First updated 10/13/2002(ver.1-3)
Last updated 8/16/2010(ver.2-2)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C)

 

MABOROSI


Tale of Hikaru-Genji's Daijo Tenno era, from spring to December, at the age of 52

1 Tale of Genji Mourning for Murasaki, in spring

 1. Spring has come after Murasaki's passed away---Haru no hikari wo mi tamahu ni tukete mo, itodo kure-madohi taru yau ni nomi
 2. Genji remembers a smow early morning---Ture-dure naru mama ni, inisihe no monogatari nado si tamahu wori-wori mo ari
 3. Genji talks his life to Chunagon-no-Kimi and others---Rei no, magirahasi ni ha, mi-teudu mesi te okonahi tamahu
 4. Genji lives a single life declining to see visitors---Utoki hito ni ha sarani miye tamaha zu. Kamdatime nado mo
 5. Genji's grief has become deeper along by spring deeper---Haru hukaku nari-yuku mama ni, o-mahe no arisama, inisihe ni kahara nu wo
 6. Genji visits to Omna-sam-no-Miya's room---Ito ture-dure nare ba, Nihudau-no-Miya no ohom-kata ni watari tamahu ni
 7. Genji drops at Akashi's room---Yuhugure no kasumi tado-tadosiku, wokasiki hodo nare ba
 8. Genji talks Akashi on his grief---"Sa made omohi nodome m kokoro-bukasa koso, asaki ni otori nu bekere.
2 Tale of Genji Mourning for Murasaki, in summer
 1. Genji composes and exchanges waka with Hanachirusato and Chujo-no-Kimi---Natu-no-Ohomkata yori, ohom-koromogahe no ohom-syauzoku tatematuri tamahu tote
 2. Yugiri visits to Genji's room in the rainy night---Samidare ha, itodo nagame kurasi tamahu yori hoka no koto naku
 3. Genji and Yugiri remember Murasaki as a little cuckoo singing in the night---"Kinohu kehu to omohi tamahuru hodo ni, ohom-hate mo
 4. Genji remembers Murasaki as fireflies flying in the night---Ito atuki koro, suzusiki kata nite nagame tamahu ni
3 Tale of Genji Mourning for Murasaki, from fall to the year-end
 1. The first anniversary of Murasaki's death---Siti-gwati nanu-ka mo, rei ni kahari taru koto ohoku, ohom-asobi nado mo si tamaha de
 2. Genji decides to go into religion---Kamnaduki ni ha, ohokata mo sigure-gati naru koso
 3. Genji makes to burn letters up by maids---Oti tomari te kataha naru beki hito no ohom-humi-domo
 4. Genji prepares to go into religion---"Ohom-butumyau mo, kotosi bakari ni koso ha." to obose ba ni ya

 

1 Tale of Genji Mourning for Murasaki, in spring

 [1-1 Spring has come after Murasaki's passed away]

 Haru no hikari wo mi tamahu ni tuke te mo, itodo kure madohi taru yau ni nomi, mi-kokoro hitotu ha, kanasisa no aratamaru beku mo ara nu ni, to ni ha, rei no yau ni hitobito mawiri tamahi nado sure do, mi-kokoti nayamasiki sama ni motenasi tamahi te, misu no uti ni nomi ohasimasu. Hyaubukyau-no-Miya watari tamahe ru ni zo, tada utitoke taru kata nite taimen si tamaha m tote, ohom-seusoko kikoye tamahu.

 "Waga yado ha hana motehayasu hito mo nasi
 nani ni ka haru no tadune ki tu ram
"

 Miya, uti-namidagumi tamahi te,

 "Ka wo tome te ki turu kahi naku ohokata no
 hana no tayori to ihi ya nasu beki
"

 Koubai no sita ni ayumi ide tamahe ru ohom-sama no, ito natukasiki ni zo, kore yori hoka ni mi hayasu beki hito naku ya, to mi tamahe ru. Hana ha honokani hirake sasi tutu, wokasiki hodo no nihohi nari. Ohom-asobi mo naku, rei ni kahari taru koto ohokari.

 Nyoubau nado mo, tosigoro he ni keru ha, sumizome no iro komayaka nite ki tutu, kanasisa mo aratame gataku, omohi samasu beki yo naku kohi kikoyuru ni, tayete, ohom-katagata ni mo watari tamaha zu. Magire naku mi tatematuru wo nagusame nite, nare tukaumature ru tosigoro, mameyakani mi-kokoro todome te nado ha ara zari sika do, tokidoki ha mihanata nu yau ni obosi tari turu hitobito mo, nakanaka, kakaru sabisiki ohom-hitorine ni nari te ha, ito ohozouni motenasi tamahi te, yoru no ohom-tonowi nado ni mo, kore kare to amata wo, omasi no atari hiki-sake tutu, saburaha se tamahu.

