First updated 10/19/2002(ver.1-3)
Last updated 12/14/2010(ver.2-2)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

 

HASIHIME


Tale of Kaoru's Konoe-Chujo era, from in fall to October in winter at the age of 22

1 Tale of Hachi-no-miya A recluse Imperial prince

 1. Hachi-no-miya's family and family line---Sono-koro, yo ni kazumahe rare tamaha nu huru-Miya ohasi keri
 2. Hachi-no-miya and his daughters' life---"Ari huru ni tuke te mo, ito hasitanaku
 3. Hachi-no-miya's religious life---Sasuga ni, hiroku omosiroki miya no, ike, yama nado no
 4. One day in the spring---Haru no uraraka naru hikage ni, ike no midutori-domo no
 5. Hachi-no-miya's half life and moveing to Uji---Titi-Mikado ni mo Nyougo ni mo, toku okure kikoye tmahi te
2 Tale of Hachi-no-miya Kaoru makes friend with Hachi-no-miya
 1. Hachi-no-miya has a bonze as his teacher---Itodo, yama kasanare ru ohom-sumika ni, tadune mawiru hito nasi
 2. A bonze talks with Kaoru at Reizei-in---Kono Azari ha, Reizei-Win ni mo sitasiku saburahi te
 3. A bonze talks about Kaoru to Hachi-no-miya---Tyuuzyau-no-Kimi, naka-naka, Miko no omohi-sumasi tamahe ra m mi-kokorobahe wo
 4. Kaoru makes friend with Hachi-no-miya---Geni, kiki si yori mo ahare ni, sumahi tamahe ru sama yori
3 Tale of Kaoru Kaoru peeps Hachi-no-miya's daughters
 1. Kaoru goes to Uji at late fall---Aki no suwe-tu-kata, siki ni ate te si tamahu ohom-nenbutu wo
 2. A night duty man reads Kaoru into the cottage's garden---Sibasi kika mahosiki ni, sinobi tamahe do, ohom-kehahi siruku
 3. Kaoru peeps Hachi-no-miya's daughters---Anata ni kayohu beka' meru suigai no to wo, sukosi osi-ake te
 4. Kaoru talks with the elder sister over misu---Kaku miye ya si nu ram to ha obosi mo yora de
 5. Old woman, Ben deals with Kaoru---Tatosihenaku sasi-sugusi te, "Ana, katazikena ya
 6. Ben talks about old times to Kaoru---Kono Oyi-bito ha uti-naki nu. "Sasi-sugi taru tumi mo ya to
 7. Kaoru comes back to Kyoto after exchanging waka with the elder sister---Mine no yahe-kumo, omohi-yaru hedate ohoku, ahare naru ni
 8. Kaoru wrights a letter to Uji---Oyi-bito no monogatari, kokoro ni kakari te obosi-ide raru.
 9. Kaoru talks about Hachi-no-miya's daughers to Nio-no-miya---Kimi ha, Hime-Gimi no ohom-koto, ito meyasuku ko-mekasiki wo
4 Tale of Kaoru Kaoru gets to know his secret birth
 1. Kaoru goes to Uji at the early in October---Zihu-gwati ni nari te, go, roku-niti no hodo ni, Udi he maude tamahu
 2. Kaoru promises to take care of Hachi-no-miya's daughters---"Kono watari ni, oboye naku te, wori-wori honomeku
 3. Kaoru listens to the coninuance of Ben's talking---Sate, akatuki-gata no, Miya no ohom-okonahi si tamahu hodo ni
 4. Kaoru listens to the truth of his father's death---"Munasiu nari tamahi si sawagi ni, Haha ni haberi si hito ha
 5. Kaoru gets his deceased father's letters---Sasayaka ni osi-maki ahase taru hogu-domo no, kabi kusaki wo
 6. Kaoru reads his deceased father's letters---Kaheri tamahi te, madu kono hukuro wo mi tamahe ba, Kara no husenryau

 

1 Tale of Hachi-no-miya A recluse Imperial prince

 [1-1 Hachi-no-miya's family and family line]

 Sonokoro, yo ni kazumahe rare tamaha nu huru-Miya ohasi keri. Hahakata nado mo, yamgotonaku monosi tamahi te, sudi koto naru beki oboye nado ohasikeru wo, toki uturi te, yononaka ni hasitaname rare tamahi keru magire ni, nakanaka ito nagori naku, ohom-usiromi nado mo mono uramesiki kokorogokoro nite, katagata ni tuke te, yo wo somuki sari tutu, ohoyake watakusi ni yoridokoro naku, sasi-hanata re tamahe ru yau nari.

 Kitanokata mo, mukasi no Otodo no ohom-musume nari keru, ahareni kokorobosoku, oya-tati no obosi oki te tari si sama nado omohi ide tamahu ni, tatosihenaki koto ohokare do, huruki ohom-tigiri no hutatu naki bakari wo, ukiyo no nagusame nite, katamini matanaku tanomi kahasi tamahe ri.

 Tosigoro huru ni, ohom-ko monosi tamaha de kokoromotonakari kere ba, sauzausiku turedure naru nagusame ni, "Ikade, wokasikara m tigo mo gana!" to, Miya zo tokidoki obosi notamahi keru ni, medurasiku, Womnagimi no ito utukusige naru, mumare tamahe ri.

 Kore wo kagirinaku ahare to omohi kasiduki kikoye tamahu ni, sasituduki kesikibami tamahi te, "Kono tabi ha wotoko nite mo." nado obosi taru ni, onazi sama nite, tahirakani ha si tamahi nagara, ito itaku wadurahi te use tamahi nu. Miya, asamasiu obosi madohu.

 [1-2 Hachi-no-miya and his daughters' life]

 "Ari huru ni tuke te mo, ito hasitanaku, tahe gataki koto ohokaru yo nare do, misute gataku ahare naru hito no ohom-arisama, kokorozama ni, kake todome raruru hodasi nite koso, sugusi ki ture, hitori tomari te, itodo susamaziku mo aru beki kana! Ihakenaki hitobito wo mo, hitori hagukumi tate m hodo, kagiri aru mi nite, ito wokogamasiu, hitowarokaru beki koto."

 to obosi tati te, ho'i mo toge mahosiu si tamahi kere do, mi yuduru kata naku te nokosi todome m wo, imiziu obosi tayutahi tutu, tosituki mo hure ba, onoono oyosuke masari tamahu sama, katati no, utukusiu aramahosiki wo, akekure no ohom-nagusame nite, onodukara misugusi tamahu.

 Noti ni mumare tamahi si Kimi wo ba, saburahu hitobito mo, "Ideya, worihusi kokorouku." nado, uti-tubuyaki tutu, kokoro ni ire te mo atukahi kikoye zari kere do, kagiri no sama nite, nanigoto mo obosi waka zari si hodo nagara, kore wo ito kokorogurusi to omohi te,

 "Tada, kono Kimi wo katami ni mi tamahi te, ahare to obose."

 to bakari, tada hitokoto nam, Miya ni kikoye oki tamahi kere ba, sakinoyo no tigiri mo turaki worihusi nare do, "Sarubeki ni koso ha ari keme to, imaha to miye si made, ito ahare to omohi te, usirometage ni notamahi si wo." to, obosi ide tutu, kono Kimi wo simo, ito kanasiu si tatematuri tamahu. Katati nam makoto ni ito utukusiu, yuyusiki made monosi tamahi keru.

 Himegimi ha, kokorobase sidukani yosi aru kata nite, mirume motenasi mo, kedakaku kokoronikuki sama zo si tamahe ru. Itahasiku yamgotonaki sudi ha masari te, idure wo mo, samazama ni omohi kasiduki kikoye tamahe do, kanaha nu koto ohoku, tosituki ni sohe te, Miya no uti mo sabisiku nomi nari masaru.

 Saburahi si hito mo, tatukinaki kokoti suru ni, e sinobi ahe zu, tugitugini sitagahi te makade tiri tutu, Wakagimi no ohom-menoto mo, saru sawagi ni, hakabakasiki hito wo simo, eri ahe tamaha zari kere ba, hodo ni tuke taru kokoro asasa nite, wosanaki hodo wo misute tatematuri ni kere ba, tada Miya zo hagukumi tamahu.

 [1-3 Hachi-no-miya's religious life]

 Sasugani, hiroku omosiroki miya no, ike, yama nado no kesiki bakari mukasi ni kahara de, ito itau are masaru wo, turedure to nagame tamahu.

