First updated 10/19/2002(ver.1-3)
Last updated 2/1/2011(ver.2-2)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C) (ver.1-3-2)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

 

SIWIGAMOTO


Tale of Kaoru's Konoe-Chujo era, from February at the age of 23 to summer at the age of 24

1 Tale of Nio-no-miya Nio-no-miya drops in Uji at spring

 1. Nio-no-miya drops in Uji at comeback from Hatsuse---Kisaragi no hatuka no hodo ni, Hyaubukyau-no-Miya, Hatuse ni maude tamahu
 2. Nio-no-miya and Hachi-no-miya compose and exchange waka---Tokoro ni tuke te, ohom-siturahi nado wokasiu si-nasi te
 3. Kaoru goes to the Uji-residence to meet Nio-no-miya ---Tyuuzyau ha maude tamahu. Asobi ni kokoro ire taru Kimi-tati sasohi te
 4. Nio-no-miya and Naka-no-kimi compose and exchange waka---Kano Miya ha, maite kayasuki hodo nara nu ohom-mi sahe
 5. Hachi-no-miya is anxious about his daughters---Miya ha, omoku tutusimi tamahu beki tosi nari keri
2 Tale of Kaoru Hachi-no-miya died in fall
 1. At fall Kaoru is promoted to Chunagon and visits to Uji---Saisyau-no-Tyuuzyau, sono aki, Tyuunagon ni nari tamahi nu.
 2. Kaoru talks about old times with Hachi-no-miya---Yo-bukaki tuki no akiraka ni sasi-ide te, yamanoha tikaki kokoti suru ni
 3. Kaoru listens to Ben's talking about old times---Konata nite, kano toha-zu-gatari no Huru-bito mesi-ide te
 4. Hachi-no-miya goes into the temple after leaving an admonition for daughters---Aki hukaku nari-yuku mama ni, Miya ha, imiziu mono-kokoro-bosoku
 5. Hachi-no-miya is died at the temple on August 20---Kano okonahi tamahu sammai, kehu hate nu ram to
 6. Ajari holds a Buddist service for the late Hachi-no-miya---Azyari, tosi-goro tigiri-oki tamahi keru mama ni
3 Take of sisters in Uji Sisters of broken heart in late fall
 1. Sisters in mourning in September---Ake nu yo no kokoti nagara, Ku-gwati ni mo nari nu
 2. A letter comes from Nio-no-miya to sisters making a call to express Miya's condolence ---Ohom-imi mo hate nu. Kagiri are ba, namida mo hima mo ya to
 3. A messenger from Nio-no-miya goes back to Kyoto---Ohom-tukahi ha, Kohata-no-yama no hodo mo, ame-moyo ni ito osorosige nare do
 4. Kaoru visits to Uji-residence---Tyuunagon-dono no ohom-kaheri bakari ha, kare yori mo
 5. Kaoru and Ohoi-kimi compose and exchange waka---Mi-kokoti ni mo, sa koso ihe, yau-yau kokoro-sidumari te
 6. Kaoru talks with Ben---Hiki-todome nado su beki hodo ni mo ara ne ba, akazu ahare ni oboyu
 7. Kaoru gets back to Kyoto in after sunset---Ima ha tabine mo suzuro naru kokoti si te, kaheri tamahu ni mo
 8. Sisters of broken heart in late fall---Hyaubukyau-no-Miya ni taimen si tamahu toki ha, madu kono Kimi-tati no ohom-koto wo
4 Tale of sisters in Uji Sisters of broken heart in the end of the year
 1. Sisters of broken heart in the end of the year---Yuki huri siku koro ha, iduku mo kaku koso ha aru kaze no oto nare do
 2. Kaoru visits to Uji in the end of the year---Tyuunagon-no-Kimi, "Atarasiki tosi ha, huto simo e toburahi kikoye zara m
 3. Kaoru talks about Nio-no-miya to sisters---"Miya no, ito ayasiku urami tamahu koto no haberu kana
 4. Kaoru and Ohoi-kimi compose and exchange waka---"Kanarazu ohom-midukara kikosimesi ohu beki koto to mo
 5. Kaoru comes back to Kyoto leaving words of encouragement---"Kure-hate na ba, yuki itodo sora mo todi nu beu haberi.
5 Tale of sisters in Uji A love story with Nio-no-miya, Kaoru and sisters in Uji is begun
 1. In new year, Ajari presents wild vegetables to sisiters---Tosi kahari nure ba, sora no kesiki uraraka naru ni
 2. In the season of chereeblossoms Nio-no-miya and Naka-no-kimi compose and send wakaeach other---Hana-zakari no koro, Miya, "Kazasi" wo obosi-ide te
 3. After that of Nio-no-miya and Kaoru---Mi-kokoro ni amari tamahi te ha, tada Tyuunagon wo
 4. Kaoru visits to Uji in summer---Sono tosi, tune yori mo atusa wo hito waburu ni
 5. Kaoru peeps sisters through the crevice of the screen---Madu, hitori tati-ide te, kityau yori sasi-nozoki te

 

1 Tale of Nio-no-miya Nio-no-miya drops in Uji at spring

 [1-1 Nio-no-miya drops in Uji at comeback from Hatsuse]

 Kisaragi no hatuka no hodo ni, Hyaubukyau-no-Miya, Hatuse ni maude tamahu. Huruki ohom-gwan nari kere do, obosi mo tata de tosigoro ni nari ni keru wo, Udi no watari no ohom-nakayadori no yukasisa ni, ohoku ha moyohosa re tamahe ru naru besi. Uramesi to ihu hito mo ari keru sato no na no, nabete mutumasiu obosa ruru yuwe mo hakanasi ya! Kamdatime ito amata tukaumaturi tamahu. Tenzyaubito nado ha sarani mo iha zu, yo ni nokoru hito sukunau tukaumature ri.

 Rokudeu-no-Win yori tutahari te, Migi-no-Ohotono siri tamahu tokoro ha, kaha yori woti ni, ito hiroku omosiroku te aru ni, ohom-mauke se sase tamahe ri. Otodo mo, kahesa no ohom-mukahe ni mawiri tamahu beku obosi taru wo, nihaka naru ohom-monoimi no, omoku tutusimi tamahu beku mausi ta' nare ba, e mawira nu yosi no kasikomari mausi tamahe ri.

 Miya, nama-susamazi to obosi taru ni, Saisyau-no-Tiuzyau, kehu no ohom-mukahe ni mawiri ahi tamahe ru ni, nakanaka kokoroyasuku te, kano watari no kesiki mo tutahe yora m to, mi-kokoro yuki nu. Otodo wo ba, utitoke te miye nikuku, kotokotosiki mono ni omohi kikoye tamahe ri.

 Miko no Kimi-tati, U-Daiben, Zizyuu-no-Saisyau, Gon-no-Tiuzyau, Tou-no-Seusyau, Kuraudo-no-Hyauwe-no-Suke nado, saburahi tamahu. Mikado, Kisaki mo kokoro kotoni omohi kikoye tamahe ru Miya nare ba, ohokata no ohom-oboye mo ito kagirinaku, maite Rokudeu-no-win no ohom-katazama ha, tugitugi no hito mo, mina watakusi no kimi ni, kokoroyose tukaumaturi tamahu.

 [1-2 Nio-no-miya and Hachi-no-miya compose and exchange waka]

 Tokoro ni tuke te, ohom-siturahi nado wokasiu si nasi te, go, suguroku, tagi no ban-domo nado toriide te, kokorogokoro ni susabi kurasi tamahu. Miya ha, narahi tamaha nu ohom-ariki ni, nayamasiku obosa re te, koko ni yasuraha m no mi-kokoro mo hukakere ba, uti-yasumi tamahi te, yuhutukata zo, ohom-koto nado mesi te asobi tamahu.

 Rei no, kau yobanare taru tokoro ha, midu no oto mo motehayasi te, mono no ne sumi masaru kokoti si te, kano Hiziri-no-Miya ni mo, tada sasi-wataru hodo nare ba, ohikaze ni huki kuru hibiki wo kiki tamahu ni, mukasi no koto obosi ide rare te,

 "Hue wo ito wokasiu mo huki tohosi ta' naru kana! Tare nara m? Mukasi no Rokudeu-no-Win no ohom-hue no ne kiki si ha, ito wokasige ni aigyauduki taru ne ni koso huki tamahi sika. Kore ha sumi nobori te, kotokotosiki ke no sohi taru ha, Tizi-no-Otodo no ohom-zou no hue no ne ni koso ni ta' nare." nado, hitorigoti ohasu.

