First updated 11/18/2002(ver.1-3)
Last updated 9/29/2011(ver.2-1)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya(C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

 

YUME-NO-UKIHASI


Tale of Kaoru's Dainagon era, in summer at the age of 28

1 Tale of Kaoru Yokawa-souzu mails to Ukifune on Kaoru's request

 1. Kaoru goes to Yokawa to meet Souzu---Yama ni ohasi te, rei se sase tamahu yau ni, kyau Hotoke nado
 2. Souzu talks Kaoru what he has experienced at Uji---Soudu, "Sarebayo! Tadaudo to miye zari si hito no
 3. Kaoru asks Souzu to meet Ukifune---"Sate koso a' nare." to, hono-kiki te
 4. Souzu mails to Ukifune on Kaoru's request---Kano ohom-seuto no waraha, ohom-tomo ni wi te ohasi tari keri
 5. Ukifune looks on Kaoru going back to Kyoto---Wono ni ha, ito hukaku sigeri taru awoba no yama ni mukahi te
2 Tale of Ukifune Ukifune refused to meet her brother and to reply to Kaoru
 1. Kaoru sends Ko-gimi to meet his sister Ukifune---Kano Tono ha, "Kono ko wo yagate tatematura m." to obosi kere do
 2. Kogimi calls on the Ono villa to meet Ukifune---Ayasikere do, "Kore koso ha, saha, tasika naru
 3. Ukifune refused to meet her brother---Magahu beku mo ara zu, kaki akirame tamahe re do
 4. Ko-gimi hands a Kaoru's mail to Ukifune---Kono ko mo, saha kiki ture do, wosanakere ba, huto ihi-yora m mo
 5. Ukifune refused to reply to Kaoru---Kaku tubu-tubu to kaki tamahe ru sama no, magirahasa m kata
 6. Ko-gimi came back to no purpose---Tokoro ni tuke te wokasiki aruzi nado si tare do

 

1 Tale of Kaoru Yokawa-souzu mails to Ukifune on Kaoru's request

 [1-1 Kaoru goes to Yokawa to meet Souzu]

 Yama ni ohasi te, rei se sase tamahu yau ni, kyau Hotoke nado kuyauze sase tamahu. Matanohi ha, Yokaha ni ohasi tare ba, Soudu odoroki kasikomari kikoye tamahu.

 Tosigoro, ohom-inori nado tuke katarahi tamahi kere do, kotoni ito sitasiki koto ha nakari keru wo, konotabi, Ippon-no-Miya no mi-kokoti no hodo ni saburahi tamahe ru ni, "Sugure tamahe ru gen monosi tmahi keri." to mi tamahi te yori, koyonau tahutobi tamahi te, ima sukosi hukaki tigiri kuhahe tamahi te kere ba, "Omoomosiu ohasuru Tono no, kaku wazato ohasimasi taru koto." to, mote-sawagi kikoye tamahu. Ohom-monogatari nado, komayakani si te ohasure ba, ohom-yuduke nado mawiri tamahu.

 Sukosi hitobito sidumari nuru ni,

 "Wono no watari ni, siri tamahe ru yadori ya haberu?"

 to, tohi tamahe ba,

 "Sika haberu. Ito kotoyau naru tokoro ni nam. Nanigasi ga haha naru Kuti-Ama no heberu wo, kyau ni hakabakasikara nu sumika mo habera nu uti ni, kakute komori haberu ahida ha, yonaka, akatuki ni mo, ahi-toburaha m, to omohi tamahe oki te haberu."

 nado mausi tamahu.

