First updated 9/7/2002(ver.1-3)
Last updated 12/6/2009(ver.2-2)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C)
Pic.ture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

 

TOKONATU


Tale of Hikaru-Genji's Daijo-Daijin era, very hot days at the age of 36

1 Tale of Tamakazura A love of taboo Genji and Tamakazura

 1. Enjoying the cool of the evening in summer at Rokujoin---Ito atuki hi, himgasi no Turi-dono ni ide tamahi te
 2. A rumor about Naidaijin's daughter, Ohomi-no-Kimi---"Ikade kiki si koto zo ya, Otodo no hoka-bara no musume
 3. Genji visits to Tamakazura---Yuhu-tuke yuku kaze, ito suzusiku te
 4. Genji talks about koto in front of Tamakazura---Tuki mo naki koro nare ba, touro ni
 5. Genji and Tamakazura compose and exchange waka---Hito-bito tikaku saburahe ba, rei no tahabure-goto mo
 6. Genji is in agonies of love to Tamakazura---Watari tamahu koto mo, amari uti-sikiri
 7. A rumor about Tamakazura---Uti-no-Ohotono ha, kono ima no ohom-musume no koto wo
 8. Naidaijin visits to his daughter, Kumoi-no-kari---Tokaku obosi megurasu mama ni, yukuri mo naku
2 Tale of Ohomi-no-Kimi Naidaijin's agony how to treat his daughter
 1. Naidaijin is in agonies how to treat his daughter---Otodo, kono Kita-no-tai no Ima-Himegimi wo
 2. Naidaijin visits to Ohomi-no-Kimi---Yagate, kono Ohom-kata no tayori ni, tatazumi ohasi te
 3. Ohomi-no-Kimi's character---"Sita no honzyau ni koso ha habera me
 4. Ohomi-no-Kimi is proud of to be descended from Naidaijin---Yoki Si-wi Go-wi-tati no, ituki kikoye te
 5. Ohomi-no-Kimi wrights a letter to Nyougo---"Sate, Nyougo-dono ni mawire to notamahi turu wo
 6. Nyougo replyies a letter to Ohomi-no-Kimi---Hisumasi-waraha simo, ito nare te kiyoge naru

 

1 Tale of Tamakazura A love of taboo Genji and Tamakazura

 [1-1 Enjoying the cool of the evening in summer at Rokujoin]

 Ito atuki hi, himgasi no turidono ni ide tamahi te suzumi tamahu. Tyuuzyau-no-Kimi mo saburahi tamahu. Sitasiki Tenzyaubito amata saburahi te, Nisikaha yori tatemature ru ayu, tikaki kaha no isibusi yau no mono, omahe nite teuzi te mawira su. Rei no Ohotono no kimdati, Tyuuzyau no ohom-atari tadune te mawiri tamahe ri.

 "Sauzausiku nebutakari turu, wori yoku monosi tamahe ru kana!"

 tote, ohomiki mawiri, himidu mesi te, suihan nado, toridori ni saudoki tutu kuhu.

 Kaze ha ito yoku huke domo, hi nodoka ni kumori naki sora no, nisibi ni naru hodo, semi no kowe nado mo ito kurusige ni kikoyure ba,

 "Midu no uhe mutoku naru kehu no atukahasisa kana! Murai no tumi ha yurusa re na m ya?"

 tote, yorihusi tamahe ri.

 "Ito kakaru koro ha, asobi nado mo susamaziku, sasuga ni, kurasi gataki koso kurusikere! Miyadukahe suru hitobito tahe gatakara m na! Obi mo hodoka nu hodo yo! Koko nite dani uti-midare, konokoro yo ni ara m koto no, sukosi medurasiku, nebutasa same nu bekara m, katari te kika se tamahe. Nani to naku okinabi taru kokoti si te, seken no koto mo obotukanasi ya!

 nado notamahe do, medurasiki koto tote, utiide kikoye m monogatari mo oboye ne ba, kasikomari taru yau nite, mina ito suzusiki kauran ni, senaka osi tutu saburahi tamahu.

 [1-2 A rumor about Naidaijin's daughter, Ohomi-no-Kimi]

 "Ikade kiki si koto zo ya, Otodo no hokabara no musume tadune ide te, kasiduki tamahu naru to manebu hito ari sika ba, makoto ni ya?"

 to, Ben-no-Seusyau ni tohi tamahe ba,

 "Kotokotosiku, sa made ihinasu beki koto ni mo habera zari keru wo. Kono haru no korohohi, yumegatari si tamahi keru wo, hono-kikitutahe haberi keru Womna no, 'Ware nam kakotu beki koto aru.' to, nanori ide haberi keru wo, Tyuuzyau-no-Asom nam kikituke te, 'Makoto ni sayau ni hurebahi nu beki sirusi ya aru?' to, tadune toburahi haberi keru. Kuhasiki sama ha, e siri habera zu. Geni, konokoro medurasiki yogatari ni nam, hitobito mo si haberu naru. Kayau no koto ni zo, hito no tame, onodukara keson naru waza ni haberi kere."

