First updated 10/16/2002(ver.1-3)
Last updated 11/09/2010(ver.2-2)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

 

TAKEKAHA


Tale of Kaoru's Chujo era, from the age of 15 to 19

1 Tale of Higekuro's family Tamakazura and her daughters

 1. Tamakazura and her daughters after Higekuro's death---Kore ha, Genzi no ohom-zou ni mo hanare tamahe ri si, Noti-no-Ohotono watari
 2. The offers of marriage to Tamakazura's daughters---Wotoko-Gimi-tati ha, go-genpuku nado si te, ono-ono otonabi tamahi
 3. An offer of marriage to Tamakazura's daughter by Yugiri's son---Katati ito you ohasuru kikoye ari te, kokoro-kake mousi tamahu hito
 4. Kaoru visits frequentry to Tamakazura's residence---Rokudeu-no-Win no ohom-suwe ni, Syuzaku-Win no Miya no ohom-hara ni umare tamahe ri si Kimi
2 Tale of Tamakazura Tale of ume and cherry blossoms seasons
 1. The New Year's Day, Yugiri visits to Tamakazura's residence---Mutuki no tuitati-koro, Kam-no-Kimi no ohom-harakara no Dainagon
 2. Kaoru visits to Tamakazura's residence too---Yuhu-duke te, Siwi-no-Zizyuu mawiri tamahe ri. Sokora otonasiki Waka-Kimdati mo
 3. Kaoru visits to Tamakazura's residence at full bloom of ume---Zizyuu-no-Kimi, mame-bito no na wo uretasi to omohi kere ba
 4. Fortunate Kaoru and unfortunate Kurodo-shosho---Seusyau mo, kowe ito omosirou te, Sakikusa utahu
 5. Daughters of Tamakazura's residence at full bloom of cherry blossoms---Yayohi ni nari te, saku sakura are ba, tiri kahi kumori
 6. A rumor about Tamakazura's eldest daughter that she will be marry with Reizei-in---Kam-no-Kimi, kaku otonasiki hito no oya ni nari tamahu ohom-tosi
 7. Kurodo-shosho peeps Tamakazura's daughters---Tyuuzyau nado tati tamahi te noti, Kimi-tati ha, uti-sasi tamahe ru go
 8. Tamakazura's daughters compose waka regretting cherry blossoms fall---Kimi-tati ha, hana no arasohi wo si tutu akasi-kurasi tamahu ni
3 Tale of Tamakazura's eldest daughter Eldest daughter gets married Reizei-in
 1. It is decided that the eldest daughter gets married Reizei-in---Kaku ihu ni, tukihi hakanaku sugusu tomo, yukusuwe no usirometaki wo
 2. Kurodo-shosho visits to To-jiju---Kahinaki koto mo iha m tote, rei no, Zizyuu no zausi ni ki tare ba
 3. Kurodo-shosho sends waka to Tamakazura at April 1---Mata no hi ha, Uduki ni nari ni kere ba, harakara no Kimi-tati no
 4. The eldest daughter gets married Reizei-in at April 9---Kokonu-ka ni zo, mawiri tamahu. Migi-no-Ohoidono, mi-kuruma, o-mahe no hito-bito
 5. Kurodo-shosho and the eldest daughter compose and exchange waka---Kuraudo-no-Kimi, rei no hito ni imiziki kotoba wo tukusi te
 6. The eldest daughter and Kaoru on Reizei-in's palace---Otona, waraha, meyasuki kagiri wo totonohe rare tari
 7. Unfortunate Kurodo-shosho and the eldest daughter in after days---Kano Seusyau-no-Kimi ha simo, mameyaka ni, ikani se masi to
4 Tale of Tamakazura Tale of Tamakazura's daughters
 1. Otokotoka comes around to Reizei-in at January 14---Sono tosi kaheri te, Wotoko-tahuka se rare keri. Tenzyau no Wkaudo-domo no naka ni
 2. The next day, Reizei-in invites Kaoru to his palace---Yo-hito-yo, tokoro-dokoro kaki-ariki te, ito nayamasiu kurusiku te
 3. A baby girl is born to the eldest daughter in April---Uduki ni, Womna-Miya mumare tamahi nu. Koto ni kezayaka naru mono no
 4. Tamakazura sends a letter to Yugiri---"Kaku te, kokoro-yasuku te Uti-zumi mo si tamahe kasi.
 5. Tamakazura gives up to be a nun---Saki-no-Kam-no-Kimi, katati kahe te m to obosi-tatu wo
 6. A baby boy is born to the eldest daughter in after years---Tosi-goro ari te, mata Wotoko-Miko umi tamahi tu
 7. Proposals to Tamakazura's daughters in after days---Kikoye si hito-bito no, meyasuku nari nobori tutu, satemo ohase si ni
5 Tale of Kaoru Kaoru and the others' promotion
 1. Kaoru visits to Tamakazura's residence to greet on his promotion---Sa-Daizin use tamahi te, Migi ha Hidari ni
 2. Kaoru meets to Tamakazura---"Sarani kau made obosu maziki koto ni nam
 3. There is a banquet on Udaijin's residence---Daizin-dono ha, tada kono tono no himgasi nari keri. Daikyau no
 4. Saisho-chujo visits to Tamakazura's residence---Hidari-no-Ohotono no Saisyau-no-Tyuuzyau, daikyau no mata no hi, yuhu-duke te

 

1 Tale of Higekuro's family Tamakazura and her daughters

 [1-1 Tamakazura and her daughters after Higekuro's death]

 Kore ha, Genzi no ohom-zou ni mo hanare tamahe ri si, Noti-no-Ohotono watari ni ari keru warugotati no, oti tomari nokore ru ga, tohazugatari si oki taru ha, Murasakinoyukari ni mo ni za' mere do, kano womna-domo no ihi keru ha, "Genzi no ohom-suwezuwe ni, higakoto-domo no maziri te kikoyuru ha, ware yori mo tosi no kazu tumori, hoke tari keru hito no higakoto ni ya?" nado ayasigari keru. Idure ka ha makoto nara m.

 Naisi-no-Kami no ohom-hara ni, ko-Tono no ohom-ko ha, wotoko sam-nin, womna hutari nam ohasi keru wo, samazama ni kasiduki tate m koto wo obosi okite te, tosituki no suguru mo kokoromotonagari tamahi si hodo ni, ahenaku use tamahi ni sika ba, yume no yau nite, itusika to isogi obosi si ohom-miyadukahe mo okotari nu.

 Hito no kokoro, toki ni nomi yoru waza nari kere ba, sabakari ikihohi ikamesiku ohase si Otodo no ohom-nagori, utiuti no ohom-takaramono, rauzi tamahu tokorodokoro no nado, sono kata no otorohe ha nakere do, ohokata no arisama hikikahe taru yau ni, tono no uti simeyakani nari yuku.

 Kam-no-Kimi no ohom-tikaki yukari, sokora koso ha yo ni hirogori tamahe do, nakanaka yamgotonaki ohom-nakarahi no, motoyori mo sitasikara zari si ni, ko-Tono, nasake sukosi okure, muramurasisa sugi tamahe ri keru go-honzyau nite, kokorooka re tamahu koto mo ari keru yukari ni ya, tare ni mo e natukasiku kikoye kayohi tamaha zu.

 Rokudeu-no-win ni ha, subete, naho mukasi ni kahara zu kazumahe kikoye tamahi te, use tamahi na m noti no koto-domo kaki oki tamahe ru ohom-syobun no humi-domo ni mo, Tiuguu no ohom-tugi ni kuhahe tatematuri tamahe re ba, Migi-no-Ohotono nado ha, nakanaka sono kokoro ari te, sarubeki woriwori otodure kikoye tamahu.

 [1-2 The offers of marriage to Tamakazura's daughters]

 Wotokogimi-tati ha, ohom-genpuku nado si te, onoono otonabi tamahi ni sika ba, Tono no ohase de noti, kokoromotonaku ahare naru koto mo are do, onodukara nariide tamahi nu beka' meri. "Himegimi-tati wo ikani motenasi tatematura m?" to, obosi midaru.

 Uti ni mo, kanarazu miyadukahe no ho'i hukaki yosi wo, Otodo no sousi oki tamahi kere ba, otonabi tamahi nu ram tosituki wo osihakara se tamahi te, ohosegoto taye zu are do, Tiuguu no, iyoiyo narabi naku nomi nari masari tamahu ohom-kehahi ni osa re te, minahito mutoku ni monosi tamahu meru suwe ni mawiri te, harukani me wo sobame rare tatematura m mo wadurahasiku, mata hito ni otori, kazu nara nu sama nite mi m, hata, kokorodukusi naru beki wo omohosi tayutahu.

 Reizei-Win yori ha, ito nemgoroni obosi notamaha se te, Kam-no-Kimi no, mukasi, ho'i naku te sugusi tamau si turasa wo sase, torikahesi urami kikoye tamau te,

 "Ima ha, maite sada sugi, susamaziki arisama ni omohi sute tamahu tomo, usiroyasuki oya ni nazurahe te, yuduri tamahe."

 to, ito mameyakani kikoye tamahi kere ba, "Ikagaha aru beki koto nara m. Midukara no ito kutiwosiki sukuse nite, omohi no hoka ni kokorodukinasi to obosa re si ga, hadukasiu katazikenaki wo, konoyo no suwe ni ya goranzi nahosa re masi." nado sadame kane tamahu.