 Keisi nado mo, munemunesiki hito mo naki mama ni, kusa awoyaka ni sigeri, noki no sinobu zo, tokoroegaho ni awomi watare ru. Woriwori ni tuke taru hana momidi no, iro wo mo ka wo mo, onazi kokoro ni mi hayasi tamahi si ni koso, nagusamu koto mo ohokari kere, itodosiku sabisiku, yorituka m kata naki mama ni, dibutu no ohom-kazari bakari wo, wazato se sase tamahi te, akekure okonahi tamahu.

 Kakaru hodasi-domo ni kakadurahu dani, omohi no hoka ni kutiwosiu, "Waga kokoro nagara mo kanaha zari keru tigiri." to oboyuru wo, maite, "Nani ni ka, yo no hito mei te imasara ni." to nomi, tosituki ni sohe te, yononaka wo obosi hanare tutu, kokoro bakari ha hiziri ni nari hate tamahi te, ko-Kimi no use tamahi ni si konata ha, rei no hito no sama naru kokorobahe nado, tahabure nite mo obosi ide tamaha zari keri.

 "Nadoka, sasimo. Wakaruru hodo no kanasibi ha, mata yo ni taguhi naki yau ni nomi koso ha, oboyu beka' mere do, ari hure ba, sa nomi yaha! Naho, yohito ni nazurahu mi-kokorodukahi wo si tamahi te, ito kaku migurusiku, tatukinaki Miya no uti mo, onodukara motenasa ruru waza mo ya!"

 to, hito ha modoki kikoye te, nanikure to, tukidukisiku kikoyegotu koto mo, rui ni hure te ohokare do, kikosimesi ire zari keri.

 Ohom-nenzu no himahima ni ha, kono Kimitati wo moteasobi, yauyau oyosuke tamahe ba, koto narahasi, go uti, hentuki nado, hakanaki ohom-asobi waza ni tuke te mo, kokorobahe-domo wo mi tatematuri tamahu ni, Himegimi ha, raurauziku, hukaku omorika ni miye tamahu. Wakagimi ha, ohodoka ni rautage naru sama si te, mono dutumi si taru kehahi ni, ito utukusiu, samazama ni ohasu.

 [1-4 One day in the spring]

 Haru no uraraka naru hikage ni, ike no midutori-domo no, hane uti-kahasi tutu, onogazisi saheduru kowe nado wo, tune ha, hakanaki koto ni mi tamahi sika domo, tugahi hanare nu wo urayamasiku nagame tamahi te, Kimitati ni, ohom-koto-domo wosihe kikoye tamahu. Ito wokasige ni, tihisaki ohom-hodo ni, toridori kaki-narasi tamahu mononone-domo, ahareni wokasiku kikoyure ba, namida wo uke tamahi te,

 "Uti-sute te tugahi sari ni si midutori no
 kari no konoyo ni tati okure kem

 Kokorodukusi nari ya!"

 to, me osinogohi tamahu. Katati ito kiyogeni ohasimasu Miya nari. Tosigoro no ohom-okonahi ni yase hosori tamahi ni tare do, sate simo, ateni namameki te, Kimitati wo kasiduki tamahu mi-kokorobahe ni, nahosi no nayebame ru wo ki tamahi te, sidokenaki ohom-sama, ito hadukasige nari.

 Himegimi, ohom-suzuri wo yawora hikiyose te, tenarahi no yau ni kaki maze tamahu wo,

 "Kore ni kaki tamahe. Suzuri ni ha kaki tuke za' nari."

 tote, kami tatematuri tamahe ba, hadirahi te kaki tamahu.

 "Ikade kaku sudati keru zo to omohu ni mo
 uki midutori no tigiri wo zo siru
"

 Yokara ne do, sono wori ha, ito ahare nari keri. Te ha, ohisaki miye te, mada yoku mo tuduke tamaha nu hodo nari.

 "Wakagimi mo kaki tamahe."

 to are ba, ima sukosi wosanage ni, hisasiku kaki ide tamahe ri.

 "Nakunaku mo hane uti-ki suru kimi naku ha
 ware zo sumori ni nari ha hate masi
"

 Ohom-zo-domo nado nayebami te, omahe ni mata hito mo naku, ito sabisiku turedurege naru ni, samazama ito rautage nite monosi tamahu wo, ahareni kokorogurusiu, ikaga obosa zara m. Kyau wo katate ni mo' tamahi te, katu yomi tutu sauga wo si tamahu.

 Himegimi ni biha, Wakagimi ni sau no ohom-koto, mada wosanakere do, tuneni ahase tutu narahi tamahe ba, kiki nikuku mo ara de, ito wokasiku kikoyu.

 [1-5 Hachi-no-miya's half life and moveing to Uji]

 Titi-Mikado ni mo Nyougo ni mo, toku okure kikoye tamahi te, hakabakasiki ohom-usiromi no, toritate taru ohase zari kere ba, zae nado hukaku mo e narahi tamaha zu, maite, yononaka ni sumituku mi-kokorookite ha, ikadekaha siri tamaha m. Takaki hito to kikoyuru naka ni mo, asamasiu ateni ohodoka naru, womna no yau ni ohasure ba, huruki yo no ohom-takaramono, Ohodi-Otodo no ohom-soubun, naniyakaya to tuki su mazikari kere do, yukuhe mo naku hakanaku use hate te, ohom-teudo nado bakari nam, wazato uruhasiku te ohokari keru.

 Mawiri toburahi kikoye, kokoroyose tatematuru hito mo nasi. Turedure naru mama ni, Utadukasa no mono no si-domo nado yau no, sugure taru wo mesiyose tutu, hakanaki asobi ni kokoro wo ire te, ohiide tamahe re ba, sono kata ha, ito wokasiu sugure tamahe ri.

 Genzi-no-Otodo no ohom-otouto ni ohase si wo, Reizei-Win no Touguu ni ohasi masi si toki, Suzyaku-Win no Oho-Gisaki no, yokosama ni obosi kamahe te, kono Miya wo, yononaka ni tatitugi tamahu beku, waga ohom-toki, mote-kasiduki tatematuri keru sawagi ni, ainaku, anata zama no ohom-nakarahi ni ha, sasihanata re tamahi ni kere ba, iyoiyo kano ohom-tugitugi ni nari hate nuru yo nite, e mazirahi tamaha zu. Mata, kono tosigoro, kakaru hiziri ni nari hate te, ima ha kagiri to, yorodu obosi sute tari.

 Kakaru hodo ni, sumi tamahu miya yake ni keri. Itodosiki yo ni, asamasiu ahenaku te, uturohi sumi tamahu beki tokoro no, yorosiki mo nakari kere ba, Udi to ihu tokoro ni, yosi aru yamazato mo' tamahe ri keru ni watari tamahu. Omohi-sute tamahe ru yo nare domo, ima ha to sumi hanare na m wo ahare ni obosa ru.

 Aziro no kehahi tikaku, mimi kasikamasiki kaha no watari nite, siduka naru omohi ni kanaha nu kata mo are do, ikagaha se m. Hana momidi, midu no nagare ni mo, kokoro wo yaru tayori ni yose te, itodosiku nagame tamahu yori hoka no koto nasi. Kaku taye komori nuru noyama no suwe ni mo, "Mukasi no hito no monosi tamaha masika ba." to, omohi kikoye tamaha nu wori nakari keri.

 "Mi si hito mo yado mo keburi ni nari ni si wo
 nani tote waga mi kiye nokori kem
"

 Ike ru kahinaku zo, obosi kogaruru ya!

 

2 Tale of Hachi-no-miya Kaoru makes friend with Hachi-no-miya

 [2-1 Hachi-no-miya has a bonze as his teacher]

 Itodo, yama kasanare ru ohom-sumika ni, tadune mawiru hito nasi. Ayasiki gesu nado, winakabi taru yamagatu-domo nomi, mareni nare mawiri tukaumaturu. Mine no asagiri haruru wori naku te, akasi kurasi tamahu ni, kono Udiyama ni, hiziridati taru Azari sumi keri.

 Zae ito kasikoku te, yo no oboye mo karokara ne do, wosawosa ohoyakegoto ni mo ide tukahe zu, komori wi taru ni, kono Miya no, kaku tikaki hodo ni sumi tamahi te, sabisiki ohom-sama ni, tahutoki waza wo se sase tamahi tutu, hohumon wo yomi narahi tamahe ba, tahutogari kikoye te, tuneni mawiru.