 "Sono watari ni ha, tada tikaki korohohi made, hito ohou sumi haberi keru wo, ima ha, ito kasukani koso nariyuku mere."

 nado notamahi te, ima sukosi tikaku wi yori te, sinobiyakani,

 "Ito uki taru kokoti mo si haberu, mata, tadune kikoye m ni tuke te ha, ikanari keru koto ni ka to, kokoroe zu obosa re nu beki ni, katagata, habakara re habere do, kano yamazato ni, siru beki hito no kakurohe te haberu yau ni kiki haberi si wo. Tasika nite koso ha, ikanaru sama nite, nado mo morasi kikoye me, nado omohi tamahuru hodo ni, mi-desi ni nari te, imu koto nado saduke tamahi te keri, to kiki haberu ha, makoto ka? Mada tosi mo wakaku, oya nado mo ari si hito nare ba, koko ni usinahi taru yau ni, kakoto kakuru hito nam haberu wo."

 nado notamahu.

 [1-2 Souzu talks Kaoru what he has experienced at Uji]

 Soudu, "Sarebayo! Tadaudo to miye zari si hito no sama zo kasi. Kaku made notamahu ha, karogarosiku ha obosa re zari keru hito ni koso a' mere." to omohu ni, "Hohusi to ihi nagara, kokoro mo naku, tatimatini katati wo yatusi te keru koto." to, mune tubure te, irahe kikoye m yau omohi mahasa ru.

 "Tasikani kiki tamahe ru ni koso a' mere. Kabakari kokoroe tamahi te, ukagahi tadune tamaha m ni, kakure aru beki koto ni mo ara zu. Nakanaka aragahi kakusa m ni, ainakaru besi." nado, to bakari omohi e te,

 "Ikanaru koto ni ka haberi kem? Kono tukigoro, utiuti ni ayasimi omou tamahuru hito no ohom-koto ni ya?" tote,

 "Kasiko ni haberu Ama-domo no, Hatuse ni gwan haberi te, maude te kaheri keru miti ni, Udi-no-win to ihu tokoro ni todomari te haberi keru ni, Haha-no-Ama no rauge nihakani okori te, itaku nam wadurahu to tuge ni, hito no maude ki tari sika ba, makari mukahi tari si ni, madu ayasiki koto nam."

 to sasameki te,

 "Oya no sinikaheru wo ba sasioki te, mote-atukahi nageki te nam haberi si. Kono hito mo, nakunari tamahe ru sama nagara, sasugani iki ha kayohi te ohasi kere ba, mukasimonogatari ni, tamadono ni oki tari kem hito no tatohi wo omohi ide te, sayau naru koto ni ya, to medurasigari haberi te, desi-bara no naka ni gen aru mono-domo yobiyose tutu, kahari gahari ni kadi se sase nado nam si haberi keru.

 Nanigasi ha, wosimu beki yohahi nara ne do, Haha no tabi no sora nite yamahi omoki wo tasuke te, Nenbutu wo mo kokoro midare zu se sase m to, Hotoke wo nenzi tatematuri omou tamahe si hodo ni, sono hito no arisama, kuhasiu mo mi tamahe zu nam haberi si. Koto no kokoro osihakari omou tamahuru ni, tengu kodama nado yau no mono no, azamuki wi te tatematuri tari keru ni ya, to nam uketamahari si.

 Tasuke te, kyau ni wi te tatematuri te noti mo, mituki bakari ha naki hito nite nam monosi tamahi keru wo, nanigasi ga Imouto, ko-Wemon-no-Kami no Kitanokata nite haberi si ga, ama ni nari te haberu nam, hitori moti te haberi si womnago wo usinahi te noti, tukihi ha ohoku hedate haberi sika do, kanasibi tahe zu nageki omohi tamahe haberu ni, onazi tosi no hodo to miyuru hito no, kaku katati ito uruhasiku kiyora naru wo miide tatematuri te, Kwan'on no tamahe ru to yorokobi omohi te, kono hito itadura ni nasi tatematura zi to, madohi ira re te, nakunaku imiziki koto-domo wo mausa re sika ba.