 [1-3 An offer of marriage to Tamakazura's daughter by Yugiri's son]

 Katati ito you ohasuru kikoye ari te, kokorokake mausi tamahu hito ohokari. Migi-no-Ohotono no Kuraudo-no-Seusyau to ka ihi si ha, Samdeu-dono no ohom-hara nite, Seutogimi-tati yori mo, hikikosi, imiziu kasiduki tamahi, hitogara mo ito wokasikari si Kimi, ito nemgoro ni mausi tamahu.

 Idu-kara ni tuke te mo, mote-hanare tamaha nu ohom-nakarahi nare ba, kono Kimi-tati no mutubi mawiri tamahi nado suru ha, kedohoku motenasi tamaha zu. Nyoubau ni mo ke-dikaku nare yori tutu, omohu koto wo katarahu ni mo tayori ari te, yoru hiru, atari sara nu mimi kasikamasisa wo, urusaki monono, kokorogurusiki ni, Kam-no-Tono mo obosi tari.

 Haha-Kitanokata no ohom-humi mo, sibasiba tatematuri tamahi te, "Ito karobi taru hodo ni haberu mere do, obosi yurusu kata mo ya." to nam, Otodo mo kikoye tamahi keru.

 Himegimi wo ba, sarani tada no sama ni mo obosi okite tamaha zu, Naka-no-Kimi wo nam, ima sukosi yo no kikoye karogarosikara nu hodo ni nazurahi nara ba, samoya, to obosi keru. Yurusi tamaha zu ha, nusumi mo tori tu beku, mukutukeki made omohe ri. Koyonaki koto to ha obosa ne do, womnagata no kokoro yurusi tamaha nu koto no magire aru ha, otogiki mo ahatukeki waza nare ba, kikoye tugu hito wo mo, "Ana kasiko! Ayamati hikiidu na." nado notamahu ni, kutasa re te nam, wadurahasigari keru.

 [1-4 Kaoru visits frequentry to Tamakazura's residence]

 Rokudeu-no-Win no ohom-suwe ni, Suzaku-Win no Miya no ohom-hara ni mumare tamahe ri si Kimi, Reizei-Win ni, miko no yau ni obosi kasiduku Siwi-no-Zizyuu, sonokoro zihu-si, go bakari nite, ito kibihani wosanakaru beki hodo yori ha, kokorookite otonaotonasiku, meyasuku, hito ni masari taru ohisaki siruku monosi tamahu wo, Kam-no-Kimi ha, muko nite mo mi mahosiku obosi tari.

 Kono Tono ha, kano Samdeu-no-Miya to ito tikaki hodo nare ba, sarubeki woriwori no asobi dokoro ni ha, Kim-dati ni hika re te miye tamahu tokidoki ari. Kokoronikuki womna no ohasuru tokoro nare ba, wakaki wotoko no kokorodukahi se nu nau, miye sirahi samayohu naka ni, katati no yosa ha, kono tatisara nu Kuraudo-no-Seusyau, natukasiku kokorohadukasige ni, namameitaru kata ha, kono Siwi-no-Zizyuu no ohom-arisama ni niru hito zo nakari keru.

 Rokudeu-no-Win no ohom-kehahi tikau to omohi nasu ga, kokoro koto naru ni ya ara m, yononaka ni onodukara mote-kasiduka re tamahe ru hito, wakaki hitobito, kokorokoto ni mede ahe ri. Kam-no-Tono mo, "Geni koso, meyasukere." nado notamahi te, natukasiu mono kikoye tamahi nado su.

 "Win no ohom-kokorobahe wo omohi ide kikoye te, nagusamu yo nau, imiziu nomi omohoyuru wo, sono ohom-katami ni mo, tare kaha mi tatematura m. Migi-no-Otodo ha, kotokotosiki ohom-hodo nite, tuide naki taimen mo kataki wo."

 nado notamahi te, harakara no tura ni omohi kikoye tamahe re ba, kano Kimi mo, sarubeki tokoro ni omohi te mawiri tamahu. Yo no tune no sukizukisisa mo miye zu, ito itau sidumari taru wo zo, kokokasiko no wakaki hito-domo, kutiwosiu sauzausiki koto ni omohi te, ihi nayamasi keru.

 

2 Tale of Tamakazura Tale of ume and cherry blossoms seasons

 [2-1 The New Year's Day, Yugiri visits to Tamakazura's residence]

 Mutuki no tuitati koro, Kam-no-Kimi no ohom-harakara no Dainagon, Takasago utahi si yo, Tou-Tiunagon, ko-Ohoidono no Tarau, Makibasira no hitotubara nado mawiri tamahe ri. Migi-no-Otodo mo, Miko-domo roku-nin nagara hikiture te ohasi tari. Ohom-katati yori hazime te, aka nu koto naku miyuru hito no ohom-arisama oboye nari.

 Kimitati mo, samazama ito kiyoge nite, tosi no hodo yori ha, tukasa kurawi sugi tutu, nanigoto omohu ram to miye taru besi. Yo to tomoni, Kuraudo-no-Kimi ha, kasiduka re taru sama koto nare do, uti-simeri te omohu koto ari gaho nari.

 Otodo ha, mikityau hedate te, mukasi ni kahara zu ohom-monogatari kikoye tamahu.

 "Sono koto to naku te, sibasiba mo e uke tamahara zu. Tosi no kazu sohu mama ni, Uti ni mawiru yori hoka no ariki, uhiuhisiu nari ni te habere ba, inisihe no ohom-monogatari mo, kikoye mahosiki woriwori ohoku sugusi haberu wo nam.
 Wakaki wonoko-domo ha, sarubeki koto ni ha mesi tukaha se tamahe. Kanarazu sono kokorozasi go-ran-ze rare yo to, imasime haberi." nado kikoye tamahu.

 "Ima ha, kaku, yo ni huru kazu ni mo ara nu yau ni nariyuku arisama wo, obosi kazumahuru ni nam, sugi ni si ohom-koto mo, itodo wasure gataku omou tamahe rare keru."

 to mausi tamahi keru tuide ni, Win yori notamahasuru koto, honomekasi kikoye tamahu.

 "Hakabakasiu usiromi naki hito no mazirahi ha, nakanaka migurusiki wo to, omohi tamahe nam wadurahu."

 to mousi tamahe ba,

 "Uti ni ohose raruru koto aru yau ni uketamahari si wo, idukata ni omohosi sadamu beki koto ni ka? Win ha, geni, mi-kurawi wo sara se tamahe ru ni koso, sakari sugi taru kokoti sure do, yo ni arigataki ohom-arisama ha, huri gataku nomi ohasimasu meru wo, yorosiu ohi iduru womnago habera masika ba to, omohi tamahe yori nagara, hadukasige naru ohom-naka ni, mazirahu beki mono no habera de nam, kutiwosiu omohi tamahe raruru.

 Somosomo, Womna-Itinomiya no Nyougo ha, yurusi kikoye tamahu ya. Sakizaki no hito, sayau no habakari ni yori, todokohoru koto mo haberi kasi."

 to mausi tamahe ba,

 "Nyougo nam, turedure ni nodoyaka ni nari ni taru arisama mo, onazi kokoro ni usiromi te, nagusame mahosiki wo nado, kano susume tamahu ni tuke te, ikaga nado dani omohi tamahe yoru ni nam."

 to kikoye tamahu.

 Korekare, koko ni atumari tamahi te, Samdeu-no-miya ni mawiri tamahu. Suzyaku-win no huruki kokoro monosi tamahu hitobito, Rokudeu-no-win no katazama no mo, katagata ni tuke te, naho kano Nihudau-no-Miya wo ba, e yoki zu mawiri tamahu na' meri. Kono Tono no Sakon-no-Tiuzyau, U-tiuben, Zizyuu-no-Kimi nado mo, yagate Otodo no ohom-tomo ni ide tamahi nu. Hikiture tamahe ru ikihohi koto nari.

 [2-2 Kaoru visits to Tamakazura's residence too]

 Yuhutuke te, Siwi-no-Zizyuu mawiri tamahe ri. Sokora otonasiki Waka-kimdati mo, amata samazama ni, idure ka ha warobi tari turu. Mina meyasukari turu naka ni, tati-okure te kono Kimi no ide tamahe ru, ito koyonaku me tomaru kokoti si te, rei no, mono-mede suru wakaki hito-tati ha, "Naho koto nari keri." nado ihu.

 "Kono Tono no Himegimi no ohom-katahara ni ha, kore wo koso sasi-narabe te mi me."

 to, kiki nikuku ihu. Geni, ito wakau namamekasiki sama si te, uti-hurumahi tamahe ru nihohi ka nado, yo no tune nara zu. "Himegimi to kikoyure do, kokoro ohase m hito ha, geni hito yori ha masaru na' meri to, misiri tamahu ram kasi." to zo oboyuru.

 Kam-no-Tono, ohom-nenzudau ni ohasi te, "Konata ni." to notamahe re ba, himgasi no hasi yori nobori te, toguti no misu no mahe ni wi tamahe ri. Omahe tikaki wakagi no mume, kokoromotonaku tubomi te, uguhisu no hatukowe mo ito ohodoka naru ni, ito suka se tate mahosiki sama no si tamahe re ba, hitobito hakanaki koto wo ihu ni, kotozukuna ni kokoronikuki hodo naru wo, netagari te, Saisyau-no-Kimi to kikoyuru zyaurau no yomi kake tamahu.

 "Wori te mi ba itodo nihohi mo masaru ya to
 sukosi iromeke mume no hatuhana
"

 "Kuti hayasi." to kiki te,

 "Yoso nite ha mogiki nari to ya sadamu ram
 sita ni nihohe ru mume no hatuhana

 Saraba sode hure te mi tamahe." nado ihi susabu ni,

 "Makoto ha iro yori mo." to, kutiguti, hiki mo ugokasi tu beku samayohu.