 to kikoyu. "Makoto nari keri." to obosi te,

 "Ito ohoka' meru tura ni, hanare tara m okururu kari wo, sihite tadune tamahu ga, hukutukeki zo. Ito tomosiki ni, sayau nara m mono no kusahahi, miide mahosikere do, nanori mo monouki kiha to ya omohu ram, sarani koso kikoye ne. Sate mo, motehanare taru koto ni ha ara zi. Raugahasiku tokaku magire tamahu meri si hodo ni, soko kiyoku suma nu midu ni yadoru tuki ha, kumori naki yau no ikadeka ara m?"

 to, hohowemi te notamahu. Tyuuzyau-no-Kimi mo, kuhasiku kiki tamahu koto nare ba, e simo mamedata zu. Seusyau to Tou-Zizyu to ha, ito karasi to omohi tari.

 "Asom ya, sayau no otiba wo dani hirohe. Hitowaroki na no noti no yo ni nokora m yori ha, onazi kazasi nite nagusame m ni, nadehu koto ka ara m?"

 to, rouzi tamahu yau nari. Kayau no koto nite zo, uhabe ha ito yoki ohom-naka no, mukasi yori sasuga ni hima ari keru. Maite, Tyuuzyau wo itaku hasitaname te, wabi sase tamahu turasa wo obosi amari te, "Nama-netasi tomo, morikiki tamahe kasi." to obosu nari keri.

 Kaku kiki tamahu ni tuke te mo,
 "Tai-no-Himegimi wo mise tara m toki, mata anadurahasikara nu kata ni mote-nasare na m ha ya! Ito mono kirakirasiku, kahi aru tokoro tuki tamahe ru hito ni te, yosi asiki kedime mo, kezayaka ni motehayasi, mata mote-keti karomuru koto mo, hito ni koto naru Otodo nare ba, ikani monosi to omohu ram. Oboye nu sama nite, kono Kimi wo sasiide tara m ni, e karoku ha obosa zi. Ito kibisiku motenasi te m." nado obosu.

 [1-3 Genji visits to Tamakazura]

 Yuhutuke yuku kaze, ito suzusiku te, kaheri uku wakaki hitobito ha omohi tari.

 "Kokoro yasuku uti-yasumi suzuma m ya? Yauyau kayau no naka ni, itoha re nu beki yohahi ni mo nari ni keri ya!"

 tote, nisinotai ni watari tamahe ba, Kimdati, mina ohom-okuri ni mawiri tamahu.

 Tasokaredoki no oboobosiki ni, onazi nahosi-domo nare ba, nani to mo wakimahe rare nu ni, Otodo, Himegimi wo,

 "Sukosi to ide tamahe."

 tote, sinobi te,

 "Seusyau, Zizyu nado wi te maude ki tari. Ito kakeri ko mahosige ni omohe ru wo, Tyuuzyau no, ito zihohu no hito nite wi te ko nu, muzin na' meri kasi.

 Kono hitobito ha, mina omohu kokoro naki nara zi. Nahonahosiki kiha wo dani, mado no uti naru hodo ha, hodo ni sitagahi te, yukasiku omohu beka' meru waza nare ba, kono ihe no oboye, utiuti no kudakudasiki hodo yori ha, ito yo ni sugi te, kotokotosiku nam ihi omohinasu beka' meru. Katagata monosu mere do, sasuga ni hito no sukigoto ihiyora m ni tuki nasi kasi.

 Kakute monosi tamahu ha, ikade sayau nara m hito no kesiki no, hukasa asasa wo mo mi m nado, sauzausiki mama ni negahi omohi si wo, hoi nam kanahu kokoti si keru."

 nado, sasameki tutu kikoye tamahu.

 Omahe ni, midaregahasiki sensai nado mo uwe sase tamaha zu, nadesiko no iro wo totonohe taru, kara no, yamato no, mase ito natukasiku yuhi nasi te, sakimidare taru yuhubahe, imiziku miyu. Mina, tatiyori te, kokoro no mama ni mo woritora nu wo, aka zu omohi tutu yasurahu.

 "Iusoku-domo nari na. Kokoromotiwi nado mo, toridori ni tuke te koso meyasukere. Migi-no-Tyuuzyau ha, masite sukosi sidumari te, kokorohadukasiki ke masari tari. Ikani zo ya, otodure kikoyu ya? Hasitanaku mo, na sasihanati tamahi so."

 nado notamahu.
 Tyuuzyau-no-Kimi ha, kaku yoki naka ni, sugurete wokasige ni namameki tamahe ri.

 "Tyuuzyau wo itohi tamahu koso, Otodo ha ho'i nakere. Maziri mono naku, kirakirasika' meru naka ni, ohokimi-datu sudi nite, katakuna nari to ni ya?"

 to notamahe ba,

 "Ki masa ba, to ihu hito mo haberi keru wo."

 to kikoye tamahu.

