First updated 11/13/2002(ver.1-3)
Last updated 9/27/2011(ver.2-1)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya(C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

 

TENARAHI


Tale of Kaoru's Dainagon era, from about the last in March at the age of 27 to summer at the age of 28

1 Tale of Ukifune Ukifune wanted to kill herself but she was rescued by Yokawa-souzu

 1. Yokawa-souzu's mother gets ill on the way from Hatsuse to Ono---Sono-koro, Yokaha ni, Nanigasi-Soudu to ka ihi te
 2. Souzu came across a strange happening at the wood in Uji-in---Madu, Soudu watari tamahu. "Ito itaku are te
 3. Souzu understands that is a young woman, and rescues the woman---Ayasi no sama ni, hitahi osi-age te ide-ki tari
 4. Souzu's sister nun takes care of the young woman---Mi-kuruma yose te ori tamahu hodo, itau kurusigari tamahu tote
 5. The young woman returns to life, but she wants to die---Soudu mo sasi-nozoki te, "Ikani zo? Nani no siwaza zo to
 6. A man of Uji talks to Souzu that a funeral seremony has been held ---Hutuka bakari komori wi te, hutari no hito wo inori
 7. Souzu's mother and the others come back to Ono---Ama-Gimi yorosiku nari tamahi nu. Kata mo aki nure ba
2 Tale of Ukifune A new life of Ukifune begins at Ono
 1. Souzu comes to the mountain villa in Ono---Uti-hahe kaku atukahu hodo ni, si, go-gwati mo sugi nu
 2. An evil spirit appears from the young woman---"Ohoyake no mesi ni dani sitagaha zu, hukaku komori taru yama wo
 3. Ukifune returns to herself---Syauzimi no kokoti ha sahayaka ni, isasaka mono oboye te
 4. Ukifune is given a Buddhist five admonition---"Ika nare ba, kaku tanomosige naku nomi ha ohasuru zo
 5. Ukifune hides her identity---"Yume no yau naru hito wo mi tatematuru kana!" to Ama-Gimi ha yorokobi te
 6. A landscape and feeling of Ono villa---Kono aruzi mo ate naru hito nari keri. Musume no Ama-Gimi ha
 7. Ukifune composes wala with thinking her life---Ama-Gimi zo, tuki nado akaki yo ha, kin nado hiki tamahu
 8. Ukifune's daily life at Ono villa---Wakaki hito no, kakaru yamazato ni, ima ha to omohi taye komoru ha
3 Tale of Ukifune Chujo composes and sends a waka to Ukifune
 1. Chujo who is a husband of nun's daughter comes to Ono villa---Ama-Gimi no mukasi no muko no Kimi, ima ha Tyuuzyau nite monosi tamahi keru
 2. Ukifune thinks her life---Hito-bito ni suihan nado yau no mono kuha se, Kimi ni mo hatisu no mi nado
 3. Chujo peeps Ukifune's back figure---Ama-Gimi iri tamahe ru ma ni, Marauto, ame no kesiki wo mi wadurahi te
 4. Chujo talks with Yokawa-souzu---Mahe tikaki wominahesi wo wori te, "Nani nihohu ram?" to kuti-zusabi te
 5. Chujo composes and sends a waka to Ukifune at leaving---Mata-no-hi, kaheri tamahu ni mo, "Sugi gataku nam."
 6. Chujo visits to Ono villa third time---Humi nado wazato yara m ha, sasuga ni uhi-uhisiu
 7. Ama-gimi who is Chujo's mother in law prevents him from leaving---Sasuga ni, kakaru kotai no kokoro-domo ni ha ari tuka zu
 8. Ama-gimi's mother who is an old nun plays koto---"Womna ha, mukasi ha, aduma-goto wo koso ha, koto mo naku hiki haberi sika do
 9. Chujo composes and sends a waka to Ukifune next morning---Kore ni koto mina same te, kaheri tamahu hodo mo
4 Tale of Ukifune Ukifune becomes a nun while Ama-gimi is absent
 1. Ama-gimi visits to Hase Temple again at September---Ku-gwati ni nari te, kono Ama-Gimi, Hatuse ni maudu
 2. Ukifune plays igo with Shosho-no-ama---Mina ide-tati keru wo nagame ide te, asamasiki koto wo
 3. Chujo visits to Ono villa, Ukifune runs into old nun's room---Tuki sasi-ide te wokasiki hodo ni, hiru humi ari turu Tyuuzyau
 4. Two old nuns snore loudly by Ukifune all night---Hime-Gimi ha, "Ito mutukasi." to nomi kiku oyi-bito no atari ni
 5. Ukifune thinks her unfortunate life---Mukasi yori no koto wo, madoroma re nu mama ni, tune yori mo
 6. Souzu calls at Ono villa on his way to the Imperial Palace---Gesu-gesusiki hohusi-bara nado amata ki te
 7. Ukifune desires and appeals to become a nun to Souzu---Tati te konata ni imasi te, "koko ni ya
 8. Ukifune becomes a nun at last---"Ayasiku, kakaru katati arisama wo, nado te mi wo
5 Tale of Ukifune Tale of after becoming a nun
 1. Shosho-no-ama was surprised to see that Ukifune became a nun---Kakaru hodo, Seusyau-no-Ama ha, ani no Azyari no
 2. Ukifune composes waka on her life---Mina hito-bito ide sidumari nu. Yoru no kaze no oto ni, kono hito-bito ha
 3. Ukifune replies to Shosho's waka---Onazi sudi no koto wo, tokaku kaki susabi wi tamahe ru ni
 4. Souzu prays and cures for Onna-Ichi-no-miya---Ippon-no-Miya no ohom-nayami, geni, kano desi no ihi si mo siruku
 5. Souzu talks to Onna-Ichi-no-miya about a happening at Uji---Ohom-mononoke no sihuneki koto wo, sama-zama ni
 6. Souzu calls at Ono villa on his way to Yokawa---Hime-Miya okotari-hate sase tamahi te, Soudu mo nobori
 7. Chujo visits to Ono villa---Kehu ha, hinemosu ni huku kaze no oto mo ito kokoro-bosoki ni
 8. Chujo composes and sends waka to Ukifune---"Kabakari no sama si taru hito wo usinahi te
6 Tale of Ukifune Kaoru gets to know Ukifune's exsitence
 1. Ukifune and Ama-gimi compose and exchange waka at a new year---Tosi mo kaheri nu. Haru no sirusi mo miye zu, kohori watare ru
 2. Kii-no-kami who is a grand son of the old nun visits to Ono villa---Oho-Ama-Gimi no mago no Kii-no-Kami nari keru, kono-koro nobori
 3. Ukifune hears a rumour about Kaoru---"Kano watari no sitasiki hito nari keri." to miru ni mo
 4. Ukifune talks with Ama-gimi---"Wasure tamaha nu ni koso ha." to ahare ni omohu ni mo
 5. Kaoru goes to the Imperial Palace to meet Akashi Empress---Daisyau ha, kono hate no waza nado se sase tamahi te
 6. Kozaisho talks to Kaoru what Souzu has talked to Onna-Ichi-no-miya---Tatiyori te monogatari nado si tamahu tuide ni
 7. Kaoru meets to Akashi Empress and goes to Yokawa to meet Souzu---"Asamasiu te, usinahi haberi nu to omohi tamahe si hito

 

1 Tale of Ukifune Ukifune wanted to kill herself but she was rescued by Yokawa-souzu

 [1-1 Yokawa-souzu's mother gets ill on the way from Hatsuse to Ono]

 Sonokoro, Yokaha ni, Nanigasi-Soudu to ka ihi te, ito tahutoki hito sumi keri. Yasodi amari no Haha, isodi bakari no imouto ari keri. Huruki gwan ari te, Hatuse ni maude tari keri.

 Mutumasiu yamgotonaku omohu desi no Azari wo sohe te, Hotoke kyau kuyauzuru koto okonahi keri. Koto-domo ohoku si te kaheru miti ni, Narasaka to ihu yama koye keru hodo yori, kono Haha-no-Amagimi, kokoti asiu si kere ba, "Kakute ha, ikadeka nokori no miti wo mo ohasi tuka m." to mote-sawagi te, Udi no watari ni siri tari keru hito no ihe ari keru ni, todome te, kehu bakari yasume tatematuru ni, naho itau wadurahe ba, Yokaha ni seusoko si tari.

 Yamagomori no ho'i hukaku, kotosi ha ide zi to omohi kere do, "Kagiri no sama naru oya no, miti no sora nite naku ya nara m?" to odoroki te, isogi monosi tamahe ri. Wosimu beku mo ara nu hitozama wo, midukara mo, desi no naka ni mo gen aru site, kadi si sawagu wo, ihearuzi kiki te,

 "Mitakesauzi si keru wo, itau oyi tamahe ru hito no, omoku nayami tamahu ha, ikaga?"

 to usirometageni omohi te ihi kere ba, samo ihu beki koto zo, itohosiu omohi te, ito sebaku mutukasiu mo are ba, yauyau wi te tatematuru beki ni, Nakagami hutagari te, rei sumi tamahu kata ha imu bekari kere ba, "Ko-Suzaku-win no go-ryau nite, Udi-no-win to ihi si tokoro, kono watari nara m." to omohiide te, Winmori, Soudu siri tamahe ri kere ba, "Hitohi, hutuka yadora m." to ihiyari tamahe ri kere ba,

 "Hatuse ni nam, kinohu mina mawiri ni keru."

 tote, ito ayasiki Yadomori no okina wo yobi te wi te ki tari.

 "Ohasimasa ba, haya. Itadura naru Win no sinden ni koso haberu mere. Mono-maude no hito ha, tuneni zo yadori tamahu."

 to ihe ba,

 "Ito yoka' nari. Ohoyakedokoro nare do, hito mo naku kokoroyasuki wo."

 tote, mise ni yari tamahu. Kono okina, rei mo kaku yadoru hito wo minarahi tari kere ba, orosoka naru siturahi nado site ki tari.

 [1-2 Souzu came across a strange happening at the wood in Uji-in]

 Madu, Soudu watari tamahu. "Ito itaku are te, osorosige naru tokoro kana!" to mi tamahu.

 "Daitoko-tati, kyau yome."

 nado notamahu. Kono Hatuse ni sohi tari si Azyari to onazi yau naru, nanigoto no aru ni ka, tukidukisiki hodo no gerahu hohusi ni, hi tomosa se te, hito mo yora nu usiro no kata ni iki tari. Mori ka to miyuru konosita wo, "Utomasige no watari ya!" to miire taru ni, siroki mono no hirogori taru zo miyuru.

 "Kare ha, nani zo?"

 to, tatitomari te, hi wo akaku nasi te mire ba, mono no wi taru sugata nari.

 "Kitune no hengwe si taru. Nikusi. Mi arahasa m."

 tote, hitori ha ima sukosi ayumi yoru. Ima hitori ha,

 "Ana, youna'. Yokara nu mono nara m."

 to ihi te, sayau no mono sirizoku beki in wo tukuri tutu, sasugani naho mamoru. Kasira no kami ara ba hutori nu beki kokoti suru ni, kono hi tomosi taru Daitoko, habakari mo naku, aunaki sama nite, tikaku yori te sono sama wo mire ba, kami ha nagaku tuyatuya to si te, ohoki naru ki no ito araarasiki ni yori wi te, imiziu naku.

 "Medurasiki koto ni mo haberu kana! Soudu no go-bau ni goranze sase tatematura baya!"

 to ihe ba,

 "Geni, ayasiki koto nari."

 tote, hitori ha maude te, "Kakaru koto nam." to mausu.

 "Kitune no hito ni hengwe suru to ha mukasi yori kike do, mada mi nu mono nari."

 tote, wazato ori te ohasu.

 Kano watari tamaha m to suru koto ni yori te, gesu-domo, mina hakabakasiki ha, midusidokoro nado, aru bekasiki koto-domo wo, kakaru watari ni ha isogu mono nari kere ba, wi sidumari nado si taru ni, tada si, gonin site, koko naru mono wo miru ni, kaharu koto mo nasi.

 Ayasiu te, toki no uturu made miru. "Toku yo mo ake hate nam. Hito ka nani zo to, mi arahasa m." to, kokoro ni sarubeki Singon wo yomi, in wo tukuri te kokoromiru ni, siruku ya omohu ram,

 "Kore ha, hito nari. Sarani hizau no kesikara nu mono ni ara zu. Yori te tohe. Nakunari taru hito ni ha ara nu ni koso a' mere. Mosi si ni tari keru hito wo sute tari keru ga, yomigaheri taru ka?"

 to ihu.

 "Nani no, saru hito wo ka, kono win no uti ni sute habera m. Tatohi, makotoni hito nari tomo, kitune, kodama yau no mono no, azamuki te tori mote ki taru ni koso habera me to, hubin ni mo haberi keru kana! Kegarahi aru beki tokoro ni koso habe' mere."

 to ihi te, arituru yadomori no wonoko wo yobu. Yamabiko no kotahuru mo, ito osorosi.

 [1-3 Souzu understands that is a young woman, and rescues the woman]

 Ayasi no sama ni, hitahi osi-age te ideki tari.

 "Koko ni ha, wakaki womna nado ya sumi tamahu? Kakaru koto nam aru."

 tote misure ba,

 "Kitune no tukaumaturu nari. Kono ki no moto ni nam, tokidoki ayasiki waza nam si haberu. Wototosi no aki mo, koko ni haberu hito no ko no, hutatu bakari ni habe' si wo, tori te maude ki tari sika do, mi odoroka zu haberi ki."

 "Sate, sono tigo ha si ni ya si ni si?"

 to ihe ba,

 "Iki te haberi. Kitune ha, sa koso ha hito wo obiyakase do, koto ni mo ara nu yatu."

 to ihu sama, ito nare tari. Kano yobukaki mawiri mono no tokoro ni, kokoro wo yose taru naru besi. Soudu,

 "Saraba, sayau no mono no si taru waza ka. Naho, yoku miyo."

 tote, kono mono-odi se nu hohusi wo yose tare ba,

 "Oni ka Kami ka kitune ka kodama ka? Kabakari no amenosita no genza no ohasimasu ni ha, e kakure tatematura zi. Nanori tamahe. Nanori tamahe."

 to, kinu wo tori te hike ba, kaho wo hikiire te iyoiyo naku.

 "Ide, ana, sagana no kodama no oni ya? Masani kakure na m ya?"

 to ihi tutu, kaho wo mi m to suru ni, "Mukasi ari kem me mo hana mo nakari keru meoni ni ya ara m?" to, mukutukeki wo, tanomosiu ikaki sama wo hito ni mise m to omohi te, kinu wo hiki-nugase m to sure ba, utubusi te kowe tatu bakari naku.

