First updated 8/19/2002(ver.1-3)
Last updated 10/3/2009(ver.2-2)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya(C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

 

MIWOTUKUSI


Tale of Hikaru-Genji's Nai-Daijin era, from October at the age of 28 to in winter at the age of 29

1 Tale of Hikaru-Genji Behaves as a leader in the political world

 1. Genji holds the memorial service, Hokke-hakkou, for Kiritsubo-in---Sayaka ni miye tamahi si yume no noti ha
 2. A love triangle feud with Suzaku and Genji to Oborozukiyo---Ori-wi na m no mi-kokoro-dukahi tikaku nari nuru mo
 3. Tougu growns-up and ascends the throne---Akuru-tosi no Kisaragi ni, Touguu no go-genpuku no koto ari
2 Tale of Akashi A baby girl is born in Akashi
 1. Divination and birth of a girl---Makoto ya, "Kano Akasi ni
 2. Genji elects a nurse for his daughter---Saru tokoro ni, haka-bakasiki hito simo ari gatakara m
 3. Nurse starts to Akashi---Kuruma ni te zo kyau no hodo ha yuki-hanare keru
 4. Genji tells a birth of his daughter to Murasaki---Womna-Gimi ni ha, koto ni arahasi te
 5. Celebration of fiftieth day from the birthday---"Go-gwati no itu-ka ni zo, ika ni ha ataru ram." to
 6. Murasaki's jealousy---Uti-kahesi mi tamahi tutu, "Ahare!" to
3 Tale of Hikaru-Genji Old and new Mikado's wives
 1. Genji visits to Hanachirusato---Kaku, kono mi-kokoro tori tamahu hodo ni
 2. Genji's girlfriend, Gosechi and Oborozukiyo---Kayau no tuide ni mo, Goseti wo obosi-wasure zu
 3. Old and new Mikado's wives---Win ha nodoyaka ni obosi-nari te
 4. Competition between new Mikado's wives for love---Hyaubukyau-no-Miko, tosi-goro no mi-kokoro-bahe no turaku omoha zu ni te
4 Tale of Akashi Chance meeting again in Sumiyoshi
 1. Genji visits to Sumiyoshi-shrine---Sono aki, Sumiyosi ni maude tamahu
 2. Ceremony in front of Sumiyoshi-no-Kami---Matubara no huka-midori naru ni, hana momidi wo koki-tirasi taru
 3. Genji and Koremitsu are thankful for Sumiyoshi-no-Kami---Kimi ha, yume ni mo siri tamaha zu
 4. Genji sends out a waka to Akashi-no-Kimi---Kano Akasi no hune, kono hibiki ni osa re te
 5. Akashi-no-Kimi visits to Sumiyoshi-shrine---Kano hito ha, sugusi kikoye te, mata no hi zo
5 Tale of Hikaru-Genji Competition between new Mikado's wives for love
 1. Saigu and her mother return to Kyoto---Makoto ya, kano Saiguu mo kahari tamahi ni sika ba
 2. Lady Rokujo entrusts her daughter to Genji---Kaku made mo obosi-todome tari keru wo
 3. Lady Rokujo passed away in late fall---Nanu-ka, yau-ka ari te use tamahi ni keri
 4. Genji adopts Saigu as his daughter and to give her marriage to Mikado---Kudari tamahi si hodo yori
 5. A love triangle feud with Suzaku and Genji to Saigu---Win ni mo, kano kudari tamahi si Daigoku-den no
 6. Competition between new Mikado's wives for love---Nihudau-no-Miya, Hyaubukyau-no-Miya no, Hime-Gimi wo itusika to

 

1 Tale of Hikaru-Genji Behaves as a leader in the political world

 [1-1 Genji holds the memorial service, Hokke-hakkou, for Kiritsubo-in]

 Sayaka ni miye tamahi si yume no noti ha, Win-no-Mikado no ohom-koto wo kokoro ni kake kikoye tamahi te, "Ikade, kano sidumi tamahu ram tumi, sukuhi tatematuru koto wo se m." to, obosi nageki keru wo, kaku kaheri tamahi te ha, sono ohom-isogi si tamahu. Kamnaduki ni mi-ha'kau si tamahu. Yo no hito nabiki tukaumaturu koto, mukasi no yau nari.

 Ohokisaki, ohom-nayami omoku ohasimasu uti ni mo, "Tuhini kono hito wo e keta zu nari na m koto." to, kokoroyami obosi kere do, Mikado ha Win no go-yuigon wo omohi kikoye tamahu. Mono no mukuyi ari nu beku obosi keru wo, nahosi tate tamahi te, mikokoti suzusiku nam obosi keru. Tokidoki okori nayama se tamahi si ohom-me mo, sahayagi tamahi nure do, "Ohokata yo ni e nagaku aru maziu, kokorobosoki koto." to nomi, hisasikara nu koto wo obosi tutu, tuneni mesi ari te, Genzi-no-Kimi ha mawiri tamahu. Yononaka no koto nado mo, hedate naku notamaha se tutu, ohom-ho'i no yau nare ba, ohokata no yo no hito mo, ainaku, uresiki koto ni yorokobi kikoye keru.

 [1-2 A love triangle feud with Suzaku and Genji to Oborozukiyo]

 Oriwi na m no mikokorodukahi tikaku nari nuru mo, Naisi-no-Kami, kokorobosoge ni omohi nageki tamahi turu, ito ahare ni obosa re keri.

 "Otodo use tamahi, Ohomiya mo tanomosige naku nomi atui tamahe ru ni, waga yo nokori sukunaki kokoti suru ni nam, ito itohosiu, nagori naki sama nite tomari tamaha m to su ram. Mukasi yori, hito ni ha omohi otosi tamahe re do, midukara no kokorozasi no mata naki narahi ni, tada ohom-koto nomi nam, ahare ni oboye keru. Tatimasaru hito, mata ohom-ho'i ari te mi tamahu tomo, oroka nara nu kokorozasi ha simo, nazuraha zara m to omohu sahe koso, kokorogurusikere."

 tote, uti-naki tamahu.
 Womnagimi, kaho ha ito akaku nihohi te, koboru bakari no ohom-aigyau nite, namida mo kobore nuru wo, yorodu no tumi wasure te, ahare ni rautasi to goranze raru.

 "Nadoka, miko wo dani mo' tamahe ru maziki? Kutiwosiu mo aru kana! Tigiri hukaki hito no tame ni ha, ima miide tamahi te m to omohu mo, kutiwosi ya! Kagiri are ba, tadaudo nite zo mi tamaha m kasi."

 nado, yukusuwe no koto wo sahe notamaha suru ni, ito hadukasiu mo kanasiu mo oboye tamahu. Ohom-katati nado, namamekasiu kiyora nite, kagiri naki mikokorozasi no tosituki ni sohu yau ni motenasa se tamahu ni, medetaki hito nare do, sasimo omohi tamahe ra zari si kesiki, kokorobahe nado, monoomohi sira re tamahu mama ni, "Nado te, waga kokoro no wakaku ihakenaki ni makase te, saru sawagi wo sahe hikiide te, waga na wo ba sarani mo iha zu, hito no ohom-tame sahe." nado obosi iduru ni, ito uki ohom-mi nari.