 [1-2 Genji remembers a smow early morning]

 Turedure naru mama ni, inisihe no monogatari nado si tamahu woriwori mo ari. Nagori naki ohom-hizirigokoro no hukaku nari yuku ni tuke te mo, sasimo ari hatu mazikari keru koto ni tuke tutu, nakagoro, mono-uramesiu obosi taru kesiki no, tokidoki miye tamahi si nado wo obosi iduru ni,

 "Nadote, tahabure nite mo, mata mameyakani kokorogurusiki koto ni tuke te mo, sayau naru kokoro wo miye tatematuri kem? Nanigoto mo raurauziku ohase si mi-kokorobahe nari sika ba, hito no hukaki kokoro mo ito you misiri tamahi nagara, wenzi hate tamahu koto ha nakari sika do, hitowatari dutu ha, ikanara m to su ram?"

 to obosi tari si wo, sukosi nite mo kokoro wo midari tamahi kem koto no, itohosiu kuyasiu oboye tamahu sama, mune yori mo amaru kokoti si tamahu. Sono wori no koto no kokoro wo siri, ima mo tikau tukaumaturu hitobito ha, honobono kikoye iduru mo ari.

 Nihudau-no-Miya no watari hazime tamahe ri si hodo, sono wori ha simo, iro ni ha sarani idasi tamaha zari sika do, koto ni hure tutu, adikina no waza ya to, omohi tamahe ri si kesiki no ahare nari si naka ni mo, yuki huri tari si akatuki ni tati yasurahi te, waga mi mo hiye iru yau ni oboye te, sora no kesiki hagesikari si ni, ito natukasiu oyiraka naru monokara, sode no itau naki nurasi tamahe ri keru wo hiki-kakusi, semete magirahasi tamahe ri si hodo no youi nado wo, yomosugara, "Yume nite mo, mata ha ikanara m yo ni ka?" to, obosi tuduke raru.

 Akebono ni simo, zausi ni oruru nyoubau naru besi,

 "Imiziu mo tumori ni keru yuki kana!"

 to ihu kowe wo kiki tuke tamahe ru, tada sono wori no kokoti suru ni, ohom-katahara no sabisiki mo, ihukatanaku kanasi.

 "Ukiyo ni ha yuki kiye nam to omohi tutu
 omohi no hoka ni naho zo hodo huru
"

 [1-3 Genji talks his life to Chunagon-no-Kimi and others]

 Rei no, magirahasi ni ha, mi-teudu mesi te okonahi si tamahu. Udumi taru hi okosi ide te, ohom-hioke mawira su. Tyuunagon-no-Kimi, Tyuuzyau-no-Kimi nado, omahe tikaku te ohom-monogatari kikoyu.

 "Hitorine tune yori mo sabisikari turu yoru no sama kana! Kakute mo ito yoku omohi sumasi tu bekari keru yo wo, hakanaku mo kakadurahi keru kana!"

 to, uti-nagame tamahu. "Ware sahe uti-sute te ha, kono hitobito no, itodo nageki wabi m koto no, ahareni itohosikaru beki." nado, miwatasi tamahu. Sinobiyakani uti-okonahi tutu, kyau nado yomi tamahe ru ohom-kowe wo, yorosiu omoha m koto nite dani namida tomaru maziki wo, masite, sode no sigarami seki ahe nu made ahareni, akekure mi tatematuru hitobito no kokoti, tuki se zu omohi kikoyu.

 "Konoyo ni tuke te ha, aka zu omohu beki koto, wosawosa aru maziu, takaki mi ni ha mumare nagara, mata hito yori koto ni, kutiwosiki tigiri ni mo ari keru kana, to omohu koto taye zu. Yo no hakanaku uki wo sirasu beku, Hotoke nado no oki te tamahe ru mi naru besi. Sore wo sihite siranukaho ni nagarahure ba, kaku imaha no yuhube tikaki suwe ni, imiziki koto no todime wo mi turu ni, sukuse no hodo mo, midukara no kokoro no kiha mo, nokori naku mihate te, kokoroyasuki ni, ima nam tuyu no hodasi nakunari ni taru wo, kore kare, kakute, arisi yori keni me narasu hitobito no, ima ha tote yuki wakare m hodo koso, ima hitokiha no kokoro midare nu bekere. Ito hakanasi kasi. Warokari keru kokoro no hodo kana!"

 tote, ohom-me osi-nogohi kakusi tamahu ni, magire zu, yagate koboruru ohom-namida wo, mi tatematuru hitobito, masite seki tome m kata nasi. Sate, uti-sute rare tatematuri na m ga urehasisa wo, onoono uti-ide mahosikere do, samo e kikoye zu, musekaheri te yami nu.

 Kaku nomi nageki akasi tamahe ru akebono, nagame kurasi tamahe ru yuhugure nado no, simeyaka naru woriwori ha, kano osinabete ni ha obosi tara zari si hitobito wo, omahe tikaku te, kayau no ohom-monogatari nado wo si tamahu.