 "Nani ni mare, kaku ayasiki koto, nabete, yo ni ara zi."

 tote, mi hate m to omohu ni,

 "Ame itaku huri nu besi. Kakute oi tara ba, sini hate haberi nu besi. Kaki no moto ni koso idasa me."

 to ihu. Soudu,

 "Makoto no hito no katati nari. Sono inoti taye nu wo miru miru sute m koto, ito imiziki koto nari. Ike ni oyogu iwo, yama ni naku sika wo dani, hito ni torahe rare te sina m to suru wo mi te, tasuke zara m ha, ito kanasikaru besi. Hito no inoti hisasikaru maziki mono nare do, nokori no inoti, hitohi, hutuka wo mo wosima zu ha aru bekara zu. Oni ni mo Kami ni mo, ryauze rare, hito ni oha re, hito ni hakarigota re te mo, kore yokozama no sini wo su beki mono ni koso anmere, Hotoke no kanarazu sukuhi tamahu beki kiha nari.

 Naho, kokoromi ni, sibasi yu wo noma se nado si te, tasuke kokoromi m. Tuhini, sina ba, ihu kagiri ni ara zu."

 to notamahi te, kono Daitoko site idaki ire sase tamahu wo, desi-domo,

 "Taidaisiki waza kana! Itau wadurahi tamahu hito no ohom-atari ni, yokara nu mono wo toriire te, kegarahi kanarazu ideki na m to su."

 to, modoku mo ari. Mata,

 "Mono no hengwe ni mo are, me ni misu misu, ike ru hito wo, kakaru ame ni uti-usinahase m ha, imiziki koto nare ba."

 nado, kokorogokoro ni ihu. Gesu nado ha, ito sawagasiku, mono wo utate ihinasu mono nare ba, hito sawagasikara nu kakure no kata ni nam huse tari keru.

 [1-4 Souzu's sister nun takes care of the young woman]

 Mi-kuruma yose te ori tamahu hodo, itau kurusigari tamahu tote, nonosiru. Sukosi sidumari te, Soudu,

 "Arituru hito, ikaga nari nuru?"

 to tohi tamahu.

 "Nayonayo to si te mono iha zu, iki mo si habera zu. Nanika, mono ni kedora re ni keru hito ni koso."

 to ihu wo, imouto no Amagimi kiki tamahi te,

 "Nanigoto zo?"

 to tohu.

 "Sikasika no koto nam, rokuzihu ni amaru tosi, meduraka naru mono wo mi tamahe turu!"

 to notamahu. Uti-kiku mama ni,

 "Onoga tera nite mi si yume ari ki. Ikayau naru hito zo? Madu sono sama mi m."

 to naki te notamahu.

 "Tada kono himgasi no yarido ni nam haberu. Haya goranze yo."

 to ihe ba, isogi yuki te miru ni, hito mo yorituka de zo, sute oki tari keru. Ito wakau utukusige naru womna no, siroki aya no kinu hitokasane, kurenawi no hakama zo ki taru. Ka ha imiziu kaubasiku te, ate naru kehahi kagirinasi.

 "Tada, waga kohi kanasimu musume no, kaheri ohasi taru na' meri."

 tote, nakunaku gotati wo idasi te, idaki ire sasu. Ikanari tu ram tomo, arisama mi nu hito ha, osorosigara de idaki ire tu. Ike ru yau ni mo ara de, sasugani me wo honokani mi ake taru ni,

 "Mono notamahe ya. Ikanaru hito ka, kakute ha, monosi tamahe ru?"

 to ihe do, mono oboye nu sama nari. Yu tori te, tedukara sukuhi ire nado suru ni, tada yowari ni taye iru yau nari kere ba,

 "Nakanaka imiziki waza kana!" tote, "Kono hito nakunari nu besi. Kadi si tamahe."

 to, genza no Azari ni ihu.

 "Sareba koso. Ayasiki ohom-monoatukahi."

 to ha ihe do, Kami nado no tame ni kyau yomi tutu inoru.

 [1-5 The young woman returns to life, but she wants to die]

 Soudu mo sasi-nozoki te,

 "Ikani zo? Nani no siwaza zo to, yoku teuzi te tohe."

 to notamahe do, ito yowage ni kiye mote iku yau nare ba,

 "E iki habera zi. Suzoro naru kegarahi ni komori te, wadurahu beki koto."

 "Sasugani, ito yamgotonaki hito ni koso haberu mere. Sini hatu tomo, tadani yaha sute sase tamaha m. Migurusiki waza kana!"

 to ihi ahe ri.

 "Anakama! Hito ni kikasu na. Wadurahasiki koto mo zo aru."

 nado kutigatame tutu, Amagimi ha, oya no wadurahi tamahu yori mo, kono hito wo ike hate te mi mahosiu wosimi te, utitukeni sohi wi tari. Sira nu hito nare do, mime no koyonau wokasige nare ba, itadura ni nasa zi to, miru kagiri atukahi sawagi keri. Sasugani, tokidoki, me mi ake nado si tutu, namida no tuki se zu nagaruru wo,

 "Ana, kokorou ya! Imiziku kanasi to omohu hito no kahari ni, Hotoke no mitibiki tamahe ru to kikoyuru wo. Kahinaku nari tamaha ba, nakanaka naru koto wo ya omoha m. Sarubeki tigiri nite koso, kaku mi tatematura me. Naho, isasaka mono notamahe."

 to ihi tudukure do, karausite,

 "Iki ide tari tomo, ayasiki huyou no hito nari. Hito ni mise de, yoru kono kaha ni otosi ire tamahi te yo."

 to, iki no sita ni ihu.

 "Maremare mono notamahu wo uresi to omohu ni, ana, imizi ya! Ikanare ba, kaku ha notamahu zo? Ikani si te, saru tokoro ni ohasi turu zo?"

 to tohe domo, mono mo iha zu nari nu. "Mi ni mosi kizu nado ya ara m?" tote mire do, koko ha to miyuru tokoro naku utukusikere ba, asamasiku kanasiku, "Makoto ni, hito no kokoro madohasa m tote ideki taru kari no mono ni ya?" to utagahu.

 [1-6 A man of Uji talks to Souzu that a funeral seremony has been held]

 Hutuka bakari komori wi te, hutari no hito wo inori kadi suru kowe taye zu, ayasiki koto wo omohi sawagu. Sono watari no gesu nado no, Soudu ni tukamaturi keru, kakute ohasimasu nari tote, toburahi idekuru mo, monogatari nado si te ihu wo kike ba,

 "Ko-Hati-no-Miya no ohom-musume, Udaisyau-dono no kayohi tamahi si, koto ni nayami tamahu koto mo naku te, nihakani kakure tamahe ri tote, sawagi haberu. Sono ohom-sausou no zahuzi-domo tukaumaturi haberi tote, kinohu ha e mawiri habera zari si."

 to ihu. "Sayau no hito no tamasihi wo, oni no tori mote ki taru ni ya?" to omohu ni mo, katu miru miru, "Aru mono to mo oboye zu, ayahuku osorosi." to obosu. Hitobito,

 "Yobe miyara re si hi ha, sika kotokotosiki kesiki mo miye zari si wo."

 to ihu.

 "Kotosara kotosogi te, ikamesiu mo habera zari si."

 to ihu. Kegarahi taru hito tote, tati nagara ohikahesi tu.

 "Daisyau-dono ha, Miya no ohom-musume moti tamahe ri si ha, use tamahi te, tosigoro ni nari nuru mono wo, tare wo ihu ni ka ara m? Hime-Miya wo oki tatematuri tamahi te, yo ni kotogokoro ohase zi."

 nado ihu.

 [1-7 Souzu's mother and the others come back to Ono]

 Amagimi yorosiku nari tamahi nu. Kata mo aki nure ba, "Kaku utate aru tokoro ni hisasiu ohase m mo binnasi." tote kaheru.

 "Kono hito ha, naho ito yowage nari. Miti no hodo mo ikaga monosi tamaha m to, kokorogurusiki koto."

 to ihi ahe ri. Kuruma hutatu site, oyibito nori tamahe ru ni ha, tukaumaturu ama hutari, tugi no ni ha kono hito wo huse te, katahara ni ima hitori nori sohi te, mitisugara yuki mo yara zu, kuruma tome te yu mawiri nado si tamahu.

 Hie Sakamoto ni, Wono to ihu tokoro ni zo sumi tamahi keru. Soko ni ohasi tuku hodo, ito tohosi.

 "Nakayadori wo mauku bekari keru."

 nado ihi te, yo huke te ohasi tuki nu.

 Soudu ha, oya wo atukahi, musume no Amagimi ha, kono sira nu hito wo hagukumi te, mina idaki orosi tutu yasumu. Oyi no yamahi no itu to mo naki ga, kurusi to omohi tamahe si tohomiti no nagori koso, sibasi wadurahi tamahi kere, yauyau yorosiu nari tamahi ni kere ba, Soudu ha nobori tamahi nu.

 "Kakaru hito nam wi te ki taru." nado, hohusi no atari ni ha yokara nu koto nare ba, mi zari si hito ni ha maneba zu. Amagimi mo, mina kutigatame sase tutu, "Mosi tadune kuru hito mo ya aru?" to omohu mo, sidugokoro nasi. "Ikade, saru winakabito no sumu atari ni, kakaru hito oti ahure kem. Monomaude nado si tari keru hito no, kokoti nado wadurahi kem wo, mamahaha nado yau no hito no, tabakari te oka se taru ni ya?" nado zo omohiyori keru.

 "Kaha ni nagasi te yo." to ihi si hitokoto yori hoka ni, mono mo sarani notamaha ne ba, ito obotukanaku omohi te, "Itusika hito ni mo nasi te mi m." to omohu ni, tukuduku to si te okiagaru yo mo naku, ito ayasiu nomi monosi tamahe ba, "Tuhini iku maziki hito ni ya?" to omohi nagara, uti-sute m mo itohosiu imizi. Yumegatari mo siide te, hazime yori inora se si Azyari ni mo, sinobiyakani kesi yaku koto se sase tamahu.

 

2 Tale of Ukifune A new life of Ukifune begins at Ono

 [2-1 Souzu comes to the mountain villa in Ono]

 Utihahe kaku atukahu hodo ni, Si, Gogwati mo sugi nu. Ito wabisiu kahinaki koto wo omohiwabi te, Soudu no ohom-moto ni,

 "Naho ori tamahe. Kono hito, tasuke tamahe. Sasugani kehu made mo aru ha, sinu mazikari keru hito wo, tuki simi ryauzi taru mono no, sara nu ni koso ame re. Aga Hotoke, kyau ni ide tamaha ba koso ha ara me, koko made ha ahe na m."

 nado, imiziki koto wo kaki tuduke te, tatematuri tamahe re ba,

 "Ito ayasiki koto kana! Kaku made mo ari keru hito no inoti wo, yagate tori sute te masika ba. Sarubeki tigiri ari te koso ha, ware simo mituke keme. Kokoromi ni tasuke hate m kasi. Sore ni todomara zu ha, gou tuki ni keri to omoha m."

 tote, ori tamahi keri.

 Yorokobi wogami te, tukigoro no arisama wo kataru.

 "Kaku hisasiu wadurahu hito ha, mutukasiki koto, onodukara aru beki wo, isasaka otorohe zu, ito kiyoge ni, nedike taru tokoro naku nomi monosi tamahi te, kagiri to miye nagara mo, kaku te iki taru waza nari keri."

 nado, ohonaohona nakunaku notamahe ba,

 "Mituke si yori, meduraka naru hito no mi-arisama kana! Ide."

 tote, sasi-nozoki te mi tamahi te,

 "Geni, ito kyauzaku nari keru hito no ohom-youmei kana! Kudoku no mukuyi ni koso, kakaru katati ni mo ohiide tamahi keme. Ikanaru tagahime nite, sokonahare tamahi kem. Mosi, sa ni ya, to kiki ahase raruru koto mo nasi ya!"

 to tohi tamahu.

 "Sarani kikoyuru koto mo nasi. Nanika, Hatuse no Kwanon no tamahe ru hito nari."

 to notamahe ba,

 "Nanika. Sore en ni sitagahi te koso mitibiki tamaha me. Tane naki koto ha ikadeka."

 nado, notamahu ga, ayasigari tamahi te, suhohu hazime tari.

 [2-2 An evil spirit appears from the young woman]

 "Ohoyake no mesi ni dani sitagaha zu, hukaku komori taru yama wo ide tamahi te, suzoroni kakaru hito no tame ni nam okonahi sawagi tamahu to, mono no kikoye ara m, ito kikinikukaru besi." to obosi, desi-domo mo ihi te, "Hito ni kikase zi." to kakusu. Soudu,

 "Ide, anakama! Daitoko-tati. Ware muzan no hohusi nite, imu koto no naka ni, yaburu kai ha ohokara me do, womna no sudi ni tuke te, mada sosiri tora zu, ayamatu koto nasi. Rokuzihu ni amari te, imasara ni hito no modoki oha m ha, sarubeki ni koso ha ara me."

 to notamahe ba,

 "Yokara nu hito no, mono wo binnaku ihinasi haberu toki ni ha, Buppohu no kizu to nari haberu koto nari."

 to, kokoroyokara zu omohi te ihu.

 "Kono suhohu no hodo ni sirusi miye zu ha."

 to, imiziki koto-domo wo tikahi tamahi te, yo-hito-yo kadi si tamahe ru akatuki ni, hito ni kari utusi te, "Naniyau no mono, kaku hito wo madohasi taru zo?" to, arisama bakari ihase mahosiu te, desi no Azyari, toridorini kadi si tamahu. Tukigoro, isasaka mo arahare zari turu mononoke, teuze rare te,

 "Onore ha, koko made maude ki te, kaku teuze rare tatematuru beki mi ni mo ara zu. Mukasi ha okonahi se si hohusi no, isasaka naru yo ni urami wo todome te, tadayohi ariki si hodo ni, yoki womna no amata sumi tamahi si tokoro ni sumituki te, katahe ha usinahi te si ni, kono hito ha, kokoro to yo wo urami tamahi te, ware ikade sina m, to ihu koto wo, yoru hiru notamahi si ni tayori wo e te, ito kuraki yo, hitori monosi tamahi si wo tori te si nari. Saredo, Kwan'on tozamakauzama ni hagukumi tamahi kere ba, kono Soudu ni make tatematuri nu. Ima ha, makari na m."

 to nonosiru.

 "Kaku ihu ha, nani zo?"

 to tohe ba, tuki taru hito, mono-hakanaki ke ni ya, hakabakasiu mo iha zu.

 [2-3 Ukifune returns to herself]

 Sauzimi no kokoti ha sahayakani, isasaka mono oboye te mimahasi tare ba, hitori mi si hito no kaho ha naku te, mina, oyihohusi, yugami otorohe taru mono nomi ohokare ba, sira nu kuni ni ki ni keru kokoti si te, ito kanasi.