 "Ahareni, hisasiu nari ni keri ya! Kayau no asobi nado mo se de, aru ni mo ara de sugusi ki ni keru tosituki no, sasugani ohoku kazohe raruru koso, kahinakere."

 nado notamahu tuide ni mo, Himegimi-tati no ohom-arisama atarasiku, "Kakaru yamahutokoro ni hiki-kome te ha yama zu mo gana!" to obosi tuduke raru. "Saisyau-no-Kimi no, onaziu ha tikaki yukari nite mi mahosige naru wo, sasimo omohiyoru mazika' meri. Maite imayau no kokoroasakara m hito wo ba, ikadekaha!" nado obosi midare, turedure to nagame tamahu tokoro ha, haru no yo mo ito akasi gataki wo, kokoroyari tamahe ru tabine no yadori ha, wehi no magire ni ito tou ake nuru kokoti si te, akazu kahera m koto wo, Miya ha obosu.

 Harubaru to kasumi watare ru sora ni, tiru sakura are ba ima hirake somuru nado, iroiro miwatasa ruru ni, kahazohi no yanagi no okihusi nabiku midukage nado, oroka nara zu wokasiki wo, minarahi tamaha nu hito ha, ito medurasiku misute gatasi to obosa ru.

 Saisyau ha, "Kakaru tayori wo sugusa zu, kano Miya ni maude baya!" to obose do, "Amata no hitome wo yoki te, hitori kogi ide tamaha m hune no watari no hodo mo karorakani ya!" to omohi yasurahi tamahu hodo ni, kare yori ohom-humi ari.

 "Yamakaze ni kasumi huki toku kowe ha are do
 hedate te miyuru woti no siranami
"

 Sau ni ito wokasiu kaki tamahe ri. Miya, "Obosu atari no." to mi tamahe ba, ito wokasiu oboi te, "Kono ohom-kaheri ha ware se m." tote,

 "Wotikoti no migiha ni nami ha hedatu tomo
 naho huki kayohe Udi no kahakaze
"

 [1-3 Kaoru goes to the Uji-residence to meet Nio-no-miya]

 Tiuzyau ha maude tamahu. Asobi ni kokoro ire taru Kimi-tati sasohi te, sasi-yari tamahu hodo, Kamsuiraku asobi te, midu ni nozoki taru rau ni tukuri orosi taru hasi no kokorobahe nado, saru kata ni wokasiu, yuwe aru Miya nare ba, hitobito kokorosi te hune yori ori tamahu.

 Koko ha mata, sama kotoni, yamazatobi taru aziro byaubu nado no, kotosarani kotosogi te, midokoro aru ohom-siturahi wo, saru kokorosi te kaki-harahi, ito itau si nasi tamahe ri. Inisihe no, ne nado ito ninaki hikimono-domo wo, wazato mauke taru yau ni ha ara de, tugitugi hikiide tamahi te, itikotudeu no kokoro ni, Sakurabito asobi tamahu.

 Aruzi-no-Miya, ohom-kin wo kakaru tuide ni to, hitobito omohi tamahe re do, sau-no-koto wo zo, kokoro ni mo ire zu, woriwori kaki-ahase tamahu. Mimi nare nu ke ni ya ara m, "Ito mono-hukaku omosirosi." to, wakaki hitobito omohi simi tari.

 Tokoro ni tuke taru aruzi, ito wokasiu si tamahi te, yoso ni omohiyari si hodo ha, nama-sonwaumeku iyasikara nu hito amata, ohokimi, siwi no hurumeki taru nado, kaku hitome miru beki wori to, kanete itohosigari kikoye keru ni ya, sarubeki kagiri mawiri ahi te, heizi toru hito mo kitanage nara zu, saru kata ni hurumeki te, yosiyosisiu motenasi tamahe ri. Marauto-tati ha, ohom-Musume-tati no sumahi tamahu ram ohom-arisama, omohiyari tutu, kokorotuku hito mo aru besi.

 [1-4 Nio-no-miya and Naka-no-kimi compose and exchange waka]

 Kano Miya ha, maite kayasuki hodo nara nu ohom-mi wo sahe, tokoroseku obosa ruru wo, kakaru wori ni dani to, sinobi kane tamahi te, omosiroki hana no eda wo wora se tamahi te, ohom-tomo ni saburahu uhewaraha no wokasiki si te tatematuri tamahu.

 "Yamazakura nihohu atari ni tadune ki te
 onazi kazasi wo wori te keru kana

 No wo mutumasimi."

 to ya ari kem. "Ohom-kaheri ha, ikadekaha." nado, kikoye nikuku obosi wadurahu.

"Kakaru wori no koto, wazatogamasiku motenasi, hodo no huru mo, nakanaka nikuki koto ni nam si haberi si."

 nado, huruhito-domo kikoyure ba, Naka-no-Kimi ni zo kaka se tatematuri tamahu.

 "Kazasi woru hana no tayori ni yamagatu no
 kakine wo sugi nu haru no tabibito

 No wo waki te simo."

 to, ito wokasige ni, raurauziku kaki tamahe ri.

 Geni, kahakaze mo kokoro waka nu sama ni huki kayohu mononone-domo, omosiroku asobi tamahu. Ohom-mukahe ni, Tou-Dainagon, ohosegoto nite mawiri tamahe ri. Hitobito amata mawiri tudohi, mono-sawagasiku te kihohi kaheri tamahu. Wakaki hitobito, aka zu kaherimi nomi se rare keru. Miya ha, "Mata sarubeki tuide si te." to obosu.

 Hanazakari nite, yomo no kasumi mo nagame yaru hodo no midokoro aru ni, Kara no mo Yamato no mo, uta-domo ohokare do, urusaku te tadune mo kika nu nari.

 Mono sawagasiku te, omohu mama ni mo e ihi yara zu nari ni si wo, aka zu Miya ha obosi te, sirube naku te mo ohom-humi ha tuneni ari keri. Miya mo,

 "Naho, kikoye tamahe. Wazato kesaudati te mo motenasa zi. Nakanaka kokorotokimeki ni mo nari nu besi. Ito suki tamahe ru Miko nare ba, kakaru hito nam, to kiki tamahu ga, naho mo ara nu susabi na' meri."

 to, sosonokasi tamahu tokidoki, Naka-no-kimi zo kikoye tamahu. Himegimi ha, kayau no koto, tahabure ni mo mote-hanare tamahe ru mi-kokorobukasa nari.

 Itu to naku kokorobosoki ohom-arisama ni, haru no turedure ha, itodo kurasi gataku nagame tamahu. Nebi masari tamahu ohom-sama katati-domo, iyoiyo masari, aramahosiku wokasiki mo, nakanaka kokorogurusiku, "Kataho ni mo ohase masika ba, atarasiu, wosiki kata no omohi ha usuku ya ara masi." nado, akekure obosi midaru.

 Anegimi nizihugo, Naka-no-Kimi nizihusam ni zo nari tamahi keru.

 [1-5 Hachi-no-miya is anxious about his daughters]

 Miya ha, omoku tutusimi tamahu beki tosi nari keri. Mono-kokorobosoku obosi te, ohom-okonahi tune yori mo tayumi naku si tamahu. Yo ni kokoro todome tamaha ne ba, idetati isogi wo nomi obose ba, suzusiki miti ni mo omomuki tamahi nu beki wo, tada kono ohom-koto-domo ni, ito itohosiku, kagirinaki mi-kokoroduyosa nare do, "Kanarazu, ima ha to misute tamaha m mi-kokoro ha, midare na m." to, mi tatematuru hito mo osihakari kikoyuru wo, obosu sama ni ha ara zu tomo, nanomeni, sate mo hitogiki kutiwosikaru maziu, mi yurusa re nu beki kiha no hito no, magokoro ni usiromi kikoye m, nado, omohiyori kikoyuru ara ba, sirazugaho nite yurusi te m, hitotokoro hitotokoro yo ni sumituki tamahu yosuga ara ba, sore wo mi yuduru kata ni nagusame oku beki wo, sa made hukaki kokoro ni tadune kikoyuru hito mo nasi.

 Maremare hakanaki tayori ni, sukigoto kikoye nado suru hito ha, mada wakawakasiki hito no kokoro no susabi ni, mono-maude no nakayadori, yukiki no hodo no nahozarigoto ni, kesikibami kake te, sasugani, kaku nagame tamahu arisama nado osihakari, anadurahasige ni motenasu ha, mezamasiu te, nage no irahe wo dani se sase tamaha zu. Sam-no-Miya zo, naho mi de ha yama zi to obosu mi-kokorohukakari keru. Sarubeki ni ya ohasi kem.