 Noti ni nam, kano Sakamoto ni midukara ori haberi te, gosin nado tukamaturi si ni, yauyau ikiide te hito to nari tamahe ri kere do, 'Naho, kono rauzi tari keru mono no, mi ni hanare nu kokoti nam suru. Kono asiki mono no samatage wo nogare te, noti no yo wo omoha m' nado, kanasigeni notamahu koto-domo no haberi sika ba, hohusi nite ha, susume mo mausi tu beki koto ni koso ha tote, makotoni suke se sime tatematuri te si ni nam haberu.

 Sarani, sirosimesu beki koto to ha, ikadeka sora ni satori habera m. Medurasiki koto no sama ni mo aru wo, yogatari ni mo si haberi nu bekari sika do, kikoye ari te, wadurahasikaru beki koto ni mo koso to, kono oyibito-domo no tokaku mausi te, kono tukigoro, oto naku te haberi turu ni nam."

 to mausi tamahe ba,

 [1-3 Kaoru asks Souzu to meet Ukifune]

 "Sate koso a' nare." to, hono-kiki te, kaku made mo tohi ide tamahe ru koto nare do, "Mugeni naki hito to omohi hate ni si hito wo, saha, makotoni aru ni koso ha." to obosu, hodo, yume no kokoti si te asamasikere ba, tutumi mo ahe zu namidaguma re tamahi nuru wo, Soudu no hadukasige naru ni, "Kaku made miyu beki koto kaha!" to omohi-kahesi te, turenaku motenasi tamahe do, "Kaku obosi keru koto wo, konoyo ni ha naki hito to onazi yau ni nasi taru koto." to, ayamati taru kokoti si te, tumi hukakere ba,

 "Asiki mono ni rauze rare tamahi kem mo, sarubeki sakinoyo no tigiri nari. Omohu ni, takaki ihenoko ni koso monosi tamahi keme, ikanaru ayamari nite, kaku made hahure tamahi kem ni ka?"

 to, mausi tamahe ba,

 "Nama-wakamdohori nado ihu beki sudi ni ya ari kem? Koko ni mo, motoyori wazato omohi si koto ni mo habera zu. Mono-hakanaku te mituke some te haberi sika do, mata, ito kaku made oti ahuru beki kiha to omohi tamahe zari si wo. Medurakani, ato mo naku kiye use ni sika ba, mi wo nage taru ni ya nado, samazama ni utagahi ohoku te, tasika naru koto ha, e kiki habera zari turu ni nam.

 Tumi karome te monosure ba, ito yosi to kokoroyasuku nam, midukara ha omohi tamahe nari nuru wo, haha naru hito nam, imiziku kohi kanasibu naru wo, kaku nam kiki ide taru to, tuge sira se mahosiku habere do, tukigoro, kakusa se tamahi keru ho'i tagahu yau ni, mono-sawagasiku ya habera m? Oyako no naka no omohi taye zu, kanasibi ni tahe de, toburahi monosi nado si haberi na m kasi."

 nado notmahi te, sate,

 "Ito binnaki sirube to ha obosu tomo, kano Sakamoto ni ori tamahe. Kabakari kiki te, nanomeni omohi sugusu beku ha omohi habera zari si hito naru wo, yume no yau naru koto-domo mo, ima dani katari ahase m, to nam omohi tamahuru."

 to notamahu kesiki, ito ahare to omohi tamahe re ba,

 "Katati wo kahe, yo wo somuki ni ki to oboye tare do, kami hige wo sori taru hohusi dani, ayasiki kokoro ha use nu mo a' nari. Masite, womna no ohom-mi ha ikaga ara m? Ito itohosiu, tumi e nu beki waza ni mo aru beki kana!"

 to, adikinaku kokoro midare nu.

 "Makari ori m koto, kehu asu ha sahari haberi. Tuki tati te no hodo ni, ohom-seusoko wo mausa se habera m."

 to mausi tamahu. Ito kokoromotonakere do, "Naho, naho." to, utitukeni ira re m mo, sama asikere ba, "Saraba." tote, kaheri tamahu.