 Kam-no-Kimi, oku no kata yori wizari ide tamahi te,

 "Utate no Gotati ya! Hadukasige naru mamebito wo sahe, yoku koso, omonakere."

 to sinobi te notamahu nari. "Mamebito to koso, tuke rare tari kere. Ito kunzi taru na kana!" to omohi wi tamahe ri. Aruzi-no-Zizyuu, tenzyau nado mo mada se ne ba, tokorodokoro mo arika de, ohasi ahi tari. Senkau no wosiki hutatu bakari site, kudamono, sakaduki bakari sasi-ide tamahe ri.

 "Otodo ha, nebi masari tamahu mama ni, ko-Win ni ito you koso, oboye tatematuri tamahe re. Kono Kimi ha, ni tamaha ru tokoro mo miye tamaha nu wo, kehahi no ito simeyakani, namamei taru motenasi simo zo, kano ohom-wakazakari omohi yararuru. Kau zama ni zo ohasi kem kasi."

 nado, omohi ide rare tamahi te, uti-sihore tamahu. Nagori sahe tomari taru kaubasisa wo, hitobito ha mede kutugaheru.

 [2-3 Kaoru visits to Tamakazura's residence at full bloom of ume]

 Zizyuu-no-Kimi, mamebito no na wo uretasi to omohi kere ba, nizihu-yo-hi no koro, mume no hanazakari naru ni, "Nihohi sukunage ni tori nasa re zi. Sukimono naraha m kasi." to obosi te, Tou-Zizyuu no ohom-moto ni ohasi tari.

 Tiumon iri tamahu hodo ni, onazi nahosisugata naru hito tate ri keri. Kakure na m to omohi keru wo, hiki-todome tare ba, kono tuneni tati wadurahu Seusyau nari keri.

 "Sinden no nisiomote ni, biha, sau-no-koto no kowe suru ni, kokoro wo madohasi te tate ru na' meri. Kurusige ya! Hito no yurusa nu koto omohi hazime m ha, tumi hukakaru beki waza kana!" to omohu. Koto no kowe mo yami nure ba,

 "Iza, sirube si tamahe. Maro ha, ito tadotadosi."

 tote, hikiture te, nisi no watadono no mahe naru koubai no ki no moto ni, Mumegae wo usobuki te tatiyoru kehahi no, hana yori mo siruku, sato uti-nihohe re ba, tumado osi ake te, hitobito, aduma wo ito yoku kaki-ahase tari. Womna no koto ni te, ryo no uta ha, kau simo ahase nu wo, itasi to omohi te, ima hito-kaheri, worikahesi utahu, biha mo ninaku imamekasi.

 "Yuwe ari te motenai tamahe ru atari zo kasi." to, kokoro tomari nure ba, koyohi ha sukosi utitoke te, hakanasigoto nado mo ihu.

 Uti yori wagon sasi-ide tari. Katamini yuduri te, te hure nu ni, Zizyuu-no-Kimi site, Kam-no-Tono,

 "Ko-Tizi-no-Otodo no ohom-tumaoto ni nam, kayohi tamahe ru, to kiki wataru wo, mameyakani yukasiu nam. Koyohi ha, naho uguhisu ni mo sasoha re tamahe."

 to, notamahi idasi tare ba, "Amaye te tume kuhu beki koto ni mo ara nu wo." to omohi te, wosawosa kokoro ni mo ira zu kaki-watasi tamahe ru kesiki, ito hibiki ohoku kikoyu.

 "Tune ni mi tatematuri mutubi zari si oya nare do, yo ni ohase zu nari ni ki to omohu ni, ito kokorobosoki ni, hakanaki koto no tuide ni mo omohi ide tatematuru ni, ito nam ahare naru.

 Ohokata, kono Kimi ha, ayasiu ko-Dainagon no ohom-arisama ni, ito you oboye, koto-no-ne nado, tada sore to koso, oboye ture."

 tote naki tamahu mo, hurumei tamahu sirusi no, namida morosa ni ya?

 [2-4 Fortunate Kaoru and unfortunate Kurodo-shosho]

 Seusyau mo, kowe ito omosirou te, Sakikusa utahu. Sakasiragokoro tuki te, uti-sugusi taru hito mo mazira ne ba, onodukara katamini moyohosa re te asobi tamahu ni, Aruzi-no-Zizyuu ha, ko-Otodo ni ni tatematuri tamahe ru ni ya, kayau no kata ha okure te, sakaduki wo nomi susumure ba "Kotobuki wo dani se m ya!" to, hadukasime rare te, Takekaha wo onazi kowe ni idasi te, mada wakakere do, wokasiu utahu. Su no uti yori kaharake sasi-idu.

 "Wehi no susumi te ha, sinoburu koto mo tutuma re zu. Higakoto suru waza to koso kiki habere. Ikani motenai tamahu zo."

 to, tomi ni uke-hika zu. Koutiki kasanari taru hosonaga no, hitoga natukasiu simi taru wo, tori ahe taru mama ni, kaduke tamahu. "Nani zo mo zo?" nado saudoki te, Zizyuu ha, Aruzi-no-Kimi ni uti-kaduke te inu. Hiki-todome te kadukure do, "Midumumaya nite yo huke ni keri." tote, nige ni keri.

 Seusyau ha, "Kono Gen-Zizyuu-no-Kimi no kau honomeki yoru mere ba, minahito kore ni koso kokoroyose tamahu rame. Waga mi ha, itodo kunzi itaku omohi yowari te", adikinau zo uramuru.

 "Hito ha mina hana ni kokoro wo utusu ram
 hitori zo madohu haru no yo no yami
"

 Uti-nageki te tate ba, uti no hito no kahesi,

 "Wori kara ya ahare mo sira m mume no hana
 tada ka bakari ni uturi simo se zi
"

 Asita ni, Siwi-no-Zizyuu no moto yori, Aruzi-no-Zizyuu no moto ni,

 "Yobe ha, ito midarigahasikari si wo, hitobito ikani mi tamahi kem?"

 to, mi tamahe to obosiu, kanagati ni kaki te,

 "Takekaha no hasi uti-ide si hitohusi ni
 hukaki kokoro no soko ha siri ki ya
"

 to kaki tari. Sinden ni mote mawiri te, korekare mi tamahu.

 "Te nado mo, ito wokasiu mo aru kana! Ikanaru hito, ima yori kaku totonohi tara m? Wosanaku te, Win ni mo okure tatematuri, Haha-Miya no sidokenau ohosi tate tamahe re do, naho hito ni ha masaru beki ni koso a' mere."

 tote, Kam-no-Kimi ha, kono Kimitati no, te nado asiki koto wo hadukasime tamahu. Kaherikoto, geni, ito wakaku,

 "Yobe ha, midumumaya wo nam, togame kikoyu meri si."

 Takekaha ni yoru wo akasa zi to isogi simo
 ikanaru husi wo omohi oka masi
"

 Geni, kono husi wo hazime nite, kono Kimi no mi-zausi ni ohasi te, kesikibami yoru. Seusyau no osihakari simo siruku, minahito kokoro yose tari. Zizyuu-no-Kimi mo, wakaki kokoti ni, tikaki yukari nite, akekure mutubi mahosiu omohi keri.

 [2-5 Daughters of Tamakazura's residence at full bloom of cherry blossoms]

 Yayohi ni nari te, saku sakura are ba, tiri kahi kumori, ohokata no sakari naru koro, nodoyaka ni ohasuru tokoro ha, magiruru koto naku, hasidika naru tumi mo aru mazika' meri.

 Sonokoro, zihuhati, ku no hodo ya ohasi kem, ohom-katati mo toridori ni zo wokasiki. Himegimi ha, ito azayaka ni kedakau, imamekasiki sama si tamahi te, geni, tadaudo nite mi tatematura m ha, nigenau zo miye tamahu.

 Sakura no hosonaga, yamabuki nado no, wori ni ahi taru iroahi no, natukasiki hodo ni kasanari taru suso made, aigyau no kobore oti taru yau ni miyuru, ohom-motenasi nado mo, raurauziku, kokorohadukasiki ke sahe sohi tamahe ri.

 Ima hitotokoro ha, usukoubai ni, sakurairo nite, yanagi no ito no yau ni, tawotawo to tayumi, ito sobiyaka ni namamekasiu, sumi taru sama si te, omorika ni kokorohukaki kehahi ha, masari tamahe re do, nihohiyaka naru kehahi ha, koyonasi to zo hito omohe ru.

 Go uti tamahu tote, sasimukahi tamahe ru kamzasi, migusi no kakari taru sama-domo, ito midokoro ari. Zizyuu-no-Kimi, kenzo si tamahu tote, tikau saburahi tamahu ni, Anigimi-tati sasi-nozoki tamahi te,

 "Zizyuu no oboye, koyonau nari ni keri. Ohom-go no kenzo yurusa re ni keru wo ya!"

 tote, otonaotonasiki sama si te tui-wi tamahe ba, omahe naru hitobito, tokau wi nahoru. Tiuzyau,

 "Miyadukahe no isogasiu nari haberu hodo ni, hito ni otori ni taru ha, ito ho'i naki waza kana!"

 to urehe tamahe ba,

 "Benkwan ha, maite, watakusi no miyadukahe okotari nu beki mama ni, sa nomi yaha obosi sute m."

 nado mausi tamahu. Go uti-sasi te, hadirahi te ohasauzuru, ito wokasige nari.