 Tosigoro manabi siri tamahe ru koto-domo no, hukaki kokoro wo toki kika se tatematuri, iyoiyo konoyo no ito karisome ni, adikinaki koto wo mausi sirasure ba,

 "Kokoro bakari ha hatisu no uhe ni omohi nobori, nigori naki ike ni mo sumi nu beki wo, ito kaku wosanaki hitobito wo misute te m usirometasa bakari ni nam, e hitamiti ni katati wo mo kahe nu."

 nado, hedate naku monogatari si tamahu.

 [2-2 A bonze talks with Kaoru at Reizei-in]

 Kono Azari ha, Reizei-Win ni mo sitasiku saburahi te, ohom-kyau nado wosihe kikoyuru hito nari keri. Kyau ni ide taru tuide ni mawiri te, rei no, sarubeki humi nado goranzi te, toha se tamahu koto mo aru tuide ni,

 "Hati-no-Miya no, ito kasikoku, naikeu no ohom-zae satori hukaku monosi tamahi keru kana! Sarubeki nite, mumare tamahe ru hito ni ya monosi tamahu ram. Kokorohukaku omohi sumasi tamahe ru hodo, makoto no hiziri no okite ni nam miye tamahu." to kikoyu.

 "Imada katati ha kahe tamaha zu ya? Zokuhiziri to ka, kono wakaki hitobito no tuke ta' naru, ahare naru koto nari." nado notamahasu.

 Saisyau-no-Tiuzyau mo, omahe ni saburahi tamahi te, "Ware koso, yononaka woba ito susamaziu omohi siri nagara, okonahi nado, hito ni me todome raru bakari ha tutome zu, kutiwosiku te sugusi kure." to, hito sire zu omohi tutu, "Zoku nagara hiziri ni nari tamahu kokoro no okite ya ikani?" to, mimi todome te kiki tamahu.

 "Suke no kokorozasi ha, motoyori monosi tamahe ru wo, hakanaki koto ni omohi todokohori, ima to nari te ha, kokorogurusiki womnago-domo no ohom-uhe wo, e omohi sute nu to nam, nageki haberi taubu." to sousu.

 Sasugani, mono no ne meduru Azari nite,

 "Geni, hata, kono Himegimi-tati no, koto hiki ahase te asobi tamahe ru, kahanami ni kihohi te kikoye haberu ha, ito omosiroku, Gokuraku omohiyara re haberu ya!"

 to, kotai ni medure ba, Mikado hohowemi tamahi te,

 "Saru hiziri no atari ni ohiide te, konoyo no katazama ha, tadotadosikara m to osihakara ruru wo, wokasi no koto ya! Usirometaku, omohi sute gataku, mote-wadurahi tamahu ram wo, mosi, sibasi mo okure m hodo ha, yuduri yaha si tamaha nu."

 nado zo notamaha suru. Kono Win-no-Mikado ha, zihu no miko ni zo ohasimasi keru. Suzyaku-Win no, ko-Rokudeu-no-Win ni aduke kikoye tamahi si, Nihudau-no-Miya no ohom-tamesi wo omohosi ide te, "Kano Kimi-tati wo gana! Turedure naru asobigataki ni." nado uti-obosi keri.

 [2-3 A bonze talks about Kaoru to Hachi-no-miya]

 Tiuzyau-no-Kimi, nakanaka, Miko no omohi-sumasi tamahe ra m mi-kokorobahe wo, "Taimen si te, mi tatematura baya!" to omohu kokoro zo hukaku nari nuru. Sate Azari no kaheri iru ni mo,

 "Kanarazu mawiri te, mono-narahi kikoyu beku, madu utiuti ni mo, kesiki tamahari tamahe."

 nado katarahi tamahu.

 Mikado no, ohom-kotodute nite, "Ahare naru ohom-sumahi wo, hitodute ni kiku koto." nado kikoye tamau te,

 "Yo wo itohu kokoro ha yama ni kayohe domo
 yahe tatu kumo wo kimi ya hedaturu
"

 Azari, kono ohom-tukahi wo saki ni tate te, kano Miya ni mawiri nu. Nanome naru kiha no, sarubeki hito no tukahi dani mare naru yamakage ni, ito medurasiku, mati yorokobi tamau te, tokoro ni tuke taru sakana nado si te, saru kata ni motehayasi tamahu. Ohom-kahesi,

 "Ato taye te kokoro sumu to ha nakere domo
 yo wo Udiyama ni yado wo koso kare
"

 Hiziri no kata wo ba hige si te kikoye nasi tamahe re ba, "Naho, yo ni urami nokori keru." to, itohosiku goranzu.

 Azari, Tiuzyau no, dausin kokorohukage ni monosi tamahu nado, katari kikoye te,

 "Hohumon nado no kokoroe mahosiki kokorozasi nam, ihakenakari si yohahi yori hukaku omohi nagara, e sarazu yo ni ari huru hodo, ohoyake watakusi ni itoma naku akekurasi, wazato todikomori te narahi yomi, ohokata hakabakasiku mo ara nu mi ni simo, yononaka wo somuki gaho nara m mo, habakaru beki ni ara ne do, onodukara uti-tayumi, magirahasiku te nam sugusi kuru wo, ito arigataki ohom-arisama wo uketamahari tutahe si yori, kaku kokoro ni kake te nam, tanomi kikoye sasuru, nado, nemgoro ni mausi tamahi si." nado katari kikoyu.

 Miya,
 "Yononaka wo karisome no koto to omohi tori, itohasiki kokoro no tuki somuru koto mo, waga mi ni urehe aru toki, nabete no yo mo uramesiu omohi siru hazime ari te nam, dausin mo okoru waza na' meru wo, tosi wakaku, yononaka omohu ni kanahi, nanigoto mo aka nu koto ha ara zi to oboyuru mi no hodo ni, sa hata, noti no yo wo sahe, tadori siri tamahu ram ga arigatasa.

 Koko ni ha, sa' beki ni ya, tada itohi hanare yo to, kotosarani Hotoke nado no susume omomuke tamahu yau naru arisama nite, onodukara koso, siduka naru omohi kanahi yuke do, nokori sukunaki kokoti suru ni, hakabakasiku mo ara de, sugi nu beka' meru wo, kisikata yukusuwe, sarani e taru tokoro naku omohi sira ruru wo, kaheri te ha, kokorohadukasige naru nori no tomo ni koso ha, monosi tamahu nare."

 nado notamahi te, katamini ohom-seusoko kayohi, midukara mo maude tamahu.

 [2-4 Kaoru makes friend with Hachi-no-miya]

 Geni, kiki si yori mo ahareni, sumahi tamahe ru sama yori hazime te, ito kari naru kusa no ihori ni, omohinasi, kotosogi tari. Onaziki yamazato to ihe do, saru kata nite kokoro tomari nu beku, nodoyaka naru mo aru wo, ito aramasiki midu no oto, nami no hibiki ni, mono wasure uti si, yoru nado, kokoro toke te yume wo dani miru beki hodo mo nage ni, sugoku huki harahi tari.

 "Hiziridati taru ohom-tame ni, kakaru simo koso, kokoro tomara nu moyohosi nara me, Womnagimi-tati, nani gokoti si te sugusi tamahu ram? Yo no tune no womnasiku nayobi taru kata ha, tohoku ya?" to osihakara ruru ohom-arisama nari.

 Hotoke no ohom-hedate ni, sauzi bakari wo hedate te zo ohasu beka' meru. Sukigokoro ara m hito ha, kesikibami yori te, hito no ohom-kokorobahe wo mo mi mahosiu, sasugani ikaga to, yukasiu mo aru ohom-kehahi nari.

 Saredo, "Saru kata wo omohi hanaruru negahi ni, yama hukaku tadune kikoye taru ho'i naku, sukizukisiki nahozarigoto wo utiide azarebama m mo, koto ni tagahi te ya?" nado omohikahesi te, Miya no ohom-arisama no ito ahare naru wo, nemgoroni toburahi kikoye tamahi, tabitabi mawiri tamahi tutu, omohi si yau ni, Ubasoku nagara okonahu yama no hukaki kokoro, hohumon nado, wazato sakasige ni ha ara de, ito yoku notamahi sirasu.

 Hiziridatu hito, zae aru hohusi nado ha, yo ni ohokare do, amari kohagohasiu, kedohoge naru siutoku no Soudu, Souzyau no kiha ha, yo ni itoma naku kisuku nite, mono no kokoro wo tohi arahasa m mo, kotokotosiku oboye tamahu.