 "Ide, sono mi-sakana motehayasa re m sama ha negahasikara zu. Tada, wosanaki-doti no musubi oki kem kokoro mo toke zu, tosituki, hedate tamahu kokoromuke no turaki nari. Mada gerahu nari, yo no kikimimi karosi to omoha re ba, sirazugaho nite, koko ni makase tamahe ra m ni, usirometaku ha ari na masi ya?"

 nado, umeki tamahu. "Saha, kakaru mi-kokoro no hedate aru ohom-naka nari keri." to kiki tamahu ni mo, oya ni sira re tatematura m koto no itu to naki ha, ahare ni ibuseku obosu.

 [1-4 Genji talks about koto in front of Tamakazura]

 Tuki mo naki koro nare ba, touro ni ohotonabura mawire ri.

 "Naho, kedikaku te atukahasi ya! Kagaribi koso yokere."

 tote, hito mesi te,

 "Kagaribi no dai hitotu, konata ni."

 to mesu. Wokasige naru wagon no aru, hikiyose tamahi te, kaki-narasi tamahe ba, riti ni ito yoku sirabe rare tari. Ne mo ito yoku nare ba, sukosi hiki tamahi te,

 "Kayau no koto ha mi-kokoro ni ira nu sudi ni ya to, tukigoro omohi-otosi kikoye keru kana! Aki no yo no tukikage suzusiki hodo, ito oku bukaku ha ara de, musi no kowe ni kaki-narasi ahase taru hodo, kedikaku imamekasiki mono no ne nari. Kotokotosiki sirabe, motenasi sidokenasi ya!

 Kono mono yo, sanagara ohoku no asobimono no ne, hausi wo totonohe tori taru nam ito kasikoki. Yamatogoto to hakanaku mise te, kiha mo naku sioki taru koto nari. Hiroku kotokuni no koto wo sira nu womna no tame to nam oboyuru.

 Onaziku ha, kokoro todome te mono nado ni kaki-ahase te narahi tamahe. Hukaki kokoro tote, nani bakari mo ara zu nagara, mata makoto ni hiki uru koto ha kataki ni ya ara m, tada ima ha, kono Uti-no-Otodo ni nazurahu hito nasi kasi.

 Tada hakanaki onazi sugagaki no ne ni, yorodu no mono no ne, komori kayohi te, ihukata mo naku koso, hibiki nobore."

 to katari tamahe ba, honobono kokoroe te, ikade to obosu koto nare ba, itodo ibukasiku te,

 "Kono watari nite, sarinubeki ohom-asobi no wori nado, kiki haberi na m ya? Ayasiki yamagatu nado no naka ni mo, manebu mono amata haberu naru koto nare ba, osinabete kokoroyasuku ya to koso omohi tamahe ture. Saha, sugure taru ha, sama koto ni ya habera m?"

 to, yukasige ni, seti ni kokoro ni ire te omohi tamahe re ba,

 "Sakasi. Aduma to zo na mo tati kudari taru yau nare do, gozen no ohom-asobi ni mo, madu Humi-no-tukasa wo mesu ha, hitonokuni ha sira zu, koko ni ha kore wo mono no oya to si taru ni koso a' mere.

 Sono naka ni mo, oya to si tu beki ohom-te yori hikitori tamahe ra m ha, kokorokoto nari na m kasi. Koko ni nado mo, saru bekara m wori ni ha monosi tamahi na m wo, kono koto ni, te wosima zu nado, akiraka ni kaki-narasi tamaha m koto ya katakara m. Mono no zyauzu ha, idure no miti mo kokoroyasukara zu nomi zo a' meru.
 Saritomo, tuhini ha kiki tamahi te m kasi."

 tote, sirabe sukosi hiki tamahu. Kototuhi ito ninaku, imamekasiku wokasi. "Kore ni mo masaru ne ya idu ram." to, oya no ohom-yukasisa tatisohi te, kono koto ni te sahe, "Ika nara m yo ni, sate utitoke hiki tamaha m wo kika m." nado, omohi wi tamahe ri.

 Nukikaha no seze no yaharata to, ito natukasiku utahi tamahu. Oya sakuru tumaha, sukosi uti-warahi tutu, waza to mo naku kakinasi tamahi taru sugagaki no hodo, ihisirazu omosiroku kikoyu.

 "Ide, hiki tamahe. Zae ha hito ni nam hadi nu. Sauhuren bakari koso, kokoro no uti ni omohi te, magirahasu hito mo ari keme, omonaku te, karekore ni ahase turu nam yoki."

 to, seti ni kikoye tamahe do, saru winaka no kuma nite, honoka ni kyauhito to nanori keru, huru-ohogimi womna wosihe kikoye kere ba, higakoto ni mo ya to tutumasiku te, te hure tamaha zu.

 "Sibasi mo hiki tamaha nam. Kikitoru koto mo ya?" to kokoromotonaki ni, kono ohom-koto ni yori zo, tikaku wizari yori te,

 "Ika naru kaze no huki sohi te, kaku ha hibiki haberu zo to yo.

 tote, uti-katabuki tamahe ru sama, hokage ni ito utukusige nari. Warahi tamahi te,

 "Mimi katakara nu hito no tame ni ha, mi ni simu kaze mo huki sohu kasi."

 tote, osiyari tamahu. Ito kokoroyamasi.

