei, mamebito no, sasugani hito ni kokoro todome te monogatari suru koso, kokoti okure tara m hito ha kurusikere. Kokoro no hodo mo miyu ram kasi. Ko-Saisyau nado ha, ito usiroyasusi."

 to notamahi te, ohom-harakara nare do, kono Kimi wo ba, naho hadukasiku, "Hito mo youi naku te miye zara m kasi." to oboi tari.

 "Hito yori ha kokoroyose tamahi te, tubone nado ni tatiyori tamahu besi. Monogatari komayakani si tamahi te, yo huke te ide tamahu woriwori mo habere do, rei no menare taru sudi ni ha habera nu ni ya? Miya wo koso, ito nasakenaku ohasimasu to omohi te, ohom-irahe wo dani kikoye zu haberu mere. Katazikenaki koto."

 to ihi te warahe ba, Miya mo waraha se tamahi te,

 "Ito migurusiki ohom-sama wo, omohisiru koso wokasikere. Ikade, kakaru ohom-kuse yame tatematura m. Hadukasi ya, kono hitobito mo."

 to notamahu.

 [5-7 Akashi-Empress knew a love triangle between Kaoru, Niou-no-miya and Ukifune]

 "Ito ayasiki koto wo koso kiki haberi sika. Kono Daisyau no nakunasi tamahi te si hito ha, Miya no ohom-Nideu-no-Kitanokata no ohom-Otouto nari keri. Kotobara naru besi. Hitati-no-saki-no-kami nanigasi ga me ha, woba to mo haha to mo ihi haberu naru ha, ikanaru ni ka? Sono Womnagimi ni, Miya koso, ito sinobi te ohasimasi kere.

 Daisyau-dono ya kikituke tamahi tari kem. Nihakani mukahe tamaha m tote, mamorime sohe nado, kotokotosiku si tamahi keru hodo ni, Miya mo, ito sinobi te ohasimasi nagara, e ira se tamaha zu, ayasiki sama ni, ohom-muma nagara tata se tamahi tutu zo, kahera se tamahi keru.

 Womna mo, Miya wo omohi kikoye sase keru ni ya, nihaka ni kiye use ni keru wo, mi nage taru na' meri tote koso, Menoto nado yau no hito-domo ha, naki madohi haberi kere."

 to kikoyu. Miya mo, "Ito asamasi." to obosi te,

 "Tareka, saru koto ha ihu to yo. Itohosiku kokorouki koto kana! Sabakari meduraka nara m koto ha, onodukara kikoye ari nu beki wo! Daisyau mo sayauni ha iha de, yononaka no hakanaku imiziki koto, kaku Udi-no-Miya no zou no, inoti mizikakari keru koto wo koso, imiziu kanasi to omohi te notamahi sika."

 to notamahu.

 "Isaya, gesu ha, tasika nara nu koto wo mo ihi haberu mono wo, to omohi habere do, kasiko ni haberi keru simowaraha no, tada konokoro, Saisyau ga sato ni ide maude ki te, tasika naru yau ni zo ihi haberi kere. Kaku ayasiu te use tamahe ru koto, hito ni kika se zi. Odoroodorosiku, ozoki yau nari tote, imiziku kakusi keru koto-domo tote. Sate, kuhasiku ha kikase tatematura nu ni ya ari kem?"

 to kikoyure ba,

 "Sarani, kakaru koto, mata manebu na, to ihase yo. Kakaru sudi ni, ohom-mi wo mo motesokonahi, hito ni karuku kokorodukinaki mono ni omoha re nu beki na' meri."

 to imiziu oboi tari.

 

6 Tale of Kaoru Kaoru suffered a deep grief at fall

 [6-1 Onna-Ichi-no-miya sends a mail to her sister Onna-Ni-no-miya]

 Sono noti, Hime-Miya no ohom-kata yori Ni-no-Miya ni ohom-seusoko ari keri. Ohom-te nado no, imiziu utukusige naru wo miru ni mo, ito uresiku, "Kaku te koso, toku miru bekari kere." to obosu.