 Mata, sono hito nara nu Hotoke no ohom-desi no, imu koto wo tamotu bakari no tahutosa ha are do, kehahi iyasiku kotoba tami te, kotinage ni mononare taru, ito monosiku te, hiru ha, ohoyakegoto ni itoma naku nado si tutu, simeyaka naru yohi no hodo, kedikaki ohom-makuragami nado ni mesiire katarahi tamahu ni mo, ito sasugani mono-mutukasiu nado nomi aru wo, ito ateni, kokorogurusiki sama si te, notamahi iduru kotonoha mo, onazi Hotoke no ohom-wosihe wo mo, mimi tikaki tatohi ni hiki-maze, ito koyonaku hukaki ohom-satori ni ha ara ne do, yoki hito ha, mono no kokoro wo e tamahu kata no, ito koto ni monosi tamahi kere ba, yauyau minare tatematuri tamahu tabi goto ni, tuneni mi tatematura mahosiu te, itoma naku nado si te hodo huru toki ha, kohisiku oboye tamahu.

 Kono Kimi no, kaku tahutogari kikoye tamahe re ba, Reizei-Win yori mo, tuneni ohom-seusoko nado ari te, tosigoro, oto ni mo wosawosa kikoye tamaha zu, sabisige nari si ohom-sumika, yauyau hitome miru tokidoki ari. Worihusi ni, toburahi kikoye tamahu koto, ikamesiu, kono Kimi mo, madu sarubeki koto ni tuke tutu, wokasiki yau ni mo, mameyaka naru sama ni mo, kokoroyose tukaumaturi tamahu koto, samnen bakari ni nari nu.

 

3 Tale of Kaoru Kaoru peeps Hachi-no-miya's daughters

 [3-1 Kaoru goes to Uji at late fall]

 Aki no suwetukata, siki ni ate te si tamahu ohom-nenbutu wo, kono kahadura ha, aziro no nami mo, konokoro ha itodo mimi kasikamasiku siduka nara nu wo, tote, kano Azari no sumu tera no dau ni uturohi tamahi te, nanuka no hodo okonahi tamahu. Himegimi-tati ha, ito kokorobosoku, turedure masari te nagame tamahi keru koro, Tiuzyau-no-Kimi, hisasiku mawira nu kana to, omohi ide kikoye tamahi keru mama ni, ariake no tuki no, mada yobukaku sasi-iduru hodo ni idetati te, ito sinobi te, ohom-tomo ni hito nado mo naku te, yature te ohasi keri.

 Kaha no konata nare ba, hune nado mo waduraha de, ohom-muma nite nari keri. Iri mote yuku mama ni, kiri hutagari te, miti mo miye nu sigeki no naka wo wake tamahu ni, ito aramasiki kaze no kihohi ni, horohoro to oti midaruru konoha no tuyu no tiri kakaru mo, ito hiyayaka ni, hitoyarinarazu itaku nure tamahi nu. Kakaru ariki nado mo, wosawosa narahi tamaha nu kokoti ni, kokorobosoku wokasiku obosa re keri.

 "Yamaorosi ni tahe nu konoha no tuyu yori mo
 ayanaku moroki waga namida kana
"

 Yamagatu no odoroku mo urusasi tote, zuizin no oto mo se sase tamaha zu. Siba no magaki wo wake te, sokohaka to naki midu no nagare-domo wo humi sidaku koma no asioto mo, naho, sinobi te to youi si tamahe ru ni, kakure naki ohom-nihohi zo, kaze ni sitagahi te, nusi sira nu ka to odoroku nezame no iheihe ari keru.

 Tikaku naru hodo ni, sono koto to mo kiki waka re nu mono no ne-domo, ito sugogeni kikoyu. "Tuneni kaku asobi tamahu to kiku wo, tuide naku te, Miya no ohom-koto no ne no nadakaki mo, e kika nu zo kasi. Yoki wori naru besi." to omohi tutu iri tamahe ba, biha no kowe no hibiki nari keri. Wausikideu ni sirabe te, yo no tune no kakiahase nare do, tokoro kara ni ya, mimi nare nu kokoti si te, kaki-kahesu bati no oto mo, mono-kiyoge ni omosirosi. Saunokoto, ahareni namamei taru kowe si te, tayedaye kikoyu.

 [3-2 A night duty man reads Kaoru into the cottage's garden]

 Sibasi kika mahosiki ni, sinobi tamahe do, ohom-kehahi siruku kikituke te, Tonowibito meku wonoko, nama-katakunasiki, ideki tari.

 "Sikasika nam komori ohasimasu. Ohom-seusoko wo koso kikoye sase me." to mausu.

 "Nanika. Sika kagiri aru ohom-okonahi no hodo wo, magirahasi kikoyesase m ni ahinasi. Kaku nurenure mawiri te, itadurani kahera m urehe wo, Himegimi no Ohom-Kata ni kikoye te, ahare to notamahase ba nam, nagusamu beki."

 to notamahe ba, minikuki kaho uti-wemi te,

 "Mausa se habera m." tote tatu wo,

 "Sibasi ya!" to mesiyose te, "Tosigoro, hitodute ni nomi kiki te, yukasiku omohu ohom-koto no ne-domo wo, uresiki wori kana! Sibasi, sukosi tati-kakure te kiku beki mono no kuma ari ya? Tukinaku sasisugi te mawiri yora m hodo, mina koto yame tamahi te ha, ito ho'i nakara m."

 to notamahu. Ohom-kehahi, kaho katati no, saru nahonahosiki kokoti ni mo, ito medetaku katazikenaku oboyure ba,

 "Hito kika nu toki ha, akekure kaku nam asoba se do, simobito nite mo, miyako no kata yori mawiri tatimaziru hito haberu toki ha, oto mo se sase tamaha zu. Ohokata, kakute womna-tati ohasimasu koto wo ba kakusa se tamahi, nabete no hito ni sirase tatematura zi to, obosi notamahasuru nari."

 to mause ba, uti-warahi te,

 "Adikinaki ohom-monokakusi nari. Sika sinobi tamahu nare do, minahito, arigataki yo no tamesi ni, kiki idu beka' meru wo." to notamahi te, "Naho, sirube se yo. Ware ha, sukizukisiki kokoro nado, naki hito zo. Kakute ohasimasu ram ohom-arisama no, ayasiku, geni, nabete ni oboye tamaha nu nari."

 to komayakani notamahe ba,

 "Ana, kasiko! Kokoronaki yau ni, noti no kikoye ya habera m?"

 tote, anata no omahe ha, take no suigai si kome te, mina hedate koto naru wo, wosihe yose tatemature ri. Ohom-tomo no hito ha, nisi no rau ni yobi suwe te, kono Tonowibito ahi sirahu.

 [3-3 Kaoru peeps Hachi-no-miya's daughters]

 Anata ni kayohu beka' meru suigai no to wo, sukosi osi ake te mi tamahe ba, tuki wokasiki hodo ni kiri watare ru wo nagame te, sudare wo mizikaku maki age te, hitobito wi tari. Sunoko ni, ito samuge ni, mi hosoku nayebame ru Warahabe hitori, onazi sama naru otona nado wi tari. Uti naru hito hitori, hasira ni sukosi wi kakure te, biha wo mahe ni oki te, bati wo te masaguri ni si tutu wi taru ni, kumogakure tari turu tuki no, nihakani ito akaku sasiide tare ba,

 "Ahugi nara de, kore si te mo, tuki ha maneki tu bekari keri."

 tote, sasi-nozoki taru kaho, imiziku rautage ni nihohiyaka naru besi.

 Sohihusi taru hito ha, koto no uhe ni katabuki kakari te,

 "Iru hi wo kahesu bati koso ari kere, sama koto ni mo omohi oyobi tamahu mi-kokoro kana!"

 tote, uti-warahi taru kehahi, ima sukosi omorika ni yosiduki tari.

 "Oyoba zu tomo, kore mo tuki ni hanaruru mono kaha!"

 nado, hakanaki koto wo, utitoke notamahi kahasi taru kehahi-domo, sarani yoso ni omohiyari si ni ha ni zu, ito ahareni natukasiu wokasi.

 "Mukasimonogatari nado ni katari tutahe te, wakaki nyoubau nado no yomu wo mo kiku ni, kanarazu kayau no koto wo ihi taru, sasimo ara zari kem." to, nikuku osihakara ruru wo, "Geni, ahare naru mono no kuma ari nu beki yo nari keri." to, kokoro uturi nu besi.