 [1-3 Tougu growns-up and ascends the throne]

 Akurutosi no Kisaragi ni, Touguu no go-genbuku no koto ari. Zihuiti ni nari tamahe do, hodo yori ohoki ni, otonasiu kiyora nite, tada Genzi-no-Dainagon no ohom-kaho wo hutatu ni utusi tara m yau ni miye tamahu. Ito mabayuki made hikari ahi tamahe ru wo, yohito medetaki mono ni kikoyure do, Hahamiya, imiziu kataharaitaki koto ni, ainaku mikokoro wo tukusi tamahu.
 Uti ni mo, medetasi to mi tatematuri tamahi te, yononaka yuduri kikoye tamahu beki koto nado, natukasiu kikoye sirase tamahu.

 Onazi tuki no nizihuyoniti, mi-kuniyuduri no koto nihaka nare ba, Ohokisaki obosi awate tari.
 "Kahinaki sama nagara mo, kokoro nodoka ni goranze raru beki koto wo omohu nari."
 to zo, kikoye nagusame tamahi keru.
 Bau ni ha Sokyauden-no-Miko wi tamahi nu. Yononaka aratamari te, hikikahe imamekasiki koto-domo ohokari. Genzi-no-Dainagon, Naidaizin ni nari tamahi nu. Kazu sadamari te, kuturogu tokoro mo nakari kere ba, kuhahari tamahu nari keri.

 Yagate yo no maturigoto wo si tamahu beki nare do, "Sayau no koto sigeki soku ni ha tahe zu nam." tote, Tizi-no-Otodo, set'syau si tamahu beki yosi, yuduri kikoye tamahu.
 "Yamahi ni yori te, kurawi wo kahesi tatematuri te si wo, iyoiyo oyi no tumori sohi te, sakasiki koto habera zi."
 to, ukehiki mausi tamaha zu. "Hitonokuni ni mo, koto uturi yononaka sadamara nu wori ha, hukaki yama ni ato wo taye taru hito dani mo, wosamare ru yo ni ha, sirokami mo hadi zu ide tukahe keru wo koso, makoto no hiziri ni ha si kere. Yamahi ni sidumi te, kahesi mausi tamahi keru kurawi wo, yononaka kahari te mata aratame tamaha m ni, sarani toga aru maziu", ohoyake, watakusi sadame raru. Saru tamesi mo ari kere ba, sumahi hate tamaha de, Daizyaudaizin ni nari tamahu. Ohom-tosi mo rokuzihusam ni zo nari tamahu.

 Yononaka susamaziki ni yori, katuha komoriwi tamahi si wo, torikahesi hanayagi tamahe ba, Miko-domo nado sidumu yau ni monosi tamahe ru wo, mina ukabi tamahu. Toriwaki te, Saisyau-no-Tyuuzyau, Gon-no-Tyuunagon ni nari tamahu. Kano Si-no-Kimi no ohom-hara no Himegimi, zihuni ni nari tamahu wo, Uti ni mawira se m to kasiduki tamahu. Kano Takasago utahi si kimi mo, kauburi se sase te, ito omohu sama nari. Harabara ni Miko-domo ito amata tugitugi ni ohi ide tutu, nigihahasige naru wo, Genzi-no-Otodo ha urayami tamahu.

 Ohotono bara no Wakagimi, hito yori koto ni utukusiu te, Uti, Touguu no tenzyau si tamahu. Ko-Himegimi no use tamahi ni si nageki wo, Miya, Otodo, mata sarani aratame te obosi nageku. Saredo, ohase nu nagori mo, tada kono Otodo no ohom-hikari ni, yorodu motenasa re tamahi te, tosigoro, obosi sidumi turu nagori naki made sakaye tamahu. Naho mukasi ni mikokorobahe kahara zu, worihusi goto ni watari tamahi nado si tutu, Wakagimi no ohom-menoto-tati, saranu hitobito mo, tosigoro no hodo makade tira zari keru ha, mina sarubeki koto ni hure tutu, yosuga tuke m koto wo obosi oki turu ni, saihahibito ohoku nari nu besi.

 Nideunowin ni mo, onazi goto mati kikoye keru hito wo, ahare naru mono ni obosi te, tosigoro no mune aku bakari to obose ba, Tyuuzyau, Nakatukasa yau no hitobito ni ha, hodo hodo ni tuke tutu nasake miye tamahu ni, ohom-itoma naku te, hokaariki mo si tamaha zu.

 Nideunowin no himgasi naru miya, Win no go-syobun nari si wo, ninaku aratame tukura se tamahu. "Hanatirusato nado yau no kokorogurusiki hitobito suma se m." nado, obosi ate te tukuroha se tamahu.

 

2 Tale of Akashi A baby girl is born in Akashi

 [2-1 Divination and birth of a girl]

 Makoto ya, "Kano Akasi ni, kokorogurusige nari si koto ha ikani?" to, obosi wasururu toki nakere ba, ohoyake, watakusi isogasiki magire ni, e obosu mama ni mo toburahi tamaha zari keru wo, yayohi no tuitati no hodo, "Kono koro ya?" to obosiyaru ni, hitosirezu ahare ni te, ohom-tukahi ari keri. Toku kaheri mawiri te,

 "Zihurokuniti ni nam. Womna nite, tahiraka ni monosi tamahu."

 to tuge kikoyu. Medurasiki sama nite sahe a' naru wo obosu ni, oroka nara zu. "Nadote, kyau ni mukahe te, kakaru koto wo mo se sase zari kem?" to, kutiwoiu obosa ru.

 Sukuyeu ni,
 "Miko samnin. Mikado, Kisaki kanarazu narabi te mumare tamahu besi. Naka no otori ha, Daizyaudaizin nite kurawi wo kiwamu besi."

 to, kamgahe mausi tari si koto, sasite, kanahu na' meri. Ohokata, kami naki kurawi ni nobori, yo wo maturigoti tamahu beki koto, sabakari kasikokari si amata no saunin-domo no kikoye atume taru wo, tosigoro ha yo no wadurahasisa ni mina obosi keti turu wo, Taudai no kaku kurawi ni kanahi tamahi nuru koto wo, omohi no goto uresi to obosu. Midukara mo, "Mote-hanare tamahe ru sudi ha, sarani aru maziki koto." to obosu.

 "Amata no Miko-tati no naka ni, sugurete rautaki mono ni obosi tari sika do, tadaudo ni obosi oki te keru mikokoro wo omohu ni, sukuse tohokari keri. Uti no kaku te ohasimasu wo, araha ni hito no siru koto nara ne do, Saunin no koto munasikara zu."
 to, mikokoro no uti ni obosi keri. Ima, yukusuwe no aramasigoto wo obosu ni,

 "Sumiyosi-no-Kami no sirube, makoto ni kano hito mo yo ni nabete nara nu sukuse nite, higahigasiki oya mo oyobinaki kokoro wo tukahu ni ya ari kem? Saru nite ha, kasikoki sudi ni mo naru beki hito no, ayasiki sekai nite mumare tara m ha, itohosiu katazikenaku mo aru beki kana! Kono hodo sugusi te mukahe te m."
 to obosi te, Himgasinowin isogi tukurasu beki yosi, moyohosi ohose tamahu.

 [2-2 Genji elects a nurse for his daughter]

 Saru tokoro ni, hakabakasiki hito si mo ari gatakara m wo obosi te, ko-Win ni saburahi si Senzi no musume, Kunaikyau-no-Saisyau nite nakunari ni si hito no ko nari si wo, haha nado mo use te, kasuka naru yo ni he keru ga, hakanaki sama ni te ko umi tari to, kikosimesi tuke taru wo, siru tayori ari te, koto no tuide ni manebi kikoye keru hito mesi te, sarubeki sama ni notamahi tigiru.
 Mada wakaku, nanigokoro mo naki hito nite, akekure hito sire nu abaraya ni, nagamuru kokorobososa nare ba, hukau mo omohi tadora zu, kono ohom-atari no koto wo hitoheni medetau omohi kikoye te, mawiru beki yosi mausa se tari. Ito ahare ni katuha obosi te, idasitate tamahu.