 "Uti watari nado makari ariki te mo, ko-Tono ohasimasa masika ba, to omohi tamahe raruru koto ohoku koso."

 nado, namidagumi te mi tatematuri tamahu. Nizihusiti, hati no hodo ni monosi tamahe ba, ito yoku totonohi te, kono ohom-arisama-domo wo, "Ikade, inisihe obosi oki te si ni, tagahe zu mo gana!" to omohi wi tamahe ri.

 Omahe no hana no ki-domo no naka ni mo, nihohi masari te wokasiki sakura wo wora se te, "Hoka no ni ha ni zu koso." nado, mote-asobi tamahu wo,

 "Wosanaku ohasimasi si toki, kono hana ha, waga zo, waga zo to, arasohi tamahi si wo, ko-Tono ha, Himegimi no ohom-hana zo to sadame tamahu. Uhe ha, Wakagimi no ohom-ki to sadame tamahi si wo, ito sa ha naki nonosira ne do, yasukara zu omohi tamahe rare si haya!" tote, "Kono sakura no oyigi ni nari ni keru ni tuke te mo, sugi ni keru yohahi wo omohi tamahe idure ba, amata no hito ni okure haberi ni keru, mi no urehe mo, tome gatau koso."

 nado, nakimi-warahimi kikoye tamahi te, rei yori ha nodoyakani ohasu. Hito no muko ni nari te, kokoro sidukani mo ima ha miye tamaha nu wo, hana ni kokoro todome te monosi tamahu.

 [2-6 A rumor about Tamakazura's eldest daughter that she will be marry with Reizei-in]

 Kam-no-Kimi, kaku otonasiki hito no oya ni nari tamahu ohom-tosi no hodo omohu yori ha, ito wakau kiyogeni, naho sakari no ohom-katati to miye tamahe ri. Reizeiwin-no-Mikado ha, ohoku ha, kono ohom-arisama no naho yukasiu, mukasi kohisiu obosi ide rare kere ba, nani ni tuke te kaha to, obosi megurasi te, Himegimi no ohom-koto wo, anagatini kikoye tamahu ni zo ari keru. Win he mawiri tamaha m koto ha, kono Kimi-tati zo,

 "Naho, mono no haye naki kokoti koso su bekere. Yorodu no koto, toki ni tuke taru wo koso, yohito mo yurusu mere. Geni, ito mi tatematura mahosiki ohom-arisama ha, konoyo ni taguhi naku ohasimasu mere do, sakari nara nu kokoti zo suru ya! Koto hue no sirabe, hana tori no iro wo mo ne wo mo, toki ni sitagahi te koso, hito no mimi mo tomaru mono nare. Touguu ha, ikaga?"

 nado mausi tamahe ba,

 "Isaya, hazime yori yamgotonaki hito no, katahara mo naki yau ni nomi, monosi tamahu mere ba koso. Nakanaka nite maziraha m ha, mune itaku hitowarahe naru koto mo ya ara m to, tutumasikere ba. Tono ohase masika ba, yukusuwe no ohom-sukuse sukuse ha sira zu, tadaima ha, kahi aru sama ni motenasi tamahi te masi wo."

 nado notamahi ide te, mina mono ahare nari.

 [2-7 Kurodo-shosho peeps Tamakazura's daughters]

 Tiuzyau nado tati tamahi te noti, Kimi-tati ha, uti-sasi tamahe ru go uti tamahu. Mukasi yori arasohi tamahu sakura wo kakemono nite,

 "Sam ban ni, kazu hitotu kati tamaha m kata ni ha, naho hana wo yose te m."

 to, tahabure kahasi kikoye tamahu. Kurau nare ba, hasi tikau te uti-hate tamahu. Misu makiage te, Hitobito mina idomi nenzi kikoyu. Wori simo rei no Seusyau, Zizyuu-no-Kimi no mi-zausi ni ki tari keru wo, uti-ture te ide tamahi ni kere ba, ohokata hitozukuna naru ni, rau no to no aki taru ni, yawora yori te nozoki keri.

 Kau, uresiki wori wo mituke taru ha, Hotoke nado no arahare tamahe ra m mawiri ahi tara m kokoti suru mo, hakanaki kokoro ni nam. Yuhugure no kasumi no magire ha, sayaka nara ne do, tukuduku to mire ba, sakurairo no ayame mo, sore to miwaki tu. Geni, tiri na m noti no katami ni mo mi mahosiku, nihohi ohoku miye tamahu wo, itodo kotozama ni nari tamahi na m koto, wabisiku omohi masara ru. Wakaki hitobito no utitoke taru sugata-domo, yuhubaye wokasiu miyu. Migi kata se tamahi nu. "Koma no ranzyau, ososi ya!" nado, hayarikani ihu mo ari.

 "Migi ni kokoro wo yose tatematuri te, nisi no omahe ni yori te haberu ki wo, hidari ni nasi te, tosigoro no ohom-arasohi no, kakare ba, ari turu zo kasi."

 to, migikata ha kokotiyoge ni hagemasi kikoyu. Nanigoto to sira ne do, wokasi to kiki te, sasi-irahe mo se mahosikere do, "Utitoke tamahe ru wori, kokotinaku yaha." to omohi te, ide te inu. "Mata, kakaru magire mo ya?" to, kage ni sohi te zo, ukagahi ariki keru.

 [2-8 Tamakazura's daughters compose waka regretting cherry blossoms fall]

 Kimi-tati ha, hana no arasohi wo si tutu akasi kurasi tamahu ni, kaze araraka ni huki taru yuhutukata, midare oturu ga ito kutiwosiu atarasikere ba, makekata no Himegimi,

 "Sakura yuwe kaze ni kokoro no sawagu kana
 omohi guma naki hana to miru miru
"

 Ohom-kata no Saisyau-no-Kimi,

 "Saku to mi te katu ha tiri nuru hana nare ba
 makuru wo hukaki urami to mo se zu
"

 to kikoye tasukure ba, migi no Himegimi,

 "Kaze ni tiru koto ha yo no tune eda nagara
 uturohu hana wo tada ni simo mi zi
"

 Kono ohom-kata no Taihu-no-Kimi,

 "Kokoro ari te ike no migiha ni oturu hana
 awa to nari te mo waga kata ni yore
"

 Kati kata no Warahabe ori te, hana no sita ni ariki te, tiri taru wo ito ohoku hirohi te, mote mawire ri.

 "Ohozora no kaze ni tire domo sakurabana
 onoga mono to zo kakitume te miru
"

 Hidari no Nareki,

 "Sakurabana nihohi amata ni tirasa zi to
 ohohu bakari no sode ha ari yaha

 Kokoro sebage ni koso miyu mere." nado ihi otosu.

 

3 Tale of Tamakazura's eldest daughter Eldest daughter gets married Reizei-in

 [3-1 It is decided that the eldest daughter gets married Reizei-in]

 Kaku ihu ni, tukihi hakanaku sugusu mo, yukusuwe no usirometaki wo, Kam-no-Tono ha yorodu ni obosu. Win yori ha, ohom-seusoko hibi ni ari. Nyougo,

 "Utoutosiu obosi turu ni ya? Uhe ha, koko ni kikoye utomuru na' meri to, ito nikuge ni obosi notamahe ba, tahabure ni mo kurusiu nam. Onaziku ha, konokoro no hodo ni obosi tati ne."

 nado, ito mameyaka ni kikoye tamahu. "Sarubeki ni koso ha ohasu rame. Ito kau ayaniku ni notamahu mo katazikenasi." nado obosi tari.

 Ohom-teudo nado ha, sokora si oka se tamahe re ba, hitobito no sauzoku, nanikure no hakanaki koto wo zo isogi tamahu. Kore wo kiku ni, Kuraudo-no-Seusyau ha, sinu bakari omohi te, haha-Kitanokata wo seme tatemature ba, kiki wadurahi tamahi te,

 "Ito kataharaitaki koto ni tuke te, honomekasi kikoyuru mo, yo ni katakunasiki yami no madohi ni nam. Obosi siru kata mo ara ba, osihakari te, naho nagusame sase tamahe."

 nado, itohosige ni kikoye tamahu wo, "Kurusiu mo aru kana!" to, uti-nageki tamahi te,

 "Ikanaru koto to, omou tamahe sadamu beki yau mo naki wo, Win yori warinaku notamaha suru ni, omou tamahe midare te nam. Mameyaka naru mi-kokoro nara ba, kono hodo wo obosi sidume te, nagusame kikoye m sama wo mo mi tamahi te nam, yo no kikoye mo nadaraka nara m."

 nado mausi tamahu mo, kono ohom-mawiri sugusi te, Naka-no-Kimi wo to obosu naru besi. "Sasiahase te ha, utate sitarigaho nara m. Mada, kurawi nado mo asahe taru hodo wo." nado obosu ni, Wotoko ha, sarani sika omohi uturu beku mo ara zu, honokani mi tatematuri te noti ha, omokage ni kohisiu, ikanara m wori ni to nomi oboyuru ni, kau tanomi kakara zu nari nuru wo, omohi nageki tamahu koto kagiri nasi.

 [3-2 Kurodo-shosho visits to To-jiju]

 Kahinaki koto mo iha m tote, rei no, Zizyuu no zausi ni ki tare ba, Gen-Zizyuu no humi wo zo mi wi tamahe ri keru. Hiki-kakusu wo, sa na' meri to mi te, ubahi tori tu. "Kotoarigaho ni ya?" to omohi te, itau mo kakusa zu. Sokohakatonaku, tada yo wo uramesige ni kasume tari.