 [1-5 Genji and Tamakazura compose and exchange waka]

 Hitobito tikaku saburahe ba, rei no tahaburegoto mo e kikoye tamaha de,

 "Nadesiko wo aka de mo, kono hitobito no tatisari nuru kana! Ikade, Otodo ni mo, kono hanazono mise tatematura m. Yo mo ito tune naki wo to omohu ni, inisihe mo, mono no tuide ni katari ide tamahe ri simo, tada ima no koto to zo oboyuru."

 tote, sukosi notamahi ide taru ni mo, ito ahare nari.

 "Nadesiko no toko natukasiki iro wo mi ba
 moto no kakine wo hito ya tadune m

 Kono koto no wadurahasisa ni koso, mayugomori mo kokorogurusiu omohi kikoyure."

 to notamahu. Kimi, uti-naki te,

 "Yamagatu no kakiho ni ohi si nadesiko no
 moto no nezasi wo tare ka tadune m
"

 Hakanage ni kikoye nai tamahe ru sama, geni ito natukasiku wakayaka nari.

 "Ko zara masika ba"

 to uti-zuzi tamahi te, itodosiki mi-kokoro ha, kurusiki made, naho e sinobi hatu maziku obosa ru.

 [1-6 Genji is in agonies of love to Tamakazura]

 Watari tamahu koto mo, amari uti-sikiri, hito no mi tatematuri togamu beki hodo ha, kokoronooni ni obosi todome te, sarubeki koto wo siide te, ohom-humi no kayoha nu wori nasi. Tada kono ohom-koto nomi, akekure mi-kokoro ni ha kakari tari.

 "Nazo, kaku ainaki waza wo si te, yasukara nu mono omohi wo su ram. Sa omoha zi tote, kokoro no mama ni mo ara ba, yonohito no sosiri iha m koto no karugarusisa, waga tame wo ba saru mono nite, kono hito no ohom-tame itohosikaru besi. Kagiri naki kokorozasi to ihu tomo, Haru-no-Uhe no ohom-oboye ni narabu bakari ha, waga kokoro nagara e aru maziku." obosi siri tari. "Sate, sono otori no tura nite ha, nani bakari ka ha ara m. Waga mi hitotu koso, hito yori ha koto nare, mi m hito no amata ga naka ni, kakaduraha m suwe nite ha, nani no oboye ka ha takekara m. Koto naru koto naki Nahugon no kiha no, hutagokoro naku te omoha m ni ha, otori nu beki koto zo."

 to, midukara obosi siru ni, ito itohosiku te, "Miya, Daisyau nado ni ya yurusi te masi. Sate mote-hanare, izanahi tori te ha, omohi mo taye nam ya? Ihukahinaki nite, samo si te m." to obosu wori mo ari.

 Saredo, watari tamahi te, ohom-katati wo mi tamahi, ima ha ohom-koto wosihe tatematuri tamahu ni sahe kotoduke te, tikayaka ni nare yori tamahu.

 Himegimi mo, hazime koso mukutukeku, utate to mo omohi tamahi sika, "Kakute mo, nadaraka ni, usirometaki mi-kokoro ha ara zari keri." to, yauyau me nare te, ito simo utomi kikoye tamaha zu, sarubeki ohom-irahe mo, narenaresikara nu hodo ni kikoye kahasi nado si te, miru mama ni ito aigyauduki, kawori masari tamahe re ba, naho satemo e sugusi yaru maziku obosi kahesu.

 "Saha mata, sate, koko nagara kasiduki suwe te, sarubeki woriwori ni, hakanaku uti-sinobi, mono wo mo kikoye te nagusami na m ya? Kaku mada yonare nu hodo no, wadurahasisa ni koso, kokorogurusiku ha ari kere, onodukara sekimori tuyoku tomo, mono no kokoro siri some, itohosiki omohi naku te, waga kokoro mo omohiiri na ba, sigeku tomo sahara zi kasi." to obosiyoru, ito kesikara nu koto nari ya!

 Iyoiyo kokoroyasukara zu, omohi watara m kurusikara m. Nanome ni omohisugusa m koto no tozama-kakuzama ni mo kataki zo, yoduka zu mutukasiki ohom-katarahi nari keru.