 Tyuuzyau-no-Kimi tote saburahu ha, mada tihisaku yori mi tamahi nare ni si wo, ito sinobi tutu mi tamahi sugusa zu ya ari kem, ito kataharaitaki koto ni omohi te, nare kikoye zari keru wo, kaku use tamahi te noti ha, sono kata ni ha ara zu, hito yori mo rautaki mono ni kokoro todome tamahe ri si kata zama ni mo, kano ohom-katami no sudi ni tuke te zo, ahare ni omohosi keru. Kokorobase katati nado mo meyasuku te, unawimatu ni oboye taru kehahi, tada nara masi yori ha, raurauzi to omohosu.

 [1-4 Genji lives a single life declining to see visitors]

 Utoki hito ni ha sarani miye tamaha zu. Kamdatime nado mo, mutumasiki ohom-harakara no Miya-tati nado tuneni mawiri tamahe re do, taimen si tamahu koto wosawosa nasi.

 "Hito ni mukaha m hodo bakari ha, sakasiku omohi sidume, kokoro wosame m to omohu tomo, tukigoro ni hoke ni tara m mi no arisama, katakunasiki higakoto maziri te, suwe no yo no hito ni mote-nayama re m, noti no na sahe utate aru besi. Omohi hore te nam hito ni mo miye za m naru, to iha re m mo, onazi koto nare do, naho oto ni kiki te omohiyaru koto no kataha naru yori mo, migurusiki koto no me ni miru ha, koyonaku kiha masari te woko nari."

 to obose ba, Daisyau-no-Kimi nado ni dani, misu hedate te zo taimen si tamahi keru. Kaku, kokorogahari si tamahe ru yau ni, hito no ihi tutahu beki korohohi wo dani omohi nodome te koso ha to, nenzi sugusi tamahi tutu, ukiyo wo mo somuki yari tamaha zu. Ohom-katagata ni mare ni mo uti-honomeki tamahu ni tuke te ha, madu ito seki gataki namida no ame nomi huri masare ba, ito warinaku te, idukata ni mo obotukanaki sama nite sugusi tamahu.

 Kisai-no-Miya ha, Uti ni mawira se tamahi te, Sam-no-Miya wo zo, sauzausiki ohom-nagusame ni ha, ohasimasa se tamahi keru.

 "Baba no notamahi sika ba."

 tote, Tai no omahe no koubai ha, ito toriwaki te usiromi ariki tamahu wo, ito ahare to mi tatematuri tamahu.

 Kisaragi ni nare ba, hana no ki-domo no sakari naru mo, madasiki mo, kozuwe wokasiu kasumi watare ru ni, kano ohom-katami no koubai ni, uguhisu no hanayakani naki ide tare ba, tati ide te goranzu.

 "Uwe te mi si hana no aruzi mo naki yado ni
 sirazugaho nite ki wiru uguhisu
"

 to, usobuki arika se tamahu.

 [1-5 Genji's grief has become deeper along by spring deeper]

 Haru hukaku nari yuku mama ni, omahe no arisama, inisihe ni kahara nu wo, mede tamahu kata ni ha ara ne do, sidugokoro naku, nanigoto ni tuke te mo mune itau obosa rure ba, ohokata konoyo no hoka no yau ni, tori no ne mo kikoye zara m yama no suwe yukasiu nomi, itodo nari masari tamahu.

 Yamabuki nado no, kokotiyoge ni saki midare taru mo, utituke ni tuyukeku nomi minasa re tamahu. Hoka no hana ha, hitohe tiri te, yahe saku hanazakura sakari sugi te, kabazakura ha hirake, hudi ha okure te iroduki nado koso ha su meru wo, sono osoku toki hana no kokoro wo yoku waki te, iroiro wo tukusi uwe oki tamahi sika ba, toki wo wasure zu nihohi miti taru ni, Wakamiya,

 "Maro ga sakura ha saki ni keri. Ikade hisasiku tirasa zi. Ki no meguri ni tobari wo tate te, katabira wo age zu ha, kaze mo e huki yora zi."

 to, ito kasikou omohi e tari, to omohi te notamahu kaho no ito utukusiki ni mo, uti-wema re tamahi nu.

 "Ohohu bakari no sode motome kem hito yori ha, ito kasikou obosi yori tamahe ri si kasi." nado, kono Miya bakari wo zo moteasobi ni mi tatematuri tamahu.

 "Kimi ni nare kikoye m koto mo nokori sukunasi ya! Inoti to ihu mono, ima sibasi kakadurahu beku tomo, taimen ha e ara zi kasi."

 tote, rei no, namidagumi tamahe re ba, ito monosi to obosi te,

 "Baba no notamahi si koto wo, magamagasiu notamahu."

 tote, husime ni nari te, ohom-zo no sode wo hiki-masaguri nado si tutu, magirahasi ohasu.