 Mono no tuide ni, imiziu sinobi magire te ohasimai tari. Saha kikoye nagara, ikani se masi to omohi midare keru wo, ito katazikenaki ni, yorodu omohi nagusame te,
 "Tada, notamahase m mama ni."
to kikoyu. Yorosiki hi nari kere ba, isogasi tate tamahi te,
 "Ayasiu, omohiyari naki yau nare do, omohu sama koto naru koto nite nam. Midukara mo oboye nu sumahi ni musubohore tari si tamesi omohi yosohe te, sibasi nenzi tamahe."
 nado, koto no ari yau kuhasiu katarahi tamahu.

 Uhe no miyadukahe tokidoki se sika ba, mi tamahu wori mo ari si wo, itau otorohe ni keri. Ihe no sama mo ihisirazu are madohi te, sasuga ni, ohoki naru tokoro no, kodati nado utomasige ni, "Ikade sugusi tu ram?" to miyu. Hito no sama, wakayaka ni wokasikere ba, goranzi hanata re zu. Tokaku tahabure tamahi te,
 "Torikahesi tu beki kokoti koso sure. Ikani?"
 to notamahu ni tuke te mo, "Geni, onaziu ha, ohom-mi tikau mo tukaumaturi nare ba, uki mi mo nagusami na masi." to mi tatematuru.

 "Kanete yori hedate nu naka to naraha ne do
 wakare ha wosiki mono ni zo ari keru

 sitahi ya si na masi."

 to notamahe ba, uti-warahi te,

 "Utituke no wakare wo wosimu kakoto nite
 omoha m kata ni sitahi ya ha se nu
"

 Nare te kikoyuru wo, itasi to obosu.

 [2-3 Nurse starts to Akashi]

 Kuruma nite zo kyau no hodo ha yuki hanare keru. Ito sitasiki hito sasi-sohe tamahi te, yume morasu maziku, kutigatame tamahi te tukahasu. Mihakasi, sarubeki mono nado, tokoroseki made obosiyara nu kuma nasi. Menoto ni mo, arigatau komayaka naru ohom-itahari no hodo, asakara zu.

 Nihudau no omohi kasiduki omohu ram arisama, omohi-yaru mo, hohowema re tamahu koto ohoku, mata, ahare ni kokorogurusiu mo, tada kono koto no mikokoro ni kakaru mo, asakara nu ni koso ha. Ohom-humi ni mo, "Oroka ni motenasi omohu mazi." to, kahesugahesu imasime tamahe ri.

 "Itusika mo sode uti-kake m wotomego ga
 yo wo he te naduru iha no ohisaki
"

 Tu-no-kuni made ha hune nite, sore yori anata ha muma nite, isogi iki tuki nu.

 Nihudau matitori, yorokobi kasikomari kikoyuru koto, kagiri nasi. Sonata ni muki te ogami kikoye te, arigataki mikokorobahe wo omohu ni, iyoiyo itahasiu, osorosiki made omohu.
 Tigo no ito yuyusiki made utukusiu ohasuru koto, taguhi nasi. "Geni, kasikoki mikokoro ni kasiduki kikoye m to obosi taru ha, mube nari keri." to mi tatematuru ni, ayasiki miti ni idetati te, yume no kokoti si turu nageki mo same ni keri. Ito utukusiu rautau oboye te, atukahi kikoyu.

 Komoti-no-Kimi mo, tukigoro mono wo nomi omohi sidumi te, itodo yoware ru kokoti ni, iki tara m tomo oboye zari turu wo, kono ohom-okite no, sukosi monoomohi nagusame raruru ni zo, kasira motage te, ohom-tukahi ni mo ninaki sama no kokorozasi wo tukusu. Toku mawiri na m to isogi kurusigare ba, omohu koto-domo sukosi kikoye tuduke te,

 "Hitori site naduru ha sode no hodo naki ni
 ohohu bakari no kage wo si zo matu
"

 to kikoye tari. Ayasiki made mikokoro ni kakari, yukasiu obosa ru.

 [2-4 Genji tells a birth of his daughter to Murasaki]

 Womnagimi ni ha, koto ni arahasi te wosawosa kikoye tamaha nu wo, kikiahase tamahu koto mo koso, to obosi te,

 "Sakoso a' nare. Ayasiu nediketaru waza nari ya! Samo ohase nam to omohu atari ni ha, kokoromotonaku te, omohi no hoka ni, kutiwosiku nam. Womna nite a' nare ba, ito koso monosikere. Tadune sira de mo ari nu beki koto nare do, saha e omohi sutu maziki waza nari keri. Yobi ni yari te mise tatematura m. Nikumi tamahu na yo."

 to kikoye tamahe ba, omote uti-akami te,

 "Ayasiu, tune ni kayau naru sudi notamahi tukuru kokoro no hodo koso, ware nagara utomasi kere. Mono-nikumi ha, itu narahu beki ni ka?"

 to wenzi tamahe ba, ito yoku uti-wemi te,

 "Soyo. Taga narahasi ni ka ara m? Omoha zu ni zo miye tamahu ya. Hito no kokoro yori hoka naru omohiyari goto site, mono-wenzi nado si tamahu yo! Omohe ba kanasi."

 tote, hatehate ha namidagumi tamahu. Tosigoro aka zu kanasi to omohi kikoye tamahi si mikokoro no uti-domo, woriwori no ohom-humi no kayohi nado obosi iduru ni ha, "Yorodu no koto, susabi ni koso are." to omohiketa re tamahu.

 "Kono hito wo, kau made omohiyari kototohu ha, naho omohu yau no haberu zo. Madaki ni kikoye ba, mata higakokoro e tamahu bekere ba."
 to notamahi sasi te,
 "Hitogara no wokasikari si mo, tokorokara ni ya, medurasiu oboye ki kasi."
 nado katari kikoye tamahu.

 Ahare nari si yuhube no keburi, ihi si koto nado, maho nara ne do, sono yo no katati hono-mi si, koto no ne no namameki tari si mo, subete mikokoro tomare ru sama ni notamahi iduru ni mo,

 "Ware ha mata naku koso kanasi to omohi nageki sika, susabi ni te mo, kokoro wo wake tamahi kem yo!"
 to, tadanarazu, omohi tuduke tamahi te, "Ware ha, ware." to, uti-somuki nagame te, "Ahare nari si yo no arisama." nado, hitorigoto no yau ni uti-nageki te,

 "Omohudoti nabiku kata ni ha ara zu tomo
 ware zo keburi ni sakidati na masi
"

 "Nani to ka? Kokorou ya!

 Tare ni yori yo wo umi yama ni yuki meguri
 taye nu namida ni uki sidumu mi zo

 Ideya, ikadeka miye tatematura m? Inoti koso kanahi gataka' bei mono na' mere. Hakanaki koto nite, hito ni kokorooka re zi to omohu mo, tada hitotu yuwe zo ya!"

 tote, sau no ohom-koto hikiyose te, kaki ahase susabi tamahi te, sosonokasi kikoye tamahe do, kano, sugure tari kem mo netaki ni ya, te mo hure tamaha zu. Ito ohodoka ni utukusiu, tawoyagi tamahe ru monokara, sasugani sihuneki tokoro tuki te, mono-wenzi si tamahe ru ga, nakanaka aigyauduki te haradati nasi tamahu wo, wokasiu midokoro ari to obosu.