 Arisi yo no koto omohiidure do, sumi kem tokoro, tare to ihi si hito to dani, tasikani hakabakasiu mo oboye zu. Tada,

 "Ware ha, kagiri tote mi wo nage si hito zo kasi. Iduku ni ki ni taru ni ka?" to seme te omohiidure ba,

 "Ito imizi to, mono wo omohi nageki te, minahito no ne tari si ni, tumado wo hanati te ide tari si ni, kaze ha hagesiu, kahanami mo arau kikoye si wo, hitori mono-osorosikari sika ba, kisikata yukusaki mo oboye de, sunoko no hasi ni asi wo sasi-orosi nagara, yuku beki kata mo madoha re te, kaheri ira m mo nakazora nite, kokoroduyoku konoyo ni use na m to omohitati si wo, 'Wokogamasiu te hito ni mituke rare m yori ha, oni mo nani mo kuhi usinahe.' to ihi tutu, tukuduku to wi tari si wo, ito kiyoge naru wotoko no yoriki te, 'Iza, tamahe. Onoga moto he.' to ihi te, idaku kokoti no se si wo, Miya to kikoye si hito no si tamahu, to oboye si hodo yori, kokoti madohi ni keru na' meri. Sira nu tokoro ni suwe oki te, kono wotoko ha kiye use nu, to mi si wo, tuhini kaku ho'i no koto mo se zu nari nuru, to omohi tutu, imiziu naku, to omohi si hodo ni, sono noti no koto ha taye te, ikanimo ikanimo oboye zu.

 Hito no ihu wo kike ba, ohoku no higoro mo he ni keri. Ikani uki sama wo, sira nu hito ni atukaha re miye tu ram, to hadukasiu, tuhini kaku te ikikaheri nuru ka?"

 to omohu mo kutiwosikere ba, imiziu oboye te, nakanaka, sidumi tamahi turu higoro ha, utusigokoro naki sama nite, mono isasaka mawiru koto mo ari turu wo, tuyu bakari no yu wo dani mawira zu.

 [2-4 Ukifune is given a Buddhist five admonition]

 "Ikanare ba, kaku tanomosige naku nomi ha ohasuru zo. Utihahe nurumi nado si tamahe ru koto ha same tamahi te, sahayakani miye tamahe ba, uresiu omohi kikoyuru wo."

 to, nakunaku, tayumu wori naku sohi wi te atukahi kikoye tamahu. Aru hitobito mo, atarasiki ohom-sama katati wo mire ba, kokoro wo tukusi te zo, wosimi mamori keru. Kokoro ni ha, "Naho ikade sina m." to zo omohi watari tamahe do, sabakari nite, iki tomari taru hito no inoti nare ba, ito sihuneku te, yauyau kasira motage tamahe ba, mono mawiri nado si tamahu ni zo, nakanaka omoyase mote-iku. Itusika to uresiu omohi kikoyuru ni,

 "Ama ni nasi tamahi te yo. Sate nomi nam iku yau mo aru beki."

 to notamahe ba,

 "Itohosige naru ohom-sama wo. Ikadeka, saha nasi tatematura m."

 tote, tada itadaki bakari wo sogi, gokai bakari wo uke sase tatematuru. Kokoromotonakere do, motoyori oreoresiki hito no kokoro nite, e sakasiku sihite mo notamaha zu. Soudu ha,

 "Ima ha, kabakari nite, itahari yame tatematuri tamahe."

 to ihi oki te, nobori tamahi nu.

 [2-5 Ukifune hides her identity]

 "Yume no yau naru hito wo mi tatematuru kana!" to Amagimi ha yorokobi te, semete okosi suwe tutu, migusi tedukara keduri tamahu. Sabakari asamasiu, hiki-yuhi te uti-yari tari ture do, itau mo midare zu, toki hate tare ba, tuyatuya to keura nari. Hitotose tara nu tukumogami ohokaru tokoro nite, me mo ayani, imiziki tennin no ama kudare ru wo mi tara m yau ni omohu mo, ayahuki kokoti sure do,

 "Nadoka, ito kokorouku, kabakari imiziku omohi kikoyuru ni, mi-kokoro wo tate te ha miye tamahu. Idukuni tare to kikoye si hito no, saru tokoro ni ha ikade ohase si zo."

 to, semete tohu wo, ito hadukasi to omohi te,

 "Ayasikari si hodo ni, mina wasure taru ni ya ara m, ari kem sama nado mo sarani oboye habera zu. Tada, honokani omohiiduru koto tote ha, tada, ikade konoyo ni ara zi to omohi tutu, yuhugure goto ni hasi tikaku te nagame si hodo ni, mahe tikaku ohoki naru ki no ari si sita yori, hito no ideki te, wi te iku kokoti nam se si. Sore yori hoka no koto ha, ware nagara, tare to mo e omohiide rare habera zu."

 to, ito rautageni ihinasi te,

 "Yononaka ni, naho ari keri to, ikade hito ni sira re zi. Kiki tukuru hito mo ara ba, ito imiziku koso."

 tote nai tamahu. Amari tohu wo ba, kurusi to obosi tare ba, e toha zu. Kaguya-Hime wo mituke tari kem Taketori-no-Okina yori mo, medurasiki kokoti suru ni, "Ikanaru mono no hima ni kiye use m to su ram." to, sidugokoro naku zo obosi keru.

 [2-6 A landscape and feeling of Ono villa]

 Kono aruzi mo ate naru hito nari keri. Musume no Amagimi ha, kamdatime no kitanokata nite ari keru ga, sono hito nakunari tamahi te noti, musume tada hitori wo imiziku kasiduki te, yoki kimdati wo muko ni si te omohi atukahi keru wo, sono Musume-no-Kimi no nakunari ni kere ba, kokorousi, imizi, to omohiiri te, katati wo mo kahe, kakaru yamazato ni ha sumi hazime tari keru nari.

 "Yo to tomoni kohi wataru hito no katami ni mo, omohi yosohe tu bekara m hito wo dani miide te si gana!", turedure mo kokorobosoki mama ni omohi nageki keru wo, kaku, oboye nu hito no, katati kehahi mo masari zama naru wo e tare ba, ututu no koto to mo oboye zu, ayasiki kokoti nagara, uresi to omohu. Nebi ni tare do, ito kiyogeni yosi ari te, arisama mo atehaka nari.

 Mukasi no yamazato yori ha, midu no oto mo nagoyaka nari. Tukurizama, yuwe aru tokoro, kodati omosiroku, sensai mo wokasiku, yuwe wo tukusi tari. Aki ni nariyuke ba, sora no kesiki mo ahare nari. Kadota no ine karu tote, tokoro ni tuke taru mono manebi si tutu, wakaki womna-domo ha, uta utahi kyouzi ahe ri. Hita hiki narasu oto mo wokasiku, mi si Adumadi no koto nado mo omohiide rare te.

 Kano Yuhugiri no Miyasumdokoro no ohase si yamazato yori ha, imasukosi iri te, yama ni kata kake taru ihe nare ba, matukage sigeku, kaze no oto mo ito kokorobosoki ni, turedure ni okonahi wo nomi si tutu, itu to naku simeyaka nari.

 [2-7 Ukifune composes wala with thinking her life]

 Amagimi zo, tuki nado akaki yo ha, kin nado hiki tamahu. Seusyau-no-Amagimi nado ihu hito ha, biha hiki nado si tutu asobu.

 "Kakaru waza ha si tamahu ya? Turedure naru ni."

 nado ihu. Mukasi mo, ayasikari keru mi nite, kokoro nodokani, "Sayau no koto su beki hodo mo nakari sika ba, isasaka wokasiki sama nara zu mo ohiide ni keru kana!" to, kaku sada sugi ni keru hito no, kokoro wo yaru meru woriwori ni tuke te ha, omohiiduru wo, "Asamasiku mono hakanakari keru." to, ware nagara kutiwosikere ba, tenarahi ni,

 "Mi wo nage si namida no kaha no hayaki se wo
 sigarami kake te tareka todome si
"

 Omohi no hoka ni kokoroukere ba, yukusuwe mo usirometaku, utomasiki made omohiyara ru.

 Tuki no akaki yonayona, oyibito-domo ha en ni uta yomi, inisihe omohiide tutu, samazama monogatari nado suru ni, irahu beki kata mo nakere ba, tukuduku to uti-nagame te,

 "Ware kaku te uki yononaka ni meguru tomo
 tarekaha sira m tuki no miyako ni
"

 Ima ha kagiri to omohi si hodo ha, kohisiki hito ohokari sika do, koto hitobito ha sasimo omohiide rare zu, tada,

 "Oya ikani madohi tamahi kem? Menoto, yoroduni, ikade hito naminami ni nasa m to omohiira re si wo, ikani ahenaki kokoti si kem. Iduku ni ara m? Ware, yo ni aru mono to ha ikadeka sira m?"

 Onazi kokoro naru hito mo nakari si mama ni, yorodu hedaturu koto naku katarahi minare tari si Ukon nado mo, woriwori ha omohiide raru.

 [2-8 Ukifune's daily life at Ono villa]

 Wakaki hito no, kakaru yamazato ni, imaha to omohi taye komoru ha, kataki waza nari kere ba, tada itaku tosi he ni keru ama, siti, hatinin zo, tune no hito nite ha ari keru. Sorera ga musume mumago yau no mono-domo, kyau ni miyadukahe suru mo, kotozama nite aru mo, tokidoki zo ki kayohi keru.

 "Kayau no hito ni tuke te, mi si watari ni iki kayohi, onodukara, yo ni ari keri to tare ni mo tare ni mo kika re tatematura m koto, imiziku hadukasikaru besi. Ikanaru sama nite sasurahe kem?"

 nado, omohiyari yoduka zu ayasikaru beki wo omohe ba, kakaru hitobito ni, kakete mo miye zu. Tada Zizyuu, Komoki tote, Amagimi no waga hito ni si tari keru hutari wo nomi zo, kono Ohom-Kata ni ihiwake tari keru. Mime mo kokorozama mo, mukasi mi si miyakodori ni ni taru ha nasi. Nanigoto ni tuke te mo, "Yononaka ni ara nu tokoro ha kore ni ya?" to zo, katuha omohinasa re keru.

 Kaku nomi, hito ni sira re zi to sinobi tamahe ba, "Makotoni wadurahasikaru beki yuwe aru hito ni mo monosi tamahu ram." tote, kuhasiki koto, aru hitobito ni mo sirase zu.

 

3 Tale of Ukifune Chujo composes and sends a waka to Ukifune

 [3-1 Chujo who is a husband of nun's daughter comes to Ono villa]

 Amagimi no mukasi no muko no Kimi, ima ha Tiuzyau nite monosi tamahi keru, otouto no Zenzi-no-Kimi, Soudu no ohom-moto ni monosi tamahi keru, yamagomori si taru wo toburahi ni, harakara no Kimi-tati tuneni nobori keri.

 Yokaha ni kayohu miti no tayori ni yose te, Tiuzyau koko ni ohasi tari. Saki uti-ohi te, ateyaka naru wotoko no iri kuru wo miidasi te, sinobiyakani ohase si hito no ohom-sama kehahi zo, sahayakani omohiide raruru.

 Kore mo ito kokorobosoki sumahi no turedure nare do, sumituki taru hitobito ha, mono-kiyogeni wokasiu si nasi te, kakiho ni uwe taru nadesiko mo omosiroku, wominahesi, kikyau nado saki hazime taru ni, iroiro no kariginusugata no wonoko-domo no wakaki amata site, Kimi mo onazi sauzoku nite, minamiomote ni yobi suwe tare ba, uti-nagame te wi tari. Tosi nizihusiti, hati no hodo nite, nebi totonohi, kokotinakara nu sama mote-tuke tari.

 Amagimi, sauziguti ni kityau tate te, taimen si tamahu. Madu uti-naki te,

 "Tosigoro no tumoru ni ha, sugi ni si kata itodo kedohoku nomi nam haberu wo, yamazato no hikari ni naho mati kikoye sasuru koto no, uti-wasure zu yami habera nu wo, katuha ayasiku omohi tamahuru."

 to notamahe ba,

 "Kokoro no uti ahareni, sugi ni si kata no koto-domo, omohi tamahe rare nu wori naki wo, anagati ni sumi hanare gaho naru ohom-arisama ni, okotari tutu nam. Yamagomori mo urayamasiu, tuneni idetati haberu wo, onaziku ha nado, sitahi matohasa ruru hitobito ni, samatage raruru yau ni haberi te nam. Kehu ha, mina habuki sute te monosi tamahe ru."

 to notamahu.

 "Yamagomori no ohom-urami ha, nakanaka imayoudati taru ohom-monomanebi ni nam. Mukasi wo obosi wasure nu mi-kokorobahe mo, yo ni nabika se tamaha zari keru to, oroka nara zu omohi tamahe raruru wori ohoku."

 nado ihu.

 [3-2 Ukifune thinks her life]

 Hitobito ni suihan nado yau no mono kuhase, Kimi ni mo hasu no mi nado yau no mono idasi tare ba, nare ni si atari nite, sayau no koto mo tutumi naki kokoti si te, murasame no huri iduru ni tome rare te, monogatari simeyakani si tamahu.

 "Ihukahinaku nari ni si hito yori mo, kono Kimi no mi-kokorobahe nado no, ito omohu yau nari si wo, yoso no mono ni omohinasi taru nam, ito kanasiki. Nado, wasuregatami wo dani todome tamaha zu nari ni kem?"

 to, kohi sinobu kokoro nari kere ba, tamasakani kaku monosi tamahe ru ni tuke te mo, medurasiku ahareni oboyu beka' meru tohazugatari mo si ide tu besi.

 Himegimi ha, ware ha ware to, omohiiduru kata ohoku te, nagame idasi tamahe ru sama, ito utukusi. Siroki hitohe no, ito nasakenaku azayagi taru ni, hakama mo hihadairo ni narahi taru ni ya, hikari mo miye zu kuroki wo kise tatematuri tare ba, "Kakaru koto-domo mo, mi si ni ha kahari te ayasiu mo aru kana!" to omohi tutu, kohagohasiu iraragi taru mono-domo ki tamahe ru simo, ito wokasiki sugata nari. Omahe naru hitobito,

 "Ko-Himegimi no ohasi taru kokoti nomi si haberi turu ni, Tiuzyau-dono wo sahe mi tatemature ba, ito ahareni koso. Onaziku ha, mukasi no sama nite ohasimasa se baya! Ito yoki ohom-ahahi nara m kasi."

 to ihi ahe ru wo,

 "Ana, imizi ya! Yo ni ari te, ikanimo ikanimo, hito ni miye m koso. Sore ni tuke te zo mukasi no koto omohiide raru beki. Sayau no sudi ha, omohi taye te wasure na m." to omohu.

 [3-3 Chujo peeps Ukifune's back figure]

 Amagimi iri tamahe ru ma ni, Marauto, ame no kesiki wo mi wadurahi te, Seusyau to ihi si hito no kowe wo kiki siri te, yobiyose tamahe ri.