 Sumi no ma no kauran ni osikakari te, omahe no niha wo mo, misu no uti wo mo, miwatasi te nagame tamahu. Nyoubau nado mo, kano ohom-katami no iro kahe nu mo ari, rei no iroahi naru mo, aya nado hanayakani ha ara zu. Midukara no ohom-nahosi mo, iro ha yo no tune nare do, kotosara yatusi te, mumon wo tatemature ri. Ohom-siturahi nado mo, ito orosokani kotosogi te, sabisiku kokorobosoge ni simeyaka nare ba,

 "Ima ha tote arasi ya hate m naki hito no
 kokoro todome si haru no kakine wo
"

 Hitoyari nara zu kanasiu obosa ruru.

 [1-6 Genji visits to Omna-sam-no-Miya's room]

 Ito turedure nare ba, Nihudau-no-Miya no ohom-kata ni watari tamahu ni, Wakamiya mo hito ni idaka re te ohasimasi te, kanata no Wakagimi to hasiri asobi, hana wosimi tamahu kokorobahe-domo hukakara zu, ito ihakenasi.

 Miya ha, Hotoke no omahe nite, kyau wo zo yomi tamahi keru. Nani bakari hukau obosi tore ru ohom-dausin ni mo ara zari sika domo, konoyo ni uramesiku mi-kokoro midaruru koto mo ohase zu, nodoyaka naru mama ni, magire naku okonahi tamahi te, hitokata ni omohi hanare tamahe ru mo, ito urayamasiku, "Kaku asahe tamahe ru womna no mi-kokorozasi ni dani okure nuru koto." to kutiwosiu obosa ru.

 Aka no hana no, yuhubahe si te ito omosiroku miyure ba,

 "Haru ni kokoro yose tari si hito naku te, hana no iro mo susamaziku nomi mi nasa ruru wo, Hotoke no ohom-kazari nite koso miru bekari kere." to notamahi te, "Tai no mahe no yamabuki koso, naho yo ni miye nu hana no sama nare. Husa no ohokisa nado yo! Sina takaku nado ha okite zari keru hana ni ya ara m, hanayakani nigihahasiki kata ha, ito omosiroki mono ni nam ari keru. Uwe si hito naki haru to mo sirazugaho nite, tune yori mo nihohi kasane taru koso, ahareni habere."

 to notamahu. Ohom-irahe ni,

 "Tani ni ha haru mo."

 to, nanigokoro mo naku kikoye tamahu wo, "Koto simo koso are, kokorouku mo." to obosa ruru ni tuke te mo, "Madu, kayau no hakanaki koto ni tuke te ha, sono koto no sara de mo ari na m kasi, to omohu ni, tagahu husi naku te mo yami ni si kana!" to, ihakenakari si hodo yori no ohom-arisama wo, "Ide, nanigoto zo ya ari si?" to obosi iduru ni ha, madu, sono wori kano wori, kadokadosiu raurauziu, nihohi ohokari si kokorozama, motenasi, kotonoha nomi omohi tuduke rare tamahu ni, rei no namidamorosa ha, huto kobore ide nuru mo ito kurusi.

 [1-7 >Genji drops at Akashi's room]

 Yuhugure no kasumi tadotadosiku, wokasiki hodo nare ba, yagate Akasi-no-Ohomkata ni watari tamahe ri. Hisasiu mo nozoki tamaha nu ni, oboye naki wori nare ba, uti-odoroka rure do, sama you kehahi kokoronikuku mote-tuke te, "Naho koso hito ni ha masari tare." to mi tamahu ni tuke te ha, mata kau zama ni ha ara de, "Kare ha sama koto ni koso, yuwe yosi wo mo motenasi tamahe ri sika." to obosi kurabe raruru ni mo, omokage ni kohisiu, kanasisa nomi masare ba, "Ikani si te nagusamu beki kokoro zo." to, ito kurabe kurusiu, konata nite ha, nodoyaka ni mukasi-monogatari nado si tamahu.

 "Hito wo ahare to kokoro todome m ha, ito waroka' beki koto to, inisihe yori omohi e te, subete ikanaru kata ni mo, konoyo ni sihu tomaru beki koto naku, kokorodukahi wo se si ni, ohokata no yo ni tuke te, mi no itadurani hahure nu bekari si korohohi nado, tozama kauzama ni omohi megurasi si ni, inoti wo mo midukara sute tu beku, noyama no suwe ni hahurakasa m ni, koto naru sahari arumaziku nam omohi nari si wo, suwenoyo ni, ima ha kagiri no hodo tikaki mi nite simo, aru maziki hodasi ohou kakadurahi te, ima made sugusi te keru ga, kokoroyowau mo, modokasiki koto."

 nado, sasite hitotu sudi no kanasisa ni nomi ha notamaha ne do, obosi taru sama no kotowari ni kokorogurusiki wo, itohosiu mi tatematuri te,

 "Ohokata no hitome ni, nani bakari wosige naki hito dani, kokoro no uti no hodasi, onodukara ohou haberu naru wo, masite ikadekaha kokoroyasuku mo obosi sute m. Sayauni asahe taru koto ha, kaheri te karugarusiki modokasisa nado mo tatiide te, nakanaka naru koto nado haberu wo, obosi tatu hodo, nibuki yau ni habera m ya, tuhini sumi hate sase tamahu kata, hukau habera m to, omohiyara re haberi te koso.