 

2 Tale of Kaoru Hachi-no-miya died in fall

 [2-1 At fall Kaoru is promoted to Chunagon and visits to Uji]

 Saisyau-no-Tiuzyau, sono aki, Tiunagon ni nari tamahi nu. Itodo nihohi masari tamahu. Yo no itonami ni sohe te mo, obosu koto ohokari. Ika naru koto to, ibuseku omohi watari si tosigoro yori mo, kokorogurusiu te sugi tamahi ni kem inisihezama no omohiyara ruru ni, tumi karoku nari tamahu bakari, okonahi mo se mahosiku nam. Kano oyibito wo ba ahare naru mono ni omohioki te, itiziruki sama nara zu, tokaku magirahasi tutu, kokoroyose toburahi tamahu.

 Udi ni maude de hisasiu nari ni keru wo, omohiide te mawiri tamahe ri. Sitigwati bakari ni nari ni keri. Miyako ni ha mada iri tata nu aki no kesiki wo, Otoha-no-yama tikaku, kaze no oto mo ito hiyayaka ni, maki no yamabe mo wadukani iroduki te, naho tadune ki taru ni, wokasiu medurasiu oboyuru wo, Miya ha maite, rei yori mo mati yorokobi kikoye tamahi te, kono tabi ha, kokoro-bosoge naru monogatari, ito ohoku mausi tamahu.

 "Nakara m noti, kono Kimi-tati wo, sarubeki mono no tayori ni mo toburahi, omohi sute nu mono ni kazumahe tamahe."

 nado, omomuke tutu kikoye tamahe ba,

 "Hitokoto nite mo uketamahari oki te sika ba, sarani omou tamahe okotaru maziku nam. Yononaka ni kokoro wo todome zi to, habuki haberu mi nite, nanigoto mo tanomosige naki ohisaki no sukunasa ni nam habere do, saru kata nite mo megurai habera m kagiri ha, kahara nu kokorozasi wo goranzi sirase m to nam omou tamahuru."

 nado kikoye tamahe ba, uresi to oboi tari.

 [2-2 Kaoru talks about old times with Hachi-no-miya]

 Yobukaki tuki no akirakani sasi-ide te, yamanoha tikaki kokoti suru ni, nenzu ito ahareni si tamahi te, mukasimonogatari si tamahu.

 "Konokoro no yo ha, ikaga nari ni tara m? Kudyuu nado nite, kayau naru aki no tuki ni, omahe no ohom-asobi no wori ni saburahi ahi taru naka ni, mono no zyauzu to obosiki kagiri, toridori ni uti ahase taru hyausi nado, kotokotosiki yori mo, yosi ari to oboye aru Nyougo, Kaui no ohom-tubone tubone no, onogazisi ha idomasiku omohi, uhabe no nasake wo kahasu beka' meru ni, yobukaki hodo no hito no ke simeri nuru ni, kokoroyamasiku kai-sirabe, honokani hokorobi ide taru mononone nado, kikidokoro aru ga ohokari si kana!

 Nanigoto ni mo, womna ha, moteasobi no tuma ni si tu beku, mono hakanaki monokara, hito no kokoro wo ugokasu kusahahi ni nam aru beki. Sareba, tumi no hukaki ni ya ara m? Ko no miti no yami wo omohiyaru ni mo, wonoko ha, ito simo kokoro wo midasa zu ya ara m? Womna ha, kagiri ari te, ihukahinaki kata ni omohi sutu beki ni mo, naho, ito kokorogurusikaru beki."

 nado, ohokata no koto ni tuke te notamahe ru, ikaga sa obosa zara m, kokorogurusiku omohiyara ruru ohom-kokoro no uti nari.

 "Subete, makotoni, sika omou tamahe sute taru ke ni ya habera m, midukara no koto nite ha, ikanimo ikanimo hukau omohi siru kata no habera nu wo, geni hakanaki koto nare do, kowe ni meduru kokoro koso, somuki gataki koto ni haberi kere. Sakasiu hiziridatu Kasehu mo, sareba ya, tati te mahi haberi kem."

 nado kikoye te, akazu hitokowe kiki si ohom-koto no ne wo, setini yukasigari tamahe ba, utoutosikara nu hazime ni mo to ya obosu ram, ohom-midukara anata ni iri tamahi te, setini sosonokasi kikoye tamahu. Sau-no-koto wo zo, ito honokani kaki-narasi te yami tamahi nuru. Itodo hito no kehahi mo taye te, ahare naru sora no kesiki, tokoro no sama ni, wazato naki ohom-asobi no kokoro ni iri te wokasiu oboyure do, utitoke te mo ikadekaha hiki ahase tamaha m.

 "Onodukara kabakari narasi some turu nokori ha, yogomore ru doti ni yuduri kikoye te m."

 tote, Miya ha Hotoke no omahe ni iri tamahi nu.

 "Ware naku te kusa no ihori ha are nu tomo
 kono hitokoto ha kare zi to zo omohu

 Kakaru taimen mo konotabi ya kagiri nara m to, mono-kokorobosoki ni sinobi kane te, katakunasiki higakoto ohoku mo nari nuru kana!"

 tote, uti-naki tamahu. Marauto,

 "Ikanara m yo ni ka kare se m nagaki yo no
 tigiri musube ru kusa no ihori ha

 Sumahi nado, ohoyakegoto-domo magire haberu koro sugi te, saburaha m."

 nado kikoye tamahu.

 [2-3 Kaoru listens to Ben's talking about old times]

 Konata nite, kano tohazugatari no Hurubito mesiide te, nokori ohokaru monogatari nado se sase tamahu. Irigata no tuki, kumanaku sasi-iri te, sukikage namamekasiki ni, Kimi-tati mo okumari te ohasu. Yo no tune no kesaubi te ha ara zu, kokorobukau monogatari nodoyakani kikoye tutu monosi tamahe ba, sarubeki ohom-irahe nado kikoye tamahu.

 Sam-no-Miya, "Ito yukasiu oboi taru mono wo." to, kokoro no uti ni ha omohiide tutu, "Waga kokoro nagara, naho hito ni ha koto nari kasi. Sabakari mi-kokoro mote yurui tamahu koto no, sasimo isoga re nu yo! Mote hanare te, hata arumaziki koto to ha, sasugani oboye zu. Kayau nite mono wo mo kikoye kahasi, worihusi no hana momidi ni tuke te, ahare wo mo nasake wo mo kayohasu ni, nikukara zu monosi tamahu atari nare ba, sukuse koto nite, hokazama ni mo nari tamaha m", sasugani kutiwosikaru beu, ryauzi taru kokoti si keri.

 Mada yobukaki hodo ni kaheri tamahi nu. Kokorobosoku nokorinage ni oboi tari si mi-kesiki wo, omohiide kikoye tamahi tutu, "Sawagasiki hodo sugusi te maude m." to obosu. Hyaubukyau-no-Miya mo, kono aki no hodo ni momidi mi ni ohasimasa m to, sarubeki tuide wo obosi megurasu.

 Ohom-humi ha, taye zu tatematuri tamahu. Womna ha, mameyakani obosu ram to mo omohi tamaha ne ba, wadurahasiku mo ara de, hakanaki sama ni motenasi tutu, woriwori ni kikoye kahasi tamahu.

 [2-4 Hachi-no-miya goes into the temple after leaving an admonition for daughters]

 Aki hukaku nariyuku mama ni, Miya ha, imiziu mono-kokorobosoku oboye tamahi ni kere ba, "Rei no, siduka naru tokoro nite, nenbutu wo mo magire nau se m." to obosi te, Kimi-tati ni mo sarubeki koto kikoye tamahu.

 "Yo no koto to si te, tuhi no wakare wo nogare nu waza na' mere do, omohi nagusama m kata ari te koso, kanasisa wo mo samasu mono na' mere. Mata miyuduru hito mo onaku, kokorobosoge naru ohom-arisama-domo wo, uti-sute te m ga imiziki koto.

 Saredomo, sabakari no koto ni samatage rare te, nagaki yo no yami ni sahe madoha m ga yaku nasa wo. Katu mi tatematuru hodo dani omohi suturu yo wo, sari na m usiro no koto, siru beki koto ni ha ara ne do, waga mi hitotu ni ara zu, sugi tamahi ni si ohom-omotebuse ni, karugarusiki kokoro-domo tukahi tamahu na.