 [1-4 Souzu mails to Ukifune on Kaoru's request]

 Kano ohom-seuto no waraha, ohom-tomo ni wi te ohasi tari keri. Kotoharakara-domo yori ha, katati mo kiyoge naru wo, yobiide tamahi te,

 "Kore nam, sono hito no tikaki yukari naru wo, kore wo katugatu monose m. Ohom-humi hitokudari tamahe. Sono hito to ha naku te, tada, tadune kikoyuru hito nam aru, to bakari no kokoro wo sira se tamahe."

 to notamahe ba,

 "Nanigasi, kono sirube nite, kanarazu tumi e haberi na m. Koto no arisama ha, kuhasiku tori mausi tu. Ima ha, ohom-midukara tatiyora se tamahi te, aru bekara m koto ha monose sase tamaha m ni, nani no toga ka habera m."

 to mausi tamahe ba, uti-warahi te,

 "Tumi e nu beki sirube to omohinasi tamahu ram koso, hadukasikere. Koko ni ha, zoku no katati nite, ima made sugusu nam ito ayasiki.

 Ihakenakari si yori, omohu kokorozasi hukaku haberu wo, Samdeu-no-Miya no, kokorobosoge nite, tanomosige naki mi hitotu wo yosuga ni obosi taru ga, sarigataki hodasi ni oboye haberi te, kakadurahi haberi turu hodo ni, onodukara kurawi nado ihu koto mo takaku nari, mi no okite mo kokoro ni kanahi gataku nado si te, omohi nagara sugi haberu ni ha, mata e sara nu koto mo, kazu nomi sohi tutu suguse do, ohoyake watakusi ni, nogare gataki koto ni tuke te koso, samo habera me, sarade ha, Hotoke no seisi tamahu kata no koto wo, wadukani mo kiki oyoba m koto ha, ikade ayamata zi to, tutusimi te, kokoro no uti ha hiziri ni otori habera nu mono wo.

 Masite, ito hakanaki koto ni tuke te simo, omoki tumi u beki koto ha, nadote ka omohi tamahe m. Sarani arumaziki koto ni haberi. Utagahi obosu mazi. Tada, itohosiki oya no omohi nado wo, kiki akirame habera m bakari nam, uresiu kokoroyasukaru beki."

 nado, mukasi yori hukakari si kata no kokoro wo katari tamahu.

 Soudu mo, geni to, unaduki te,

 "Itodo tahutoki koto."

 nado kikoye tamahu hodo ni, hi mo kure nure ba,

 "Nakayadori mo ito yokari nu bekere do, uhanosora nite monosi tara m koso, naho binnakaru bekere."

 to, omohi wadurahi te kaheri tamahu ni, kono seuto no waraha wo, Soudu, me tome te home tamahu.

 "Kore ni tuke te, madu honomekasi tamahe."

 to kikoye tamahe ba, humi kaki te tora se tamahu.

 "Tokidoki ha yama ni ohasi te asobi tamahe yo." to "Suzuro naru yau ni ha obosu maziki yuwe mo ari keri."

 to, uti-katarahi tamahu. Kono ko ha kokoro mo e ne do, humi tori te ohom-tomo ni idu. Sakamoto ni nare ba, gozen no hitobito sukosi tati-akare te, "Sinobiyaka ni wo." to notamahu.

 [1-5 Ukifune looks on Kaoru going back to Kyoto]

 Wono ni ha, ito hukaku sigeri taru awoba no yama ni mukahi te, magiruru koto naku, yarimidu no hotaru bakari wo, mukasi oboyuru nagusame nite nagame wi tamahe ru ni, rei no, haruka ni miyara ruru tani no nokiba yori, saki kokoro koto ni ohi te, ito ohou tomosi taru hi no, nodoka nara nu hikari wo miru tote, Amagimi-tati mo hasi ni ide wi tari.

 "Taga ohasuru ni ka ara m? Gozen nado ito ohoku koso miyure."