 [1-7 A rumor about Tamakazura]

 Uti-no-Ohotono ha, kono ima no ohom-musume no koto wo, "Tono no hito mo yurusa zu, karomi ihi, yo ni mo hoki taru koto to sosiri kikoyu." to, kiki tamahu ni, Seusyau no, koto no tuide ni, Ohoki-Otodo no "Saru koto ya?" to toburahi tamahi si koto, katari kikoyure ba,

 "Sakasi. Soko ni koso ha, tosigoro, oto ni mo kikoye nu yamagatu no ko mukahe tori te, monomekasi tature. Wosawosa, hito no uhe modoki tamaha nu Otodo no, kono watari no koto ha, mimi todome te zo otosime tamahu ya! Kore zo, oboye aru kokoti si keru."

 to notamahu. Seusyau no,

 "Kano nisinotai ni suwe tamahe ru hito ha, ito koto mo naki kehahi miyuru watari ni nam haberu naru. Hyaubukyau-no-Miya nado, itau kokoro todome te notamahi wadurahu to ka. Oboroke ni ha ara zi to nam, hitobito osihakari habe' meru."

 to mausi tamahe ba,

 "Ide, sore ha, kano Otodo no ohom-musume to omohu bakari no oboye no ito imiziki zo. Hito no kokoro, mina sa koso aru yo na' mere. Kanarazu sasimo sugure zi. Hitobitosiki hodo nara ba, tosigoro kikoye na masi.

 Atara, Otodo no, tiri mo tuka zu, konoyo ni ha sugi tamahe ru ohom-mi no oboye arisama ni, omodatasiki hara ni, musume kasiduki te, geni kizu nakara m to, omohiyari medetaki ga monosi tamaha nu ha!

 Ohokata no ko no sukunaku te, kokoromotonaki na' meri kasi. Otoribara nare do, Akasi-no-Omoto no umi ide taru ha simo, saru yo ni naki sukuse nite, aruyau ara m to oboyu kasi.

 Sono ima-Himegimi ha, you se zu ha, ziti no ohom-ko ni mo ara zi kasi. Sasuga ni ito kesiki aru tokoro tuki tamahe ru hito nite, motenai tamahu nara m."

 to, ihi otosi tamahu.

 "Sate, ikaga sadame raru naru. Miko koso matuhasi e tamaha m. Motoyori toriwaki te ohom-naka yosi, hitogara mo kyauzaku naru ohom-ahahi-domo nara m kasi."

 nado notamahi te ha, naho, Himegimi no ohom-koto, aka zu kutiwosi. "Kayau ni, kokoronikuku motenasi te, ikani si nasa m nado, yasukara zu ibukasigara se masi mono wo." to netakere ba, kurawi sabakari to mi zara m kagiri ha, yurusi gataku obosu nari keri.

 Otodo nado mo, nemgoro ni kutiire kahesahi tamaha m ni koso ha, makuru yau nite mo nabika me to obosu ni, wotokogata ha, sarani ira re kikoye tamaha zu, kokoroyamasiku nam.

 [1-8 Naidaijin visits to his daughter, Kumoi-no-kari]

 Tokaku obosi megurasu mama ni, yukuri mo naku karuraka ni hahi watari tamahe ri. Seusyau mo ohom-tomo ni mawiri tamahu.

 Himegimi ha, hirune si tamahe ru hodo nari. Usumono no hitohe wo ki tamahi te husi tamahe ru sama, atukahasiku ha miye zu, ito rautage ni sasayaka nari. Suki tamahe ru hadatuki nado, ito utukusige naru tetuki si te, ahugi wo mo' tamahe ri keru nagara, kahina wo makura nite, utiyara re taru migusi no hodo, ito nagaku kotitaku ha ara ne do, ito wokasiki suwetuki nari.

 Hitobito mono no usiro ni yorihusi tutu uti-yasumi tare ba, huto mo odoroi tamaha zu. Ahugi wo narasi tamahe ru ni, nanigokoro mo naku miage tamahe ru mami, rautage ni te, turatuki akame ru mo, oya no ohom-me ni ha utukusiku nomi miyu.

 "Utatane ha isame kikoyuru mono wo! Nadoka, ito mono-hakanaki sama nite ha ohotono-gomori keru? Hitobito mo tikaku ha saburaha de, ayasi ya!

 Womna ha, mi wo tune ni kokorodukahi si te mamori tara m nam yokaru beki. Kokoroyasuku uti-sute zama ni motenasi taru, sina naki koto nari.

 Saritote, ito sakasiku mi katame te, Hudou no darani yomi te, in tukuri te wi tara m mo nikusi. Ututu no hito ni mo amari kedohoku, mono hedate gamasiki nado, kedakaki yau tote mo, hito nikuku kokoro utukusiku ha ara nu waza nari.

 Ohoki-Otodo no, Kisakigane no Himegimi narahasi tamahu naru wosihe ha, yorodu no koto ni kayohasi nadarame te, kadokadosiki yuwe mo tuke zi, tadotadosiku obomeku koto mo ara zi to, nururaka ni koso okite tamahu nare.

 Geni, samo aru koto nare do, hito to si te, kokoro ni mo suru waza ni mo, tate te nabiku kata ha kata to aru mono nare ba, ohiide tamahu sama ara m kasi. Kono Kimi no hitotonari, miyadukahe ni idasitate tamaha m yo no kesiki koso, ito yukasi kere."

 nado notamahi te,

 "Omohu yau ni mi tatematura m to omohi si sudi ha, katau nari ni taru ohom-mi nare do, ikade hitowaraha re nara zu si nasi tatematura m to nam, hito no uhe no samazama naru wo kiku goto ni, omohi midare haberu.