 Oboroke no yosuga nara de, hito no koto ni uti-nabiki, kono yamazato wo akugare tamahu na. Tada, kau hito ni tagahi taru tigiri koto naru mi to obosi nasi te, koko ni yo wo tukusi te m to omohi tori tamahe. Hitaburu ni omohi nase ba, koto ni mo ara zu sugi nuru tosituki nari keri. Masite, womna ha, saru kata ni taye komori te, itisiruku itohosige naru, yoso no modoki wo oha zara m nam yokaru beki."

 nado notamahu. Tomokakumo mi no nara m yau made ha, obosi mo nagasa re zu, tada, "Ikanisite ka, okure tatematuri te ha, yo ni katatoki mo nagarahu beki." to obosu ni, kaku kokorobosoki sama no ohom-aramasigoto ni, ihu kata naki mi-kokoromadohi-domo ni nam. Kokoro no uti ni koso omohi sute tamahi tu rame do, akekure ohom-katahara ni narahai tamau te, nihakani wakare tamaha m ha, turaki kokoro nara ne do, geni uramesikaru beki ohom-arisama ni nam ari keru.

 Asu, iri tamaha m tote no hi ha, rei nara zu, konata kanata, tatazumi ariki tamahi te mi tamahu. Ito mono hakanaku, karisome no yadori nite sugui tamahi keru ohom-sumahi no arisama wo, "Nakara m noti, ikanisite kaha, wakaki hito no taye komori te ha sugui tamaha m." to, namidagumi tutu nenzu si tamahu sama, ito kiyoge nari.

 Otonabi taru hitobito mesiide te,

 "Usiroyasuku tukaumature. Nanigoto mo, motoyori kayasuku, yo ni kikoye aru maziki kiha no hito ha, suwe no otorohe mo tune no koto nite, magire nu beka' meri. Kakaru kiha ni nari nure ba, hito ha nani to omoha zara me do, kutiwosiu te sasurahe m, tigiri katazikenaku, itohosiki koto nam, ohokaru beki. Mono sabisiku kokorobosoki yo wo huru ha, rei no koto nari.

 Mumare taru ihe no hodo, okite no mama ni motenasi tara m nam, kikimimi ni mo, waga kokoti ni mo, ayamati naku ha oboyu beki. Nigihahasiku hitokazumeka m to omohu tomo, sono kokoro ni mo kanahu maziki yo to nara ba, yumeyume karogarosiku, yokara nu kata ni motenasi kikoyu na."

 nado notamahu.

 Mada akatuki ni ide tamahu tote mo, konata ni watari tamahi te,

 "Nakara m hodo, kokorobosoku na obosi wabi so. Kokoro bakari hayari te asobi nado ha si tamahe. Nanigoto mo omohu ni e kanahu maziki yo wo. Obosi ira re so."

 nado, kaherimigati nite ide tamahi nu. Hutatokoro, itodo kokorobosoku monoomohi tuduke rare te, okihusi uti-katarahi tutu,

 "Hitori hitori nakara masika ba, ikade akasi kurasa masi."

 "Ima, yukusuwe mo sadame naki yo nite, mosi wakaruru yau mo ara ba."

 nado, nakimi warahimi, tahaburegoto mo mamegoto mo, onazi kokoro ni nagusame kahasi te sugusi tamahu.

 [2-5 Hachi-no-miya is died at the temple on August 20]

 Kano okonahi tamahu sammai, kehu hate nu ram to, itusika to mati kikoye tamahu yuhugure ni, hito mawiri te,

 "Kesa yori, nayamasiku te nam, e mawira nu. Kaze ka tote, tokaku tukurohu to monosuru hodo ni nam. Saruha, rei yori mo taimen kokoromotonaki wo."

 to kikoye tamahe ri. Mune tubure te, ikanaru ni ka to obosi nageki, ohom-zo-domo wata atuku te, isogi se sase tamahi te, tatemature nado si tamahu. Ni, sam-niti okotari tamaha zu. "Ikani, ikani?" to, hito tatematuri tamahe do,

 "Kotoni odoroodorosiku ha ara zu. Sokohakatonaku kurusiu nam. Sukosi mo yorosiku nara ba, ima, nenzi te."

 nado, kotoba nite kikoye tamahu. Azari tuto saburahi te tukaumaturi keru.

 "Hakanaki ohom-nayami to miyure do, kagiri no tabi ni mo ohasimasu ram. Kimi-tati no ohom-koto, nanika obosi nageku beki. Hito ha mina, ohom-sukuse to ihu mono kotogoto nare ba, mi-kokoro ni kakaru beki ni mo ohasimasa zu."

 to, iyoiyo obosi hanaru beki koto wo kikoye sirase tutu, "Imasara ni na ide tamahi so." to, isame mousu nari keri.

 Hatigwati hatuka no hodo nari keri. Ohokata no sora no kesiki mo itodosiki koro, Kimi-tati ha, asayuhu, kiri no haruru ma mo naku, obosi nageki tutu nagame tamahu. Ariake no tuki no ito hanayakani sasiide te, midu no omote mo sayaka ni sumi taru wo, sonata no sitomi age sase te, miidasi tamahe ru ni, kane no kowe kasukani hibiki te, "Ake nu nari." to kikoyuru hodo ni, hitobito ki te,

 "Kono yonaka bakari ni nam, use tamahi nuru."

 to nakunaku mausu. Kokoro ni kake te, ikani to ha taye zu omohi kikoye tamahe re do, uti-kiki tamahu ni ha, asamasiku mono oboye nu kokoti si te, itodo kakaru koto ni ha, namida mo iduti ni ka ini kem, tada utubusi husi tamahe ri.

 Imiziki me mo, miru me no mahe nite obotukanakara nu koso, tune no koto nare, obotukanasa sohi te, obosi nageku koto, kotowari nari. Sibasi nite mo, okure tatematuri te, yo ni aru beki mono to obosi naraha nu mi-kokoti-domo nite, ikadekaha okure zi to naki sidumi tamahe do, kagiri aru miti nari kere ba, nani no kahi nasi.

 [2-6 Ajari holds a Buddist service for the late Hachi-no-miya]

 Azari, tosigoro tigirioki tamahi keru mama ni, noti no ohom-koto mo yorodu ni tukau-maturu.

 "Naki hito ni nari tamahe ra m ohom-sama katati wo dani, ima hitotabi mi tatematura m."

 to obosi notamahe do,

 "Imasara ni, nadehu saru koto ka haberu beki. Higoro mo, mata ahi tamahu maziki koto wo kikoye sirase ture ba, ima ha masite, katamini mi-kokoro todome tamahu maziki mi-kokorodukahi wo, narahi tamahu beki nari."

 to nomi kikoyu. Ohasimasi keru ohom-arisama wo kiki tamahu ni mo, Azari no amari sakasiki hizirigokoro wo, nikuku turasi to nam obosi keru.

 Nihudau no ohom-hoi ha, mukasi yori hukaku ohase sika do, kau mi yuduru hito naki ohom-koto-domo no misute gataki wo, ike ru kagiri ha akekure e sarazu mi tatematuru wo, yo ni kokorobosoki yo no nagusame ni mo, obosi hanare gataku te sugui tamahe ru wo, kagiri aru miti ni ha, sakidati tamahu mo sitahi tamahu mi-kokoro mo, kanaha nu waza nari keri.

 Tiunagon-dono ni ha, kiki tamahi te, ito ahenaku kutiwosiku, ima hitotabi, kokoro nodoka nite kikoyu bekari keru koto ohou nokori taru kokoti si te, ohokata yo no arisama omohi tuduke rare te, imiziu nai tamahu. "Mata ahi miru koto kataku ya?" nado notamahi si wo, naho tune no mi-kokoro ni mo, asayuhu no hedate sira nu yo no hakanasa wo, hito yori keni omohi tamahe ri sika ba, miminare te, kinohu kehu to omoha zari keru wo, kahesugahesu akazu kanasiku obosa ru.

 Azyari no moto ni mo, Kimi-tati no ohom-toburahi mo, komayakani kikoye tamahu. Kakaru ohom-toburahi nado, mata otodure kikoyuru hito dani naki ohom-arisama naru ha, mono oboye nu mi-kokoti-domo ni mo, tosigoro no mi-kokorobahe no ahare na' meri si nado wo mo, omohi siri tamahu.

 "Yo no tune no hodo no wakare dani, sasiatari te ha, mata taguhi naki yau ni nomi, minahito no omohi madohu mono na' meru wo, nagusamu kata nage naru ohom-mi-domo nite, ikayau naru kokoti-domo si tamahu ram?" to obosi yari tutu, noti no ohom-waza nado, aru beki koto-domo, osihakari te, Azyari ni mo toburahi tamahu. Koko ni mo, oyibito-domo ni kotoyose te, mi-zukyau nado no koto mo omohiyari tamahu.