 Inisihe no tamesi nado wo kiki haberu ni tuke te mo, kokoro ni odoroka re, omohu yori tagahu husi ari te, yo wo itohu tuide ni naru to ka. Sore ha naho waruki koto to koso. Naho, sibasi obosi nodome sase tamahi te, Miya-tati nado mo otonabi sase tamahi te, makoto ni ugoki nakaru beki ohom-arisama ni, mi tatematuri nasa se tamaha m made ha, midare naku habera m koso, kokoroyasuku mo, uresiku mo haberu bekere."

 nado, ito otonabi te kikoye taru kesiki, ito meyasusi.

 [1-8 Genji talks Akashi on his grief]

 "Sa made omohi nodome m kokorobukasa koso, asaki ni otori nu bekere."

 nado notamahi te, mukasi yori mono wo omohu koto nado katari ide tamahu naka ni,

 "Ko-Kisai-no-Miya no kakure tamahe ri si haru nam, hana no iro wo mi te mo, makotoni kokoro ara ba to oboye si. Sore ha, ohokata no yo ni tuke te, wokasikari si ohom-arisama wo, wosanaku yori mi tatematuri simi te, saru todime no kanasisa mo, hito yori kotoni oboye si nari.

 Midukara toriwaku kokorozasi ni mo, mono no ahare ha yora nu waza nari. Tosi he nuru hito ni okure te, kokoro wosame m kata naku wasure gataki mo, tada kakaru naka no kanasisa nomi ni ha ara zu. Wosanaki hodo yori ohosi tate si arisama, morotomoni oyi nuru suwe-no-yo uti-sute rare te, waga mi mo hito no mi mo, omohi tuduke raruru kanasisa no, tahe gataki ni nam. Subete, mono no ahare mo, yuwe aru koto mo, wokasiki sudi mo, hirou omohi megurasu kata, katagata sohu koto no, asakara zu naru ni nam ari keru."

 nado, yo hukuru made, mukasi ima no ohom-monogatari ni, "Kaku te mo akasi tu beki yoru wo." to obosi nagara, kaheri tamahu wo, Womna mo mono-ahare ni omohu besi. Waga mi-kokoro ni mo, "Ayasiu mo nari ni keru kokoro no hodo kana!" to, obosi sira ru.
 Sate mo mata, rei no ohom-okonahi ni, yonaka ni nari te zo, hiru-no-omasi ni, ito karisomeni yorihusi tamahu. Tutomete, ohom-humi tatematuri tamahu ni,

 "Naku naku mo kaheri ni si kana kari no yo ha
 iduko mo tuhi no tokoyo nara nu ni
"

 Yobe no ohom-arisama ha uramesige nari sika do, ito kaku, ara nu sama ni obosi hore taru ohom-kesiki no kokorogurusisa ni, mi no uhe ha sasioka re te, namidaguma re tamahu.

 "Kari ga wi si nahasiromidu no taye si yori
 uturi si hana no kage wo dani mi zu
"

 Huri gataku yosi aru kaki zama ni mo, nama-mezamasiki mono ni obosi tari si wo, suwenoyo ni ha, katamini kokorobase wo misiru-doti nite, usiroyasuki kata ni ha uti-tanomu beku, omohi kahasi tamahi nagara, mata saritote, hitaburu ni hata utitoke zu, yuwe ari te motenasi tamahe ri si kokorookite wo, "Hito ha sasimo misira zari ki kasi." nado obosi idu.

 Semete sauzausiki toki ha, kayauni tada ohokatani, uti-honomeki tamahu woriwori mo ari. Mukasi no ohom-arisama ni ha, nagori naku nari ni taru besi.

 

2 Tale of Genji Mourning for Murasaki, in summer

 [2-1 Genji composes and exchanges waka with Hanachirusato and Chujo-no-Kimi]

 Natu-no-Ohomkata yori, ohom-koromogahe no ohom-sauzoku tatematuri tamahu tote,

 "Natu goromo tati kahe te keru kehu bakari
 huruki omohi mo susumi yaha se nu
"

 Ohom-kahesi,

 "Hagoromo no usuki ni kaharu kehu yori ha
 utusemi no yo zo itodo kanasiki
"

 Maturi no hi, ito turedure nite, "Kehu ha mono miru tote, hitobito kokotiyoge nara m kasi." tote, miyasiro no arisama nado obosiyaru.

 "Nyoubau nado, ikani sauzausikara m. Sato ni sinobi te ide te miyo kasi." nado notamahu.