 Amata wokasiki we-domo ohoku, Oho-Miya mo tatematura se tamahe ri. Daisyau-dono, uti-masari te wokasiki-domo atume te, mawirase tamahu. Serikaha-no-Daisyau no Tohogimi no, Womna-Iti-no-Miya omohikake taru aki no yuhugure ni, omohiwabi te ide te iki taru kata wokasiu kaki taru wo, ito yoku omohiyose raru kasi. "Kabakari obosi-nabiku hito no ara masika ba." to omohu mi zo kutiwosiki.

 "Ogi no ha ni tuyu huki musubu akikaze mo
 yuhube zo wakite mi ni ha simi keru
"

 to kaki te mo sohe mahosiku obose do,

 "Sayau naru tuyu bakari no kesiki nite mo mori tara ba, ito wadurahasige naru yo nare ba, hakanaki koto mo, e honomekasi idu mazi. Kaku yoroduni naniyakaya to, mono wo omohi no hate ha, mukasi no hito no monosi tamaha masika ba, ikanimo ikanimo hokazama ni kokoro wake masi ya.

 Toki no Mikado no ohom-musume wo tamahu tomo, e tatematura zara masi. Mata, sa omohu hito ari to kikosimesi nagara ha, kakaru koto mo nakara masi wo, naho kokorouku, waga kokoro midari tamahi keru Hasihime kana!"

 to omohi amari te ha, mata Miya-no-Uhe ni torikakari te, kohisiu mo turaku mo, warinaki koto zo, wokogamasiki made kuyasiki. Kore ni omohi wabi te, sasitugi ni ha, asamasiku te use ni si hito no, ito kokorowosanaku, todokohoru tokoro nakari keru karogarosisa wo ba omohi nagara, sasugani imizi to mono wo, omohiiri kem hodo, waga kesiki rei nara zu to, kokoro-no-oni ni nageki sidumi te wi tari kem arisama wo, kiki tamahi si mo omohiide rare tutu,

 "Omorika naru kata nara de, tada kokoroyasuku rautaki katarahibito nite ara se m, to omohi si ni ha, ito rautakari si hito wo. Omohi mote ike ba, Miya wo mo omohi kikoye zi. Womna wo mo usi to omoha zi. Tada waga arisama no yoduka nu okotari zo."

 nado, nagame iri tamahu tokidoki ohokari.

 [6-2 Jiju works under Akashi-Empress as a maid]

 Kokoronodoka ni, sama yoku ohasuru hito dani, kakaru sudi ni ha, mi mo kurusiki koto onodukara maziru wo, Miya ha, masite nagusame kane tutu, kano katami ni, aka nu kanasisa wo mo notamahi idu beki hito sahe naki wo, Tai-no-Ohomkata bakari koso ha, "Ahare" nado notamahe do, hukaku mo minare tamaha zari keru, utituke no mutubi nare ba, ito hukaku simo, ikadekaha ara m. Mata, obosu mama ni, "Kohisi ya, imizi ya!" nado notamaha m ni ha, kataharaitakere ba, kasiko ni ari si Zizyuu wo zo, rei no, mukahe sase tamahi keru.

 Minahito-domo ha iki tiri te, Menoto to kono hito hutari nam, toriwaki te obosi tari si mo wasure gataku te, Zizyuu ha yosobito nare do, naho katarahi te ari huru ni, yoduka nu kaha no oto mo, uresiki se mo ya aru, to tanomi si hodo koso nagusame kere, kokorouku imiziku mono-osorosiku nomi oboye te, kyau ni nam, ayasiki tokoro ni, kono koro ki te wi tari keru, tadune tamahi te,

 "Kaku te saburahe."

 to notamahe ba, "Mi-kokoro ha saru mono nite, hitobito no iha m koto mo, saru sudi no koto maziri nuru atari ha, kikinikuki koto mo ara m." to omohe ba, ukehiki kikoye zu. "Kisai-no-Miya ni mawira m." to nam omomuke tare ba,

 "Ito yoka nari. Sate hitosirezu obosi tukaha m."

 to notamahase keri. Kokorobosoku yorube naki mo nagusamu ya tote, siru tayori motome mawiri nu. "Kitanage naku te yorosiki gerahu nari." to yurusi te, hito mo sosira zu. Daisyau-dono mo tuneni mawiri tamahu wo, miru tabi goto ni, mono nomi ahare nari. "Ito yamgotonaki mono no Himegimi nomi, mawiri tudohi taru Miya." to hito mo ihu wo, yauyau me todome te mire do, "Mi tatematuri si hito ni ni taru ha nakari keri." to omohi ariku.