 "Mukasi mi si hitobito ha, mina koko ni monose raru ram ya, to omohi nagara mo, kau mawiri kuru koto mo kataku nari ni taru wo, kokoroasaki ni ya, tare mo tare mo minasi tamahu ram."

 nado notamahu. Tukaumaturi nare ni si hito nite, ahare nari si mukasi no koto-domo mo omohiide taru tuide ni,

 "Kano rau no tuma iri turu hodo, kaze no sawagasikari turu magire ni, sudare no hima yori, nabete no sama ni ha aru mazikari turu hito no, utitaregami no miye turu ha, yo wo somuki tamahe ru atari ni, tare zo to nam mi odoroka re turu."

 to notamahu. "Himegimi no tati-ide tamahe ru usirode wo, mi tamahe ri keru na' meri." to omohiide te, "Masite komakani mise tara ba, kokoro tomari tamahi na m kasi. Mukasibito ha, ito koyonau otori tamahe ri si wo dani, mada wasure gataku si tamahu meru wo." to, kokoro hitotu ni omohi te,

 "Sugi ni si ohom-koto wo wasure gataku, nagusame kane tamahu meri si hodo ni, oboye nu hito wo e tatematuri tamahi te, akekure no mimono ni omohi kikoye tamahu meru wo, utitoke tamahe ru ohom-arisama wo, ikade goranzi tu ram?"

 to ihu. "Kakaru koto koso ha ari kere." to wokasiku te, "Nanibito nara m? Geni, ito wokasikari tu." to, honoka nari turu wo, nakanaka omohiidu. Komakani tohe do, sono mama ni mo iha zu,

 "Onodukara kikosimesi te m."

 to nomi ihe ba, utituke ni tohi tadune m mo, sama asiki kokoti si te,

 "Ame mo yami nu. Hi mo kure nu besi."

 to ihu ni sosonokasa re te, ide tamahu.

 [3-4 Chujo talks with Yokawa-souzu]

 Mahe tikaki wominahesi wo wori te, "Nani nihohu ram?" to kutizusabi te, hitorigoti tate ri.

 "Hito no monoihi wo, sasugani obosi togamuru koso."

 nado, kotai no hito-domo ha, mono-mede wo si ahe ri.

 "Ito kiyogeni, aramahosiku mo nebi masari tamahi ni keru kana! Onaziku ha, mukasi no yau nite mo mi tatematura baya!" tote,

 "Tou-Tiunagon no ohom-atari ni ha, tayezu kayohi tamahu yau nare do, kokoro mo todome tamaha zu, oya no tonogati ni nam monosi tamahu, to koso ihu nare."

 to, Amagimi mo notamahi te,

 "Kokorouku, mono wo nomi obosi hedate taru nam, ito turaki. Ima ha, naho, sarubeki na' meri to obosi nasi te, harebaresiku motenasi tamahe. Kono itutose, mutose, toki no ma mo wasure zu, kohisiku kanasi to omohi turu hito no uhe mo, kaku mi tatematuri te noti yori ha, koyonaku omohi wasura re nite haberu. Omohi kikoye tamahu beki hitobito yo ni ohasu tomo, ima ha yo ni naki mono ni koso, yauyau obosi nari nu rame. Yorodu no koto, sasiatari taru yau ni ha, e simo ara nu waza ni na m."

 to ihu ni tuke te mo, itodo namidagumi te,

 "Hedate kikoyuru kokoro ha, habera ne do, ayasiku te ikikaheri keru hodo ni, yorodu no koto yume no yo ni tadorare te. Ara nu yo ni mumare tara m hito ha, kakaru kokoti ya su ram, to oboye habere ba, ima ha, siru beki hito yo ni ara m to mo omohiide zu. Hitamiti ni koso, mutumasiku omohi kikoyure."

 to notamahu sama mo, geni, nanigokoro naku utukusiku, uti-wemi te zo mamori wi tamahe ru.

 Tiuzyau ha, yama ni ohasi tuki te, Soudu mo medurasigari te, yononaka no monogatari si tamahu. Sono yo ha tomari te, kowe tahutoki hito ni kyau nado yomase te, yohitoyo, asobi tamahu. Zenzi-no-Kimi, komaka naru monogatari nado suru tuide ni,

 "Wono ni tatiyori te, mono ahareni mo ari si kana! Yo wo sute tare do, naho sabakari no kokorobase aru hito ha, katau koso."

 nado aru tuide ni,

 "Kaze no huki ake tari turu hima yori, kami ito nagaku wokasige naru hito koso miye ture. Araha nari to ya omohi tu ram, tati te anata ni iri turu usirode, nabete no hito to ha miye zari tu. Sayau no tokoro ni, yoki womna ha oki taru maziki mono ni koso a' mere. Akekure miru mono ha hohusi nari. Onodukara menare te oboyu ram. Hubin naru koto zo kasi."

 to notamahu. Zenzi-no-Kimi,

 "Kono haru, Hatuse ni maude te, ayasiku te mi ide taru hito to nam, kiki haberi si."

 tote, mi nu koto nare ba, komakani ha iha zu.

 "Ahare nari keru koto kana! Ikanaru hito ni ka ara m? Yononaka wo usi tote zo, saru tokoro ni ha kakure wi kem kasi. Mukasimonogatari no kokoti mo suru kana!"

 to notmahu.

 [3-5 Chujo composes and sends a waka to Ukifune at leaving]

 Matanohi, kaheri tamahu ni mo, "Sugi gataku nam." tote ohasi tari. Sarubeki kokorodukahi si tari kere ba, mukasi omohiide taru ohom-makanahi no Seusyau-no-Ama nado mo, sodeguti sama koto nare domo, wokasi. Itodo iyame ni, Amagimi ha monosi tamahu. Monogatari no tuide ni,

 "Sinobi taru sama ni monosi tamahu ram ha, tare ni ka?"

 to tohi tamahu. Wadurahasikere do, honokani mo mituke te keru wo, kakusi gaho nara m mo ayasi tote,

 "Wasure wabi haberi te, itodo tumi hukau nomi oboye haberi turu nagusame ni, kono tukigoro mi tamahuru hito ni nam. Ikanaru ni ka, ito monoomohi sigeki sama nite, yo ni ari to hito ni sira re m koto wo, kurusige ni omohi te monose rarure ba, kakaru tani no soko ni ha tare kaha tadune kika m, to omohi tutu haberu wo, ikade kaha kiki arahasa se tamahe ram."

 to irahu.

 "Utitukegokoro ari te mawiri ko m ni dani, yama hukaki miti no kakoto ha kikoye tu besi. Masite, obosi yosohu ram kata ni tuke te ha, kotokotoni hedate tamahu maziki koto ni koso ha. Ikanaru sudi ni yo wo urami tamahu hito ni ka? Nagusame kikoye baya!"

 nado, yukasige ni notamahu.

 Ide tamahu tote, tataugami ni,

 "Adasino no kaze ni nabiku na wominahesi
 ware sime yuha m miti tohoku tomo
"

 to kaki te, Seusyau-no-Ama site ire tari. Amagimi mo mi tamahi te,

 "Kono ohom-kaheri kaka se tamahe. Ito kokoronikuki ke tuki tamahe ru hito nare ba, usirometaku mo ara zi."

 to sosonokase ba,

 "Ito ayasiki te wo ba, ikadeka."

 tote, sarani kiki tamaha ne ba,

 "Hasitanaki koto nari."

 tote, Amagimi,

 "Kikoyesase turu yau ni, yoduka zu, hito ni ni nu hito nite nam.

 Utusi uwe te omohi midare nu wominahesi
 uki yo wo somuku kusa no ihori ni
"

 to ari. "Kotami ha, samo ari nu besi." to, omohi yurusi te kaheri nu.

 [3-6 Chujo visits to Ono villa third time]

 Humi nado wazato yara m ha, sasugani uhiuhisiu, honokani mi si sama ha wasure zu, mono omohu ram sudi, nanigoto to sira ne do, ahare nare ba, hatigwati zihuyoniti no hodo ni, kotakagari no tuide ni ohasi tari. Rei no, Ama yobiide te,

 "Hitome mi si yori, sidugokoro naku te nam."

 to notamahe ri. Irahe tamahu beku mo ara ne ba, Amagimi,

 "Matutinoyama, to nam mi tamahuru."

 to ihi idasi tamahu. Taimen si tamahe ru ni mo,

 "Kokorogurusiki sama nite monosi tamahu to kiki haberi si hito no ohom-uhe nam, nokori yukasiku haberi turu. Nanigoto mo kokoro ni kanaha nu kokoti nomi si habere ba, yamazumi mo si habera mahosiki kokoro ari nagara, yurui tamahu maziki hitobito ni omohi sahari te nam sugusi haberu. Yo ni kokotiyoge naru hito no uhe ha, kaku kunzi taru hito no kokoro kara ni ya, husahasikara zu nam. Mono omohi tamahu ram hito ni, omohu koto wo kikoye baya."

 nado, ito kokoro todome taru sama ni katarahi tamahu.

 "Kokotiyoge nara nu ohom-negahi ha, kikoye kahasi tamaha m ni, tuki nakara nu sama ni nam miye habere do, rei no hito nite ha ara zi to, ito utata aru made yo wo urami tamahu mere ba. Nokori sukunaki yohahi-domo dani, ima ha to somuki haberu toki ha, ito mono kokorobosoku oboye haberi si mono wo. Yo wo kome taru sakari ni ha, tuhini ikaga to nam, mi tamahe haberu."

 to, oyagari te ihu. Iri te mo,

 "Nasakenasi. Naho, isasaka nite mo kikoye tamahe. Kakaru ohom-sumahi ha, suzuro naru koto mo, ahare siru koso yo no tune no koto nare."

 nado, kosirahe te mo ihe do,

 "Hito ni mono kikoyu ram kata mo sira zu, nanigoto mo ihukahinaku nomi koso."

 to, ito turenaku te husi tamahe ri.

 Marauto ha,

 "Idura? Ana, kokorou! Aki wo tigire ru ha, sukasi tamahu ni koso ari kere."

 nado urami tutu,

 "Matumusi no kowe wo tadune te ki ture domo
 mata hagihara no tuyu ni madohi nu
"

 "Ana, itohosi. Kore wo dani."

 nado semure ba, sayau ni yodui tara m koto ihi ide m mo ito kokorouku, mata, ihi some te ha, kayau no woriwori ni seme rare m mo, mutukasiu oboyure ba, irahe wo dani si tamaha ne ba, amari ihukahinaku omohi ahe ri. Amagimi, hayau ha imameki taru hito ni zo ari keru nagori naru besi.

 "Aki no no no tuyu wake ki taru karigoromo
 mugura sigere ru yado ni kakotu na

 to nam, wadurahasigari kikoye tamahu meru."

 to ihu wo, uti ni mo, naho "Kaku kokoro yori hoka ni yo ni ari to sira re hazimuru wo, ito kurusi." to obosu kokoro no uti wo ba sira de, Wotokogimi wo mo akazu omohiide tutu, kohi wataru hitobito nare ba,

 "Kaku, hakanaki tuide ni mo, uti-katarahi kikoye tamaha m ni, kokoro yori hoka ni, yo ni usirometaku ha miye tamaha nu mono wo. Yo no tune naru sudi ni obosikake zu tomo, nasakenakara nu hodo ni, ohom-irahe bakari ha kikoye tamahe kasi."

 nado, hiki-ugokasi tu beku ihu.

 [3-7 Ama-gimi who is Chujo's mother in law prevents him from leaving]

 Sasugani, kakaru kotai no kokoro-domo ni ha ari tuka zu, imameki tutu, kosiworeuta konomasige ni, wakayagu kesiki-domo ha, ito usirometau oboyu.

 "Kagiri naku uki mi nari keri, to mi hate te si inoti sahe, asamasiu nagaku te, ikanaru sama ni sasurahu beki nara m. Hitaburuni naki mono to mi kiki sute rare te mo yami na baya!"

 to omohi husi tamahe ru ni, Tiuzyau ha, ohokata mono omohasiki koto no aru ni ya? Ito itau uti-nageki, sinobiyakani hue wo huki narasi te,

 "Sika no naku ne ni."

 nado hitorigotu kehahi, makotoni kokoti naku ha aru mazi.

 "Sugi ni si kata no omohiide raruru ni mo, nakanaka kokorodukusi ni, ima hazime te ahare to obosu beki hito hata, katage nare ba, miye nu yamadi ni mo e omohi nasu maziu nam."

 to, uramesige nite ide na m to suru ni, Amagimi,

 "Nado, atara yo wo goranzi sasi turu?"

 tote, wizari ide tamahe ri.

 "Nanika? Woti naru sato mo, kokoromi habere ba."

 nado ihi susami te, "Itau suki gamasikara m mo, sasugani bin nasi. Ito honokani miye si sama no, me tomari si bakari, turedure naru kokoro nagusame ni omohiiduru wo, amari mote-hanare, oku buka naru kehahi mo tokoro no sama ni aha zu susamazi." to omohe ba, kaheri na m to suru wo, hue no ne sahe aka zu, itodo oboye te,

 "Hukaki yo no tuki wo ahare to mi nu hito ya
 yamanoha tikaki yado ni tomara nu
"

 to, nama kataha naru koto wo,

 "Kaku nam, kikoye tamahu."

 to ihu ni, kokorotokimeki si te,

 "Yamanoha ni iru made tuki wo nagame mi m
 neya no itama mo sirusi ari ya to
"

 nado ihu ni, kono Oho-Amagimi, hue no ne wo honokani kikituke tari kere ba, sasugani mede te ideki tari.

 Koko kasiko uti-sihabuki, asamasiki wananaki gowe nite, nakanaka mukasi no koto nado mo kake te iha zu. Tare to mo omohi waka nu naru besi.

 "Ide, sono kinnokoto hiki tamahe. Yokobue ha, tuki ni ha ito wokasiki mono zo kasi. Idura, gotati? Koto tori te mawire."

 to ihu ni, sore na' meri to, osihakari ni kike do, "Ikanaru tokoro ni, kakaru hito, ikade komori wi tara m. Sadame naki yo zo", kore ni tuke te ahare naru. Bansikideu wo ito wokasiu huki te,

 "Idura, saraba."

 to notamahu.

 Musume-Amagimi, kore mo yoki hodo no sukimono nite,

 "Mukasi kiki haberi si yori mo, koyonaku oboye haberu ha, yamakaze wo nomi kiki nare haberi ni keru mimi kara ni ya." tote, "Ideya, kore mo higakoto ni nari te habera m."

 to ihi nagara hiku. Imayau ha, wosawosa nabete no hito no, ima ha konoma zu nari yuku mono nare ba, nakanaka medurasiku ahareni kikoyu. Matukaze mo ito yoku motehayasu. Huki te ahase taru hue no ne ni, tuki mo kayohi te sume ru kokoti sure ba, iyoiyo mede rare te, yohimadohi mo se zu, oki wi tari.