 [2-5 Celebration of fiftieth day from the birthday]

 "Gogwati no ituka ni zo, ika ni ha ataru ram." to, hitosirezu kazohe tamahi te, yukasiu ahare ni obosiyaru. "Nanigoto mo, ikani kahi aru sama ni motenasi, uresikara masi. Kutiwosi no waza ya! Saru tokoro ni simo, kokorogurusiki sama nite, ideki taru yo!" to obosu. "Wotokogimi nara masika ba, kau simo mikokoro ni kake tamahu maziki wo, katazikenau itohosiu, waga ohom-sukuse mo, kono ohom-koto ni tuke te zo kataho nari keri." to obosa ruru.

 Ohom-tukahi idasitate tamahu.
 "Kanarazu sono hi tagahe zu makari tuke!"
 to notamahe ba, ituka ni iki tuki nu. Obosiyaru koto mo, arigatau medetaki sama nite, mamemamesiki ohom-toburahi mo ari.

 "Umimatu ya toki zo to mo naki kage ni wi te
 nani no ayame mo ikani waku ram?

 Kokoro no akugaruru made nam. Naho, kakute ha e sugusu maziki wo, omohitati tamahi ne. Saritomo, usirometaki koto ha yomo."
 to kai tamahe ri.

 Nihudau, rei no, yorokobinaki si te wi tari. Kakaru wori ha, ike ru kahi mo tukuri ide taru, kotowari nari to miyu.

 Koko ni mo, yorodu tokoroseki made omohi-mauke tari kere do, kono ohom-tukahi naku ha, yami no yo nite koso kure nu bekari kere! Menoto mo, kono Womnagimi no ahare ni omohu yau naru wo, katarahibito nite, yo no nagusame ni si keri. Wosawosa otora nu hito mo, rui ni hure te mukahe tori te ara sure do, koyonaku otorohe taru miyadukahebito nado no, ihaho no naka tadunuru ga oti tomare ru nado koso are, kore ha, koyonau komeki omohiagare ri.

 Kiki dokoro aru yo no monogatari nado si te, Otodo-no-Kimi no ohom-arisama, yo ni kasiduka re tamahe ru ohom-oboye no hodo mo, womnagokoti ni makase te kagiri naku katari tukuse ba, geni, kaku obosi idu bakari no nagori todome taru mi mo, ito takeku yauyau omohi nari keri. Ohom-humi mo morotomoni mi te, kokoro no uti ni,
 "Ahare, kau koso omohi no hoka ni, medetaki sukuse ha ari kere! Uki mono ha waga mi koso ari kere."
 to, omohi tuduke rarure do, "Menoto no koto ha ikani?" nado, komaka ni toburaha se tamahe ru mo, katazikenaku, nanigoto mo nagusame keri.

 Ohom-kaheri ni ha,

 "Kazu nara nu Misima gakure ni naku tadu wo
 kehu mo ikani to tohu hito zo naki

 Yorodu ni omou tamahe musubohoruru arisama wo, kaku tamasaka no ohom-nagusame ni kake haberu inoti no hodo mo, hakanaku nam. Geni, usiroyasuku omou tamahe oku waza mo gana."
 to mameyaka ni kikoye tari.

 [2-6 Murasaki's jealousy]

 Uti-kahesi mi tamahi tutu, "Ahare!" to, nagayaka ni hitorigoti tamahu wo, Womnagimi, sirime ni miokose te,
 "Ura yori woti ni kogu hune no."
 to, sinobiyaka ni hitorigoti nagame tamahu wo,
 "Makoto ha, kaku made torinasi tamahu yo! Koha, tada, kabakari no ahare zo ya! Tokoro no sama nado, uti-omohiyaru tokidoki, kisikata no koto wasure gataki hitorigoto wo, you koso kiki sugui tamaha ne."
 nado, urami kikoye tamahi te, uhadutumi bakari wo mise tatematura se tamahu. Hude nado no ito yuweduki te, yamgotonaki hito kurusige naru wo, "Kakare ba na' meri." to, obosu.

 

3 Tale of Hikaru-Genji Old and new Mikado's wives

 [3-1 Genji visits to Hanachirusato]

 Kaku, kono mikokoro tori tamahu hodo ni, Hanatirusato nado wo kare hate tamahi nuru koso, itohosikere. Ohoyakegoto mo sigeku, tokoroseki ohom-mi ni, obosi habakaru ni sohe te mo, medurasiku ohom-me odoroku koto no naki hodo, omohi-sidume tamahu na' meri.

 Samidare turedure naru koro, ohoyake watakusi mono-siduka naru ni, obosi okosi te watari tamahe ri. Yoso nagara mo, akekure ni tuke te, yorodu ni obosiyari toburahi kikoye tamahu wo tanomi nite, sugui tamahu tokoro nare ba, imamekasiu kokoronikuki sama ni, sobami urami tamahu beki nara ne ba, kokoroyasuge nari. Tosigoro ni, iyoiyo are masari, sugoge ni te ohasu.

 Nyougo-no-Kimi ni ohom-monogatari kikoye tamahi te, nisi no tumado ni yo hukasi te tatiyori tamahe ri. Tuki oboro ni sasi-iri te, itodo en naru ohom-hurumahi, tuki mo se zu miye tamahu. Itodo tutumasikere do, hasi tikau uti-nagame tamahi keru sama nagara, nodoyaka ni te monosi tamahu kehahi, ito meyasusi. Kuhina no ito tikau naki taru wo,

 "Kuhina dani odorokasa zu ha ikani si te
 are taru yado ni tuki wo ire masi
"

 to, ito natukasiu, ihiketi tamahe ru zo,
 "Toridori ni sute gataki yo kana! Kakaru koso, nakanaka mi mo kurusikere."
 to obosu.

 "Osinabete tataku kuhina ni odoroka ba
 uhanosora naru tuki mo koso ire

 Usirometau."

 to ha, naho koto ni kikoye tamahe do, adaadasiki sudi nado, utagahasiki mikokorobahe ni ha ara zu. Tosigoro, mati sugusi kikoye tamahe ru mo, sarani oroka ni ha obosa re zari keri. "Sora na nagame so." to, tanome kikoye tamahi si wori no koto mo, notamahi ide te,

 "Nadote, taguhi ara zi to, imiziu mono wo omohi sidumi kem? Uki mi kara ha, onazi nagekasisa ni koso."

 to notamahe ru mo oyiraka ni rautage nari. Rei no, iduko no ohom-kotonoha ni ka ara m, tukise zu zo katarahi nagusame kikoye tamahu.

 [3-2 Genji's girlfriend, Gosechi and Oborozukiyo]

 Kayau no tuide ni mo, Goseti wo obosi wasure zu, "Mata mi te si gana." to, kokoro ni kake tamahe re do, ito kataki koto nite, e magire tamaha zu.
 Womna, monoomohi taye nu wo, oya ha yorodu ni omohi ihu koto mo are do, yo ni he m koto wo omohi taye tari.

 Kokoroyasuki tonodukuri si te ha, "Kayau no hito tudohe te mo, omohu sama ni kasiduki tamahu beki hito mo ide monosi tamaha ba, saru hito no usiromi ni mo." to obosu.
 Kano win no tukurizama, nakanaka midokoro ohoku, imamei tari. Yosi aru zuryau nado wo eri te, ateate ni moyohosi tamahu.