 [6-3 Niou-no-miya thinks that Miya-no-kimi seems to Ukifune]

 Kono haru use tamahi nuru Sikibukyau-no-Miya no ohom-musume wo, mamahaha no Kitanokata, koto ni ahi omoha de, seuto no Muma-no-Kami nite hitogara mo kotonaru koto naki, kokorokake taru wo, itohosiu nado mo omohi tara de, sarubeki sama ni nam tigiru, to kikosimesu tayori ari te,

 "Itohosiu. Titi-Miya no imiziku kasiduki tamahi keru Womnagimi wo, itadura naru yau ni motenasa m koto."

 nado notamahase kere ba, ito kokorobosoku nomi nageki tamahu arisama nite,

 "Natukasiu, kaku tadune notamaha suru wo!"

 nado, ohom-Seuto no Zizyuu mo ihi te, konokoro mukahe tora se tamahi te keri. Hime-Miya no ohom-gu nite, ito koyonakara nu ohom-hodo no hito nare ba, yamgotonaku kokorokoto nite saburahi tamahu. Kagiri are ba, Miya-no-Kimi nado uti-ihi te, mo bakari hikikake tamahu zo, ito ahare nari keru.

 Hyaubukyau-no-Miya, "Kono Kimi bakari ya, kohisiki hito ni omohi yosohe tu beki sama si tara m. Titi-Miko ha harakara zo kasi." nado, rei no mi-kokoro ha, hito wo kohi tamahu ni tuke te mo, hito yukasiki ohom-kuse ya made, itusika to mi-kokorokake tamahi te keri.

 Daisyau, "Modokasiki made mo aru waza kana! Kinohu kehu to ihu bakari, Touguu ni ya nado obosi, ware ni mo kesikibama se tamahi ki kasi. Kaku hakanaki yo no otorohe wo miru ni ha, midu no soko ni mi wo sidume te mo, modokasikara nu waza ni koso." nado omohi tutu, hito yori ha kokoro yose kikoye tamahe ri.

 Kono Win ni ohasimasu wo ba, Uti yori mo hiroku omosiroku sumi yoki mono ni site, tuneni simo saburaha nu domo mo, mina utitoke sumi tutu, harubaru to ohokaru tai-domo, rau, watadono ni miti tari.

 Sa-Daizin-dono, mukasi no ohom-kehahi ni mo otora zu, subete kagiri mo naku itonami tukaumaturi tamahu. Ikamesiu nari taru ohom-zou nare ba, nakanaka inisihe yori mo, imamekasiki koto ha masari te sahe nam ari keru.

 Kono Miya, rei no mi-kokoro nara ba, tukigoro no hodo ni, ikanaru sukigoto-domo wo siide tamaha masi, koyonaku sidumari tamahi te, hitome ni "Sukosi ohi nahori tamahu kana!" to miyuru wo, konokoro zo mata, Miya-no-Kimi ni, honzyau arahare te, kakadurahi ariki tamahi keru.

 [6-4 Jiju peeps Kaoru and Niou-no-miya]

 Suzusiku nari nu tote, Miya, Uti ni mawirase tamahi na m to sure ba,

 "Aki no sakari, momidi no koro wo mi zara m koso."

 nado, wakaki hitobito ha kutiwosigari te, mina mawiri tudohi taru koro nari. Midu ni nare tuki wo mede te, ohom-asobi taye zu, tune yori mo imamekasikere ba, kono Miya zo, kakaru sudi ha ito koyonaku motehayasi tamahu. Asayuhu menare te mo, naho ima mi m hatuhana no sama si tamahe ru ni, Daisyau-no-Kimi ha, ito sasimo iritati nado si tamaha nu hodo nite, hadukasiu kokoro yurubi naki mono ni, mina omohi tari.