 [3-8 Ama-gimi's mother who is an old nun plays koto]

 "Womna ha, mukasi ha, adumagoto wo koso ha, koto mo naku hiki haberi sika do, ima no yo ni ha, kahari ni taru ni ya ara m. Kono Soudu no, 'Kiki nikusi. Nenbutu yori hoka no ada waza na se so.' to hasitaname rare sika ba, nanikaha, tote hiki habera nu nari. Saruha, ito yoku naru koto mo haberi."

 to ihi tuduke te, ito hika mahosi to omohi tare ba, ito sinobiyakani uti-warahi te,

 "Ito ayasiki koto wo mo seisi kikoye tamahi keru Soudu kana! Gokuraku to ihu naru tokoro ni ha, Bosatu nado mo mina kakaru koto wo site, Tennin nado mo mahi asobu koso tahutoka' nare. Okonahi magire, tumi u beki koto kaha. Koyohi kiki habera baya!"

 to sukase ba, "Ito yosi." to omohi te,

 "Ide, Tonomori no kuso, aduma tori te."

 to ihu ni mo, sihabuki ha taye zu. Hitobito ha, migurusi to omohe do, Soudu wo sahe, uramesigeni urehe te ihi kikasure ba, itohosiku te makase tari. Toriyose te, tada ima no hue no ne wo mo tadune zu, tada onoga kokoro wo yari te, aduma no sirabe wo tuma sahayakani sirabu. Mina koto mono ha kowe wo yame turu wo, "Kore wo nomi mede taru." to omohi te,

 "Takehu, titiri titiri, tari tam na"

 nado, kaki-kahei, hayarikani hiki taru, kotoba-domo, warinaku hurumeki tari.

 "Ito wokasiu, ima no yo ni kikoye nu kotoba koso ha, hiki tamahi kere."

 to homure ba, mimi honobonosiku, katahara naru hito ni tohi kiki te,

 "Imayau no wakaki hito ha, kayau naru koto wo zo konoma re zari keru. Koko ni tukigoro monosi tamahu meru Himegimi, katati ito keurani monosi tamahu mere do, mohara, kayau naru adawaza nado si tamaha zu, umore te nam, monosi tamahu meru."

 to, ware kasiko ni uti azawarahi te kataru wo, Amagimi nado ha, kataharaitasi to obosu.

 [3-9 Chujo composes and sends a waka to Ukifune next morning]

 Kore ni koto mina same te, kaheri tamahu hodo mo, yamaorosi huki te, kikoye kuru hue no ne, ito wokasiu kikoye te, oki akasi taru tutomete,

 "Yobe ha, katagata kokoro midare haberi sika ba, isogi makade haberi si.

 Wasura re nu mukasi no koto mo huetake no
 turaki husi ni mo ne zo naka re keru

 Naho, sukosi obosi siru bakari wosihe nasa se tamahe. Sinoba re nu beku ha, sukizukisiki made mo, nani kaha."

 to aru wo, itodo wabi taru ha, namida todome gatage naru kesiki nite, kaki tamahu.

 "Hue no ne ni mukasi no koto mo sinoba re te
 kaheri si hodo mo sode zo nure ni si

 Ayasiu, monoomohi sira nu ni ya, to made mi haberu arisama ha, oyibito no tohazugatari ni, kikosimesi kem kasi."

 to ari. Medurasikara nu mo midokoro naki kokoti si te, uti-oka re kem."

 Wogi no ha ni otora nu hodohodo ni otodure wataru, "Ito mutukasiu mo aru kana! Hito no kokoro ha anagati naru mono nari keri."

 to misiri ni si woriwori mo, yauyau omohi iduru mama ni,

 "Naho, kakaru sudi no koto, hito ni mo omohi hanatasu beki sama ni, toku nasi te yo."

 tote, kyau narahi te yomi tamahu. Kokoro no uti ni mo nenzi tamahe ri. Kaku yoroduni tuke te yononaka wo omohi suture ba, "Wakaki hito tote wokasiyaka naru koto mo koto ni naku, musubohore taru honzyau na' meri." to omohu. Katati no miru kahi ari, utukusiki ni, yorodu no toga mi yurusi te, akekure no mimono ni si tari. Sukosi uti-warahi tamahu wori ha, medurasiku medetaki mono ni omohe ri.

 

4 Tale of Ukifune Ukifune becomes a nun while Ama-gimi is absent

 [4-1 Ama-gimi visits to Hase Temple again at September]

 Kugwati ni nari te, kono Amagimi, Hatuse ni maudu. Tosigoro ito kokorobosoki mi ni, kohisiki hito no uhe mo omohi yama re zari si wo, kaku ara nu hito to mo oboye tamaha nu nagusame wo e tare ba, Kwanon no ohom-sirusi uresi tote, kaherimausi-dati te, maude tamahu nari keri.

 "Iza, tamahe. Hito yaha sira m to suru. Onazi Hotoke nare do, sayau no tokoro ni okonahi taru nam, sirusi ari te yoki tamesi ohokaru."

 to ihi te, sosonokasi tature do, "Mukasi, Hahagimi, Menoto nado no, kayau ni ihi sirase tutu, tabitabi maude sase si wo, kahinaki ni koso a' mere. Inoti sahe kokoro ni kanaha zu, taguhi naki imiziki me wo miru ha." to, ito kokorouki uti ni mo, "Sira nu hito ni gusi te, saru miti no ariki wo si tara m yo!" to, sora-osorosiku oboyu.

 Kokorogohaki sama ni ha ihi mo nasa de,

 "Kokoti no ito asiu nomi habere ba, sayau nara m miti no hodo ni mo ikaga nado, tutumasiu nam."

 to notamahu. "Mono-odi ha samo si tamahu beki hito zo kasi." to omohi te, sihite mo izanaha zu.

 "Hakanaku te yo ni Hurukaha no uki se ni ha
 tadune mo yuka zi hutamoto no sugi
"

 to tenarahi ni maziri taru wo, Amagimi mituke te,

 "Hutamoto ha, mata mo ahi kikoye m to omohi tamahu hito aru besi."

 to, tahaburegoto wo ihi ate taru ni, mune tubure te, omote akame tamahe ru, ito aigyauduki utukusige nari.

 "Hurukaha no sugi no motodati sira ne domo
 sugi ni si hito ni yosohe te zo miru
"

 Koto naru koto naki irahe wo kutitoku ihu. Sinobi te, to ihe do, minahito sitahi tutu, koko ni ha hitozukuna nite ohase m wo kokorogurusigari te, kokorobase aru Seusyau-no-Ama, Sawemon tote aru otonasiki hito, waraha bakari zo todome tari keru.

 [4-2 Ukifune plays igo with Shosho-no-ama]

 Mina idetati keru wo nagame ide te, asamasiki koto wo omohi nagara mo, "Ima ha ikaga se m." to, "Tanomosibito ni omohu hito hitori monosi tamaha nu ha, kokorobosoku mo aru kana!" to, ito turedure naru ni, Tiuzyau no ohom-humi ari.

 "Goranze yo." to ihe do, kiki mo ire tamaha zu. Itodo hito mo miye zu, turedure to kisikata yukusaki wo omohi kunzi tamahu.

 "Kurusiki made mo nagame sase tamahu kana! Ohom-go wo uta se tamahe."

 to ihu.

 "Ito ayasiu koso ha ari sika."

 to ha notamahe do, uta m to obosi tare ba, ban tori ni yari te, ware ha to omohi te senze sase tatematuri taru ni, ito koyonakere ba, mata te nahosi te utu.

 "Ama-Uhe tou kahera se tamaha nam. Kono ohom-go mise tatematura m. Kano ohom-go zo, ito tuyokari si. Soudu-no-Kimi, hayau yori imiziu konoma se tamahi te, kesiu ha ara zu to obosi tari si wo, ito Kisei-Daitoko ni nari te, 'Sasi-ide te koso uta zara me, ohom-go ni ha make zi kasi.' to kikoye tamahi si ni, tuhini Soudu nam hutatu make tamahi si. Kisei ga go ni ha masara se tamahu beki na' meri. Ana, imizi."

 to kyouzure ba, sada sugi taru amabitahi no mituka nu ni, monogonomi suru ni, "Mutukasiki koto mo si some te keru kana!" to omohi te, "Kokoti asi." tote husi tamahi nu.

 "Tokidoki, harebaresiu motenasi te ohasimase. Atara ohom-mi wo. Imiziu sidumi te motenasa se tamahu koso kutiwosiu, tama ni kizi ara m kokoti si habere."

 to ihu. Yuhugure no kaze no oto mo mo ahare naru ni, omohi-iduru koto mo ohoku te,

 "Kokoro ni ha aki no yuhube wo waka ne domo
 nagamuru sode ni tuyu zo midaruru
"

 [4-3 Chujo visits to Ono villa, Ukifune runs into old nun's room]

 Tuki sasi-ide te wokasiki hodo ni, hiru humi ari turu Tiuzyau ohasi tari. "Ana, utate. Koha nani zo?" to oboye tamahe ba, oku hukaku iri tamahu wo,

 "Samo, amari ni mo ohasimasu mono kana! Mi-kokorozasi no hodo mo, ahare masaru wori ni koso haberu mere. Honokani mo, kikoye tamaha m koto mo kikase tamahe. Simituka m koto no yau ni obosimesi taru koso."

 nado ihu ni mo, ito hasitanaku oboyu. Ohase nu yosi wo ihe do, hiru no tukahi no, hitotokoro nado tohi kiki taru naru besi, ito koto ohoku urami te,

 "Ohom-kowe mo kiki habera zi. Tada, kedikaku te kikoye m koto wo, kiki nikusi to mo ikani to mo, obosi kotoware."

 to, yorodu ni ihi wabi te,

 "Ito kokorouku. Tokoro ni tuke te koso, mono no ahare mo masare. Amari kakaru ha."

 nado, ahame tutu,

 "Yamazato no aki no yobukaki ahare wo mo
 mono omohu hito ha omohi koso sire

 Onodukara mi-kokro mo kayohi nu beki wo."

 nado are ba,

 "Amagimi ohase de, magirahasi kikoyu beki hito mo habera zu. Ito yoduka nu yau nara m."

 to semure ba,

 "Uki mono to omohi mo sira de sugusu mi wo
 mono omohu hito to hito ha siri keri
"

 Wazato irahe to mo naki wo, kiki te tutahe kikoyure ba, ito ahare to omohi te,

 "Naho, tada isasaka ide tamahe, to kikoye ugokase."

 to, kono hitobito wo warinaki made urami tamahu.

 "Ayasiki made, turenaku zo miye tamahu ya!"

 tote, iri te mire ba, rei ha karisome ni mo sasi-nozoki tamaha nu oyibito no ohom-kata ni iri tamahi ni keri. Asamasiu omohi te, "Kaku nam." to kikoyure ba,

 "Kakaru tokoro ni nagame tamahu ram kokoro no uti no ahare ni, ohokata no arisama nado mo, nasake nakaru maziki hito no, ito amari omohi sira nu hito yori mo, keni motenasi tamahu meru koso. Sore monogori si tamahe ru ka. Naho, ikanaru sama ni yo wo urami te, itu made ohasu beki hito zo?"

 nado, arisama tohi te, ito yukasigeni nomi oboi tare do, komaka naru koto ha, ikadekaha ihi kikase m? Tada,

 "Siri kikoye tamahu beki hito no, tosigoro ha, utoutosiki yau nite sugusi tamahi si wo, Hatuse ni maude ahi tamahi te, tadune kikoye tamahi turu."

 to zo ihu.

 [4-4 Two old nuns snore loudly by Ukifune all night]

 Himegimi ha, "Ito mutukasi." to nomi kiku oyibito no atari ni utubusi husi te, i mo nara re zu. Yohimadohi ha, e mo iha zu odoroodorosiki ibiki si tutu, mahe ni mo, uti-sugahi taru ama-domo hutari site, otora zi to ibiki ahase tari. Ito osorosiu, "Koyohi, kono hitobito ni ya kuha re na m." to omohu mo, wosikara nu mi nare do, rei no kokoroyowasa ha, hitotubasi ayahugari te kaheri ki tari kem mono no yau ni, wabisiku oboyu.

 Komoki, tomo ni wi te ohasi ture do, iromeki te, kono medurasiki wotoko no endati wi taru kata ni kaheri ini keri. "Ima ya kuru, ima ya kuru." to mati wi tamahe re do, ito hakanaki tanomosibito nari ya. Tiuzyau, ihi wadurahi te kaheri ni kere ba,

 "Ito nasakenaku, mumore te mo ohasimasu kana! Atara ohom-katati wo!"

 nado sosiri te, mina hitotokoro ni ne nu."

 "Yonaka bakari ni ya nari nu ram." to omohu hodo ni, Amagimi sihabuki obohore te oki ni tari. Hokage ni, kasiratuki ha ito siroki ni, kuroki mono wo kaduki te, kono Kimi no husi tamahe ru, ayasigari te, itati to ka ihu naru mono ga, saru waza suru, hitahi ni te wo ate te,

 "Ayasi. Kore ha, tare zo?"

 to, sihunege naru kowe nite mi okose taru, sarani, "Tada ima kuhi te m to suru." to zo oboyuru. Oni no tori mote ki kem hodo ha, mono no oboye zari kere ba, nakanaka kokoroyasusi. "Ikasama ni se m." to oboyuru mutukasisa ni mo, "Imiziki sama nite ikikaheri, hito ni nari te, mata ari si iroiro no uki koto wo omohi midare, mutukasi to mo osorosi to mo, mono wo omohu yo! Sina masika ba, kore yori mo osorosige naru mono no naka ni koso ha ara masika." to omohiyara ru.

 [4-5 Ukifune thinks her unfortunate life]

 Mukasi yori no koto wo, madoroma re nu mama ni, tune yori mo omohi tudukuru ni,

 "Ito kokorouku, oya to kikoye kem hito no ohom-katati mo mi tatematura zu, haruka naru Aduma wo kaheru gaheru tosituki wo yuki te, tamasaka ni tadune yori te, uresi tanomosi to omohi kikoye si harakara no ohom-atari wo mo, omoha zu nite taye sugi, saru kata ni omohi sadame tamahi si hito ni tuke te, yauyau mi no usa wo mo nagusame tu beki kihame ni, asamasiu motesokonahi taru mi wo omohi mote-yuke ba, Miya wo, sukosi mo ahare to omohi kikoye kem kokoro zo, ito kesikara nu. Tada, kono hito no ohom-yukari ni sasurahe nuru zo."

 to omohe ba, "Kozima no iro wo tamesi ni tigiri tamahi si wo, nadote wokasi to omohi kikoye kem?" to, koyonaku aki ni taru kokoti su. Hazime yori, usuki nagara mo nodoyakani monosi tamahi si hito ha, kono wori kano wori nado, omohiiduru zo koyonakari keru. "Kaku te koso ari kere." to, kikituke rare tatematura m hadukasisa ha, hito yori masari nu besi. Sasugani, "Kono yo ni ha, ari si ohom-sama wo, yoso nagara dani itu ka mi m zuru, to uti omohu, naho, waro no kokoro ya! Kaku dani omoha zi." nado, kokoro hitotu wo kahesahu.

 Karausite tori no naku wo kiki te, ito uresi. "Haha no ohom-kowe wo kiki tara m ha, masite ikanara m?" to omohi akasi te, kokoti mo ito asi. Tomo nite wataru beki hito mo tomi ni ko ne ba, naho husi tamahe ru ni, ibiki no hito ha, ito toku oki te, kayu nado mutukasiki koto-domo wo motehayasi te,

 "Omahe ni, toku kikosimese."

 nado yori ki te ihe do, makanahi mo itodo kokorodukinaku, utate misira nu kokoti si te,

 "Nayamasiku nam."

 to, kotonasibi tamahu wo, sihite ihu mo ito kotinasi.