 Naisi no Kam-no-Kimi, naho e omohi hanati kikoye tamaha zu. Korizuma ni tatikaheri, mikokorobahe mo are do, Womna ha, uki ni kori tamahi te, mukasi no yau ni mo ahi sirahi kikoye tamaha zu. Nakanaka, tokoroseu, sauzausiu yononaka, obosa ru.

 [3-3 Old and new Mikado's wives]

 Win ha nodoyaka ni obosi nari te, tokidoki ni tuke te, wokasiki ohom-asobi nado, konomasige ni te ohasimasu. Nyougo, Kaui, mina rei no goto saburahi tamahe do, Touguu no ohom-haha Nyougo nomi zo, toritate te tokimeki tamahu koto mo naku, Kam-no-Kimi no ohom-oboye ni osiketa re tamahe ri si wo, kaku hikikahe, medetaki ohom-saihahi nite, hanare ide te Miya ni sohi tatematuri tamahe ru.

 Kono Otodo no ohom-tonowidokoro ha, mukasi no Sigeisya nari. Nasitubo ni Touguu ha ohasimase ba, tikadonari no mikokoroyose ni, nanigoto mo kikoye kayohi te, Miya wo mo usiromi tatematuri tamahu.

 Nihudau-Kisainomiya, mikurawi wo mata aratame tamahu beki narane ba, Daizyau-Tenwau ni nazurahe te, mibu tamahara se tamahu. Winzi-domo nari te, sama koto ni itukusi. Ohom-okonahi, kudoku no koto wo, tune no itonami ni te ohasimasu. Tosigoro, yo ni habakari te ide iri mo kataku, mi tatematuri tamaha nu nageki wo ibuseku obosi keru ni, obosu sama nite, mawiri makade tamahu mo ito medetakere ba, Ohokisaki ha, "Uki mono ha yo nari keri." to obosi nageku.

 Otodo ha koto ni hure te, ito kadukasige ni tukamaturi, kokoroyose kikoye tamahu mo, nakanaka itohosige naru wo, hito mo yasukara zu, kikoye keri.

 [3-4 Competition between new Mikado's wives for love]

 Hyaubukyau-no-Miko, tosigoro no mikokorobahe no turaku omoha zu ni te, tada yo no kikoye wo nomi obosi habakari tamahi si koto wo, Otodo ha uki mono ni obosi oki te, mukasi no yau ni mo mutubi kikoye tamaha zu.
 Nabete no yo ni ha, amaneku medetaki mikokoro nare do, kono ohom-atari ha, nakanaka nasakenaki husi mo, uti-maze tamahu wo, Nihudau-no-Miya ha, itohosiu ho'i naki koto ni mi tatematuri tamahe ri.

 Yononaka no koto, tada nakaba wo wake te, Ohokiotodo, kono Otodo no ohom-mama nari.
 Gon-Tyuunagon no ohom-musume, sono tosi no Hatigwati ni mawira se tamahu. Ohodi-dono witati te, gisiki nado ito aramahosi.
 Hyaubukyau-no-Miya no Naka-no-Kimi mo, sayauni kokorozasi te kasiduki tamahu nadakaki wo, Otodo ha, hito yori masari tamahe to simo obosa zu nam ari keru. Ikaga si tamaha m to su ram?

 

4 Tale of Akashi Chance meeting again in Sumiyoshi

 [4-1 Genji visits to Sumiyoshi-shrine]

 Sono aki, Sumiyosi ni maude tamahu. Gwan-domo hatasi tamahu bekere ba, ikamesiki ohom-ariki nite, yononaka yusuri te, Kamdatime, Tenzyaubito, ware mo ware mo to tukaumaturi tamahu.

 Worisimo, kano Akasi-no-Hito, tosigoto no rei no koto nite mauduru wo, kozo kotosi ha saharu koto ari te, okotari keru, kasikomari tori-kasane te, omohitati keri.
 Hune nite maude tari. Kisi ni sasi-tukuru hodo, mire ba, nonosiri te maude tamahu hito no kehahi, nagisa ni miti te, itukusiki kamdakara wo mote-tuduke tari. Gakunin, towotura nado, sauzoku wo totonohe, katati wo erabi tari.

 "Taga maude tamahe ru zo?"
 to tohu mere ba,
 "Naidaizindono no ohom-gwanhatasi ni maude tamahu wo, sira nu hito mo ari keri!"
 tote, hakanaki hodo no gesu dani, kokotiyoge ni uti-warahu.

 "Geni, asamasiu, tukihi mo koso are. Nakanaka, kono ohom-arisama wo harukani miru mo, minohodo kutiwosiu oboyu. Sasuga ni, kakehanare tatematura nu sukuse nagara, kaku kutiwosiki kiha no mono dani, monoomohi nage nite, tukaumaturu wo irohusi ni omohi taru ni, nani no tumi hukaki mi nite, kokoro ni kake te obotukanau omohi kikoye tutu, kakari keru ohom-hibiki wo mo sira de, tatiide tu ram?"
 nado omohi tudukuru ni, ito kanasiu te, hitosirezu sihotare keri.

 [4-2 Ceremony in front of Sumiyoshi-no-Kami]

 Matubara no hukamidori naru ni, hana momidi wo koki tirasi taru to miyuru uhenokinu no, koki usuki, kazu sira zu. Rokuwi no naka ni mo Kuraudo ha awoiro siruku miye te, kano Kamo no midugaki urami si Ukon-no-Zyou mo Yugehi ni nari te, kotogotosige naru zuizin gusi taru Kuraudo nari.

 Yosikiyo mo onazi Suke nite, hito yori koto ni monoomohi naki kesiki nite, odoroodorosiki akaginu sugata, ito kiyoge nari.
 Subete mi si hitobito, hikikahe hanayaka ni, nanigoto omohu ram to miye te, uti-tiri taru ni, wakayaka naru Kamdatime, Tenzyaubito no, ware mo ware mo to omohi idomi, muma kura nado made kazari wo totonohe migaki tamahe ru ha, imiziki mono ni, winakabito mo omohe ri.

 Ohom-kuruma wo haruka ni miyare ba, nakanaka, kokoroyamasiku te, kohisiki ohom-kage wo mo e mi tatematura zu. Kahara-no-Otodo no ohom-rei wo manebi te, warahazuizin wo tamahari tamahi keru, ito wokasige ni sauzoki, midura yuhi te, murasaki susogo no motoyuhi namamekasiu, take sugata totonohi, utukusige nite zihunin, sama koto ni imamekasiu miyu.

 Ohotonobara no Wakagimi, kagirinaku kasiduki tate te, mumazohi, waraha no hodo, mina tukuri ahase te, yau kahe te sauzoki wake tari.
 Kumowi haruka ni medetaku miyuru ni tuke te mo, Wakagimi no kazu nara nu sama nite monosi tamahu wo, imizi to omohu. Iyoiyo Miyasiro no kata wo wogami kikoyu.

 Kuni-no-Kami mawiri te, ohom-mauke, rei no Otodo nado no mawiri tamahu yori ha, koto ni yo ni naku tukaumaturi kem kasi.
 Ito hasitanakere ba,
 "Tati-maziri, kazu nara nu mi no, isasaka no koto se m ni, Kami mo miire, kazumahe tamahu beki ni mo ara zu. Kahera m ni mo nakazora nari. Kehu ha Naniha ni hune sasitome te, harahe wo dani sem."
 tote, kogi watari nu.