 "Turenaku te suguru tukihi wo kazohe tutu
 mono uramesiki kurenoharu kana
"

 "Hito ha kau koso, nodoyakani sama yoku netage na' mere, waga ito hitowarahare naru kokoroirare wo, katahe ha menare te, anaduri some rare ni taru." nado omohu mo, mune itakere ba, kotoni mono mo iha re de, rei, katarahu Tiuzyau-no-Omoto no zausi no kata ni yuku mo, rei no, kahi ara zi kasi to, nageki-gati nari.

 Zizyuu-no-Kimi ha, "Kono kaherikoto se m." tote, uhe ni mawiri tamahu wo miru ni, ito haradatasiu yasukara zu, wakaki kokoti ni ha, hitohe ni mono zo oboye keru.

 Asamasiki made urami nageke ba, kono mahe mausi mo, amari tahaburenikuku, itohosi to omohi te, irahe mo wosawosa se zu. Kano ohom-go no kenzo se si yuhugure no koto mo ihi ide te,

 "Sabakari no yume wo dani, mata mi te si gana! Ahare, nani wo tanomi nite iki tara m. Kau kikoyuru koto mo, nokori sukunau oboyure ba, turaki mo ahare, to ihu koto koso, makoto nari kere."

 to, ito mamedati te ihu. "Ahare tote, ihi yaru beki kata naki koto nari. Kano nagusame tamahu ram ohom-sama, tuyu bakari uresi to omohu beki kesiki mo nakere ba, geni, kano yuhugure no kenzo nari kem ni, itodo kau ayaniku naru kokoro ha sohi taru nara m." to, kotowari ni omohi te,

 "Kikosimesa se tara ba, itodo ikani kesikara nu mi-kokoro nari keri to, utomi kikoye tamaha m. Kokorogurusi to omohi kikoye turu kokoro mo use nu. Ito usirometaki mi-kokoro nari keri."

 to, mukahibi tukure ba,

 "Ideya, sahare ya! Ima ha kagiri no mi nare ba, mono osorosiku mo ara zu nari ni tari. Sate mo make tamahi si koso, ito itohosikari sika. Oirakani mesi ire te yaha! Mekuhase tatematura masika ba, koyonakara masi mono wo." nado ihi te,

 "Ideya nazo kazu nara nu mi ni kanaha nu ha
 hito ni make zi no kokoro nari keri
"

 Tiuzyau, uti-warahi te,

 "Wari nasi ya tuyoki ni yora m katimake wo
 kokoro hitotu ni ikaga makasuru
"

 to irahuru sahe zo, turakari keru.

 "Ahare tote te wo yuruse kasi ikisini wo
 kimi ni makasuru waga mi to nara ba
"

 Nakimi-warahimi, katarahi akasu.

 [3-3 Kurodo-shosho sends waka to Tamakazura at April 1]

 Mata no hi ha, Uduki ni nari ni kere ba, harakara no Kimi-tati no, Uti ni mawiri samayohu ni, itau kunzi iri te nagame wi tamahe re ba, haha-Kitanokata ha, namidagumi te ohasu. Otodo mo,

 "Win no kikosimesu tokoro mo aru besi. Nani ni kaha, ohonaohona kikiire m, to omohi te, kuyasiu, taimen no tuide ni mo, uti-ide kikoye zu nari ni si. Midukara anagatini mausa masika ba, saritomo e tagahe tamaha zara masi."

 nado notamahu. Sate, rei no,

 "Hana wo mi te haru ha kurasi tu kehu yori ha
 sigeki nageki no sita ni madoha m
"

 to kikoye tamahe ri.

 Omahe nite, korekare zyaurahu-datu hitobito, kono ohom-kesaubito no, samazama ni itohosige naru wo kikoye sira suru naka ni, Tiuzyau-no-Omoto,

 "Ikisini wo to ihi si sama no, koto ni nomi ha ara zu, kokorogurusige nari si."

 nado kikoyure ba, Kam-no-Kimi mo, itohosi to kiki tamahu. Otodo, Kitanokata no obosu tokoro ni yori, semete hito no ohom-urami hukaku ha to, torikahe ari te obosu kono ohom-mawiri wo, samatage yau ni omohu ram ha simo, mezamasiki koto, kagiri naki nite mo, tadaudo ni ha, kakete arumaziki mono ni, ko-Tono no obosi okite tari si mono wo, Win ni mawiri tamaha m dani, yukusuwe no hayebayesikara nu wo obosi taru, wori simo, kono ohom-humi toriire te aharegaru. Ohom-kaherikoto,

 "Kehu zo siru sora wo nagamuru kesiki nite
 hana ni kokoro wo utusi keri tomo
"

 "Ana, itohosi! Tahabure ni nomi mo torinasu kana!"

 nado ihe do, urusagari te kaki kahe zu.

 [3-4 The eldest daughter gets married Reizei-in at April 9]

 Kokonuka ni zo, mawiri tamahu. Migi-no-Ohotono, mi-kuruma, gozen no hitobito amata tatematuri tamahe ri. Kitanokata mo, uramesi to omohi kikoye tamahe do, tosigoro samo ara zari si ni, kono ohom-koto yuwe, sigeu kikoye kayohi tamahe ru wo, mata kaki-taye m mo utate are ba, kaduke-domo, yoki womna no sauzoku-domo, amata tatemature tamahe ri.

 "Ayasiu, utusigokoro mo naki yau naru hito no arisama wo, mi tamahe atukahu hodo ni, uketamahari todomuru koto mo nakari keru wo, odoroka sase tamaha nu mo, utoutosiku nam."

 to zo ari keru. Oirakanaru yau nite honomekasi tamahe ru wo, itohosi to mi tamahu. Otodo mo ohom-humi ari.

 "Midukara mo mawiru beki ni, omou tamahe turu ni, tutusimu koto no haberi te nam. Wonoko-domo, zahuyaku ni tote mawira su. Utokara zu mesitukaha se tamahe."

 tote, Gen-Seusyau, Hyauwe-no-Suke nado, tatemature tamahe ri. "Nasake ha ohasu kasi." to, yorokobi kikoye tamahu. Dainagon-dono yori mo, hitobito no mi-kuruma tatemature tamahu. Kitanokata ha, ko-Otodo no ohom-musume, Makibasira-no-Himegimi nare ba, idukata ni tuke te mo, mutumasiu kikoye kayohi tamahu bekere do, sasimo ara zu.

 Tou-Tiunagon ha simo, midukara ohasi te, Tiuzyau, Ben-no-Kimi-tati, morotomoni koto okonahi tamahu. Tono no ohase masika ba to, yoroduni tuke te ahare nari.

 [3-5 Kurodo-shosho and the eldest daughter compose and exchange waka]

 Kuraudo-no-Kimi, rei no hito ni imiziki kotoba wo tukusi te,

 "Ima ha kagiri to omohi haberu inoti no, sasugani kanasiki wo. Ahare to omohu, to bakari dani, hitokoto notamaha se ba, sore ni kake-todome rare te, sibasi mo nagarahe ya se m."

 nado aru wo, mote mawiri te mire ba, Himegimi huta tokoro uti-katarahi te, ito itau kunzi tamahe ri. Yoru hiru morotomoni narahi tamahi te, nakanoto bakari hedate taru nisi himgasi wo dani, ito ibuseki mono ni sitamahi te, katami ni watari kayohi ohasuru wo, yosoyoso ni nara m koto wo obosu nari keri.

 Kokoro kotoni si tate, hikitukurohi tatematuri tamahe ru ohom-sama, ito wokasi. Tono no obosi notamahi si sama nado wo obosi ide te, mono-ahare naru wori kara ni ya, tori te mi tamahu. "Otodo, Kitanokata no, sabakari tati-narabi te, tanomosige naru ohom-naka ni, nado kau suzurogoto wo omohi ihu ram?" to ayasiki ni mo, "Kagiri" to aru wo, "Makoto ya?" to obosi te, yagate kono ohom-humi no hasi ni,

 "Ahare tehu tune nara nu yo no hitokoto mo
 ikanaru hito ni kakuru mono zo ha

 Yuyusiki kata nite nam, honokani omohisiri taru."

 to kaki tamahi te, "Kau ihiyare kasi." to notamahu wo, yagate tatemature taru wo, kagirinau medurasiki ni mo, wori obosi tomuru sahe, itodo namida mo todomara zu.

 Tatikaheri, "Taga na ha tata zi." nado, kakotogamasiku te,

 "Ike ru yo no si ni ha kokoro ni makase ne ba
 kika de ya yama m kimi ga hitokoto

 Tuka no uhe ni mo kake tamahu beki mi-kokoro no hodo, omohi tamahe masika ba, hitamiti ni mo isoga re habera masi wo."

 nado aru ni, "Utate mo irahe wo si te keru kana! Kakikahe de yari tu ram yo." to kurusige ni obosi te, mono mo notamaha zu nari nu.

 [3-6 The eldest daughter and Kaoru on Reizei-in's palace]

 Otona, waraha, meyasuki kagiri wo totonohe rare tari. Ohokata no gisiki nado ha, Uti ni mawiri tamaha masi ni, kaharu koto nasi. Madu, Nyougo no ohom-kata ni watari tamahi te, Kam-no-Kimi ha, ohom-monogatari nado kikoye tamahu. Yo huke te nam, uhe ni maunobori tamahi keru.

 Kisaki, Nyougo nado, mina tosigoro he te nebi tamahe ru ni, ito utukusige nite, sakari ni midokoro aru sama wo mi tatematuri tamahu ha, nadote kaha oroka nara m? Hanayakani tokimeki tamahu. Tadaudo-dati te, kokoroyasuku motenasi tamahe ru sama simo zo, geni, aramahosiu medetakari keru.

 Kam-no-Kimi wo, sibasi saburahi tamahi na m to, mi-kokoro todome te obosi keru ni, ito toku, yawora ide tamahi ni kere ba, kutiwosiu kokorousi to obosi tari.