 [4-6 Souzu calls at Ono villa on his way to the Imperial Palace]

 Gesugesusiki hohusibara nado amata ki te,

 "Soudu, kehu ori sase tamahu besi."

 "Nado nihakani ha?"

 to tohu nare ba,

 "Ippon-no-Miya no, ohom-mononoke ni nayama se tamahi keru, Yama-no-Zasu, mi-suhohu tukaumatura se tamahe do, naho, Soudu mawira se tamaha de ha sirusi nasi tote, kinohu, hutatabi nam mesi haberi si. Udaizin-dono no Siwi-no-Seusyau, yobe, yo huke te nam nobori ohasimasi te, Kisai-no-Miya no ohom-humi nado haberi kere ba, ori sase tamahu nari."

 nado, ito hanayakani ihi nasu. "Hadukasiu tomo, ahi te, ama ni nasi tamahi te yo, to iha m. Sakasirabito sukunaku te, yoki wori ni koso." to omohe ba, oki te,

 "Kokoti no ito asiu nomi haberu wo, Soudu no ori sase tamahe ra m ni, imu koto uke habera m to nam omohi haberu wo, sayau ni kikoye tamahe."

 to katarahi tamahe ba, hokehokesiu, uti-unaduku.

 Rei no kata ni ohasi te, kami ha Amagimi nomi keduri tamahu wo, kotobito nite hure sase m mo utate oboyuru ni, tedukara hata, e se nu koto nare ba, tada sukosi toki kudasi te, oya ni ima hitotabi kau nagara no sama wo miye zu nari na m koso, hitoyarinarazu, ito kanasikere. Itau wadurahi si ke ni ya, kami mo sukosi oti hosori taru kokoti sure do, nani bakari mo otorohe zu, ito ohoku te, rokusyaku bakari naru suwe nado zo, ito utukusikari keru. Sudi nado mo, ito komakani utukusige nari.

 "Kakare tote simo."

 to, hitorigoti wi tamahe ri.

 Kurekata ni, Soudu monosi tamahe ri. Minamiomote harahi siturahi te, maro naru kasiratuki, yukitigahi taru mo, rei ni kahari te, ito osorosiki kokoti su. Haha no ohom-kata ni mawiri tamahi te,

 "Ikani zo, tukigoro ha?"

 nado ihu.

 "Himgasi-no-Ohomkata ha monomaude si tamahi ni ki to ka? Kono ohase si hito ha, naho monosi tamahu ya?"

 nado tohi tamahu.

 "Sika. Koko ni tomari te nam. Kokoti asi to koso monosi tamahi te, imu koto uke tatematura m, to notamahi turu."

 to kataru.

 [4-7 Ukifune desires and appeals to become a nun to Souzu]

 Tati te konata ni imasi te, "koko ni ya, ohasimasu." tote, kityau no moto ni tui-wi tamahe ba, tutumasikere do, wizari yori te, irahe si tamahu.

 "Hui ni te mi tatematuri some te si mo, sarubeki mukasi no tigiri ari keru ni koso, to omohi tamahe te. Ohom-inori nado mo, nemgoroni tukaumaturi si wo, hohusi ha, sono koto to naku te, ohom-humi kikoye uke tamaha m mo binnakere ba, zinen ni nam oroka naru yau ni nari haberi nuru. Ito ayasiki sama ni, yo wo somuki tamahe ru hito no ohom-atari, ikade ohasimasu ram."

 to notamahu.

 "Yononaka ni habera zi to omohi tati haberi si mi no, ito ayasiku te ima made haberi turu wo, kokorousi to omohi haberu monokara, yoroduni se sase tamahi keru mi-kokorobahe wo nam, ihukahinaki kokoti ni mo, omohi tamahe sira ruru wo, naho, yoduka zu nomi, tuhini e tomaru maziku omohi tamahe raruru wo, ama ni nasa se tamahi te yo. Yononaka ni haberu tomo, rei no hito nite nagarahu beku mo habera nu mi ni nam."

 to kikoye tamahu.

 "Mada, ito yukusaki tohoge naru ohom-hodo ni, ikadeka hitamiti ni sika ba, obositata m. Kaheri te tumi aru koto nari. Omohitati te, kokoro wo okosi tamahu hodo ha tuyoku obose do, tosituki hure ba, womna no mi to ihu mono, ito taidaisiki mono ni nam."

 to notamahe ba,

 "Wosanaku haberi si hodo yori, mono wo nomi omohu beki arisama nite, oya nado mo, ama ni nasi te ya mi masi, nado nam omohi notamahi si. Masite, sukosi monoomohi siri te noti ha, rei no hitozama nara de, noti no yo wo dani, to omohu kokoro hukakari si wo, nakunaru beki hodo no yauyau tikaku nari haberu ni ya, kokoti no ito yowaku nomi nari haberu wo, naho, ikade."

 tote, uti-naki tutu notamahu.

 [4-8 Ukifune becomes a nun at last]

 "Ayasiku, kakaru katati arisama wo, nadote mi wo itohasiku omohi hazime tamahi kem? Mononoke mo sa koso ihu nari sika." to omohi ahasuru ni, "Saru yau koso ha ara me. Ima made mo iki taru beki hito kaha. Asiki mono no mituke some taru ni, ito osorosiku ayahuki koto nari." to obosi te,

 "Tomare, kakumare, obositati te notamahu wo, sampou no ito kasikoku home tamahu koto nari. Hohusi nite kikoye kahesu beki koto ni ara zu. Ohom-imu koto ha, ito yasuku sazuke tatematuru beki wo, kihu naru koto ni makande tare ba, koyohi, kano Miya ni mawiru beku haberi. Asu yori ya, mi-suhohu hazimaru beku habera m. Nanuka hate te makade m ni, tukamatura m."

 to notamahe ba, "Kano Amagimi ohasi na ba, kanarazu ihi samatage te m." to, ito kutiwosiku te,

 "Midarigokoti no asikari si hodo ni mi taru yau nite, ito kurusiu habere ba, omoku nara ba, imu koto kahinaku ya habera m. Naho, kehu ha uresiki wori to koso omohi habere."

 tote, imiziu naki tamahe ba, hizirigokoro ni ito itohosiku omohi te,

 "Yo ya huke haberi nu ram. Yama yori ori haberu koto, mukasi ha koto to mo oboye tamaha zari si wo, tosi no ohuru mama ni ha, tahe gataku haberi kere ba, uti-yasumi te Uti ni ha mawira m, to omohi haberu wo, sika obosi isogu koto nare ba, kehu tukaumaturi te m."

 to notamahu ni, ito uresiku nari nu.

 Hasami tori te, kusi no hako no huta sasiide tare ba,

 "Idura, Daitoko-tati? Koko ni."

 to yobu. Hazime mituke tatematuri si hutari nagara tomo ni ari kere ba, yobi ire te,

 "Mi-gusi orosi tatemature."

 to ihu. Geni, imizikari si hito no ohom-arisama nare ba, "Utusibito nite ha, yo ni ohase m mo utate koso ara me." to, kono Azari mo kotowari ni omohu ni, kityau no katabira no hokorobi yori, ohom-kami wo kaki-idasi tamahi turu ga, ito atarasiku wokasige naru ni nam, sibasi, hasami wo mote yasurahi keru.

 

5 Tale of Ukifune Tale of after becoming a nun

 [5-1 Shosho-no-ama was surprised to see that Ukifune became a nun]

 Kakaru hodo, Seusyau-no-Ama ha, seuto no Azyari no ki taru ni ahi te, simo ni wi tari. Sawemon ha, kono watakusi no siri taru hito ni ahisirahu tote, kakaru tokoro ni tori te ha, mina toridorini, kokoro yose no hitobito medurasiu te ideki taru ni, hakanaki koto si keru, miire nado si keru hodo ni, Komoki hitori si te, "Kakaru koto nam." to Seusyau-no-Ama ni tuge tari kere ba, madohi te ki te miru ni, wa ga ohom-uhenokinu, kesa nado wo, kotosara bakari tote kise tatematuri te,

 "Oya no ohom-kata wogami tatematuri tamahe."

 to ihu ni, idukata to mo sira nu hodo nam, e sinobi ahe tamaha de, naki tamahi ni keru.

 "Ana, asamasi ya! Nado, kaku aunaki waza ha se sase tamahu. Uhe, kaheri ohasi te ha, ikanaru koto wo notamahase m."

 to ihe do, kabakari ni some turu wo, ihi midaru mo monosi to omohi te, Soudu isame tamahe ba, yori te mo e samatage zu.

 "Ruten samgai tiu."

 nado ihu ni mo, "Tati hate te si mono wo." to omohiiduru mo, sasuga nari keri. Migusi mo sogi wadurahi te,

 "Nodoyakani, Amagimi-tati site, nahosa se tamahe."

 to ihu. Hitahi ha Soudu zo sogi tamahu.

 "Kakaru ohom-katati yatusi tamahi te, kuyi tamahu na."

 nado, tahutoki koto-domo toki kikase tamahu. "Tomini se sasu beku mo ara zu, mina ihi sirase tamahe ru koto wo, uresiku mo si turu kana!" to, kore nomi zo Hotoke ha ike ru sirusi ari te to oboye tamahi keru.

 [5-2 Ukifune composes waka on her life]

 Mina hitobito ide sidumari nu. Yoru no kaze no oto ni, kono hitobito ha,

 "Kokorobosoki ohom-sumahi mo, sibasi no koto zo. Ima ito medetaku nari tamahi nam, to tanomi kikoye turu ohom-mi wo, kaku sinasa se tamahi te, nokori ohokaru mi-yo no suwe wo, ikani se sase tamaha m to suru zo? Oyi otorohe taru hito dani, ima ha kagiri to omohi hate rare te, ito kanasiki waza ni haberu."

 to ihi sirasure do, "Naho, tada ima ha, kokoroyasuku uresi. Yo ni hu beki mono to ha, omohikake zu nari nuru koso ha, ito medetaki koto nare." to, mune no aki taru kokoti zo si tamahi keru.

 Tutomete ha, sasugani hito no yurusa nu koto nare ba, kahari tara m sama miye m mo ito hadukasiku, kami no suso no, nihakani obotore taru yau ni, sidokenaku sahe soga re taru wo, "Mutukasiki koto-domo iha de, tukuroha m hito mo gana!" to, nanigoto ni tuke te mo, tutumasiku te, kurau sinasi te ohasu. Omohu koto wo hito ni ihi tuduke m kotonoha ha, motoyori dani hakabakasikara nu mi wo, maite natukasiu kotowaru beki hito sahe nakere ba, tada suzuri ni mukahi te, omohi amaru wori ni ha, tenarahi wo nomi, takeki koto to ha, kakituke tamahu.

 "Naki mono ni mi wo mo hito wo mo omohi tutu
 sute te si yo wo zo sarani sute turu

 Ima ha, kaku te kagiri turu zo kasi."

 to kaki te mo, naho, midukara ito ahare to mi tamahu.

 "Kagiri zo to omohi nari ni si yononaka wo
 kahesugahesu mo somuki nuru kana
"

 [5-3 Ukifune replies to Shosho's waka]

 Onazi sudi no koto wo, tokaku kaki susabi wi tamahe ru ni, Tiuzyau no ohom-humi ari. Mono-sawagasiu akire taru kokoti si ahe ru hodo nite, "Kakaru koto" nado ihi te keri. Ito ahenasi to omohi te,

 "Kakaru kokoro no hukaku ari keru hito nari kere ba, hakanaki irahe wo mo si some zi to, omohi hanaruru nari keri. Satemo ahenaki waza kana! Ito wokasiku miye si kami no hodo wo, tasikani mise yo to, hitoyo mo katarahi sika ba, saru bekara m wori ni, to ihi si mono wo."

 to, ito kutiwosiu te, tatikaheri,

 "Kikoye m kata naki ha,

 Kisi tohoku kogi hanaruru amabune ni
 nori okure zi to isoga ruru kana
"

 Rei nara zu tori te mi tamahu. Mono no ahare naru wori ni, ima ha to omohu mo ahare naru monokara, ikaga obosa ru ram, ito hakanaki mono no hasi ni,

 "Kokoro koso uki yo no kisi wo hanarure do
 yukuhe mo sira nu ama no ukigi wo
"

 to, rei no, tenarahi ni si tamahe ru wo, tutumi te tatematuru.

 "Kaki utusi te dani koso."

 to notamahe do,

 "Nakanaka kaki sokonahi haberi na m."

 tote yari tu. Medurasiki ni mo, ihukatanaku kanasiu nam oboye keru.

 Monomaude no hito kaheri tamahi te, omohi sawagi tamahu koto, kagirinasi.

 "Kakaru mi nite ha, susume kikoye m koso ha, to omohinasi habere do, nokori ohokaru ohom-mi wo, ikade he tamaha m to su ram? Onore ha, yo ni habera m koto, kehu, asu to mo siri gataki ni, ikade usiro yasuku mi tatematura m to, yodroduni omohi tamahe te koso, Hotoke ni mo inori kikoye ture."

 to, husi marobi tutu, ito imizige ni omohi tamahe ru ni, makoto no oya no, yagate kara mo naki mono to, omohi madohi tamahi kem hodo osihakara ruru zo, madu ito kanasikari keru. Rei no, irahe mo se de somuki wi tamahe ru sama, ito wakaku utukusige nare ba, "Ito mono-hakanaku zo ohasi keru mi-kokoro nare." to, nakunaku ohom-zo no koto nado isogi tamahu.

 Nibiiro ha tenare ni si koto nare ba, koutiki, kesa nado si tari. Aru hitobito mo, kakaru iro wo nuhi kise tatematuru ni tuke te mo, "Ito oboye zu, uresiki yamazato no hikari to, akekure mi tatematuri turu mono wo, kutiwosiki waza kana!"

 to, atarasigari tutu, Soudu wo urami sosiri keri.

 [5-4 Souzu prays and cures for Onna-Ichi-no-miya]

 Ippon-no-Miya no ohom-nayami, geni, kano desi no ihi si mo siruku, itiziruki koto-domo ari te, okotara se tamahi ni kere ba, iyoiyo ito tahutoki mono ni ihi nonosiru. Nagori mo osorosi tote, mi-suhohu nobe sase tamahe ba, tomi ni mo e kaheri ira de saburahi tamahu ni, ame nado huri te simeyaka naru yo, mesi te, yowi ni saburaha se tamahu.

 Higoro itau saburahi gouzi taru hito ha, mina yasumi nado si te, omahe ni hito zukuna nite, tikaku oki taru hito sukunaki wori ni, onazi mi-tyau ni ohasimasi te,

 "Mukasi yori tanomase tamahu naka ni mo, kono tabi nam, iyoiyo, notinoyo mo kaku koso ha to, tanomosiki koto masari nuru."

 nado notamaha su.

 "Yononaka ni hisasiu haberu maziki sama ni, Hotoke nado mo wosihe tamahe ru koto-domo haberu uti ni, kotosi, rainen, sugusi gataki yau ni nam habere ba, Hotoke wo magire naku nenzi tutome habera m tote, hukaku komori haberu wo, kakaru ohosegoto nite, makariide haberi ni si."

 nado keisi tamahu.