 Rei no, hutatokoro mawiri tamahi te, omahe ni ohasuru hodo ni, kano Zizyuu ha, mono yori nozoki tatematuru ni,

 "Idukata ni mo idukata ni mo yori te, medetaki ohom-sukuse miye taru sama nite, yo ni zo ohase masi kasi. Asamasiku hakanaku, kokoroukari keru mi-kokoro kana!"

 nado, hito ni ha, sono watari no koto, kakete sirigaho ni mo iha nu koto nare ba, kokoro hitotu ni akazu mune itaku omohu. Miya ha, Uti no ohom-monogatari nado, komayakani kikoyesase tamahe ba, ima hitotokoro ha tatiide tamahu. "Mituke rare tatematura zi. Sibasi, ohom-hate wo mo sugusa zu kokoro asasi, to miye tatematura zi." to omohe ba, kakure nu.

 [6-5 Kaoru and Ben-no-omoto compose and exchange waka]

 Himgasi no watadono ni, aki ahi taru toguti ni, hitobito amata wi te, monogatari nado suru tokoro ni ohasi te,

 "Nanigasi wo zo, nyoubau ha mutumasi to obosu beki. Womna dani kokoroyasuku ha yo mo ara zi kasi. Sasugani saru bekara m koto, wosihe kikoye nu beku mo ari. Yauyau misiri tamahu beka' mere ba, ito nam uresiki."

 to notamahe ba, ito irahe nikuku nomi omohu naka ni, Ben-no-Omoto tote, nare taru otona,

 "Somo mutumasiku omohi kikoyu beki yuwe naki hito no, hadi kikoye habera nu ni ya? Mono ha sa koso ha nakanaka haberu mere. Kanarazu sono yuwe tadune te, utitoke goranze raruru ni simo habera ne do, kabakari omonaku tukuri some te keru mi ni ohasa zara m mo, kataharaitaku te nam."

 to kikoyure ba,

 "Hadu beki yuwe ara zi, to omohi sadame tamahi te keru koso, kutiwosikere."

 nado, notamahi tutu mire ba, karaginu ha nugi subesi osiyari, utitoke te tenarahi si keru naru besi, suzuri no huta ni suwe te, kokoromotonaki hana no suwe tawori te, moteasobi keri, to miyu. Katahe ha kityau no aru ni suberi kakure, aru ha uti-somuki, osiake taru to no kata ni, magirahasi tutu wi taru, kasiratuki-domo mo, wokasi to miwatasi tamahi te, suzuri hikiyuose te,

 "Wominahesi midaruru nobe ni maziru tomo
 tuyu no adana wo ware ni kake me ya

 Kokoroyasuku ha obosa de."

 to, tada kono sauzi ni usiro si taru hito ni mise tamahe ba, uti miziroki nado mo se zu, nodoyaka ni, ito toku,

 "Hana to ihe ba na koso ada nare wominahesi
 nabete no tuyu ni midare ya ha suru
"

 to kaki taru te, tada katasoba nare do, yosiduki te, ohokata meyasukere ba, tare nara m, to mi tamahu. Ima maunobori keru miti ni, hutage rare te todokohori wi taru naru besi, to miyu. Ben-no-Omoto ha,

 "Ito kezayakanaru okinagoto, nikuku haberi." tote,

 "Tabine si te naho kokoromi yo wominahesi
 sakari no iro ni uturi utura zu

 Sate noti, sadame kikoyesase m."

 to ihe ba,

 "Yado kasa ba hitoyo ha ne na m ohokata no
 hana ni utura nu kokoro nari tomo
"

 to are ba,

 "Nanika, hadukasime sase tamahu? Ohokata no nobe no sakasira wo koso kikoyesasure."

 to ihu. Hakanaki koto wo tada sukosi notamahu mo, hito ha nokori kika mahosiku nomi omohi kikoye tari.

 "Kokoronasi. Miti ake haberi na m yo! Wakite mo, kano ohom-monohadi no yuwe, kanarazu ari nu beki wori ni zo a' meru."

 tote, tatiide tamahe ba, "Osinabete kaku nokori nakara m, to omohiyari tamahu koso kokoroukere." to omohe ru hito mo ari.