 Kokoromi goto ni nemgorogara m hito no negigoto ni, na sibasi nabiki tamahi so. Omohu sama haberi."

 nado, ito rautasi to omohi tutu kikoye tamahu.

 "Mukasi ha, nanigoto mo hukaku mo omohi sira de, nakanaka, sasiatari te itohosikari si koto no sawagi ni mo, omonaku te miye tatematuri keru yo!" to, ima zo, omohiiduru ni, mune hutagari te, imiziku hadukasiki.

 Ohomiya yori mo, tune ni obotukanaki koto wo urami kikoye tamahe do, kaku notamahuru ga tutumasiku te, e watari mi tatematuri tamaha zu.

 

2 Tale of Ohomi-no-Kimi Naidaijin's agony how to treat his daughter

 [2-1 Naidaijin is in agonies how to treat his daughter]

 Otodo, kono kitanotai no Ima-Himegimi wo,

 "Ikani se m? Sakasira ni mukahe wi te ki te. Hito kaku sosiru tote, kahesi okura m mo, ito karugarusiku, mono-guruhosiki yau nari. Kakute kome oki tare ba, makoto ni kasiduku beki kokoro aru ka to, hito no ihinasu naru mo netasi. Nyougo-no-Ohomkata nado ni maziraha se te, saru woko no mono ni sinai te m. Hito no ito kataha naru mono ni ihi otosu naru katati hata, ito sa ihu bakari ni yaha aru."

 nado obosi te, Nyougo-no-Kimi ni,

 "Kano hito mawira se m. Migurusikara m koto nado ha, oyi sirahe ru nyoubau nado si te, tutuma zu, ihi wosihe sase tamahi te goran ze yo. Wakaki hitobito no kotogusa ni ha, na waraha se tamahi so. Utate ahatukeki yau nari."

 to, warahi tutu kikoye tamahu.

 "Nadoka, ito sa koto no hoka ni ha habera m? Tyuuzyau nado no, ito ninaku omohi haberi kem kanegoto ni tara zu to ihu bakari ni koso ha habera me. Kaku notamahi sawagu wo, hasitanau omoha ruru ni mo, katahe ha kakayakasiki ni ya?"

 to, ito hadukasige nite kikoye sase tamahu. Kono ohom-arisama ha, komaka ni wokasigesa ha naku te, ito ate ni sumi taru monono, natukasiki sama sohi te, omosiroki mume no hana no hirake sasi taru asaborake oboye te, nokori ohokarige ni hohowemi tamahe ru zo, hito ni kotonari keru, to mi tatematuri tamahu.

 "Tyuuzyau no, ito sa ihe do, kokorowakaki tadori sukunasa ni."

 nado mausi tamahu mo, itohosige naru hito no ohom-oboye kana!

 [2-2 Naidaijin visits to Ohomi-no-Kimi]

 Yagate, kono Ohom-kata no tayori ni, tatazumi ohasi te, nozoki tamahe ba, sudare takaku osihari te, Goseti-no-Kimi tote, sare taru wakaudo no aru to, suguroku wo zo uti tamahu. Te wo ito seti ni osi-momi te,

 "Seusai, seusai!"

 to kohu kowe zo, ito sitadoki ya! "Ana, utate!" to obosi te, ohom-tomo no hito no saki ohu wo mo tekaki seisi tamau te, naho tumado no hosome naru yori, sauzi no aki ahi taru wo miire tamahu.

 Kono itoko mo, hata, kesiki hayare ru,

 "Ohom-kahesi ya, ohom-kahesi ya!"

 to tou wo hineri te, tomi ni uti-ide zu. Naka ni omohi ha ari ya su ram, ito asahe taru sama-domo si tari.

 Katati ha hititika ni, aigyauduki taru sama si te, kami uruhasiku, tumi karoge naru wo, hitahi no ito tikayaka naru to, kowe no ahatukesa to ni sokonaha re taru na' meri. Toritate te yosi to ha nakere do, kotobito to aragahu beku mo ara zu, kagami ni omohiahase rare tamahu ni, ito sukuse kokorodukinasi.

 "Kakute monosi tamahu ha, tukinaku uhiuhisiku nado ya aru? Koto sigeku nomi ari te, toburahi maude zu ya!"

 to notamahe ba, rei no, ito sitado nite,

 "Kakute saburahu ha, nani no monoomohi ka habera m? Tosigoro, obotukanaku, yukasiku omohi kikoye sase si ohom-kaho, tune ni e mi tatematura nu bakari koso, te uta nu kokoti si habere."

 to kikoye tamahu.