 

3 Take of sisters in Uji Sisters of broken heart in late fall

 [3-1 Sisters in mourning in September]

 Ake nu yo no kokoti nagara, Kugwati ni mo nari nu. Noyama no kesiki, masite sode no sigure wo moyohosi-gati ni, tomosureba arasohi oturu konoha no oto mo, midu no hibiki mo, namida no taki mo, hitotu mono no yau ni kure madohi te, "Kau te ha, ikadeka, kagiri ara m ohom-inoti mo, sibasi megurai tamaha m." to, saburahu hitobito ha, kokorobosoku, imiziku nagusame kikoye tutu.

 Koko ni mo nenbutu no sou saburahi te, ohasimasi si kata ha, Hotoke wo katami ni mi tatematuri tutu, tokidoki mawiri tukaumaturi si hitobito no, ohom-imi ni komori taru kagiri ha, ahareni okonahi te sugusu.

 Hyaubukyau-no-Miya yori mo, tabitabi toburahi kikoye tamahu. Sayau no ohom kaheri nado, kikoye m kokoti mo si tamaha zu. Obotukanakere ba, "Tiunagon ni ha kau mo ara za' naru wo, ware wo ba naho hanati tamahe ru na' meri." to, uramesiku obosu. Momidi no sakari ni, humi nado tukura se tamaha m tote, idetati tamahi si wo, kaku, kono watari no ohom-seueu, binnaki koro nare ba, obosi tomari te kutiwosiku nam.

 [3-2 A letter comes from Nio-no-miya to sisters making a call to express Miya's condolence]

 Ohom-imi mo hate nu. Kagiri are ba, namida mo hima mo ya to obosi yari te, ito ohoku kaki tuduke tamahe ri. Siguregati naru yuhutukata,

 "Wozika naku aki no yamazato ika nara m
 kohagi ga tuyu no kakaru yuhugure

 Tada ima no sora no kesiki, obosi sira nu kaho nara m mo, amari kokorodukinaku koso aru bekere. Kare yuku nobe mo, waki te nagame raruru ni nam."

 nado ari.

 "Geni, ito amari omohisira nu yau nite, tabitabi ni nari nuru wo, naho, kikoye tamahe."

 nado, Naka-no-Miya wo, rei no, sosonokasi te, kaka se tatematuri tamahu.

 "Kehu made nagarahe te, suzuri nado tikaku hikiyose te miru beki mono to ya ha omohi si. Kokorouku mo sugi ni keru hikazu kana!" to obosu ni, mata kaki-kumori, mono miye nu kokoti si tamahe ba, osiyari te,

 "Naho, e koso kaki haberu mazikere. Yauyau kau okiwi rare nado si haberu ga, geni, kagiri ari keru ni koso to oboyuru mo, utomasiu kokorouku te."

 to, rautage naru sama ni naki siwore te ohasuru mo, ito kokorogurusi.

 Yuhugure no hodo yori ki keru ohom-tukahi, yohi sukosi sugi te zo ki taru. "Ikadeka, kaheri mawira m. Koyohi ha tabine si te." to iha se tamahe do, "Tatikaheri koso, mawiri na me." to isoge ba, itohosiu te, ware sakasiu omohi sidume tamahu ni ha ara ne do, mi wadurahi tamahi te,

 "Namida nomi kiri hutagare ru yamazato ha
 magaki ni sika zo morogowe ni naku
"

 Kuroki kami ni, yoru no sumituki mo tadotadosikere ba, hikitukurohu tokoro mo naku, hude ni makase te, ositutumi te idasi tamahi tu.

 [3-3 A messenger from Nio-no-miya goes back to Kyoto]

 Ohom-tukahi ha, Kohata-no-yama no hodo mo, amemoyo ni ito osorosige nare do, sayau no mono-odi su maziki wo ya eriide tamahi kem, mutukasige naru sasa no kuma wo, koma hiki todomuru hodo mo naku uti hayame te, katatoki ni mawiri tuki nu. Omahe nite mo, itaku nure te mawiri tare ba, roku tamahu.

 Sakizaki goranze si ni ha ara nu te no, ima sukosi otonabi masari te, yosiduki taru kakizama nado wo, "Idureka, idure nara m?" to, uti mo oka zu goranzi tutu, tomini mo ohotonogomora ne ba,

 "Matu tote, oki ohasimasi."

 "Mata goranzuru hodo no hisasiki ha, ikabakari mi-kokoro ni simu koto nara m."

 to, omahe naru hitobito, sasameki kikoye te, nikumi kikoyu. Nebutakere ba na' meri.

 Mada asagiri hukaki asita ni, isogi oki te tatematuri tamahu.

 "Asagiri ni tomo madohase ru sika no ne wo
 ohokata ni yaha ahare to mo kiku

 Morogowe ha otoru maziku koso."

 to are do, "Amari nasakedata m mo urusasi. Hitotokoro no ohom-kage ni kakurohe taru wo tanomidokoro nite koso, nanigoto mo kokoroyasuku te sugosi ture. Kokoro yori hoka ni nagarahe te, omoha zu naru koto no magire, tuyu nite mo ara ba, usirometage ni nomi obosi-oku meri si naki ohom-tama ni sahe, kizu ya tuke tatematura m." to, nabete ito tutumasiu osorosiu te, kikoye tamaha zu.

 Kono Miya nado wo, karorakani osinabete no sama ni mo omohi kikoye tamaha zu. Nage no hasiri kai tamahe ru ohom-hudedukahi kotonoha mo, wokasiki sama ni namameki tamahe ru ohom-kehahi wo, amata ha misiri tamaha ne do, mi tamahi nagara, "Sono yuweyuwesiku nasake aru kata ni, koto wo maze kikoye m mo, tukinaki mi no arisama-domo nare ba, nanika, tada, yamabusidati te sugusi te m." to obosu.

 [3-4 Kaoru visits to Uji-residence]

 Tiunagon-dono no ohom-kaheri bakari ha, kare yori mo mameyaka naru sama ni kikoye tamahe ba, kore yori mo, ito keutoge ni ha ara zu kikoye kayohi tamahu. Ohom-imi hate te mo, midukara maude tamahe ri. Himgasi no hisasi no kudari taru kata ni yature te ohasuru ni, tikau tatiyori tamahi te, Hurubito mesiide tari.

 Yami ni madohi tamahe ru ohom-atari ni, ito mabayuku nihohi miti te iri ohasi tare ba, kataharaitau te, ohom-irahe nado wo dani e si tamaha ne ba,

 "Kayau ni ha, motenai tamaha de, mukasi no mi-kokoromuke ni sitagahi kikoye tamaha m sama nara m koso, kikoye uketamaharu kahi aru bekere. Nayobi kesikibami taru hurumahi wo narahi habera ne ba, hitodute ni kikoye haberu ha, kotonoha mo tuduki habera zu."

 to are ba,
 "Asamasiu, ima made nagarahe haberu yau nare do, omohi samasa m kata naki yume ni tadora re haberi te nam, kokoro yori hoka ni sora no hikari mi habera m mo tutumasiu te, hasi tikau mo e miziroki habera nu."

 to kikoye tamahe re ba,

 "Koto to ihe ba, kagirinaki mi-kokoro no hukasa ni nam. Tukihi no kage ha, mi-kokoro mote harebaresiku mote ide sase tamaha ba koso, tumi mo habera me. Yukukata mo naku, ibuseu oboye haberi. Mata obosa ru ram ha, sibasi wo mo, akirame kikoye mahosiku nam."

 to mausi tamahe ba,

 "Geni, koso. Ito taguhinage na' meru ohom-arisama wo, nagusame kikoye tamahu mi-kokorobahe no asakara nu hodo." nado, kikoye sirasu.

 [3-5 Kaoru and Ohoi-kimi compose and exchange waka]

 Mi-kokoti ni mo, sakoso ihe, yauyau kokoro sidumari te, yorodu omohi sira re tamahe ba, mukasizama nite mo, kau made harukeki nobe wo wakeiri tamahe ru kokorozasi nado mo, omohi siri tamahu besi, sukosi wizari yori tamahe ri.

 Obosu ram sama, mata notamahi tigiri si koto nado, ito komakani natukasiu ihi te, utate wowosiki kehahi nado ha miye tamaha nu hito nare ba, keutoku suzurohasiku nado ha ara ne do, sira nu hito ni kaku kowe wo kika se tatematuri, suzuroni tanomigaho naru koto nado mo ari turu higoro wo omohi tudukuru mo, sasugani kurusiu te, tutumasikere do, honokani hitokoto nado irahe kikoye tamahu sama no, geni, yorodu omohihore tamahe ru kehahi nare ba, ito ahare to kiki tatematuri tamahu.