 [5-5 Souzu talks to Onna-Ichi-no-miya about a happening at Uji]

 Ohom-mononoke no sihuneki koto wo, samazama ni nanoru ga osorosiki koto nado notamahu tuide ni,

 "Ito ayasiu, keu no koto wo nam mi tamahe si. Kono Samgwati ni, tosi oyi te haberu Haha no, gwan ari te Hatuse ni maude te haberi si, kahesa no nakayadori ni, Udi-no-win to ihi haberu tokoro ni makari yadori si wo, kaku no goto, hito suma de tosi he nuru ohoki naru tokoro ha, yokara nu mono kanarazu kayohi sumi te, omoki byauzya no tame asiki koto-domo, to omohi tamahe si mo, siruku."

 tote, kano mituke tari si koto-domo wo katari kikoye tamahu.

 "Geni, ito meduraka naru koto kana!"

 tote, tikaku saburahu hitobito mina neiri taru wo, osorosiku obosa re te, odoroka sase tamahu. Daisyau no katarahi tamahu Saisyau-no-Kimi simo, kono koto wo kiki keri. Odoroka sase tamahu hitobito ha, nani to mo kika zu. Soudu, odi sase tamahe ru mi-kesiki wo, "Kokoro mo naki koto keisi te keri." to omohi te, kuhasiku mo sono hodo no koto wo ba ihisasi tu.

 "Sono nyonin, konotabi makari ide haberi turu tayori ni, Wono ni haberi turu Ama-domo ahi tohi habera m tote, makari yori tari si ni, nakunaku, syukke no kokorozasi hukaki yosi, nemgoroni katarahi haberi sika ba, kasira orosi haberi ni ki.

 Nanigasi ga imouto, ko-Wemon-no-Kami no me ni haberi si Ama nam, use ni si womnago no kahari ni to, omohi yorokobi haberi te, zuibun ni itahari kasiduki haberi keru wo, kaku nari tare ba, urami haberu nari. Geni zo, katati ha ito uruhasiku keura nite, okonahi yature m mo itohosige ni nam haberi si. Nanibito ni ka haberi kem?"

 to, mono yoku ihu Soudu nite, katari tuduke mausi tamahe ba,

 "Ikade, saru tokoro ni, yoki hito wo simo tori mote iki kem? Saritomo, ima ha sira re nu ram."

 nado, kono Saisyau-no-Kimi zo tohu.

 "Sira zu. Samoya, katarahi tamahu ram. Makotoni yamgotonaki hito nara ba, nani ka, kakure mo habera zi wo ya! Winakabito no musume mo, saru sama si taru koso ha habera me. Ryuu no naka yori, Hotoke mumare tamaha zu ha koso habera me. Tadaudo nite ha, ito tumi karoki sama no hito ni nam haberi keru."

 nado kikoye tamahu.

 Sonokoro, kano watari ni kiye use ni kem hito wo, obosiidu. Kono omahe naru hito mo, Ane-no-Kimi no tutahe ni, ayasiku te use taru hito to ha kiki oki tare ba, "Sore ni ya ara m?" to ha omohi ture do, sadame naki koto nari. Soudu mo,

 "Kakaru hito, yo ni aru mono to mo sira re zi to, yoku mo ara nu katakidati taru hito mo aru yau ni omomuke te, kakusi sinobi haberu wo, koto no sama no ayasikere ba, keisi haberu nari."

 to, nama-kakusu kesiki nare ba, hito ni mo katara zu. Miya ha,

 "Sore ni mo koso are. Daisyau ni kikase baya!"

 to, kono hito ni zo notamaha sure do, idukata ni mo kakusu beki koto wo, sadame te sa nara m to mo sira zu nagara, hadukasige naru hito ni, uti-ide notamahase m mo tutumasiku obosi te, yami ni keri.

 [5-6 Souzu calls at Ono villa on his way to Yokawa]

 Hime-Miya okotari hate sase tamahi te, Soudu mo nobori nu. Kasiko ni yori tamahe re ba, imiziu urami te,

 "Nakanaka, kakaru ohom-arisama nite, tumi mo e nu beki koto wo, notamahi mo ahase zu nari ni keru koto wo nam, ito ayasiki."

 nado notamahe do, kahi mo nasi.

 "Ima ha, tada ohom-okonahi wo si tamahe. Oyi taru, wakaki, sadame naki yo nari. Hakanaki mono ni obosi tori taru mo, kotowari naru ohom-mi wo ya!"

 to notamahu ni mo, ito hadukasiu nam oboye keru.

 "Ohom-hohubuku atarasiku si tamahe."

 tote, aya, usumono, kinu nado ihu mono, tatematuri oki tamahu.

 "Nanigasi ga habera m kagiri ha, tukaumaturi na m. Nanika obosi wadurahu beki. Tune no yo ni ohiide te, seken no eigwa ni negahi matuharuru kagiri nam, tokoroseku sute gataku, ware mo hito mo obosu beka' meru koto na' meru. Kakaru hayasi no naka ni okonahi tutome tamaha m mi ha, nanigoto kaha uramesiku mo hadukasiku mo obosu beki. Kono ara m inoti ha, ha no usuki ga gotosi."

 to ihi sirase te,

 "Seumon ni akatuki itari te tuki haikwai su."

 to, hohusi nare do, ito yosiyosisiku hadukasige naru sama nite notamahu koto-domo wo, "Omohu yau ni mo ihi kika se tamahu kana!" to kiki wi tari.

 [5-7 Chujo visits to Ono villa]

 Kehu ha, hinemosu ni huku kaze no oto mo ito kokorobosoki ni, ohasi taru hito mo,

 "Ahare, yamabusi ha, kakaru hi ni zo, ne ha naka ru naru kasi."

 to ihu wo kiki te, "Ware mo ima ha yamabusi zo kasi. Kotowari ni tomara nu namida nari keri." to omohi tutu, hasi no kata ni tatiide te mire ba, haruka naru nokiba yori, kariginusugata iroiro ni tati-maziri te miyu. Yama he noboru hito nari tote mo, konata no miti ni ha, kayohu hito mo ito tamasaka nari. Kurotani to ka ihu kata yori ariku hohusi no ato nomi, maremare ha miyuru wo, rei no sugata mituke taru ha, ainaku medurasiki ni, kono urami wabi si Tiuzyau nari keri.

 Kahinaki koto mo iha m tote monosi tari keru wo, momidi no ito omosiroku, hoka no kurenawi ni some masi taru iroiro nare ba, iri kuru yori zo mono ahare nari keru. "Koko ni, ito kokoti yoge naru hito wo mituke tara ba, ayasiku zo oboyu beki." nado omohi te,

 "Itoma ari te, turedure naru kokoti si haberu ni, momidi mo ikani to omohi tamahe te nam. Naho, tatikaheri te tabine mo si tu beki kono moto ni koso."

 tote, miidasi tamahe ri. Amagimi, rei no, namidamoro nite,

 "Kogarasi no huki ni si yama no humoto ni ha
 tati-kakusu beki kage dani zo naki
"

 to notamahe ba,

 "Matu hito mo ara zi to omohu yamazato no
 kozuwe wo mi tutu naho zo sugi uki
"

 Ihukahinaki hito no ohom-koto wo, naho tuki se zu notamahi te,

 "Sama kahari tamahe ram sama wo, isasaka mise yo."

 to, Seusyau-no-Ama ni notamahu.

 "Sore wo dani, tigiri si sirusi ni seyo."

 to seme tamahe ba, iri te miru ni, kotosara hito ni mo mise mahosiki sama si te zo ohasuru. Usuki nibiiro no aya, naka ni kwanzau nado, sumi taru iro wo ki te, ito sasayakani, yaudai wokasiku, imameki taru katati ni, kami ha ituhe no ahugi wo hiroge taru yau ni, kotitaki suwe tuki nari.

 Komakani utukusiki omoyau no, kesau wo imiziku si tara m yau ni, akaku nihohi tari. Okonahi nado wo si tamahu mo, naho zuzu ha tikaki kityau ni uti-kake te, kyau ni kokoro wo ire te yomi tamahe ru sama, we ni mo kaka mahosi.

 Uti-miru goto ni namida no tome gataki kokoti suru wo, "Maite kokorokake tamaha m wotoko ha, ikani mi tatematuri tamaha m?" to omohi te, sarubeki wori ni ya ari kem, sauzi no kakegane no moto ni aki taru ana wo wosihe te, magiru beki kityau nado osiyari tari.

 "Ito kaku ha omoha zu koso ari sika. Imiziku omohu sama nari keru hito wo." to, waga si tara m ayamati no yau ni, wosiku kuyasiu kanasikere ba, tutumi mo ahe zu, monoguruhasiki made, kehahi mo kikoye nu bekere ba, noki nu.

 [5-8 Chujo composes and sends waka to Ukifune]

 "Kabakari no sama si taru hito wo usinahi te, tadune nu hito ari kem ya? Mata, sono hito kano hito no musume nam, yukuhe mo sira zu kakure ni taru, mosi ha monoenzi si te, yo wo somuki ni keru nado, onodukara, kakure nakaru beki wo." nado, ayasiu kahesugahesu omohu.

 "Ama nari tomo, kakaru sama si tara m hito ha utate mo oboye zi." nado, "Nakanaka midokoro masari te kokorogurusikaru beki wo, sinobi taru sama ni, naho katarahi tori te m." to omohe ba, mameyakani katarahu.

 "Yo no tune no sama ni ha obosi habakaru koto mo ari kem wo, kakaru sama ni nari tamahi ni taru nam, kokoroyasuu kikoye tu beku haberu. Sayau ni wosihe kikoye tamahe. Kisikata no wasure gataku te, kayau ni mawiri kuru ni, mata, ima hitotu kokorozasi wo sohe te koso."

 nado notamahu.

 "Ito yukusuwe kokorobosoku, usirometaki arisama ni haberu ni, mameyaka naru sama ni obosi wasure zu toha se tamaha m, ito uresiu koso, omohi tamahe oka me. Habera zara m noti nam, ahareni omohi tamahe raru beki."

 tote, naki tamahu ni, "Kono Amagimi mo hanare nu hito naru besi. Tare nara m?" to kokoroe gatasi.

 "Yukusuwe no ohom-usiromi ha, inoti mo siri gataku tanomosige naki mi nare do, sa kikoye some haberu nare ba, sarani kahari habera zi. Tadune kikoye tamahu beki hito ha, makoto ni monosi tamaha nu ka? Sayau no koto no obotukanaki ni nam, habakaru beki koto ni ha habera ne do, naho hedate aru kokoti si haberu beki."

 to notamahe ba,

 "Hito ni sira ru beki sama nite, yo ni he tamaha ba, samoya tadune iduru hito mo habera m. Ima ha, kakaru kata ni, omohikiri turu arisama ni nam. Kokoro no omomuke mo, sa nomi miye haberi turu wo."

 nado katarahi tamahu.

 Konata ni mo seusoko si tamahe ri.

 "Ohokata no yo wo somuki keru Kimi nare do
 itohu ni yose te mi koso turakere
"

 Nemgoroni hukaku kikoye tamahu koto nado, ihi tutahu.

 "Harakara to obosi nase. Hakanaki yo no monogatari nado mo kikoye te, nagusame m."

 nado ihi tuduku.

 "Kokorohukakara m ohom-monogatari nado, kikiwaku beku mo ara nu koso kutiwosikere."

 to irahe te, kono itohu ni tuke taru irahe ha si tamaha zu. "Omohiyora zu asamasiki koto mo ari si mi nare ba, ito utomasi. Subete kutiki nado no yau nite, hito ni misute rare te yami na m." to motenasi tamahu.

 Sareba, tukigoro tayumi naku musubohore, mono wo nomi obosi tari si mo, kono ho'i no koto si tamahi te yori, noti sukosi harebaresiu nari te, Amagimi to hakanaku tahabure mo si kahasi, go uti nado si te zo, akasi kurasi tamahu. Okonahi mo ito yoku si te, Hokekyau ha sara nari. Kotohohumon nado mo, ito ohoku yomi tamahu. Yuki hukaku huri tumi, hitome taye taru koro zo, geni omohiyaru kata nakari keru.

 

6 Tale of Ukifune Kaoru gets to know Ukifune's exsitence

 [6-1 Ukifune and Ama-gimi compose and exchange waka at a new year]

 Tosi mo kaheri nu. Haru no sirusi mo miye zu, kohori watare ru midu no oto se nu sahe kokorobosoku te, "Kimi ni zo madohu" to notamahi si hito ha, kokorousi to omohi hate ni tare do, naho sono wori nado no koto ha wasure zu.

 "Kaki-kurasu noyama no yuki wo nagame te mo
 huri ni si koto zo kehu mo kanasiki
"

 nado, rei no, nagusame no tenarahi wo, okonahi no hima ni ha si tamahu. "Ware yo ni naku te tosi hedatari nuru wo, omohiiduru hito mo ara m kasi." nado, omohiiduru toki mo ohokari. Wakana wo orosoka naru ko ni ire te, hito no mote ki tari keru wo, Amagimi mi te,

 "Yamazato no yukima no wakana tumi hayasi
 naho ohisaki no tanoma ruru kana
"

 tote, konata ni tatemature tamahe ri kere ba,

 "Yuki hukaki nobe no wakana mo ima yori ha
 Kimi ga tame ni zo tosi mo tumu beki
"

 to aru wo, "Sazo obosu ram." to ahare naru ni mo. "Miru kahi aru beki ohom-sama to omoha masika ba." to, mameyakani uti-nai tamahu.

 Neya no tuma tikaki koubai no iro mo ka mo kahara nu wo, "Haru ya mukasi no" to, kotohana yori mo kore ni kokoroyose no aru ha, aka zari si nihohi no simi ni keru ni ya? Goya ni aka tatematura se tamahu. Gerahu no Ama no sukosi wakaki ga aru mesiide te hana wora sure ba, kakotogamasiku tiru ni, itodo nihohi kure ba,

 "Sode hure si hito koso miye ne hana no ka no
 sore ka to nihohu haru no akebono
"

 [6-2 Kii-no-kami who is a grand son of the old nun visits to Ono villa]

 Oho-Amagimi no mumago no Kii-no-Kami nari keru, konokoro nobori te ki tari. Samzihu bakari nite, katati kiyogeni hokori ka naru sama si tari.

 "Nanigoto ka, kozo, ototosi."

 nado tohu ni, hokehokesiki sama nare ba, konata ni ki te,

 "Ito koyonaku koso, higami tamahi ni kere. Ahareni mo haberu kana! Nokori naki ohom-sama wo, mi tatematuru koto kataku te, tohoki hodo ni tosituki wo sugusi haberu yo. Oya-tati monosi tamaha de noti ha, hitotokoro wo koso, ohom-kahari ni omohi kikoye haberi ture. Hitati no Kitanokata ha, otodure kikoye tamahu ya?"

 to ihu ha, imouto naru besi.