 "Geni, mi ni tikaku tukahu hito mo wosawosa naki ni, sayau nite mo minarasi tatematura m to, kanete ha omohi sika do, e sasimo aru maziki waza nari keri. Nabete no tukaumaturi-bito koso, toarumo-kakarumo, onodukara tati-mazirahi te, hito no mimi wo mo me wo mo, kanarazu simo todome nu mono nare ba, kokoroyasuka' beka' mere. Sore dani, sono hito no musume, kano hitonoko to sira ruru kiha ni nare ba, oya harakara no omotebuse naru taguhi ohoka' meri. Masite."

 to notamahi sasi turu, mi-kesiki no hadukasiki mo sira zu,

 "Nanika, so ha, kotokotosiku omohi tamahi te mazirahi habera ba koso, tokorosekara me. Ohomi-ohotubo-tori ni mo, tukaumaturi na m."

 to kikoye tamahe ba, e nenzi tamaha de, uti-warahi tamahi te,

 "Nitukahasikara nu yaku na' nari. Kaku tamasaka ni ahe ru oya no keu se m no kokoro ara ba, kono mono notamahu kowe wo, sukosi nodome te kikase tamahe. Saraba, inoti mo nobi na m kasi."

 to, wokomei tamahe ru Otodo nite, hohowemi te notamahu.

 [2-3 Ohomi-no-Kimi's character]

 "Sita no honzyau ni koso ha habera me. Wosanaku haberi si toki dani, ko-Haha no tune ni kurusigari wosihe haberi si. Myauhohuzi no Be'tau-Daitoko no ubuya ni haberi keru, ayemono to nam nageki haberi taubi si. Ikade kono sitadosa yame habera m?"

 to omohi sawagi taru mo, ito keuyau no kokoro hukaku, ahare nari to mi tamahu.

 "Sono, kedikaku iritati tari kem Daitoko koso ha, adikinakari kere! Tada sono tumi no mukuyi na' nari. Osi, kotodomori to zo, daizyou sosiri taru tumi ni mo, kazuhe taru kasi."

 to notamahi te, "Ko nagara hadukasiku ohasuru ohom-sama ni, miye tatematura m koso hadukasikere. Ikani sadame te, kaku ayasiki kehahi mo tadune zu mukahe yose kem?" to obosi, "Hitobito mo amata mitugi, ihitirasa m koto." to, omohikahesi tamahu monokara,

 "Nyougo sato ni monosi tamahu tokidoki, watari mawiri te, hito no arisama nado mo minarahi tamahe kasi. Koto naru koto naki hito mo, onodukara hito ni mazirahi, saru kata ni nare ba, satemo ari nu kasi. Saru kokoro si te, miye tatematuri tamahi na m ya!

 to notamahe ba,

 "Ito uresiki koto ni koso haberu nare. Tada, ikade mo ikade mo, ohom-katagata ni kazumahe sirosimesa re m koto wo nam, ne te mo same te mo, tosigoro nanigoto wo omohi tamahe turu ni mo ara zu. Ohom-yurusi dani habera ba, midu wo kumi itadaki te mo, tukaumaturi na m."

 to, ito yoge ni, ima sukosi sahedure ba, ihukahinasi to obosi te,

 "Ito sika, oritati te, takigi hirohi tamaha zu tomo, mawiri tamahi na m. Tada kano ayemono ni si kem nori no si dani tohoku ha."

 to, wokogoto ni notamahi nasu wo mo sira zu, onaziki Otodo to kikoyuru naka ni mo, ito kiyoge ni monomonosiku, hanayaka naru sama si te, oboroke no hito miye nikuki mi-kesiki wo mo misira zu,

 "Sate, ituka Nyougo-dono ni ha mawiri habera m zuru?"

 to kikoyure ba,

 "Yorosiki hi nado ya ihu bekara m. Yosi, kotokotosiku ha nani kaha. Sa omoha re ba, kehu ni te mo."

 to notamahi sute te watari tamahi nu.

 [2-4 Ohomi-no-Kimi is proud of to be descended from Naidaijin]

 Yoki Si-wi Go-wi-tati no, ituki kikoye te, uti-miziroki tamahu ni mo, ito ikamesiki ohom-ikihohi naru wo miokuri kikoye te,

 "Ide, ana, medeta no waga oya ya! Kakari keru tane nagara, ayasiki koihe ni ohiide keru koto."

 to notamahu. Goseti,

 "Amari kotokotosiku, hadukasige ni zo ohasuru. Yorosiki oya no, omohi kasiduka m ni zo, taduneide rare tamaha masi."

 to ihu mo, warinasi.

 "Rei no, Kimi no, hito no ihu koto yaburi tamahi te, mezamasi. Ima ha, hitotukuti ni kotoba na maze rare so. Aru yau aru beki mi ni koso a' mere."

 to, haradati tamahu kahoyau, kedikaku, aigyauduki te, uti-sobore taru ha, saru kata ni wokasiku tumi yurusa re tari.

 Tada, ito inakabi, ayasiki simobito no naka ni ohiide tamahe re ba, mono ihu sama mo sira zu. Koto naru yuwe naki kotoba wo mo, kowe nodoyaka ni osi-sidume te ihiidasi taru ha, utigiki, mimi koto ni oboye, wokasikara nu utagatari wo suru mo, kowedukahi tukidukisiku te, nokori omohase, moto suwe wosimi taru sama nite uti-zuzi taru ha, hukaki sudi omohi e nu hodo no utigiki ni ha, wokasika' nari to, mimi mo tomaru kasi.