 Kuroki kityau no sukikage no, ito kokorogurusige naru ni, masite ohasu ram sama, hono mi si akegure nado omohiide rare te,

 "Iro kaharu asadi wo mi te mo sumizome ni
 yatururu sode wo omohi koso yare
"

 to, hitorigoto no yau ni notamahe ba,

 "Iro kaharu sode wo ba tuyu no yadori nite
 waga mi zo sarani okidokoro naki

 Hatururu ito ha."

 to suwe ha ihiketi te, ito imiziku sinobi gataki kehahi nite iri tamahi nu nari.

 [3-6 Kaoru talks with Ben]

 Hiki-todome nado su beki hodo ni mo ara ne ba, aka zu ahareni oboyu. Oyibito zo, koyonaki ohom-kahari ni ide ki te, mukasi ima wo kaki-atume, kanasiki ohom-monogatari-domo kikoyu. Arigataku asamasiki koto-domo wo mo mi taru hito nari kere ba, kau ayasiku otorohe taru hito to mo obosi sute rare zu, ito natukasiu katarahi tamahu.

 "Ihakenakari si hodo ni, ko-Win ni okure tatematuri te, imiziu kanasiki mono ha yo nari keri to, omohi siri ni sika ba, hito to nariyuku yohahi ni sohe te, tukasa kurawi, yononaka no nihohi mo, nani to mo oboye zu nam.

 Tada, kau siduyaka naru ohom-sumahi nado no, kokoro ni kanahi tamahe ri si wo, kaku hakanaku minasi tatematuri nasi turu ni, iyoiyo imiziku, karisome no yo no omohi sira ruru kokoro mo, moyohosa re ni tare do, kokorogurusiu te, tomari tamahe ru ohom-koto-domo no, hodasi nado kikoye m ha, kakekakesiki yau nare do, nagarahe te mo, kano ohom-koto ayamata zu, kikoye uketamahara mahosisa ni nam.

 Saruha, oboye naki ohom-hurumonogatari kiki si yori, itodo yononaka ni ato tome m to mo oboye zu nari ni tari ya!"

 Uti-naki tutu notamahe ba, kono hito ha masite imiziku naki te, e mo kikoye yara zu. Ohom-kehahi nado no, tada sore ka to oboye tamahu ni, tosigoro uti-wasure tari turu inisihe no ohom-koto wo sahe tori-kasane te, kikoye yara m kata mo naku, obohore wi tari.

 Kono hito ha, kano Dainagon no ohom-Menotogo nite, Titi ha, kono Himegimi-tati no haha-Kitanokata no, hahgata no Wodi, Sa-Tiuben nite use ni keru ga ko nari keri. Tosigoro, tohoki kuni ni akugare, Hahagimi mo use tamahi te noti, kano Tono ni ha utoku nari, kono Miya ni ha, tadune tori te ara se tamahu nari keri. Hito mo ito yamgotonakara zu, miyadukahe nare ni tare do, kokoti nakara nu mono ni Miya mo obosi te, Himegimi-tati no ohom-usiromidatu hito ni nasi tamahe ru nari keri.

 Mukasi no ohom-koto ha, tosigoro kaku asayuhu ni mi tatematuri nare, kokoro hedaturu kuma naku omohi kikoyuru Kimi-tati ni mo, hitokoto uti-ide kikoyuru tuide naku, sinobi kome tari kere do, Tiunagon-no-Kimi ha, "Hurubito no tohazugatari, mina, rei no koto nare ba, osinabete ahaahasiu nado ha ihi hiroge zu tomo, ito hadukasige na' meru mi-kokoro-domo ni ha, kiki oki tamahe ram kasi." to osihakara ruru ga, netaku mo itohosiku mo oboyuru ni zo, "Mata mote hanare te ha yama zi." to, omohiyora ruru tuma ni mo nari nu beki.

 [3-7 Kaoru gets back to Kyoto in after sunset]

 Ima ha tabine mo suzuro naru kokoti si te, kaheri tamahu ni mo, "Kore ya kagiri no." nado notamahi si wo, "Nadoka, sasimo yaha, to uti-tanomi te, mata mi tatematura zu nari ni kem, aki yaha kahare ru. Amata no hikazu mo hedate nu hodo ni, ohasi ni kem kata mo sira zu, ahenaki waza nari ya! Kotoni rei no hito mei taru ohom-siturahi naku, ito kotosogi tamahu meri sika do, ito mono-kiyoge ni kaki-harahi, atari wokasiku motenai tamahe ri si ohom-sumahi mo, Daitoko-tati ideiri, konatakanata hiki-hedate tutu, ohom-nenzu no gu-domo, nado zo, kahara nu sama nare do, 'Hotoke ha mina kano tera ni utusi tatematuri te m to su.' " to kikoyuru wo, kiki tamahu ni mo, kakaru sama no hitokage nado sahe taye hate m hodo, tomari te omohi tamaha m kokoti-domo wo kumi kikoye tamahu mo, ito mune itau obosi tuduke raru.

 "Itaku kure haberi nu." to mause ba, nagame sasi te tati tamahu ni, kari naki te wataru.

 "Akigiri no hare nu kumowi ni itodosiku
 konoyo wo kari to ihi sirasu ram
"

 [3-8 Sisters of broken heart in late fall]

 Hyaubukyau-no-Miya ni taimen si tamahu toki ha, madu kono Kimi-tati no ohom-koto wo atukahigusa ni si tamahu. "Ima ha saritomo kokoroyasuki wo!" to obosi te, Miya ha, nemgoro ni kikoye tamahi keri. Hakanaki ohom-kaheri mo, kikoye nikuku tutumasiki kata ni, womnagata ha oboi tari.

 "Yo ni ito itau suki tamahe ru ohom-na no hirogori te, konomasiku en ni obosa ru beka' meru mo, kau ito udumore taru mugura no sita yori sasiide tara m tetuki mo, ikani uhiuhisiku, hurumeki tara m." nado omohi ku'si tamahe ri.

 "Satemo, asamasiu te ake kurasa ruru ha, tukihi nari keri. Kaku, tanomi gatakari keru mi-yo wo, kinohu kehu to ha omoha de, tada ohokata sadame naki hakanasa bakari wo, akekure no koto ni kiki mi sika do, ware mo hito mo okure sakidatu hodo simo yaha he m, nado uti-omohi keru yo!"

 "Kisikata wo omohi tudukuru mo, nani no tanomosige naru yo ni simo ara zari kere do, tada itu to naku nodoyakani nagame sugusi, mono osorosiku tutumasiki koto mo naku te he turu mono wo, kaze no ararakani, rei mi nu hitokage mo, uti-ture kowadukure ba, madu mune tubure te, mono osorosiku wabisiu oboyuru koto sahe sohi ni taru ga, imiziu tahe gataki koto."

 to, hutatokoro uti-katarahi tutu, hosu yo mo naku te sugusi tamahu ni, tosi mo kure ni keri.

 

4 Tale of sisters in Uji Sisters of broken heart in the end of the year

 [4-1 Sisters of broken heart in the end of the year]

 Yuki arare hurisiku koro ha, iduku mo kaku koso ha aru kaze no oto nare do, ima hazime te omohiiri tara m yamazumi no kokoti si tamahu. Womnabara nado,

 "Ahare, tosi ha kahari na m to su. Kokorobosoku kanasiki koto wo! Aratamaru beki haru matiide te si gana!"

 to, kokoro wo keta zu ihu mo ari. "Kataki koto kana!" to kiki tamahu.

 Mukahi no yama ni mo, tokidoki no ohom-nenbutu ni komori tamahi si yuwe koso, hito mo mawiri kayohi sika, Azari mo, ikaga to, ohokata ni mare ni otodure kikoyure do, ima ha nani si ni kaha honomeki mawira m.

 Itodo hitome no taye haturu mo, sarubeki koto to omohi nagara, ito kanasiku nam. Nanitomo mi zari si yamagatu mo, ohasimasa de noti, tamasakani sasinozoki mawiru ha, medurasiku omohohe tamahu. Konokoro no koto tote, takigi, konomi hirohi te mawiru yamabito-domo ari.

 Azari no muro yori, sumi nado yau no mono tatematuru tote,

 "Tosigoro ni narahi haberi ni keru miyadukahe no, ima tote taye hatu ram ga, kokorobososa ni nam."

 to kikoye tari. Kanarazu huyugomoru yamakaze husegi tu beki wataginu nado tukahasi si wo, obosi ide te yari tamahu. Hohusi-bara, warahabe nado no nobori yuku mo, miye-mi miyezu-mi, ito yuki hukaki wo, nakunaku tatiide te miokuri tamahu.

 "Migusi nado oroi tamau te keru, saru kata nite ohasimasa masika ba, kayau ni kayohi mawiru hito mo, onodukara sigekara masi."