 Kiri no hukakere ba, sayakani miyu beku mo ara zu. Mata, tuki sasiide na m to obosu hodo ni, oku no kata yori, "Hito ohasu." to tuge kikoyuru hito ya ara m, sudare orosi te mina iri nu. Odorokigaho ni ha ara zu, nagoyakani motenasi te, yawora kakure nuru kehahi-domo, kinu no oto mo se zu, ito nayoyokani kokorogurusiku te, imiziu ateni miyabika naru wo, ahare to omohi tamahu.

 Yawora ide te, kyau ni, ohom-kuruma wi te mawiru beku, hito hasirase tu. Arituru Saburahi ni,

 "Wori asiku mawiri haberi ni kere do, nakanaka uresiku, omohu koto sukosi nagusame te nam. Kaku saburahu yosi kikoye yo. Itau nure ni taru kakoto mo kikoye sase m kasi."

 to notamahe ba, mawiri te kikoyu.

 [3-4 Kaoru talks with the elder sister over misu]

 Kaku miye ya si nu ram to ha obosi mo yora de, utitoke tari turu koto-domo wo, kiki ya si tamahi tu ram to, ito imiziku hadukasi. Ayasiku, kaubasiku nihohu kaze no huki turu wo, omohikake nu hodo nare ba, "Odoroka zari keru kokoro ososa yo!" to, kokoro mo madohi te, hadi ohasauzu.

 Ohom-seusoko nado tutahuru hito mo, ito uhiuhisiki hito na' meru wo, "Worikara ni koso, yorodu no koto mo." to oboi te, mada kiri no magire nare ba, arituru misu no mahe ni ayumi ide te, tui wi tamahu.

 Yamazatobi taru wakaudo-domo ha, sasiirahe m kotonoha mo oboye de, ohom-sitone sasiiduru sama mo, tadotadosige nari.

 "Kono misu no mahe ni ha, hasitanaku haberi keri. Utituke ni asaki kokoro bakari nite ha, kaku mo tadune mawiru maziki yama no kakedi ni omou tamahuru wo, sama koto ni koso. Kaku tuyukeki tabi wo kasane te ha, saritomo, goranzi siru ram to nam, tanomosiu haberu."

 to, ito mameyakani notamahu.

 Wakaki hitobito no, nadaraka ni mono kikoyu beki mo naku, kiye kaheri kakayakasige naru mo, kataharaitakere ba, womnabara no oku hukaki wo okosi iduru hodo, hisasiku nari te, wazatomei taru mo kurusiu te,

 "Nanigoto mo omohi sira nu arisama nite, sirigaho ni mo, ikabakari kaha, kikoyu beku."

 to, ito yosi ari, ate naru kowe si te, hikiiri nagara honokani notamahu.

 "Katu siri nagara, uki wo sirazugaho naru mo, yo no saga to omou tamahe siru wo, hitotokoro simo, amari obomeka se tamahu ram koso, kutiwosikaru bekere. Arigatau, yorodu wo omohi sumasi taru ohom-sumahi nado ni, taguhi kikoye sase tamahu mi-kokoro no uti ha, nanigoto mo suzusiku osihakara re habere ba, naho, kaku sinobi amari haberu hukasa asasa no hodo mo, waka se tamaha m koso, kahi ha habera me.

 Yo no tune no sukizukisiki sudi ni ha, obosimesi hanatu beku ya! Sayau no kata ha, wazato susumuru hito haberi tomo, nabiku beu mo ara nu kokoroduyosa ni nam.

 Onodukara kikosimesi ahasuru yau mo haberi na m. Turedure to nomi sugusi haberu yo no monogatari mo, kikoye sase dokoro ni tanomi kikoye sase, mata kaku, yo hanare te, nagame sase tamahu ram mi-kokoro no magirahasi ni ha, sasimo, odoroka se tamahu bakari kikoye nare habera ba, ikani omohu sama ni habera m."

 nado, ohoku notamahe ba, tutumasiku, irahe nikuku te, okosi turu Oyibito no ideki taru ni zo, yuduri tamahu.

 [3-5 Old woman, Ben deals with Kaoru]

 Tatosihenaku sasi-sugusi te,

 "Ana, katazikena ya! Kataharaitaki omasi no sama ni mo haberu kana! Misu no uti ni koso. Wakaki hitobito ha, mono no hodo sira nu yau ni haberu koso."

 nado, sitatakani ihu kowe no sada sugi taru mo, kataharaitaku Kimi-tati ha obosu.

 "Ito mo ayasiku, yononaka ni sumahi tamahu hito no kazu ni mo ara nu ohom-arisama nite, samo ari nu beki hitobito dani, toburahi kazumahe kikoye tamahu mo, miye kikoye zu nomi nari masari habe' meru ni, arigataki ohom-kokorozasi no hodo ha, kazu ni mo habera nu kokoro ni mo, asamasiki made omohi tamahe haberu wo, wakaki ohom-kokoti ni mo obosi siri nagara, kikoye sase tamahi nikuki ni ya habera m?"

 to, ito tutumi naku mono nare taru mo, nama nikuki monokara, kehahi itau hito meki te, yosi aru kowe nare ba,

 "Ito taduki mo sira nu kokoti si turu ni, uresiki ohom-kehahi ni koso. Nanigoto mo, geni, omohi siri tamahi keru tanomi, koyonakari keri."

 tote, yoriwi tamahe ru wo, kityau no soba yori mire ba, akebono, yauyau mono no iro wakaruru ni, geni, yatusi tamahe ru to miyuru kariginu-sugata no, ito nure simeri taru hodo, "Utate, konoyo no hoka no nihohi ya!" to, ayasiki made kawori miti tari.

 [3-6 Ben talks about old times to Kaoru]

 Kono Oyibito ha uti-naki nu.

 "Sasisugi taru tumi mo ya to, omou tamahe sinobure do, ahare naru mukasi no ohom-monogatari no, ikanara m tuide ni utiide kikoyesase, katahasi wo mo, honomekasi sirosimesa se m to, tosigoro nenzu no tuide ni mo, uti-maze omou tamahe wataru sirusi ni ya, uresiki wori ni haberu wo, madaki ni obohore haberu namida ni kure te, e koso kikoyesase zu haberi kere."

 to, uti-wananaku kesiki, makoto ni imiziku mono-kanasi to omohe ri.

 Ohokata, sada sugi taru hito ha, namidamoro naru mono to ha mi kiki tamahe do, ito kau simo omohe ru mo, ayasiu nari tamahi te,

 "Koko ni, kaku mawiru wo ba, tabikasanari nuru wo, kaku ahare siri tamahe ru hito mo naku te koso, tuyukeki miti no hodo ni, hitori nomi sohoti ture. Uresiki tuide na' meru wo, koto na nokoi tamahi so kasi." to notamahe ba,

 "Kakaru tuide simo, habera zi kasi. Mata, haberi tomo, yo no ma no hodo sira nu inoti no, tanomu beki ni mo habera nu wo. Saraba, tada, kakaru hurumono, yo ni haberi keri to bakari, sirosimesa re habera nam.

 Samdeu-no-miya ni haberi si Ko-Zizyuu, hakanaku nari haberi ni keru to, hono-giki haberi si. Sonokami, mutumasiu omou tamahe si onazi hodo no hito, ohoku use haberi ni keru yo no suwe ni, haruka naru sekai yori tutahari maude ki te, kono itutose, mutose no hodo nam, kore ni kaku saburahi haberu.

 Sirosimesa zi kasi. Konokoro, Tou-Dainagon to mausu naru ohom-konokami no, Wemon-no-Kami nite kakure tamahi ni si ha, mono no tuide nado ni ya, kano ohom-uhe tote, kikosimesi tutahuru koto mo habera m.

 Sugi tamahi te, ikubaku mo hedatara nu kokoti nomi si haberu. Sono wori no kanasisa mo, mada sode no kahaku wori habera zu omou tamahe raruru wo, kaku otonasiku nara se tamahi ni keru ohom-yohahi no hodo mo, yume no yau ni nam.