 "Hiru, anata ni hikibosi tatemature tari turu kaherigoto ni, 'Daisyau-dono ohasimasi te, ohom-aruzi no koto nihakani suru wo, ito yoki wori nari' to, koso ari ture."

 "Daisyau-dono to ha, kono Womna-Ni-no-Miya no ohom-wotoko ni ya ohasi tu ram."

 nado ihu mo, ito konoyo tohoku, winakabi ni tari ya! Makotoni sa ni ya ara m? Tokidoki, kakaru yamadi wake ohase si toki, ito sirukari si zuizim no kowe mo, utituke ni maziri te kikoyu.

 Tukihi no sugi yuku mama ni, mukasi no koto no kaku omohi wasure nu mo, "Ima ha nani ni su beki koto zo?" to kokoroukere ba, Amida-Hotoke ni omohi magirahasi te, itodo mono mo iha de wi tari. Yokaha ni kayohu hito nomi nam, kono watari ni ha tikaki tayori nari keru.

 

2 Tale of Ukifune Ukifune refused to meet her brother and to reply to Kaoru

 [2-1 Kaoru sends Ko-gimi to meet his sister Ukifune]

 Kano Tono ha, "Kono ko wo yagate yara m." to obosi kere do, hitome ohoku te binnakere ba, tono ni kaheri tamahi te, matanohi, kotosarani zo idasi tate tamahu. Mutumasiku obosu hito no, kotokotosikara nu ni, samnin, okuri nite, mukasi mo tuneni tukahasi si zuizin sohe tamahe ri. Hito kika nu ma ni yobiyose tamahi te,

 "Ako ga use tamahi ni si imouto no kaho ha, oboyu ya? Ima ha yo ni naki hito to omohi hate ni si wo, ito tasikani koso, monosi tamahu nare. Utoki hito ni ha kika se zi to omohu wo, iki te tadune yo. Haha ni, imadasiki ni ihu na. Nakanaka odoroki sawaga m hodo ni, siru maziki hito mo siri na m. Sono oya no mi-omohi no itohosisa ni koso, kaku mo tadunure."

 to, madaki ni ito kutigatame tamahu wo, wosanaki kokoti ni mo, harakara ha ohokare do, kono Kimi no katati wo ba, niru mono nasi to, omohisimi tari si ni, use tamahi ni keri to kiki te, ito kanasi to omohi wataru ni, kaku notamahe ba, uresiki ni mo namida no oturu wo, hadukasi to omohi te,

 "Wo, wo."

 to ararakani kikoye wi tari.

 Kasiko ni ha, mada tutomete, Soudu no ohom-moto yori,

 "Yobe, Daisyau-dono no ohom-tukahi nite, Kogimi ya maude tamahe ri si. Koto no kokoro uketamahari si ni, adikinaku, kaherite okusi haberi te nam, to Himegimi ni kikoye tamahe. Midukara kikoyesasu beki koto mo ohokare do, kehu asu sugusi te saburahu besi."

 to kaki tamahe ri. "Kore ha nanigoto zo?" to Amagimi odoroki te, konata he mote watari te mise tatematuri tamahe ba, omote uti-akami te, "Mono no kikoye no aru ni ya?" to kurusiu, "Mono kakusi si keru." to urami rare m wo omohi tudukuru ni, irahe m kata naku te wi tamahe ru ni,

 "Naho, notamaha se yo. Kokorouku obosi hedaturu koto."

 to, imiziku urami te, koto no kokoro wo sira ne ba, awatatasiki made omohi taru hodo ni,

 "Yama yori, Soudu no ohom-seusoko nite, mawiri taru hito nam aru."

 to ihi ire tari.