 [4-3 Genji and Koremitsu are thankful for Sumiyoshi-no-Kami]

 Kimi ha, yume ni mo siri tamaha zu, yohitoyo, iroiro no koto wo se sase tamahu. Makoto ni, Kami no yorokobi tamahu beki koto wo, si tukusi te, kisikata no ohom-gwan ni mo uti-sohe, arigataki made, asobi nonosiri akasi tamahu.
 Koremitu yau no hito ha, kokoro no uti ni Kami no ohom-toku wo ahare ni medetasi to omohu. Akarasama ni tatiide tamahe ru ni, saburahi te, kikoye ide tari.

 "Sumiyosi no matu koso mono ha kanasikere
 Kamiyo no koto wo kake te omohe ba
"

 Geni, to obosi-ide te,

 "Arakari si nami no mayohi ni Sumiyosi no
 Kami wo ba kake te wasure yaha suru

 Sirusi ari na!"

 to notamahu mo, ito medetasi.

 [4-4 Genji sends out a waka to Akashi-no-Kimi]

 Kano Akasi no hune, kono hibiki ni osa re te, sugi nuru koto mo kikoyure ba, "Sira zari keru yo!" to, ahare ni obosu. Kami no ohom-sirube wo obosi iduru mo, oroka nara ne ba, "Isasaka naru seusoko wo dani si te, kokoro nagusame baya. Nakanaka ni omohu ram kasi." to obosu.

 Miyasiro tati tama' te, tokorodokoro ni seuyeu wo tukusi tamahu. Naniha no ohom-harahe, nanase ni yosohosiu tukamaturu. Horie no watari wo goranzi te,
 "Ima hata onazi Naniha naru."
 to, mikokoro ni mo ara de, uti-zyuzi tamahe ru wo, ohom-kuruma no moto tikaki Koremitu, uketamahari ya si tu ram, saru mesi mo ya to, rei ni narahi te hutokoro ni mauke taru tuka mizikaki hude nado, ohom-kuruma todomuru tokoro nite tatemature ri. "Wokasi" to obosi te, tataugami ni,

 "Mi wo tukusi kohuru sirusi ni koko made mo
 meguriahi keru eni ha hukasi na
"

 tote, tamahe re ba, kasiko no kokorosire ru simobito site yari keri. Koma name te, uti-sugi tamahu ni mo, kokoro nomi ugoku ni, tuyu bakari nare do, ito ahare ni katazikenaku oboye te, uti-naki nu.

 "Kazu nara de Naniha no koto mo kahinaki ni
 nado miwotukusi omohi some kem
"

 Tamino-no-sima ni misogi tukaumaturu, ohom-harahe no mono ni tuke te tatematuru. Hi kuregata ni nari yuku.
 Yuhusiho miti ki te, irie no tadu mo kowe wosima nu hodo no ahare naru worikara nare ba ni ya, hitome mo tutuma zu, ahi mi mahosiku sahe obosa ru.

 "Tuyukesa no mukasi ni ni taru tabigoromo
 Tamino-no-sima no na ni ha kakure zu
"

 Miti no mama ni, kahi aru seuyeu asobi nonosiri tamahe do, mikokoro ni ha naho kakari te obosiyaru. Asobi-domo no tudohi mawire ru, Kamdatime to kikoyure do, wakayaka ni koto konomasige naru ha, mina, me todome tamahu beka' meri. Saredo, "Ideya, wokasiki koto mo, mono no ahare mo, hito kara koso a' bekere. Nanome naru koto wo dani, sukosi ahaki kata ni yori nuru ha, kokoro todomuru tayori naki mono wo." to obosu ni, onoga kokoro wo yari te, yosimeki ahe ru mo utomasiu obosi keri.

 [4-5 Akashi-no-Kimi visits to Sumiyoshi-shrine]

 Kano hito ha, sugusi kikoye te, matanohi zo yorosikari kere ba, mitegura tatematuru. Hodo ni tuke taru gwan-domo nado, katugatu hatasi keru. Mata, nakanaka monoomohi sohari te, akekure, kutiwosiki mi wo omohi nageku.

 Ima ya Kyau ni ohasi tuku ram to omohu hikazu mo he zu, ohom-tukahi ari. Konokoro no hodo ni mukahe m koto wo zo notamahe ru.
 "Ito tanomosige ni, kazumahe notamahu mere do, isaya, mata, sima kogi hanare, nakazora ni kokorobosoki koto ya ara m?"
 to, omohi wadurahu.

 Nihudau mo, sate idasi hanata m ha, ito usirometau, saritote, kaku udumore sugusa m wo omoha m mo, nakanaka kisikata no tosigoro yori mo, kokorodukusi nari. Yorodu ni tutumasiu, omohitati gataki koto wo kikoyu.

 

5 Tale of Hikaru-Genji Competition between new Mikado's wives for love

 [5-1 Saigu and her mother return to Kyoto]

 Makoto ya, kano Saiguu mo kahari tamahi ni sika ba, Miyasumdokoro nobori tamahi te noti, kahara nu sama ni nanigoto mo toburahi kikoye tamahu koto ha, arigataki made, nasake wo tukusi tamahe do, "Mukasi dani turenakari si mikokorobahe no, nakanaka nara m nagori ha mi zi." to, omohi hanati tamahe re ba, watari tamahi nado suru koto ha koto ni nasi.

 Anagati ni ugokasi kikoye tamahi te mo, waga kokoro nagara siri gataku, tokaku kakaduraha m ohom-ariki nado mo, tokoroseu obosi nari ni tare ba, sihi taru sama ni mo, ohase zu.
 Saiguu wo zo, "Ikani nebi nari tamahi nu ram?" to yukasiu omohi kikoye tamahu.

 Naho, kano Rokudeu no hurumiya wo ito yoku suri si tukurohi tari kere ba, miyabika nite sumi tamahi keri. Yosiduki tamahe ru koto, huri gataku te, yoki nyoubau nado ohoku, sui taru hito no tudohi dokoro nite, mono-sabisiki yau nare do, kokoroyare ru sam nite he tamahu hodo ni, nihaka ni omoku wadurahi tamahi te, mono no ito kokorobosoku obosa re kere ba, tumi hukaki tokoro hotori ni tosi he turu mo, imiziu obosi te, ama ni nari tamahi nu.

 Otodo, kiki tamahi te, kakekakesiki sudi ni ha ara ne do, naho saru kata no mono wo mo kikoye ahase, hito ni omohi kikoye turu wo, kaku obosi nari ni keru ga kutiwosiu oboye tamahe ba, odoroki nagara watari tamahe ri. Aka zu ahare naru ohom-toburahi kikoye tamahu.

 Tikaki ohom-makuragami ni omasi yosohi te, kehusoku ni osikakari te, ohom-kaheri nado kikoye tamahu mo, itau yowari tamahe ru kehahi nare ba, "Taye nu kokorozasi no hodo ha, e miye tatematura de ya?" to, kutiwosiu te, imiziu nai tamahu.

 [5-2 Lady Rokujo entrusts her daughter to Genji]

 Kaku made mo obosi todome tari keru wo, Womna mo, yorodu ni ahare ni obosi te, Saiguu no ohom-koto wo zo kikoye tamahu.

 Kokorobosoku te tomari tamaha m wo, kanarazu, koto ni hure te kazumahe kikoye tamahe. Mata miyuduru hito mo naku, taguhi naki ohom-arisama ni nam. Kahinaki mi nagara mo, ima sibasi yononaka wo omohi nodomuru hodo ha, tozamakauzama ni mono wo obosi siru made, mi tatematura m koto koso omohi tamahe ture."

 tote mo, kiyeiri tutu nai tamahu.