 Kano Gon-no-Dainagon no ohom-menoto ni haberi si ha, Ben ga haha ni nam haberi si. Asayuhu ni tukaumaturi nare haberi si ni, hitokazu ni mo habera nu mi nare do, hito ni sirase zu, mi-kokoro yori hata amari keru koto wo, woriwori uti-kasume notamahi si wo, ima ha kagiri ni nari tamahi si ohom-yamahi no suwetukata ni, mesiyose te, isasaka notamahi oku koto nam haberi si wo, kikosimesu beki yuwe nam, hitokoto habere do, kabakari kikoye ide haberu ni, nokori wo to obosimesu mi-kokoro habera ba, nodokani nam, kikosimesi hate haberu beki. Wakaki hitobito mo, kataharaitaku, sasisugi tari to, tukizirohi haberu mo, kotowari ni nam."

 tote, sasuga ni uti-ide zu nari nu.

 Ayasiku, yumegatari, kamnagi yau no mono no, tohazugatari su ram yau ni, meduraka ni obosa rure do, ahareni obotukanaku obosi wataru koto no sudi wo kikoyure ba, ito okuyukasikere do, geni, hitome mo sigesi, sasigumi ni hurumonogatari ni kakadurahi te, yoru wo akasi hate m mo, kotigotisikaru bekere ba,

 "Sokohaka to omohi waku koto ha, naki monokara, inisihe no koto to kiki haberu mo, mono ahare ni nam. Saraba, kanarazu kono nokori kika se tamahe. Kiri hare yuka ba, hasitanakaru beki yature wo, omonaku goranzi togame rare nu beki sama nare ba, omou tamahuru kokoro no hodo yori ha, kutiwosiu nam."

 tote, tati tamahu ni, kano ohasimasu tera no kane no kowe, kasukani kikoye te, kiri ito hukaku tati watare ri.

 [3-7 Kaoru comes back to Kyoto after exchanging waka with the elder sister]

 Mine no yahekumo, omohiyaru hedate ohoku, ahare naru ni, naho, kono Himegimi-tati no mi-kokoro no uti-domo kokorogurusiu, "Nanigoto wo obosi nokosu ram. Kaku, ito okumari tamahe ru mo, kotowari zo kasi." nado oboyu.

 "Asaborake ihedi mo miye zu tazune ko si
 maki no woyama ha kiri kome te keri

 kokorobosoku mo haberu kana!"

 to, tatikaheri yasurahi tamahe ru sama wo, miyako no hito no menare taru dani, naho, ito kotoni omohi kikoye taru wo, maite, ikagaha medurasiu mi kikoye zara m. Ohom-kaheri kikoye tutahe nikugeni omohi tare ba, rei no, ito tutumasige nite,

 "Kumo no wiru mine no kakedi wo akigiri no
 itodo hedaturu koro ni mo aru kana
"

 Sukosi uti-nagei tamahe ru kesiki, asakara zu ahare nari.

 Nani bakari wokasiki husi ha miye nu atari nare do, geni, kokorogurusiki koto ohokaru ni mo, akau nari yuke ba, sasugani hitaomote naru kokoti si te,

 "Nakanaka naru hodo ni, uketamahari sasi turu koto ohokaru nokori ha, ima sukosi omonare te koso ha, urami kikoye sasu beka' mere. Saruha, kaku yo no hito mei te, motenasi tamahu beku ha, omoha zu ni, mono obosi waka zari keri to, uramesiu nam."

 tote, Tonowibito ga siturahi taru nisiomote ni ohasi te, nagame tamahu.

 "Aziro ha, hito sawagasige nari. Saredo, hiwo mo yora nu ni ya ara m. Susamazige naru kesiki nari."

 to, ohom-tomo no hitobito misiri te ihu.

 "Ayasiki hune-domo ni, siba kari tumi, onoono nani to naki yo no itonami-domo ni, yukikahu sama-domo no, hakanaki midu no uhe ni ukabi taru, tare mo omohe ba, onazi koto naru, yo no tune nasa nari. Ware ha ukaba zu, tama no utena ni sidukeki mi to, omohu beki yo kaha." to omohi tuduke raru.

 Suzuri mesi te, anata ni kikoye tamahu.

 "Hasihime no kokoro wo kumi te takase sasu
 sawo no siduku ni sode zo nure nuru

 Nagame tamahu ram kasi."

 tote, Tonowibito ni mota se tamahe ri. Ito samuge ni, iraragi taru kaho si te mote mawiru. Ohom-kaheri, kami no ka nado, oboroke nara m hadukasige naru wo, toki wo koso kakaru wori ni ha, tote,

 "Sasi-kaheru Udi no kahawosa asayuhu no
 siduku ya sode wo kutasi hatu ram

 mi sahe uki te."

 to, ito wokasige ni kaki tamahe ri. "Maho ni meyasuku mo monosi tamahi keri." to, kokoro tomari nure do,

 "Mi-kuruma wi te mawiri nu."

 to, hitobito sawagasi kikoyure ba, Tonowibito bakari wo mesiyose te,

 "Kaheri watara se tamaha m hodo ni, kanarazu mawiru besi."

 nado notamahu, nure taru ohom-zo-domo ha, mina kono hito ni nugi kake tamahi te, tori ni tukahasi turu ohom-nahosi ni tatematuri kahe tu.

 [3-8 Kaoru wrights a letter to Uji]

 Oyibito no monogatari, kokoro ni kakari te obosi ide raru. Omohi si yori ha, koyonaku masari te, wokasikari turu ohom-kehahi-domo, omokage ni sohi te, "Naho, omohi hanare gataki yo nari keri." to, kokoroyowaku omohi sira ru.

 Ohom-humi tatematuri tamahu. Kesaudati te mo ara zu, siroki sikisi no atugoye taru ni, hude hikitukurohi eri te, sumituki midokoro ari te kaki tamahu.

 "Utituke naru sama ni ya to, ainaku todome haberi te, nokori ohokaru mo kurusiki waza ni nam. Katahasi kikoye oki turu yau ni, ima yori ha, misu no mahe mo, kokoroyasuku obosi yurusu beku nam. Mi-yamagomori hate habera m hikazu mo uketamahari oki te, ibusekari si kiri no mayohi mo, haruke habera m."

 nado zo, ito sukuyokani kaki tamahe ru. Sakon-no-zou naru hito, ohom-tukahi nite,

 "Kano Oyibito tadune te, humi mo torase yo."

 to notamahu. Tonowibito ga samuge nite samayohi si nado, ahareni obosi yari te, ohoki naru hiwarigo yau no mono, amata se sase tamahu.

 Matanohi, kano mi-tera ni mo tatematuri tamahu. "Yamagomori no sou-domo, konokoro no arasi ni ha, ito kokorobosoku kurusikara m wo, sate ohasimasu hodo no huse, tamahu bekara m." to obosi yari te, kinu, wata nado ohokari keri.

 Ohom-okonahi hate te, ide tamahu asita nari kere ba, okonahi-bito-domo ni, wata, kinu, kesa, koromo nado, subete hitokudari no hodo dutu, aru kagiri no Daitoko-tati ni tamahu.

 Tonowibito ga, ohom-nugisute no, em ni imiziki kari no ohom-zo-domo, e nara nu siroki aya no ohom-zo no, nayonayo to ihi sira zu nihohe ru wo, utusi ki te, mi wo hata, e kahe nu mono nare ba, nitukahasikara nu sode no ka wo, hito goto ni togame rare, mede raruru nam, nakanaka tokorosekari keru.

 Kokoro ni makase te, mi wo yasuku mo hurumaha re zu, ito mukutukeki made, hito no odoroku nihohi wo wo, usinahi te baya to omohe do, tokoroseki hito no ohom-uturiga nite, e mo susugi sute nu zo, amari naru ya!

 [3-9 Kaoru talks about Hachi-no-miya's daughers to Nio-no-miya]

 Kimi ha, Himegimi no ohom-koto, ito meyasuku komekasiki wo, wokasiku mi tamahu. Miya ni mo, "Kaku ohom-seusoko ari ki." nado, hitobito kikoyesase, goranze sasure ba,

 "Nanikaha! Kesaudati te motenai tamaha m mo, nakanaka utate ara m. Rei no wakaudo ni ni nu mi-kokorobahe na' meru wo, nakara m noti mo nado, hitokoto uti-honomekasi te sika ba, sayau nite, kokoro zo tome tara m."

 nado notamau keri. Ohom-midukara mo, samazama no ohom-toburahi no, yama no ihaya ni amari si koto nado notamahe ru ni, maude m to obosi te, "Sam-no-Miya no, kayau ni okumari tara m atari no, mimasari se m koso, wokasikaru bekere to, aramasigoto ni dani notamahu mono wo, kikoye hagemasi te, mi-kokorosawagasi tatematura m." to obosi te, nodoyaka naru yuhugure ni mawiri tamahe ri.