 [6-6 Kaoru suffered a deep grief at fall]

 Himgasi no kauran ni osikakari te, yuhukage ni naru mama ni, hana no himo toku omahe no kusamura wo miwatasi tamahu. Mono nomi ahare naru ni, "Naka ni tuite harawata tayuru ha aki no ten" to ihu koto wo, ito sinobiyakani zuzi tutu wi tamahe ri. Ari turu kinu no otonahi, siruki kehahi si te, moya no mi-sauzi yori tohori te, anata ni iru nari. Miya no ayumi ohasi te,

 "Kore yori anata ni mawiri turu ha taso?"

 to tohi tamahe ba,

 "Kano Ohom-Kata no Tiuzyau-no-Kimi."

 to kikoyu nari.

 "Naho, ayasi no waza ya! Tare ni ka to, karisome ni mo uti-omohu hito ni yagate kaku yukasige naku kikoyuru nazasi yo!" to, itohosiku, kono Miya ni ha, mina me nare te nomi oboye tatematuru beka' meru mo kutiwosi.

 "Oritati te anagati naru ohom-motenasi ni, womna ha sa mo koso make tatematura me. Waga, samo kutiwosiu, kono ohom-yukari ni ha, netaku kokorouku nomi aru kana! Ikade, kono watari ni mo, medurasikara m hito no, rei no kokoro ire te sawagi tamaha m wo katarahi tori te, waga omohi si yau ni, yasukara zu to dani mo omoha se tatematura m. Makotoni kokorobase ara m hito ha, waga kata ni zo yoru beki ya! Saredo katai mono kana! Hito no kokoro ha."

 to omohu ni tuke te, Tai-no-Ohomkata no, kano ohom-arisama wo ba, husahasikara nu mono ni omohi kikoye te, ito binnaki mutubi ni nariyuku ga, ohokata no oboye wo ba, kurusi to omohi nagara, naho sasihanati gataki mono ni obosisiri taru zo, arigataku ahare nari keru."

 "Sayau naru kokorobase aru hito, kokora no naka ni ara m ya? Iritati te hukaku mi ne ba sira nu zo kasi. Nezamegati ni turedure naru wo, sukosi ha suki mo naraha baya!"

 nado omohu ni, ima ha naho tuki nasi.

 [6-7 A dialogue between Kaoru and Chujo-no-omoto on "Yusenkutsu"]

 Rei no, nisi no watadono wo, arisi ni narahi te, wazato ohasi taru mo ayasi. Hime-Miya, yoru ha anata ni watara se tamahi kere ba, hitobito tuki miru tote, kono watadono ni utitoke te monogatari suru hodo nari keri. Sau-no-koto ito natukasiu hiki susamu tumaoto, wokasiu kikoyu. Omohikake nu ni yori ohasi te,

 "Nado, kaku netamasi-gaho ni kaki-narasi tamahu."

 to notamahu ni, mina odoroka ru bekere do, sukosi age taru sudare uti-orosi nado mo se zu, okiagari te,

 "Niru beki konokami yaha, haberu beki."

 to irahuru kowe, Tiuzyau-no-Omoto to ka ihi turu nari keri.

 "Maro koso, ohom-hahagata no wodi nare."

 to, hakanaki koto wo notamahi te,

 "Rei no, anata ni ohasimasu beka' meri na! Nani waza wo ka, kono ohom-satozumi no hodo ni se sase tamahu."

 nado, adikinaku tohi tamahu.

 "Iduku nite mo, nanigoto wo kaha. Tada, kayau nite koso ha sugusa se tamahu mere."

 to ihu ni, "Wokasi no ohom-mi no hodo ya, to omohu ni, suzuro naru nageki no, uti-wasure te si turu mo, ayasi to omohiyoru hito mo koso." to magirahasi ni, sasiide taru wagon wo, tada sanagara kaki-narasi tamahu. Riti no sirabe ha, ayasiku wori ni ahu to kiku kowe nare ba, kikinikuku mo ara ne do, hiki hate tamaha nu wo, nakanaka nari to, kokoro ire taru hito ha, kiye kaheri omohu.

 "Waga Haha-Miya mo otori tamahu beki hito kaha! Kisaibara to kikoyu bakari no hedate koso are, Mikado Mikado no obosi kasiduki taru sama, kotogoto nara zari keru wo. Naho, kono ohom-atari ha, ito kotonari keru koso ayasikere. Akasi no ura ha kokoronikukari keru tokoro kana!" nado omohi tudukuru koto-domo ni, "Waga sukuse ha, ito yamgotonasi kasi. Masite, narabe te moti tatematura ba." to omohu zo, ito kataki ya!