 "Ikani ahare ni kokorobosoku tomo, ahi mi tatematuru koto taye te yama masi yaha!"

 nado, katarahi tamahu.

 "Kimi naku te iha no kakemiti taye si yori
 matu no yuki wo mo nani to kaha miru
"

 Naka-no-Miya,

 "Okuyama no matuba ni tumoru yuki to dani
 kiye ni si hito wo omoha masika ba
"

 Urayamasiku zo, mata mo huri sohu ya!

 [4-2 Kaoru visits to Uji in the end of the year]

 Tiunagon-no-Kimi, "Atarasiki tosi ha, huto simo e toburahi kikoye zara m." to obosi te ohasi tari. Yuki mo ito tokoroseki ni, yorosiki hito dani miye zu nari ni taru wo, nanome nara nu kehahi si te, karorakani monosi tamahe ru kokorobahe no, asau ha ara zu omohisira re tamahe ba, rei yori ha miire te, omasi nado hiki-tukuroha se tamahu.

 Sumizome nara nu ohom-hiwoke, oku naru toriide te, tiri kaki-harahi nado suru ni tuke te mo, Miya no mati yorokobi tamahi si mi-kesiki nado wo, hitobito mo kikoye idu. Taimen si tamahu koto wo ba, tutumasiku nomi oboi tare do, omohi kumanaki yau ni hito no omohi tamahe re ba, ikagaha se m tote, kikoye tamahu.

 Uti-toku to ha nakere do, sakizaki yori ha sukosi kotonoha tuduke te, mono nado notamahe ru sama, ito meyasuku, kokorohadukasige nari. "Kayau ni te nomi ha, e sugusi hatu mazi." to omohi nari tamahu mo, "Ito utituke naru kokoro kana! Naho, uturi nu beki yo nari keri." to omohi wi tamahe ri.

 [4-3 Kaoru talks about Nio-no-miya to sisters]

 "Miya no, ito ayasiku urami tamahu koto no haberu kana! Ahare nari si ohom-hitokoto wo uketamahari oki si sama nado, koto no tuide ni mo ya, morasi kikoye tari kem. Mata ito kumanaki mi-kokoro no saga nite, osihakari tamahu ni ya habera m, koko ni nam, tomokakumo kikoyesase nasu beki to tanomu wo, turenaki mi-kesiki naru ha, mote-sokonahi kikoyuru zo to, tabitabi wenzi tamahe ba, kokoro yori hoka naru koto to omou tamahure do, sato no sirube, ito koyonau mo e aragahi kikoye nu wo, nanikaha, ito sasimo motenasi kikoye tamaha m.

 Sui tamahe ru yau ni, hito ha kikoye nasu beka' mere do, kokoro no soko ayasiku hukau ohasuru Miya nari. Nahozarigoto nado notamahu watari no, kokoro karou te nabiki yasu naru nado wo, medurasikara nu mono ni omohi otosi tamahu ni ya, to nam kiku koto mo haberu. Nanigoto ni mo aru ni sitagahi te, kokoro wo taturu kata mo naku, odoke taru hito koso, tada yo no motenasi ni sitagahi te, toaru mo kakaru mo nanome ni minasi, sukosi kokoro ni tagahu husi aru ni mo, ikagaha se m, sarubeki zo, nado mo omohi nasu bekamere ba, nakanaka kokoronagaki tamesi ni naru yau mo ari.

 Kudure some te ha, Tatuta-no-kaha no nigoru na wo mo kegasi, ihukahinaku nagori naki yau naru koto nado mo, mina uti-maziru mere. Kokoro no hukau simi tamahu beka' meru mi-kokorozama ni kanahi, koto ni somuku koto ohoku nado monosi tamaha zara m wo ba, sarani, karugarusiku, hazime ohari tagahu yau naru koto nado, mise tamahu maziki kesiki ni nam.

 Hito no mi tatematuri sira nu koto wo, ito you mi kikoye taru wo, mosi ni tukahasiku, samoya to obosi yora ba, sono motenasi nado ha, kokoro no kagiri tukusi te tukaumaturi na m kasi. Ohom-nakamiti no hodo, midariasi koso itakara me."

 to, ito mameyaka nite, ihi tuduke tamahe ba, waga ohom-midukara no koto to ha obosi mo kake zu, "Hito no oyameki te irahe m kasi." to obosi megurasi tamahe do, naho ihu beki kotonoha mo naki kokoti si te,

 "Ikani to ka ha. Kakekakesige ni notamahi tudukuru ni, nakanaka kikoye m koto mo oboye habera de."

 to, uti-warahi tamahe ru mo, oiraka naru monokara, kehahi wokasiu kikoyu.

 [4-4 Kaoru and Ohoi-kimi compose and exchange waka]

 "Kanarazu ohom-midukara kikosimesi ohu beki koto to mo omou tamahe zu. Sore ha, yuki wo humi wake te mawiri ki taru kokorozasi bakari wo, goranzi waka m ohom-konokamigokoro nite mo sugusa se tamahi te yo kasi. Kano mi-kokoroyose ha, mata kotoni zo habe' beka' meru. Honokani notamahu sama mo habe' meri si wo, isaya, sore mo hito no waki kikoye gataki koto nari. Ohom-kaheri nado ha, idukata ni ka ha kikoye tamahu?"

 to tohi mausi tamahu ni, "You zo, tahabureni mo kikoye zari keru. Nani to nakere do, kau notamahu ni mo, ikani hadukasiu mune tubure masi." to omohu ni, e kotahe yari tamaha zu.

 "Yuki hukaki yama no kakehasi kimi nara de
 mata humi kayohu ato wo mi nu kana
"

 to kaki te, sasiide tamahe re ba,

 "Ohom-monoaragahi koso, nakanaka kokorooka re haberi nu bekere." tote,

 "Turara todi koma humi sidaku yamagaha wo
 sirube si-gatera madu ya watara m

 Saraba simo, kage sahe miyuru sirusi mo, asau ha habera zi."

 to kikoye tamahe ba, omoha zu ni, monosiu nari te, kotoni irahe tamaha zu. Kezayakani, ito mono-dohoku sukumi taru sama ni ha miye tamaha ne do, imayau no wakaudo-tati no yau ni, enge ni mo motenasa de, ito meyasuku, nodoka naru kokorobahe nara m to zo, osihakara re tamahu hito no ohom-kehahi naru.

 Kau koso ha, aramahosikere to, omohu ni tagaha nu kokoti si tamahu. Koto ni hure te, kesikibami yoru mo, sira zu gaho naru sama ni nomi motenasi tamahe ba, kokorohadukasiu te, mukasimonogatari nado wo zo, mono-mameyaka ni kikoye tamahu.

 [4-5 Kaoru comes back to Kyoto leaving words of encouragement]

 "Kure hate na ba, yuki itodo sora mo todi nu beu haberi."

 to, ohom-tomo no hitobito kowadukure ba, kaheri tamahi na m tote,

 "Kokorogurusiu mi megurasa ruru ohom-sumahi no sama nari ya! Tada yamazato no yau ni ito siduka naru tokoro no, hito mo yuki mazira nu haberu wo, samo obosi kake ba, ikani uresiku habera m."

 nado notamahu mo, "Ito medetakaru beki koto kana!" to, katamimi ni kiki te, uti-wemu womnabara no aru wo, Naka-no-Miya ha, "Ito migurusiu, ikani sayau ni ha aru beki zo." to mi kiki wi tamahe ri.

 Ohom-kudamono yosi aru sama nite mawiri, ohom-tomo no hitobito ni mo, sakana nado meyasuki hodo nite, kaharake sasiide sase tamahi keri. Mata ohom-uturiga mote sawaga re si Tonowibito zo, kadura hige to ka ihu turatuki, kokorodukinaku te aru, "Hakana no ohom-tanomosibito ya!" to mi tamahi te, mesiide tari.

 "Ikani zo? Ohasimasa de noti, kokorobosokra m na."

 nado tohi tamahu. Uti-hisomi tutu, kokoroyowage ni naku.

 "Yononaka ni tanomu yorube mo habera nu mi nite, hitotokoro no ohom-kage ni kakure te, samzihuyo nen wo sugusi haberi ni kere ba, ima ha masite, noyama ni maziri habera m mo, ikanaru ki no moto wo ka ha tanomu beku habera m."

 to mausi te, itodo hitowaroge nari.

 Ohasimasi si kata ake sase tamahe re ba, tiri itau tumori te, Hotoke nomi zo hana no kazari otorohe zu, okonahi tamahi keri to miyuru ohom-yuka nado toriyari te, kaki-harahi tari. Ho'i wo mo toge ba, to tigiri kikoye si koto omohiide te,

 "Tatiyora m kage to tanomi si siwi-ga-moto
 munasiki toko ni nari ni keru kana
"

 tote, hasira ni yoriwi tamahe ru wo mo, wakaki hitobito ha, nozoki te mede tatematuru.