 "Kakaru ohom-koto naku te dani, omohi hanati kikoye sasu beki ni mo ara nu wo, masite, kokoro no oyoba m ni sitagahi te ha, nanigoto mo usiromi kikoye m to nam omou tamahuru. Sarani, usirometaku na omohi kikoye tamahi so."

 nado kikoye tamahe ba,

 "Ito kataki koto. Makoto ni uti-tanomu beki oya nado ni te, miyuduru hito dani, meoya ni hanare nuru ha, ito ahare naru koto ni koso haberu mere. Masite, omohosi hitomekasa m ni tuke te mo, adikinaki kata ya uti-maziri, hito ni kokoro mo oka re tamaha m. Utate aru omohiyarigoto nare do, kakete sayau no yodui taru sudi ni obosiyoru na. Uki mi wo tumi haberu ni mo, womna ha, omohi no hoka nite monoomohi sohuru mono ni nam haberi kere ba, ikade saru kata wo mote-hanare te, mi tatematura m to omou tamahuru."

 nado kikoye tamahe ba, "Ainaku mo notamahu kana!" to obose do,

 "Tosigoro ni, yorodu omou tamahe siri ni taru mono wo, mukasi no sukigokoro no nagori ari gaho ni notamahi nasu mo ho'i naku nam. Yosi, onodukara."

 tote, to ha kurau nari, uti ha ohotonoabura no honoka ni mono yori tohori te miyuru wo, "Mosi mo ya?" to obosi te, yawora mikityau no hokorobi yori mi tamahe ba, kokoromotonaki hodo no hokage ni, migusi ito wokasige ni hanayaka ni sogi te, yoriwi tamahe ru, we ni kaki tara m sama si te, imiziu ahare nari. Tyau no himgasiomote ni sohihusi tamahe ru zo, Miya nara m kasi. Mikityau no sidokenaku hikiyara re taru yori, ohom-me todome te mitohosi tamahe re ba, turaduwe tuki te, ito mono-ganasi to oboi taru sama nari. Hatuka nare do, ito utukusige nara m to miyu.
 Migusi no kakari taru hodo, kasiratuki, kehahi, ate ni kedakaki monokara, hititika ni aigyauduki tamahe ru kehahi, siruku miye tamahe ba, kokoromotonaku yukasiki ni mo, "Sabakari notamahu mono wo." to, obosi kahesu.

 "Ito kurusisa masari haberu. Katazikenaki wo, haya watara se tamahi ne."
 tote, hito ni kaki-huse rare tamahu.

 "Tikaku mawiri ki taru sirusi ni, yorosiu obosa re ba uresikaru beki wo, kokorogurusiki waza kana! Ikani obosa ruru zo?"
 tote, nozoki tamahu kesiki nare ba,

 "Ito osorosige ni haberu ya! Midarigokoti no ito kaku kagiri naru wori simo watara se tamahe ru ha, makoto ni asakara zu nam. Omohi haberu koto wo, sukosi kikoye sase ture ba, saritomo to, tanomosiku nam."
 to kikoye sase tamahu.

 "Kakaru ohom-yuigon no tura ni obosi keru mo, itodo ahare ni nam. Ko-Win no Miko-tati, amata monosi tamahe do, sitasiku mutubi omohosu mo, wosawosa naki wo, Uhe no onazi Miko-tati no uti ni kazumahe kikoye tamahi sika ba, sakoso ha tanomi kikoye habera me. Sukosi otonasiki hodo ni nari nuru yohahi nagara, atukahu hito mo nakere ba, sauzausiki wo."

 nado kikoye te, kaheri tamahi nu. Ohom-toburahi, ima sukosi tati-masari te, sibasiba kikoye tamahu.

 [5-3 Lady Rokujo passed away in late fall]

 Nanuka, yauka ari te use tamahi ni keri. Ahenau obosa ruru ni, yo mo ito hakanaku te, mono-kokorobosoku obosa re te, Uti he mo mawiri tamaha zu, tokaku no ohom-koto nado okite sase tamahu. Mata tanomosiki hito mo koto ni ohase zari keri. Huruki Saiguu no Miyadukasa nado, tukaumaturi nare taru zo, waduka ni koto-domo sadame keru.

 Ohom-midukara mo watari tamahe ri. Miya ni ohom-seusoko kikoye tamahu.
 "Nanigoto mo oboye habera de nam."
 to, Nyobe'tau site, kikoye tamahe ri.
 "Kikoyesase, notamahi oki si koto mo habe si wo, ima ha, hedate naki sama ni obosa re ba, uresiku nam."

 to kikoye tamahi te, hitobito mesi ide te, arubeki koto-domo ohose tamahu. Ito tanomosige ni, tosigoro no mikokorobahe, torikahesi tu beu miyu. Ito ikamesiu, Tono no hitobito, kazu mo nau tukaumatura se tamahe ri. Ahare ni uti-nagame tutu, ohom-sauzin nite, misu orosi kome te okonaha se tamahu.

 Miya ni ha, tuneni toburahi kikoye tamahu. Yauyau mikokoro sidumari tamahi te ha, midukara ohom-kaheri nado kikoye tamahu. Tutumasiu obosi tare do, ohom-menoto nado, "Katazikenasi." to, sosonokasi kikoyuru nari keri.

 Yuki, mizore, kaki-midare aruru hi, "Ikani, Miya no arisama, kasuka ni nagame tamahu ram?" to omohiyari kikoye tamahi te, ohom-tukahi tatemature tamahe ri.

 "Tada ima no sora wo, ikani goranzu ram?
 Huri midare hima naki sora ni naki hito no
 amakakeru ram yado zo kanasiki
"

 Sorairo no kami no, kumorahasiki ni kai tamahe ri. Wakaki hito no ohom-me ni todomaru bakari to, kokoro si te tukurohi tamahe ru, ito me mo aya nari.
 Miya ha, ito kikoye nikuku si tamahe do, kore kare,
 "Hitodute ni ha, ito bin naki koto."
 to seme kikoyure ba, nibiiro no kami no, ito kaubasiu en naru ni, sumituki nado magirahasi te,

 "Kiye gateni huru zo kanasiki kaki-kurasi
 wagami sore to mo omohoye nu yo ni
"

 Tutumasige naru kakizama, ito ohodoka ni, ohom-te sugure te ha ara ne do, rautage ni atehaka naru sudi ni miyu.

 [5-4 Genji adopts Saigu as his daughter and to give her marriage to Mikado]

 Kudari tamahi si hodo yori, naho ara zu obosi tari si wo, "Ima ha kokoro ni kake te, tomokakumo kikoyeyori nu beki zo kasi." to obosu ni ha, rei no, hikikahesi,

 "Itohosiku koso. Ko-Miyasumdokoro no, ito usirometage ni kokorooki tamahi si wo. Kotowari nare do, yononaka no hito mo, sayauni omohiyori nu beki koto naru wo, hikitagahe, kokorokiyoku te atukahi kikoye m. Uhe no ima sukosi mono obosi siru yohahi ni nara se tamahi na ba, Utizumi se sase tatematuri te, sauzausiki ni, kasidukigusa ni koso." to obosi naru.

 Ito mameyaka ni nemgoro ni kikoye tamahi te, sarubeki woriwori ha watari nado si tamahu.