 [2-2 Kogimi calls on the Ono villa to meet Ukifune]

 Ayasikere do, "Kore koso ha, saha, tasika naru ohom-seusoko nara me." tote,

 "Konata ni."

 to ihase tare ba, ito kiyogeni sinayaka naru waraha no, e nara zu sauzoki taru zo, ayumi ki taru. Warahuda sasi-ide tare ba, sudare no moto ni tui-wi te,

 "Kayau nite ha, saburahu maziku koso ha, Soudu ha, notamahi sika."

 to ihe ba, Amagimi zo, irahe nado si tamahu. Humi tori ire te mire ba,

 "Nihudau-no-Himegimi no ohom-kata ni, yama yori."

 tote, na kaki tamahe ri. Ara zi nado, aragahu beki yau mo nasi.

 Ito hasitanaku oboye te, iyoiyo hikiira re te, hito ni kaho mo mi ahase zu.

 "Tuneni hokorika nara zu monosi tamahu hitogara nare do, ito utate, kokorousi."

 nado ihi te, Soudu no ohom-humi mire ba,

 "Kesa, koko ni Daisyau-dono no monosi tamahi te, ohom-arisama tadune tohi tamahu ni, hazime yori ari si yau kuhasiku kikoye haberi nu. Ohom-kokorozasi hukakari keru ohom-naka wo somuki tamahi te, ayasiki yamagatu no naka ni suke si tamahe ru koto, kaheri te ha, Hotoke no seme sohu beki koto naru wo nam, uketamahari odoroki haberu.

 Ikagaha se m? Moto no ohom-tigiri ayamati tamaha de, aisihu no tumi wo harukasi kikoye tamahi te, hitohi no suke no kudoku ha, hakari naki mono nare ba, naho tanoma se tamahe to nam. Kotogotoni ha, midukara saburahi te mausi habera m. Katugatu, kono Kogimi kikoye tamahi te m."

 to kai tari.

 [2-3 Ukifune refused to meet her brother]

 Magahu beku mo ara zu, kaki akirame tamahe re do, kotohito ha kokoro mo e zu.

 "Kono Kimi ha, tare ni ka ohasu ram? Naho, ito kokorousi. Ima sahe, kaku anagatini hedate sase tamahu."

 to seme rare te, sukosi tozama ni muki te mi tamahe ba, kono ko ha, ima ha to yo wo omohi nari si yuhugure ni, ito kohisi to omohi si hito nari keri. Onazi tokoro nite mi si hodo ha, ito saganaku, ayanikuni ogori te nikukari sika do, haha no ito kanasiku si te, Udi ni mo tokidoki wi te ohase sika ba, sukosi oyosuke si mama ni, katami ni omohe ri.

 Warahagokoro wo omohi-iduru ni mo, yume no yau nari. Madu, haha no arisama, ito toha mahosiku, "Kotohitobito no uhe ha, onodukara yauyau to kike do, oya no ohasu ram yau ha, honokani mo e kika zu kasi." to, nakanaka kore wo miru ni, ito kanasiku te, horohoro to naka re nu.

 Ito wokasige nite, sukosi uti-oboye tamahe ru kokoti mo sure ba,

 "Ohom-harakara ni koso ohasu mere. Kikoye mahosiku obosu koto mo ara m. Uti ni ire tatematura m."

 to ihu wo, "Nanika, ima ha yo ni aru mono to mo omoha zara m ni, ayasiki sama ni omogahari si te, huto miye m mo hadukasi." to omohe ba, to bakari tamerahi te,

 "Geni, hedate ari to, obosi nasu ram ga kurusisa ni, mono mo iha re de nam. Asamasikari kem arisama ha, meduraka naru koto to mi tamahi te kem wo, utusigokoro mo use, tamasihi nado ihu ram mono mo, ara nu sama ni nari ni keru ni ya ara m? Ikanimo ikanimo, sugi ni si kata no koto wo, ware nagara sarani e omohiide nu ni, Kii-no-Kami to ka arisi hito no, yo no monogatari su meri si naka ni nam, mi si atari no koto ni ya to, honokani omohiide raruru koto aru kokoti se si.