 Hi kure nure ba, tikaki tokorodokoro ni, mi-sau nado tukaumaturu hitobito ni, mi-makusa tori ni yari keru, Kimi mo siri tamaha nu ni, winakabi taru hitobito ha, odoroodorosiku hikiture mawiri taru wo, "Ayasiu, hasitanaki waza kana!" to goranzure do, Oyibito ni magirahasi tamahi tu. Ohokata kayau ni tukaumaturu beku, ohose oki te ide tamahi nu.

 

5 Tale of sisters in Uji A love story with Nio-no-miya, Kaoru and sisters in Uji is begun

 [5-1 In new year, Ajari presents wild vegetables to sisiters]

 Tosi kahari nure ba, sora no kesiki uraraka naru ni, migiha no kohori toke taru wo, arigataku mo to nagame tamahu. Hiziri no bau yori, "Yukigiye ni tumi haberu nari." tote, saha no seri, warabi nado tatematuri tari. Imohi no midai ni mawire ru.

 "Tokoro ni tuke te ha, kakaru kusaki no kesiki ni sitagahi te, yuki kahu tukihi no sirusi mo miyuru koso, wokasikere."

 nado, hitobito no ihu wo, "Nani no wokasiki nara m." to kiki tamahu.

 "Kimi ga woru mine no warabi to mi masika ba
 sira re ya se masi haru no sirusi mo
"

 "Yuki hukaki migiha no kozeri ta ga tame ni
 tumi kahaya sa m oya nasi ni si te
"

 nado, hakanaki koto-domo wo uti-katarahi tutu, ake kurasi tamahu.

 Tiunagon-dono yori mo Miya yori mo, wori sugusa zu toburahi kikoye tamahu. Urusaku nani to naki koto ohokaru yau nare ba, rei no, kaki morasi taru na' meri.

 [5-2 In the season of chereeblossoms Nio-no-miya and Naka-no-kimi compose and send wakaeach other]

 Hanazakari no koro, Miya, "Kazasi" wo obosi ide te, sono wori mi kiki tamahi si Kimi-tati nado mo,

 "Ito yuwe ari si Miko no ohom-sumahi wo, mata mo mi zu nari ni si koto."

 nado, ohokata no ahare wo kutiguti kikoyuru ni, ito yukasiu obosa re keri.

 "Tute ni mi si yado no sakura wo kono haru ha
 kasumi hedate zu wori te kazasa m
"

 to, kokoro wo yari te notamahe ri keri. "Aru maziki koto kana!" to mi tamahi nagara, ito turedure naru hodo ni, midokoro aru ohom-humi no, uhabe bakari wo mote-keta zi tote,

 "Iduko to ka tadune te wora m sumizome ni
 kasumi kome taru yado no sakura wo
"

 Naho, kaku sasi-hanati, turenaki mi-kesiki nomi miyure ba, makoto ni kokorousi to obosi wataru.

 [5-3 After that of Nio-no-miya and Kaoru]

 Mi-kokoro ni amari tamahi te ha, tada Tiunagon wo tozama kauzama ni seme urami kikoye tamahe ba, wokasi to omohi nagara, ito ukebari taru usiromigaho ni uti-irahe kikoye te, adamei taru mi-kokorozama wo mo mi arahasu tokidoki ha,

 "Ikadeka, kakara m ni ha."

 nado, mausi tamahe ba, Miya mo mi-kokorodukahi si tamahu besi.

 "Kokoro ni kanahu atari wo, mada mituke nu hodo zo ya." to notamahu.

 Ohotono no Roku-no-Kimi wo obosi ire nu koto, nama-uramesige ni, Otodo mo obosi tari keri. Saredo,

 "Yukasige naki nakarahi naru uti ni mo, Otodo no kotokotosiku wadurahasiku te, nanigoto no magire wo mo mi togame rare m ga mutukasiki."

 to, sita ni ha notamahi te, sumahi tamahu.

 Sono tosi, Samdeu-no-miya yake te, Nihudau-no-Miya mo, Rokudeu-no-win ni uturohi tamahi, nanikure-to mono-sawagasiki ni magire te, Udi no watari wo hisasiu otodure kikoye tamaha zu. Mameyaka naru hito no mi-kokoro ha, mata ito koto nari kere ba, ito nodokani, "Onoga mono to ha uti-tanomi nagara, womna no kokoro yurubi tamaha zara m kagiri ha, azarebami nasakenaki sama ni miye zi." to omohi tutu, "Mukasi no mi-kokoro wasure nu kata wo, hukaku mi siri tamahe." to obosu.

 [5-4 Kaoru visits to Uji in summer]

 Sono tosi, tune yori mo atusa wo hito waburu ni, "Kawadura suzusikara m haya!" to omohiide te, nihakani maude tamahe ri. Asasuzumi no hodo ni ide tamahi kere ba, ayanikuni sasi-kuru hikage mo mabayuku te, Miya no ohase si nisi no hisasi ni, Tonowibito mesiide te ohasu.

 Sonata no moya no hotoke no omahe ni, Kimi-tati monosi tamahi keru wo, kedikakara zi tote, waga ohom-kata ni watari tamahu ohom-kehahi, sinobi tare do, onodukara, uti-miziroki tamahu hodo tikau kikoye kere ba, naho ara zi ni, konata ni kayohu sauzi no hasi no kata ni, kakegane si taru tokoro ni, ana no sukosi aki taru wo mioki tamahe ri kere ba, to ni tate taru byaubu wo hikiyari te mi tamahu.

 Koko moto ni kityau wo sohe tate taru, "Ana, kutiwosi!" to omohi te, hiki kaheru, wori simo, kaze no sudare wo itau hukiagu beka' mere ba,

 "Arahani mo koso are. Sono mi-kityau osiide te koso."

 to ihu hito a' nari. Wokogamasiki mono no, uresiu te mi tamahe ba, takaki mo mizikaki mo, kityau wo hutama no su ni osiyose te, kono sauzi ni mukahi te, aki taru sauzi yori, anata ni tohora m to nari keri.

 [5-5 Kaoru peeps sisters through the crevice of the screen]

 Madu, hitori tatiide te, kityau yori sasi-nozoki te, kono ohom-tomo no hitobito no, tokau yukitigahi, suzumi ahe ru wo mi tamahu nari keri. Koki nibiiro no hitohe ni, kwanzou no hakama mote hayasi taru, nakanaka sama kahari te hanayaka nari to miyuru ha, ki nasi tamahe ru hito kara na' meri.

 Obi hakanage ni si nasi te, zuzu hiki-kakusi te, mo' tamahe ri. Ito sobiyakani, yaudai wokasige naru hito no, kami, utiki ni sukosi tara nu hodo nara m to miye te, suwe made tiri no mayohi naku, tuyatuya to kotitau, utukusige nari. Kataharame nado, ana rautage to miye te, nihohiyaka ni, yaharaka ni ohodoki taru kehahi Womna-Iti-no-Miya mo, kau zama ni zo, ohasu beki to, hono-mi tatematuri simo omohi kurabe rare te, uti nageka ru.

 Mata wizari ide te, "Kano sauzi ha, arahani mo koso are." to, miokose tamahe ru youi, utitoke tara nu sama si te, yosi ara m to oboyu. Kasiratuki, kamzasi no hodo, ima sukosi ateni namamekasiki sama nari.

 "Anata ni byaubu mo sohe te tate te haberi tu. Isogi te simo, nozoki tamaha zi."

 to wakaki hitobito, nanigokoro naku ihu ari.

 "Imiziu mo aru beki waza kana!"

 tote, usirometageni wizari iri tamahu hodo, kedakau kokoronikuki kehahi sohi te miyu. Kuroki ahase hitokasane, onazi yau naru iroahi wo ki tamahe re do, kore ha natukasiu namameki te, aharege ni, kokorogurusiu oboyu.

 Kami, saharaka naru hodo ni oti taru naru besi, suwe sukosi hosori te, iro nari to ka ihu meru, hisuidati te ito wokasige ni, ito wo yorikake taru yau nari. Murasaki no kami ni kaki taru kyau wo, katate ni moti tamahe ru tetuki, kare yori mo hososa masari te, yaseyase naru besi. Tati tari turu kimi mo, sauziguti ni wi te, nanigoto ni ka ara m, konata wo miokose te warahi taru, ito aigyauduki tari.

to Home Page
Classic Text
Mod.Version
Note
Original Text(Ohoshima-bon)
Teika's Note