 Gen-Zizyuu-no-Kimi wo ba, akekure omahe ni mesi matuhasi tutu, geni, tada mukasi no Hikaru-Genzi no ohiide tamahi si ni otora nu hito no ohom-oboye nari. Win no uti ni ha, idure no ohom-kata ni mo utokara zu, nare mazirahi ariki tamahu. Kono ohom-kata ni mo, kokoroyose arigaho ni motenasi te, sita ni ha, ikani mi tamahu ram no kokoro sahe sohi tamahe ri.

 Yuhugure no simeyaka naru ni, Tou-Zizyuu to ture te ariku ni, kano ohom-kata no omahe tikaku miyara ruru goehu ni, hudi no ito omosiroku saki-kakari taru wo, midu no hotori no isi ni, koke wo musiro nite nagame wi tamahe ri. Maho ni ha ara ne do, yononaka uramesige ni kasume tutu katarahu.

 "Te ni kakuru mono ni si ara ba hudi no hana
 matu yori masaru iro wo mi masi ya
"

 tote, hana wo miage taru kesiki nado, ayasiku ahare ni kokorogurusiku omohoyure ba, waga kokoro ni ara nu yo no arisama ni honomekasu.

 "Murasaki no iro ha kayohe do hudi no hana
 kokoro ni e koso kakara zari kere
"

 Mame naru Kimi nite, itohosi to omohe ri. Ito kokoro madohu bakari ha omohi ira re zari sika do, kutiwosiu ha oboye keri.

 [3-7 Unfortunate Kurodo-shosho and the eldest daughter in after days]

 Kano Seusyau-no-Kimi ha simo, mameyakani, ikani se masi to, ayamati mo si tu beku, sidume gataku nam oboye keru. Kikoye tamahi si hitobito, Naka-no-Kimi wo to, uturohu mo ari. Seusyau-no-Kimi wo ba, haha-Kitanokata no ohom-urami ni yori, samoya to omohosi te, honomekasi kikoye tamahi si wo, tayete otodure zu nari ni tari.

 Win ni ha, kano Kimi-tati mo, sitasiku motoyori saburahi tamahe do, kono mawiri tamahi te noti, wosawosa mawira zu, maremare tenzyau no kata ni sasi-nozoki te mo, adikinau, nige te nam makade keru.

 Uti ni ha, ko-Otodo no kokorozasi oki tamahe ru sama koto nari si wo, kaku hikitagahe taru ohom-miyadukahe wo, ikanaru ni ka to, obosi te, Tiuzyau wo mesi te nam notamaha se keru.

 "Mi-kesiki yorosikara zu. Sare ba koso, yohito no kokoro no uti ni mo, katabuki nu beki koto nari to, kanete mausi si koto wo, obosi toru kata koto nite, kau obosi tati ni sika ba, tomokakumo kikoye gataku te haberu ni, kakaru ohosegoto no habere ba, Nanigasi-ra ga mi no tame mo, adikinaku nam haberu."

 to, ito monosi to omohi te, Kam-no-Kimi wo mausi tamahu.

 "Isaya! Tada ima, kau, nihakani simo omohi tata zari si wo. Anagati ni, itohosiu notamahase sika ba, usiromi naki mazirahi no uti watari ha, hasitanage na' meru wo, ima ha kokoroyasuki ohom-arisama na' meru ni, makase kikoye te, to omohi-yori si nari. Tare mo tare mo, binnakara m koto ha, ari no mama ni mo isame tamaha de, ima hikikahesi, Migi-no-Otodo mo, higahigasiki yau ni, omomuke te notamahu nare ba, kurusiu nam. Kore mo sarubeki ni koso ha."

 to, nadaraka ni notamahi te, kokoro mo sawagai tamaha zu.

 "Sono mukasi no ohom-sukuse ha, me ni miye nu mono nare ba, kau obosi notamaha suru wo, kore ha tigiri koto naru to mo, ikagaha sousi nahosu beki koto nara m. Tiuguu wo habakari kikoye tamahu tote, Win no Nyougo wo ba, ikaga si tatematuri tamaha m to suru? Usiromi ya nani ya to, kanete obosi kahasu tomo, sasimo habera zi.

 Yosi, mikiki habera m. You omohe ba, Uti ha, Tiuguu ohasimasu tote, kotobito ha mazirahi tamaha zu ya! Kimi ni tukaumaturu koto ha, sore ga kokoroyasuki koso, mukasi yori kyou aru koto ni ha si kere. Nyougo ha, isasaka naru koto no tagahime ari te, yorosikara zu omohi kikoye tamaha m ni, higami taru yau ni nam, yo no kikimimi mo habera m."

 nado, huta tokoro si te mausi tamahe ba, Kam-no-Kimi, ito kurusi to obosi te, saruha, kagirinaki ohom-omohi nomi, tukihi ni sohe te masaru.

 Humiduki yori harami tamahi ni keri. "Uti-nayami tamahe ru sama, geni, hito no samazama ni kikoye wadurahasu mo, kotowari zo kasi. Ikadekaha kakara m hito wo, nanomeni mikiki sugusi te ha yama m." to zo oboyuru. Akekure, ohom-asobi wo se sase tamahi tutu, Zizyuu mo kedikau mesi irure ba, ohom-koto no ne nado ha kiki tamahu. Kano Mumegae ni ahase tari si Tiuzyau-no-Omoto no wagon mo, tuneni mesi ide te hika se tamahe ba, kiki ahasuru ni mo, tada ni ha oboye zari keri.

 

4 Tale of Tamakazura Tale of Tamakazura's daughters

 [4-1 Otokotoka comes around to Reizei-in at January 14]

 Sono tosi kaheri te, Wotoko-tahuka se rare keri. Tenzyau no Wakaudo-domo no naka ni, mono no zyauzu ohokaru korohohi nari. Sono naka ni mo, sugure taru wo era se tamahi te, kono Siwi-no-Zizyuu, migi no katou nari. Kano Kuraudo-no-Seusyau, gakunin no kazu no uti ni ari keri.

 Zihuyo-ka no tuki no hanayakani kumori naki ni, omahe yori ide te, Reizei-win ni mawiru. Nyougo mo, kono Miyasumdokoro mo, uhe ni mi-tubohe site mi tamahu. Kamdatime, Miko-tati, hikiture te mawiri tamahu.

 "Migi-no-Ohotono, Tizi-no-Ohotono no zou wo hanare te, kirakirasiu kiyoge naru hito ha naki yo nari." to miyu. Uti no omahe yori mo, kono Win wo ba ito hadukasiu, kotoni omohi kikoye te, "Minahito youi wo kuhahuru naka ni mo, Kurahito-no-Seusyau ha, mi tamahu ram kasi." to omohiyari te, sidugokoro nasi.

 Nihohi mo naku migurusiki watabana mo, kazasu hitogara ni miwaka re te, sama mo kowe mo, ito wokasiku zo ari keru. Takekaha utahi te, mi-hasi no moto ni humi yoru hodo, sugi ni si yo no hakanakari si asobi mo omohi ide rare kere ba, higakoto mo si tu beku te namidagumi keri.

 Kisai-no-Miya no ohom-kata ni mawire ba, Uhe mo sonata ni watara se tamahi te goranzu. Tuki ha, yobukaku naru mama ni, hiru yori mo hasitanau sumi nobori te, ikani mi tamahu ram to nomi oboyure ba, humu sora mo nau tadayohi ariki te, sakaduki mo, sa si te hitori wo nomi togame raruru ha, meiboku naku nam.

 [4-2 The next day, Reizei-in invites Kaoru to his palace]

 Yohitoyo, tokorodokoro kaki-ariki te, ito nayamasiu kurusiku te husi taru ni, Gen-Zizyuu wo, Win yori mesi tare ba, "Ana, kurusi! Sibasi yasumu beki ni." to mutukari nagara mawiri tamahe ri. Omahe no koto-domo nado toha se tamahu.

 "Katou ha, uti-sugusi taru hito no sakizaki suru waza wo, eraba re taru hodo, kokoronikukari keri."

 tote, utukusi to obosi ta' meri. Bansuraku wo ohom-kutizusami ni si tamahi tutu, Miyasumdokoro no ohom-kata ni watara se tamahe ba, ohom-tomo ni mawiri tamahu. Monomi ni mawiri taru satobito ohoku te, rei yori ha hanayaka ni, kehahi imamekasi.

 Watadono no toguti ni sibasi wi te, kowe kiki siri taru hito ni, mono nado notamahu.

 "Hitoyo no tukikage ha, hasitanakari si waza kana! Kuraudo-no-Seusyau no, tuki no hikari ni kakayaki tari si kesiki mo, katura no kage ni haduru ni ha ara zu ya ari kem. Kumo no uhe tikaku te ha, sasimo miye zari ki."

 nado katari tamahe ba, hitobito ahare to, kiku mo ari.

 "Yami ha ayanaki wo, tukibaye ha, ima sukosi kokoro koto nari, to sadame kikoye si." nado sukasi te, uti yori,

 "Takekaha no sono yo no koto ha omohi idu ya
 sinobu bakari no husi ha nakere do
"

 to ihu. Hakanaki koto nare do, namidaguma ruru mo, "Geni, ito asaku ha oboye nu koto nari keri." to, midukara omohi sira ru.

 "Nagare te no tanome munasiki takekaha ni
 yo ha uki mono to omohi siri ni ki
"

 Mono-ahare naru kesiki wo, hitobito wokasigaru. Saruha, oritati te hito no yau ni mo wabi tamaha zari sika do, hitozama no sasugani kokorogurusiu miyuru nari.