 Tyuuzyau-no-Kimi no, himgasi omote ni utatane si taru wo ayumi ohasi te mi tamahe ba, ito sasayakani wokasiki sama site, okiagari tari. Turatuki hanayakani, nihohi taru kaho wo mote-kakusi te, sukosi hukudami taru kami no kakari nado, wokasige nari. Kurenawi no kibami taru ke sohi taru hakama, kwanzau iro no hitohe, ito koki nibiiro ni kuroki nado, uruhasikara zu kasanari te, mo, karaginu mo nugi subesi tari keru wo, tokaku hiki-kake nado suru ni, ahuhi wo katahara ni oki tari keru wo yori te tori tamahi te,

 "Ikani to ka ya? Kono na koso wasure ni kere." to notamahe ba,

 "Samo koso ha yorube no midu ni mikusa wi me
 kehu no kazasi yo na sahe wasururu
"

 to, hadirahi te kikoyu. Geni to, itohosiku te,
 "Ohokata ha omohi sute te si yo nare domo
 ahuhi ha naho ya tumi wokasu beki
"

 nado, hitori bakari wo ba obosi hanata nu kesiki nari.

 [2-2 Yugiri visits to Genji's room in the rainy night]

 Samidare ha, itodo nagame kurasi tamahu yori hoka no koto naku, sauzausiki ni, zihuyo niti no tuki hanayaka ni sasiide taru kumoma no medurasiki ni, Daisyau-no-Kimi omahe ni saburahi tamahu.

 Hanatatibana no, tukikage ni ito kihayakani miyuru kawori mo, ohikaze natukasikere ba, tiyo wo narase ru kowe mo se nam, to mata ruru hodo ni, nihakani tati iduru murakumo no kesiki, ito ayaniku nite, ito odoroodorosiu huri kuru ame ni sohi te, sato huku kaze ni touro mo huki madohasi te, sora kuraki kokoti suru ni, "Mado wo utu kowe" nado, medurasikara nu hurukoto wo, uti-zyunzi tamahe ru mo, wori kara ni ya, imo ga kakine ni otonaha se mahosiki ohom-kowe nari.

 "Hitori zumi ha, kotoni kaharu koto nakere do, ayasiu sauzausiku koso ari kere. Hukaki yamazumi se m ni mo, kaku te mi wo narahasi tara m ha, koyonau kokoro sumi nu beki waza nari keri." nado notamahi te, "Nyoubau, koko ni, kudamono nado mawirase yo. Wonoko-domo mesa m mo kotokotosiki hodo nari." nado notamahu.

 Kokoro ni ha, tada sora wo nagame tamahu ohom-kesiki no, tuki se zu kokorogurusikere ba, "Kaku nomi obosi magire zu ha, ohom-okonahi ni mo kokoro sumasi tamaha m koto kataku ya?" to, mi tatematuri tamahu. "Honokani mi si ohom-omokage dani wasure gatasi. Masite kotowari zo kasi." to, omohi wi tamahe ri.

 [2-3 Genji and Yugiri remember Murasaki as a little cuckoo singing in the night]

 "Kinohu kehu to omohi tamahuru hodo ni, ohom-hate mo yauyau tikau nari haberi ni keri. Ikayauni ka oki te obosimesu ram?"

 to mawosi tamahe ba,

 "Nani bakari, yo no tune nara nu koto wo kaha monose m. Kano kokorozasi oka re taru gokuraku no mandara nado, konotabi nam kuyauzu beki. Kyau nado mo amata ari keru wo, Nanigasi-Soudu, mina sono kokoro kuhasiku kikioki ta' nare ba, mata kuhahe te su beki koto-domo mo, kano Soudu no iha m ni sitagahi te nam monosu beki." nado notamahu.

 "Kayau no koto, motoyori toritate te obosi oki te keru ha, usiroyasuki waza nare do, konoyo ni karisome no ohom-tigiri nari keri to mi tamahu ni ha, katami to ihu bakari todome kikoye tamahe ru hito dani monosi tamaha nu koso, kutiwosiu habere."

 to mawosi tamahe ba,

 "Sore ha, kari nara zu, inoti nagaki hitobito ni mo, sayau naru koto no ohokata sukunakari keru. Midukara no kutiwosisa ni koso. Soko ni koso ha, kado ha hiroge tamaha me." nado notamahu.

 Nani-goto ni tuke te mo, sinobi-gataki mi-kokoroyowasa no tutumasiku te, sugi ni si koto itau mo notamahi ide nu ni, mata re turu yamahototogisu no honoka ni uti-naki taru mo, "Ikani siri te ka." to, kiku hito tada nara zu.

 "Naki hito wo sinoburu yohi no murasame ni
 nure te ya ki turu yamahototogisu
"

 tote, itodo sora wo nagame tamahu. Daisyau,

 "Hototogisu kimi ni tute na m hurusato no
 hanatatibana ha ima zo sakari to
"

 Nyoubau nado, ohoku ihi atume tare do, todome tu. Daisyau-no-Kimi ha, yagate ohom-tonowi ni saburahi tamahu. Sabisiki ohom-hitorine no kokorogurusikere ba, tokidoki kayauni saburahi tamahu ni, ohase si yo ha, ito ke-dohokari si omasi no atari no, itau mo tati hanare nu nado ni tuke te mo, omohi ide raruru koto mo ohokari.