 Rei no, samazama naru ohom-monogatari, kikoye kahasi tamahu tuide ni, Udi-no-Miya no ohom-koto katari ide te, mi si akatuki no arisama nado, kuhasiku kikoye tamahu ni, Miya, ito setini wokasi to oboi tari.

 Sarebayo to, mi-kesiki wo mi te, itodo mi-kokoro ugoki nu beku ihi tuduke tamahu.

 "Sate, sono ari kem kaherikoto ha, nadoka mise tamaha zari si. Maro nara masika ba." to urami tamahu.

 "Sakasi. Ito samazama goranzu beka' meru hasi wo dani, mise sase tamaha nu. Kano watari ha, kaku ito mo mumore taru mi ni, hikikome te yamu beki kehahi ni mo habera ne ba, kanarazu goranze sase baya, to omohi tamahure do, ikadeka tadune yora se tamahu beki. Kayasuki hodo koso, suka mahosiku ha, ito yoku suki nu beki yo ni haberi kere. Uti-kakurohe tutu ohoka' meru kana!

 Saru kata ni midokoro ari nu beki womna no, mono-omohasiki, uti-sinobi taru sumika-domo, yamazato mei taru kuma nado ni, onodukara habe' beka' meri. Kono kikoye sasuru watari ha, ito yoduka nu hiziri zama nite, kotigotisiu zo ara m, tosigoro, omohi-anaduri haberi te, mimi wo dani koso, todome habera zari kere.

 Honoka nari si tukikage no miotori se zu ha, maho nara m haya! Kehahi arisama, hata, sabakari nara m wo zo, aramahosiki hodo to ha, oboye haberu beki."

 nado kikoye tamahu.

 Hatehate ha, mamedati te ito netaku, "Oboroke no hito ni kokoro uturu maziki hito no, kaku hukaku omohe ru wo, oroka nara zi." to, yukasiu obosu koto, kagirinaku nari tamahi nu.

 "Naho, mata mata, yoku kesiki mi tamahe."

 to, hito wo susume tamahi te, kagiri aru ohom-mi no hodo no yodakesa wo, itohasiki made, kokoromotonasi to obosi tare ba, wokasiku te,

 "Ideya, yosi naku zo haberu. Sibasi, yononaka ni kokoro todome zi to omou tamahuru yau aru mi nite, nahozarigoto mo tutumasiu haberu wo, kokoro nagara kanaha nu kokoro tuki some na ba, ohoki ni omohi ni tagahu beki koto nam, haberu beki."

 to kikoye tamahe ba,

 "Ide, ana, kotokotosi. Rei no, odoroodorosiki ohom-hizirikotoba, mi hate te si gana!"

 tote warahi tamahu. Kokoro no uti ni ha, kano Hurubito no honomekasi si sudi nado no, itodo uti-odoroka re te, mono ahare naru ni, wokasi to miru koto mo, meyasusi to kiku atari mo, nani bakari kokoro ni mo tomara zari keri.

 

4 Tale of Kaoru Kaoru gets to know his secret birth

 [4-1 Kaoru goes to Uji at the early in October]

 Zihugwatu ni nari te, go, rokuniti no hodo ni, Udi he maude tamahu.

 "Aziro wo koso, konokoro ha goranze me." to, kikoyuru hitobito are do,

 "Nanika, sono hiwomusi ni arasohu kokoro nite, aziro ni mo yora m."

 to, sogi sute tamahi te, rei no, ito sinobiyaka nite idetati tamahu. Karorakani aziroguruma nite, katori no nahosi sasinuki nuha se te, kotosarabi ki tamahe ri.

 Miya, mati yorokobi tamahi te, tokoro ni tuke taru ohom-aruzi nado, wokasiu si nasi tamahu. Kure nure ba, ohotonabura tikaku te, sakizaki mi sasi tamahe ru humi-domo no hukaki nado, Azari mo sauzi orosi te, gi nado iha se tamahu.

 Uti mo madoroma zu, kahakaze no ito aramasiki ni, konoha no tiri kahu oto, midu no hibiki nado, ahare mo sugi te, mono-osorosiku kokorobosoki tokoro no sama nari.

 Akegata tikaku nari nu ram to omohu hodo ni, ari si sinonome omohi ide rare te, koto no ne no ahare naru koto no tuide tukuri ide te,

 "Saki no tabi no, kiri ni madoha sare haberi si akebono ni, ito medurasiki mononone, hitokowe uketamahari si nokori nam, nakanaka ni ito ibukasiu, akazu omou tamahe raruru." nado kikoye tamahu.

 "Iro wo mo ka wo mo omohi sute te si noti, mukasi kiki si koto mo mina wasure te nam."

 to notamahe do, hito mesi te, koto toriyose te,

 "Ito tukinaku nari ni tari si ya! Sirube suru mononone ni tuke te nam, omohi ide raru bekari keru."

 tote, biha mesi te, marauto ni sosonokasi tamahu. Tori te sirabe tamahu.

 "Sarani, honokani kiki haberi si onazi mono to mo omou tamahe rare zari keri. Ohom-koto no hibiki kara ni ya to koso, omou tamahe sika."

 tote, kokorotoke te mo kaki tate tamaha zu.

 "Ide, ana, sagana ya! Sika ohom-mimi tomaru bakari no te nado ha, iduko yori ka koko made ha tutahari ko m. Aru maziki ohom-koto nari."

 tote, kin kaki-narasi tamahe ru, ito ahare ni kokorosugosi. Katahe ha, mine no matukaze no motehayasu naru besi. Ito tadotadosige ni obomeki tamahi te, kokorobahe ari. Te hitotu bakari nite yame tamahi tu.

 [4-2 Kaoru promises to take care of Hachi-no-miya's daughters]

 "Kono watari ni, oboye naku te, woriwori honomeku saunokoto no ne koso, kokoro e taru ni ya, to kiku wori habere do, kokoro todome te nado mo ara de, hisasiu nari ni keri ya! Kokoro ni makase te, onoono kaki-narasu beka' meru ha, kahanami bakari ya, uti-ahasu ram. Ron nau, mono no you ni su bakari no hausi nado mo, tomara zi to nam, oboye haberu." tote, "Kaki-narasi tamahe."

 to, anata ni kikoye tamahe do, "Omohiyora zari si hitorigoto wo, kiki tamahi kem dani aru mono wo, ito kataha nara m." to hikiiri tutu, mina kiki tamaha zu. Tabitabi sosonokasi tamahe do, tokaku kikoye susabi te, yami tamahi nu mere ba, ito kutiwosiu oboyu."

 Sono tuide ni mo, kaku ayasiu, yoduka nu omohiyari nite sugusu arisama-domo no, omohi no hoka naru koto nado, hadukasiu oboi tari.

 "Hito ni dani ikade sirase zi to, hagukumi suguse do, kehu asu to mo sira nu mi no nokori sukunasa ni, sasuga ni, yukusuwe tohoki hito ha, oti ahure te sasurahe m koto, sore nomi koso, geni, yo wo hanare m kiha no hodasi nari kere."

 to, uti-katarahi tamahe ba, kokorogurusiu mi tatematuri tamahu.

 "Wazato no ohom-usiromidati, hakabakasiki sudi ni ha habera zu tomo, utoutosikara zu obosimesa re m to nam omou tamahuru. Sibasi mo nagarahe habera m inoti no hodo ha, hitokoto mo, kaku utiide kikoye sase te m sama wo, tagahe haberu maziku nam."

 nado mausi tamahe ba, "Ito uresiki koto." to, obosi notamahu.

 [4-3 Kaoru listens to the coninuance of Ben's talking]

 Sate, akatukigata no, Miya no ohom-okonahi si tamahu hodo ni, kano Oyibito mesiide te, ahi tamahe ri.
 Himegimi no ohom-usiromi nite saburaha se tamahu, Ben-no-Kimi to zo ihi keru. Tosi mo rokuzihu ni sukosi tara nu hodo nare do, miyabika ni yuwe aru kehahi si te, mono nado kikoyu.

 Ko-Gon-no-Dainagon-no-Kimi no, yo to tomoni mono wo omohi tutu, yamahiduki, hakanaku nari tamahi ni si arisama wo, kikoye ide te, naku koto kagiri nasi.