 Sono noti, tozama kauzama ni omohi tudukure do, sarani hakabakasiku mo oboye nu ni, tada hitori monosi tamahi si hito no, ikade to oroka nara zu omohi ta' meri si wo, mada ya yo ni ohasu ram to, sore bakari nam kokoro ni hanare zu, kanasiki woriwori haberu ni, kehu mire ba, kono waraha no kaho ha, tihisaku te mi si kokoti suru ni mo, ito sinobi gatakere do, imasara ni, kakaru hito ni mo, ari to ha sira re de yami na m, to nam omohi haberu.

 Kano hito, mosi yo ni monosi tamaha ba, sore hitori ni nam, taimen se mahosiku omohi haberu. Kono Soudu no, notamahe ru hito nado ni ha, sarani sira re tatematura zi, to koso omohi haberi ture. Kamahe te, higakoto nari keri to kikoye nasi te, mote-kakusi tamahe."

 to notamahe ba,

 "Ito katai koto kana! Soudu no mi-kokoro ha, hiziri to ihu naka ni mo, amari kumanaku monosi tamahe ba, masani nokoi te ha, kikoye tamahi te m ya? Noti ni kakure ara zi. Nanome ni karogarosiki ohom-hodo ni mo ohasimasa zu."

 nado ihi sawagi te,

 "Yo ni sira zu kokoroduyoku ohasimasu koso."

 to, mina ihi ahase te, moya no kiha ni kityau tate te ire tari.

 [2-4 Ko-gimi hands a Kaoru's mail to Ukifune]

 Kono ko mo, saha kiki ture do, wosanakere ba, huto ihiyora m mo tutumasikere do,

 "Mata haberu ohom-humi, ikade tatematura m? Soudu no ohom-sirube ha, tasika naru wo, kaku obotukanaku haberu koso."

 to, husime nite ihe ba,

 "Soso ya! Ana, utukusi!"

 nado ihi te,

 "Ohom-humi goranzu beki hito ha, koko ni monose sase tamahu meri. Ke'sou no hito nam, ikanaru koto ni ka to, kokoroe gataku haberu wo, naho notamaha se yo. Wosanaki ohom-hodo nare do, kakaru ohom-sirube ni tanomi kikoye tamahu yau mo ara m."

 nado ihe do,

 "Obosi hedate te, oboobosiku motenasa se tamahu ni ha, nanigoto wo ka kikoye habera m. Utoku obosi nari ni kere ba, kikoyu beki koto mo habera zu. Tada, kono ohom-humi wo, hitodute nara de tatemature, tote haberi turu, ikade tatematura m."

 to ihe ba,

 "Ito kotowari nari. Naho, ito kaku utate na ohase so. Sasugani mukutukeki mi-kokoro ni koso."

 to kikoye ugokasi te, kityau no moto ni osiyose tatematuri tare ba, are ni mo ara de wi tamahe ru kehahi, kotohito ni ha ni nu kokoti sure ba, sokomoto ni yori te tatematuri tu.

 "Ohom-kaheri toku tamahari te, mawiri na m."

 to, kaku utoutosiki wo, kokorousi to omohi te isogu.

 Amagimi, ohom-humi hikitoki te, mise tatematuru. Arisi nagara no ohom-te nite, kami no ka nado, rei no, yoduka nu made simi tari. Honokani mi te, rei no, mono-mede no sasisugi-bito, ito arigataku wokasi to omohu besi.

 "Sarani kikoye m kata naku, samazama ni tumi omoki mi-kokoro wo ba, Soudu ni omohi yurusi kikoye te, ima ha ikade, asamasikari si yo no yumegatari wo dani, to isoga ruru kokoro no, ware nagara modokasiki ni nam. Masite, hitome ha ikani?"

 to, kaki mo yari tamaha zu.

 "Nori no si to tadunuru miti wo sirube nite
 omoha nu yama ni humi madohu kana

 Kono hito ha, mi ya wasure tamahi nu ram? Koko ni ha, yukuhe naki ohom-katami ni miru mono nite nam."

 nado, komayaka nari.