 [6-8 Kaoru visits Miya-no-kimi]

 Miya-no-Kimi ha, kono nisi-no-tai ni zo ohom-kata si tari keru. Wakaki hitobito no kehahi amata site, tuki mede ahe ri.

 "Ide, ahare, kore mo mata onazi hito zo kasi."

 to omohiide kikoye te, "Miko no, mukasi kokoroyose tamahi si mono wo!" to ihinasi te, sonata he ohasi nu. Waraha no, wokasiki tonowisugata nite, ni, samnin ide te ariki nado si keri. Mituke te iru sama-domo, kakayakasi. Kore zo yo no tune to omohu.

 Minami-omote no sumi no ma ni yori te, uti-kowadukuri tamahe ba, sukosi otonabi taru hito ideki tari.

 "Hito sire nu kokoroyose nado kikoyesase habere ba, nakanaka, mina hito kikoyesase hurusi tu ram koto wo, uhiuhisiki sama nite, manebu yau ni nari haberi. Mameyakani nam, koto yori hoka wo motome rare haberu."

 to notamahe ba, Kimi ni mo ihi tutahe zu, sakasi-dati te,

 "Ito omohosi kake zari si ohom-arisama ni tuke te mo, ko-Miya no omohi kikoye sase tamahe ri si koto nado, omohi tamahe ide rare te nam. Kaku nomi, woriwori kikoye sase tamahu nari. Ohom-siriugoto wo mo, yorokobi kikoye tamahu meru."

 to ihu.

 [6-9 Kaoru thinks about three sisters' fate who lived in Uji]

 "Naminami no hitomeki te, kokotina' no sama ya!" to monoukere ba,

 "Moto yori obosi sutu maziki sudi yori mo, ima ha masite, sarubeki koto ni tuke mo, omohosi tadune m nam uresikaru beki. Utoutosiu hitodute nado nite motenasa se tamaha ba, e koso."

 to notamahu ni, "Geni." to, omohi sawagi te, Kimi wo hiki yurugasu mere ba,

 "Matu mo mukasi no to nomi, nagame raruru ni mo, motoyori nado notamahu sudi ha, mameyakani tanomosiu koso ha."

 to, hitodute to mo kaku ihinasi tamahe ru kowe, ito wakayaka ni aigyauduki, yasasiki tokoro sohi tari. "Tada nabete no kakaru sumika no hito to omoha ba, ito wokasikaru beki wo, tadaiama ha, ikade kabakari mo, hito ni kowe kikasu beki mono to narahi tamahi kem." to, nama-usirometasi. "Katati mo ito namamekasikara m kasi." to, mi mahosiki kehahi no si taru wo, "Kono hito zo, mata rei no, kano mi-kokoro midaru beki tuma na' meru to, wokasiu mo, arigata no yo ya!" to omohi wi tamahe ri.

 "Kore koso ha, kagiri naki hito no kasiduki ohositate tamahe ru Himegimi. Mata, kabakari zo ohoku ha aru beki. Ayasikari keru koto ha, saru hiziri no ohom-atari ni, yama no hutokoro yori ideki taru hitobito no, kataho naru ha nakari keru koso. Kono, hakanasi ya, karogarosi ya, nado omohinasu hito mo, kayau no uti-miru kesiki ha, imiziu koso wokasikari sika."

 to, nanigoto ni tuke te mo, tada kano hitotu yukari wo zo omohiide tamahi keru. Ayasiu, turakari keru tigiri-domo wo, tukuduku to omohi-tuduke nagame tamahu yuhugure, kagerohu no mono-hakanage ni tobi tigahu wo,

 "Ari to mi te te ni ha tora re zu mire ba mata
 yukuhe mo sira zu kiye si kagerohu

 Aru ka, naki ka no."

 to, rei no, hitorigoti tamahu, to ka ya!

to Home Page
Classic Text
Mod.Version
Note
Original Text(Meiyu-rinmo-bon)
Teika's Note