 "Uti-ide sugusu koto mo koso habere. Ana, kasiko."

 tote, tatu hodo ni, "Konata ni." to mesi idure ba, hasitanaki kokoti sure do, mawiri tamahu.

 "Ko-Rokudeu-no-Win no, tahuka no asita ni, womnagaku nite asobi se rare keru, ito omosirokari ki to, Migi-no-Otodo no katara re si. Nanigoto mo, kano watari no sasitugi naru beki hito, kataku nari ni keru yo nari ya! Ito mono no zyauzu naru womna sahe ohoku atumari te, ikani hakanaki koto mo, wokasikari kem."

 nado obosi yari te, ohom-koto-domo sirabe sase tamahi te, sau ha Miyasumdokoro, biha ha Zizyuu ni tamahu. Wagon wo hika se tamahi te, Konotono nado asobi tamahu. Miyasumdokoro no ohom-koto no ne, mada katanari naru tokoro ari si wo, ito you wosihe nai tatematuri tamahi te keri. Imamekasiu tumaoto yoku te, uta, goku no mono nado, zyauzu ni ito yoku hiki tamahu. Nanigoto mo, kokoromotonaku, okure taru koto ha monosi tamaha nu hito na' meri.

 Katati, hata, ito wokasika' besi to, naho kokoro tomaru. Kayau naru wori ohokare do, onodukara kedohokara zu, midare tamahu kata naku, narenaresiu nado ha urami kake ne do, woriwori ni tuke te, omohu kokoro no tagahe ru nagekasisa wo kasumuru mo, ikaga obosi kem, sira zu kasi.

 [4-3 A baby girl is born to the eldest daughter in April]

 Uduki ni, Womnamiya mumare tamahi nu. Kotoni kezayaka naru mono no, haye mo naki yau nare do, Win no mi-kesiki ni sitagahi te, Migi-no-Ohotono yori hazime te, ohom-ubuyasinahi si tamahu tokorodokoro ohokari. Kam-no-Kimi, tuto idaki moti te utukusimi tamahu ni, tou mawiri tamahu beki yosi nomi are ba, ika no hodo ni mawiri tamahi nu.

 Womna-Itinomiya, hitotokoro ohasimasu ni, ito medurasiku utukusiu te ohasure ba, ito imiziu obosi tari. Itodo tada konata ni nomi ohasimasu. Nyougo-gata no hitobito, "Ito kakara de ari nu beki yo kana!" to, tada nara zu ihi omohe ri.

 Sauzimi no mi-kokoro-domo ha, kotoni karugarusiku somuki tamahu ni ha ara ne do, saburahu hitobito no naka ni, kusegusesiki koto mo ideki nado si tutu, kano Tiuzyau-no-Kimi no, sa ihe do hito no konokami nite, notamahi si koto kanahi te, Kam-no-Kimi mo, "Mugeni kaku ihi ihi no hate ikanara m. Hitowarahe ni, hasitanau mo ya motenasa re m. Uhe no mi-kokorobahe ha asakara ne do, tosi he te saburahi tamahu ohom-katagata, yorosikara zu omohi hanati tamaha ba, kurusiku mo aru beki kana!" to omohosu ni, uti ni ha, makoto ni monosi to obosi tutu, tabitabi mi-kesiki ari to, hito no tuge kikoyure ba, wadurahasiku te, Naka-no-Himegimi wo, ohoyakezama nite maziraha se tatematura m koto wo obosi te, Naisi-no-Kami wo yuduri tamahu.

 Ohoyake, ito katau si tamahu koto nari kere ba, tosigoro, kau obosi oki te sika do, e zisi tamaha zari si wo, ko-Otodo no mi-kokoro wo obosi te, hisasiu nari ni keru mukasi no rei nado hikiide te, sono koto kanahi tamahi nu. Kono Kimi no ohom-sukuse nite, tosigoro mausi tamahi si ha kataki nari keri, to miye tari.

 [4-4 Tamakazura sends a letter to Yugiri]

 "Kakute, kokoroyasuku te utizumi mo si tamahe kasi." to, obosu ni mo, "Itohosiu, Seusyau no koto wo, haha-Kitanokata no wazato notamahi si mono wo. Tanome kikoye si yau ni honomekasi kikoye si mo, ikani omohi tamahu ram?" to obosi atukahu.

 Ben-no-Kimi site, kokoroutukusiki yau ni, Otodo ni kikoye tamahu.

 "Uti yori, kakaru ohosegoto no are ba, samazama ni, anagati naru mazirahi no konomi to, yo no kikimimi mo ikaga to omohi tamahe te nam, wadurahi nuru."

 to kikoye tamahe ba,

 "Uti no mi-kesiki ha, obosi togamuru mo, kotowari ni nam uketamaharu. Ohoyakegoto ni tuke te mo, miyadukahe si tamaha nu ha, sarumaziki waza ni nam. Haya, obosi tatu beki ni nam."

 to mousi tamahe ri.

 Mata, konotabi ha, Tiuguu no mi-kesiki tori te zo mawiri tamahu. "Otodo ohase masika ba, osi-keti tamaha zara masi." nado, ahare naru koto-domo wo nam. Anegimi ha, katati nado nadakau, wokasige nari to, kikosimesi oki tari keru wo, hikikahe tamahe ru wo, nama kokoro yuka nu yau nare do, kore mo ito raurauziku, kokoronikuku motenasi te saburahi tamahu.

 [4-5 Tamakazura gives up to be a nun]

 Saki-no-Kam-no-Kimi, katati kahe te m to obosi tatu wo,

 "Katagata ni atukahi kikoye tamahu hodo ni, okonahi mo kokoroawatatasiu koso obosa re me. Ima sukosi, idukata mo kokoro nodokani mi tatematuri nasi tamahi te, modokasiki tokoro naku, hitamitini tutome tamahe."

 to, Kimi-tati no mausi tamahe ba, obosi todokohori te, uti ni ha, tokidoki sinobi te mawiri tamahu wori mo ari. Win ni ha, wadurahasiki mi-kokorobahe no naho taye ne ba, sarubeki wori mo, sarani mawiri tamaha zu. Inisihe wo omohi ide si ga, sasugani, katazikenau oboye si kasikomari ni, hito no mina yurusa nu koto ni omohe ri si wo mo, sirazugaho ni omohi te mawira se tatematuri te, "Midukara sahe, tahabure ni te mo, wakawakasiki koto no yo ni kikoye tara m koso, ito mabayuku migurusikaru bekere." to obose do, saru tumi ni yori to, hata, Miyasumdokoro ni mo akasi kikoye tamaha ne ba, "Ware wo, mukasi yori, ko-Otodo ha toriwaki te obosi kasiduki, Kam-no-Kimi ha, Wakagimi wo, sakura no arasohi, hakanaki wori ni mo, kokoroyose tamahi si nagori ni, obosi otosi keru yo!" to, uramesiu omohi kikoye tamahi keri. Win-no-Uhe, hata, masite imiziu turasi to zo obosi notamaha se keru.

 "Hurumekasiki atari ni sasi-hanati te. Omohi otosa ruru mo, kotowari nari."

 to, uti-katarahi tamahi te, ahare ni nomi obosi masaru.

 [4-6 A baby boy is born to the eldest daughter in after years]

 Tosigoro ari te, mata Wotokomiko umi tamahi tu. Sokora saburahi tamahu ohom-katagata ni, kakaru koto naku te tosigoro ni nari ni keru wo, oroka nara zari keru ohom-sukuse nado, yohito odoroku. Mikado ha, masite kagiri naku medurasi to, kono Ima-Miya wo ba omohi kikoye tamahe ri. "Oriwi tamaha nu yo nara masika ba, ikani kahi ara masi. Ima ha nanigoto mo haye naki yo wo, ito kutiwosi." to nam obosi keru.

 Womna-Itinomiya wo, kagirinaki mono ni omohi kikoye tamahi si wo, kaku samazama ni utukusiku te, kazu sohi tamahe re ba, meduraka naru kata nite, ito kotoni oboi taru wo nam, Nyougo mo, "Amari kau te ha monosikara m." to, mi-kokoro ugoki keru.

 Koto ni hure te, yasukara zu kunekunesiki koto ideki nado si te, onodukara ohom-naka mo hedataru beka' meri. Yo no koto to si te, kazu nara nu hito no nakarahi ni mo, motoyori kotowari e taru kata ni koso, ainaki ohoyoso no hito mo, kokoro wo yosuru waza na' mere ba, Win no uti no kami simo no hitobito, ito yamgotonaku te, hisasiku nari tamahe ru ohom-kata ni nomi kotowari te, hakanai koto ni mo, kono kata zama wo yokara zu torinasi nado suru wo, ohom-Seuto no Kimi-tati mo,

 "Sarebayo! Asiu yaha kikoye oki keru."

 to, itodo mausi tamahu. Kokoroyasukara zu, kikigurusiki mama ni,

 "Kakara de, nodoyaka ni meyasuku te yo wo sugusu hito mo ohoka' meri kasi. Kagirinaki saihahi naku te, miya-dukahe no sudi ha, omohiyoru maziki waza nari keri."

 to, Oho-Uhe ha nageki tamahu.