 [2-4 Genji remembers Murasaki as fireflies flying in the night]

 Ito atuki koro, suzusiki kata nite nagame tamahu ni, ike no hatisu no sakari naru wo mi tamahu ni, "Ikani ohokaru?" nado, madu obosi ide raruru ni, horeboresiku te, tukuduku to ohasuru hodo ni, hi mo kure ni keri. Higurasi no kowe hanayaka naru ni, omahe no nadesiko no yuhubahe wo, hitori nomi mi tamahu ha, geni zo kahinakari keru.

 "Turedureto waga naki kurasu natu no hi wo
 kakoto gamasiki musi no kowe kana
"

 Hotaru no ito ohou tobikahu mo, "Sekiden ni hotaru ton de" to, rei no, hurukoto mo kakaru sudi ni nomi kuti nare tamahe ri.

 "Yoru wo siru hotaru wo mi te mo kanasiki ha
 toki zo to mo naki omohi nari keri
"

 

3 Tale of Genji Mourning for Murasaki, from fall to the year-end

 [3-1 The first anniversary of Murasaki's death]

 Sitigwatu nanuka mo, rei ni kahari taru koto ohoku, ohom-asobi nado mo si tamaha de, turedureni nagame kurasi tamahi te, hosiahi miru hito mo nasi. Mada yobukau, hitotokoro oki tamahi te, tumado osiake tamahe ru ni, sensai no tuyu ito sigeku, watadono no to yori tohori te miwatasa rure ba, ide tamahi te,

 "Tanabata no ahuse ha kumo no yoso ni mi te
 wakare no niha ni tuyu zo oki sohu
"

 Kaze no oto sahe tada nara zu nari yuku koro simo, ohom-hohuzi no itonami nite, tuitati koro ha magirahasige nari. "Ima made he ni keru tukihi yo!" to obosu ni mo, akire te akasi kurasi tamahu.

 Ohom-syauniti ni ha, kami simo no hitobito mina imohi si te, kano mandara nado, kehu zo kuyauze sase tamahu. Rei no yohi no ohom-okonahi ni, mi-teudu nado mawira suru Tyuuzyau-no-Kimi no ahugi ni,

 "Kimi kohuru namida ha kiha mo naki mono wo
 kehu wo ba nani no hate to ihu ram
"

 to kakituke taru wo, tori te mi tamahi te,

 "Hito kohuru waga mi mo suwe ni nariyuke do
 nokori ohokaru namida nari keri
"

 to, kaki sohe tamahu.

 Kugwatu ni nari te, kokonuka, wata ohohi taru kiku wo goranzi te,

 "Morotomoni oki wi si kiku no siratuyu mo
 hitori tamoto ni kakaru aki kana
"

 [3-2 Genji decides to go into religion]

 Kamnaduki ni ha, ohokata mo siguregati naru koro, itodo nagame tamahi te, yuhugure no sora no kesiki mo, e mo iha nu kokorobososa ni, "Huri sika do" to hitorigoti ohasu. Kumowi wo wataru kari no tubasa mo, urayamasiku mabora re tamahu.

 "Ohozora wo kayohu maborosi yume ni dani
 miye ko nu tama no yukuhe tadune yo
"

 Nanigoto ni tuke te mo, magire zu nomi, tukihi ni sohe te obosa ru.

 Goseti nado ihi te, yononaka sokohakatonaku imamekasige naru koro, Daisyau-dono no Kimi-tati, warahatenzyau si tamahe ru wi te mawiri tamahe ri. Onazi hodo nite, hutari ito utukusiki sama nari. Ohom-wodi no Tou-no-Tyuuzyau, Kuraudo-no-Seusyau nado, womi nite, awozuri no sugata-domo, kiyoge ni meyasuku te, mina uti-tuduki, mote kasiduki tutu, morotomoni mawiri tamahu. Omohu koto nage naru sama-domo wo mi tamahu ni, inisihe, ayasikari si hikage no wori, sasugani obosi ide raru besi.

 "Miyabito ha Toyonoakari to isogu kehu
 hikage mo sira de kurasi turu kana
"

 "Kotosi wo ba kaku te sinobi sugusi ture ba, ima ha." to, yo wo sari tamahu beki hodo tikaku obosi maukuru ni, ahare naru koto, tuki se zu. Yauyau sarubeki koto-domo, mi-kokoro no uti ni obosi tuduke te, saburahu hitobito ni mo, hodohodo ni tuke te, mono tamahi nado, odoroodorosiku, ima nam kagiri to si tamaha ne do, tikaku saburahu hitobito ha, ohom-hoi toge tamahu beki kesiki to mi tatematuru mama ni, tosi no kure yuku mo kokorobosoku, kanasiki koto kagiri nasi.