 Ito kokoro hukaku yosi aru koto wo ihi wi tari tomo, yorosiki kokoti ara m to kikoyu beku mo ara zu, ahatukeki kowazama ni notamahi iduru kotoba kohagohasiku, kotoba tami te, wagamama ni hokori narahi taru menoto no hutokoro ni narahi taru sama ni, motenasi ito ayasiki ni, yatururu nari keri.

 Ito ihukahinaku ha ara zu, misomozi amari, moto suwe aha nu uta, kutitoku uti-tuduke nado si tamahu.

 [2-5 Ohomi-no-Kimi wrights a letter to Nyougo]

 "Sate, Nyougo-dono ni mawire to notamahi turu wo, sibusibu naru sama nara ba, monosiku mo koso obose. Yosari maude m. Otodo-no-Kimi, tenga ni obosu tomo, kono ohom-katagata no sugenaku si tamaha m ni ha, tono no uti ni ha tate ri na m haya!"

 to notamahu. Ohom-oboye no hodo, ito karoraka nari ya!
 Madu ohom-humi tatematuri tamahu.

 "Asigaki no madikaki hodo ni ha saburahi nagara, ima made kage humu bakari no sirusi mo habera nu ha, Nakoso-no-seki wo ya suwe sase tamahe ra m to nam. Sira ne domo, Musasino to ihe ba kasikokere domo. Ana kasiko ya, ana kasiko ya!"

 to, ten-gati nite, ura ni ha,

 "Makoto ya, kure ni mo mawiri ko m to omou tamahe tatu ha, itohu ni hayuru ni ya? Ide ya, ide ya, ayasiki ha Minasegaha ni wo."

 tote, mata hasi ni, kaku zo,

 "Kusa wakami Hitati-no-ura no Ikagasaki
 ikade ahimi m Tago-no-uranami

 Ohokaha-midu no."

 to, awoki sikisi hito-kasane ni, ito sau-gati ni, ikare ru te no, sono sudi to mo miye zu, tadayohi taru kakizama mo simonaga ni, warinaku yuwebame ri. Kudari no hodo, hasizama ni sudikahi te, tahure nu beku miyuru wo, uti-wemi tutu mi te, sasuga ni ito hosoku tihisaku maki musubi te, nadesiko no hana ni tuke tari.

 [2-6 Nyougo replyies a letter to Ohomi-no-Kimi]

 Hisumasiwaraha simo, ito nare te kiyoge naru, imamawiri nari keri. Nyougo-no-Ohomkata no daibandokoro ni yori te,

 "Kore, mawira se tamahe."

 to ihu. Simodukahe misiri te,

 "Kitanotai ni saburahu waraha nari keri."

 tote, ohom-humi toriiru. Taihu-no-Kimi to ihu, mote-mawiri te, hikitoki te goranze sasu.

 Nyougo, hohowemi te utioka se tamahe ru wo, Tyuunagon-no-Kimi to ihu, tikaku wi te, sobasoba mi keri.

 "Ito imamekasiki ohom-humi no kesiki ni mo habe' meru kana!"

 to, yukasige ni omohi tare ba,

 "Sau no mozi ha, e misira ne ba ni ya ara m, moto suwe naku mo miyuru kana!"

 tote, tamahe ri.

 "Kaherikoto, kaku yuweyuwesiku kaka zu ha, warosi to ya omohi otosa re m. Yagate kaki tamahe."

 to, yuduri tamahu. Mote-ide te koso ara ne, wakaki hito ha, mono-wokasiku te, mina uti-warahi nu. Ohom-kaheri kohe ba,

 "Wokasiki koto no sudi ni nomi matuha re te habe' mere ba, kikoye sase nikuku koso. Senzigaki meki te ha, itohosikara m."

 tote, tada, ohom-humi meki te kaku.

 "Tikaki sirusi naki, obotukanasa ha, uramesiku,

 Hitati naru Suruga no umi no Suma no ura ni
 nami tatiide yo Hakozaki no matu
"

 to kaki te, yomi kikoyure ba,

 "Ana, uatate! Makoto ni midukara no ni mo koso ihi nase."

 to, kataharaitage ni obosi tare do,

 "Sore ha kika m hito wakimahe haberi na m."

 tote, osi-tutumi te idasi tu.

 Ohomkata mi te,

 "Wokasi no ohom-kutituki ya! Matu to notamahe ru wo!"

 tote, ito amaye taru takimono no ka wo, kahesugahesu taki sime wi tamahe ri. Beni to ihu mono, ito akaraka ni kai-tuke te, kami keduri tukurohi tamahe ru, saru kata ni nigihahasiku, aigyauduki tari. Ohom-taimen no hodo, sasi-sugusi taru koto mo ara m kasi.

to Home Page
Classic Text
Mod.Version
Note
Original Text(Ohoshima-bon)
Teika's Note