 [4-7 Proposals to Tamakazura's daughters in after days]

 Kikoye si hitobito no, meyasuku nari nobori tutu, satemo ohase si ni, kataha nara nu zo amata aru ya! Sono naka ni, Gen-Zizyuu tote, ito wakau, hihadu nari to mi si ha, Saisyau-no-Tiuzyau nite, "Nihohu ya, kaworu ya!" to, kiki nikuku mede sawaga ru naru, geni, ito hitogara omorika ni kokoronikuki wo, yamgotonaki Miko-tati Otodo no, ohom-Musume wo, kokorozasi ari te notamahu naru nado mo, kikiire zu nado aru ni tuke te, "Sonokami ha, wakau kokoromotonaki yau nari sika do, meyasuku nebi masari nu beka' meri." nado, ihi ohasauzu.

 Seusyau nari simo, Sammi-no-Tiuzyau to ka ihi te, oboye ari.
 "Katati sahe, aramahosikari ki ya!"
 nado, nama-kokorowaroki tukaumaturi-bito ha, uti-sinobi tutu,
 "Urusage naru ohom-arisama yori ha."
 nado ihu mo ari te, itohosiu zo miye si.

 Kono Tiuzyau ha, naho omohi some si kokoro taye zu, uku mo turaku mo omohi tutu, Sa-Daizin no ohom-Musume wo e tare do, wosawosa kokoro mo tome zu, "Miti no hate naru hitatiobi no." to, tenarahi ni mo kotogusa ni mo suru ha, ikani omohu yau no aru ni ka ari kem.

 Miyasumdokoro, yasuge naki yo no mutukasisa ni, sato-gati ni nari tamahi ni keri. Kam-no-Kimi, omohi si yau ni ha ara nu ohom-arisama wo, kutiwosi to obosu. Uti-no-Kimi ha, nakanaka imamekasiu kokoroyasuge ni motenasi te, yo ni mo yuwe ari, kokoronikuki oboye nite, saburahi tamahu.

 

5 Tale of Kaoru Kaoru and the others' promotion

 [5-1 Kaoru visits to Tamakazura's residence to greet on his promotion]

 Sa-Daizin use tamahi te, Migi ha Hidari ni, Tou-Dainagon, Sa-Daisyau kake tamahe ru U-Daizin ni nari tamahu. Tugitugi no hitobito nariagari te, kono Kaworu-Tiuzyau ha, Tiunagon ni, Sammi-no-Kimi ha, Saisyau ni nari te, yorokobi si tamahe ru hitobito, kono ohom-zou yori hoka ni hito naki korohohi ni nam ari keru.

 Tyuunagon no ohom-yorokobi ni, saki-no-Naisi-no-Kam-no-Kimi ni mawiri tamahe ri. Omahe no niha nite haisi tatematuri tamahu. Kam-no-Kimi taimen si tamahi te,

 "Kaku, ito kusa hukaku nari yuku mugura no kado wo, yoki tamaha nu mi-kokorobahe ni mo, madu mukasi no ohom-koto omohi ide rare te nam."

 nado kikoye tamahu, ohom-kowe, ate ni aigyauduki, kika mahosiu imameki tari. "Huri gataku mo ohasuru kana! Kakareba, Win-no-Uhe ha, urami tamahu mi-kokoro taye nu zo kasi. Ima tuhini, koto hikiide tamahi te m." to omohu.

 "Yorokobi nado ha, kokoro ni ha ito simo omou tamahe ne domo, madu goranze rare ni koso mawiri habere. Yoki nu nado notamahasuru ha, oroka naru tumi ni uti-kahe sase tamahu ni ya." to mausi tamahu.

 "Kehu ha, sada sugi ni taru mi no urehe nado, kikoyu beki tuide ni mo ara zu to, tutumi habere do, waza to tatiyori tamaha m koto ha kataki wo, taimen naku te, hata, sasugani kudakudasiki koto ni nam.

 Win ni saburaha ruru ga, ito itau yononaka wo omohi midare, nakazora naru yau ni tadayohu wo, Nyougo wo tanomi kikoye, mata Kisai-no-Miya no ohom-kata ni mo, saritomo obosi yurusa re na m to, omohi tamahe sugusu ni, idukata ni mo, namege ni kokoroyuka nu mono ni obosa re ta' nare ba, ito kataharaiataku te, Miya-tati ha, sate saburahi tamahu. Kono, ito mazirahi nikuge naru midukara ha, kakute kokoroyasuku dani nagame sugui tamahe tote, makade sase taru wo, sore ni tuke te mo, kikinikuku nam.

 Uhe ni mo yorosikara zu obosi notamaha su naru. Tuide ara ba, honomekasi sousi tamahe. Tozamakauzama ni, tanomosiku omohi tamahe te, idasi tate haberi si hodo ha, idukata wo mo kokoroyasuku, utitoke tanomi kikoye sika do, ima ha, kakaru koto ayamari ni, wosanau ohokenakari keru midukara no kokoro wo, modokasiku nam."

 to, uti-nai tamahu kesiki nari.

 [5-2 Kaoru meets to Tamakazura]

 "Sarani kau made obosu maziki koto ni nam. Kakaru ohom-mazirahi no yasukara nu koto ha, mukasi yori, saru koto to nari haberi ni keru wo, kurawi wo sari te, sidukani ohasimasi, nanigoto mo kezayaka nara nu ohom-arisama to nari ni taru ni, tare mo utitoke tamahe ru yau nare do, onoono utiuti ha, ikaga idomasiku mo obosu koto mo nakara m.

 Hito ha nani no toga to mi nu koto mo, waga ohom-mi ni tori te ha uramesiku nam, ainaki koto ni kokoro ugokai tamahu koto, Nyougo, Kisaki no tune no ohom-kuse naru besi. Sabakari no magire mo ara zi mono tote yaha, obosi tati kem. Tada nadaraka ni motenasi te, goranzi sugusu beki koto ni haberu nari. Wotoko no kata nite, sousu beki koto ni mo habera nu koto ni nam."

 to, ito sukusukusiu mausi tamahe ba,

 "Taimen no tuide ni urehe kikoye m to, matituke tatematuri taru kahinaku, aha no ohom-kotowari ya!"

 to, uti-warahi te ohasuru, hito no oya nite, hakabakasi-gari tamahe ru hodo yori ha, ito wakayaka ni ohodoi taru kokoti su. "Miyasumdokoro mo, kayau ni zo ohasu beka' meru. Udi no Himegimi no kokoro tomari te oboyuru mo, kauzama naru kehahi no wokasiki zo kasi." to omohi wi tamahe ri.

 Naisi-no-Kami mo, konokoro makade tamahe ri. Konata kanata sumi tamahe ru kehahi wokasiu, ohokata nodoyakani, magiruru koto naki ohom-arisama-domo no, su no uti, kokorohadukasiu oboyure ba, kokorodukahi se rare te, itodo mote-sidume meyasuki wo, Oho-Uhe ha, "Tikau mo mi masika ba." to, uti-obosi keri.

 [5-3 There is a banquet on Udaijin's residence]

 Otodo no tono ha, tada kono Tono no himgasi nari keri. Daikyau no wega no Kimdati nado, amata tudohi tamahu. Hyaubukyau-no-Miya, Hidari-no-Otodo-dono no noriyumi no kaheridati, sumahi no aruzi nado ni ha, ohasimasi si wo omohi te, kehu no hikari to sauzi tatematuri tamahi kere do, ohasimasa zu.

 Kokoronikuku mote-kasiduki tamahu Himegimi-tati wo, saruha, kokorozasi kotoni, ikade, to omohi kikoye tamahu beka' mere do, Miya zo, ikanaru ni ka ara m, mi-kokoro mo tome tamaha zari keru. Gen-Tiunagon no, itodo aramahosiu nebi totonohi, nanigoto mo okure taru kata naku monosi tamahu wo, Otodo mo Kitanokata mo, me todome tamahi keri.

 Tonari no kaku nonosiri te, yukitigahu kuruma no oto, saki ohu kowegowe mo, mukasi no koto omohi ide rare te, kono Tono ni ha, mono ahareni nagame tamahu.

 "Ko-Miya use tamahi te, hodo mo naku, kono Otodo no kayohi tamahi si hodo wo, ito ahatukei yau ni, yohito ha modoku nari sika do, kakute monosi tamahu mo, sasuganaru kata ni meyasukari keri. Sadamena no yo ya! Idure ni ka yoru beki?" nado notamahu.

 [5-4 Saisho-chujo visits to Tamakazura's residence]

 Hidari-no-Ohotono no Saisyau-no-Tiuzyau, daikyau no mata no hi, yuhuduke te koko ni mawiri tamahe ri. Miyasumdokoro, sato ni ohasu to omohu ni, itodo kokorogesau sohi te,

 "Ohoyake no kazumahe tamahu yorokobi nado ha, nani to mo oboye habera zu. Watakusi no omohu koto kanaha nu nageki nomi, tosituki ni sohe te, omou tamahe haruke m kata naki koto."

 to, namida osi-nogohu mo, kotosaramei tari. Nizihu siti, hati no hodo no, ito sakari ni nihohi, hanayaka naru katati si tamahe ri.

 "Migurusi no Kimi-tati no, yononaka wo kokoro no mama ni ogori te, tukasa kurawi woba nani to mo omoha zu, sugusi imasugarahu ya! Ko-Tono no ohase masika ba, koko naru hitobito mo, kakaru susabi goto ni zo, kokoro ha midara masi."

 to uti-naki tamahu. U-Hyauwe-no-Kami, U-Daiben nite, mina hisamgi naru wo, urehasi to omohe ri. Zizyuu to kikoyu meri si zo, konokoro, Tou-no-Tiuzyau to kikoyu meru. Tosi yohahi no hodo ha, kataha nara ne do, hito ni okuru to nageki tamahe ri. Saisyau ha, tokaku tukidukisiku.

to Home Page
Classic Text
Mod.Version
Note
Original Text(Ohoshima-bon)
Teika's Note