 "Geni, yoso no hito no uhe to kika m dani, ahare naru beki hurukoto-domo wo, masite, tosigoro obotukanaku, yukasiu, ikanari kem koto no hazime ni ka to, Hotoke ni mo, kono koto wo sadaka ni sira se tamahe to, nenzi turu sirusi ni ya, kaku yume no yau ni ahare naru mukasigatari wo, oboye nu tuide ni kiki tuke tu ram." to obosu ni, namida todome gatakari keri.

 "Satemo, kaku, sono yo no kokoro siri taru hito mo nokori tamahe ri keru wo. Meduraka ni mo hadukasiu mo oboyuru koto no sudi ni, naho, kaku ihi tutahuru taguhi ya, mata mo ara m? Tosigoro, kakete mo kiki oyoba zari keru." to notamahe ba,

 "Ko-Zizyuu to Ben to hanati te, mata siru hito habera zi. Hitokoto nite mo, mata kotobito ni uti-manebi habera zu. Kaku mono-hakanaku, kazu nara nu mi no hodo ni habere do, yoru hiru kano ohom-kage ni, tuki tatematuri te haberi sika ba, onodukara mono no kesiki wo mo mi tatematuri some si ni, mi-kokoro yori amari te obosi keru tokidoki, tada hutari no naka ni nam, tamasaka no ohom-seusoko no kayohi mo haberi si. Kataharaitakere ba, kuhasiku kikoye sase zu.

 Imaha no todime ni nari tamahi te, isasaka notamahi oku koto no haberi si wo, kakaru mi ni ha, okidokoro naku, ibuseku omou tamahe watari tutu, ikani si te kaha kikosimesi tutahu beki to, hakabakasikara nu nenzu no tuide ni mo, omou tamahe turu wo, Hotoke ha yo ni ohasimasi keri, to nam omou tamahe siri nuru.

 Goranze sasu beki mono mo haberi. Ima ha, nanikaha, yaki mo sute haberi na m. Kaku asayuhu no kiye wo sira nu mi no, uti-sute haberi na ba, oti tiru yau mo koso to, ito usirometaku omou tamahure do, kono Miya watari ni mo, tokidoki, honomekase tamahu wo, mati ide tatematuri te si ha, sukosi tanomosiku, kakaru wori mo ya to, nenzi haberi turu tikara ide maude ki te nam. Sarani, kore ha, konoyo no koto ni mo habera zi."

 to, nakunaku, komakani, mumare tamahi keru hodo no koto mo, yoku oboye tutu kikoyu.

 [4-4 Kaoru listens to the truth of his father's death]

 "Munasiu nari tamahi si sawagi ni, Haha ni haberi si hito ha, yagate yamahiduki te, hodo mo he zu kakure haberi ni sika ba, itodo omou tamahe sidumi, hudigoromo tati-kasane, kanasiki koto wo omou tamahe si hodo ni, tosigoro, yokara nu hito no kokoro wo tuke tari keru ga, hito wo hakarigoti te, nisi no umi no hate made torimote makari ni sika ba, kyau no koto sahe ato taye te, sono hito mo kasiko nite use haberi ni si noti, towotose amari nite nam, ara nu yo no kokoti si te, makari nobori tari si wo, kono Miya ha, titikata ni tuke te, waraha yori mawiri kayohu yuwe haberi sika ba, ima ha kau yo ni mazirahu beki sama ni mo habera nu wo, Reizei-Win no Nyougo-dono no Ohom-kata nado koso ha, mukasi, kiki nare tatematuri si watari nite, mawiri yoru beku haberi sika do, hasitanaku oboye haberi te, e sasiide habera de, mi-yamagakure no kutiki ni nari ni te haberu nari.

 Ko-Zizyuu ha, ituka use haberi ni kem. Sonokami no, wakazakari to mi haberi si hito ha, kazu sukunaku nari haberi ni keru suwenoyo ni, ohoku no hito ni okururu inoti wo, kanasiku omohi tamahe te koso, sasugani megurahi habere."

 nado kikoyuru hodo ni, rei no, ake hate nu.

 "Yosi, saraba, kono mukasimonogatari ha tukisu beku nam ara nu. Mata, hito kika nu kokoroyasuki tokoro nite kikoye m. Zizyuu to ihi si hito ha, honokani oboyuru ha, itutu, mutu bakari nari si hodo ni ya, nihaka ni mune wo yami te use ni ki to nam kiku. Kakaru taimen naku ha, tumi omoki mi nite sugi nu bekari keru koto." nado notamahu.

 [4-5 Kaoru gets his deceased father's letters]

 Sasayakani osi-maki ahase taru hogu-domo no, kabi kusaki wo hukuro ni nuhi ire taru, toriide te tatematuru.

 "Omahe nite usinaha se tamahe. 'Ware, naho iku beku mo ara zu nari ni tari.' to notamaha se te, kono ohom-humi wo tori-atume te, tamahase tari sika ba, Ko-Zizyuu ni, mata ahi mi habera m tuide ni, sadakani tutahe mawira se m, to omou tamahe si wo, yagate wakare haberi ni si mo, watakusigoto ni ha, akazu kanasiu nam, omou tamahuru."

 to kikoyu. Turenaku te, kore ha kakui tamahi tu.

 "Kayau no Hurubito ha, tohazugatari ni ya, ayasiki koto no tamesi ni ihiidu ram." to kurusiku obose do, "Kahesugahesu mo, tirasa nu yosi wo tikahi turu, samoya?" to, mata omohi midare tamahu.

 Ohom-kayu, kohaihi nado mawiri tamahu. "Kinohu ha, itomabi nari si wo, kehu ha, Uti no ohom-monoimi mo aki nu ram. Win no Womna-Iti-no-Miya, nayami tamahu ohom-toburahi ni, kanarazu mawiru bekere ba, katagata itoma naku haberu wo, mata konokoro sugusi te, yama no momidi tira nu saki ni mawiru beki" yosi, kikoye tamahu.

 "Kaku, sibasiba tatiyora se tamahu hikari ni, yama no kage mo, sukosi mono akiramuru kokoti si te nam."

 nado, yorokobi kikoye tamahu.

 [4-6 Kaoru reads his deceased father's letters]

 Kaheri tamahi te, madu kono hukuro wo mi tamahe ba, Kara no husenryau wo nuhi te, "Zyau" to ihu mozi wo uhe ni kaki tari. Hosoki kumi si te, kuti no kata wo yuhi taru ni, kano ohom-na no huu tuki tari. Akuru mo osorosiu oboye tamahu.

 Iroiro no kami nite, tamasakani kayohi keru ohom-humi no kaherikoto, itutu, mutu zo aru. Sateha, kano ohom-te nite, yamahi ha omoku kagiri ni nari ni taru ni, mata honokani mo kikoye m koto kataku nari nuru wo, yukasiu omohu koto ha sohi ni tari, ohom-katati mo kahari te ohasimasu ram ga, samazama kanasiki koto wo, Mitinokunigami go, rokumai ni, tubutubu to, ayasiki tori no ato no yau ni kaki te,

 "Me no mahe ni konoyo wo somuku kimi yori mo
 yoso ni wakaruru tama zo kanasiki
"

 Mata, hasi ni,

 "Medurasiku kiki haberu hutaba no hodo mo, usirometau omou tamahuru kata ha nakere do,

 Inoti ara ba sore to mo mi masi hito sire nu
 ihane ni tome si matu no ohisuwe
"
 Kaki sasi taru yau ni, ito midarigahasiu te, "Ko-Zizyuu-no-Kimi ni" to uhe ni ha kakituke tari.

 Simi to ihu musi no sumika ni nari te, hurumeki taru kabi kusasa nagara, ato ha kiye zu, tada ima kaki tara m ni mo tagaha nu kotonoha-domo no, komagoma to sadaka naru wo mi tamahu ni, "Geni, oti tiri tara masi yo." to, usirometau, itohosiki koto-domo nari.

 "Kakaru koto, yo ni mata ara m ya?" to, kokoro hitotu ni itodo mono omohasisa sohi te, Uti he mawira m to obosi turu mo, idetata re zu. Miya no omahe ni mawiri tamahe re ba, ito nanigokoro mo naku, wakayaka naru sama si tamahi te, kyau yomi tamahu wo, hadirahi te, mote-kakusi tamahe ri. "Nanikaha, siri ni keri to mo, sira re tatematura m." nado, kokoro ni kome te, yorodu ni omohi wi tamahe ri.

to Home Page
Classic Text
Mod.Version
Note
Original Text(Meiyu-rinmo-bon)
Original Text(Ohoshima-bon)
Teika's Note