 "Tosituki ni sohe te ha, turedureni ahare naru koto nomi masari te nam. Hitati ha, hisasiu otodure kikoye tamaha za' meri. E matituke tamahu maziki sama ni nam miye tamahu."

 to notamahu ni, "Waga oya no na." to, ainaku mimi tomare ru ni, mata ihu yau,

 "Makari nobori te higoro ni nari haberi nuru wo, ohoyakegoto no ito sigeku, mutukasiu nomi haberu ni kakadurahi te nam. Kinohu mo saburaha m to omohi tamahe si wo, Udaisyau-dono no Udi ni ohase si ohom-tomo ni tukaumaturi te, ko-Hati-no-Miya no sumi tamahi si tokoro ni ohasi te, hi kurasi tamahi si.

 Ko-Miya no ohom-Musume ni kayohi tamahi si wo, madu hitotokoro ha hitotose use tamahi ni ki. Sono ohom-otouto, mata sinobi te suwe tatematuri tamahe ri keru wo, kozo no haru mata use tamahi ni kere ba, sono ohom-hate no waza se sase tamaha m koto, kano tera no Risi ni nam, sarubeki koto notamaha se te, Nanigasi mo, kano womna no sauzoku hitokudari, teuzi haberu beki wo, se sase tamahi te m ya? Orasu beki mono ha, isogi se sase haberi na m."

 to ihu wo kiku ni, ikadeka ahare nara zara m. "Hito ya ayasi to mi m." to tutumasiu te, oku ni mukahi te wi tamahe ri. Amagimi,

 "Kano Hiziri-no-Miko no ohom-Musume ha, hutari to kiki si wo, Hyaubukyau-no-Miya no Kitanokata ha, idure zo?"

 to notamahe ba,

 "Kono Daisyau-dono no ohom-noti no ha, otoribara naru besi. Kotokotosiu mo motenasi tamaha zari keru wo, imiziu kanasibi tamahu nari. Hazime no hata, imizikari ki. Hotohoto suke mo si tamahi tu bekari ki kasi."

 nado kataru.

 [6-3 Ukifune hears a rumour about Kaoru]

 "Kano watari no sitasiki hito nari keri." to miru ni mo, sasuga osorosi.

 "Ayasiku, yau no mono to, kasiko nite simo use tamahi keru koto. Kinohu mo, ito hubin ni haberi si kana! Kaha tikaki tokoro nite, midu wo nozoki tamahi te, imiziu naki tamahi ki. Uhe ni nobori tamahi te, hasira ni kakituke tamahi si,

 Mi si hito ha kage mo tomara nu midu no uhe ni
 oti sohu namida itodo seki ahe zu

 to nam haberi si. Koto ni arahasi te notamahu koto ha sukunakere do, tada, kesiki ni ha, ito ahare naru ohom-sama ni nam miye tamahi si. Womna ha, imiziku mede tatematuri nu beku nam. Wakaku haberi si toki yori, iuni ohasimasu to mi tatematuri simi ni sika ba, yononaka no iti-no-tokoro mo, nani to mo omohi habera zu, tada, kono Tono wo tanomi kikoye te nam, sugusi haberi nuru."

 to kataru ni, "Kotoni hukaki kokoro mo nage naru kayau no hito dani, ohom-arisama ha misiri ni keri." to omohu. Amagimi,

 "Hikaru-Kimi to kikoye kem ko-Win no ohom-arisama ni ha, narabi tamaha zi to oboyuru wo, tada ima no yo ni, kono ohom-zou zo mede rare tamahu naru. Migi-no-Ohotono to."

 to notamahe ba,

 "Sore ha, katati mo ito uruhasiu keura ni, suutoku nite, kiha koto naru sama zo si tamahe ru. Hyaubukyau-no-Miya zo, ito imiziu ohasuru ya. Womna nite nare tukaumatura baya, to nam oboye haberu."

 nado, wosihe tara m yau ni ihi tuduku. Ahareni mo wokasiku mo kiku ni, minouhe mo konoyo no koto to mo oboye zu. Todokohoru koto naku katari oki te ide nu.

 [6-4 Ukifune talks with Ama-gimi]

 "Wasure tamaha nu ni koso ha." to ahare ni omohu ni mo, itodo Hahagimi no mi-kokoro no uti osihakara rure do, nakanaka ihukahinaki sama wo miye kikoye tatematura m ha, naho tutumasiku zo ari keru. Kano hito no ihituke si koto-domo wo, some isogu wo miru ni tuke te mo, ayasiu meduraka naru kokoti sure do, kakete mo ihi ide rare zu. Tati nuhi nado suru wo,

 "Kore goranzi ire yo. Mono wo ito utukusiu hinera se tamahe ba."

 tote, koutiki no hitohe tatematuru wo, utate oboyure ba, "Kokoti asi." tote, te mo hure zu husi tamahe ri. Amagimi, isogu koto wo uti-sute te, "Ikaga obosa ruru?" nado omohi midare tamahu. Kurenawi ni sakura no orimono no utiki kasane te,

 "Omahe ni ha, kakaru wo koso tatematurasu bekere. Asamasiki sumizome nari ya!"

 to ihu hito ari.

 "Amagoromo kahare ru mi ni ya arisiyo no
 katami ni sode wo kake te sinoba m
"

 to kaki te, "Itohosiku, naku mo nari na m noti ni, mono no kakure naki yo nari kere ba, kiki ahase nado si te, utomasiki made ni kakusi keru nado ya omoha m?" nado, samazama omohi tutu,

 "Sugi ni si kata no koto ha, taye te wasure haberi ni si wo, kayau naru koto wo obosi isogu ni tuke te koso, honokani ahare nare."

 to ohodoka ni notamahu."

 "Saritomo, obosiiduru koto ha ohokara m wo, tuki se zu hedate tamahu koso kokoroukere. Mi ni ha, kakaru yo no tune no iroahi nado, hisasiku wasure ni kere ba, nahonahosiku haberu ni tuke te mo, mukasi no hito ara masika ba, nado omohiide haberu. Sika atukahi kikoye tamahi kem hito, yo ni ohasu ram. Yagate, naku nasi te mi haberi si dani, naho iduko ni ara m, soko to dani tadune kika mahosiku oboye haberu wo, yukuhe sira de, omohi kikoye tamahu hitobito haberu ram kasi."

 to notamahe ba,

 "Mi si hodo made ha, hitori ha monosi tamahi ki. Kono tukigoro use ya si tamahi nu ram?"

 tote, namida no oturu wo magirahasi te,

 "Nakanaka omohiiduru ni tuke te, utate habere ba koso, e kikoye ide ne. Hedate ha nanigoto ni ka nokosi habera m."

 to, kotozukuna ni notamahi nasi tu.

 [6-5 Kaoru goes to the Imperial Palace to meet Akashi Empress]

 Daisyau ha, kono hate no waza nado se sase tamahi te, "Hakanaku te, yami nuru kana!" to ahareni obosu. Kano Hitati no kodomo ha, kauburi si tari si ha, kuraudo ni nasi te, waga ohom-tukasa no zou ni nasi nado, itahari tamahi keri. "Waraha naru ga, naka ni kiyoge naru wo ba, tikaku tukahi narasa m." to zo obosi tari keru.

 Ame nado huri te simeyaka naru yoru, Kisai-no-Miya ni mawiri tamahe ri. Omahe nodoyaka naru hi nite, ohom-monogatari nado kikoye tamahu tuide ni,

 "Ayasiki yamazato ni, tosigoro makari kayohi mi tamahe si wo, hito no sosiri haberi si mo, sarubeki ni koso ha ara me. Tare mo kokoro no yoru kata no koto ha, sa nam aru, to omohi tamahe nasi tutu, naho tokidoki mi tamahe si wo, tokoro no saga ni ya to, kokorouku omohi tamahe nari ni si noti ha, miti mo harukeki kokoti si haberi te, hisasiu monosi habera nu wo, saitukoro, mono no tayori ni makari te, hakanaki yo no arisama torikasane te omohi tamahe si ni, kotosara dausin okosu beku tukuri oki tari keru, hiziri no sumika to nam oboye haberi si."

 to keisi tamahu ni, kano koto obosiide te, ito itohosikere ba,

 "Soko ni ha, osorosiki mono ya sumu ram. Ikayau nite ka, kano hito ha nakunari ni si?"

 to toha se tamahu wo, "Naho, tuduki wo obosi yoru kata." to omohi te,

 "Samo habera m. Sayau no hito hanare taru tokoro ha, yokara nu mono nam kanarazu sumituki haberu wo. Use haberi ni si sama mo nam, ito ayasiku haberu."

 tote, kuhasiku ha kikoye tamaha zu. "Naho, kaku sinoburu sudi wo, kiki arahasi keri." to omohi tamaha m ga, itohosiku obosa re, Miya no, mono wo nomi obosi te, sonokoro ha yamahi ni nari tamahi si wo, obosi ahasuru ni mo, sasugani kokorogurusiu te, "Katagata ni kutiire nikuki hito no uhe." to obosi todome tu.

 Ko-Saisyau ni, sinobi te,

 "Daisyau, kano hito no koto wo, ito ahare to omohi te notamahi si ni, itohosiu te, uti-ide tu bekari sika do, sore ni mo ara zara m mono yuwe to, tutumasiu te nam. Kimi zo, kotogoto kiki ahase keru. Kataha nara m koto ha tori-kakusi te, saru koto nam ari keru to, ohokata no monogatari no tuide ni, Soudu no ihi si koto wo katare."

 to notamahasu.

 "Omahe ni dani tutumase tamaha m koto wo, masite, kotobito ha ikadeka."

 to kikoyesasure do,

 "Samazama naru koto ni koso. Mata, maro ha itohosiki koto zo aru ya!"

 to notamahasuru mo, kokoroe te, wokasi to mi tatematuru.

 [6-6 Kozaisho talks to Kaoru what Souzu has talked to Onna-Ichi-no-miya]

 Tatiyori te monogatari nado si tamahu tuide ni, ihi ide tari. Medurakani ayasi to, ikadeka odoroka re tamaha zara m. "Miya no toha se tamahi si mo, kakaru koto wo, hono-obosiyori te nari keri. Nadoka, notamahase hatu maziki." to turakere do,

 "Ware mo mata hazime yori ari si sama no koto kikoye some zari sika ba, kiki te noti mo, naho wokogamasiki kokoti si te, hito ni subete morasa nu wo, nakanaka hoka ni ha kikoyuru koto mo ara m kasi. Ututu no hitobito no naka ni sinoburu koto dani, kakure aru yononaka kaha!"

 nado omohiiri te, "Kono hito ni mo, sa nam ari si." nado, akasi tamaha m koto ha, naho kuti omoki kokoti si te,

 "Naho, ayasi to omohi si hito no koto ni, ni te mo ari keru hito no arisama kana! Sate, sono hito ha, naho ara m ya?"

 to notamahe ba,

 "Kano Soudu no yama yori ide si hi nam, ama ni nasi turu. Imiziu wadurahi si hodo ni mo, miru hito wosimi te se sase zari si wo, sauzimi no ho'i hukaki yosi wo ihi te nari nuru, to koso haberu nari sika."

 to ihu. Tokoro mo kahara zu, sonokoro no arisama to omohi ahasuru ni, tagahu husi nakere ba,

 "Makoto ni sore to tadune ide tara m, ito asamasiki kokoti mo su beki kana! Ikadekaha, tasika ni kiku beki. Oritati te tadune arika m mo, katakunasi nado ya hito ihinasa m. Mata, kano Miya mo kikituke tamahe ra m ni ha, kanarazu obosiide te, omohiiri ni kem miti mo samatage tamahi te m kasi.

 Sate, 'Sa na notamahi so.' nado kikoye oki tamahi kere ba ya, ware ni ha, saru koto nam kiki si to, saru medurasiki koto wo kikosimesi nagara, notamaha se nu ni ya ari kem. Miya mo kakadurahi tamahu nite ha, imiziu ahare to omohi nagara mo, sarani, yagate use ni si mono to omohinasi te wo yami na m.

 Utusibito ni nari te, suwe no yo ni ha, ki naru idumi no hotori bakari wo, onodukara katarahi yoru kaze no magire mo ari na m. Waga mono ni torikahesi mi m no kokoti, mata tukaha zi."

 nado omohi midare te, "Naho, notamaha zu ya ara m?" to oboyure do, mi-kesiki no yukasikere ba, Oho-Miya ni, sarubeki tuide tukuri idasi te zo, keisi tamahu.

 [6-7 Kaoru meets to Akashi Empress and goes to Yokawa to meet Souzu]

 "Asamasiu te, usinahi haberi nu to omohi tamahe si hito, yo ni oti abure te aru yau ni, hito no manebi haberi si kana! Ikadeka, saru koto ha habera m, to omohi tamahure do, kokoro to odoroodorosiu, mote hanaruru koto ha habera zu ya, to omohi watari haberu hito no arisama ni habere ba, hito no katari habe' si yau nite ha, saru yau mo habera m to, nitukahasiku omohi tamahe raruru."

 tote, ima sukosi kikoye ide tamahu. Miya no ohom-koto wo, ito hadukasige ni, sasugani urami taru sama ni ha ihinasi tamaha de,

 "Kano koto, mata sa nam to kikituke tamahe ra ba, katakunani sukizukisiu mo obosa re nu besi. Sarani, sate ari keri to mo, sirazugaho nite sugusi haberi na m."

 to keisi tamahe ba,

 "Soudu no katari si ni, ito mono-osorosikari si yo no koto nite, mimi mo todome zari si koto ni koso. Miya ha, ikadeka kiki tamaha m. Kikoye m kata nakari keru mi-kokoro no hodo kana, to kike ba, masite kikituke tamaha m koso, ito kurusikaru bekere. Kakaru sudi ni tuke te, ito karoku uki mono ni nomi, yo ni sira re tamahi nu mere ba, kokorouku."

 nado notamahasu. "Ito omoki mi-kokoro nare ba, kanarazusimo, utitoke yogatari nite mo, hito no sinobi te keisi kem koto wo, mora sase tamaha zi." nado obosu.

 "Sumu ram yamazato ha iduko ni kaha ara m? Ikani si te, sama asikara zu taduneyora m. Soudu ni ahi te koso ha, tasika naru arisama mo kiki ahase nado si te, tomokakumo tohu beka' mere." nado, tada, kono koto wo okihusi obosu.

 Tukigoto no yauka ha, kanarazu tahutoki waza se sase tamahe ba, Yakusi-Botoke ni yose tatematuru ni motenasi tamahe ru tayori ni, Tiudau ni, tokidoki mawiri tamahi keri. Sore yori yagate Yokaha ni ohase m to obosi te, kano seuto no waraha naru, wi te ohasu. "Sono hitobito ni ha, tomi ni sirase zi. Arisama ni zo sitagaha m." to obose do, uti-mi m yume no kokoti ni mo, ahare wo mo kuhahe m koto ni ya ari kem. Sasugani, "Sono hito to ha mituke nagara, ayasiki sama ni, katati koto naru hito no naka nite, uki koto wo kikituke tara m koso, imizikaru bekere." to, yoroduni mitisugara obosi midare keru ni ya?

to Home Page
Classic Text
Mod.Version
Note
Original Text(Meiyu-rinmo-bon)
Teika's Note