 [2-5 Ukifune refused to reply to Kaoru]

 Kaku tubutubu to kaki tamahe ru sama no, magirahasa m kata naki ni, saritote, sono hito ni mo ara nu sama wo, omohi no hoka ni mituke rare kikoye tara m hodo no, hasitanasa nado wo, omohi midare te, itodo harebaresikara nu kokoro ha, ihiyaru beki kata mo nasi.

 Sasugani uti-naki te, hirehusi tamahe re ba, "Ito yoduka nu ohom-arisama kana!" to, mi wadurahi nu.

 "Ikaga kikoye m?"

 nado seme rare te,

 "Kokoti no kaki-midaru yau ni si haberu hodo, tamerahi te, ima kikoye m. Mukasi no koto omohiidure do, sarani oboyuru koto naku, ayasiu, ikanari keru yume ni ka to nomi, kokoro mo e zu nam. Sukosi sidumari te ya, kono ohom-humi nado mo, mi sira ruru koto mo ara m. Kehu ha, naho mote mawiri tamahi ne. Tokorotagahe ni mo ara m ni, ito kataharaitakaru besi."

 tote, hiroge nagara, Amagimi ni sasiyari tamahe re ba,

 "Ito migurusiki ohom-koto kana! Amari kesikara nu ha, mi tatematuru hito mo, tumi sari dokoro nakaru besi."

 nado ihi sawagu mo, utate kiki nikuku oboyure ba, kaho mo hikiire te husi tamahe ri.

 Aruzi zo, kono Kimi ni monogatari sukosi kikoye te,

 "Mononoke ni ya ohasu ram? Rei no sama ni miye tamahu wori naku, nayami watari tamahi te, ohom-katati mo koto ni nari tamahe ru wo, tadune kikoye tamahu hito ara ba, ito wadurahasikaru beki koto, to mi tatematuri nageki haberi si mo, siruku, kaku ito ahareni, kokorogurusiki ohom-koto-domo haberi keru wo, ima nam, ito katazikenaku omohi haberu.

 Higoro mo, utihahe nayama se tamahu meru wo, itodo kakaru koto-domo ni obosi midaruru ni ya, tune yori mo mono oboye sase tamaha nu sama nite nam."

 to kikoyu.

 [2-6 Ko-gimi came back to no purpose]

 Tokoro ni tuke te wokasiki aruzi nado si tare do, wosanaki kokoti ha, sokohakatonaku awate taru kokoti si te,

 "Wazato tatemature sase tamahe ru sirusi ni, nanigoto wo kaha kikoyesase m to su ram? Tada hitokoto wo notamahase yo kasi."

 nado ihe ba,

 "Geni."

 nado ihi te, kaku nam, to utusi katare do, mono mo notamaha ne ba, kahinaku te,

 "Tada, kaku, obotukanaki ohom-arisama wo kikoyesase tamahu beki na' meri. Kumo no harukani hedatara nu hodo ni mo haberu meru wo, yamakaze huku tomo, mata mo kanara zu tatiyora se tamahi na m kasi."

 to ihe ba, suzuroni wi kurasa m mo ayasikaru bekere ba, kaheri na m to su. Hitosirezu yukasiki ohom-arisama wo mo, e mi zu nari nuru wo, obotukanaku kutiwosiku te, kokoroyuka zu nagara mawiri nu.

 Itusika to mati ohasuru ni, kaku tadotadosiku te kaheri ki tare ba, susamaziku, "Nakanaka nari." to, obosu koto samazama nite, "Hito no kakusi suwe taru ni ya ara m?" to, wa ga mi-kokoro no omohiyora nu kumanaku, otosi oki tamahe ri si narahi ni, to zo hon ni habe' meru.

to Home Page
Classic Text
Mod.Version
Note
Original Text(Meiyu-rinmo-bon)
Teika's Note