 "Katazikenaku tomo, mukasi no ohom-nagori ni obosi nazurahe te, kedohokara zu motenasa se tamaha ba nam, ho'i naru kokoti su beki."

 nado kikoye tamahe do, warinaku mono-hadi wo si tamahu okumari taru hitozama nite, honoka ni mo ohom-kowe nado kika se tatematura m ha, ito yo ni naku meduraka naru koto to obosi tare ba, hitobito mo kikoye wadurahi te, kakaru mikokoro zama wo urehe kikoye ahe ri.

 "Nyobe'tau, Naisi nado ihu hitobito, aruha, hanare tatematura nu wakamdohori nado nite, kokorobase aru hitobito ohokaru besi. Kono, hito sire zu omohu kata no mazirahi wo se sase tatematura m ni, hito ni otori tamahu mazika' meri. Ikade sayaka ni, ohom-katati wo mi te si gana."

 to obosu mo, uti-toku beki ohom-oyagokoro ni ha ara zu ya ari kem?
 Waga mikokoro mo sadame gatakere ba, kaku omohu to ihu koto mo, hito ni mo morasi tamaha zu. Ohom-waza nado no ohom-koto wo mo toriwaki te se sase tamahe ba, arigataki mikokoro wo, Miyabito mo yorokobi ahe ri.

 Hakanaku suguru tukihi ni sohe te, itodo sabisiku, kokorobosoki koto nomi masaru ni, saburahu hitobito mo, yauyau akare yuki nado si te, simotukata no Kyaugoku watari nare ba, hito ke-dohoku, yamadera no iriahi no kowegowe ni sohe te mo, ne naki gati nite zo, sugusi tamahu. Onaziki ohom-oya to kikoye si naka ni mo, katatoki no ma mo tati-hanare tatematuri tamaha de, narahasi tatematuri tamahi te, Saiguu ni mo oya sohi te kudari tamahu koto ha, rei naki koto naru wo, anagati ni izanahi kikoye tamahi si mikokoro ni, kagiri aru miti nite ha, taguhi kikoye tamaha zu nari ni si wo, hiru yo nau obosi nageki tari.

 Saburahu hitobito, takaki mo iyasiki mo amata ari. Saredo, Otodo no,
 "Ohom-menoto-tati dani, kokoro ni makase taru koto, hikiidasi tukaumaturu na."
 nado, oyagari mausi tamahe ba, "Ito hadukasiki ohom-arisama ni, binnaki koto kikosimesi tuke rare zi." to ihi omohi tutu, hakanaki koto no nasake mo, sarani tukura zu.

 [5-5 A love triangle feud with Suzaku and Genji to Saigu]

 Win ni mo, kano kudari tamahi si Daigokuden no itukasikari si gisiki ni, yuyusiki made miye tamahi si ohom-katati wo, wasure gatau obosi oki kere ba,

 "Mawiri tamahi te, Saiwin nado, ohom-harakara no miya miya ohasimasu taguhi nite, saburahi tamahe."

 to, Miyasumdokoro ni mo kikoye tamahi ki. Saredo, "Yamgotonaki hitobito saburahi tamahu ni, kazukazu naru ohom-usiromi mo naku te ya." to obosi tutumi, "Uhe ha, ito atusiu ohasimasu mo osorosiu, mata mono-omohi ya kuhahe tamaha m." to, habakari sugusi tamahi si wo, ima ha, masite tare kaha tukaumatura m to, hitobito omohi taru wo, nemgoro ni Win ni ha obosi notamahase keri.

 Otodo, kiki tamahi te, "Win yori mikesiki ara m wo, hikitagahe, yokodori tamaha m wo, katazikenaki koto." to obosu ni, hito no ohom-arisama no ito rautage ni, mi hanata m ha mata kutiwosiu te, Nihudau-no-Miya ni zo kikoye tamahi keru.

 "Kaukau no koto wo nam, omou tamahe wadurahu ni, haha-Miyasumdokoro, ito omoomosiku kokorohukaki sama ni monosi haberi si wo, adikinaki sukigokoro ni makase te, sarumaziki na wo mo nagasi, uki mono ni omohi oka re haberi ni si wo nam, yo ni itohosiku omohi tamahuru. Konoyo nite, sono urami no kokoro toke zu sugi haberi ni si wo, imaha to nari te no kiha ni, kono Saiguu no ohom-koto wo nam, monose rare sika ba, samo kiki oki, kokoro ni mo nokosu maziu koso ha, sasuga ni mi oki tamahi keme, to omohi tamahuru ni mo, sinobi gatau. Ohokata no yo ni tuke te dani, kokorogurusiki koto ha mi kiki sugusa re nu waza ni haberu wo, ikade, naki kage nite mo, kano urami wasuru bakari, to omohi tamahuru wo, Uti ni mo, sakoso otonabi sase tamahe do, itokinaki ohom-yohahi ni ohasimasu wo, sukosi mono no kokoro siru hito ha saburaha re te mo yoku ya to omohi tamahuru wo, ohom-sadame ni."

 nado kikoye tamahe ba,

 "Ito you obosiyori keru wo, Win ni mo, obosa m koto ha, geni katazikenau, itohosikaru bekere do, kano ohom-yuigon wo kakoti te, sirazugaho ni mawirase tatematuri tamahe kasi. Ima hata, sayau no koto, wazato mo obosi todome zu, ohom-okonahigati ni nari tamahi te, kau kikoye tamahu wo, hukau simo obosi togame zi to omohi tamahuru."

 "Saraba, mikesiki ari te, kazumahe sase tamaha ba, moyohosi bakari no koto wo sohuru ni nasi habera m. Tozamakauzama ni, omohi tamahe nokosu koto naki ni, kaku made sabakari no kokorogamahe mo, manebi haberu ni, yohito ya ikani to koso, habakari habere."

 nado kikoye tama' te noti ni ha, "Geni, sira nu yau ni te, koko ni watasi tatematuri te m."
to obosu.
 Womnagimi ni mo, sika nam omohi katarahi kikoye te,
 "Sugui tamaha m ni, ito yoki hodo naru ahahi nara m."
 to, kikoye sira se tamahe ba, uresiki koto ni obosi te, ohom-watari no koto wo isogi tamahu.

 [5-6 Competition between new Mikado's wives for love]

 Nihudau-no-Miya, Hyaubukyau-no-Miya no, Himegimi wo itusika to kasiduki sawagi tamahu meru wo, "Otodo no hima aru naka nite, ikaga motenasi tamaha m?" to, kokorogurusiku obosu.

 Gon-Tyuunagon no ohom-musume ha, Koukiden-no-Nyougo to kikoyu. Ohotono no miko nite, ito yosohosiu mote-kasiduki tamahu. Uhe mo yoki ohom-asobigataki ni oboi tari.

 "Miya no Naka-no-Kimi mo onazi hodo ni ohasure ba, utate hihinaasobi no kokoti su beki wo, otonasiki ohom-usiromi ha, ito uresika' bei koto."

 to obosi notamahi te, saru mikesiki kikoye tamahi tutu, Otodo no yorodu ni obosi itara nu koto naku, ohoyakegata no ohom-usiromi ha sarani mo iha zu, akekure ni tuke te, komaka naru mikokorobahe no, ito ahare ni miye tamahu wo, tanomosiki mono ni omohi kikoye tamahi te, ito atusiku nomi ohasimase ba, mawiri nado si tamahi te mo, kokoroyasuku saburahi tamahu koto mo kataki wo, sukosi otonabi te, sohi saburaha m ohom-usiromi ha, kanarazu aru beki koto nari keri.

to Home Page
Classic Text
Mod.Version
Note
Original Text(Ohoshima-bon)
Teika's Note