 [3-3 Genji makes to burn letters up by maids]

 Oti tomari te kataha naru beki hito no ohom-humi-domo, yare ba wosi, to obosa re keru ni ya, sukosi dutu nokosi tamahe ri keru wo, mono no tuide ni goranzi tuke te, yara se tamahi nado suru ni, kano Suma no korohohi, tokorodokoro yori tatemature tamahi keru mo aru naka ni, kano ohom-te naru ha, kotoni yuhi ahase te zo ari keru.

 Midukara si oki tamahi keru koto nare do, "Hisasiu nari keru yo no koto" to obosu ni, tada ima no yau naru sumituki nado, "Geni titose no katami ni si tu bekari keru wo, mi zu nari nu beki yo." to obose ba, kahinaku te, utokara nu hitobito, ni, sam-nin bakari, omahe nite yara se tamahu.

 Ito, kakara nu hodo no koto nite dani, sugi ni si hito no ato to miru ha ahare naru wo, masite itodo kaki-kurasi, sore to mo mi wakare nu made, huri oturu ohom-namida no miduguki ni nagare sohu wo, hito mo amari kokoroyowasi to mi tatematuru beki ga, kataharaitau hasitanakere ba, osiyari tamahi te,

 "Side-no-yama koye ni si hito wo sitahu tote
 ato wo mi tutu mo naho madohu kana
"

 Saburahu hitobito mo, maho ni ha e hiki hiroge ne do, sore to honobono miyuru ni, kokoromadohi-domo oroka nara zu. Konoyo nagara tohokara nu ohom-wakare no hodo wo, imizi to obosi keru mama ni kai tamahe ru kotonoha, geni sono wori yori mo seki ahe nu kanasisa, yara m kata nasi. Ito utate, ima hitokiha no mi-kokoromadohi mo, memesiku hitowaruku nari nu bekere ba, yoku mo mi tamaha de, komayakani kaki tamahe ru katahara ni,

 "Kaki-tume te miru mo kahi nasi mosihogusa
 onazi kumowi no keburi to wo nare
"

 to kakituke te, mina yaka se tamahu.

 [3-4 Genji prepares to go into religion]

 "Ohom-butumyau mo, kotosi bakari ni koso ha." to obose ba ni ya, tune yori mo koto ni, syakuzyau no kowe gowe nado ahareni obosa ru. Yukusuwe nagaki koto wo kohi negahu mo, Hotoke no kiki tamaha m koto, kataharaitasi.

 Yuki itau huri te, mameyakani tumori ni keri. Dausi no makaduru wo, o-mahe ni mesi te, sakaduki nado, tune no sahohu yori mo sasi-waka se tamahi te, kotoni roku nado tamahasu. Tosigoro hisasiku mawiri, Ohoyake ni mo tukaumaturi te, goranzi nare taru ohom-Dausi no, kasira ha yauyau iro kahari te saburahu mo, ahareni obosa ru. Rei no, Miya-tati, Kamdatime nado, amata mawiri tamahe ri.

 Mume no hana no, wadukani kesikibami hazime te yuki ni motehayasa re taru hodo, wokasiki wo, ohom-asobi nado mo ari nu bekere do, naho kotosi made ha, mono no ne mo musebi nu beki kokoti si tamahe ba, toki ni yori taru mono, uti-zunzi nado bakari zo se sase tamahu.

 Makoto ya, Dausi no sakaduki no tuide ni,

 "Haru made no inoti mo sira zu yuki no uti ni
 iroduku mume wo kehu kazasi te m
"

 Ohom-kahesi,

 "Tiyo no haru miru beki hana to inori oki te
 waga mi zo yuki to tomoni huri nuru
"

 Hitobito ohoku yomi oki tare do, morasi tu.

 Sono hi zo, ide tamahe ru. Ohom-katati, mukasi no ohom-hikari ni mo mata ohoku sohi te, arigataku medetaku miye tamahu wo, kono huri nuru yohahi no sou ha, ainau namida mo todome zari keri.

 Tosi kure nu to obosu mo, kokorobosoki ni, Wakamiya no,

 "Na yaraha m ni, oto takakaru beki koto, nani waza wo se sase m?"

 to, hasiri ariki tamahu mo, "Wokasiki ohom-arisama wo mi zara m koto." to, yoroduni sinobi gatasi.

 "Mono omohu to suguru tukihi mo sira nu ma ni
 tosi mo waga yo mo kehu ya tuki nuru
"

 Tuitati no hodo no koto, "Tune yori kotonaru beku." to, oki te se sase tamahu. Miko-tati, Otodo no hikiidemono, sina zina no roku-domo nado, nanitonau obosi mauke te, to zo.

to Home Page
Classic Text
Mod.Version
Note
Original Text(Ohoshima-bon)
Teika's Note